377/1992 Sb. , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci

Schválený:
377/1992 Sb.
VYHLÁŠKA
Federálního výboru pro životní prostředí, ministerstva životního prostředí České republiky a Slovenské komise pro životní prostředí
ze dne 18. června 1992,
kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci
Federální výbor pro životní prostředí stanoví podle § 139 odst. 7 a § 143 odst. 1 písm. a), b) a c) zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 103/1990 Sb. a zákona č. 262/1992 Sb., v dohodě s ministerstvem životního prostředí České republiky a Slovenskou komisí pro životní prostředí:
Čl.I
Vyhláška č. 84/1976 Sb., o územně plánovacích podkladech a územně plánovací dokumentaci, se mění a doplňuje takto:
1. § 1 včetně nadpisu zní:
 
"§ 1
Základní pojmy
(1) Velký územní celek je území, na kterém je umístěno více sídelních útvarů, nebo velké území, ve kterém se uplatňují speciální zájmy (ochrana a tvorba krajiny, těžba, průmysl, zemědělství, rekreace apod.).
(2) Sídelní útvar je každá jednotka osídlení, která tvoří uzavřený, od jiných jednotek osídlení prostorově oddělený útvar.
(3) Zóna je prostorově ucelená část sídelního útvaru nebo krajinného celku, která je charakterizovaná specifickým určujícím znakem, zpravidla funkcí nebo polohou, popřípadě území malého sídelního útvaru.
(4) Zájmové území je území přilehlé k sídelnímu útvaru, v němž převládají současné nebo výhledové vztahy k sídelnímu útvaru a v němž uspořádání musí být řešeno ve vzájemné funkční a technické závislosti se sídelním útvarem.
(5) Registrační list územně plánovací dokumentace je soupis vybraných údajů z vypracované územně plánovací dokumentace; slouží pro tvorbu a aktualizaci registrů integrovaného informačního systému o území.
(6) Pořizovatelem je orgán, který pořizuje územně plánovací podklady nebo územně plánovací dokumentaci.
(7) Zpracovatelem je právnická nebo fyzická osoba, která územně plánovací dokumentaci a územně plánovací podklady zpracovává na základě oprávnění.1)".
1) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
Zákon ČNR č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.
Zákon SNR č. 138/1992 Sb., o autorizovaných architektech a autorizovaných stavebních inženýrech.
2. § 2 zní:
 
"§ 2
(1) Urbanistickou studii opatřuje stavební úřad, nebo ten orgán územního plánování, který ji potřebuje pro usměrňování využití území. Urbanistickou studii může opatřovat nebo na její zpracování přispět také každý, kdo se bude podílet na využití území.
(2) Obsah a rozsah urbanistické studie se určuje v jejím zadání, které sestavuje, popřípadě odsouhlasuje orgán územního plánování nebo stavební úřad.
(3) Urbanistická studie se použije zejména jako nástroj prostorové urbanistické tvorby, na ověření základní koncepce řešení pro územní plán a pro zhodnocení únosného zatížení území. Zpracovává se i pro dílčí nebo specifické problémy území, pro získání variantních řešení.
(4) Pokud je nezbytné urbanistickou studii z hlediska jejího použití projednat, zejména má-li být podkladem pro územní řízení nebo pro zpracování územně plánovací dokumentace, potom způsob jejího projednání stanoví příslušný stavební úřad nebo orgán územního plánování. Při projednávání urbanistické studie se postupuje přiměřeně podle § 25 a 26 této vyhlášky.".
3. Ustanovení § 4 až 7 se vypouštějí.
4. § 8 odst. 1 písm. b) a c) zní:
"b) územně technické podklady integrovaného informačního systému o území, který slouží pro automatizované zpracování údajů o stavu a podmínkách území, o záměrech jeho uspořádání a o navrhovaných, probíhajících a uskutečněných změnách ve využití území,
c) územně technické podklady zejména pro koncepci vývoje osídlení, péče o životní prostředí a pro stanovení územních systémů ekologické stability, pro oceňování pozemků a soubory vybraných údajů pro regeneraci měst a obcí,".
5. § 8 odst. 1 písm. d) se vypouští.
6. § 8 odst. 2 zní:
"(2) Ústřední orgány státní správy pro územní plánování zajišťují v dohodě s ostatními ústředními orgány státní správy jednotný způsob územní identifikace a struktury dat o území, umožňující jejich zpracování do formy územně technických podkladů, zároveň určují jednotnou metodiku zpracování, s využitím podkladů podle odstavce 1 zpracovávají a aktualizují dlouhodobé koncepce územního rozvoje republik.".
7. V § 10 se slovo "organizací" nahrazuje slovy "právnických osob nebo fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů".
8. V § 11 odst. 1 písm. a) se slovo "organizací" nahrazuje slovy "právnických osob nebo fyzických osob podnikajících podle zvláštních předpisů".
9. § 15 odst. 2 zní:
"(2) Orgány územního plánování, u kterých jsou územně technické podklady uloženy, poskytují je orgánům státní správy a obcí, a dále popřípadě všem subjektům, které se podílejí na využívání území.".
10. § 16 zní:
 
"§ 16
(1) Základní kategorií pro všechny stupně územně plánovací dokumentace je územní plán:
a) pro velký územní celek se zpracovává se zaměřením zejména na výhledovou strukturu osídlení, regionální územní systémy ekologické stability, dopravního a technického vybavení,
b) pro sídelní útvar se zpracovává se zaměřením zejména na urbanistickou koncepci a využití území (např. jako plán využití ploch),
c) pro zóny se zpracovává jako plán regulační (zastavovací) se zaměřením zejména na regulační prvky využití parcel.
(2) Územní plán pro malé sídelní útvary se může zpracovat také se zaměřením na prvky řešené jinak v územním plánu zóny a územní plán pro velké zóny může v případě potřeby obsahovat řešení zpracovávané jinak v územních plánech sídelních útvarů.
(3) Územní prognóza se zpracovává v případě potřeby zpravidla pro stupeň velký územní celek.
(4) Územní projekt se zpracovává v případě potřeby zpravidla pro stupeň zóna.
(5) Schválená územně plánovací dokumentace je podkladem pro vyvlastnění pro veřejně prospěšné stavby a může také sloužit jako podklad pro přiznávání příspěvků státu.
(6) Pořizování územně plánovací dokumentace zahrnuje:
a) přípravné práce,
b) zadání průzkumů a rozborů,
c) zpracování a projednání prognózního úkolu, územních a hospodářských zásad, programu výstavby,
d) zadání územně plánovací dokumentace a dohled nad jejím zpracováním,
e) projednání územně plánovací dokumentace.".
11. § 17 zní:
 
"§ 17
(1) Přípravné práce provádí pořizovatel, zabezpečuje je ve spolupráci s ostatními orgány státní správy, orgány obcí a právnickými a fyzickými osobami, které se podílejí na využití území.
(2) Pořizovatel shromáždí potřebné podklady o stavu území a o záměrech jeho rozvoje, vyhodnotí je a určí předmět řešení a stupeň územně plánovací dokumentace a vymezí rozsah řešeného území, rovněž poskytne zpracovateli zejména podklady, které mají být použity pro zpracování průzkumů a rozborů a které jsou pro řešení územně plánovací dokumentace závazné.".
12. § 19 odst. 3 zní:
"(3) Průzkumy a rozbory zpravidla obsahují textovou, tabulkovou a grafickou část, včetně souhrnného problémového výkresu znázorňujícího hlavní střety zájmů v území.".
13. § 20 odst. 2, 3 a 4 zní:
"(2) Návrhy prognózního úkolu, územních a hospodářských zásad a programů výstavby zpracuje pořizovatel v součinnosti s dotčenými orgány státní správy a obcí, jejichž území se řešení dotýká. Návrhy těchto dokumentů se předkládají k připomínkám veřejnosti, připomínky musí být uplatněny ve stanovené lhůtě, nejpozději do 30 dnů ode dne jejich zveřejnění.
(3) Územní a hospodářské zásady a program výstavby po projednání s veřejností (u územních plánů a projektů zón také s dotčenými právnickými a fyzickými osobami, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám) schvaluje ten orgán, který bude schvalovat územně plánovací dokumentaci.
(4) Prognózní úkol, územní a hospodářské zásady, jakož i program výstavby stanoví obsah a rozsah územně plánovací dokumentace, postup prací a komplexní požadavky na řešení území. Základní obsah územních a hospodářských zásad je uveden v příloze č. 1.".
14. § 21 odst. 5 zní:
"(5) Základní obsah vybrané územně plánovací dokumentace je uveden v příloze č. 2.".
15. V § 22 odst. 2 se vypouští první věta.
16. V § 24 se třetí věta nahrazuje tímto textem:
"Koncept řešení je zaměřen na komplexní urbanistické řešení území ve shodném rozsahu jako návrh. Zpracovává se zpravidla v alternativách nebo variantách, je podkladem pro projednávání a rozhodnutí o dalším zaměření a dokončení úkolu.".
17. V § 24 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se nový odstavec 2, který zní:
"(2) Od zpracování konceptu řešení územně plánovací dokumentace se může upustit v případě, jestliže před zadáním bylo řešení prověřeno projednanou urbanistickou studií podle § 2 odst. 4, která nahradí koncept řešení podle odstavce 1.".
18. § 25 odst. 1 a 2 zní:
"(1) Projednání konceptu řešení je veřejné, řídí a organizuje je pořizovatel. Navazuje na všechna jednání zpracovatele s dotčenými orgány státní správy, orgány obcí a fyzickými a právnickými osobami, popřípadě na veřejnou anketu.
(2) Projednávání konceptu řešení se zaměří na ověření správnosti základní koncepce řešení, komplexnost navrhovaného řešení, zejména s ohledem na únosné zatížení území, na navržené systémy dopravy a technické infrastruktury a s cílem doporučit vybranou alternativu nebo variantu schvalujícímu orgánu.".
19. § 26 zní:
 
"§ 26
(1) Koncept řešení se projedná s orgány obcí, jejichž území se řešení dotýká, s dotčenými orgány státní správy a s veřejností podle odstavce 2, u územních plánů a projektů zón také s dotčenými fyzickými i právnickými osobami, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám.
(2) Pořizovatel pozve dotčené orgány státní správy a obcí, fyzické a právnické osoby nejméně 30 dnů před jednáním a zajistí, aby se mohly v této lhůtě seznámit s konceptem řešení. Orgány, fyzické a právnické osoby sdělí své stanovisko nejpozději do 15 dnů ode dne projednání konceptu řešení. Ke stanoviskům uplatněným po této lhůtě se nepřihlíží.
(3) Projednání podle odstavce 2 se vyhlašuje veřejně způsobem v místě obvyklým. Pořizovatel zajistí při projednání konceptu řešení vždy jeho obecně srozumitelný odborný výklad a písemný záznam uplatněných stanovisek.".
20. V § 27 odst. 1 se v první větě za slova "navrhovaného řešení" vkládají slova "nebo v případě potřeby nařídí nové projednání konceptu řešení".
21. § 27 odst. 2 zní:
"(2) V případě použití urbanistické studie podle § 24 odst. 2 nahradí souborné stanovisko schválené zadání územně plánovací dokumentace.".
22. V § 28 odst. 1 písm. b) se slova "u komplexní bytové výstavby dodržení technicko-ekonomických regulativů" nahrazují slovy "dodržení regulativů schválených územně plánovací dokumentací vyššího stupně" a v písmenu e) se slovo "směrnic" nahrazuje slovem "regulativů".
23. § 29 odst. 1 a 4 zní:
"(1) Podle výsledku prověření návrhu územně plánovací dokumentace vypracuje pořizovatel návrh usnesení o schválení, který obsahuje
a) rozsah platnosti a závaznosti územně plánovací dokumentace a úkoly vyplývající z řešení, včetně vymezení veřejně prospěšných staveb,
b) regulativy využití území a jeho prostorového uspořádání, které obsahují závazné zásady pro uspořádání území a limity využití území,
c) výsledky projednání územně plánovací dokumentace.
(4) Návrh usnesení pořizovatel připraví v součinnosti s dotčenými orgány státní správy a orgány obcí, jejichž území se řešení územně plánovací dokumentace dotýká.".
24. V § 30 se vypouští odstavec 2, dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3 a text v novém odstavci 2 pod písmeny b) a c) zní:
"b) zhodnocení koncepce řešení a jejího souladu se schválenou územně plánovací dokumentací vyššího stupně,
c) zhodnocení koncepce řešení a jejího souladu s koncepcí územního rozvoje republik.".
25. § 32 odst. 2 zní:
"(2) Z řešení územní prognózy lze schválit jako závazné nesporné prvky struktury osídlení řešeného území, zásady dopravy, technické infrastruktury a územní systémy ekologické stability.".
26. § 33 odst. 2 zní:
"(2) Z řešení územního plánu se jako závazné schvalují regulativy, které stanoví zejména:
a) u velkého územního celku koncepci struktury osídlení, zásady pro využití území a limity jeho využití, vymezení regionálních územních systémů ekologické stability, koncepci dopravy a technického vybavení včetně vymezení koridorů, popřípadě ploch pro veřejně prospěšné stavby,
b) u sídelního útvaru urbanistickou koncepci prostorového uspořádání s určením využití ploch, limity využití území, zásady uspořádání dopravy a občanského a technického vybavení a místní územní systémy ekologické stability, vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby,
c) u zóny využití parcel a objektů, prvky systému ekologické stability, regulační prvky prostorového uspořádání (např. uliční a stavební čáry, výšky a objemy zástavby, ukazatele využití území, řešení dopravy a technického vybavení) a vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby.".
27. § 34 zní:
 
"§ 34
Územní projekty jsou závazné v části řešící konkrétní umístění staveb a využití území, jako závazné se schvalují zejména podmínky pro realizaci staveb včetně regulačních prvků prostorového uspořádání a stanovení ploch pro veřejně prospěšné stavby.".
28. § 36 odst. 1 až 3 zní:
"(1) Úplný elaborát územně plánovací dokumentace velkého územního celku je uložen u ústředního orgánu státní správy pro územní plánování republiky a u všech okresních úřadů, jejichž území se řešení dotýká. Podle dohody může být též uložen u Magistrátního úřadu hlavního města Prahy, Magistrátu hlavního města Slovenské republiky Bratislavy a popřípadě úřadů dalších měst.
(2) Úplný elaborát územně plánovací dokumentace sídelního útvaru a zóny je uložen u obecního úřadu obce, pro který byla pořízena, případně u toho orgánu, který územně plánovací dokumentaci pořídil a u stavebního úřadu, pokud je jím jiný orgán než orgány výše uvedené.
(3) Ústřední orgán státní správy pro územní plánování republiky vede evidenci o schválené územně plánovací dokumentaci na území republiky. Pro tuto evidenci je mu pořizovatel povinen zasílat opisy usnesení o schválení územně plánovací dokumentace a registrační listy územně plánovací dokumentace s vybranými údaji o schválené územně plánovací dokumentaci pro integrovaný informační systém o území.".
29. § 37 zní:
 
"§ 37
Počet vyhotovení územně plánovací dokumentace
(1) Pořizovatel si objedná návrh územně plánovací dokumentace v tolika vyhotoveních, aby mohla být uložena u všech orgánů uvedených v § 36 odst. 2.
(2) Koncept územně plánovací dokumentace objedná pořizovatel v počtu vyhotovení odpovídajícím potřebě operativního projednání, nejméně ve dvou vyhotoveních.".
Čl.II
Dosavadní přílohy č. 1, 2 a 3 vyhlášky č. 84/1976 Sb. se nahrazují přílohami č. 1 a 2.
Čl.III
Územně plánovací dokumentace rozpracovaná ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, pokud neumožňuje uplatnění pro požadované funkce v území, se podle ní upraví.
Čl.IV
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr-předseda Federálního výboru pro životní prostředí:
Vavroušek v. r.
Ministr životního prostředí České republiky:
Dejmal v. r.
Ministr-předseda Slovenské komise pro životní prostředí:
Tirpák v. r.
 
Příl. 1
Základní obsah územních a hospodářských zásad
Územní a hospodářské zásady pro řešení všech stupňů územních plánů obsahují zejména:
a) důvody pro pořízení územního plánu a stanovení vstupních cílů rozvoje, vyjadřující rozvojový program pořizovatele a varianty trendů celkového rozvoje území, které mají být řešeny,
b) předběžné vymezení řešeného území,
c) vztahy k vyšší územní jednotce, než je řešené území,
d) základní demografické údaje,
e) požadavky na ochranu a tvorbu životního prostředí a na územní systémy ekologické stability,
f) požadavky z hlediska ochrany půdního fondu, ložisek nerostů, kulturních památek, v zájmu civilní obrany a tras nadřazených systémů dopravního a technického vybavení území a pod.,
g) zásady aplikace výsledků územní prognózy, pokud byla vypracována,
h) zvláštní požadavky a podmínky pro celkové řešení a na úpravu a rozsah dokumentace konceptu a návrhu.
Pro jednotlivé stupně územního plánu územní a hospodářské zásady obsahují též:
Pro velký územní celek:
a) zhodnocení velikosti důležitých sídelních útvarů a jejich funkce ve struktuře osídlení,
b) demografické výhledy,
c) zhodnocení limitů využití území.
Pro sídelní útvar:
a) závazné části předchozí územně plánovací dokumentace a územně plánovací dokumentace vyššího stupně, pokud z projednávání územních a hospodářských zásad nevyplyne potřeba jejich změn a doplňků,
b) velikost sídelního útvaru a jeho předpokládaný rozvoj,
c) význam a funkce sídelního útvaru ve struktuře osídlení,
d) zvláštní požadavky a podmínky pro řešení přestavby sídelního útvaru a využití ploch,
e) základní charakteristiky rozvoje dopravy a koncepce technického vybavení, včetně nakládání s odpady,
f) zvláštní požadavky a podmínky pro urbanistickou kompozici sídelního útvaru,
g) požadavky na dílčí územně technická řešení jednotlivých zón a jejich ploch včetně vymezení ploch pro veřejně prospěšné stavby,
h) požadavky a podmínky pro řešení vzájemných vztahů sídelního útvaru a jeho zájmového území s ohledem na únosné zatížení území.
Pro zónu
a) závazné části předchozí územně plánovací dokumentace a územně plánovací dokumentace vyššího stupně, pokud z projednávání územních a hospodářských zásad nevyplyne potřeba jejich změn a doplňků,
b) širší vztahy řešeného území zóny k sídelnímu útvaru z hlediska dopravy a technického vybavení,
c) požadavky vyplývající z polohy a funkcí zóny na regulaci výstavby včetně požadavků na řešení dopravy a technického vybavení,
d) požadavky na zachování a rozvoj přírodního a umělého prostředí,
e) požadavky na asanace,
f) požadované regulační prvky prostorového uspořádání.
 
Příl. 2
Základní obsah vybrané územně plánovací dokumentace
 
1. Územní plán
Územní plány všech stupňů obsahují zejména:
A) Textovou část:
a) základní údaje o zadání, podkladech a hlavních cílech řešení, vymezení území, zhodnocení dříve vypracované a schválené územně plánovací dokumentace, zhodnocení jak byly splněny územní a hospodářské zásady, zhodnocení výsledků projednání koncepce řešení a projednání závazných zásad s příslušnými orgány státní správy, obcí a veřejností,
b) návrh řešení územního plánu,
- vymezení řešeného území,
- popis a zdůvodnění navrhované základní urbanistické koncepce řešení,
- návrh prostorového uspořádání území a návrh zásad jeho využití včetně změn jeho využití,
- komplexní vyhodnocení kvality životního prostředí,
- návrh regulativů funkčního a prostorového uspořádání území včetně limitů využití území (např. urbanistické, prostorové, kompoziční, kulturně historické, ekologické, dopravní, technické),
- návrh územních systémů a prvků ekologické stability,
- vymezení ochranných pásem a chráněných území,
- návrh koncepce dopravy a technické vybavenosti,
- vymezení veřejně prospěšných staveb,
c) dokladovou část, která se po skončení projednání návrhu přiloží k dokumentaci o projednávání.
B) Tabulkovou část,
obsahující přehlednou sestavu číselných údajů, charakterizujících navržené řešení podle členění textové části, pokud nebudou zařazeny přímo do textu. Součástí této tabulkové části musí být údaje nebo informace o nich, které byly použity jako vstupy k rozpracování, jakož i charakteristické výstupy použitelné pro automatické zpracování počítačem.
C) Grafickou část
Počet a obsahovou náplň hlavních a doplňujících výkresů, modelů, schémat, panoramat atd. určí pořizovatel individuálně podle povahy a rozsahu řešených úkolů. Vyznačeny musí být všechny graficky vyjádřitelné regulativy.
D) Návrh regulativů územního rozvoje,
obsahující přesně formulované zásady prostorového uspořádání a využití území, které jsou podkladem pro vypracování schvalovacího dokumentu.
E) Registrační list,
obsahující základní údaje z územního plánu.
Územně plánovací dokumentace jednotlivých stupňů obsahuje též:
Územní plán velkého územního celku
A) Textovou část návrhu řešení, která obsahuje:
- rozvoj sídelní struktury a zhodnocení rozvojových předpokladů jednotlivých sídelních útvarů,
- důsledky a technické zajištění předpokládané exploatace nerostných surovin,
- důsledky růstu nebo poklesu obyvatelstva, jeho ekonomických aktivit, migrace a dojížďky za prací na rozvoj území,
- komplexní hodnocení navrženého řešení, zejména ekologických, ekonomických, sociálních a územně technických důsledků.
C) Grafickou část s hlavními výkresy, jejichž podkladem jsou zpravidla mapy měřítek 1 : 100 000, 1 : 50 000, 1 : 25 000 s komplexním urbanistickým návrhem. Samostatné výkresy regionálních systémů ekologické stability a koncepce dopravy a technického vybavení.
Územní plán sídelního útvaru
A) Textovou část návrhu řešení:
- základní rozvojové předpoklady sídelního útvaru,
- vymezení řešeného území na základě jednotlivých katastrů,
- návrh organizace a využití území, členěného na polyfunkční území a monofunkční plochy s popisem vhodnosti a přípustnosti jednotlivých činností,
- stanovení omezujících nebo vylučujících podmínek pro využití jednotlivých ploch a intenzitu jejich využití, určení regulace využití jednotlivých ploch, vyjádřených v obecně srozumitelné legendě (zákazy, přípustné způsoby a koeficienty využití),
- nároky na plochy mimo zastavěné území sídelního útvaru,
- nároky na veřejně prospěšné stavby.
C) Grafickou část s hlavními výkresy, jejichž podkladem jsou mapy měřítek 1 : 10 000, 1 : 5000, případně 1 : 25 000 (u malých sídelních útvarů v měřítku pozemkové mapy), s komplexním urbanistickým návrhem vymezujícím rozvoj sídelního útvaru s vymezením jednotlivých ploch.
Samostatně se zpracovává:
- návrh řešení přepravních vztahů a dopravy s vymezením ochranných pásem a vyznačením nepříznivých vlivů dopravy na životní prostředí,
- návrh řešení technického vybavení sídelního útvaru obsahující zejména návrh vodohospodářských, energetických a telekomunikačních zařízení,
- informativní vymezení etapizace výstavby, zejména veřejně prospěšných staveb,
- řešení zájmového území a širší vztahy dokumentující začlenění řešeného sídelního útvaru do systému osídlení,
- vyhodnocení požadavků na zábor zemědělského a lesního půdního fondu,
- návrh místního územního systému ekologické stability.
U malých sídelních útvarů se za souhlasu pořizovatele zpracují samostatné výkresy jen tehdy, jestli požadovaná řešení a vyhodnocení nelze vyjádřit v hlavních výkresech.
Územní plán zóny
A) Textovou část návrhu řešení s těmito požadavky, které rozšiřují obsah textové části uvedené u územního plánu sídelního útvaru:
- specifické charakteristiky zóny vyplývající z její polohy a funkcí,
- vazby řešené zóny na širší území,
- regulační prvky pro prostorové a architektonické řešení (např. uliční a stavební čáry, výšky, objemy a tvary zástavby, ukazatele využití parcel, nadzemní a podzemní podlažnost),
- řešení dopravy a technického vybavení.
C) Grafickou část s hlavními výkresy, jejichž podkladem jsou pozemkové mapy evidence nemovitostí v měřítku 1 : 2 000, 1 : 1 000, s komplexním návrhem obsahujícím základní kompoziční zásady organizace území s vyznačením ploch, způsobu zástavby, regulačních prvků, rezervních speciálních ploch, prvků ekologické stability.
Samostatně se zpracovává návrh řešení přepravních vztahů, dopravy s vyznačením ochranných pásem dopravy, v případě potřeby s vyznačením vstupů a vjezdů na pozemky, návrh řešení technického vybavení území a vyhodnocení požadavků na zábor zemědělského a lesního půdního fondu.
 
2. Samostatná doložka civilní obrany
Při provádění průzkumu a rozborů, zpracování územního plánu a územního projektu zóny zabezpečuje pořizovatel ve spolupráci s příslušným orgánem civilní obrany postupně dopracování územně plánovací dokumentace samostatnou doložkou, v níž je řešeno ukrytí obyvatelstva a určují se v ní objekty, které lze využít jako dvouúčelové pro potřeby civilní obrany.
 
3. Vzorový návrh usnesení o schválení územního plánu
Návrh usnesení o schválení územního plánu zpravidla obsahuje:
I. Výrok schvalujícího orgánu o schválení územního plánu.
II. Výrok schvalujícího orgánu o vyhlášení schváleného územního plánu obecně závazným právním předpisem, který je uveden v příloze návrhu usnesení a obsahuje zejména tyto části:
1. Úvodní část, v níž se stanoví územní a časový rozsah platnosti územního plánu.
2. Základní zásady uspořádání území a limity jeho využití; v této části se stanoví závazné regulativy funkčního a prostorového uspořádání území řešeného územního plánu.
3. Veřejně prospěšné stavby a asanační opatření, pro které lze vyvlastnit, nebo vlastnická práva k pozemkům a stavbám omezit.
4. Závěrečná ustanovení, ve kterých se uvede kde je územní plán uložen a údaje o účinnosti.
III. Výrok schvalujícího orgánu o námitkách uplatněných při projednávání územního plánu, s výslovným uvedením, jakým způsobem bylo rozhodnuto o námitkách právnických a fyzických osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k dotčeným pozemkům řešeným územním plánem zóny a o námitkách týkajících se veřejně prospěšných staveb a asanačních opatření.
IV. Výrok schvalujícího orgánu vyjadřující názor ke stanovisku nadřízeného orgánu územního plánování.
V. Konkrétní úkoly v působnosti schvalujícího orgánu vyplývající z řešeného územního plánu.

Související dokumenty