541/2005 Sb. o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona

Schválený:
541/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. prosince 2005
o Pravidlech trhu s elektřinou, zásadách tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou a provedení některých dalších ustanovení energetického zákona
Změna: 552/2006 Sb. (část)
Změna: 552/2006 Sb.
Změna: 552/2006 Sb. (část)
Změna: 365/2007 Sb.
Změna: 365/2007 Sb. (část)
Změna: 552/2006 Sb. (část), 365/2007 Sb. (část)
Změna: 454/2008 Sb.
Změna: 454/2008 Sb. (část), 468/2009 Sb.
Změna: 468/2009 Sb. (část)
Změna: 468/2009 Sb. (část), 400/2010 Sb.
Změna: 400/2010 Sb. (část)
Změna: 400/2010 Sb. (část)
Změna: 371/2011 Sb.
Změna: 371/2011 Sb. (část)
Změna: 438/2012 Sb.
Energetický regulační úřad (dále jen "Úřad") stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 670/2004 Sb., a podle čl. II bodu 18 zákona č. 670/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, k provedení § 17 odst. 7 písm. e), h) a k) a § 27 odst. 7 energetického zákona:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví Pravidla trhu s elektřinou, která stanoví
a) podmínky přístupu k přenosové soustavě a k distribučním soustavám, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přenosové a k distribuční soustavě a způsoby řešení nedostatku kapacit v elektrizační soustavě,
b) termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s elektřinou a termíny uzavírání smluv a jejich registrace u operátora trhu,
c) postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,
d) rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek elektřiny a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vypořádání odchylek, včetně zúčtování a vypořádání regulační energie ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,
e) postupy pro obstarávání regulační energie a způsoby zúčtování regulační energie,
f) organizaci krátkodobého trhu s elektřinou a vyrovnávacího trhu a způsoby jejich vypořádání,
g) pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek elektřiny,
h) termíny a postup při výběru dodavatele elektřiny,
i) postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky elektřiny při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněném přenosu,
j) postup při zajištění dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance.
 
§ 2
Vymezení pojmů
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) explicitní aukcí - tržně založený způsob přidělení přeshraničních přenosových kapacit, ve kterém je na základě cenových nabídek účastníků aukce přidělena zveřejněná obchodovatelná přenosová kapacita,
b) decentrální výrobou - výroba elektřiny z výroben elektřiny připojených do jiné než přenosové soustavy,
c) diagramem - sjednané množství elektřiny subjektu zúčtování pro každou obchodní hodinu v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo,
d) dodavatelem - výrobce nebo obchodník s elektřinou, který na základě smlouvy dodává elektřinu dalším účastníkům trhu s elektřinou prostřednictvím elektrizační soustavy,
e) dvoustrannými obchody - obchody s fyzickou dodávkou elektřiny registrované u operátora trhu kromě obchodů uzavřených na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou nebo vyrovnávacím trhu s regulační energií,
f) lokální distribuční soustavou - distribuční soustava, která není přímo připojena k přenosové soustavě,
g) lokální spotřebou výrobců - elektřina vyrobená ve výrobně elektřiny a spotřebovaná tímto výrobcem nebo jiným účastníkem trhu s elektřinou bez použití přenosové nebo regionální distribuční soustavy; lokální spotřeba výrobců nezahrnuje technologickou vlastní spotřebu elektřiny,
h) normálními klimatickými podmínkami - třicetiletý celostátní průměr denních teplot vzduchu pro jednotlivé obchodní dny pro území celého státu a třicetiletý regionální průměr denních teplot vzduchu pro jednotlivé obchodní dny pro území regionu typových diagramů,
i) obchodní hodinou - základní časový úsek, ve kterém je smluvně vymezena dodávka nebo odběr elektřiny; obchodní hodina je základním časovým úsekem pro vyhodnocování odchylek subjektů zúčtování,
j) obchodním dnem - 24 obchodních hodin dne, ve kterém se obchoduje, s výjimkou přechodu ze zimního na letní čas a zpět; v den, kdy dochází k přechodu na letní čas, se jedná o posloupnost 23 obchodních hodin a pro den, ve kterém dochází k přechodu na středoevropský čas, o 25 obchodních hodin; první obchodní hodina obchodního dne začíná v 00.00.00 hodin a končí v 01.00.00 hodin,
k) organizovaným krátkodobým trhem s elektřinou - trh s elektřinou organizovaný operátorem trhu; jeho součástí jsou organizovaný blokový trh s elektřinou, organizovaný denní trh s elektřinou a organizovaný vnitrodenní trh s elektřinou,
l) podporou elektřiny - podpora výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, kombinované výroby elektřiny a tepla a výroby elektřiny z druhotných zdrojů,
m) předávacím místem - místo předání a převzetí elektřiny mezi provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy a jiným účastníkem trhu s elektřinou, jehož zařízení je k této soustavě připojeno, s výjimkou odběrného místa,
n) přeshraničním obchodem - obchod realizovaný prostřednictvím přenosu elektřiny do zahraničí anebo přenosu elektřiny ze zahraničí,
o) regionální distribuční soustavou - distribuční soustava přímo připojená k přenosové soustavě,
p) registračním číslem - třináctimístný identifikační číselný kód přidělený operátorem trhu účastníkovi trhu s elektřinou,
q) rezervovanou kapacitou - smluvní 1/4hodinový výkon v odběrném místě zákazníka nebo výrobce druhé kategorie nebo smluvní 1/4hodinový výkon v předávacím místě provozovatele lokální distribuční soustavy nebo smluvní 1/4 hodinový výkon v souhrnu za předávací místa mezi provozovateli regionálních distribučních soustav uvedený ve smlouvě o distribuci elektřiny,
r) sjednaným množstvím elektřiny subjektem zúčtování v obchodní hodině - množství elektřiny smluvené tímto subjektem zúčtování s ostatními subjekty zúčtování v dané obchodní hodině a oznámené operátorovi trhu,
s) skutečným množstvím elektřiny subjektu zúčtování v obchodní hodině - souhrn množství elektřiny vyhodnocený podle zvláštního právního předpisu1) na základě údajů získaných z měření a s využitím typových diagramů v odběrných nebo předávacích místech subjektu zúčtování a v odběrných a předávacích místech účastníků trhu s elektřinou, za které převzal subjekt zúčtování závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy nebo odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, a předaný operátorovi trhu,
t) skutečnými klimatickými podmínkami - celostátní průměr skutečných denních teplot vzduchu pro jednotlivé obchodní dny pro území celého státu a regionální průměr denních teplot vzduchu pro jednotlivé obchodní dny pro území regionu typových diagramů,
u) přenosem elektřiny ze zahraničí - elektřina sjednaná a dopravená na základě smlouvy o přeshraničním přenosu elektřiny do elektrizační soustavy přes přenosovou soustavu ze sousedních přenosových soustav v daném období,
v) přenosem elektřiny do zahraničí - elektřina sjednaná a dopravená na základě smlouvy o přeshraničním přenosu elektřiny z elektrizační soustavy přes přenosovou soustavu do sousedních přenosových soustav v daném období,
w) regionem typových diagramů - region definovaný pro účely vyhodnocení zbytkového diagramu v obchodních podmínkách operátora trhu2),
x) systémovou odchylkou - součet kladných a záporných odchylek všech subjektů zúčtování v obchodní hodině.
(2) Dále se pro účely této vyhlášky rozumí
a) technologickou vlastní spotřebou elektřiny - spotřeba elektrické energie na výrobu elektřiny při výrobě elektřiny nebo elektřiny a tepla v hlavním výrobním zařízení i pomocných provozech, které s výrobou přímo souvisejí, včetně výroby, přeměny nebo úpravy paliva, ztrát v rozvodu vlastní spotřeby i ztrát na zvyšovacích transformátorech výrobny elektřiny pro dodávku do distribuční soustavy nebo přenosové soustavy,
b) třídou typového diagramu - typový diagram dodávek elektřiny pro danou skupinu zákazníků s měřením typu C1) s definovaným charakterem odběru,
c) typovým diagramem - relativní hodnoty, charakterizující průběh spotřeby elektřiny zákazníků s měřením typu C, používané pro vyhodnocování odchylek,
d) účastníkem organizovaného krátkodobého trhu - subjekt zúčtování odchylek, který se na základě smlouvy o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou zúčastňuje tohoto trhu, nebo organizátor trhu v případě organizování denního trhu s elektřinou společně pro tržní oblast České republiky a okolní tržní oblasti,
e) vyhodnocením odchylek - zjištění velikosti odchylky subjektů zúčtování operátorem trhu v dané obchodní hodině v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo,
f) vypořádáním odchylek - provedení plateb a úhrad mezi subjektem zúčtování a operátorem trhu za vyhodnocené a zúčtované odchylky subjektu zúčtování prováděné denně,
g) výrobcem druhé kategorie - výrobce, který není výrobcem první kategorie,
h) výrobcem první kategorie - výrobce, jehož posuzovaná výrobna elektřiny je připojena do přenosové nebo distribuční soustavy a který alespoň 80 % ročního množství elektřiny vyrobené v jím provozované výrobně elektřiny, sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, dodává do přenosové nebo distribuční soustavy, nebo výrobce, který poskytuje podpůrnou službu na základě smlouvy s provozovatelem přenosové soustavy,
i) závazkem dodat elektřinu do elektrizační soustavy - závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy z vlastní výrobny elektřiny anebo smlouvou převzatý závazek na dodávku elektřiny do přenosové soustavy nebo distribučních soustav nebo závazek tuto elektřinu dovézt do elektrizační soustavy,
j) závazkem odebrat elektřinu z elektrizační soustavy - závazek vlastního odběru elektřiny z elektrizační soustavy anebo smlouvou převzatý závazek na odběr elektřiny v odběrném zařízení zákazníka nebo závazek tuto elektřinu vyvézt z elektrizační soustavy,
k) redispečinkem - řešení přetížení přenosové soustavy podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství9) snížením nebo zvýšením výkonu jednoho nebo více bloků výrobny elektřiny, které může být doprovázeno současným zvýšením nebo snížením výkonu jiného bloku nebo více bloků výroben elektřiny anebo změnou salda zahraničních výměn,
l) implicitní aukcí - tržně založený způsob přidělení přeshraničních přenosových kapacit, ve kterém je na základě cenových nabídek obchodované elektřiny účastníků aukce přidělena zveřejněná obchodovatelná přenosová kapacita a kde jejím přidělením vzniká účastníkovi aukce závazek dodávky a odběru elektřiny,
m) organizátorem trhu - operátor trhu a organizátoři krátkodobých trhů s elektřinou v sousedních zemích,
n) protiodchylkou - kladná odchylka subjektu zúčtování v případě záporné systémové odchylky nebo záporná odchylka subjektu zúčtování v případě kladné systémové odchylky,
o) tržní oblastí - území, v rámci kterého je organizátorem trhu organizován krátkodobý trh s elektřinou zpravidla v rámci jedné elektrizační soustavy vymezené vůči ostatním oblastem místy s nedostatkem kapacity v přenosové soustavě nebo v propojených přenosových soustavách, zpravidla přeshraničními přenosovými profily,
p) identifikačním číselným kódem - osmnáctimístný identifikační číselný kód přiřazený provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy odběrnému nebo předávacímu místu.
 
§ 3
Trh s elektřinou
(1) Předmětem trhu s elektřinou je dodávka činné elektrické energie. Trh s elektřinou se uskutečňuje na základě
a) účasti na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou,
b) dvoustranných obchodů mezi účastníky trhu s elektřinou,
c) účasti na vyrovnávacím trhu s regulační energií, nebo
d) účasti na trhu s podpůrnými službami.
(2) V rámci trhu s elektřinou jsou všechny časové údaje uváděny v čase platném na území České republiky3).
 
§ 4
Registrace účastníků trhu s elektřinou a přiřazování odpovědnosti za odchylku
(1) Operátor trhu vytváří a spravuje číselníky registrovaných účastníků trhu s elektřinou, číselníky předávacích a odběrných míst v přenosové soustavě a distribučních soustavách a další číselníky nezbytné k identifikaci účastníků trhu s elektřinou a jednotlivých míst připojení. Registrační číslo zákazníka může být shodné s identifikačním číselným kódem jeho odběrného místa.
(2) Na základě pokynů operátora trhu přiděluje provozovatel přenosové soustavy nebo distribuční soustavy odběrným a předávacím místům účastníků trhu s elektřinou identifikační číselné kódy z číselníků. Na základě žádosti účastníka trhu s elektřinou sdělí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy tomuto účastníkovi identifikační číselné kódy jeho odběrných a předávacích míst.
(3) Pokud některá odběrná a předávací místa nejsou přiřazena subjektům zúčtování, vyzve operátor trhu provozovatele přenosové nebo příslušné distribuční soustavy ke zjednání nápravy.
(4) V případě, že provozovatel distribuční soustavy provozuje část distribuční soustavy nepřipojenou k elektrizační soustavě České republiky, zaregistruje u operátora trhu jedno souhrnné předávací místo za všechna předávací místa s měřením typu A nebo B1) spojující tuto část jeho distribuční soustavy se zahraničím. Za toto souhrnné předávací místo předává operátorovi trhu údaje v rozsahu a termínech uvedených pro příslušný typ měření v § 18.
(5) V případě, že k distribuční soustavě je připojena zahraniční distribuční soustava, která není připojena k zahraniční elektrizační soustavě, provozovatel distribuční soustavy zaregistruje u operátora trhu jedno souhrnné předávací místo za všechna předávací místa s měřením typu A nebo B spojující tuto část jeho distribuční soustavy se zahraničím. Za toto souhrnné předávací místo předává operátorovi trhu údaje v rozsahu a termínech uvedených pro příslušný typ měření v § 18.
(6) Provozovatel lokální distribuční soustavy žádá operátora trhu o registraci všech jím provozovaných lokálních distribučních soustav v systému operátora trhu. Provozovatel nadřazené distribuční soustavy registruje u operátora trhu předávací místa pro vstup elektřiny do lokální distribuční soustavy.
(7) Provozovatel lokální distribuční soustavy registruje u operátora trhu jednotlivá odběrná nebo předávací místa všech účastníků trhu s elektřinou připojených k lokální distribuční soustavě s výjimkou odběrných nebo předávacích míst, v nichž převzal odpovědnost za odchylku dodavatel elektřiny, který je součástí vertikálně integrovaného podnikatele, jehož součástí je rovněž provozovatel dané lokální distribuční soustavy.
(8) Odběrná nebo předávací místa účastníků trhu s elektřinou, která se neregistrují postupem podle odstavce 7, registruje provozovatel lokální distribuční soustavy u operátora trhu jako souhrnná odběrná místa zákazníků nebo souhrnná předávací místa výrobců elektřiny jednotlivě podle typu měření. Za tato odběrná nebo předávací místa předává provozovatel lokální distribuční soustavy operátorovi trhu údaje v rozsahu a termínech podle § 18 jednotlivě podle typu měření.
(9) Provozovatel regionální distribuční soustavy registruje u operátora trhu jednotlivá odběrná místa všech účastníků trhu s elektřinou, kde je dodavatelem podle § 31 odst. 1 nebo 2 dodavatel poslední instance.
(10) Není-li přiřazeno odběrné nebo předávací místo účastníka trhu s elektřinou k subjektu zúčtování podle odstavce 3, operátor trhu nezahrne odběrné nebo předávací místo do vyhodnocení odchylek podle § 21 odst. 2 a zruší registraci odběrného nebo předávacího místa v systému operátora trhu. Operátor trhu o této skutečnosti informuje provozovatele přenosové nebo příslušné distribuční soustavy a daného účastníka trhu s elektřinou. V takovém případě je odběr elektřiny z odběrného místa nebo dodávka elektřiny do předávacího místa posuzována podle § 8 odst. 2.
 
§ 5
Zajišťování regulovaného přístupu k přenosové soustavě a distribučním soustavám
(1) Regulovaný přístup k přenosové soustavě a distribučním soustavám se uskutečňuje na základě smlouvy
a) o přenosu elektřiny5),
b) o distribuci elektřiny6),
c) o přeshraničním přenosu elektřiny.
(2) Smlouva o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny se uzavírá na základě žádosti o poskytnutí přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny. Žádost o poskytnutí přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny předkládá žadatel provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy v případě nově zřízeného odběrného místa nebo v případě změny rezervovaného příkonu v daném odběrném místě nejméně 30 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny, a to pro každé předávací nebo odběrné místo zvlášť. Náležitosti žádosti o poskytnutí přenosu elektřiny a žádosti o poskytnutí distribuce elektřiny jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.
(3) Smlouva o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny je v případě zákazníka sjednávána pro odběrné místo zákazníka nebo jejich souhrn a v případě provozovatele distribuční soustavy pro souhrn předávacích míst dohodnutých ve smlouvě o připojení. Pro každé odběrné nebo předávací místo se uzavírá pouze jedna smlouva o přenosu elektřiny nebo s jedním provozovatelem distribuční soustavy pouze jedna smlouva o distribuci elektřiny. V případě, že se jedná o zákazníka s měřením typu C v regionu typových diagramů, je součástí smlouvy o distribuci elektřiny i uvedení třídy typového diagramu pro jednotlivá odběrná místa. Podmínkou pro možnost sjednání smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny do odběrného místa zákazníka dodavatelem je souhlas daného zákazníka.
(4) V případě, že dodavatel zajišťuje dodávku elektřiny zákazníkovi prostřednictvím smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. d), uzavře provozovatel distribuční soustavy s tímto dodavatelem rámcovou smlouvu o distribuci elektřiny. Rámcovou smlouvou o distribuci elektřiny se rozumí smlouva o distribuci elektřiny pro více odběrných nebo předávacích míst účastníků trhu s elektřinou.
(5) Dodavatel předává provozovateli distribuční soustavy návrhy na změnu rámcové smlouvy o distribuci elektřiny zpravidla k poslednímu dni kalendářního měsíce předcházejícího kalendářnímu měsíci, ve kterém má změna rámcové smlouvy nabýt účinnosti, nejpozději však v termínu podle ustanovení této vyhlášky upravujících postup při změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku. Provozovatel distribuční soustavy předává dodavateli do 5 pracovních dnů po skončení kalendářního měsíce sestavu obsahující údaje o odběrných nebo předávacích místech, které jsou aktuální k prvnímu dni měsíce, ve kterém je sestava zasílána provozovatelem distribuční soustavy, a to v rozsahu a struktuře podle přílohy č. 6a.
(6) V případě, že je mezi provozovatelem distribuční soustavy a dodavatelem uzavřena smlouva podle odstavce 4, provozovatel distribuční soustavy umožní dodavateli elektronickou fakturaci prostřednictvím informačního systému operátora trhu.
(7) Na základě smlouvy o přenosu elektřiny se hradí regulovaná cena, kterou je cena za přenos elektřiny, cena za systémové služby na úrovni přenosové soustavy, a v případě zákazníka, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě, i cena na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny a cena za zúčtování operátora trhu.
(8) Na základě smlouvy o distribuci elektřiny se hradí regulovaná cena, kterou je cena za distribuci, cena za systémové služby na úrovni přenosové soustavy, cena na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny a cena za zúčtování operátora trhu.
(9) Provozovatel přenosové nebo příslušné distribuční soustavy vyhodnocuje a fakturuje platby vyplývající ze smlouvy o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny ve vztahu k jednotlivým odběrným místům, a to pro každou napěťovou hladinu zvlášť, s výjimkou případů podle odstavce 12.
(10) Platba za přenos elektřiny a platba za distribuci elektřiny se skládá z platby za použití sítí, platby za rezervovanou kapacitu a v případě distribuce elektřiny také z platby za překročení rezervované kapacity. Účastník trhu s elektřinou hradí platby za přenos elektřiny nebo za distribuci elektřiny provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli příslušné distribuční soustavy, ke které je zařízení účastníka trhu s elektřinou připojeno. Platba za přenos elektřiny se sjednává pouze pro odběr z přenosové soustavy. Platba za distribuci elektřiny se sjednává zvlášť pro každý odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi
a) vyšším než 52 kV,
b) od 1 kV do 52 kV včetně a
c) do 1 kV včetně.
(11) Rezervovaná kapacita sjednaná ve smlouvě o distribuci elektřiny nemůže být vyšší, než je hodnota rezervovaného příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení. Pokud dojde ke změně smlouvy o připojení v části týkající se hodnoty hlavního jistícího prvku před elektroměrem, provozovatel distribuční soustavy neprodleně informuje o této skutečnosti dodavatele elektřiny.
(12) Rezervovanou kapacitu pro odběr z distribuční soustavy vztahující se k dodávce účastníkům trhu s elektřinou, jejichž zařízení jsou připojena k lokální distribuční soustavě, sjednává provozovatel lokální distribuční soustavy.
(13) Odběrateli, který má na jedné z napěťových hladin velmi vysokého napětí nebo vysokého napětí jednoho provozovatele distribuční soustavy připojeno více odběrných míst s průběhovým měřením typu A nebo B, jejichž odběr je propojen vlastní elektrickou sítí a kterými jsou napájeny dopravní prostředky elektrické trakce, stanoví provozovatel distribuční soustavy rezervovanou kapacitu pro účely vyhodnocení a stanovení plateb za rezervovanou kapacitu pro každou hladinu napětí zvlášť ze součtu maximálních výkonů naměřených v odběrných místech v čase, kdy je tento součet v daném měsíci nejvyšší.
(14) Výrobce první kategorie nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro místa připojení výroben elektřiny ani pro místa připojení zařízení určená k odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny s výjimkou odběru elektřiny z přenosové soustavy nebo distribuční soustavy při dlouhodobé odstávce výrobny v trvání více než 30 dnů. Výrobce druhé kategorie
a) sjednává a hradí platbu za rezervovanou kapacitu zvlášť za každou výrobnu elektřiny,
b) nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro místa připojení určená k odběru elektřiny pouze pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny,
c) nesjednává rezervovanou kapacitu a hradí platbu za maximální naměřenou hodnotu čtvrthodinového elektrického výkonu v případě, kdy odebírá elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy v souvislém období maximálně 4 týdny za kalendářní rok a tuto skutečnost oznámí provozovateli přenosové soustavy nebo distribuční soustavy nejméně 5 týdnů před zahájením odběru elektřiny.
(15) Odebírá-li výrobce elektřinu z přenosové nebo distribuční soustavy, včetně odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny a odběru elektřiny pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren, hradí za přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny platbu za použití sítí a nesjednává rezervovanou kapacitu a nehradí platbu za rezervovanou kapacitu pro místa připojení zařízení určených pouze k odběru elektřiny pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny nebo spotřebovanou výrobcem pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren.
(16) Platba za použití sítí se vztahuje ke skutečně odebrané elektřině z přenosové soustavy nebo z distribuční soustavy.
(17) Platby za rezervovanou kapacitu a za použití sítí včetně úhrad za překročení rezervované kapacity jsou na faktuře uváděny samostatně. Způsob úhrady plateb za přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny, lhůty splatnosti a výše záloh jsou uvedeny v Pravidlech provozování přenosové soustavy7) a v Pravidlech provozování distribuční soustavy8).
(18) Provozovatel distribuční soustavy účtuje za nedodržení rozmezí hodnot účiníku cenu stanovenou cenovým rozhodnutím Úřadu.
 
§ 5a
Zkušební provoz
(1) Přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu je přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného elektrického zařízení odběratele, jehož odběrné zařízení je připojeno na napěťovou hladinu 1 kV nebo vyšší.
(2) V případě stávajícího odběrného zařízení jsou přenos elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu umožněny v případě, že instalovaný příkon nově instalovaného nebo rekonstruovaného elektrického zařízení v odběrném místě dosahuje minimálně 10% hodnoty rezervovaného příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení nebo dojde k instalaci nového elektrického zařízení o instalovaném příkonu minimálně 1 MW.
(3) Žádost o poskytnutí přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu předkládá žadatel provozovateli přenosové nebo příslušné distribuční soustavy nejméně 30 kalendářních dní před požadovaným termínem zahájení přenosu nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu, a to pro každé předávací nebo odběrné místo zvlášť. Náležitosti žádosti o poskytnutí přenosu nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu jsou uvedeny v přílohách č. 1a a 2a k této vyhlášce.
(4) Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy zahájí přenos nebo distribuci elektřiny ve zkušebním provozu u odběratele nejdříve dnem uvedeným v žádosti a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nejpozději však posledním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl přenos nebo distribuce elektřiny zahájen.
(5) Při vyhodnocování a fakturaci plateb ve zkušebním provozu postupuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy podle § 5 odst. 8 obdobně.
(6) Platba za přenos elektřiny a platba za distribuci elektřiny ve zkušebním provozu se skládá z platby za použití sítí a platby za rezervaci kapacity a maximální naměřené hodnoty čtvrthodinového elektrického výkonu v odběrném nebo předávacím místě odběratele v průběhu každého kalendářního měsíce, v kterém byl poskytován přenos nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu. Maximální hodnota odebraného čtvrthodinového elektrického výkonu nemůže být vyšší, než je hodnota rezervovaného příkonu sjednaného ve smlouvě o připojení.
(7) V případě, že má přenos nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu pokračovat přenosem nebo distribucí elektřiny, může v průběhu zkušebního provozu žadatel požádat o přidělení rezervované kapacity, a to nejpozději 1 pracovní den před ukončením přenosu nebo distribuce elektřiny ve zkušebním provozu.
(8) Žádá-li zákazník o zkušební provoz ve vymezeném území provozovatele lokální distribuční soustavy a předpokládaný příkon odběrného elektrického zařízení ve zkušebním provozu je vyšší než 20 % sjednaného příkonu lokální distribuční soustavy, provozovatel distribuční soustavy, k níž je tato lokální distribuční soustava připojena, na žádost poskytne provozovateli lokální distribuční soustavy distribuci elektřiny ve zkušebním provozu v rozsahu požadovaném zákazníkem.
 
§ 6
Podmínky přístupu k sítím pro přeshraniční obchod s elektřinou
(1) Přeshraniční obchod s elektřinou se uskutečňuje na základě smlouvy o přeshraničním přenosu elektřiny za podmínek stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství9) a Pravidly provozování přenosové soustavy.
(2) Přeshraniční obchod s elektřinou se uskutečňuje nejvýše v rozsahu přenosové kapacity rezervované na základě výsledků explicitních aukcí, kapacity získané převedením rezervované přeshraniční přenosové kapacity od jiné fyzické nebo právnické osoby, na základě implicitní aukce nebo s využitím sjednání přenosu elektřiny uvnitř obchodního dne.
(3) Subjekt zúčtování finančně zajišťuje přeshraniční obchody podle § 23 odst. 1. Oznámí-li operátor trhu provozovateli přenosové soustavy nedostatečné finanční zajištění plateb subjektu zúčtování, provozovatel přenosové soustavy přenos elektřiny do zahraničí nebo přenos elektřiny ze zahraničí subjektu zúčtování v souladu se smlouvou o přeshraničním přenosu elektřiny odmítne.
 
§ 7
Smlouvy na trhu s elektřinou
(1) Dvoustranné obchody na trhu s elektřinou se uskutečňují na základě zejména těchto smluv:
a) smlouvy o dodávce elektřiny10), která je uzavírána jako
1. smlouva o dodávce elektřiny mezi subjekty zúčtování, kdy obě smluvní strany mají uzavřenu smlouvu o zúčtování odchylek11); součástí předmětu smlouvy není zajištění přenosu, distribuce, systémových služeb ani přenesení odpovědnosti za odchylku,
2. smlouva o dodávce elektřiny dodavatelem poslední instance, kdy jednou smluvní stranou takové smlouvy je zákazník, který u dodavatele poslední instance uplatnil právo na zajištění dodávky poslední instance podle energetického zákona12); součástí předmětu smlouvy je přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele poslední instance, a je-li tak dohodnuto, též zajištění přenosu, distribuce a systémových služeb,
3. smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy, kdy smluvními stranami takové smlouvy jsou na straně jedné výrobce nebo obchodník s elektřinou, který převzal závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy, a na straně druhé obchodník s elektřinou přebírající závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy,
4. smlouva o dodávce elektřiny s převzetím závazku odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, kdy smluvními stranami takové smlouvy jsou na straně jedné zákazník nebo obchodník s elektřinou, který převzal závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy, nebo provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy pro krytí ztrát a vlastní spotřeby, a na straně druhé obchodník s elektřinou přebírající závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy,
5. smlouva o dodávce elektřiny podle pevného diagramu účastníkovi trhu s elektřinou, jehož předávací nebo odběrné místo je vybaveno měřením typu A nebo B; součástí předmětu smlouvy není závazek k převzetí odpovědnosti za odchylku,
b) smlouvy o zúčtování regulační energie13),
c) smlouvy o operativní dodávce elektřiny ze zahraničí a do zahraničí, která je uzavírána jako
1. smlouva o operativní dodávce elektřiny ze zahraničí a do zahraničí pro vyrovnání systémové odchylky, kdy smluvními stranami takové smlouvy jsou provozovatel přenosové soustavy na straně jedné a dodavatel dodávající elektřinu po předchozí dohodě s příslušným zahraničním provozovatelem přenosové soustavy nebo sám zahraniční provozovatel přenosové soustavy na straně druhé; tato smlouva může být uzavřena i v době po uzavírce dvoustranných obchodů,
2. smlouva o operativní dodávce elektřiny do zahraničí, kdy smluvními stranami takové smlouvy jsou subjekt zúčtování dodávající po předchozí dohodě s provozovatelem přenosové soustavy elektřinu do zahraničí na straně jedné a provozovatel zahraniční přenosové soustavy nebo obchodník po předchozí dohodě s provozovatelem zahraniční přenosové soustavy na straně druhé; tato smlouva může být uzavřena i v době po uzavírce dvoustranných obchodů,
d) smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny14).
(2) Při sjednávání smluv podle odstavce 1 písm. a) bodů 2 až 4 a písm. d) uvedou účastníci trhu s elektřinou výčet předávacích a odběrných míst, pro která danou smlouvu uzavírají.
(3) Účast na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou se uskutečňuje na základě smlouvy o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou15). Smluvní stranou této smlouvy může být jen subjekt zúčtování.
(4) Účast na vyrovnávacím trhu s regulační energií se uskutečňuje na základě smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií16). Smluvní stranou této smlouvy může být jen subjekt zúčtování nebo registrovaný účastník trhu s elektřinou se souhlasem subjektu zúčtování, který za něj převzal odpovědnost za odchylku.
 
§ 8
Odpovědnost za odchylku
(1) Odpovědnost za odchylku vztahující se ke každému jednotlivému odběrnému místu zákazníka nebo souhrnu předávacích míst každé jednotlivé výrobny elektřiny nebo souhrnu předávacích míst za každé jednotlivé vymezené území provozovatele distribuční soustavy lze přenést vždy pouze na 1 subjekt zúčtování. U nově vznikajících předávacích míst výroben elektřiny nebo na žádost účastníka trhu s elektřinou u již registrovaných odběrných a předávacích míst výroben elektřiny zaregistruje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy místo připojení jeho zařízení k přenosové nebo distribuční soustavě, ve kterém je uskutečňována dodávka i odběr, jako dvě výrobní předávací místa, zvlášť za dodávku elektřiny a zvlášť za odběr elektřiny. Odpovědnost za takto zaregistrovaná předávací místa lze přenést na 2 různé subjekty zúčtování s tím, že za jedno předávací místo jsou předávány skutečné hodnoty dodávek elektřiny a za druhé předávací místo jsou předávány skutečné hodnoty odběrů elektřiny. Při registraci nového předávacího místa výrobny elektřiny pro dodávku elektřiny do elektrizační soustavy a odběr elektřiny z elektrizační soustavy je v systému operátora trhu odpovědnost za odchylku primárně přiřazena provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je výrobna elektřiny připojena. Při přenesení odpovědnosti za odchylku pro předávací místo dodávky do soustavy na jiný subjekt zúčtování podle věty čtvrté se postupuje podle § 31b. Při změně dodavatele u předávacího místa pro odběr elektřiny z elektrizační soustavy se postupuje přiměřeně podle § 31a.
(2) V případě, že účastník trhu s elektřinou nezvolí žádný z režimů odpovědnosti za odchylku17), je jeho odchylka posuzována jako neoprávněný odběr elektřiny z elektrizační soustavy nebo neoprávněná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy.
(3) Účastník trhu s elektřinou, který zvolil režim přenesené odpovědnosti za odchylku a uzavřel smlouvu podle § 7 odst. 1 písm. a) bodu 4, může mít jednoho nebo více smluvních dodavatelů nebo odběratelů elektřiny. Požadavek na více dodavatelů nebo odběratelů podávají operátorovi trhu společně účastník trhu s elektřinou, sjednávající více dodavatelů nebo odběratelů elektřiny, a účastník trhu s elektřinou, který za odběrná nebo předávací místa dotčeného účastníka trhu převzal odpovědnost za odchylku.
(4) Žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku podává účastník trhu s elektřinou prostřednictvím informačního systému operátora trhu a subjekt zúčtování odsouhlasí prostřednictvím informačního systému operátora trhu přiřazení odpovědnosti za odchylku v odběrném nebo předávacím místě nebo v souhrnu předávacích míst za vymezené území provozovatele distribuční soustavy.
(5) Operátor trhu přenesení odpovědnosti za odchylku podle odstavce 4 po odsouhlasení přiřazení odpovědnosti za odchylku subjektem zúčtování nezaregistruje, pokud by převzetí odpovědnosti za odchylku způsobilo nedostatečné finanční zajištění plateb subjektu zúčtování přebírajícího odpovědnost za odchylku. Do 120 minut po podání žádosti a odsouhlasení přebírajícím subjektem zúčtování informuje operátor trhu převádějícího účastníka trhu s elektřinou, přebírající subjekt zúčtování a příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy o výsledku posouzení přiřazení odpovědnosti za odchylku. Účinnost přiřazení odpovědnosti za odchylku nastává nejdříve následující kalendářní den po přijetí registrace operátorem trhu. K datu účinnosti změny subjektu zúčtování odečte nebo stanoví provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy stav měřicího zařízení podle § 30a odst. 8 a 9.
(6) Subjekt zúčtování může přenést odpovědnost za odchylku na jiný subjekt zúčtování. Přenesením odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt zúčtování lze přenést také odpovědnost za rozdíl hodnot spotřeby elektřiny určený podle § 19 odst. 15 přenášejícího subjektu zúčtování. Žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku podává přenášející subjekt zúčtování prostřednictvím informačního systému operátora trhu. Přebírající subjekt zúčtování odsouhlasí přenesení odpovědnosti za odchylku prostřednictvím informačního systému operátora trhu.
(7) Operátor trhu přenesení odpovědnosti za odchylku podle odstavce 6 subjektu zúčtování po odsouhlasení přiřazení odpovědnosti za odchylku přebírajícím subjektem zúčtování nezaregistruje, pokud by převzetí odpovědnosti za odchylku způsobilo nedostatečné finanční zajištění plateb subjektu zúčtování přebírajícího odpovědnost za odchylku. Do 120 minut po podání žádosti a odsouhlasení přebírajícím subjektem zúčtování informuje operátor trhu prostřednictvím svého informačního systému o výsledku posouzení přiřazení odpovědnosti za odchylku přenášející a přebírající subjekt zúčtování. Účinnost přenesení odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt zúčtování nastává nejdříve následující den po jeho registraci operátorem trhu. Odpovědnost za odchylku subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za odchylku od jiného subjektu zúčtování, nelze již dále přenést na jiný subjekt zúčtování.
 
§ 9
Registrování údajů z dvoustranných obchodů
(1) Účastníci trhu s elektřinou předkládají operátorovi trhu k registraci údaje o dvoustranných obchodech na dodávku elektřiny v rámci obchodů uskutečněných na území České republiky nejpozději do 13.30 hodin 1 den před začátkem obchodního dne, kdy má být dodávka elektřiny uskutečněna, přičemž tento čas je uzavírkou dvoustranného obchodování. Předávanými údaji jsou technické údaje ze smluv
a) účastníků trhu s elektřinou s vlastní odpovědností za odchylku; údaje předává subjekt zúčtování za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy,
b) účastníků trhu s elektřinou s vlastní odpovědností za odchylku uzavřených na burze; údaje předává burza, a to za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy; za správnost předaných hodnot odpovídá burza; burzou předané technické údaje ze smluv se považují za potvrzené příslušnými subjekty zúčtování,
c) uzavřených podle § 7 odst. 1 písm. a) bodu 4,
d) účastníků trhu s elektřinou s vlastní odpovědností za odchylku na dodávku elektřiny do zahraničí a ze zahraničí; údaje předává provozovatel přenosové soustavy, a to zvlášť za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a zvlášť za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy; provozovatelem přenosové soustavy předané údaje ze smluv se považují za potvrzené příslušnými subjekty zúčtování.
(2) Operátor trhu prověřuje, zda všechny subjekty zúčtování, které předložily nebo za které burza předložila k registraci technické údaje ze smluv, mají uzavřenu smlouvu o zúčtování odchylek. V případě, že takový účastník trhu s elektřinou nemá smlouvu o zúčtování odchylek uzavřenu, operátor trhu předložené technické údaje nezaregistruje a pro účely vyhodnocení odchylek nejsou uvažovány. Po provedené kontrole zaregistruje operátor trhu technické údaje ze smluv splňující všechny náležitosti a zašle účastníkům trhu s elektřinou potvrzení o jejich registraci. V každé obchodní hodině je každému subjektu zúčtování stanoveno sjednané množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a sjednané množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy v MWh s rozlišením na 3 desetinná místa. Informace o celkovém sjednaném množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a celkovém sjednaném množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy poskytne operátor trhu každému subjektu zúčtování způsobem umožňujícím dálkový přístup do 30 minut po uzavírce dvoustranného obchodování.
 
§ 10
Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou
(1) Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou se skládá z
a) organizovaného blokového trhu s elektřinou, na který lze podávat nabídky a poptávky na jednotlivé obchodní bloky (dále jen "blokový trh"),
b) organizovaného denního trhu s elektřinou, na který lze podávat nabídky a poptávky na následující obchodní den (dále jen "denní trh"), a
c) organizovaného vnitrodenního trhu s elektřinou, na který lze podávat nabídky a poptávky na následující časový úsek uvnitř obchodního dne (dále jen "vnitrodenní trh").
(2) Organizovaný krátkodobý trh s elektřinou může být realizován společně pro tržní oblast České republiky a okolní tržní oblasti, pokud se tak provozovatelé přenosových soustav a organizátoři trhů dohodnou.
(3) Poptávka předložená účastníkem krátkodobého trhu znamená závazek, že poptávané množství elektřiny pro danou obchodní hodinu účastník krátkodobého trhu odebere z elektrizační soustavy v daném čase, pokud dojde k uspokojení této předkládané poptávky.
(4) Nabídka předložená účastníkem krátkodobého trhu znamená závazek, že nabízené množství elektřiny pro danou obchodní hodinu účastník krátkodobého trhu dodá do elektrizační soustavy v daném čase, pokud dojde k uspokojení této předkládané nabídky.
(5) Nabídka nebo poptávka může obsahovat časové podmínky, pokud jsou sjednány ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou. Minimální množství poptávané nebo nabízené elektřiny na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou je 1 MWh s rozlišením na 1 desetinné místo.
(6) Výsledkem obchodů je stanovení sjednaných dodávek, odběrů a cen.
(7) Veškeré obchody probíhající na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou jsou vůči sobě anonymní.
(8) Místem dodání a místem odběru elektřiny obchodované subjektem zúčtování na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou je elektrizační soustava České republiky.
 
§ 10a
Blokový trh
(1) Předmětem blokového trhu jsou poptávky a nabídky bloků elektřiny, kde nejmenší jednotkou bloku je konstantní hodnota hodinového výkonu 1 MW v hodinách časového období bloku.
(2) Poptávky a nabídky na blokový trh je možno podávat nejdříve 30 dní před obchodním dnem v závislosti na obchodním bloku.
(3) Ukončení obchodování bloku je ve 13.30 hodin dne předcházejícího dni, ve kterém má být dodávka elektřiny z tohoto bloku uskutečněna.
(4) Sjednání dodávky a odběru elektřiny probíhá spojením nabídky s poptávkou.
(5) Do 13.30 hodin každého obchodního dne, kdy je blok obchodován, oznámí operátor trhu každému účastníku krátkodobého trhu způsobem uvedeným ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou informace o výsledcích obchodování předložených nabídek a poptávek na blokovém trhu. Těmito informacemi jsou:
a) velikost sjednané dodávky elektřiny a velikost sjednaného odběru elektřiny v MWh,
b) dosažená cena.
(6) Po vyhodnocení obchodů podle odstavce 5 zahrne operátor trhu sjednané dodávky a odběry elektřiny pro dané obchodní hodiny do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek.
(7) V průběhu denního obchodování na blokovém trhu operátor trhu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o průběžném stavu obchodování podle jednotlivých zobchodovaných obchodních bloků. Bezprostředně po uzavírce blokového trhu pro daný obchodní blok operátor trhu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup množství elektřiny z uskutečněných obchodů na blokovém trhu a vážené průměry cen elektřiny zobchodované v jednotlivých obchodních blocích.
 
§ 11
Denní trh
(1) Denní trh organizuje operátor trhu ve spolupráci s organizátorem denního trhu s elektřinou v okolní tržní oblasti.
(2) Účastník organizovaného krátkodobého trhu může podávat nabídky a poptávky na denní trh každý den do dne předcházejícího obchodnímu dni. Na základě obdržených nabídek a poptávek jsou pro jednotlivé obchodní hodiny stanoveny výsledky denního trhu v členění:
a) výsledný přenos elektřiny do zahraničí nebo ze zahraničí v případě propojení tržní oblasti České republiky a okolní tržní oblasti,
b) výsledná dosažená cena elektřiny na denním trhu,
c) zobchodovaná množství elektřiny.
(3) Operátor trhu zadá do informačního systému údaje o sjednaných množstvích elektřiny jednotlivých subjektů zúčtování v tržní oblasti České republiky po jednotlivých obchodních hodinách. Sjednané dodávky a odběry pro dané obchodní hodiny pro tržní oblast v České republice zahrnuje operátor trhu do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek.
(4) Po stanovení výsledků denního trhu oznámí operátor trhu každému účastníku krátkodobého trhu způsobem uvedeným ve smlouvě o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou informace o výsledcích vyhodnocení předložených nabídek a poptávek na denním trhu pro každou obchodní hodinu. Tyto informace zahrnují
a) velikost sjednané dodávky elektřiny a velikost sjednaného odběru elektřiny v MWh na denním trhu,
b) dosaženou cenu z denního trhu.
(5) Po oznámení výsledků denního trhu jednotlivým účastníkům zveřejní operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup nabídkové a poptávkové křivky, množství elektřiny z uskutečněných obchodů, dosažené ceny elektřiny pro každou obchodní hodinu, výsledné hodinové zelené bonusy pro jednotlivé kategorie obnovitelných zdrojů pro každou obchodní hodinu, množství elektřiny z neuskutečněných nabídek a poptávek, počet přijatých úspěšných a neúspěšných nabídek a počet přijatých úspěšných a neúspěšných poptávek. Zveřejňované údaje neobsahují informace o jednotlivých účastnících denního trhu.
(6) Po vyhodnocení předložených nabídek a poptávek na denním trhu zahrne operátor trhu sjednané dodávky a odběry elektřiny pro dané obchodní hodiny do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek.
 
§ 12
Vnitrodenní trh
(1) Vnitrodenní trh je organizován pro hodiny uvnitř obchodního dne. Pro daný obchodní den je v 15.00 hodin předcházejícího obchodního dne otevřen pro všechny hodiny daného obchodního dne vnitrodenní trh a lze na něm zadávat a akceptovat nabídky na dodávku nebo odběr elektřiny. Vnitrodenní trh může být organizován s organizátorem vnitrodenního trhu s elektřinou v okolní tržní oblasti.
(2) Vnitrodenní trh je uzavírán postupně po jednotlivých hodinách, doba uzavírky nabídek na dodávku nebo odběr elektřiny pro jednotlivé obchodní hodiny je 1 hodina před danou obchodní hodinou.
(3) Údaje o obchodech uzavřených na vnitrodenním trhu zahrne operátor trhu do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek.
(4) Do 30 minut po uzavření každé obchodované hodiny na vnitrodenním trhu upraví operátor trhu celková sjednaná množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a celková sjednaná množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy každého subjektu zúčtování o údaje z obchodů uzavřených na vnitrodenním trhu a takto upravené hodnoty poskytne subjektu zúčtování prostřednictvím informačního systému operátora trhu.
(5) Do 13.30 hodin dne následujícího po obchodním dni operátor trhu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup množství elektřiny z uskutečněných obchodů a vážený průměr ceny v daných obchodních hodinách na vnitrodenním trhu.
 
§ 13
Finanční vypořádání obchodů na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou
(1) Finanční vypořádání obchodů na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou je nezávislé na skutečných hodnotách dodávek elektřiny do elektrizační soustavy a skutečných hodnotách odběrů elektřiny z elektrizační soustavy.
(2) Každý obchodní den do 14.00 hodin oznámí operátor trhu každému účastníku krátkodobého trhu následující informace za předcházející obchodní období v členění na jednotlivé trhy
a) velikost sjednané dodávky elektřiny a velikost sjednaného odběru elektřiny v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo,
b) dosažené ceny,
c) platby za sjednaný odběr elektřiny a úhrady za sjednanou dodávku elektřiny.
(3) Dosažené ceny a platby jsou uváděny v měně dohodnuté organizátory trhů.
 
§ 14
Vyrovnávací trh s regulační energií
(1) Vyrovnávací trh s regulační energií je uskutečňován po uzavírce dvoustranného obchodování a po uzavírce organizovaného krátkodobého trhu s elektřinou. Registrovaní účastníci trhu se účastní vyrovnávacího trhu s regulační energií se souhlasem subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za jejich odchylku. Při uzavření smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií doloží registrovaný účastník trhu s elektřinou operátorovi trhu souhlas subjektu zúčtování s účastí na tomto trhu.
(2) Na vyrovnávacím trhu s regulační energií se obchoduje kladná a záporná regulační energie v minimálním množství jedné MWh. Nabídky na vyrovnávací trh s regulační energií podávají registrovaní účastníci trhu nejpozději 30 minut před začátkem obchodní hodiny, kdy má být dodávka kladné nebo záporné regulační energie provozovatelem přenosové soustavy, jako jediným poptávajícím, využita ke krytí systémové odchylky. Provozovatel přenosové soustavy vyhodnotí přijatou nabídku regulační energie jako uskutečněnou dodávku regulační energie a předá ji operátorovi trhu k vypořádání.
(3) Přijaté nabídky dodávek kladné a záporné regulační energie na vyrovnávacím trhu s regulační energií pro dané obchodní hodiny zahrne operátor trhu do systému vyhodnocení a zúčtování odchylek.
 
§ 15
Podpůrné služby zajišťované provozovatelem přenosové soustavy
(1) Provozovatel přenosové soustavy nakupuje pro elektrizační soustavu podpůrné služby na úrovni přenosové soustavy. Nabízet poskytování podpůrných služeb může fyzická či právnická osoba, která splňuje podmínky pro poskytování podpůrných služeb stanovené provozovatelem přenosové soustavy.
(2) Rozsah poptávaných podpůrných služeb pro následující kalendářní rok zveřejňuje provozovatel přenosové soustavy nejpozději do 30. listopadu předcházejícího roku.
(3) Provozovatel přenosové soustavy provádí vyhodnocení podaných nabídek pro každou nabízenou službu zvlášť. Při nedostatku nabídek může být poptávka opakována. Všichni nabízející musí být informováni o výsledku vyhodnocení ve vztahu ke své nabídce neprodleně po vyhodnocení nabídek. Následně uzavírá provozovatel přenosové soustavy s nabízejícím smlouvu o poskytování podpůrných služeb. Není-li ani po opakované poptávce zajištěn dostatek podpůrných služeb, poptává provozovatel přenosové soustavy přímo konkrétní účastníky trhu s elektřinou.
 
§ 16
zrušen
 
§ 17
Vyhodnocování podpůrných služeb provozovatelem přenosové soustavy
(1) Provozovatel přenosové soustavy průběžně vyhodnocuje na základě údajů z přípravy provozu19) a z měření množství a kvalitu dodávaných podpůrných služeb.
(2) Provozovatel přenosové soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup
a) u podpůrných služeb nakoupených na základě smluv průměrnou cenu v každé obchodní hodině pro každou podpůrnou službu jako vážený průměr cen z uzavřených smluv,
b) u podpůrných služeb nakoupených na denním trhu cenu nejvyšší přijaté nabídky v každé obchodní hodině pro každou podpůrnou službu.
 
§ 18
Předávání skutečných hodnot pro finanční vypořádání odchylek
(1) Každý den nejpozději do 11.00 hodin předává provozovatel přenosové soustavy operátorovi trhu za každou obchodní hodinu předcházejícího dne skutečné hodnoty
a) dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu A,
b) odběrů elektřiny jednotlivých zákazníků vybavených měřením typu A,
c) dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi přenosovou soustavou a distribučními soustavami vybavených měřením typu A,
d) množství jím opatřené regulační energie a elektřiny obstarané ze zahraničí,
e) přenosů elektřiny do zahraničí a ze zahraničí jednotlivých subjektů zúčtování, organizátora trhu a zahraničních fyzických nebo právnických osob; za skutečné hodnoty jsou považovány sjednané hodnoty; hodnoty přenosu elektřiny operátora trhu nevstupují do zvláštního režimu zúčtování a finančního vypořádání odchylek podle § 26,
f) množství jím opatřené elektřiny pro potřeby redispečinku,
g) množství neodebrané elektřiny ve výrobnách elektřiny při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5 energetického zákona.
(2) Každý den nejpozději do 11.00 hodin předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu za každou obchodní hodinu předcházejícího dne
a) skutečné hodnoty
1. dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu A,
2. odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků vybavených měřením typu A, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele nebo změna dodavatele za dodavatele poslední instance,
3. dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo lokálními distribučními soustavami vybavených měřením typu A,
4. odběru elektřiny za všechna ostatní odběrná místa zákazníků vybavená měřením typu A v součtu za jednotlivé regiony typových diagramů nebo za lokální distribuční soustavu,
b) předběžné hodnoty
1. odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků vybavených měřením typu B, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele nebo změna dodavatele za dodavatele poslední instance,
2. dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo lokálními distribučními soustavami vybavených měřením typu B,
3. odběru elektřiny za všechna ostatní odběrná místa zákazníků vybavená měřením typu B v součtu za jednotlivé regiony typových diagramů nebo za lokální distribuční soustavu.
(3) Nejpozději poslední pracovní den v kalendářním měsíci do 18.00 hodin předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu předběžné hodnoty měsíčních dodávek a odběrů elektřiny pro následující měsíc v předávacích místech mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo lokálními distribučními soustavami s měřením typu C.
(4) V případě, že operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 2 písm. b), použije pro vypořádání odchylek hodnoty vypočítané jako průměr skutečných hodnot ve stejných obchodních hodinách stejných dnů v období 4 posledních týdnů uložených v systému operátora trhu. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné skutečné hodnoty a provozovatel distribuční soustavy nezašle předběžné hodnoty podle odstavce 2 písm. b), použije operátor trhu pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule. V případě, že operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 3, použije pro vypořádání odchylek poslední známé skutečné hodnoty měsíčního odběru a měsíční dodávky elektřiny v předávacích místech mezi jednotlivými regiony typových diagramů nebo lokálními distribučními soustavami vybavených měřením typu C. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné skutečné hodnoty nebo skutečné hodnoty se nevztahují k úplnému měsíci, použije operátor trhu pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule.
(5) Každý den nejpozději do 11.00 hodin předává subjekt zúčtování operátorovi trhu za každou obchodní hodinu předcházejícího dne předběžné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu B, za které subjekt zúčtování převzal odpovědnost za odchylku.
(6) Nejpozději poslední pracovní den v kalendářním měsíci do 18.00 hodin předává subjekt zúčtování operátorovi trhu předběžné hodnoty měsíčního odběru a dodávky elektřiny pro následující měsíc v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu C, za něž subjekt zúčtování převzal odpovědnost za odchylku.
(7) V případě, že operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 5, použije pro vypořádání odchylek hodnoty vypočítané jako průměr skutečných hodnot ve stejných obchodních hodinách stejných dnů v období 4 posledních týdnů uložených v systému operátora trhu. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné skutečné hodnoty, použije operátor trhu pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule. V případě, že operátor trhu neobdrží hodnoty podle odstavce 6, použije pro vypořádání odchylek poslední známé skutečné hodnoty měsíčního odběru a měsíční dodávky elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu C. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné skutečné hodnoty nebo skutečné hodnoty se nevztahují k úplnému měsíci, použije operátor trhu pro vypořádání odchylek hodnoty rovny nule.
(8) Do 18.00 hodin pátého pracovního dne po skončení měsíce předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu
a) za každou obchodní hodinu předcházejícího měsíce skutečné hodnoty
1. dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech mezi distribučními soustavami vybavených měřením typu B,
2. odběrů elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků vybavených měřením typu B, ve kterých byla uskutečněna změna dodavatele nebo změna dodavatele za dodavatele poslední instance,
3. dodávek a odběrů elektřiny v předávacích místech jednotlivých výroben elektřiny vybavených měřením typu B,
4. odběru elektřiny za všechna ostatní odběrná místa zákazníků vybavená měřením typu B v součtu za distribuční soustavu,
b) skutečné hodnoty dodávek a odběrů elektřiny ve formě součtu dodané a součtu odebrané elektřiny za předcházející měsíc
1. z předávacích míst výroben elektřiny vybavených měřením typu C,
2. z předávacích míst mezi distribučními soustavami vybavených měřením typu C,
c) skutečné hodnoty odběrů elektřiny odběrných míst s měřením typu C zákazníků připojených do lokální distribuční soustavy za předcházející měsíc
1. jednotlivě za zákazníky, kteří změnili dodavatele nebo změnili dodavatele za dodavatele poslední instance,
2. v součtu za ostatní zákazníky.
(9) Na základě předaných údajů podle odstavce 8 písm. a) a b) provede operátor trhu úpravu hodnot předaných podle odstavce 2 písm. b), případně stanovených podle odstavců 4 a 5 nebo podle odstavce 7, a hodnot hodinových diagramů vzniklých lineárním rozdělením předběžných hodnot předaných podle odstavců 3 a 6.
(10) Předávání skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny se vztahuje v případě zákazníka k jeho odběrnému místu, v případě výrobce k předávacímu místu každé jednotlivé výrobny elektřiny, případně k souhrnu předávacích míst, a v případě provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy k souhrnu předávacích míst, dohodnutých ve smlouvě o předávání údajů.
(11) Operátor trhu nepřijímá údaje zasílané podle odstavců 1 až 3, 5, 6 a 8 mezi
a) 18.00 hodinou třetího pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou čtvrtého pracovního dne měsíce,
b) 18.00 hodinou pátého pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou šestého pracovního dne měsíce,
c) 18.00 hodinou sedmého pracovního dne měsíce a 6.00 hodinou osmého pracovního dne měsíce,
d) 18.00 hodinou posledního kalendářního dne měsíce a 6.00 hodinou prvního pracovního dne následujícího měsíce.
(12) Provozovatel distribuční soustavy, ke které jsou připojena pouze odběrná místa zákazníků nebo předávací místa výroben elektřiny, vybavená měřením typu C, může registrovat údaje zjednodušeným způsobem. Podrobnosti zjednodušeného způsobu registrace jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.
(13) Při předávání skutečných hodnot z měření typu A nebo B označuje operátor trhu na základě údajů od provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy předávané hodnoty následujícím způsobem:
a) platná hodnota - jde o skutečnou hodnotu, kterou přijal operátor trhu podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) a odstavce 8 a příslušné měřicí zařízení nevykazovalo znaky poruchy,
b) náhradní platná hodnota - jde o náhradní hodnotu, kterou přijal operátor trhu podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. a) a odstavce 8 za dobu trvání poruchy měřicího zařízení; provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je dané odběrné nebo předávací místo připojeno, předávané náhradní platné hodnoty označí způsobem definovaným v obchodních podmínkách operátora trhu,
c) náhradní předběžná hodnota - jde o předběžnou hodnotu, kterou operátor trhu přijal nebo stanovil podle odstavce 2 písm. b) a odstavců 3 až 7,
d) nulová hodnota - jde o nulovou hodnotu odběru elektřiny z odběrného místa, ze kterého provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě je dané odběrné místo připojeno, dočasně nezasílá skutečné hodnoty; o této skutečnosti informuje daný provozovatel operátora trhu způsobem definovaným v obchodních podmínkách operátora trhu.
(14) Dodavatel předává provozovateli distribuční soustavy údaje podle odstavce 2 písm. b) bodu 1 v požadovaném formátu každý den nejpozději do 9.00 hodin. Provozovatel distribuční soustavy předává tyto údaje operátorovi trhu v termínu podle odstavce 2. Pokud provozovatel distribuční soustavy údaje od dodavatele neobdrží, předává operátorovi trhu údaje za předcházející srovnatelné časové období za předpokladu, že operátor trhu nemá tyto údaje k dispozici.
(15) Rozhodne-li soud o úpadku zákazníka podle insolvenčního zákona, provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy provede odečet způsobem stanoveným právním předpisem, který stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů1), nebo stanoví stav měřicího zařízení, jedná-li se o odběrné nebo předávací místo s měřením typu C, a to do 3 pracovních dnů ode dne obdržení žádosti dodavatele elektřiny o provedení odečtu. Pro stanovení stavu měřicího zařízení se použijí přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup pro odečty měřicího zařízení nebo stanovení stavu měřicího zařízení při změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku. Žádost dodavatele elektřiny musí obsahovat seznam odběrných a předávacích míst a informaci z insolvenčního rejstříku o rozhodnutí soudu o úpadku zákazníka.
 
§ 19
Vyhodnocování odchylek s využitím typových diagramů v regionech typových diagramů
(1) Typové diagramy slouží pro vyhodnocování odchylek odběru elektřiny zákazníků s měřením typu C ze sítí nízkého napětí i ze sítí jiných napěťových úrovní regionálních distribučních soustav, pokud pro tyto odběry elektřiny není zvláštním právním předpisem1) stanovena povinnost instalovat průběhové měření.
(2) Normalizovaným typovým diagramem je posloupnost relativních hodnot průměrných hodinových odběrů elektřiny, vztažených k hodnotě ročního maxima průměrných hodinových odběrů příslušné skupiny zákazníků definované třídou typového diagramu a přepočtených na normální klimatické podmínky.
(3) Normalizované typové diagramy vytváří operátor trhu pro jednotlivé třídy pro každý kalendářní rok na základě dat poskytnutých provozovateli regionálních distribučních soustav. Normalizované typové diagramy jsou platné jednotně pro všechny regiony typových diagramů, s výjimkou typového diagramu třídy 5 podle přílohy č. 4 k této vyhlášce, jehož platnost je vymezena příslušným regionem typového diagramu.
(4) Přepočtené typové diagramy jsou normalizované typové diagramy přepočtené na skutečné klimatické podmínky v obchodním dni.
(5) Pro každý obchodní den stanovuje operátor trhu zbytkový diagram zatížení v jednotlivých obchodních hodinách za jednotlivé regiony typových diagramů. Zbytkový diagram zatížení se stanoví jako rozdíl součtu skutečných hodnot dodávek elektřiny do odběrných a předávacích míst regionu typových diagramů s měřeními typu A, B a C a součtu skutečných hodnot odběrů elektřiny s měřeními typu A a B v příslušných regionech typových diagramů a hodnoty ztrát stanovené Úřadem v souladu se zvláštním právním předpisem20). V případě dodávek elektřiny s měřením typu B nebo C a odběrů elektřiny s měřením typu B v příslušných regionech typových diagramů se použijí hodnoty a postupy podle § 18. Energie neměřených odběrů je považována za nulovou.
(6) Plánovanou roční spotřebu elektřiny zákazníků s měřením typu C stanovuje provozovatel distribuční soustavy na základě postupu uvedeného v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(7) Provozovatel distribuční soustavy stanovuje a zasílá operátorovi trhu hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny
a) jednotlivě pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele,
b) souhrnně za ostatní zákazníky s měřením typu C po jednotlivých třídách typových diagramů.
(8) Provozovatel distribuční soustavy provádí aktualizaci hodnot plánované roční spotřeby elektřiny podle odstavce 7 písm. a) a takto aktualizované hodnoty zasílá operátorovi trhu v případě, že byl pro odběrné místo vystaven účetní doklad na základě provedeného odečtu a od předcházející aktualizace hodnot plánované roční spotřeby elektřiny uplynulo nejméně 50 dnů. Aktualizaci hodnot plánované roční spotřeby elektřiny podle odstavce 7 písm. b) provádí provozovatel distribuční soustavy minimálně jednou za kalendářní měsíc, a to pro všechny obchodní dny předcházejícího kalendářního měsíce, a aktualizované hodnoty zasílá operátorovi trhu do 18.00 hodin pátého pracovního dne následujícího kalendářního měsíce. Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby elektřiny podle odstavce 7 zahrnuje případy připojených nových odběrných míst, případy zrušení odběrných míst a případy, kdy provozovatel distribuční soustavy akceptoval reklamaci zákazníka týkající se odečtu a na základě této reklamace došlo k opravě odečtených hodnot z měření typu C. Operátor trhu nepřijímá údaje zasílané podle odstavce 7 v termínech podle § 18 odst. 11.
(9) Hodnoty odběrů elektřiny v odběrných místech zákazníků s měřením typu C v regionech typových diagramů, kteří změnili dodavatele, v jednotlivých obchodních hodinách obchodního dne stanovuje operátor trhu na základě jejich plánované roční spotřeby elektřiny a jim přiřazených přepočtených typových diagramů. Součty hodnot odběrů elektřiny zákazníků v odběrných místech s měřením typu C, kteří nezměnili dodavatele, v jednotlivých obchodních hodinách obchodního dne po jednotlivých třídách typových diagramů a regionech typových diagramů stanovuje operátor trhu na základě jejich plánované roční spotřeby elektřiny a jim přiřazených přepočtených typových diagramů.
(10) Zbytkový diagram zatížení v každé obchodní hodině se rozpočítává na odběrná místa zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele, a v souhrnu na ostatní odběrná místa zákazníků s měřením typu C po jednotlivých třídách typových diagramů, úměrně velikostem jejich odběrů elektřiny v dané hodině, stanovených podle odstavce 9. Takto stanovené hodnoty jsou považovány za hodnoty odběrů elektřiny zákazníků s měřením typu C pro zúčtování odchylek.
(11) Operátor trhu přiřazuje subjektům zúčtování hodnoty odběrů elektřiny podle odstavce 10, a to po jednotlivých třídách typových diagramů a regionech typových diagramů. Takto stanovené hodnoty odběrů elektřiny použije operátor trhu pro výpočet odchylek. Hodnoty podle odstavce 10 sdělí operátor trhu příslušným subjektům zúčtování nejpozději do 14.00 hodin následujícího dne.
(12) Přiřazení jednotlivých tříd typových diagramů k odběrným místům zákazníků s měřením typu C provádí provozovatel regionální distribuční soustavy při připojení zákazníků nebo při změně charakteru odběrného místa. Přiřazení odběrných míst v regionech typových diagramů k jednotlivým třídám typových diagramů je založeno na kategorizaci zákazníků podle přílohy č. 4a a charakteru odběru elektřiny podle přílohy č. 4 k této vyhlášce. Přiřazení třídy typových diagramů k odběrným místům je účinné okamžikem zaregistrování přiřazení u operátora trhu. Operátor trhu vede evidenci přiřazování tříd typových diagramů nejméně za období posledních 3 let.
(13) Požadavek na změnu přiřazení třídy typových diagramů v důsledku změny charakteru odběrného místa zasílá provozovatel regionální distribuční soustavy operátorovi trhu nejpozději 5 pracovních dnů od data, od kterého požaduje změnu přiřazení třídy typových diagramů. Provozovatel regionální distribuční soustavy provede k datu uskutečnění změny přiřazení třídy typových diagramů odečet spotřeby elektřiny a odečtené hodnoty spotřeby elektřiny zašle operátorovi trhu nejdéle do 10 pracovních dnů od data změny přiřazení třídy typových diagramů.
(14) Operátor trhu zpřístupní účastníkům trhu s elektřinou způsobem umožňujícím dálkový přístup a prostřednictvím informačního systému operátora trhu
a) normální klimatické podmínky, které platí po celý kalendářní rok, a to nejpozději 3 kalendářní měsíce před prvním obchodním dnem daného kalendářního roku,
b) normalizované typové diagramy, které platí po celý kalendářní rok, a to nejpozději 3 kalendářní měsíce před prvním obchodním dnem daného kalendářního roku,
c) skutečné klimatické podmínky, a to nejpozději následující den po dni, jehož se týkají,
d) koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých regionů typových diagramů a teplotní koeficient, a to nejpozději následující den po dni, jehož se týkají; podrobnosti způsobu stanovení koeficientu zbytkového diagramu a teplotního koeficientu jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.
(15) Po obdržení odečtených hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech zákazníků v regionálních distribučních soustavách, kteří změnili dodavatele, provede operátor trhu vyhodnocení rozdílu mezi hodnotami skutečné spotřeby elektřiny získanými na základě odečtů a hodnotami stanovenými podle odstavce 11 za stejné období.
(16) Operátor trhu zúčtovává jednotlivým subjektům zúčtování rozdíly určené podle odstavce 15 za vyrovnávací cenu podle cenového rozhodnutí Úřadu. V případě, že v období, kterého se týká vyhodnocení rozdílu, dojde ke změně vyrovnávací ceny, vyhodnocují se rozdíly před změnou a po změně vyrovnávací ceny zvlášť. Pokud provozovatel distribuční soustavy nepředá operátorovi trhu rozdělení energie v kWh na množství před změnou a po změně ceny, určí operátor trhu rozdělení energie s využitím typových diagramů.
(17) Operátor trhu sečte rozdíly podle odstavce 15 za jednotlivé regiony typových diagramů a tento součet s opačným znaménkem zúčtuje vyrovnávací cenou subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za odchylku v příslušném regionu typových diagramů.
(18) U odběrných míst zákazníků s měřením typu C v regionech typových diagramů, kteří změnili dodavatele, provádí operátor trhu zúčtování rozdílů podle odstavců 16 a 17 ve dvou etapách:
a) měsíční vyhodnocení rozdílů se provádí dvanáctý pracovní den měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se vztahují odečty spotřeb elektřiny u těchto odběrných míst; hodnoty těchto odečtů jsou operátorovi trhu zaslány v termínu podle § 32 odst. 2 a jejich opravy nejpozději jedenáctý pracovní den měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se odečty vztahují,
b) závěrečné měsíční vyhodnocení rozdílů se provádí desátý pracovní den čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se vztahují odečty spotřeb elektřiny u těchto odběrných míst; hodnoty těchto odečtů jsou operátorovi trhu zaslány v termínu podle § 32 odst. 2 a jejich opravy nejpozději devátý pracovní den čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se odečty vztahují.
(19) Zúčtování rozdílů podle odstavců 16 a 17 není součástí zúčtování odchylek podle § 25.
(20) Na zúčtování rozdílů podle odstavců 16 a 17 jsou vystavovány samostatné daňové doklady. Operátor trhu zpřístupní na vyžádání subjektu zúčtování, který převzal odpovědnost za odchylku v příslušném regionu typového diagramu, údaje, na základě kterých provedl zúčtování rozdílů podle odstavců 16 a 17. Podrobnosti jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.
(21) Finanční vypořádání rozdílů podle odstavců 16 a 17 provádí operátor trhu.
 
§ 20
Vyhodnocování odchylek v lokálních distribučních soustavách
(1) Operátor trhu stanovuje diagramy zatížení odběrných míst lokální distribuční soustavy s měřením typu C a hodnotu ztrát v této soustavě v případě
a) denního zúčtování odchylek jako rozdíl součtu skutečných hodnot dodávek elektřiny do předávacích míst s měřením typu A lokální distribuční soustavy a předběžných hodnot dodávek elektřiny do předávacích míst s měřením typu B a C lokální distribuční soustavy a součtu skutečných hodnot odběrů elektřiny z odběrných míst s měřením typu A v lokální distribuční soustavě a předběžných hodnot odběrů elektřiny z odběrných míst s měřením typu B v lokální distribuční soustavě,
b) měsíčního a závěrečného měsíčního zúčtování odchylek jako rozdíl součtu skutečných hodnot dodávek elektřiny do lokální distribuční soustavy a součtu skutečných hodnot odběrů elektřiny z odběrných míst s měřením typu A a B v lokální distribuční soustavě.
(2) Operátor trhu určuje hodnoty ztrát v lokální distribuční soustavě a hodnoty odběrů elektřiny v odběrných místech zákazníků s měřením typu C při
a) denním zúčtování odchylek rozdělením hodnoty, stanovené podle odstavce 1 písm. a), v poměru poslední skutečné měsíční hodnoty ztrát v dané lokální distribuční soustavě a jedné dvanáctiny plánované roční spotřeby podle odstavce 6 v odběrných místech zákazníků s měřením typu C,
b) měsíčním a závěrečném měsíčním zúčtování odchylek rozdělením hodnoty, stanovené podle odstavce 1 písm. b), v poměru velikosti skutečných ztrát dané lokální distribuční soustavy v příslušném měsíci, stanovené podle odstavce 5, a velikostí skutečných hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech zákazníků s měřením typu C v příslušném měsíci podle § 18 odst. 8 písm. c).
(3) Hodnoty odběrů elektřiny podle odstavce 2 písm. a) operátor trhu přiřazuje a sděluje příslušným subjektům zúčtování nejpozději do 14.00 hodin následujícího dne za předcházející den.
(4) Podrobnosti způsobu stanovení ztrát, zbytkového diagramu zatížení a stanovení hodnot odběrů elektřiny zákazníků s měřením typu C v lokálních distribučních soustavách jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.
(5) Skutečné hodnoty ztrát jednotlivých lokálních distribučních soustav za předcházející měsíc se určí jako rozdíl hodnoty stanovené podle odstavce 1 písm. b) pro příslušný měsíc a součtu všech skutečných hodnot odběrů elektřiny v odběrných místech s měřením typu C v dané lokální distribuční soustavě.
(6) Hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny zákazníků s měřením typu C stanoví provozovatel lokální distribuční soustavy z hodnoty posledních 12 měsíčních odečtů spotřeby těchto zákazníků a takto stanovené hodnoty zasílá operátorovi trhu
a) jednotlivě pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele,
b) souhrnně za ostatní zákazníky s měřením typu C.
(7) Provozovatel lokální distribuční soustavy provádí aktualizaci hodnot plánované roční spotřeby elektřiny podle odstavce 6 a takto aktualizované hodnoty zasílá operátorovi trhu jednou měsíčně za předcházející měsíc po odečtech. Aktualizace hodnot plánované roční spotřeby elektřiny zahrnuje případy připojených nových odběrných míst, případy zrušení odběrných míst a případy, kdy provozovatel lokální distribuční soustavy akceptoval reklamaci zákazníka týkající se odečtu a na základě této reklamace došlo k opravě odečtených hodnot z měření typu C.
 
§ 21
Výpočet odchylek
(1) Operátor trhu prověřuje úplnost údajů předaných podle § 18 až 20 a v případě nedostatků vyzve provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy k jejich doplnění.
(2) Operátor trhu stanovuje subjektu zúčtování hodnotu skutečné dodávky elektřiny a skutečného odběru elektřiny v každé obchodní hodině v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo, a to jako souhrn dodávek elektřiny subjektu zúčtování do elektrizační soustavy a souhrn odběrů elektřiny subjektu zúčtování z elektrizační soustavy, zjištěný na základě údajů o skutečných dodávkách elektřiny a skutečných odběrech elektřiny podle § 18, typových diagramů podle § 19 a hodnot podle § 20. Smluvená dodávka elektřiny do elektrizační soustavy je značena kladným znaménkem a smluvený odběr elektřiny z elektrizační soustavy je značen záporným znaménkem. Skutečná dodávka elektřiny do elektrizační soustavy je značena kladným znaménkem a skutečný odběr elektřiny z elektrizační soustavy je značen záporným znaménkem.
(3) Za odběr elektřiny subjektu zúčtování je považován vlastní odběr subjektu zúčtování a odběr účastníků trhu s elektřinou, od nichž subjekt zúčtování převzal závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy. Za dodávku elektřiny subjektu zúčtování je považována vlastní dodávka subjektu zúčtování a dodávka elektřiny účastníků trhu s elektřinou, od nichž subjekt zúčtování převzal závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy.
(4) Odchylkou subjektu zúčtování pro každou obchodní hodinu je součet odchylky subjektu zúčtování za závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a odchylky za závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy.
(5) U smluvních přenosů elektřiny ze zahraničí a smluvních přenosů elektřiny do zahraničí je subjektem, který potvrzuje správnost údajů z těchto smluv pro účely vyhodnocování odchylek a který má odpovědnost za odchylku od smluveného salda zahraničních výměn, provozovatel přenosové soustavy. Smluveným saldem zahraničních výměn je rozdíl mezi přenosem elektřiny ze zahraničí a přenosem elektřiny do zahraničí; saldo je záporné, pokud je smluvní doprava elektřiny do zahraničí větší než smluvní doprava elektřiny ze zahraničí; v opačném případě je saldo kladné.
(6) S množstvím neodebrané elektřiny ve výrobnách elektřiny při dispečerském řízení podle § 26 odst. 5 energetického zákona předané provozovatelem přenosové soustavy se pro účely vyhodnocení odchylek zachází jako s regulační energií s nulovou cenou.
 
§ 22
Zaokrouhlování skutečných hodnot při výpočtu odchylky
(1) Odchylky subjektů zúčtování se vyhodnocují v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo.
(2) Skutečné hodnoty týkající se závazku subjektu zúčtování odebrat elektřinu z elektrizační soustavy a závazku dodat elektřinu do elektrizační soustavy se pro vyhodnocení odchylek zaokrouhlují na desetiny MWh následujícím způsobem:
a) pokud je na druhém místě za desetinnou čárkou (setiny MWh) číslice větší nebo rovna 5, pak se k číslici na prvním místě za desetinnou čárkou přičte 1 a číslice na druhém a dalším místě za desetinnou čárkou se odstraní,
b) v ostatních případech se všechny číslice na druhém a dalším místě za desetinnou čárkou odstraní.
(3) Rozdíl součtů skutečných denních hodnot dodávky elektřiny pro potřeby vyhodnocování a zúčtování odchylek v daném měsíci a skutečné měsíční hodnoty dodávky elektřiny pro vyúčtování platby za přenos nebo distribuci elektřiny se může lišit u odběrných nebo předávacích míst vybavených měřením typu A maximálně o 15 kWh za kalendářní měsíc, u odběrných nebo předávacích míst vybavených měřením typu B maximálně o 1 kWh za kalendářní měsíc.
(4) Jsou-li dodávka nebo odběr elektřiny měřeny na sekundární straně transformátoru, má se za to, že skutečnými hodnotami jsou naměřené hodnoty zvýšené v případě odběru nebo snížené v případě dodávky elektřiny o hodnoty stanovené cenovým rozhodnutím Úřadu. Takto upravené hodnoty předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu pro vyhodnocování a zúčtování odchylek a vyúčtování dodávky nebo odběru elektřiny.
 
§ 23
Finanční zajištění plateb subjektů zúčtování
(1) Subjekt zúčtování poskytne operátorovi trhu finanční zajištění plateb tak, aby byla pokryta předvídatelná rizika související s činností subjektu zúčtování. Finanční zajištění plateb slouží k pokrytí rizik spojených s dodávkou a odběrem elektřiny, dvoustrannými obchody, obchody uzavřenými na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou a přeshraničními obchody. Do výše finančního zajištění plateb jsou zahrnuty také závazky operátora trhu k subjektu zúčtování. Obchody na vyrovnávacím trhu s regulační energií nejsou finančně jištěny.
(2) Nemá-li subjekt zúčtování dostatečné finanční zajištění plateb pro zaregistrování obchodu, operátor trhu takový obchod nezaregistruje. Odmítnutí zaregistrování takového obchodu oznámí operátor trhu bez zbytečného odkladu danému subjektu zúčtování, a v případě přeshraničního obchodu také provozovateli přenosové soustavy, a zároveň vyzve daný subjekt zúčtování ke zvýšení finančního zajištění plateb.
(3) Nemá-li subjekt zúčtování dostatečné finanční zajištění plateb, provede operátor trhu krácení již zaregistrovaných obchodů. Pokud nemá subjekt zúčtování dostatečné finanční zajištění plateb ani po zkrácení obchodů, postupuje se v souladu s § 31.
 
§ 24
Elektřina obstaraná provozovatelem přenosové soustavy
(1) Za účelem řešení stavů nerovnováhy mezi smluvně zajištěnými a skutečně realizovanými dodávkami a odběry elektřiny v elektrizační soustavě obstarává provozovatel přenosové soustavy elektřinu, a to pro každou obchodní hodinu.
(2) Provozovatel přenosové soustavy obstarává elektřinu
a) jako regulační energii prostřednictvím aktivací podpůrných služeb,
b) na vyrovnávacím trhu s regulační energií, nebo
c) ze zahraničí na základě smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. c) bodu 1.
(3) Ceny elektřiny podle odstavce 2 slouží k určení zúčtovací ceny podle § 25 odst. 2 a jsou zahrnuty do systému vyhodnocování a zúčtování odchylek.
(4) Provozovatel přenosové soustavy stanoví celkové náklady spojené s řešením stavu nerovnováhy mezi smluvně zajištěnými a skutečně realizovanými dodávkami a odběry elektřiny pro každou obchodní hodinu ve formě množství elektřiny podle odstavce 2 v MWh a jejich cen v Kč/MWh a tyto údaje předá operátorovi trhu do 11.00 hodin dne následujícího po vyhodnocovaném obchodním dni. Údaje jsou předávány ve formě množství a ceny kladné a záporné regulační energie členěné podle jednotlivých bloků výroben elektřiny v případě, že jde o regulační energii vzniklou aktivací podpůrných služeb, nebo podle jednotlivých registrovaných účastníků trhu v případě, že jde o elektřinu opatřenou ze zahraničí. V případě regulační energie zajištěné na vyrovnávacím trhu jsou údaje předávány za jednotlivé hodiny formou součtu akceptované energie na vyrovnávacím trhu a celkové platby za jednotlivé registrované účastníky trhu.
(5) Elektřinu podle odstavce 2 zúčtuje operátor trhu, a to
a) poskytovatelům podpůrných služeb na základě smlouvy o dodávce regulační energie nebo smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií,
b) registrovaným účastníkům trhu na základě smlouvy o přístupu na vyrovnávací trh s regulační energií,
c) provozovateli přenosové soustavy u elektřiny obstarané ze zahraničí na základě smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. c) bodu 1.
(6) Provozovatel přenosové soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup množství elektřiny a ceny v členění podle odstavce 2 za každou obchodní hodinu.
(7) Provozovatel přenosové soustavy obstarává pro potřeby redispečinku elektřinu od účastníků trhu s elektřinou nebo od provozovatele zahraniční přenosové soustavy. Náklady na obstarání anebo uplatnění této elektřiny jsou součástí celkových nákladů na zajištění podpůrných služeb.
 
§ 25
Zúčtování a finanční vypořádání odchylek
(1) Zúčtování a finanční vypořádání odchylek prováděné operátorem trhu zajišťuje mezi účastníky trhu s elektřinou úhradu elektřiny, která byla dodána do elektrizační soustavy nebo odebrána z elektrizační soustavy nad rámec sjednaného množství, nebo nebyla dodána do elektrizační soustavy nebo nebyla odebrána z elektrizační soustavy, přestože byla ve smlouvách sjednána.
(2) Zúčtovací ceny pro jednotlivé obchodní hodiny stanoví operátor trhu na základě cen elektřiny podle § 24 odst. 2. Způsob tvorby zúčtovací ceny je uveden v příloze č. 5.
(3) Operátor trhu zjišťuje pro každou obchodní hodinu rozdíl mezi celkovými příjmy ze systému zúčtování odchylek a náklady na elektřinu podle § 24 odst. 2. Souhrn těchto rozdílů za daný kalendářní měsíc operátor trhu přeúčtuje provozovateli přenosové soustavy na základě smlouvy, jejímž předmětem je vypořádání rozdílů plynoucích ze zúčtování nákladů na odchylky a nákladů na elektřinu podle § 24 odst. 2. Předmětem této smlouvy je také úhrada elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. c). Celkové příjmy ze systému zúčtování odchylek se stanoví jako absolutní hodnota součtu součinu sumy odchylek subjektů zúčtování a zúčtovací ceny odchylky.
(4) Rozdíly podle odstavce 3 Úřad zohlední při stanovení ceny za systémové služby.
(5) Na základě zúčtování odchylek prováděného pro každý subjekt zúčtování v každé obchodní hodině určí operátor trhu výši platby subjektu zúčtování za odchylku a výši platby za zúčtování. Výše platby za zúčtování je určena z ceny za činnost zúčtování operátora trhu. Platba subjektu zúčtování za odchylku se stanoví jako součin velikosti odchylky a zúčtovací ceny.
(6) Každý den do 14.00 hodin oznámí operátor trhu subjektu zúčtování způsobem stanoveným ve smlouvě o zúčtování odchylek vyhodnocení odchylek za předcházející den. Toto vyhodnocení obsahuje pro každou obchodní hodinu
a) velikost a směr odchylky v MWh,
b) zúčtovací cenu odchylky v Kč/MWh,
c) platbu subjektu zúčtování v Kč.
(7) Po skončení zúčtovacího období, kterým je 1 kalendářní měsíc, operátor trhu na základě součtu plateb subjektu zúčtování vystaví daňový doklad za celé zúčtovací období, uplatňuje-li daň z přidané hodnoty na výstupu operátor trhu, popřípadě podklad pro daňový doklad, uplatňuje-li daň z přidané hodnoty na výstupu subjekt zúčtování. Vypořádání plateb zajišťuje operátor trhu minimálně jednou za kalendářní měsíc.
(8) V případě, že subjekt zúčtování neuhradí operátorovi trhu splatné závazky ve lhůtě jejich splatnosti, použije operátor trhu na jejich uhrazení část prostředků z finančního jištění plateb, a to způsobem uvedeným ve smlouvě o zúčtování odchylek. Pokud subjekt zúčtování jedná v rozporu se smlouvou o zúčtování odchylek, může operátor trhu registraci zrušit.
(9) Zrušení registrace podle odstavce 8 zveřejňuje operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup a současně o této skutečnosti informuje všechny subjekty zúčtování, které nahlásily v předcházejícím obchodním dni množství elektřiny sjednané se subjektem zúčtování, kterému byla registrace zrušena. Součástí oznámení o zrušení registrace je datum, od kdy je registrace zrušena. Diagramy sjednaných množství elektřiny, ve kterých je na straně dodávky nebo odběru identifikován subjekt zúčtování se zrušenou registrací, operátor trhu nepřijme a nezahrne do sjednaných množství subjektů zúčtování.
(10) Finanční vypořádání odchylek provádí operátor trhu ve 3 etapách:
a) denní vypořádání ve formě zálohové platby,
b) měsíční vypořádání, které se provádí po skončení kalendářního měsíce a na které se vystavuje daňový doklad a zúčtovávají zálohy z denního vypořádání,
c) závěrečné měsíční vypořádání, které se provádí pro všechny dotčené subjekty zúčtování po uplynutí lhůty pro podávání reklamací podle obchodních podmínek operátora trhu.
(11) Postup a přesné termíny jednotlivých etap jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.
(12) Pro finanční vypořádání odchylek s využitím typových diagramů v regionech typových diagramů podle odstavce 10 písm. a) používá operátor trhu poslední aktuální hodnotu plánované roční spotřeby elektřiny, kterou provozovatel distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu podle § 19 odst. 7 a 8. Pro finanční vypořádání odchylek s využitím typových diagramů v regionech typových diagramů podle odstavce 10 písm. b) a c) používá operátor trhu poslední aktuální hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny pro jednotlivé vypořádávané obchodní dny, které provozovatel distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu podle § 19 odst. 7 a 8.
(13) Pro finanční vypořádání odchylek v lokálních distribučních soustavách podle odstavce 10 písm. a) používá operátor trhu poslední aktuální hodnotu plánované roční spotřeby elektřiny, kterou provozovatel lokální distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu podle § 20 odst. 6 a 7. Pro finanční vypořádání odchylek v lokálních distribučních soustavách podle odstavce 10 písm. b) a c) používá operátor trhu poslední aktuální hodnoty plánované roční spotřeby elektřiny pro jednotlivé vypořádávané obchodní dny, které provozovatel lokální distribuční soustavy zaslal operátorovi trhu podle § 20 odst. 6 a 7.
 
§ 26
Zvláštní režim zúčtování a finančního vypořádání odchylek
(1) Zúčtování odchylek ve zvláštním režimu zúčtování se provádí pro hodiny
a) pro které byl vyhlášen stav nouze v elektrizační soustavě pro celé území státu podle zvláštního právního předpisu21), nebo
b) stanovených provozovatelem přenosové soustavy, pro které byla vyhlášena situace bezprostředně zamezující stavům nouze v elektrizační soustavě pro celé území státu podle zvláštního právního předpisu21).
(2) Ve zvláštním režimu zúčtování neprovádí operátor trhu zúčtování odchylek podle § 25.
(3) Zvláštní režim zúčtování se uplatní pro celou elektrizační soustavu a pro všechny subjekty zúčtování.
(4) Ve zvláštním režimu zúčtování pro vyhodnocení a zúčtování odchylek jsou sjednaná množství elektřiny pro závazek dodat elektřinu do elektrizační soustavy a sjednaná množství elektřiny pro závazek odebrat elektřinu z elektrizační soustavy subjektů zúčtování, včetně elektřiny opatřené provozovatelem přenosové soustavy podle § 24 odst. 2 a odst. 7, rovna nule, mimo výsledný tok mezi jednotlivými tržními oblastmi na organizovaném denním trhu s elektřinou.
(5) Ve zvláštním režimu zúčtování neorganizuje operátor trhu organizovaný krátkodobý trh s elektřinou.
(6) Zúčtování elektřiny ve zvláštním režimu zúčtování provádí operátor trhu na základě přijatých skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny.
(7) Průměrnou cenu dodávky elektřiny pro každou hodinu stanovuje operátor trhu jako vážený průměr na základě cen podle cenového rozhodnutí Úřadu.
(8) Agregaci skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny provádí operátor trhu pro jednotlivé subjekty zúčtování podle platného předání odpovědnosti za odchylku.
(9) Zaokrouhlení skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny provádí operátor trhu podle pravidel, která jsou uplatňována při agregaci skutečných hodnot dodávek a odběrů elektřiny pro zúčtování odchylek mimo zvláštní režim zúčtování.
(10) Operátor trhu zúčtovává skutečnou dodávku elektřiny subjektu zúčtování, včetně skutečného množství elektřiny opatřeného v zahraničí, za průměrnou cenu dodávky elektřiny stanovenou podle odstavce 7. Při úhradě ceny za skutečnou dodávku elektřiny se postupuje podle odstavce 12. Subjektu zúčtování vzniká pohledávka vůči operátorovi trhu.
(11) Operátor trhu zúčtovává skutečný odběr elektřiny subjektu zúčtování, včetně skutečného množství elektřiny dodané do zahraničí, za průměrnou cenu dodávky elektřiny stanovenou podle odstavce 7. Při úhradě ceny za skutečný odběr elektřiny se postupuje podle odstavce 12. Subjektu zúčtování vzniká závazek vůči operátorovi trhu.
(12) Vypořádání plateb ve zvláštním režimu zúčtování provádí operátor trhu. Operátor trhu nejdříve přijímá platby od subjektů zúčtování, kterým vznikl závazek vůči operátorovi trhu. Operátor trhu hradí svoje závazky ze zvláštního režimu zúčtování vůči subjektům zúčtování až do výše plateb přijatých od subjektů zúčtování na základě jejich závazků vůči operátorovi trhu a přijatého finančního zajištění subjektů zúčtování. Pohledávky subjektů zúčtování hradí operátor trhu poměrným způsobem podle velikosti jednotlivých pohledávek subjektů zúčtování. Podrobnosti vypořádání plateb jsou uvedeny v obchodních podmínkách operátora trhu.
(13) Pro vypořádání zvláštního režimu zúčtování vystavuje operátor trhu samostatné daňové doklady.
(14) Provozovatel přenosové soustavy bez zbytečného odkladu, nejpozději však do termínu podle § 18 odst. 1, oznamuje operátorovi trhu provádění zvláštního režimu zúčtování odchylek podle odstavce 1 písm. b).
(15) Operátor trhu rozúčtuje pohledávky a závazky plynoucí z rozdílu v příjmech a výdajích zúčtování výsledného toku mezi jednotlivými tržními oblastmi dosaženém na organizovaném krátkodobém trhu s elektřinou na jednotlivé subjekty zúčtování v poměru jejich skutečných hodnot dodávek a odběrů.
 
§ 27
Předávání údajů pro vyúčtování plateb a úhrada plateb za poskytování systémových služeb
(1) Výrobce elektřiny po předchozí registraci výrobny elektřiny v informačním systému operátora trhu předává operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu údaje za uplynulý kalendářní měsíc podle přílohy č. 5a k této vyhlášce, a to nejpozději do desátého kalendářního dne následujícího kalendářního měsíce. To platí i v případě, je-li výrobna elektřiny připojena do odběrného elektrického zařízení zákazníka, který je jinou právnickou nebo fyzickou osobou než provozovatel výrobny. Výrobce elektřiny, jehož výrobna elektřiny je připojena do odběrného elektrického zařízení zákazníka, hradí provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě je odběrné místo zákazníka připojeno, cenu za systémové služby. Zároveň výrobce, jehož výrobna elektřiny o instalovaném výkonu nad 30 kW s výjimkou výrobny vyrábějící elektřinu s využitím energie slunečního záření nebo energie větru je připojena do odběrného elektrického zařízení zákazníka, účtuje provozovateli distribuční soustavy, k jehož soustavě je odběrné místo zákazníka připojeno, cenu za sníženou potřebu systémových služeb za lokální spotřebu výrobce elektřiny.
(2) Předávání údajů podle odstavce 1 se nevztahuje na výrobce, který předává údaje potřebné pro účely stanovení platby za systémové služby v rámci vykazování údajů pro úhradu podpory podle zákona o podporovaných zdrojích energie29) a prováděcích právních předpisů k tomuto zákonu.
(3) Provozovatel lokální distribuční soustavy předává operátorovi trhu prostřednictvím jeho informačního systému údaje za uplynulý kalendářní měsíc podle přílohy č. 5b k této vyhlášce, a to nejpozději do patnáctého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce. Nejpozději do patnáctého kalendářního dne po skončení kalendářního měsíce sdělí provozovatel lokální distribuční soustavy každému výrobci s výjimkou výrobny o instalovaném výkonu do 30 kW včetně nebo výrobce vyrábějícího elektřinu s využitím energie slunečního záření nebo energie větru, jehož zařízení je připojeno k lokální distribuční soustavě, velikost lokální spotřeby výrobců ve vymezeném území provozovatele lokální distribuční soustavy za uplynulý kalendářní měsíc, která se vztahuje k tomuto výrobci. Tato lokální spotřeba se stanoví jako součin sumy lokálních spotřeb všech výrobců ve vymezeném území provozovatele lokální distribuční soustavy a podílu množství elektřiny vyrobené příslušným výrobcem sníženého o technologickou vlastní spotřebu elektřiny, k celkovému množství elektřiny vyrobené všemi výrobci ve vymezeném území provozovatele lokální distribuční soustavy sníženému o technologickou vlastní spotřebu elektřiny.
(4) Provozovatel regionální distribuční soustavy předává operátorovi trhu prostřednictvím jeho informačního systému nejpozději do dvanáctého dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející měsíc v MWh
a) odhad celkového množství elektřiny dopraveného provozovatelem distribuční soustavy
1. zákazníkům, jejichž zařízení je připojeno k jeho distribuční soustavě, s výjimkou elektřiny nakoupené mimo elektrizační soustavu České republiky, která je spotřebovaná v ostrovním provozu prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy České republiky,
2. provozovatelům lokálních distribučních soustav, jejichž zařízení je připojeno k jeho distribuční soustavě,
3. výrobcům, jejichž zařízení je připojeno k distribuční soustavě, kromě technologické vlastní spotřeby elektřiny,
4. pro ostatní spotřebu provozovatele distribuční soustavy,
b) odhad celkového množství lokální spotřeby výrobců v areálech výroben připojených k distribuční soustavě,
c) celkové množství elektřiny odebrané z elektrizační soustavy České republiky v důsledku plného nebo částečného napojení původně vyděleného ostrovního provozu nad rámec diagramu schváleného v denní přípravě provozu.
(5) Provozovatel přenosové soustavy stanoví pro účely úhrady plateb za poskytování systémových služeb množství elektřiny odebrané zákazníky přímo z přenosové soustavy a odebrané výrobci, jejichž zařízení je připojeno k přenosové soustavě, z měřených hodnot odběrů.
(6) Na základě údajů podle odstavců 1 a 3 a údajů podle zákona o podporovaných zdrojích energie29) účtuje provozovatel lokální distribuční soustavy ceny za systémové služby výrobci či zákazníkovi, jehož odběrné nebo předávací místo je připojeno do jím provozované lokální distribuční soustavy. Provozovatel nadřazené lokální distribuční soustavy účtuje ceny za systémové služby rovněž provozovateli distribuční soustavy, jehož distribuční soustava je připojena k jeho distribuční soustavě.
(7) Na základě údajů podle odstavců 1, 3 a 4 a údajů podle zákona o podporovaných zdrojích energie29) účtuje provozovatel regionální distribuční soustavy ceny za systémové služby provozovateli příslušné lokální distribuční soustavy nebo zákazníkovi nebo výrobci, jehož zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě.
(8) Na základě údajů podle odstavce 4 účtuje provozovatel přenosové soustavy ceny za systémové služby provozovateli příslušné regionální distribuční soustavy.
(9) Na základě údajů podle odstavce 5 účtuje provozovatel přenosové soustavy ceny za systémové služby zákazníkovi, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě, nebo výrobci, jehož zařízení je připojeno k přenosové soustavě.
(10) Výrobce s instalovaným výkonem výrobny elektřiny nad 30 kW účtuje provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, k jehož soustavě je výrobna elektřiny připojena, cenu za sníženou potřebu systémových služeb za lokální spotřebu výrobců na základě údajů podle odstavců 1 a 3; tuto cenu neúčtuje výrobce elektřiny vyrábějící elektřinu s využitím slunečního záření nebo ve větrné elektrárně.
(11) Výše úhrady plateb za poskytování systémových služeb je určena součinem odběru elektřiny účastníka trhu s elektřinou a ceny za systémové služby v Kč/MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.
(12) Platba za systémové služby se nehradí za elektřinu spotřebovanou pro čerpání v přečerpávacích vodních elektrárnách a za elektřinu dodávanou do zahraničí s výjimkou dodávky elektřiny z elektrizační soustavy České republiky do části území jiného státu nepropojené se zahraniční elektrizační soustavou.
(13) Provozovatel distribuční soustavy hradí cenu za sníženou potřebu systémových služeb za lokální spotřebu výrobce provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je zařízení plátce systémových služeb připojeno. Výše platby je určena součinem velikosti lokální spotřeby výrobců a ceny za systémové služby v Kč/MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.
(14) Nejpozději do dvacátého osmého dne kalendářního měsíce následujícího po období, za které bylo vyúčtování systémových služeb provedeno, předává provozovatel regionální distribuční soustavy operátorovi trhu prostřednictvím jeho informačního systému konečné údaje o celkovém množství elektřiny dopravené a spotřebované v daném kalendářním měsíci. Případné odchylky v množství oproti vyúčtování vyúčtuje provozovatel přenosové soustavy neprodleně příslušnému provozovateli distribuční soustavy.
(15) Údaje podle odstavců 1, 3, 4 a 14 zpřístupní operátor trhu ve svém informačním systému všem účastníkům trhu s elektřinou, kteří je využívají pro účtování ceny za systémové služby.
(16) Výrobce sdělí každý rok nejpozději do 31. ledna provozovateli přenosové soustavy nebo provozovateli distribuční soustavy, ke které je připojena výrobna elektřiny, zařazení výrobny elektřiny jako výrobce první kategorie nebo druhé kategorie na základě údajů z měření zjištěných v předcházejícím kalendářním roce. Pokud výrobce nesdělí zařazení výrobny elektřiny do kategorie výrobců ve lhůtě podle věty první, má se za to, že výrobna je zařazena do druhé kategorie.
(17) V případě výrobny elektřiny uvedené do provozu v průběhu kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy rozhodne o zařazení výrobce do první nebo druhé kategorie na základě poměru mezi instalovaným výkonem výrobny a rezervovaným příkonem v daném odběrném nebo předávacím místě. Za výrobce první kategorie je v takovém případě považován výrobce s poměrem mezi instalovaným výkonem výrobny a rezervovaným příkonem v daném odběrném nebo předávacím místě rovným nebo větším než 5. Po skončení kalendářního roku provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy přehodnotí zařazení výrobce do první nebo druhé kategorie na základě údajů z měření zjištěných v předcházejícím kalendářním roce.
(18) Zařazení do kategorie výrobců podle odstavců 16 a 17 použije provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy pro určení plateb za přenos elektřiny nebo za distribuci elektřiny a za související služby od začátku druhého čtvrtletí daného roku do konce prvního čtvrtletí následujícího roku.
 
§ 28
Rozsah a termíny vyúčtování plateb za služby operátora trhu
(1) Za služby operátora trhu se účastníkům trhu s elektřinou účtují ceny za činnosti operátora trhu podle odstavce 2 v rozsahu a termínech podle odstavců 3 až 11.
(2) Cenami za činnosti operátora trhu jsou
a) cena za činnost operátora trhu v elektroenergetice v Kč/MWh vztažená na
1. elektřinu spotřebovanou zákazníkem, výrobcem nebo provozovatelem přenosové nebo distribuční soustavy, kromě elektřiny pro čerpání přečerpávacích vodních elektráren a technologické vlastní spotřeby elektřiny a ztrát v přenosové a distribuční soustavě,
2. elektřinu spotřebovanou zákazníkem v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy České republiky a ve vymezeném ostrovním provozu v zahraničí napojeném na elektrizační soustavu České republiky,
b) cena za zúčtování operátora trhu, která se skládá z
1. ceny za registraci subjektu zúčtování v Kč,
2. roční ceny za činnost zúčtování v Kč/rok,
c) pevná cena za poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu s elektřinou v Kč/rok; cenu hradí registrovaný účastník trhu s elektřinou, který není subjektem zúčtování,
d) cena za množství elektřiny zobchodované na organizovaném blokovém trhu, denním trhu a vnitrodenním trhu v Kč/MWh; cenu hradí subjekt zúčtování, který uzavřel smlouvu o přístupu na organizovaný krátkodobý trh s elektřinou.
(3) Ceny za činnosti operátora trhu hradí účastník trhu s elektřinou přímo operátorovi trhu, s výjimkou cen podle odstavce 2 písm. a), kterou hradí účastník trhu s elektřinou provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je zařízení účastníka trhu s elektřinou připojeno, a to nejméně jednou měsíčně.
(4) Ceny podle odstavce 2 písm. a) nejsou hrazeny za elektřinu spotřebovanou výrobcem pro čerpání přečerpávajících vodních elektráren, pro technologickou vlastní spotřebu elektřiny a pro ztráty v přenosové nebo distribuční soustavě.
(5) Provozovatel regionální distribuční soustavy předává operátorovi trhu prostřednictvím jeho informačního systému nejpozději do dvanáctého dne následujícího kalendářního měsíce za předcházející měsíc v MWh
a) odhad celkového množství elektřiny dopraveného provozovatelem distribuční soustavy všem zákazníkům, provozovatelům lokálních distribučních soustav, jejichž zařízení je připojeno k jeho distribuční soustavě, a ostatní spotřebu provozovatele distribuční soustavy,
b) odhad celkového množství elektřiny podle § 27 odst. 1 a 3,
c) celkové množství elektřiny odebrané zákazníky ve vymezeném ostrovním provozu v zahraničí napojeném na elektrizační soustavu a v ostrovním provozu na území České republiky prokazatelně odděleném od elektrizační soustavy.
(6) Provozovatel přenosové soustavy předává operátorovi trhu prostřednictvím jeho informačního systému nejpozději do dvanáctého dne po skončení daného kalendářního měsíce odhad množství elektřiny odebrané zákazníky přímo z přenosové soustavy, lokální spotřebu výrobců, jejichž zařízení je připojeno k přenosové soustavě, a ostatní spotřebu provozovatele přenosové soustavy. Pro určení lokální spotřeby předává výrobce operátorovi trhu prostřednictvím jeho informačního systému postupem podle § 27 odst. 1 velikost ostatní spotřeby v areálu výrobny elektřiny a velikost cizí spotřeby v areálu výrobny elektřiny, a to nejpozději do desátého dne kalendářního měsíce následujícího po období, za které je vyúčtování pevné ceny za činnost operátora trhu provedeno. Předávání údajů podle tohoto odstavce se nevztahuje na výrobce, který předává údaje potřebné pro účely stanovení platby za systémové služby v rámci vykazování údajů pro úhradu podpory podle zákona o podporovaných zdrojích29) a jeho prováděcích předpisů.
(7) Údaje podle odstavce 6 zpřístupní operátor trhu ve svém informačním systému všem účastníkům trhu s elektřinou, kteří je využívají pro účtování ceny za systémové služby.
(8) Na základě údajů podle § 27 odst. 1, 2 a 4 a údajů podle vyhlášky o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen30) účtuje provozovatel regionální distribuční soustavy provozovateli příslušné lokální distribuční soustavy nebo zákazníkovi nebo výrobci, jehož zařízení je připojeno k regionální distribuční soustavě, cenu za činnost operátora trhu podle odstavce 2 písm. a) za elektřinu podle odstavce 2 písm. a) bodů 1 a 2 a dále za elektřinu na ostatní spotřebu provozovatele lokální distribuční soustavy.
(9) Na základě údajů podle odstavce 5 a údajů podle vyhlášky o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen30) účtuje operátor trhu provozovateli příslušné regionální distribuční soustavy cenu za činnost operátora trhu podle odstavce 2 písm. a) za elektřinu podle odstavce 2 písm. a) bodů 1 a 2 a dále za elektřinu na ostatní spotřebu provozovatelů distribučních soustav.
(10) Na základě údajů podle odstavce 6 a údajů podle vyhlášky o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen30) účtuje operátor trhu provozovateli přenosové soustavy cenu za činnost operátora trhu podle odstavce 2 písm. a) za elektřinu podle odstavce 2 písm. a) bodů 1 a 2 a dále za elektřinu na ostatní spotřebu provozovatele přenosové soustavy.
(11) Nejpozději do dvacátého osmého dne kalendářního měsíce následujícího po období, za které bylo vyúčtování ceny podle odstavce 2 písm. a) za elektřinu podle odstavce 2 písm. a) bodů 1 a 2 a dále za elektřinu na ostatní spotřebu provozovatelů distribučních soustav provedeno, předává provozovatel regionální distribuční soustavy a provozovatel přenosové soustavy operátorovi trhu prostřednictvím jeho informačního systému konečné údaje o celkovém množství elektřiny dopravené a spotřebované v daném kalendářním měsíci v členění podle odstavců 5 a 6. Případné odchylky v množství oproti vyúčtování vyúčtuje operátor trhu neprodleně příslušnému provozovateli distribuční soustavy.
 
§ 29
Zveřejňování informací operátorem trhu
(1) Operátor trhu zpracovává a zveřejňuje měsíční a roční zprávu o trhu s elektřinou v České republice22). Zpráva obsahuje zejména
a) statistiku hodinových cen elektřiny a plateb za zobchodovaná množství elektřiny na denním trhu a vnitrodenním trhu a statistiku cen elektřiny a plateb za zobchodovaná množství elektřiny na blokovém trhu pro dny pondělí až neděle,
b) vývoj průměrné denní ceny elektřiny z denního trhu,
c) množství zobchodované elektřiny z blokového trhu, denního trhu a vnitrodenního trhu,
d) informace o reklamacích uplatněných účastníky trhu s elektřinou vůči operátorovi trhu,
e) počet změn dodavatele v odběrných místech zákazníků a odběratele v předávacích místech výroben elektřiny,
f) časový průběh velikosti systémové odchylky,
g) časový průběh nákladů vzniklých krytím systémové odchylky,
h) statistiku hodinových zelených bonusů pro jednotlivé kategorie obnovitelných zdrojů.
(2) Při zvláštním režimu zúčtování a finančního vypořádání podle § 26 je operátorem trhu vypracován rozbor situace v obchodování s elektřinou. Tento rozbor je operátorem trhu zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup. Na žádost subjektů zúčtování jsou zveřejněny i jejich připomínky k danému rozboru. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy poskytuje na vyžádání operátorovi trhu doplňující informace.
(3) Operátor trhu dále zveřejňuje a při každé změně aktualizuje způsobem umožňujícím dálkový přístup seznam všech registrovaných účastníků trhu s elektřinou s výjimkou zákazníků kategorie D. Tento seznam obsahuje
a) obchodní firmu účastníka trhu s elektřinou; pokud podnikající fyzická osoba nemá obchodní firmu, potom její jméno, příjmení a případný dodatek, v případě právnické osoby nezapsané v obchodním rejstříku její název,
b) identifikační číslo účastníka trhu s elektřinou, pokud bylo přiděleno,
c) přidělené registrační číslo,
d) označení, zda se jedná o subjekt zúčtování,
e) dobu platnosti smlouvy o zúčtování odchylek uzavřené se subjektem zúčtování.
(4) Zveřejněné údaje prokazují, že účastník trhu s elektřinou je v dané době subjektem zúčtování.
(5) Operátor trhu poskytne účastníkům trhu s elektřinou s právem přístupu do informačního systému operátora trhu údaje uvedené v přílohách č. 7 a 8 prostřednictvím informačního systému operátora trhu.
(6) Operátor trhu poskytne provozovateli přenosové soustavy
a) v den předcházející obchodnímu dni pro účely přípravy provozu údaje o závazku dodat elektřinu do soustavy a o závazku odebrat elektřinu ze soustavy jednotlivých subjektů zúčtování,
b) v den následující po obchodním dni pro účely vyhodnocení údaje o individuální odchylce subjektů zúčtování, pokud tato odchylka přesáhne u daného subjektu zúčtování 50 MWh v jednom obchodním intervalu.
(7) Operátor trhu poskytne povinně vykupujícímu vypočtené rozdíly mezi výkupními cenami a zelenými bonusy pro jednotlivé kategorie obnovitelných zdrojů.
(8) Operátor trhu bez zbytečného odkladu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informaci o provádění zúčtování a finančního vypořádání odchylek ve zvláštním režimu zúčtování podle § 26. Informace vymezuje obchodní hodiny, pro které má být zvláštní způsob zúčtování proveden.
Změna dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku
 
§ 30
nadpis vypuštěn
(1) Před podáním žádosti o první změnu dodavatele podává účastník trhu s elektřinou, jehož odběrné nebo předávací místo je připojeno k přenosové nebo k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi vyšším než 1 kV, u provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy žádost o uzavření nové smlouvy o připojení, pokud smlouva o připojení podle stávajících právních předpisů již nebyla uzavřena, a to nejpozději v termínech podle odstavce 5.
(2) Postup podle odstavce 1 se nevztahuje na předávací místa výroben elektřiny připojených do elektrizační soustavy a na odběrná místa zákazníků, která byla připojena k přenosové nebo distribuční soustavě od 1. ledna 2002.
(3) Předpokladem pro podání žádosti nového dodavatele o změnu dodavatele je smlouva o dodávce elektřiny nebo smlouva o sdružených službách dodávky elektřiny uzavřená mezi účastníkem trhu s elektřinou a novým dodavatelem.
(4) Nejdříve 4 měsíce před a nejpozději do 10:00 hodin desátého pracovního dne před datem, od kterého se má dodávka uskutečnit (dále jen „datum účinnosti změny dodavatele“), podává nový dodavatel u operátora trhu žádost o uskutečnění změny dodavatele, která obsahuje následující údaje:
a) registrační číslo nového dodavatele,
b) typ smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,
c) datum účinnosti změny dodavatele,
d) doba trvání právního vztahu založeného smlouvou,
e) obchodní firmu, jméno nebo název, sídlo nebo místo podnikání a registrační číslo subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za odběrná místa, pro která bude dodávka uskutečněna,
f) identifikační číselné kódy odběrných nebo předávacích míst,
g) informaci, zda byla smlouva o dodávce elektřiny nebo sdružených službách dodávky elektřiny uzavřena spotřebitelem nebo podnikající fyzickou osobou v prostorách obvyklých k podnikání nebo mimo prostory obvyklé k podnikání.
(5) Je-li žádost o uskutečnění změny dodavatele podle odstavce 4 podána u operátora trhu později než v 10:00 hodin, platí, že žádost o uskutečnění změny dodavatele byla podána následující pracovní den.
(6) Operátor trhu umožní zasílání požadavku na změnu dodavatele pro odběrné nebo předávací místo informačním systémem operátora trhu i v případech, kdy v informačním systému operátora trhu není odběrné nebo předávací místo registrováno. Identifikačním údajem takového odběrného nebo předávacího místa je identifikační číselný kód přidělený podle § 4 odst. 2. Pokud identifikační číselný kód nebyl pro odběrné nebo předávací místo přidělen, zajistí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neprodleně jeho přidělení.
(7) Nejpozději do termínu podle odstavce 4 nebo 5 podává účastník trhu s elektřinou u provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy žádost o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny s náležitostmi podle přílohy č. 1 nebo 2, nebo žádost o sjednání změny právních vztahů založených stávající smlouvou o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny pro odběrná nebo předávací místa podle odstavce 4 nebo 5, pokud je taková smlouva mezi účastníky trhu s elektřinou již uzavřena. Žádost o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny se nepodává, pokud je taková smlouva mezi účastníky trhu s elektřinou uzavřena. Žádost podává
a) nový dodavatel, pokud má být dodávka elektřiny uskutečňována na základě smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. d), nebo
b) jiný účastník trhu s elektřinou, pokud má být dodávka elektřiny uskutečňována na základě jiné smlouvy.
(8) Operátor trhu informuje nejpozději do 12:00 hodin dne, ve kterém byla podána žádost podle odstavce 4 nebo 5, o obdržení žádosti o uskutečnění změny dodavatele a plánovaném uskutečnění změny dodavatele stávajícího dodavatele, stávající subjekt zúčtování, nového dodavatele, nový subjekt zúčtování, případně další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které jsou odběrná nebo předávací místa účastníka trhu s elektřinou připojena. Operátor trhu současně předá novému dodavateli a novému subjektu zúčtování údaje v rozsahu podle odstavce 4 písm. a) až g). Operátor trhu dále předá stávajícímu dodavateli a stávajícímu subjektu zúčtování údaje v rozsahu podle odstavce 4 písm. c), f) a g) a dále provozovateli přenosové soustavy nebo příslušnému provozovateli distribuční soustavy údaje v rozsahu podle odstavce 4 písm. a) až d), f) a g).
(9) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy zasílá operátorovi trhu za odběrná nebo předávací místa, u nichž má dojít ke změně dodavatele a která nejsou registrována v informačním systému operátora trhu, údaje potřebné pro jejich registraci do 12:00 hodin pátého pracovního dne po lhůtě uvedené v odstavci 8.
(10) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy informuje operátora trhu o výsledku posouzení žádosti o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny nebo žádosti o sjednání změny právních vztahů založených stávající smlouvou o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny do 18:00 hodin pátého pracovního dne po lhůtě uvedené v odstavci 8, pokud se jedná o změnu dodavatele, kdy nový dodavatel uzavřel smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy odmítne žádost podle věty první a uvede konkrétní důvody tohoto odmítnutí ve zprávě zaslané operátorovi trhu pouze tehdy, jestliže
a) z žádosti není možné jednoznačně identifikovat účastníka trhu, a to přiřazením identifikačního číselného kódu odběrného místa se jménem, příjmením a datem narození účastníka trhu nebo obchodní firmou, popřípadě názvem účastníka trhu a identifikačním číslem osoby, pokud bylo přiděleno,
b) odběrné místo, ve kterém má dojít ke změně dodavatele, není zahrnuto do žádosti o uzavření nebo o sjednání změny rámcové smlouvy o distribuci elektřiny,
c) v žádosti není uvedena fakturační adresa účastníka trhu, v jehož odběrném místě má dojít ke změně dodavatele,
d) není doručena žádost o uzavření smlouvy o připojení nebo žádost o sjednání změny právních vztahů založených stávající smlouvou o připojení, pokud je požadována,
e) v žádosti je požadována rezervovaná kapacita, která je vyšší než hodnota rezervovaného příkonu uvedená ve smlouvě o připojení,
f) žádost o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny nebo žádost o sjednání změny právních vztahů založených stávající smlouvou o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny obsahuje dřívější datum zahájení přenosu nebo distribuce elektřiny, než je datum účinnosti změny dodavatele v požadavku na změnu dodavatele,
g) žádost o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny nebo žádost o sjednání změny právních vztahů založených stávající smlouvou o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny obsahuje pozdější datum zahájení přenosu nebo distribuce elektřiny, než je datum účinnosti změny dodavatele v požadavku na změnu dodavatele.
(11) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy informuje o konkrétních důvodech odmítnutí žádosti podle odstavce 10 nového dodavatele prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 18:00 hodin čtvrtého pracovního dne po předání informací podle odstavce 8. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy přijme žádost podle odstavce 10, pokud nový dodavatel nedostatky žádosti podle odstavce 10 písm. a), c), e) nebo f), které jsou důvodem pro její odmítnutí, odstraní do 14:00 hodin pátého pracovního dne po předání informací podle odstavce 8.
(12) Pokud žádost nového dodavatele o uzavření nebo o sjednání změny rámcové smlouvy o distribuci elektřiny obsahuje další údaje odlišné od údajů uvedených v odstavci 10 písm. a) až c), které jsou v rozporu s údaji provozovatele distribuční soustavy podle § 5 odst. 5, použije se údaj o fakturační adrese účastníka trhu uvedený novým dodavatelem a údaj o zařazení účastníka trhu do regulačních stupňů, proudové hodnotě hlavního jističe před elektroměrem a distribuční sazbě uvedený provozovatelem distribuční soustavy; pokud zákazník splňuje podmínky stanovené pro přiznání distribuční sazby uvedené v žádosti nového dodavatele, použije se údaj o distribuční sazbě uvedený novým dodavatelem.
(13) Operátor trhu neprodleně informuje stávajícího dodavatele, nového dodavatele a všechny dotčené subjekty zúčtování o výsledku posouzení žádosti o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny nebo žádosti o rozšíření stávající smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny podle odstavce 10 a v případě odmítnutí žádosti o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny nebo žádosti o rozšíření stávající smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny podle odstavce 10 rovněž informuje stávajícího dodavatele a stávající subjekt zúčtování o pokračování dodávek elektřiny.
(14) Nový dodavatel může podat žádost o ukončení procesu změny dodavatele do 14:00 hodin osmého pracovního dne po předání informací podle odstavce 8.
(15) Stávající dodavatel může podat žádost o pozastavení procesu změny dodavatele do 18:00 hodin pátého pracovního dne po předání informací podle odstavce 8, pokud k datu účinnosti změny dodavatele nedošlo k ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka elektřiny, nebo pokud účastník trhu písemně projeví vůli proces změny dodavatele zastavit.
(16) V případě, že v žádosti o změnu dodavatele byla uvedena informace o jejím uzavření mimo prostory obvyklé k podnikání a zákazník odstoupil od smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického zákona9) a současně požaduje pokračování dodávek od stávajícího dodavatele, může stávající dodavatel zastavit prostřednictvím informačního systému operátora trhu změnu dodavatele v termínu podle odstavce 15.
 
§ 30a
(1) Pokud v 18.00 hodin pátého pracovního dne po předání informací podle § 30 odst. 8 není v systému operátora trhu zaregistrován souhlas nového subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v odběrném nebo předávacím místě, informuje operátor trhu stávajícího dodavatele, stávající subjekt zúčtování, další dotčené subjekty zúčtování, nového dodavatele a provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které jsou odběrná nebo předávací místa účastníka trhu s elektřinou připojena, o ukončení procesu změny dodavatele.
(2) Operátor trhu informuje stávajícího dodavatele, nového dodavatele, stávající subjekt zúčtování, další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které jsou odběrná nebo předávací místa účastníka trhu s elektřinou připojena, o podání žádosti podle § 30 odst. 14 nebo 15 do 20.00 hodin pracovního dne, ve kterém byla žádost přijata. Pokud nový dodavatel podá žádost podle § 30 odst. 14, operátor trhu ukončí proces změny dodavatele.
(3) Pokud stávající dodavatel podá žádost podle § 30 odst. 15, avšak nový dodavatel na základě písemného vyjádření zákazníka, ze kterého je zřejmé, že zákazník hodlá změnit dodavatele, potvrdí v informačním systému operátora trhu žádost o změnu dodavatele, a to nejpozději do 14.00 hodin osmého pracovního dne ode dne informování o plánovaném uskutečnění změny dodavatele podle § 30 odst. 8, operátor trhu pokračuje v procesu změny dodavatele. Nový dodavatel poskytne písemné vyjádření zákazníka na vyžádání operátorovi trhu. V opačném případě operátor trhu proces změny dodavatele ukončí a neprodleně informuje stávajícího dodavatele, nového dodavatele, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které jsou odběrná nebo předávací místa účastníka trhu s elektřinou připojena, o pokračování dodávek stávajícím dodavatelem.
(4) Operátor trhu oznámí stávajícímu dodavateli, novému dodavateli, všem dotčeným subjektům zúčtování a provozovateli přenosové soustavy nebo příslušnému provozovateli distribuční soustavy, ke které jsou odběrná nebo předávací místa účastníka trhu s elektřinou připojena, registraci změny dodavatele do 8.00 hodin devátého pracovního dne ode dne informování o plánovaném uskutečnění změny dodavatele podle § 30 odst. 8.
(5) Po oznámení registrace změny dodavatele uzavírá nový dodavatel smlouvu o přenosu elektřiny nebo smlouvu o distribuci elektřiny nebo sjednává změnu smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny zahrnující odběrná nebo předávací místa podle § 30 odst. 4. Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy zajistí k datu účinnosti změny dodavatele přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny do odběrného nebo předávacího místa účastníka trhu s elektřinou podle věty první a ukončí přenos elektřiny nebo distribuci elektřiny pro stávajícího dodavatele.
(6) Změna dodavatele se považuje za uskutečněnou k první obchodní hodině data účinnosti změny dodavatele.
(7) Operátor trhu k datu účinnosti změny dodavatele zruší každá jednotlivá přiřazení odběrného nebo předávacího místa těm dodavatelům, jejichž období dodávky jsou přiřazením odběrného nebo předávacího místa novému dodavateli dotčena, a informuje o tom neprodleně dotčeného dodavatele, dotčený subjekt zúčtování a provozovatele přenosové soustavy nebo provozovatele distribuční soustavy, ke které je odběrné nebo předávací místo připojeno.
(8) K datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování provede provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy odečet způsobem upraveným právním předpisem, který stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů1), v případě odběrných nebo předávacích míst s měřením typu C stanoví stav měřicího zařízení postupem podle odstavce 9 a zjištěné údaje následně zašle operátorovi trhu. Operátor trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu předá předchozímu subjektu zúčtování a dodavateli k doúčtování a vyrovnání závazků. Operátor trhu předá údaj o konečném stavu měřicího zařízení na žádost také novému dodavateli a novému subjektu zúčtování. Údaje se nezasílají v případě, že je předchozí dodavatel součástí vertikálně integrovaného podnikatele, jehož součástí je provozovatel distribuční soustavy, a toto odběrné místo je v systému operátora trhu zaregistrováno nově. K datu účinnosti změny dodavatele zpřístupní operátor trhu novému subjektu zúčtování a novému dodavateli v informačním systému údaje o plánované roční spotřebě elektřiny v jednotlivých odběrných místech zákazníků s měřením typu C, kterým bude nový dodavatel dodávat elektřinu. Po nabytí účinnosti změny dodavatele předává operátor trhu novému subjektu zúčtování a novému dodavateli údaje o skutečných množstvích elektřiny v rozsahu podle právního předpisu, který stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů1).
(9) Stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných nebo předávacích míst s měřením typu C provádí provozovatel distribuční soustavy odečtem k datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování nebo odhadem stavu měřicího zařízení k datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování s využitím přiřazeného přepočteného typového diagramu a poslední aktuální předpokládané roční spotřeby elektřiny nebo na základě samoodečtu účastníka trhu k datu účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování a dodaným provozovateli distribuční soustavy přímo nebo prostřednictvím stávajícího nebo nového dodavatele do 5 pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele. Takto stanovené hodnoty předává provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu do 10 pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele nebo subjektu zúčtování.
(10) Komunikace mezi operátorem trhu a účastníky trhu s elektřinou v rámci procesu změny dodavatele probíhá formou elektronických zpráv v komunikačním prostředí definovaném operátorem trhu. Zprávy jsou účastníkovi trhu s elektřinou zasílány ve formátu definovaném operátorem trhu.
(11) Operátor trhu vyřizuje žádosti o uskutečnění změny dodavatele v pořadí, v jakém byly operátorem trhu obdrženy. Podá-li žádost o uskutečnění změny dodavatele pro totéž odběrné nebo předávací místo se shodným požadovaným datem účinnosti změny dodavatele více dodavatelů, operátor trhu zaregistruje změnu dodavatele podle žádosti o uskutečnění změny dodavatele, kterou obdržel jako poslední. V takovém případě operátor trhu informuje o plánovaném uskutečnění změny dodavatele podle § 30 odst. 8 a oznámí registraci změny dodavatele podle § 30a odst. 4 všem dodavatelům a subjektům zúčtování, kteří jsou změnou dodavatele podle věty druhé dotčeni.
(12) Pro změnu dodavatele z důvodu změny zákazníka v odběrném místě se ustanovení této vyhlášky o změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku použijí přiměřeně, s výjimkou § 30 odst. 15 a § 30a odst. 3. Před podáním žádosti o změnu dodavatele podle věty první podává účastník trhu s elektřinou u provozovatele přenosové soustavy nebo u provozovatele distribuční soustavy žádost o uzavření nové smlouvy o připojení, a to nejpozději v termínech podle § 30 odst. 4, v opačném případě provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy odmítne žádost o uzavření smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny nebo žádosti o sjednání změny stávající smlouvy o přenosu elektřiny nebo smlouvy o distribuci elektřiny. Nový dodavatel podává u operátora trhu žádost o uskutečnění změny dodavatele s vyznačením změny zákazníka v odběrném místě. Pokud při změně zákazníka v odběrném místě nedochází ke změně dodavatele, jsou činnosti v rámci procesu vykonávány dotčenými účastníky trhu s elektřinou tak, aby byla zaručena nepřetržitá dodávka elektřiny do odběrného místa zákazníka.
(13) Má-li dojít ke změně dodavatele poslední instance za jiného dodavatele, změně počtu dodavatelů, změně dodavatele v předávacím místě výrobny, změně dodavatele v předávacím místě provozovatele lokální distribuční soustavy v případě nákupu elektřiny na krytí ztrát a v případě úpravy platnosti smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. a) a d) stávajícím dodavatelem, použijí se přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup při změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku.
(14) Má-li dojít k zahájení dodávky elektřiny po neoprávněném odběru nebo po neoprávněné distribuci elektřiny, kdy dodavatelem není subjekt, který je dodavatelem poslední instance v příslušné distribuční oblasti, použijí se přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup při změně dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku s tím, že
a) žádost o změnu dodavatele podle § 30 odst. 4 podává dodavatel u operátora trhu nejpozději do 10.00 hodin pátého pracovního dne před požadovaným termínem zahájení dodávek elektřiny,
b) úkony k provedení změny dodavatele podle § 30 odst. 9 až 15 a podle § 30a odst. 1 a 2 se uskutečňují do třetího pracovního dne po podání žádosti podle § 30 odst. 4; lhůty určené podle hodin zůstávají zachovány a
c) operátor oznámí výsledek posouzení žádosti o změnu dodavatele podle § 30a odst. 4 nejpozději do 12.00 hodin čtvrtého pracovního dne po podání žádosti podle § 30 odst. 4.
 
§ 30b
(1) Žádost o zkrácení dodávky elektřiny do odběrného místa posílá dodavatel operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 23:00 hodin posledního kalendářního dne před plánovaným ukončením dodávky elektřiny do odběrného místa. Operátor trhu ve svém systému zruší k požadovanému datu ukončení dodávky elektřiny přiřazení odběrného místa k dodavateli a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Zkrácení dodávky elektřiny znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny vyjmutí odběrného místa z rámcové smlouvy o distribuci elektřiny.
(2) Žádost o prodloužení dodávky elektřiny do odběrného místa posílá dodavatel operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 10:00 hodin čtvrtého pracovního dne před posledním dnem dodávky elektřiny. Operátor trhu neprodleně o této skutečnosti informuje dotčený subjekt zúčtování a provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Pokud provozovatel přenosové soustavy nebo příslušný provozovatel distribuční soustavy a subjekt zúčtování postupem, pro který se přiměřeně použije § 30 odst. 10 až 14, žádost o prodloužení dodávky elektřiny odsouhlasí nejpozději do 18:00 hodin posledního dne dodávky elektřiny, prodloužení dodávky elektřiny nabývá účinnosti dnem, který následuje po posledním dnu dodávky elektřiny. Operátor trhu neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele, dotčený subjekt zúčtování a provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Prodloužení dodávky podle tohoto odstavce nabývá účinnosti pouze, pokud v termínu požadovaného prodloužení není v odběrném místě evidován jiný dodavatel elektřiny.
(3) V případě, že zákazník odstoupil od smlouvy nebo odstoupil od více smluv podle § 11a odst. 2 energetického zákona a tuto skutečnost doložil dodavateli, který je v rámci nejbližší změny dodavatele nahrazován za jiného dodavatele (dále jen „původní dodavatel“), a současně požaduje od tohoto původního dodavatele pokračování dodávek od stávajícího dodavatele, posílá původní dodavatel žádost o prodloužení dodávky operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 12:00 hodin druhého pracovního dne před dnem ukončení dodávky. Nejpozději ke stejnému termínu podává původní dodavatel u příslušného provozovatele distribuční soustavy žádost o uzavření smlouvy o distribuci elektřiny s náležitostmi podle přílohy č. 2 k této vyhlášce, nebo žádost o sjednání změny právních vztahů založených stávající smlouvou o distribuci elektřiny pro odběrná nebo předávací místa, pokud je taková smlouva mezi účastníky trhu s elektřinou již uzavřena.
(4) O podání žádosti o prodloužení dodávky podle odstavce 3 informuje neprodleně operátor trhu příslušného provozovatele distribuční soustavy a dotčené subjekty zúčtování. Pokud subjekt zúčtování a provozovatel distribuční soustavy žádost o prodloužení odsouhlasí nejpozději do 23:00 hodin kalendářního dne předcházejícího dni, ve kterém měla nabýt účinnosti změna dodavatele v systému operátora trhu, dojde k prodloužení dodávky a operátor trhu neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele, příslušný subjekt zúčtování a provozovatele přenosové soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.
(5) Operátor trhu k datu účinnosti prodloužení dodávek podle odstavce 4 zruší každá jednotlivá přiřazení odběrného místa těm dodavatelům, u kterých zákazník prokazatelně odstoupil podle § 11a odst. 2 energetického zákona, a informuje o tom neprodleně dotčené dodavatele, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.
 
§ 31
Dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance
(1) Rozhodne-li Úřad o zrušení licence účastníka trhu s elektřinou na obchod s elektřinou nebo výrobu elektřiny, uvědomí o této skutečnosti bezodkladně operátora trhu. Operátor trhu na základě informace Úřadu zajistí, aby dotčenému účastníkovi trhu s elektřinou, je- -li subjektem zúčtování, byla od dne nabytí právní moci rozhodnutí o zrušení licence znemožněna registrace údajů o dvoustranných obchodech na dodávku elektřiny a znemožněna účast na jím organizovaných trzích s elektřinou. Obdobně postupuje operátor trhu v případě, kdy dodavatel elektřiny pozbude možnost dodávat elektřinu nebo ukončí-li dodávku elektřiny podle § 12a odst. 2 energetického zákona.
(2) Pokud je dodavateli nebo subjektu zúčtování, který za dodavatele převzal odpovědnost za odchylku, znemožněna registrace údajů o dvoustranných obchodech na dodávku elektřiny nebo účast na trzích s elektřinou organizovaných operátorem trhu, informuje operátor trhu neodkladně o této skutečnosti provozovatele distribučních soustav, příslušné dodavatele a výrobce elektřiny a dodavatele poslední instance a zároveň tuto informaci zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup. Operátor trhu současně poskytne dodavateli poslední instance seznamy zákazníků, jimž má být podle energetického zákona zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, s uvedením jejich identifikačních údajů, výčtu jejich odběrných nebo předávacích míst s uvedením identifikačních číselných kódů.
(3) Na základě informace podle odstavce 2 mohou dodavatelé a výrobci, kteří přenesli odpovědnost za odchylku na subjekt zúčtování, jemuž nebyly zaregistrovány údaje o dvoustranných obchodech na dodávku elektřiny nebo mu byla znemožněna účast na trzích s elektřinou organizovaných operátorem trhu, do 24.00 hodin dne, v kterém byla zveřejněna informace podle odstavce 2, podat prostřednictvím informačního systému operátora trhu žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku na jiný subjekt zúčtování.
(4) Na základě informace podle odstavce 2 mohou účastníci trhu s elektřinou, kteří mají vlastní nebo přenesenou odpovědnost za odchylku, podat v součinnosti se zákazníkem, kterému má být zahájena dodávka elektřiny podle odstavce 2, do 24.00 hodin dne, ve kterém byla zveřejněna informace podle odstavce 2, prostřednictvím informačního systému operátora trhu žádost o zrychlenou změnu dodavatele. Pro zrychlenou změnu dodavatele se použijí přiměřeně ustanovení této vyhlášky upravující postup pro změnu dodavatele v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku.
(5) Je-li podána žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku podle odstavce 3 nebo žádost o zrychlenou změnu dodavatele podle odstavce 4 a provozovatel distribuční soustavy žádost o zrychlenou změnu dodavatele odsouhlasí do 10.00 hodin druhého dne následujícího po dni, ve kterém byla zveřejněna informace podle odstavce 2, pak tato změna nabývá účinnosti od první obchodní hodiny dne, který následuje po dni, v kterém byla zveřejněna informace podle odstavce 2.
(6) Nedojde-li k přenesení zodpovědnosti na jiný subjekt zúčtování podle odstavce 3 nebo nedojde-li ke zrychlené změně dodavatele podle odstavce 4, je od první obchodní hodiny dne, který následuje po dni, v kterém byla zveřejněna informace podle odstavce 2, do odběrného místa zákazníka zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance.
(7) Dodavatel poslední instance zašle dotčeným zákazníkům podle odstavce 6 do 2 pracovních dnů po zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance zprávu, která obsahuje:
a) oznámení o zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance a jejím důvodu,
b) oznámení o výši regulované ceny za dodávku elektřiny dodavatelem poslední instance nebo o způsobu jejího stanovení,
c) oznámení o podmínkách dodávek elektřiny dodavatelem poslední instance, mezi něž patří zejména podmínky týkající se změny dodavatele poslední instance za jiného dodavatele a podmínky úhrad záloh a plateb za dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance,
d) upozornění na skutečnost, že dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance může trvat nejdéle 6 měsíců.
(8) Postup pro uskutečnění změny dodavatele za dodavatele poslední instance je následující:
a) v případě původně uzavřené smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. d) uzavírá dodavatel poslední instance s provozovatelem distribuční soustavy novou smlouvu o distribuci elektřiny,
b) k datu účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance provede provozovatel distribuční soustavy odečet odběrných míst s měřením typu A nebo B, v případě odběrných míst s měřením typu C stanoví stav měřicího zařízení postupem podle písmene c) a zjištěné údaje, nebyl-li předchozí dodavatel součástí vertikálně integrovaného podnikatele, jehož součástí je provozovatel distribuční soustavy, k jehož soustavě jsou odběrná místa připojena, zašle operátorovi trhu; operátor trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu zašle předchozímu dodavateli k doúčtování a vyrovnání a zároveň zpřístupní dodavateli poslední instance údaje o skutečných množstvích elektřiny odebraných v dotčených odběrných místech v uplynulém kalendářním roce před zahájením dodávky poslední instance; po nabytí účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance předává operátor trhu údaje o skutečných množstvích elektřiny dodavateli poslední instance,
c) stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných míst s měřením typu C provádí provozovatel distribuční soustavy odečtem k datu účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance nebo odhadem stavu měřicího zařízení k datu účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance na základě přiřazeného přepočteného typového diagramu a poslední aktuální předpokládané roční spotřeby elektřiny nebo na základě vzájemně odsouhlasených odečtů provedených dodavatelem poslední instance nebo účastníkem trhu s elektřinou k datu účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance a dodaným provozovateli distribuční soustavy do 5 pracovních dnů od data zahájení dodávek dodavatelem poslední instance; takto stanovené hodnoty předává operátorovi trhu do 15 pracovních dnů od data účinnosti změny dodavatele za dodavatele poslední instance.
 
§ 31a
První dodávka elektřiny do nově vzniklého odběrného místa
(1) Nejpozději v termínu podle § 5 odst. 2 podá účastník trhu s elektřinou, který má uzavřenou smlouvu o připojení a který splnil její smluvní podmínky, u příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy žádost o poskytnutí přenosu elektřiny nebo distribuce elektřiny, a to
a) dodavatel, pokud bude dodávka elektřiny realizována na základě smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. d),
b) jiný účastník trhu s elektřinou, pokud se dodávka elektřiny uskuteční na základě jiné smlouvy; současně tento účastník trhu s elektřinou sdělí provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, který dodavatel bude dodávat do nově vzniklého odběrného místa.
(2) Nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením dodávky elektřiny uzavře dodavatel s účastníkem trhu s elektřinou smlouvu o dodávce elektřiny.
(3) V případě, že do nového odběrného místa bude dodávat dodavatel, který není součástí vertikálně integrovaného podnikatele, jehož součástí je provozovatel distribuční soustavy, do které je nové odběrné místo připojeno, podává dodavatel nejpozději do 10.00 hodin pátého pracovního dne před zahájením přenosu nebo distribuce elektřiny u operátora trhu žádost o zahájení dodávky do daného odběrného místa (dále jen „žádost o zahájení dodávky“), která obsahuje následující údaje:
a) registrační číslo dodavatele,
b) typ smlouvy, jejímž předmětem má být dodávka elektřiny,
c) datum, od kterého se má dodávka uskutečnit (dále jen „datum účinnosti zahájení dodávky“),
d) doba trvání právního vztahu založeného smlouvou,
e) registrační číslo subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za odběrná místa, pro která bude dodávka uskutečněna,
f) výčet identifikačních číselných kódů odběrných nebo předávacích míst.
Je-li žádost o zahájení dodávky do nového odběrného a předávacího místa podána u operátora trhu později než v 10.00 hodin, platí, že žádost o zahájení dodávky do nového odběrného a předávacího místa byla podána následující pracovní den.
(4) Operátor trhu umožní zasílání požadavku na zahájení dodávky do daného odběrného místa informačním systémem operátora trhu i v případech, kdy v informačním systému operátora trhu není odběrné místo registrováno. Identifikačním údajem takového odběrného místa je identifikační číselný kód přidělený podle § 4 odst. 2. Pokud identifikační číselný kód nebyl pro odběrné nebo předávací místo přidělen, zajistí provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy neprodleně jeho přidělení.
(5) Nejpozději do 12.00 hodin dne, ve kterém byla podána žádost o zahájení dodávky, předá operátor trhu žádost o zahájení dodávky dodavateli, subjektu zúčtování, který přebírá za odběrné a předávací místo odpovědnost za odchylku, a provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné nebo předávací místo účastníka trhu s elektřinou připojeno. Operátor trhu současně předá údaje v rozsahu podle odstavce 3.
(6) Provozovatel přenosové nebo příslušné distribuční soustavy uzavře s účastníkem trhu smlouvu o přenosu elektřiny nebo distribuci elektřiny nejpozději 3 pracovní dny před datem účinnosti zahájení dodávky.
(7) Nejpozději v termínu podle odstavce 6 provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy přijme nebo odmítne žádost o zahájení dodávky a informuje o této skutečnosti operátora trhu a operátor trhu pak subjekt zúčtování a dodavatele, který zahájení dodávky požadoval. Odmítnout žádost o zahájení dodávky může provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy pouze v případě, že předávané údaje podle odstavce 5 nejsou úplné.
(8) Pokud provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, ke které bude odběrné místo účastníka trhu s elektřinou připojeno, přijal žádost o zahájení dodávky, a pokud k termínu podle odstavce 6 je v informačním systému operátora trhu registrován souhlas subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku, zaregistruje operátor trhu zahájení dodávky v termínu podle odstavce 7, a to přiřazením odběrného místa účastníka trhu s elektřinou k dodavateli s datem účinnosti zahájení dodávky podle odstavce 10. Registraci zahájení dodávky s datem účinnosti zahájení dodávky podle odstavce 10 nahlásí operátor trhu bezodkladně příslušnému dodavateli a rovněž subjektu zúčtování, který převzal za dané odběrné místo odpovědnost za odchylku.
(9) Před přijetím žádosti o zahájení dodávky podle odstavce 7 zasílá provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy operátorovi trhu za toto odběrné místo, které není registrováno v informačním systému operátora trhu, údaje potřebné pro jeho registraci.
(10) Registrace zahájení dodávky nabývá účinnosti k první obchodní hodině dne účinnosti zahájení dodávky.
(11) Operátor trhu umožní zasílání žádosti o zahájení dodávky i po termínu uvedeném v odstavci 3 a přijetí nebo odmítnutí žádosti na zahájení dodávky po termínu uvedeném v odstavci 7, nejpozději však do 10.00 hodin posledního dne před datem účinnosti zahájení dodávky, pokud se na zahájení dodávky dohodnou všichni zainteresovaní účastníci trhu.
(12) Zasílání žádosti o zahájení dodávky podle odstavce 3 a údajů potřebných pro registraci odběrných míst probíhá formou elektronických zpráv v komunikačním prostředí definovaném operátorem trhu. Zprávy jsou příslušnému účastníkovi trhu s elektřinou zasílány ve formátu definovaném operátorem trhu.
 
§ 31b
Postup přenesení odpovědnosti za odchylku nově vzniklého předávacího místa výrobny elektřiny
(1) Obchodník s elektřinou na základě uzavřené smlouvy o dodávce elektřiny10) požádá prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 10:00 hodin třetího pracovního dne před datem nabytí účinnosti smlouvy o dodávce elektřiny o přiřazení odpovědnosti za odchylku za předávací místo příslušné výrobny elektřiny spojené se zahájením dodávky elektřiny z této výrobny elektřiny.
(2) V případě, že se jedná o smlouvu uzavřenou s povinně vykupujícím, uvede tento obchodník s elektřinou jako součást žádosti informaci, zda se jedná o výkup elektřiny formou výkupních cen nebo o výkup elektřiny podle § 11 odst. 12 zákona o podporovaných zdrojích energie29).
(3) Žádost o přiřazení odpovědnosti za odchylku za dodávku elektřiny z výrobny elektřiny obsahuje následující údaje:
a) identifikační číslo předávacího místa výrobny elektřiny,
b) registrační číslo obchodníka s elektřinou, který má uzavřenu smlouvu o dodávce elektřiny,
c) datum, od kterého se dodávka elektřiny uskuteční,
d) doba trvání právního vztahu založeného smlouvou o dodávce elektřiny,
e) registrační číslo subjektu zúčtování, který odpovídá za odchylku za předávací místa výroben.
(4) Operátor trhu umožní zasílání požadavku podle odstavce 1 pro předávací místo výrobny elektřiny informačním systémem operátora trhu i v případech, kdy v informačním systému operátora trhu toto předávací místo není registrováno.
(5) Nejpozději do 12:00 hodin dne, ve kterém byla podána úplná žádost o zahájení dodávky podle odstavce 1, předá operátor trhu žádost o zahájení dodávky subjektu zúčtování, který přebírá za předávací místo výrobny elektřiny odpovědnost za odchylku, a provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je předávací místo výrobny elektřiny připojeno. Operátor trhu současně předá údaje v rozsahu podle odstavce 2.
(6) Provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy zasílá operátorovi trhu za předávací místo výrobny elektřiny, u kterého byl podán požadavek podle odstavce 1 a které není registrováno v informačním systému operátora trhu, údaje potřebné pro jeho registraci do 12:00 hodin posledního pracovního dne před datem nabytí účinnosti smlouvy o dodávce elektřiny.
(7) Pokud subjekt zúčtování nezamítl žádost o přiřazení odpovědnosti za odchylku za předávací místo příslušné výrobny elektřiny do jednoho pracovního dne od jejího obdržení, zaregistruje operátor trhu zahájení dodávky v termínu podle odstavce 2, a to přiřazením předávacího místa výrobny elektřiny obchodníkovi a subjektu zúčtování. Registraci zahájení dodávky elektřiny s datem účinnosti zahájení dodávky podle odstavce 2 sdělí operátor trhu bezodkladně příslušnému obchodníkovi a rovněž subjektu zúčtování, který převzal za dané předávací místo odpovědnost za odchylku.
(8) Při změně dodavatele nebo změně subjektu zúčtování u již existujících předávacích míst výroben elektřiny se postupuje přiměřeně podle ustanovení této vyhlášky upravujících proces změny dodavatele.
(9) Operátor trhu umožní změnu subjektu zúčtování pro již existující předávací místa výroben elektřiny i po termínu uvedeném v odstavci 1, nejpozději však do 10:00 hodin posledního pracovního dne před datem účinnosti zahájení dodávky elektřiny, pokud se na změně subjektu zúčtování dohodnou všichni dotčení účastníci trhu.
 
§ 32
Vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb
(1) Provozovatel distribuční soustavy zasílá prostřednictvím operátora trhu po skončení kalendářního měsíce do 18.00 hodin pátého pracovního dne následujícího měsíce účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky, kteří využili práva na změnu dodavatele a jejichž odběrná místa jsou vybavena měřením typu A nebo měřením typu B, s výjimkou odběrných míst vybavených měřením typu B připojených na hladinu nízkého napětí, údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb podle právního předpisu, který upravuje rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb27). Od 1. dubna 2007 zasílá provozovatel distribuční soustavy takové údaje i za zákazníky, kteří využili práva na změnu dodavatele a jejichž odběrné místo je vybaveno měřením typu B a připojeno na hladinu nízkého napětí, a to do 18.00 hodin desátého pracovního dne následujícího měsíce.
(2) Provozovatel distribuční soustavy zasílá prostřednictvím operátora trhu do 10 pracovních dnů po provedení odečtu spotřeby elektřiny v odběrných místech zákazníků s měřením typu C, kteří využili práva na změnu dodavatele, účastníkům trhu s elektřinou za jejich zákazníky údaje potřebné k vyúčtování dodávky elektřiny a souvisejících služeb podle právního předpisu, který upravuje rozsah, náležitosti a termíny vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb27).
(3) Lhůty pro předávání údajů podle odstavce 1 nebo 2 se prodlužují o 60 kalendářních dnů v případech reklamace měření dodávky elektřiny nebo výměny měřicího zařízení a zajištění jeho přezkoušení. Lhůty se dále prodlužují o dobu šetření v případech, kdy na odběrném místě probíhá šetření neoprávněné dodávky elektřiny, neoprávněného odběru elektřiny nebo neoprávněné distribuce elektřiny.
(4) Údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 používá rovněž účastník trhu s elektřinou pro stanovení množství silové elektřiny dodané jeho zákazníkům.
(5) Pokud provozovatel lokální distribuční soustavy převezme ceny provozovatele regionální distribuční soustavy, ke které je jeho zařízení připojeno, účtuje následující ceny:
a) cenu provozovatele regionální distribuční soustavy za rezervovanou kapacitu pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi nad 1 kV, nebo cenu za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem pro odběr z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi do 1 kV včetně,
b) cenu příslušného provozovatele regionální distribuční soustavy za použití sítí provozovatelů distribučních soustav,
c) jednosložkovou cenu příslušného provozovatele regionální distribuční soustavy za použití sítí provozovatelů regionálních distribučních soustav nad 1 kV na hladině vysokého napětí,
d) cenu za systémové služby,
e) cenu na krytí vícenákladů spojených s podporou elektřiny,
f) cenu za činnost operátora trhu podle § 28 odst. 1 písm. a) bodu 3.
(6) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup informace o plánovaném omezení nebo přerušení distribuce elektřiny, a to po dobu 15 dnů před plánovaným omezením či přerušením distribuce elektřiny. Zveřejněné informace zahrnují zejména
a) adresně vymezenou lokalitu, která má být plánovaným omezením nebo přerušením distribuce elektřiny dotčena,
b) den a čas zahájení a ukončení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny v dotčených odběrných nebo předávacích místech.
(7) Provozovatel distribuční soustavy zasílá elektronickou formou na základě žádosti účastníkovi trhu informace o plánovaném omezení nebo přerušení distribuce elektřiny na napěťové úrovni velmi vysokého a vysokého napětí. Informace zahrnují zejména
a) identifikační číselné kódy odběrných nebo předávacích míst, která mají být plánovaným omezením nebo přerušením distribuce elektřiny dotčena,
b) den a čas zahájení a ukončení plánovaného omezení nebo přerušení distribuce elektřiny v dotčených odběrných nebo předávacích místech.
(8) Účastník trhu s elektřinou může v kalendářním roce provozovateli distribuční soustavy zaslat maximálně 10 samoodečtů s výjimkou samoodečtu provedeného k poslednímu dni kalendářního roku. Zašle-li účastník trhu s elektřinou provozovateli distribuční soustavy samoodečty k libovolnému dni v roce, avšak nejpozději do 30 kalendářních dnů po jejich provedení, provozovatel distribuční soustavy zaslané samoodečty přijme nebo sdělí účastníkovi trhu s elektřinou důvody jejich odmítnutí, a to do 15 kalendářních dnů po jejich zaslání. Samoodečty, které provozovatel distribuční soustavy přijme, zahrne do údajů potřebných k vyúčtování podle odstavců 1 a 2.
(9) Zašle-li účastník trhu s elektřinou před obdržením vyúčtování dodávky elektřiny zahrnující poslední den kalendářního roku provozovateli distribuční soustavy samoodečty provedené k poslednímu dni kalendářního roku, nejpozději však do 30 kalendářních dnů po jejich provedení, provozovatel distribuční soustavy zaslané samoodečty přijme nebo sdělí účastníkovi trhu s elektřinou důvody jejich odmítnutí, a to do 15 kalendářních dnů po jejich zaslání. Samoodečty, které provozovatel distribuční soustavy přijme, se použijí při vyúčtování distribuce elektřiny s výjimkou případu, kdy provozovatel distribuční soustavy provede do jednoho měsíce po ukončení kalendářního roku řádný nebo mimořádný odečet.
(10) V případě odečtu spotřeby elektřiny podle § 18 odst. 15 zašle provozovatel distribuční soustavy údaje o spotřebě elektřiny operátorovi trhu, který tyto údaje neprodleně předá dodavateli.
(11) Zákazníkovi, který odebírá elektřinu z přenosové soustavy nebo z distribuční soustavy s napětím mezi fázemi vyšším než 1 kV a který v průběhu kalendářního měsíce změní dodavatele, nebo kterému je v průběhu kalendářního měsíce zahájena dodávka elektřiny dodavatelem poslední instance, účtuje původní dodavatel cenu za rezervovanou kapacitu v poměru počtu dní od začátku kalendářního měsíce do okamžiku změny dodavatele nebo zahájení dodávky elektřiny dodavatelem poslední instance k celkovému počtu dní kalendářního měsíce.
(12) Provozovatel distribuční soustavy účtuje výrobci elektřiny, jehož výrobna je připojena k síti nízkého napětí, ceny za systémové služby, ceny za činnosti operátora trhu a ceny na krytí vícenákladů spojených s podporou výroby elektřiny alespoň jednou za rok.
 
§ 33
zrušen
 
§ 34
Postup při ukončení přenesení odpovědnosti za odchylku a přerušení dodávek elektřiny z důvodu neoprávněného odběru nebo distribuce elektřiny
(1) Končí-li v daném odběrném nebo předávacím místě dodávka elektřiny s přenesením odpovědnosti za odchylku a nenavazuje-li na tuto dodávku elektřiny další dodávka elektřiny s přenesením odpovědnosti za odchylku nebo končí-li přenesení odpovědnosti za odchylku na subjekt zúčtování, operátor trhu informuje o této skutečnosti příslušného provozovatele přenosové nebo distribuční soustavy a účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za odchylku u tohoto odběrného nebo předávacího místa, a účastníky trhu s elektřinou dodávající elektřinu do tohoto odběrného místa nebo odebírající elektřinu z daného předávacího místa na základě smlouvy podle § 7 odst. 1 písm. a) bodu 4, a to nejpozději 30 kalendářních dnů před dnem ukončení.
(2) Účastník trhu s elektřinou, který má u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou odpovědnost za odchylku v odběrném nebo předávacím místě podle odstavce 1, informuje odběratele v tomto odběrném nebo předávacím místě o ukončení dodávky s přenesením odpovědnosti za odchylku nebo o ukončení přenesení odpovědnosti za odchylku na subjekt zúčtování, a to nejpozději 25 kalendářních dnů před dnem ukončení.
(3) V případě neoprávněného odběru elektřiny předává dodavatel provozovateli přenosové nebo distribuční soustavy, ke které jsou připojena odběrná místa a u kterých je požadováno přerušení dodávek elektřiny, žádost o přerušení dodávek elektřiny, a to nejpozději 5 pracovních dní před dnem přerušení dodávek elektřiny. Součástí žádosti je seznam odběrných míst, u kterých má dojít k přerušení dodávek elektřiny. Provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy provede přerušení dodávek elektřiny v termínu uvedeném v žádosti o přerušení dodávek elektřiny. Není-li v případě odběrných míst zákazníků z důvodů hodných zvláštního zřetele možné provést přerušení dodávek elektřiny v požadovaném termínu, informuje provozovatel distribuční soustavy o této skutečnosti dodavatele, který žádal o přerušení dodávek elektřiny, a provede přerušení dodávek elektřiny nejpozději do 3 pracovních dnů od termínu uvedeného v žádosti.
(4) Po předání žádosti podle odstavce 3 nebo v případě neoprávněné distribuce elektřiny informuje provozovatel distribuční soustavy prostřednictvím operátora trhu účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za odchylku u odběrných míst, u kterých z nich dojde k přerušení dodávek elektřiny, a to nejpozději 4 pracovní dny před dnem přerušení dodávek elektřiny.
(5) V případě přerušení dodávek elektřiny na základě žádosti podle odstavce 3 nebo z důvodu neoprávněného odběru elektřiny nebo neoprávněné distribuce elektřiny informuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je dané odběrné místo připojeno, o této skutečnosti nejpozději následující pracovní den po přerušení dodávek elektřiny prostřednictvím operátora trhu účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za odchylku v tomto odběrném místě, a v případě, že při přerušení dodávek elektřiny dochází k demontáži měřicího zařízení, a zasílá operátorovi trhu odečet spotřeby ke dni přerušení dodávek elektřiny za dané odběrné místo. Odečet je v případě odběrných míst vybavených měřením typu A nebo B zasílán v termínech uvedených v § 18 a v případě odběrných míst vybavených měřením typu C v termínech uvedených v § 32 odst. 2.
(6) O obnovení dodávek elektřiny z důvodu odstranění příčin neoprávněného odběru žádá účastník trhu s elektřinou provozovatele distribuční soustavy, ke které je dané odběrné místo připojeno, popřípadě dodavatele, na jehož žádost byla dodávka elektřiny přerušena.
(7) O obnovení dodávek elektřiny z důvodu odstranění příčin neoprávněného odběru elektřiny nebo neoprávněné distribuce informuje provozovatel přenosové nebo distribuční soustavy, ke které je dané odběrné místo připojeno, prostřednictvím operátora trhu účastníky trhu s elektřinou, kteří mají u operátora trhu zaregistrovanou přenesenou nebo vlastní odpovědnost za odchylku u odběrných míst, u kterých došlo k obnovení dodávek elektřiny, nejpozději následující pracovní den po obnovení dodávek elektřiny.
(8) Je-li smlouva o dodávce elektřiny nebo smlouva o distribuci elektřiny uzavřena pro více odběrných nebo předávacích míst, lze provést přerušení dodávek elektřiny u jakéhokoli odběrného nebo předávacího místa pouze tehdy, nelze-li určit, u kterého z odběrných nebo předávacích míst dochází nebo docházelo k neoprávněnému odběru nebo neoprávněné distribuci.
Přechodná a zrušovací ustanovení
 
§ 35
(1) Provozovatel lokální distribuční soustavy provede ke dni 28. února 2006 mimořádný odečet spotřeby elektřiny ve všech odběrných místech konečných zákazníků s měřením typu C, jejichž zařízení je připojeno k jeho lokální distribuční soustavě, a zašle tyto údaje operátorovi trhu nejpozději do 5. března 2006 do 18.00 hodin.
(2) Obchody uskutečněné na základě smluv účastníků trhu s elektřinou uzavřených před 1. lednem 2002, kteří neuplatnili právo změnit dodavatele, se považují za obchody uskutečněné v režimu přenesené odpovědnosti za odchylku.
 
§ 36
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu.
2. Vyhláška č. 12/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu.
3. Vyhláška č. 459/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 12/2003 Sb.
4. Vyhláška č. 614/2004 Sb., kterou se mění vyhláška Energetického regulačního úřadu č. 373/2001 Sb., kterou se stanoví pravidla pro organizování trhu s elektřinou a zásady tvorby cen za činnosti operátora trhu s elektřinou, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyhláška č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou.
6. Vyhláška č. 431/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 19/2002 Sb., kterou se stanoví způsob organizace krátkodobého trhu s elektřinou.
 
§ 37
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2006, s výjimkou § 18 odst. 8 písm. c) a § 20, které nabývají účinnosti dnem 1. března 2006.
Předseda:
Ing. Fiřt v. r.
 
Příloha 1
Náležitosti žádosti o poskytnutí přenosu elektřiny
Část A - údaje o žadateli
1. Obchodní firma - pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu uvede své příjmení a jméno, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název
2. Právní forma právnické osoby/Účel odběru
3. Předmět podnikání
4. Sídlo - vyplňuje pouze právnická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné
5. Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno a datum narození všech členů tohoto orgánu
6. Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, datum narození
7. Adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště nebo místa podnikání - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné
8. Spojení - telefon, fax nebo e-mail
9. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, tituly, úplná adresa
10. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno
11. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno
Část B - technické údaje
1. Požadovaný termín a doba poskytnutí přenosu elektřiny
2. Velikost rezervovaného výkonu (maximální požadovaný výkon přenosu) v předávacím místě:
a. celkový rezervovaný výkon v předávacím místě zahrnující všechny očekávané smlouvy o dodávce elektřiny
b. u výrobce celkový rezervovaný výkon v předávacím místě zahrnující všechny očekávané smlouvy o dodávce elektřiny
Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů.
 
Příloha 1a
Náležitosti žádosti o poskytnutí přenosu elektřiny ve zkušebním provozu
Část A - údaje o žadateli
1. Obchodní firma - pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, uvede své příjmení a jméno, případně jména, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název/Právní forma právnické osoby
2. Účel odběru
3. Předmět podnikání
4. Sídlo - vyplňuje pouze právnická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné
5. Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno, případně jména, a datum narození všech členů tohoto orgánu
6. Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, případně jména, datum narození
7. Adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště nebo místa podnikání - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné
8. Spojení - telefon, fax nebo e-mail
9. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, případně jména, titul, adresa
10. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno
11. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno
Část B - technické údaje
1. Požadovaný termín a doba poskytnutí přenosu elektřiny ve zkušebním provozu
2. Technická dokumentace nově připojovaného nebo rekonstruovaného zařízení
 
Příloha 2
Náležitosti žádosti o poskytnutí distribuce elektřiny
Část A - údaje o žadateli
1. Obchodní firma - pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu uvede své příjmení a jméno, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název
2. Právní forma právnické osoby/Účel odběru
3. Předmět podnikání
4. Sídlo - vyplňuje pouze právnická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné
5. Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno a datum narození všech členů tohoto orgánu
6. Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, datum narození
7. Adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště nebo místa podnikání - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné
8. Spojení - telefon, fax nebo e-mail
9. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, tituly, úplná adresa
10. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno
11. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno
12. Bankovní spojení a číslo účtu
Část B - technické údaje
1. Požadovaný termín a doba poskytnutí distribuce
2. Velikost rezervované kapacity nebo výkonu distribuce v předávacím místě:
a. celková rezervovaná kapacita v předávacím místě zahrnující všechny očekávané smlouvy o dodávce elektřiny
b. u výrobce celkový rezervovaný výkon v předávacím místě zahrnující všechny očekávané smlouvy o dodávce elektřiny odběratelům, dodavatelům a obchodníkům s elektřinou
3. Předpokládané množství odebrané elektřiny za rok
4. Požadovaná distribuční sazba
Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů.
Souhlas žadatele se zněním smlouvy o distribuci zveřejněné příslušným provozovatelem distribuční soustavy způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
Příloha 2a
Náležitosti žádosti o poskytnutí distribuce elektřiny ve zkušebním provozu
Část A - údaje o žadateli
1. Obchodní firma - pokud fyzická osoba nemá obchodní firmu, uvede své příjmení a jméno, případně jména, právnická osoba nezapsaná v obchodním rejstříku uvede svůj název/Právní forma právnické osoby
2. Účel odběru
3. Předmět podnikání
4. Sídlo - vyplňuje pouze právnická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné
5. Osoba nebo osoby, které jsou statutárním orgánem - vyplňuje pouze právnická osoba - příjmení, jméno, případně jména, a datum narození všech členů tohoto orgánu
6. Základní údaje - vyplňuje pouze fyzická osoba - příjmení, jméno, případně jména, datum narození
7. Adresa místa trvalého pobytu nebo bydliště nebo místa podnikání - vyplňuje pouze fyzická osoba v členění: stát, kraj, obec s PSČ, ulice a číslo popisné
8. Spojení - telefon, fax nebo e-mail
9. Adresa pro doručování do vlastních rukou: příjmení, jméno, případně jména, titul, adresa
10. Identifikační číslo, pokud bylo přiděleno
11. Daňové identifikační číslo, pokud bylo přiděleno
12. Bankovní spojení a číslo účtu
Část B - technické údaje
1. Požadovaný termín a doba poskytnutí distribuce
2. Předpokládané množství odebrané elektřiny za měsíc
3. Požadovaná distribuční sazba
4. Technická dokumentace nově připojovaného nebo rekonstruovaného zařízení
Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů.
Souhlas žadatele se zněním smlouvy o distribuci zveřejněné provozovatelem distribuční soustavy způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
Příloha 3
Postup stanovení plánované roční spotřeby elektřiny zákazníků s měřením typu C
(1) Stanovení plánované roční spotřeby elektřiny pro odběrné místo s měřením typu C, pro které byly provedeny odečty zahrnující období nejméně 100 předcházejících dnů a u kterého nebyla v tomto období provedena změna přiřazení třídy typových diagramů:
a) vypočte se suma relativních hodnot Kf příslušného přepočteného typového diagramu platného pro dané kalendářní období v trvání ode dne počátečního odečtu do dne konečného odečtu podle vztahu


kde
K
f
sumární objem relativních hodnot za fakturační období, dpo den počátku odečtového období, dko den konce odečtového období, k
TDDn,d,h
tp relativní hodnota n-tého přepočteného typového diagramu ve dni d, v hodině h,
b) vypočte se suma relativních hodnot Kr příslušného normalizovaného typového diagramu pro kalendářní rok, v němž se nachází den, za který bude prováděno zúčtování odchylek, podle vztahu


kde K
r
sumární objem relativních hodnot za ucelený kalendářní rok, v němž se nachází den, za který bude prováděno zúčtování odchylek, akr aktuální kalendářní rok, k
TDDn,d,h
norm relativní hodnota n-tého normalizovaného typového diagramu ve dni d, v hodině h,
c) pro dané odběrné místo se použije hodnota spotřeby elektřiny z posledního odečtového období, označená jako Efak. Plánovaná roční spotřeba elektřiny platná pro dané odběrné místo Eplan je pak úměrná poslední hodnotě mezi odečty v poměru příslušných sum relativních hodnot typových diagramů podle vztahu
     K
r
E
plan
= ---- x E
fak
. K
f
(2) Plánovaná roční spotřeba elektřiny pro odběrné místo zákazníka s měřením typu C, pro jejíž stanovení se nepoužije postupu podle odstavce 1, je rovna průměrné spotřebě odběrů elektřiny se stejným typovým diagramem a stejnou velikostí jističe jako u daného odběru elektřiny. Průměrná spotřeba elektřiny je určena na základě tarifní statistiky zpracované Úřadem na základě podkladů předaných provozovateli distribučních soustav. Hodnoty průměrných spotřeb elektřiny poskytnuté Úřadem, které platí po celý kalendářní rok, operátor trhu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 3 kalendářní měsíce před prvním obchodním dnem daného kalendářního roku.
(3) V případě, že odběrné místo je osazeno měřicím zařízením s více číselníky (vícetarifní měření), je pro odhad spotřeby elektřiny použit součet naměřených odběrů elektřiny ze všech číselníků.
(4) Plánovaná roční spotřeba elektřiny jednotlivých zákazníků určená a přepočtená na normální klimatické podmínky je stanovována provozovatelem distribuční soustavy jednotlivě pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C. Operátorovi trhu jsou předávány tyto informace jednotlivě pro odběrná místa zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele, a agregovaně za ostatní zákazníky s měřením typu C po třídách typových diagramů. Plánovaná roční spotřeba elektřiny je udávána v kWh.
(5) Na žádost subjektu zúčtování, který nese odpovědnost za odchylku v odběrných místech s měřením typu C, pro která byla stanovena plánovaná roční spotřeba elektřiny, ve které tento subjekt zúčtování prokáže skutečnosti, na základě kterých lze očekávat změnu plánované roční spotřeby elektřiny o více než 50 %, je provozovatelem distribuční soustavy proveden nový výpočet plánované roční spotřeby elektřiny, který zohlední skutečnosti předložené subjektem zúčtování.
 
Příloha 4
Třídy typových diagramů dodávek
        
-----------------------------------------------------------------------------------------
Třída  Typ      Charakter odběru             Pevné ceny distribuce
    zákazníka                        podle cenového
                                 rozhodnutí Úřadu
-----------------------------------------------------------------------------------------
1    Odběratel   - odběr bez tepelného využití elektřiny  - C01d, C02d, C03d
    kategorie C
-----------------------------------------------------------------------------------------
2    Odběratel   - odběr s akumulačním spotřebičem     - C25d, C26d, C35d
    kategorie C  - odběr s hybridním vytápěním
    -----------------------------------------------------------------------------------------
3    Odběratel   - odběr s přímotopným systémem vytápění  - C45d, C55d, C56d
    kategorie C  - odběr s tepelným čerpadlem
-----------------------------------------------------------------------------------------
4    Odběratel   - odběr bez tepelného využití elektřiny  - D01d, D02d, D61d
    kategorie D
-----------------------------------------------------------------------------------------
5    Odběratel   - odběr s akumulačním spotřebičem     - D25d, D26d
    kategorie D
-----------------------------------------------------------------------------------------
6    Odběratel   - odběr s hybridním vytápěním       - D35d
    kategorie D
-----------------------------------------------------------------------------------------
7    Odběratel   - odběr s přímotopným systémem vytápění  - D45d, D55d, D56d
    kategorie D  - odběr s tepelným čerpadlem
-----------------------------------------------------------------------------------------
8    Odběratel   - odběr pro veřejné osvětlení       - C62d
    kategorie C 
-----------------------------------------------------------------------------------------
Přiřazení třídy typového diagramu ke stávajícím odběrným místům provede provozovatel distribuční soustavy podle stávajícího tarifu a této přílohy.
 
Příloha 4a
Kategorizace zákazníků
Pro účely organizace trhu s elektřinou se zákazníci dělí do následujících kategorií:
a) odběratel kategorie A - odběratel, jehož odběrné místo je připojeno k přenosové soustavě nebo odběratel, jehož odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi vyšším než 52 kV,
b) odběratel kategorie B - odběratel, jehož odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi od 1 kV do 52 kV včetně,
c) odběratel kategorie C - odběratel, který není odběratelem kategorie A, B nebo D,
d) odběratel kategorie D - fyzická osoba, jejíž odběrné místo je připojeno k distribuční soustavě s napětím mezi fázemi do 1 kV včetně a která odebírá elektřinu k uspokojování její osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti; za odběratele kategorie D se považuje i fyzická nebo právnická osoba v rozsahu odběru elektřiny pouze pro potřeby správy a provozu společných částí domu sloužících pouze pro společné užívání vlastníkům nebo uživatelům bytů.
 
Příloha 5
Způsob zúčtování regulační energie
(1) Cena za dodanou kladnou regulační energii anebo elektřinu obstaranou ze zahraničí podle § 24 odst. 2 je
a) pro dodávku elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. a) a c) rovna nabídkové ceně kladné regulační energie dodané na blocích poskytujících podpůrné služby nebo opatřené ze zahraničí (dále jen „aktivovaná kladná regulační energie“),
b) pro dodávku elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. b) rovna
1. vyšší z cen; nabídková cena sjednaná na vyrovnávacím trhu nebo vážený průměr cen z aktivované kladné regulační energie, je-li v dané obchodní hodině systémová odchylka záporná,
2. nabídkové ceně, je-li v dané obchodní hodině systémová odchylka kladná.
(2) Cena za dodanou zápornou regulační energii nebo elektřinu obstaranou provozovatelem přenosové soustavy ze zahraničí podle § 24 odst. 2 je
a) pro dodávku elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. a) a c) rovna nabídkové ceně záporné regulační energie dodané na blocích poskytujících podpůrné služby nebo opatřené ze zahraničí (dále jen „aktivovaná záporná regulační energie“),
b) pro dodávku elektřiny podle § 24 odst. 2 písm. b) rovna
1. nižší z cen; nabídková cena sjednaná na vyrovnávacím trhu nebo vážený průměr cen z aktivované záporné regulační energie, je-li v dané obchodní hodině systémová odchylka kladná,
2. nabídkové ceně, je-li v dané obchodní hodině systémová odchylka záporná.
(3) Cena kladné i záporné regulační energie dodané bloky v dané obchodní hodině v rámci aktivace podpůrné služby sekundární regulace se stanoví cenovým rozhodnutím Úřadu.
(4) Operátor trhu stanoví pro každou obchodní hodinu zúčtovací cenu odchylky takto:
a) je-li systémová odchylka záporná nebo rovna nule, je zúčtovací cenou odchylky ve směru systémové odchylky nejvyšší nabídková cena elektřiny podle § 24 odst. 2 dodaná v této obchodní hodině a uhrazená operátorem trhu poskytovateli elektřiny; je-li takto stanovená cena nižší než cena stanovená cenovým rozhodnutím Úřadu nebo nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná elektřina podle § 24 odst. 2, použije se cena stanovená Úřadem,
b) je-li systémová odchylka kladná, je zúčtovací cenou odchylky ve směru systémové odchylky nejvyšší nabídková cena elektřiny podle § 24 odst. 2 dodaná v této obchodní hodině pro vyrovnání kladné systémové odchylky a uhrazená operátorem trhu poskytovateli elektřiny; je-li takto stanovená cena nižší než cena stanovená cenovým rozhodnutím Úřadu nebo nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná elektřina podle § 24 odst. 2, použije se cena stanovená Úřadem.
(5) Operátor trhu stanoví pro každou obchodní hodinu zúčtovací cenu protiodchylky takto:
a) je-li systémová odchylka záporná nebo rovna nule, je zúčtovací cenou protiodchylky vážený průměr cen z aktivované kladné regulační energie (včetně vyrovnávacího trhu); nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná elektřina podle § 24 odst. 2, použije se cena stanovená Úřadem,
b) je-li systémová odchylka kladná, je zúčtovací cenou protiodchylky vážený průměr cen z aktivované záporné regulační energie včetně vyrovnávacího trhu; nebyla-li v této obchodní hodině dodaná žádná elektřina podle § 24 odst. 2, použije se cena stanovená Úřadem.
 
Příloha 5a
VZOR
Měsíční výkaz
O výrobě a spotřebě elektřiny výrobce
    
 
Příloha 5b
VZOR
Měsíční výkaz o spotřebě elektřiny v lokální distribuční soustavě
    
 
Příloha 5c
zrušena
 
Příloha 6
zrušena
 
Příloha 6a
VZOR
Rozsah a struktura údajů o odběrných nebo předávacích místech vn a vvn
    

 
Příloha 7
Data zpřístupněná operátorem trhu za každý region typových diagramů
-------------------------------- ------------------------------------------------------------ -------------------------------
č.      Položka               Role         Typ měření Jednotka  Zpřístupněno
-------------------------------- ------------------------------------------------------------ -------------------------------
 1. Suma dodávek v předávacích  Elektřina dodaná do regionu typových   A   kWh   v termínech shodných s termíny
  místech výroben elektřiny   diagramů                          pro vypořádání odchylek podle §
                                               25, odst. 11
 2. Suma dodávek v předávacích  Elektřina dodaná do regionu typových   B   kWh   
  místech výroben elektřiny   diagramů                         
 3. Suma dodávek v předávacích  Elektřina dodaná do regionu typových   C   kWh   
  místech výroben elektřiny   diagramů                         
 4. Suma odběrů v předávacích   Elektřina odebraná z regionu typových   A   kWh   
  místech výroben elektřiny   diagramů                         
  bez regulační energie
 5. Suma odběrů v předávacích   Elektřina odebraná z regionu typových   B   kWh   
  místech výroben elektřiny   diagramů                         
 6. Suma odběrů v předávacích   Elektřina odebraná z regionu typových   C   kWh   
  místech výroben elektřiny   diagramů                         
 7. Suma dodávek v předávacích  Elektřina dodaná do regionu typových   A   kWh   
  místech mezi soustavami    diagramů                         
 8. Suma dodávek v předávacích  Elektřina dodaná do regionu typových   B   kWh   
  místech mezi soustavami    diagramů                         
 9. Suma dodávek v předávacích  Elektřina dodaná do regionu typových   C   kWh   
  místech mezi soustavami    diagramů                             
10. Suma odběrů v předávacích   Elektřina odebraná z regionu typových   A   kWh   
  místech mezi soustavami    diagramů                         
11. Suma odběrů v předávacích   Elektřina odebraná z regionu typových   B   kWh   
  místech mezi soustavami    diagramů                         
12. Suma odběrů v předávacích   Elektřina odebraná z regionu typových   C   kWh   
  místech mezi soustavami    diagramů                         
13. Suma odběrů v odběrných    Odběr / spotřeba elektřiny         A   kWh   
  místech bez regulační                                 
  energie včetně sumy odběrů v
  předávacích místech výroben
  elektřiny (tj. včetně 4.)
14. Suma odběrů v odběrných    Odběr / spotřeba elektřiny         B   kWh   
  místech včetně sumy odběrů v                              
  předávacích místech výroben
  elektřiny (tj. včetně 5.)
15. Suma odběrů v odběrných    Odběr / spotřeba elektřiny         C   kWh   
  místech včetně sumy odběrů v                              
  předávacích místech výroben
  elektřiny (tj. včetně 6.)
16. Suma kladné regulační     Dodávka elektřiny                 kWh   
  energie                                        
17. Suma záporné regulační   Odběr elektřiny                    kWh   
  energie                                   
18. Ztráty                                      kWh   
-------------------------------- ------------------------------------------------------------ -------------------------------
 
Příloha 8
Data zpřístupněná operátorem trhu za každou lokální distribuční soustavu
------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------
č.          Položka                    Role          Typ  Jednotka Zpřístupněno
                                               měření   
------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------
1. Suma dodávek v předávacích místech výroben   Elektřina dodaná do lokální distribuční   A  kWh   v termínech
  elektřiny bez regulační energie        soustavy                          shodných s
                                                       termíny pro
                                                       vypořádání
                                                       odchylek
                                                       podle § 25,
                                                       odst. 11
 2. Suma dodávek v předávacích místech výroben   Elektřina dodaná do lokální distribuční   B  kWh   
  elektřiny                   soustavy                          
 3. Suma dodávek v předávacích místech výroben   Elektřina dodaná do lokální distribuční   C  kWh   
  elektřiny                   soustavy                          
 4. Suma odběrů v předávacích místech výroben   Elektřina odebraná z lokální distribuční  A  kWh   
  elektřiny bez regulační energie        soustavy                          
 5. Suma odběrů v předávacích místech výroben   Elektřina odebraná z lokální distribuční  B  kWh   
  elektřiny                   soustavy                          
 6. Suma odběrů v předávacích místech výroben   Elektřina odebraná z lokální distribuční  C  kWh   
  elektřiny                   soustavy                          
 7. Suma dodávek v předávacích místech mezi    Elektřina dodaná do lokální distribuční   A  kWh   
  soustavami                   soustavy                          
 8. Suma dodávek v předávacích místech mezi    Elektřina dodaná do lokální distribuční   B  kWh   
  soustavami                   soustavy                          
 9. Suma dodávek v předávacích místech mezi        Elektřina dodaná do lokální distribuční   C  kWh   
  soustavami                   soustavy                          
10. Suma odběrů v předávacích místech mezi     Elektřina odebraná z lokální distribuční  A  kWh   
  soustavami                   soustavy                          
11. Suma odběrů v předávacích místech mezi     Elektřina odebraná z lokální distribuční  B  kWh   
  soustavami                   soustavy                          
12. Suma odběrů v předávacích místech mezi     Elektřina odebraná z lokální distribuční  C  kWh   
  soustavami                   soustavy                          
13. Suma odběrů v odběrných místech bez regulační Odběr / spotřeba elektřiny          A  kWh   
  energie včetně sumy odběrů v předávacích                                 
  místech výroben elektřiny (tj. včetně 4.)
14. Suma odběrů v odběrných místech včetně sumy  Odběr / spotřeba elektřiny          B  kWh   
  odběrů v předávacích místech výroben                                   
  elektřiny (tj. včetně 5.)
15. Suma odběrů v odběrných místech včetně sumy  Odběr / spotřeba elektřiny          C  kWh   
  odběrů v předávacích místech výroben                                   
  elektřiny (tj. včetně 6.)
16. Suma kladné regulační energie         Dodávka elektřiny                 kWh   
                                                       
17. Suma záporné regulační energie         Odběr elektřiny                  kWh   
                                                       
18. Ztráty nebo dopočet za lokální distribuční                            kWh   
  soustavu                                                 
------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------

Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 365/2007 Sb.
Přechodné ustanovení
Postup změny dodavatele, který byl zahájen přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
Čl. II vyhlášky č. 438/2012 Sb.
Přechodná ustanovení
1. U předávacích míst výroben z obnovitelných zdrojů, která provozovatel přenosové nebo regionální distribuční soustavy předá operátorovi trhu podle § 13 odst. 5 vyhlášky č. 346/2012 Sb., o termínech a postupech výběru formy podpory, postupech registrace podpor u operátora trhu, termínech a postupech výběrů a změn režimů zeleného bonusu na elektřinu a termínu nabídnutí elektřiny povinně vykupujícímu, a u kterých si výrobce zvolil podporu formou výkupních cen, ve znění účinném ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky, je od 1. ledna 2013 operátorem trhu registrován jako subjekt zúčtování příslušný povinně vykupující.
2. V případě žádosti o změnu dodavatele podané od 1. prosince 2012 včetně do 31. prosince 2012 včetně vyzve operátor trhu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky žadatele k doplnění údajů žádosti o změnu dodavatele v rozsahu údajů podle § 30 odst. 4 vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky; postup pro změnu dodavatele se dokončí podle vyhlášky č. 541/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
3. Pro účely bodu 2 se postup pro změnu dodavatele považuje za zahájený v okamžiku, kdy dodavatel podá u operátora trhu žádost o změnu dodavatele.
1) Vyhláška č. 218/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti měření elektřiny a předávání technických údajů, ve znění pozdějších předpisů.
2) § 27 odst. 9 energetického zákona.
3) Zákon č. 54/1946 Sb., o letním čase.
5) § 50 odst. 4 energetického zákona.
6) § 50 odst. 5 energetického zákona.
7) § 24 odst. 10 písm. f) energetického zákona.
8) § 25 odst. 11 písm. g) energetického zákona.
9) Nařízení Rady (ES) č. 1228/2003 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou.
10) § 50 odst. 1 energetického zákona.
11) § 50 odst. 11 energetického zákona.
12) § 12a odst. 6 energetického zákona.
13) § 50 odst. 6 energetického zákona.
14) § 50 odst. 2 energetického zákona.
15) § 50 odst. 7 energetického zákona.
16) § 50 odst. 8 energetického zákona.
17) § 22 odst. 2 energetického zákona.
18) § 22 odst. 2 písm. b) energetického zákona.
19) Vyhláška č. 220/2001 Sb., o dispečerském řádu elektrizační soustavy České republiky.
20) Vyhláška č. 438/2001 Sb., kterou se stanoví obsah ekonomických údajů a postupy pro regulaci cen v energetice, ve znění pozdějších předpisů.
21) Vyhláška č. 219/2001 Sb., o postupu v případě hrozícího nebo stávajícího stavu nouze v elektroenergetice.
22) § 27 odst. 4 písm. f) energetického zákona.
23) § 12a odst. 1 energetického zákona.
24) § 28 odst. 2 písm. g) energetického zákona
27) Vyhláška č. 210/2011 Sb., o rozsahu, náležitostech a termínech vyúčtování dodávek elektřiny, plynu nebo tepelné energie a souvisejících služeb.
29) Zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů.
30) Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace cen v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen, ve znění vyhlášky č. 348/2012 Sb.

Související dokumenty