258/1992 Sb. , kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami

Schválený:
258/1992 Sb.
VYHLÁŠKA
ministerstva zdravotnictví České republiky
ze dne 29. dubna 1992,
kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
Změna: 263/1993 Sb.
Změna: 90/1994 Sb.
Změna: 151/1994 Sb.
Změna: 112/1995 Sb.
Změna: 205/1996 Sb.
Ministerstvo zdravotnictví České republiky stanoví po dohodovacím řízení se Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České republiky, zástupci smluvních zdravotnických zařízení, Českou lékařskou komorou, Českou stomatologickou komorou a zástupci odborných vědeckých společností podle § 13 odst. 3 zákona České národní rady č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění:
 
§ 1
(1) Zdravotní pojišťovny hradí smluvním zdravotnickým zařízením 1) náklady potřebné zdravotní péče podle seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami (dále jen "seznam"),2) který je uveden v příloze, která je součástí této vyhlášky.3)
(2) Seznam obsahuje zdravotní výkony hrazené zdravotními pojišťovnami plně nebo částečně a zdravotní výkony jimi nehrazené, kódy výkonů, jejich názvy, bodové hodnocení a podmínky pro poskytnutí úhrady za provedené výkony prostřednictvím zdravotních pojišťoven.
(3) Bodové hodnoty zdravotních výkonů obsažené v seznamu vyjadřují průměrné vlastní náklady na příslušný výkon. Tyto vlastní náklady zahrnují přímé mzdy, prvotní režii a správní režii včetně odbytové. Přímý materiál není zahrnut do vlastních nákladů, je v seznamu uveden odděleně a vyjádřen v Kč.
 
§ 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
MUDr. Bojar CSc. v. r.
 
Příl.
Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
Pozn.: Seznam byl vydán jako samostatná příloha Sbírky zákonů jako zvláštní publikace v a. s. SEVT Praha.*)
*) Pozn ASPI: Seznam byl aktualizován vyhláškou č. 263/1993 Sb., vyhláškou č. 90/1994 Sb., vyhláškou č. 151/1994 Sb., vyhláškou č. 112/1995 Sb. a vyhláškou č. 205/1996 Sb.
Seznam byl nahrazen zněním z vyhlášky 45/1997 Sb., která obsahuje textovou verzi seznamu.
1) § 13 odst. 1 a 2 zákona ČNR č. 550/1991 Sb., o všeobecném zdravotním pojištění.
2) Výměr FMF, MF ČR a MF SR 01/92 o regulaci cen zboží, kterým se vydává seznam zboží s regulovanými cenami, ve znění změn a doplňků.
3) Seznam se uveřejňuje jako samostatná příloha Sbírky zákonů (bude vydán jako zvláštní publikace a. s. SEVT Praha).

Související dokumenty