365/2009 Sb. o Pravidlech trhu s plynem

Schválený:
365/2009 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. října 2009
o Pravidlech trhu s plynem
Změna: 370/2010 Sb.
Změna: 370/2010 Sb. (část)
Změna: 370/2010 Sb. (část), 442/2011 Sb.
Změna: 442/2011 Sb. (část)
Změna: 436/2012 Sb.
Změna: 291/2014 Sb.
Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad“) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. i) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
(1) Tato vyhláška v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských společenství1) upravuje
a) pravidla přístupu k přepravní soustavě, k distribuční soustavě a k zásobníku plynu, rozsah zveřejňovaných informací pro umožnění přístupu k přepravní soustavě, distribuční soustavě a zásobníku plynu a způsoby řešení nedostatku kapacit v plynárenské soustavě,
b) postupy a termíny pro předkládání nominací a renominací.
(2) Tato vyhláška dále stanoví
a) termíny pro předkládání žádostí o uzavření smluv na trhu s plynem a termíny uzavírání smluv,
b) postupy a podmínky pro přenesení a převzetí odpovědnosti za odchylku,
c) rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb, postupy pro vyhodnocování, zúčtování a vyrovnávání odchylek a zúčtování a vypořádání vyrovnávacího plynu ve stavu nouze a při předcházení stavu nouze,
d) postup provozovatele zásobníku plynu při prodeji nevytěženého plynu ze zásobníku plynu po zániku smlouvy o uskladňování plynu,
e) druhy krátkodobých trhů, jejich organizaci a způsoby jejich vypořádání,
f) pravidla tvorby, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu,
g) termíny a postup při změně dodavatele plynu,
h) postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě,
i) postup při zajištění dodávky plynu dodavatelem poslední instance.
 
§ 2
Základní pojmy
(1) Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) domácí zónou - vymezené území provozovatele distribuční soustavy připojené k přepravní soustavě a k níž je připojeno alespoň 90 000 odběrných míst zákazníků,
b) finančním zajištěním - zajištění závazků finančního charakteru fyzické nebo právnické osoby vznikajících z obchodních vztahů s operátorem trhu, provozovatelem přepravní soustavy, provozovatelem zásobníku plynu nebo provozovatelem distribuční soustavy,
c) hraničním bodem - souhrn předávacích míst mezi přepravní soustavou na území České republiky a zahraničními přepravními nebo distribučními soustavami,
d) organizovaným krátkodobým trhem s plynem - denní trh s plynem a vnitrodenní trh s plynem organizovaný operátorem trhu, kterého se zúčastňují subjekty zúčtování,
e) nevyužitou tolerancí - rozdíl mezi tolerancí subjektu zúčtování se znaménkem systémové odchylky v daném plynárenském dni a celkovou skutečnou odchylkou subjektu zúčtování v daném plynárenském dni,
f) nominací závazku dodat a závazku odebrat - oznámení, kterým subjekt zúčtování operátorovi trhu ohlašuje množství plynu, které hodlá do plynárenské soustavy dodat nebo z ní odebrat,
g) nominací přepravy - oznámení, kterým subjekt zúčtování oznamuje provozovateli přepravní soustavy množství plynu, které hodlá přepravit přes příslušný bod přepravní soustavy,
h) nominací uskladňování - oznámení, kterým subjekt zúčtování oznamuje provozovateli zásobníku plynu množství plynu, které hodlá vtlačit nebo vytěžit,
i) nominací distribuce - oznámení, kterým subjekt zúčtování oznamuje provozovateli distribuční soustavy množství plynu, které hodlá distribuovat bodem přeshraničního plynovodu nebo předávacím místem nebo souhrnem předávacích míst výrobny plynu,
j) normalizovaným typovým diagramem dodávky - posloupnost relativních podílů jednotlivých denních odběrů plynu skupiny zákazníků definované třídou typového diagramu dodávky na plánované roční spotřebě v kalendářním roce za předpokladu normálních klimatických podmínek,
k) odpovědností za odchylku - povinnost subjektu zúčtování vyrovnat naturálním plněním nebo vypořádat finančně odchylku vzniklou v souvislosti s jeho závazkem dodat či odebrat plyn z plynárenské soustavy,
l) pevným diagramem dodávky - dodávka plynu charakterizovaná předem stanovenou pevnou výší dodávky plynu v odběrném místě pro plynárenský den,
m) plynárenským dnem - časový úsek trvající od 06:00:00 hodin kalendářního dne do 06:00:00 hodin následujícího kalendářního dne,
n) plynárenským měsícem - časový úsek začínající prvním plynárenským dnem kalendářního měsíce a končící uplynutím posledního plynárenského dne kalendářního měsíce,
o) přepočteným typovým diagramem dodávky - normalizovaný typový diagram dodávky přepočtený na skutečné klimatické podmínky za plynárenský den,
p) přeshraničním plynovodem - plynovod spojující distribuční soustavu a zahraniční přepravní nebo distribuční soustavu,
q) registrovaným účastníkem trhu s plynem - účastník trhu s plynem, kterému operátor trhu na základě registrace umožňuje přístup do svého informačního systému,
r) skladovací kapacitou - provozní objem části nebo celého virtuálního zásobníku plynu určený v m
3
nebo v kWh, těžební nebo vtláčecí výkon v kWh/den nebo těžební nebo vtláčecí křivka v kWh/den,
s) mimotoleranční odchylkou - odchylka subjektu zúčtování nad povolenou toleranci,
t) normálními klimatickými podmínkami - průměr denních teplot z let 1971 - 2000 vytvořený pro plynárenství Českým hydrometeorologickým ústavem, vypočítaný z údajů všech měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.,
u) renominací závazku dodat a závazku odebrat - hodnota množství plynu zadaná po termínu pro podání nominace závazku dodat a odebrat,
v) renominací přepravy - hodnota množství plynu zadaná po termínu pro podání nominace přepravy,
w) renominací uskladňování - hodnota množství plynu zadaná po termínu pro podání nominace uskladňování,
x) renominací distribuce - hodnota množství plynu zadaná po termínu pro podání nominace distribuce,
y) skladovacím rokem - časový úsek, který začíná prvním plynárenským dnem měsíce dubna a končí uplynutím posledního plynárenského dne měsíce března následujícího kalendářního roku,
z) skutečným množstvím plynu - množství plynu stanovené na základě hodnot obchodního měření; pro účely vyhodnocení, zúčtování a vypořádání odchylek se za skutečné množství plynu dále považují hodnoty stanovené na základě alokačních pravidel a na základě typových diagramů dodávek.
(2) Pro účely této vyhlášky se dále rozumí
a) alokačním pravidlem - způsob přidělení množství plynu subjektu zúčtování na hraničním bodu, bodu zásobníku plynu nebo bodu přeshraničního plynovodu,
b) systémovou odchylkou - součet kladných a záporných odchylek všech subjektů zúčtování v plynárenském dni upravený o využití služby flexibility a odchylku fyzických nebo právnických osob, které nejsou subjekty zúčtování,
c) třídou typového diagramu dodávky - souhrn charakterů odběrných míst, kterým je přiřazen stejný typový diagram dodávky,
d) službou flexibility - způsob fyzického vyrovnávání přepravní soustavy založený na předání plynu na virtuálním prodejním bodu na základě smlouvy mezi provozovatelem přepravní soustavy a subjektem zúčtování; služba flexibility je definována termínem podání požadavku provozovatele přepravní soustavy na dodávku nebo odběr plynu a povinností subjektu zúčtování tento požadavek přijmout a je charakterizována celkovým objemem plynu v MWh a maximálním denním dodaným a odebraným množstvím plynu v MWh na plynárenský den,
e) virtuálním prodejním bodem - místo, kde se provádí nominace závazku dodat plyn do plynárenské soustavy a závazku odebrat plyn z plynárenské soustavy,
f) virtuálním zásobníkem plynu - souhrn všech zásobníků plynu jednoho provozovatele zásobníku plynu,
g) vyhodnocením odchylek - stanovení odchylky jednotlivých subjektů zúčtování v tisícinách MWh v daném plynárenském dni,
h) vypořádáním odchylek - finanční nebo naturální vypořádání mezi subjektem zúčtování a operátorem trhu za vyhodnocené a zúčtované odchylky,
i) závazkem dodat - závazek subjektu zúčtování dodat do plynárenské soustavy množství plynu nominované subjektem zúčtování pro plynárenský den na virtuálním prodejním bodě,
j) závazkem odebrat - závazek subjektu zúčtování odebrat z plynárenské soustavy množství plynu nominované subjektem zúčtování pro plynárenský den na virtuálním prodejním bodě,
k) novou skladovací kapacitou - první rezervace skladovací kapacity uvedené do užívání po 1. lednu 2010,
l) měřením typu A - průběhové měření s dálkovým přenosem dat,
m) měřením typu B - ostatní průběhové měření,
n) měřením typu C - neprůběhové měření,
o) korigovaným typovým diagramem dodávek - přepočtený typový diagram dodávek korigovaný na hodnotu účasti na zbytkovém diagramu,
p) plánovanou roční spotřebou plynu - hodnota spotřeby plynu získaná z historických skutečných odběrů plynu, upravená o vliv teploty, stanovená podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,
q) skutečnými klimatickými podmínkami - průměr skutečných denních teplot vzduchu na území České republiky pro jednotlivé obchodní dny, který je počítán z údajů všech měřicích stanic Českého hydrometeorologického ústavu položených v nadmořské výšce do 700 m n. m.,
r) přepočtenou roční spotřebou plynu - hodnota spotřeby plynu získaná ze skutečných odběrů plynu přepočtená na období jednoho roku podle přílohy č. 10 k této vyhlášce,
s) plánovanou měsíční spotřebou plynu - měsíční hodnota spotřeby plynu sjednaná ve smlouvě o distribuci plynu,
t) uzavřenou částí distribuční soustavy - část distribuční soustavy, jejíž technické uspořádání neumožňuje předání plynu z této části distribuční soustavy do jiné části této distribuční soustavy nebo do jiné distribuční soustavy,
u) EIC kód - identifikační číselný kód jednoznačně identifikující účastníka trhu s plynem a jednotlivé odběrné a předávací místo.
 
§ 3
Trh s plynem
(1) V rámci trhu s plynem jsou všechny časové údaje uváděny v čase platném na území České republiky.
(2) Trh s plynem se uskutečňuje s využitím číselných kódů a číselníků spravovaných operátorem trhu. Číselné kódy jsou používány pro označení odběrných míst zákazníků, předávacích míst přeshraničních plynovodů, předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst výroben plynu, předávacích míst nebo souhrnu předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou, předávacích míst mezi distribučními soustavami, předávacích míst mezi zásobníkem plynu a přepravní soustavou a účastníků trhu s plynem s výjimkou zákazníků.
(3) Odběrné místo zákazníka, předávací místo výrobny plynu a distribuční soustava jsou přiřazeny pouze do jedné domácí zóny podle místa připojení.
(4) Množství plynu na výstupu z distribuční soustavy je pro plynárenský den rovno množství plynu na vstupu do distribuční soustavy a změně akumulace v distribuční soustavě.
(5) Vstupní body plynárenské soustavy jsou hraniční body, body virtuálních zásobníků plynu, předávací místo nebo souhrn předávacích míst výroben plynu, předávací místa přeshraničních plynovodů a virtuální bod provozovatele přepravní soustavy. Výstupní body plynárenské soustavy jsou hraniční body, body virtuálních zásobníků plynu, odběrná místa zákazníků, předávací místa přeshraničních plynovodů, virtualizovaná odběrná místa představující ztráty provozovatele distribuční soustavy v jednotlivých distribučních soustavách a virtuální bod provozovatele přepravní soustavy. Mezi všemi vstupními a výstupními body plynárenské soustavy se nachází virtuální prodejní bod.
(6) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy a provozovatel zásobníku plynu se považují za zákazníky v rozsahu ztrát a vlastní spotřeby.
Přeprava plynu
 
§ 4
(1) Přepravu plynu sjednává subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, pro hraniční bod nebo bod virtuálního zásobníku plynu.
(2) Přepravu plynu sjednává zákazník nebo dodavatel plynu pro odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě.
(3) Přepravu plynu sjednává provozovatel distribuční soustavy pro souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou. Přepravní kapacita se rezervuje ve výši podle právního předpisu upravujícího způsob regulace v energetických odvětvích a postupy pro regulaci cen2).
(4) Přeprava plynu pro virtuální bod provozovatele přepravní soustavy se nesjednává. Virtuální bod provozovatele přepravní soustavy slouží výhradně pro potřeby provozovatele přepravní soustavy a pro fyzické vyrovnávání odchylek.
(5) Přepravu plynu sjednává výrobce plynu nebo obchodník s plynem pro předávací místo nebo souhrn předávacích míst výroben plynu připojených k přepravní soustavě.
(6) Přeprava plynu se uskutečňuje přes vstupní bod přepravní soustavy, kterým je hraniční bod, předávací místo nebo souhrn předávacích míst výroben plynu připojených k přepravní soustavě, bod virtuálního zásobníku plynu a virtuální bod provozovatele přepravní soustavy.
(7) Přeprava plynu se uskutečňuje přes výstupní bod přepravní soustavy, kterým je hraniční bod, bod virtuálního zásobníku plynu, odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě, předávací místo nebo souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou a virtuální bod provozovatele přepravní soustavy.
(8) Vstupní bod virtuálního zásobníku plynu je vstupem do přepravní soustavy. Výstupní bod virtuálního zásobníku plynu je výstupem z přepravní soustavy.
(9) Provozovatel přepravní soustavy charakterizuje body přepravní soustavy zejména užívaným názvem a výší kapacity.
 
§ 5
(1) Žádost o uzavření smlouvy o přepravě plynu je podávána subjektem zúčtování nebo zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou, která není subjektem zúčtování, nejpozději 10 pracovních dnů do 10:00 hodin před uskutečněním přepravy. Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí žádost o uzavření smlouvy o přepravě plynu a v případě kladného vyhodnocení odešle návrh smlouvy o přepravě plynu žadateli o uzavření smlouvy do 5 pracovních dnů do 16:00 hodin od podání žádosti. Žadatel o uzavření smlouvy přijme návrh smlouvy o přepravě plynu tak, aby smlouva o přepravě plynu byla uzavřena nejpozději dva pracovní dny do 12:00 hodin před uskutečněním přepravy.
(2) Na základě smlouvy o přepravě plynu umožňuje provozovatel přepravní soustavy subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování, rezervaci měsíční přepravní kapacity, denní přepravní kapacity, přepravní kapacity v režimu na následující den a vnitrodenní přepravní kapacity. Přepravní kapacitu lze rezervovat jako pevnou nebo přerušitelnou.
(3) Žádost o rezervaci měsíční přepravní kapacity, denní přepravní kapacity, přepravní kapacity v režimu na následující den a vnitrodenní přepravní kapacity se podává elektronicky. Žádost o rezervaci přepravní kapacity obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(4) Měsíční přepravní kapacita, denní přepravní kapacita, přepravní kapacita v režimu na následující den a vnitrodenní přepravní kapacita se rezervuje pro hraniční body, předávací místo nebo souhrn předávacích míst výroben plynu a body virtuálních zásobníků plynu. Denní přepravní kapacita, přepravní kapacita v režimu na následující den a vnitrodenní přepravní kapacita se rezervuje pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě.
(5) Přeprava plynu při rezervaci měsíční přepravní kapacity se zahajuje prvním plynárenským dnem kalendářního měsíce, na který je přepravní kapacita rezervována. Subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, může rezervovat přepravní kapacitu i od jiného plynárenského měsíce, než je plynárenský měsíc bezprostředně následující po měsíci, ve kterém o rezervaci přepravní kapacity žádá, nejdříve však 24 kalendářních měsíců před začátkem přepravy podle rezervace měsíční přepravní kapacity. Měsíční kapacita se rezervuje na jeden nebo více po sobě následujících plynárenských měsíců. Měsíční přepravní kapacitu pro hraniční body a body virtuálního zásobníku plynu lze rezervovat nejdéle na dobu 60 plynárenských měsíců následujících po měsíci, ve kterém byla podána žádost o rezervaci měsíční pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity podle § 6 odst. 1.
(6) Přeprava plynu s využitím rezervované denní přepravní kapacity se zahajuje prvním plynárenským dnem období, na které je přepravní kapacita rezervována, a končí posledním plynárenským dnem období, na které je přepravní kapacita rezervována. Subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, může rezervovat přepravní kapacitu i od jiného plynárenského dne, než je plynárenský den bezprostředně následující po dni, ve kterém o rezervaci přepravní kapacity žádá. Denní přepravní kapacita se rezervuje na jeden nebo více po sobě následujících plynárenských dnů. Přepravní kapacitu je možné rezervovat na dobu nejdéle 31 dnů ode dne podání žádosti o rezervaci denní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity.
(7) Přepravní kapacitu v režimu na následující den rezervuje subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, v den předcházející dni zahájení přepravy s využitím přepravní kapacity v režimu na následující den. Přeprava plynu při využití přepravní kapacity v režimu na následující den se uskutečňuje po dobu jednoho plynárenského dne.
(8) Vnitrodenní přepravní kapacitu rezervuje subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, v den předcházející dni zahájení přepravy plynu nebo v plynárenský den zahájení přepravy plynu s využitím vnitrodenní přepravní kapacity. Přeprava plynu při využití vnitrodenní přepravní kapacity se uskutečňuje po dobu jednoho plynárenského dne nebo jeho části, vždy však do konce daného plynárenského dne.
(9) Zákazník nebo dodavatel plynu rezervuje přepravní kapacitu pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě postupem uvedeným v § 11 a 12 nebo v případě rezervace denní přepravní kapacity podle § 6 odst. 1 a 2 nebo v případě rezervace přepravní kapacity v režimu na následující den podle § 6 odst. 4 a 6 nebo v případě vnitrodenní přepravní kapacity postupem podle § 6 odst. 5 a 6.
(10) Smlouva o přepravě plynu podle § 4 odst. 3 se uzavírá na období jednoho kalendářního roku s účinností od prvního plynárenského dne kalendářního roku.
(11) Přerušitelnou přepravní kapacitu rezervuje provozovatel přepravní soustavy v případech, kdy o to subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, požádá nebo nelze-li rezervovat pevnou přepravní kapacitu z důvodu, že již není k dispozici volná pevná přepravní kapacita.
 
§ 5a
(1) Dlouhodobou smlouvu o přepravě plynu s pevnou přepravní kapacitou sjednává provozovatel přepravní soustavy se subjektem zúčtování nebo zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou, která není subjektem zúčtování, pro jednotlivý vstupní a výstupní hraniční bod přepravní soustavy na dobu nejméně 5 let. Minimální velikost požadované dlouhodobé pevné přepravní kapacity je 10 000 MWh/den.
(2) Rezervace dlouhodobé pevné přepravní kapacity je možná pouze do té výše, ve které v součtu se všemi ostatními kapacitami rezervovanými na dobu delší než 5 let nepřekračuje hodnotu 65 % technické kapacity příslušného vstupního nebo výstupního hraničního bodu, a to v každém okamžiku období požadované rezervace kapacity.
(3) Žadatel předkládá žádost o rezervaci dlouhodobé pevné přepravní kapacity provozovateli přepravní soustavy nejdříve 24 a nejméně 3 kalendářní měsíce před prvním plynárenským dnem kalendářního měsíce, ve kterém má být přeprava plynu zahájena. Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí všechny žádosti doručené v předcházejícím kalendářním měsíci vždy k 15. dni kalendářního měsíce, přičemž termín doručení žádosti není rozhodující.
(4) Provozovatel přepravní soustavy oznámí žadateli rezervaci požadované dlouhodobé pevné přepravní kapacity v celém požadovaném rozsahu nebo, má-li kapacity nedostatek, v nižším než požadovaném rozsahu. Rezervace dlouhodobé pevné přepravní kapacity zanikne, pokud dlouhodobá smlouva o přepravě plynu s pevnou kapacitou nebude uzavřena do pátého pracovního dne včetně ode dne doručení oznámení.
(5) V případě, že nelze uspokojit všechny žadatele o rezervaci dlouhodobé pevné přepravní kapacity, rezervuje provozovatel přepravní soustavy volnou dlouhodobou pevnou přepravní kapacitu jednotlivým žadatelům v poměru velikosti jejich požadavků na rezervaci dlouhodobých pevných přepravních kapacit. Pokud požadavek přesahuje volnou dlouhodobou pevnou přepravní kapacitu, sníží provozovatel přepravní soustavy před rozdělením volné dlouhodobé pevné přepravní kapacity tento požadavek na výši volné dlouhodobé pevné přepravní kapacity.
(6) V případě rezervace dlouhodobé pevné přepravní kapacity pro nově budovanou přepravní infrastrukturu uvedenou do užívání po 1. lednu 2011 se hodnota maximální výše rezervované kapacity podle odstavce 2 zvyšuje na 90 % technické kapacity vstupního nebo výstupního bodu přepravní soustavy a lhůta 24 měsíců podle odstavce 3 se prodlužuje na 60 měsíců.
 
§ 6
Postup při rezervaci přepravní kapacity
(1) Žádost o rezervaci měsíční pevné nebo přerušitelné nebo denní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity podává subjekt zúčtování nejpozději do 8:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, od kterého má být přeprava podle rezervace měsíční pevné nebo přerušitelné nebo denní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity zahájena.
(2) Provozovatel přepravní soustavy vyhodnotí žádosti o rezervaci měsíční pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity a žádosti o rezervaci denní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity a rezervuje přepravní kapacitu nejpozději do 8:30 hodin plynárenského dne, ve kterém byla žádost o rezervaci měsíční pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity nebo žádost o rezervaci denní pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity podána. Elektronickým potvrzením žádosti je kapacita pro subjekt zúčtování rezervována. V případě, že je žádost podle odstavce 1 podána později, vyhodnotí provozovatel přepravní soustavy žádosti a rezervuje přepravní kapacitu následující plynárenský den nejpozději do 8:30 hodin.
(3) Pro přepravu plynu do odběrných míst zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě se ustanovení § 5, 6, § 10 až 12 a 14 použijí obdobně. Úkony provozovatele distribuční soustavy uvedené v § 10 až 14 vykonává provozovatel přepravní soustavy.
(4) Žádost o rezervaci pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity v režimu na následující den podává subjekt zúčtování od 9:00 do 4:00 hodin plynárenského dne předcházejícího plynárenskému dni, pro který se přeprava s využitím přepravní kapacity v režimu na následující den rezervuje.
(5) Žádost o rezervaci pevné nebo přerušitelné vnitrodenní přepravní kapacity podává subjekt zúčtování od 4:00 hodin plynárenského dne předcházejícího plynárenskému dni, pro který se přepravní kapacita s využitím vnitrodenní přepravní kapacity rezervuje, do konce plynárenského dne, pro který se přepravní kapacita s využitím vnitrodenní kapacity rezervuje.
(6) Provozovatel přepravní soustavy bezprostředně po přijetí žádosti o rezervaci pevné nebo přerušitelné přepravní kapacity v režimu na následující den nebo pevné nebo přerušitelné vnitrodenní přepravní kapacity provede vyhodnocení žádosti a kapacitu v případě volné přepravní kapacity rezervuje.
 
§ 6a
Přeprava ve zkušebním provozu
Přeprava plynu ve zkušebním provozu se sjednává postupy uvedenými v § 13 použitými obdobně. Úkony provozovatele distribuční soustavy uvedené v § 13 vykonává provozovatel přepravní soustavy.
 
§ 7
Řešení nedostatku přepravní kapacity
(1) V případě, že nelze uspokojit při posuzování žádostí v jednom okamžiku všechny žadatele o rezervaci měsíční a denní pevné přepravní kapacity, rozdělí provozovatel přepravní soustavy volnou přepravní kapacitu v poměru velikosti jednotlivých požadavků o rezervaci měsíční pevné přepravní kapacity. Pokud požadavek na měsíční pevnou přepravní kapacitu přesahuje volnou přepravní kapacitu, sníží provozovatel přepravní soustavy před rozdělením volné přepravní kapacity požadavek na výši volné přepravní kapacity.
(2) V případě, že po uspokojení žádostí podle odstavce 1 nelze uspokojit při posuzování žádostí v jednom okamžiku všechny žadatele o rezervaci denní pevné přepravní kapacity, rozdělí provozovatel přepravní soustavy volnou přepravní kapacitu v poměru velikosti jednotlivých požadavků o rezervaci denní pevné přepravní kapacity. Pokud požadavek na denní pevné přepravní kapacity přesahuje volnou přepravní kapacitu, sníží provozovatel přepravní soustavy před rozdělením volné přepravní kapacity požadavek na výši zbývající volné přepravní kapacity.
(3) Provozovatel přepravní soustavy předběžně rezervuje přerušitelnou přepravní kapacitu v rozsahu nedostatku poptávané kapacity podle odstavců 1 a 2. Provozovatel přepravní soustavy rezervuje přepravní kapacitu pouze při elektronickém potvrzení rezervace subjektem zúčtování do 8:45 hodin plynárenského dne, ve kterém provozovatel přepravní soustavy kapacitu předběžně rezervoval.
(4) Provozovatel přepravní soustavy rezervuje přerušitelnou přepravní kapacitu neomezeně.
(5) V případě, že pro daný plynárenský den ve vstupním nebo výstupním hraničním bodě není k dispozici volná pevná přepravní kapacita, oznámí provozovatel přepravní soustavy v informačním systému provozovatele přepravní soustavy a v systému operátora trhu omezení renominací přepravy pro příslušný hraniční bod, a to jak pro vstupní, tak pro výstupní bod příslušného hraničního bodu. Subjekty zúčtování využívající tento bod přepravní soustavy mohou po podání nominace přepravy renominovat v rámci pevné kapacity maximálně do výše 10 % své rezervované kapacity (dále jen „povolená mez“) oproti přijaté a potvrzené nominaci v termínu podle § 32 odst. 1. Renominace přesahující povolenou mez, maximálně však do výše rezervované kapacity, se považuje za renominaci přerušitelné přepravní kapacity v rozsahu překračující povolenou mez. Renominace snížená o více, než je povolená mez, není provozovatelem přepravní soustavy přijata. Informace o omezení renominací podává provozovatel přepravní soustavy nejpozději v 9:00 hodin dne předcházejícího plynárenskému dni, ve kterém k omezení renominací přepravy dochází.
(6) Pokud při postupu podle odstavce 5 a po podání nominací ve 14:00 hodin na následující plynárenský den i se zahrnutím případných omezených renominací bude dostupná nevyužitá pevná přepravní kapacita, uspořádá provozovatel denní aukci přepravní kapacity pro vstupní nebo výstupní hraniční bod, ve kterém došlo k nedostatku pevné přepravní kapacity. Provozovatel přepravní soustavy zveřejní v 15:05 hodin velikost dostupné nevyužité pevné přepravní kapacity, která může být rezervována v aukci pevné přepravní kapacity. Aukce pevné přepravní kapacity pro následující plynárenský den trvá od 15:00 hodin do 15:45 hodin.
(7) Subjekt zúčtování, který má uzavřenu smlouvu o přepravě plynu, může podávat do denní aukce nejvýše 5 žádostí o přepravní kapacitu v kombinaci cena a požadovaná výše přepravní kapacity. Minimální cenu za přepravní kapacitu pro účely rezervace přepravní kapacity v denní aukci stanoví Úřad v cenovém rozhodnutí3).
(8) Výsledná cena v denní aukci přepravní kapacity je dána marginální cenou určenou postupem uvedeným v Řádu provozovatele přepravní soustavy. Výsledná cena je platná pro všechny úspěšné účastníky aukce. Výsledky denní aukce přepravní kapacity oznámí provozovatel přepravní soustavy účastníkům aukce nejpozději v 16:00 hodin prostřednictvím informačního systému. Oznámením výsledku aukce úspěšnému účastníkovi aukce je přepravní kapacita v denní aukci rezervována. Provozovatel přepravní soustavy zveřejní nejpozději v 17:00 hodin v informačním systému výslednou cenu v denní aukci.
(9) Pro rezervace přepravní kapacity zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou, která není subjektem zúčtování, na hraničních bodech a na bodech virtuálních zásobníků plynu a vyhodnocení žádostí zahraniční fyzické nebo právnické osoby, která není subjektem zúčtování, o rezervaci přepravní kapacity na hraničních bodech a bodech virtuálních zásobníků plynu se ustanovení § 5 až 7 použijí obdobně.
 
§ 8
Informace o přepravních kapacitách a souvisejících službách
(1) Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup tyto informace:
a) měsíčně roční plán odstávek jednotlivých částí přepravní soustavy a plán údržby, který může mít dopad na velikost přepravních kapacit a vliv na kvalitu poskytovaných služeb,
b) měsíčně dlouhodobý plán rozšiřování přepravní soustavy, který znamená zvýšení přepravních kapacit nebo zlepšení kvality poskytovaných služeb,
c) denně číselně velikost technické, celkové rezervované pevné kapacity, celkové rezervované přerušitelné kapacity a volné přepravní kapacity pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy na následujících 18 měsíců,
d) měsíčně roční předpovědi volné přepravní kapacity na následující desetileté období pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy,
e) měsíčně historická minima a maxima měsíčního koeficientu využití přepravní kapacity a roční průměrné průtoky pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy, a to vždy za poslední 3 roky,
f) denně skutečné využití služby flexibility po jednotlivých dnech za posledních 12 měsíců; využití služby flexibility v probíhajícím plynárenském dni,
g) denně skutečnou změnu akumulace přepravní soustavy po jednotlivých dnech za posledních 12 měsíců,
h) denně alokovaná množství plynu pro jednotlivé hraniční body, předávací místo nebo souhrn předávacích míst výroben plynu připojených k přepravní soustavě a body virtuálních zásobníků plynu za posledních 12 měsíců, pokud nedošlo k předání dat podle § 44 odst. 6, použijí se předběžná alokovaná množství plynu podle § 44 odst. 5,
i) denně skutečné hodnoty posledních zaregistrovaných nominací nebo renominací po jednotlivých vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy.
(2) Informace poskytované podle odstavce 1 písm. a) až f) a h) s denní periodicitou zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy nejpozději v 15:00 hodin daného plynárenského dne s tím, že údaje z probíhajícího plynárenského dne podle odstavce 1 písm. f) jsou aktualizovány hodinově. Informace poskytované podle odstavce 1 písm. g) a i) zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy nejpozději v 12:00 hodin následujícího plynárenského dne. Informace poskytované podle odstavce 1 s měsíční periodicitou zveřejňuje provozovatel přepravní soustavy nejpozději devátý kalendářní den daného měsíce.
Distribuce plynu
 
§ 9
(1) Distribuci plynu sjednává subjekt zúčtování pro bod přeshraničního plynovodu.
(2) Distribuci plynu sjednává zákazník nebo dodavatel plynu pro odběrné místo zákazníka. Sjednáním distribuce plynu pro odběrné místo zákazníka se provozovatel distribuční soustavy zavazuje zároveň zajistit dopravu plynu bezprostředně z hlediska toku plynu nadřazenou distribuční soustavou.
(3) Distribuci plynu sjednává provozovatel distribuční soustavy pro předávací místo mezi distribučními soustavami na území České republiky.
(4) Distribuci plynu sjednává výrobce plynu nebo obchodník s plynem pro předávací místo nebo souhrn předávacích míst výrobny plynu.
(5) Distribuce plynu se uskutečňuje přes vstupní bod distribuční soustavy, kterým je bod přeshraničního plynovodu, předávací místo nebo souhrn předávacích míst výrobny plynu, předávací místo nebo souhrn předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou a předávací místo mezi distribuční soustavou a distribuční soustavou, která je z hlediska toku plynu nadřazená.
(6) Distribuce plynu se uskutečňuje přes výstupní bod distribuční soustavy, kterým je odběrné místo zákazníka, předávací místo mezi distribuční soustavou a distribuční soustavou, která je z hlediska toku plynu podřízená, a bod přeshraničního plynovodu.
(7) Pro každé odběrné místo zákazníka se uzavírá smlouva o distribuci plynu pouze s jedním účastníkem trhu s plynem. Pro každé předávací místo, případně souhrn předávacích míst výrobny plynu se uzavírá smlouva o distribuci plynu s každým účastníkem trhu s plynem užívajícím předávací místo, případně souhrn předávacích míst výrobny plynu. Pro předávací místo přeshraničního plynovodu se uzavírá smlouva o distribuci plynu s každým subjektem zúčtování užívajícím předávací místo přeshraničního plynovodu. Pro předávací místo mezi distribučními soustavami uzavírají smlouvu o distribuci plynu provozovatelé distribučních soustav.
(8) V případě odběrného místa zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel, které je vybaveno měřením typu A nebo B, nebo odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel, které je vybaveno měřením typu A nebo B a u něhož jsou prováděny řádné měsíční odečty, se ve smlouvě o distribuci plynu uvádí rezervovaná distribuční kapacita. Kategorizaci zákazníků stanoví příloha č. 2 k této vyhlášce. U odběrného místa s více měřicími místy je ve smlouvě o distribuci plynu uvedena rezervovaná distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu A a B a vypočtená distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu C. Distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu C pro zákazníky s odběrem plynu nad 630 MWh/rok je stanovena postupem pro výpočet denní přidělené pevné kapacity pro roční odběr plynu v pásmu nad 630 MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. Distribuční kapacita za měřicí místa s měřením typu C pro zákazníky s odběrem plynu do 630 MWh/rok včetně a za měřicí místa s měřením typu A nebo B pro zákazníky s odběrem plynu do 630 MWh/rok včetně s roční periodicitou fakturace je stanovena postupem pro výpočet denní rezervované pevné kapacity pro roční odběr plynu v pásmu nad 63 MWh do 630 MWh v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. Pro účely vyhodnocení překročení distribuční kapacity se použijí pouze hodnoty sjednané a naměřené za měřicí místa s měřením typu A a B.
 
§ 10
(1) Ve smlouvě o distribuci plynu se pro odběrné místo zákazníka nebo pro předávací místo nebo souhrn předávacích míst výrobny plynu nebo pro předávací místo mezi distribučními soustavami rezervují distribuční kapacity jako
a) pevná distribuční kapacita na dobu neurčitou s možností změny výše rezervované kapacity podle § 12,
b) přerušitelná distribuční kapacita na dobu neurčitou s možností změny výše rezervované kapacity podle § 12; ve smlouvě o distribuci plynu se sjednává způsob, doba a podmínky omezení nebo přerušení distribuce plynu, způsob a podmínky oznámení omezení nebo přerušení a četnost omezení nebo přerušení za 12 po sobě následujících plynárenských měsíců,
c) pevná měsíční distribuční kapacita; rezervuje se minimálně na 1 měsíc a maximálně na 11 měsíců vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce,
d) přerušitelná měsíční distribuční kapacita; rezervuje se minimálně na 1 měsíc a maximálně na 11 měsíců vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce; ve smlouvě se sjednává způsob, doba a podmínky omezení nebo přerušení distribuce plynu, způsob a podmínky oznámení omezení nebo přerušení a četnost omezení nebo přerušení za dobu trvání smlouvy, nebo
e) pevná klouzavá distribuční kapacita; rezervuje se na počet plynárenských dnů určených počtem kalendářních dnů měsíce, ve kterém je zahájena distribuce plynu, nebo do konce posledního plynárenského dne plynárenského měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla zahájena distribuce plynu v rámci sjednání klouzavé distribuční kapacity.
(2) Pro sjednávání smlouvy o distribuci plynu a podávání žádosti o rezervaci distribuční kapacity pro bod přeshraničního plynovodu se použije postup pro rezervaci měsíční a denní přepravní kapacity podle § 5 a 6. Úkony provozovatele přepravní soustavy uvedené v § 5 až 7 vykonává provozovatel distribuční soustavy.
(3) Přerušitelnou distribuční kapacitu lze rezervovat pouze pro odběrné místo zákazníka s měřením typu A nebo B a pro předávací místo nebo souhrn předávacích míst výrobny plynu v případě, kdy nelze rezervovat pevnou distribuční kapacitu z důvodu, že již není k dispozici volná pevná kapacita, nebo pro odběrné místo zákazníka s plánovaným ročním odběrem nad 630 MWh s možností úplného nebo částečného přechodu na náhradní palivo podle právního předpisu upravujícího stavy nouze v plynárenství4).
Postup při rezervaci distribuční kapacity
 
§ 11
(1) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu pro odběrná místa zákazníků podává elektronicky v případech podle § 52 odst. 1 a § 53 odst. 5, a to v termínech podle § 52 odst. 3 nebo § 53 odst. 5, zákazník, pokud s ním pro dané odběrné místo již není smlouva o distribuci plynu uzavřena, nebo nový dodavatel plynu v případě, že uzavřel se zákazníkem smlouvu o sdružených službách dodávky plynu. Provozovatel distribuční soustavy informuje účastníka trhu s plynem o možnosti rezervace distribuční kapacity v termínu podle § 52 odst. 6. Rezervace distribuční kapacity je v případě zaregistrování standardní změny dodavatele plynu provedena v termínu podle § 52 odst. 15. Žádost o rezervaci distribuční kapacity do odběrného místa zákazníka obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu pro odběrná místa zákazníků kromě žádosti podle odstavců 1, 3 a 7 předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejpozději pátý pracovní den do 10:00 hodin a nejdříve 4 kalendářní měsíce před začátkem prvního plynárenského dne, kdy má nastat účinek rezervace distribuční kapacity, nebo v případě zahájení dodávek do odběrného místa nově se připojujícího zákazníka a pro zahájení dodávek do odběrného místa po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci plynu nejpozději do 10:00 hodin pracovního dne předcházejícího dni nejbližšího možného zahájení dodávek plynu sjednaným s provozovatelem distribuční soustavy. Žádost o rezervaci distribuční kapacity pro odběrné místo zákazníka kromě žádosti podle odstavců 1, 3 a 7 obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce. Provozovatel distribuční soustavy vyhodnotí došlé žádosti o rezervaci distribuční kapacity a oznámí výsledky rezervace distribučních kapacit všem žadatelům o rezervaci distribuční kapacity nejpozději třetí pracovní den do 12:00 hodin ode dne, ve kterém byla žádost o rezervaci distribuční kapacity podána. Potvrzením žádosti je distribuční kapacita rezervována. Není-li mezi zákazníkem nebo dodavatelem plynu a provozovatelem distribuční soustavy smlouva o distribuci plynu pro odběrná místa zákazníků sjednána, prodlužuje se lhůta pro nejpozdější podání žádosti a pro oznámení výsledku rezervace distribučních kapacit o 5 pracovních dnů.
(3) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu pro odběrná místa zákazníků při rychlé změně dodavatele plynu podle § 54 předkládá zákazník nebo dodavatel plynu v termínu podle § 54 odst. 5 nebo obchodník s plynem v režimu dodavatele poslední instance nejpozději do 14:00 hodin po předání informací podle § 54 odst. 11. Žádost může podávat pouze dodavatel plynu nebo zákazník, který již sjednal s provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o distribuci plynu pro odběrná místa zákazníků. Žádost se podává elektronicky a provozovatel distribuční soustavy vyhodnotí došlé žádosti o rezervaci distribuční kapacity a oznámí výsledky rezervace distribuční kapacity žadateli o rezervaci distribuční kapacity nejpozději v termínu podle § 54 odst. 9. Rezervace distribuční kapacity je v případě zaregistrování rychlé změny dodavatele plynu provedena v termínu podle § 54 odst. 12. Pro žádost o rezervaci distribuční kapacity podanou obchodníkem s plynem v režimu dodavatele poslední instance je distribuční kapacita rezervovaná automaticky. Žádost o rezervaci distribuční kapacity do odběrného místa zákazníka obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(4) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu pro předávací místo mezi distribučními soustavami předkládá provozovatel distribuční soustavy v termínu podle odstavce 1. Pro žádost o změnu rezervované distribuční kapacity se použijí termíny podle odstavce 2.
(5) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu pro předávací místo nebo souhrn předávacích míst výrobny plynu předkládá výrobce plynu nebo obchodník s plynem v termínu podle odstavce 1. Pro žádost o změnu rezervované distribuční kapacity se použijí termíny podle odstavce 2.
(6) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu pro bod přeshraničního plynovodu předkládá subjekt zúčtování provozovateli distribuční soustavy nejpozději do 10:00 hodin pracovního dne předcházejícího dni nejbližšího možného zahájení distribuce plynu sjednaného s provozovatelem distribuční soustavy. Provozovatel distribuční soustavy vyhodnocuje došlé žádosti o rezervaci distribuční kapacity a oznámí výsledky rezervace distribučních kapacit všem žadatelům o rezervaci distribuční kapacity nejpozději třetí pracovní den do 12:00 hodin ode dne, ve kterém byla žádost o rezervaci distribuční kapacity podána. Potvrzením žádosti je provozovatelem distribuční soustavy rezervována distribuční kapacita.
(7) Žádost o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu podle § 10 odst. 1 písm. e) pro odběrné místo zákazníka předkládá zákazník nebo dodavatel plynu nejdříve 4 kalendářní měsíce před začátkem prvního plynárenského dne, kdy má nastat účinek rezervace distribuční kapacity. Žádost může podávat pouze dodavatel plynu nebo zákazník, který již sjednal s provozovatelem distribuční soustavy smlouvu o distribuci plynu a pro odběrné místo má rezervovanou distribuční kapacitu podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo b). Maximální velikost požadované kapacity u klouzavé smlouvy o distribuci plynu nesmí přesáhnout v součtu s ostatními rezervovanými distribučními kapacitami pro příslušné odběrné místo zákazníka velikost dvacetičtyřnásobku zajištěné hodinové kapacity uvedené ve smlouvě o připojení pro příslušné odběrné místo. Provozovatel distribuční soustavy vyhodnotí žádost o rezervaci distribuční kapacity a elektronicky oznámí výsledek rezervace distribuční kapacity žadateli o rezervaci distribuční kapacity nejpozději do 72 hodin po obdržení žádosti. Elektronickým potvrzením žádosti je distribuční kapacita rezervována. Žádost o rezervaci distribuční kapacity do odběrného místa zákazníka obsahuje náležitosti uvedené v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(8) Distribuční kapacitu do odběrného místa zákazníka není možné rezervovat při nedostatečném finančním zajištění žadatele, pokud žádost o rezervaci distribuční kapacity nesplňuje stanovené náležitosti, nebyla podána ve stanoveném termínu nebo žadatel nedoplnil nebo neprovedl úpravu podané žádosti do 14:00 hodin následujícího pracovního dne po upozornění provozovatelem distribuční soustavy s vyznačením chybných údajů.
 
§ 12
(1) Pokud pro odběrné místo zákazníka, které je zařazeno do kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel a je vybaveno měřením typu A nebo B, pro odběrné místo zákazníka, které je zařazeno do kategorie maloodběratel, je vybaveno měřením typu A nebo B a u něhož jsou prováděny řádné měsíční odečty, nebo pro předávací místo mezi distribučními soustavami požádá účastník trhu s plynem o snížení rezervované distribuční kapacity na základě distribuční kapacity rezervované podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo b), provozovatel distribuční soustavy provede snížení rezervované distribuční kapacity na období následujících minimálně 12 měsíců. Provozovatel distribuční soustavy neprovede snížení rezervované distribuční kapacity, pokud je v období následujících 4 měsíců ode dne uvedeného v žádosti o její snížení pro odběrné nebo předávací místo rezervována vyšší distribuční kapacita podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo b) než rezervovaná distribuční kapacita uvedená v žádosti o její snížení.
(2) Pokud pro odběrné místo zákazníka, které je zařazeno do kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel a je vybaveno měřením typu A nebo B, pro odběrné místo zákazníka, které je zařazeno do kategorie maloodběratel, je vybaveno měřením typu A nebo B a u něhož jsou prováděny řádné měsíční odečty, nebo pro předávací místo mezi distribučními soustavami požádá účastník trhu s plynem o zvýšení distribuční kapacity rezervované podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo b), provozovatel distribuční soustavy prověří možnosti zvýšení a v případě dostatku distribuční kapacity navýší rezervovanou distribuční kapacitu na období následujících minimálně 12 měsíců, pokud nedošlo ke snížení rezervované distribuční kapacity v rámci distribuční kapacity rezervované podle § 10 odst. 1 písm. a) nebo b) v předchozích 12 měsících.
(3) Při podání žádosti o změnu rezervované distribuční kapacity se postupuje přiměřeně podle § 11 odst. 2. Změna rezervované distribuční kapacity je možná vždy k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce.
(4) Provozovatel distribuční soustavy provede změnu rezervované distribuční kapacity pro předávací místo mezi distribučními soustavami také v případě, že provozovatel distribuční soustavy o to požádá a potřebu změny rezervace distribuční kapacity prokáže.
(5) Provozovatel distribuční soustavy provede snížení rezervované distribuční kapacity výrobny plynu, připojené na uzavřenou část distribuční soustavy, rezervované podle § 10 odst. 1 písm. a), c) nebo e) v případě, že výše hodinových odběrů zákazníků připojených na tuto uzavřenou část distribuční soustavy poklesne pod hodnotu hodinového výkonu výrobny plynu.
(6) V případě, že je na uzavřenou část distribuční soustavy připojeno více výroben plynu a provozovatel distribuční soustavy provede snížení rezervované distribuční kapacity podle odstavce 5, rozdělí provozovatel distribuční soustavy volnou distribuční kapacitu v poměru velikosti jednotlivých rezervovaných distribučních kapacit výroben plynu.
(7) Provozovatel distribuční soustavy provede snížení rezervované distribuční kapacity podle odstavce 5 na dobu nezbytně nutnou k zajištění bezpečného a spolehlivého provozu uzavřené části distribuční soustavy podle jiného právního předpisu8).
(8) Pokud v odběrném místě zákazníka došlo ke změně měření z typu C na typ A nebo B, předkládá zákazník nebo dodavatel plynu žádost o rezervaci distribuční kapacity k prvnímu plynárenskému dni kalendářního měsíce v termínech podle § 11 odst. 2 tak, aby účinek rezervace distribuční kapacity nenastal později než za 2 měsíce od změny typu měření. V případě, že zákazník nebo dodavatel plynu nepodá v termínu podle § 11 odst. 2 žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 10 odst. 1, provozovatel distribuční soustavy rezervuje pro odběrné místo distribuční kapacitu podle § 10 odst. 1 písm. a) ve výši přidělené distribuční kapacity stanovené pro účely určení platby za distribuci plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu.
 
§ 13
Distribuce plynu ve zkušebním provozu
(1) Distribucí plynu ve zkušebním provozu je distribuce plynu pro ověření technických parametrů, provozních hodnot a prokázání provozuschopnosti nově instalovaného nebo rekonstruovaného odběrného plynového zařízení zákazníka, přičemž rekonstrukcí se pro účely této vyhlášky rozumí zásahy do odběrného plynového zařízení, které mají za následek změnu jeho účelu nebo technických parametrů, nebo při změně typu měření v odběrném místě zákazníka. Distribuci plynu ve zkušebním provozu lze zahájit pouze
a) pro nově připojujícího se zákazníka,
b) pro zákazníka s charakterem odběru technolog, který rekonstruoval celé nebo část odběrného plynového zařízení a rekonstruované odběrné plynové zařízení má nejméně 20% podíl na denním maximálním odběru plynu v příslušném odběrném místě zákazníka,
c) pro zákazníka s charakterem odběru otop, který rekonstruoval celé nebo část odběrného plynového zařízení, kdy lze po rekonstrukci předpokládat minimálně 10% snížení výše rezervované distribuční kapacity, nebo
d) pro odběrné místo zákazníka, ve kterém došlo ke změně měření z typu C na typ A nebo B.
(2) Za odběrné místo zákazníka s charakterem odběru technolog se považuje takové odběrné místo zákazníka, u kterého součet skutečných hodnot spotřeb za poslední čtvrtletí předchozího roku činí méně než 70 % z celkové spotřeby za období od 1. dubna předchozího roku do 31. března daného roku. Ostatní odběrná místa se považují za odběrná místa zákazníků s charakterem odběru otop.
(3) Žádost o distribuci plynu ve zkušebním provozu pro odběrné plynové místo zákazníka podává žadatel o rezervaci distribuční kapacity ve zkušebním provozu. Žádost obsahuje
a) datum zahájení distribuce ve zkušebním provozu,
b) datum ukončení distribuce ve zkušebním provozu,
c) důvody zahájení distribuce ve zkušebním provozu.
(4) Provozovatel distribuční soustavy zahájí distribuci plynu ve zkušebním provozu u zákazníka s charakterem odběru technolog nejdříve dnem uvedeným v žádosti a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nejpozději však posledním dnem třetího kalendářního měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla distribuce plynu zahájena. V ostatních případech zahájí provozovatel distribuční soustavy distribuci plynu ve zkušebním provozu dnem uvedeným v žádosti a ukončí dnem uvedeným v žádosti, nejpozději však posledním dnem měsíce února. Maximální doba trvání distribuce plynu ve zkušebním provozu u nově se připojujícího zákazníka s charakterem odběru otop je 6 kalendářních měsíců.
(5) Maximální denní odběr plynu v odběrném místě zákazníka nesmí během distribuce plynu ve zkušebním provozu překročit dvacetičtyřnásobek zajištěné hodinové kapacity pro příslušné odběrné místo sjednané ve smlouvě o připojení.
(6) Žádost o rezervaci distribuční kapacity ve zkušebním provozu předkládá zákazník nebo dodavatel plynu v termínech podle § 11 odst. 2. Provozovatel distribuční soustavy po dobu trvání zkušebního provozu podle odstavce 1 písm. c) rezervuje pro odběrné místo zákazníka přidělenou distribuční kapacitu stanovenou pro účely určení platby za distribuci plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu.
(7) V případě, že zákazník nebo dodavatel plynu nepodá v termínu podle § 11 odst. 2 před ukončením distribuce ve zkušebním provozu žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 10 odst. 1, provozovatel distribuční soustavy rezervuje pro odběrné místo distribuční kapacitu podle § 10 odst. 1 písm. a) ve výši nejvyšší dosažené denní spotřeby plynu v průběhu zkušebního provozu.
 
§ 14
Řešení nedostatku distribuční kapacity
V případě nedostatku distribuční kapacity v bodě přeshraničního plynovodu se použijí postupy podle § 7 odst. 1 až 4. Úkony provozovatele přepravní soustavy uvedené v § 7 vykonává provozovatel distribuční soustavy.
 
§ 15
Informace o distribuční soustavě
(1) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a aktualizuje vždy k patnáctému dni kalendářního měsíce tyto informace:
a) roční plán odstávek jednotlivých částí distribuční soustavy a plán údržby, který může mít dopad na velikost distribučních kapacit a vliv na kvalitu poskytovaných služeb,
b) dlouhodobý plán rozšiřování distribuční soustavy, který znamená zvýšení distribučních kapacit nebo zlepšení kvality poskytovaných služeb,
c) číselně velikost technické, celkové rezervované pevné kapacity, celkové rezervované přerušitelné kapacity a volné distribuční kapacity pro jednotlivá vstupní a výstupní místa přeshraničních plynovodů,
d) číselně indikativní dostupnost měsíčních distribučních kapacit pro jednotlivá vstupní a výstupní místa předávacích míst přeshraničních plynovodů,
e) roční předpovědi volné vstupní a výstupní kapacity pro jednotlivá vstupní a výstupní místa předávacích míst přeshraničních plynovodů na následující desetileté období.
(2) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje denně způsobem umožňujícím dálkový přístup vždy do 12:00 hodin změnu akumulace distribuční soustavy po jednotlivých dnech za posledních 12 měsíců, pokud nedošlo k předání dat podle § 44 odst. 2, použije se předběžná hodnota změny akumulace podle § 44 odst. 1 v případě, že tyto hodnoty nezveřejňuje operátor trhu.
(3) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup předběžnou spotřebu plynu ve své distribuční soustavě po jednotlivých hodinách probíhajícího plynárenského dne do dvou hodin po skončení příslušné hodiny.
 
§ 16
Uskladňování plynu
(1) Přístup k zásobníkům plynu, ve kterých provozovatel zásobníku plynu poskytuje skladovací kapacitu a skladovací služby, se pro subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzickou nebo právnickou osobu, která není subjektem zúčtování, uskutečňuje na principu virtuálního zásobníku plynu.
(2) Provozovatel zásobníku plynu nabízí vždy celou volnou skladovací kapacitu za všechny své zásobníky plynu na příslušném bodě virtuálního zásobníku plynu. Bod virtuálního zásobníku plynu na přepravní soustavě je místem, kde je skladovací kapacita poskytována a na kterém dochází z obchodního pohledu k předání a převzetí plynu, k vtláčení do zásobníku plynu a těžbě plynu ze zásobníku plynu, a to bez ohledu na skutečná předávací místa.
(3) Virtuální zásobník plynu je charakterizován názvem provozovatele zásobníku plynu a skladovacími kapacitami.
(4) Na základě smlouvy o uskladňování plynu rezervuje provozovatel zásobníku plynu subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování, roční skladovací kapacitu s pevným výkonem, roční skladovací kapacitu s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu, měsíční skladovací kapacitu s pevným výkonem, denní skladovací kapacitu s pevným výkonem, denní skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem. Skladovací kapacita se rezervuje jako
a) roční skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 rok a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 5 let,
b) roční skladovací kapacita s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 rok, maximální doba rezervace skladovací kapacity je 15 let,
c) měsíční skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský měsíc a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 24 plynárenských měsíců,
d) denní skladovací kapacita s pevným výkonem; minimální doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský den a maximální doba rezervace skladovací kapacity je 90 plynárenských dnů,
e) denní skladovací kapacita s přerušitelným výkonem; doba rezervace skladovací kapacity je 1 plynárenský den.
(5) Kapacita se rezervuje vždy s účinností k prvnímu plynárenskému dni období, pro něž je skladovací kapacita rezervována. Rezervace skladovací kapacity je ukončena uplynutím posledního plynárenského dne období, pro něž byla skladovací kapacita rezervována.
(6) Provozovatel zásobníku plynu provozující zásobníky plynu připojené na přepravní soustavu prostřednictvím více než jednoho předávacího místa konzultuje rozdělení vtláčení a těžby na jednotlivá předávací místa zásobníků plynu s provozovatelem přepravní soustavy.
 
§ 17
Postup při rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem
(1) Provozovatel podzemního zásobníku plynu rezervuje roční skladovací kapacitu s pevným výkonem na principu vícekolové elektronické aukce.
(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději 10 pracovních dní před začátkem vícekolové elektronické aukce podmínky aukce na volnou skladovací kapacitu. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce obsahují
a) minimální cenu, nebo způsob stanovení minimální ceny za jednotku skladovací kapacity za první rok nebo prvních 12 měsíců období, pro které je skladovací kapacita rezervována,
b) termín zahájení aukce,
c) požadovaný způsob zabezpečené elektronické komunikace včetně alternativního způsobu komunikace při selhání elektronické komunikace na straně žadatele,
d) způsob určení a postup složení finanční jistoty,
e) velikost nabízené volné skladovací kapacity,
f) vzor smlouvy o uskladňování plynu nebo vymezení rozsahu změn obsahu stávající smlouvy o uskladňování plynu, pokud je úprava smlouvy o uskladňování plynu rezervací skladovací kapacity vynucena, která bude uzavřena s účastníky aukce, kterým bude rezervována skladovací kapacita,
g) velikost navýšení ceny za jednotku skladovací kapacity mezi aukčními koly a způsob alokace skladovací kapacity,
h) minimální a maximální dobu rezervace skladovací kapacity,
i) způsob výpočtu ceny za jednotku skladovací kapacity pro ostatní roky nebo měsíce, po něž je skladovací kapacita rezervována.
(3) Subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, žádající o rezervaci skladovací kapacity podává požadavek na rezervaci skladovací kapacity v příslušném aukčním kole formou čísla, uvedeného s přesností na dvě desetinná místa, vyjadřujícího požadovanou velikost volné skladovací kapacity. Žadatel o rezervaci skladovací kapacity zadá současně s požadavkem na rezervaci skladovací kapacity i požadovanou délku rezervace skladovací kapacity, která může být rozdělena do více částí s různou délkou doby trvání. Požadavek na rezervaci skladovací kapacity a požadovanou délku rezervace podané v aukčním kole nelze v průběhu aukčního kola měnit.
(4) Dodavatel plynu, který tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo je součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, a sám nebo ve spojení s jinými dodavateli plynu, kteří tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo jsou součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, má u provozovatele zásobníku plynu rezervovánu skladovací kapacitu ve výši alespoň 80 % kapacity jím provozovaného virtuálního zásobníku plynu, se může jako žadatel účastnit aukce na skladovací kapacitu pouze tehdy, je-li minimální cena za skladovací kapacitu podle odstavce 2 písm. a) nižší nebo rovna tržní ceně skladovací kapacity se stejnými nebo srovnatelnými parametry pro rezervace roční skladovací kapacity v České republice. Velikost rezervované skladovací kapacity podle předchozí věty se posuzuje k prvnímu dni skladovacího roku bezprostředně následujícího po uskutečnění aukce. Podá-li více dodavatelů plynu, kteří tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo jsou s provozovatelem zásobníku plynu součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, požadavky na rezervaci skladovací kapacity v souhrnné výši přesahující velikost volné skladovací kapacity, provozovatel zásobníku plynu požadavky na rezervaci skladovací kapacity takových dodavatelů plynu poměrně sníží tak, aby v souhrnné výši odpovídaly velikosti volné skladovací kapacity.
(5) Požadavek dodavatele plynu, popřípadě dodavatelů plynu podle odstavce 4 na rezervaci skladovací kapacity provozovatel zásobníku plynu sníží o požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů, nejvýše však na rozdíl mezi volnou skladovací kapacitou a požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů.
(6) Žadatel složí finanční jistotu nejpozději 3 pracovní dny před vyhlášeným termínem aukce. Složením finanční jistoty se subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, stává žadatelem, který se může aktivně účastnit elektronické aukce (dále jen „aktivní žadatel“). Aktivní žadatel smí podat požadavek na rezervaci skladovací kapacity v aukci maximálně do výše odpovídající složené finanční jistoty. Za složení finanční jistoty se též považuje předložení neodvolatelné bankovní záruky.
(7) Aktivní žadatel může podat požadavek na rezervaci skladovací kapacity v následujícím aukčním kole pouze do výše požadavku na rezervaci skladovací kapacity v předchozím aukčním kole. V případě, že v jednom aukčním kole nepodá aktivní žadatel požadavek na rezervaci skladovací kapacity nebo podá požadavek na rezervaci skladovací kapacity nebo požadovanou délku rezervace s hodnotou 0, nemůže již podávat požadavky na rezervaci skladovací kapacity v žádném následujícím aukčním kole.
(8) V případě, že dojde v aukčním kole v součtu všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů k překročení hodnoty velikosti nabízené skladovací kapacity, následuje další aukční kolo. V dalším aukčním kole se aukční cena za jednotku skladovací kapacity zvyšuje způsobem podle podmínek aukce.
(9) Jednotlivá aukční kola jsou časově omezena na 10 minut. Pokud s tím všichni aktivní žadatelé souhlasí, může provozovatel zásobníku plynu aukční kolo zkrátit.
(10) V průběhu aukce provozovatel zásobníku plynu aktivním žadatelům oznamuje součet všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity v předcházejícím aukčním kole a čas zbývající do ukončení aukčního kola.
(11) Provozovatel zásobníku plynu ukončí aukci, pokud v aukčním kole součet požadavků na rezervaci skladovací kapacity všech aktivních žadatelů je menší nebo roven hodnotě velikosti nabízené skladovací kapacity. Provozovatel zásobníku plynu rezervuje skladovací kapacitu zaokrouhlenou na celé m
3
nebo kWh nebo kWh/den podle požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů v posledním aukčním kole. Zůstane-li část skladovací kapacity nerezervována, je tato část skladovací kapacity rezervována aktivním žadatelům z předposledního kola poměrně podle výše jejich požadavků na rezervaci skladovací kapacity v předposledním aukčním kole s tím, že požadavek na rezervaci skladovací kapacity aktivního žadatele je pro výpočet rezervace snížen o skladovací kapacitu rezervovanou aktivnímu žadateli v posledním aukčním kole.
(12) V případě, že nedošlo v součtu všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů v prvním aukčním kole k překročení hodnoty velikosti nabízené skladovací kapacity, je cena za uskladňování plynu stanovena na hodnotu minimální ceny podle odstavce 2 písm. a). V ostatních případech je cena za uskladňování plynu stanovena na hodnotu aukční ceny v posledním aukčním kole, kde součet všech požadavků na rezervaci skladovací kapacity aktivních žadatelů byl vyšší nebo roven hodnotě velikosti nabízené skladovací kapacity.
(13) Provozovatel zásobníku plynu zasílá potvrzení o rezervaci skladovací kapacity elektronicky bez zbytečného odkladu po ukončení aukce spolu s konečnou cenou za jednotku skladovací kapacity.
(14) Provozovatel zásobníku plynu vrací aktivnímu žadateli, kterému nebyla rezervována skladovací kapacita, finanční jistotu do 10 kalendářních dnů po skončení aukce. Aktivnímu žadateli, kterému byla rezervována skladovací kapacita, vrací provozovatel zásobníku plynu finanční jistotu do 10 kalendářních dnů po uzavření smlouvy o uskladňování plynu.
 
§ 18
Postup při rezervaci měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem
(1) Provozovatel zásobníku plynu rezervuje měsíční skladovací kapacitu s pevným výkonem na základě výsledku vícekolové elektronické aukce.
(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup podmínky aukce na rezervaci volné měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem nejpozději 10 pracovních dnů před začátkem aukce. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce musí obsahovat stejné náležitosti jako podmínky aukce při rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem s tím, že cena za jednotku skladovací kapacity je po celou dobu rezervace skladovací kapacity neměnná. Podmínky aukce dále obsahují určení počtu kalendářních měsíců pro využití skladovací kapacity.
(3) Pro konání aukce se ustanovení § 17 odst. 3 a 6 až 12 použijí obdobně. Požadavek na délku rezervace skladovací kapacity se uvádí jako celé číslo vyjadřující počet měsíců trvání smlouvy v povoleném rozmezí určeném podle odstavce 2 poslední věty.
(4) Provozovatel zásobníku plynu zasílá potvrzení o rezervaci skladovací kapacity elektronicky bez zbytečného odkladu po ukončení aukce spolu s konečnou cenou za jednotku skladovací kapacity.
(5) Pro vracení a čerpání finanční jistoty se ustanovení § 17 odst. 14 použije obdobně.
 
§ 19
Postup při rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výkonem
Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s pevným výkonem předkládá subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování, elektronicky provozovateli zásobníku plynu nejpozději 1 kalendářní den do 8:00 hodin a nejdříve 90 kalendářních dnů před začátkem prvního plynárenského dne, od kterého rezervaci požaduje. Provozovatel zásobníku plynu vyhodnotí obdržené žádosti a oznámí výsledky rezervace skladovacích kapacit všem žadatelům do 9:00 hodin kalendářního dne, ve kterém byla žádost o rezervaci skladovací kapacity podána. Elektronickým potvrzením žádosti je denní skladovací kapacita s pevným výkonem rezervována.
 
§ 20
Postup při rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem
(1) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem podává provozovateli zásobníku plynu subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, s rezervovanou skladovací kapacitou u tohoto provozovatele zásobníku plynu nebo s právem s touto kapacitou nakládat.
(2) Žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem předkládá subjekt zúčtování nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování,elektronicky, nejpozději v 16:00 hodin předcházejícího plynárenského dne. Cena za skladovací kapacitu s přerušitelným výkonem je hrazena pouze za nepřerušenou část přidělené denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem. Provozovatel zásobníku plynu vyhodnotí žádosti a elektronicky oznámí rezervaci nejpozději do 10 minut po každé celé hodině, ve které byla žádost o rezervaci denní skladovací kapacity s přerušitelným výkonem obdržena. Oznámením rezervace se považuje denní skladovací kapacita s přerušitelným výkonem za rezervovanou. Provozovatel zásobníku plynu může umožnit subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování, podání žádosti o rezervaci skladovací kapacity s přerušitelným výkonem později po termínu podle věty první, a to i v průběhu plynárenského dne.
 
§ 21
Postup při rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu
(1) Podle odstavců 2 až 8 rezervuje provozovatel zásobníku plynu, plánující výstavbu nové skladovací kapacity, maximálně 90 % této skladovací kapacity. Zbývající část nové skladovací kapacity rezervuje provozovatel zásobníku plynu postupem podle § 17 nebo § 18. Podle odstavců 2 až 8 provozovatel zásobníku plynu nepostupuje při rezervaci takové nové skladovací kapacity, kterou provozovatel zásobníku plynu nabídnul podle pravidel pro přidělování a správu a řízení překročení nové skladovací kapacity schválených Energetickým regulačním úřadem4a).
(2) Provozovatel zásobníku plynu rezervuje roční skladovací kapacitu s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu na principu vícekolové elektronické aukce. Provozovatel zásobníku plynu zahajuje aukci nejdříve 7 let před začátkem skladovacího roku, od kterého je možné zahájit uskladňování plynu s využitím nové skladovací kapacity v celé velikosti.
(3) Maximální délka rezervace skladovací kapacity pro rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu je 15 let. Délku rezervace skladovací kapacity určuje provozovatel zásobníku plynu při vyhlášení podmínek aukce.
(4) V případě, kdy dochází při výstavbě nové skladovací kapacity k postupnému zvyšování skladovací kapacity nebo jednotlivých jejích parametrů a provozovatel zásobníku plynu nárůst skladovacích kapacit nebo jednotlivých parametrů pro jednotlivé roky uvede v podmínkách aukce podle odstavce 5 písm. h), pak tento nárůst skladovacích kapacit nebo jednotlivých parametrů provozovatel zásobníku plynu rozdělí poměrným způsobem mezi všechny subjekty zúčtování a zahraniční fyzické nebo právnické osoby, které nejsou subjekty zúčtování, kterým byla nová skladovací kapacita rezervována.
(5) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje nejpozději 60 dnů před plánovaným zahájením aukce podmínky aukce na novou skladovací kapacitu. Jedná-li se o aukci na novou skladovací kapacitu, která již byla v aukci nabídnuta, avšak nebyla rezervována, zveřejní provozovatel zásobníku plynu podmínky aukce nejpozději 30 dnů před plánovaným zahájením aukce. Podmínky aukce musí být přiměřené, nediskriminační a transparentní. Podmínky aukce obsahují
a) minimální cenu, nebo způsob stanovení minimální ceny za jednotku skladovací kapacity za první rok nebo prvních 12 měsíců období, pro které je skladovací kapacita rezervována,
b) minimální množství skladovací kapacity, které musí být v aukci rezervováno, aby nebyla aukce provozovatelem zásobníku plynu zrušena,
c) termín aukce,
d) požadovaný způsob zabezpečené elektronické komunikace včetně alternativního způsobu komunikace při selhání elektronické komunikace na straně žadatele,
e) způsob určení a postup složení finanční jistoty,
f) vzor smlouvy o uskladňování plynu nebo její úpravy nebo vzor smlouvy o změně práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o uskladňování plynu, pokud je změna smlouvy o uskladňování plynu rezervací skladovací kapacity vynucena, která bude uzavřena s účastníky aukce, kterým bude rezervována skladovací kapacita,
g) minimální a maximální dobu rezervace skladovací kapacity,
h) celkovou nabízenou skladovací kapacitu v prvním roce uskladňování plynu a v dalších letech, pokud bude nová skladovací kapacita nebo jednotlivé parametry navyšovány postupně,
i) vzor žádosti pro první přístup do informačního systému provozovatele zásobníku plynu,
j) velikost navýšení ceny za jednotku skladovací kapacity mezi aukčními koly a způsob alokace skladovací kapacity,
k) způsob výpočtu ceny za jednotku skladovací kapacity pro ostatní roky nebo měsíce, po něž je skladovací kapacita rezervována,
l) velikost nabízené volné skladovací kapacity.
(6) Dodavatel plynu, který tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo je součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, a sám nebo ve spojení s jinými dodavateli plynu, kteří tvoří s provozovatelem zásobníku plynu koncern nebo jsou součástí téhož koncernu nebo jiného podnikatelského seskupení, má u provozovatele zásobníku plynu rezervovánu skladovací kapacitu ve výši alespoň 80 % kapacity jím provozovaného virtuálního zásobníku plynu, se může jako žadatel účastnit aukce na novou skladovací kapacitu pouze tehdy, je-li minimální cena za skladovací kapacitu podle odstavce 5 písm. a) nižší nebo rovna tržní ceně skladovací kapacity se stejnými nebo se srovnatelnými parametry pro rezervace roční skladovací kapacity s pevným výkonem v České republice. V takovém případě může dodavatel plynu podle předchozí věty požádat o skladovací kapacitu do výše skladovací kapacity, která musí být podle podmínek aukce v aukci rezervována, aby nebyla aukce provozovatelem zásobníku zrušena. Ustanovení § 17 odst. 4 věta druhá se použije přiměřeně.
(7) Požadavek dodavatele plynu, popřípadě dodavatelů plynu podle odstavce 6 na rezervaci skladovací kapacity provozovatel zásobníku plynu sníží o požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů, nejvýše však na rozdíl mezi minimálním množstvím podle odstavce 5 písm. b) a požadavky na rezervaci skladovací kapacity ostatních žadatelů.
(8) Pro konání aukce se ustanovení § 17 odst. 3 a 6 až 14 použijí obdobně. Finanční jistotu žadatel složí nejpozději 5 kalendářních dnů před termínem konání aukce. Minimální cena za jednotku skladovací kapacity je stanovena podle odstavce 5 písm. a).
(9) V případě, že bude možné po rezervaci roční skladovací kapacity s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu zpřístupnit tuto novou skladovací kapacitu před začátkem účinnosti rezervace roční skladovací kapacity s pevným výkonem na novou skladovací kapacitu, může ji provozovatel zásobníku plynu nabídnout účastníkům trhu s plynem formou rezervace měsíční skladovací kapacity s pevným výkonem, a to i opakovaně. Pro rezervaci této skladovací kapacity se použije ustanovení § 18 obdobně. Takto rezervovaná skladovací kapacita je nadále považována za novou skladovací kapacitu.
 
§ 22
Postup při prodeji nevytěženého plynu
(1) V případě, že po skončení rezervace skladovací kapacity na základě smlouvy o uskladňování plynu nedošlo k vytěžení plynu ve vlastnictví subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osoby, která není subjektem zúčtování, a není možné tento plyn převést v rámci virtuálního zásobníku plynu na základě jiných existujících rezervací skladovacích kapacit daného subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osoby, která není subjektem zúčtování, užívajícího virtuální zásobník plynu, provozovatel zásobníku plynu provede řízený odprodej plynu na denním organizovaném trhu s plynem.
(2) Řízený odprodej plynu provádí provozovatel zásobníku plynu každý plynárenský den podle své disponibilní těžební kapacity. Provozovatel zásobníku plynu pro účel řízeného odprodeje plynu rezervuje přepravní kapacitu pro vstupní bod virtuálního zásobníku plynu.
(3) Provozovatel zásobníku plynu podává v rámci denního organizovaného trhu s plynem nabídku na prodej plynu za cenu 1 EUR/MWh. Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje každý den objem plynu, který bude nabízet v rámci denního organizovaného trhu s plynem.
(4) Provozovatel zásobníku plynu zasílá subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování, podle odstavce 1 výnosy z prodeje nevytěženého plynu snížené o oprávněné náklady bezprostředně spojené s prodejem plynu do 15 kalendářních dnů po ukončení odprodeje nevytěženého plynu.
 
§ 23
Krácení skladovacích kapacit při omezení nebo přerušení uskladňování plynu
(1) Provozovatel zásobníku plynu při omezení nebo přerušení uskladňování plynu krátí nejdříve rezervované skladovací kapacity s přerušitelným výkonem a následně rezervované skladovací kapacity s pevným výkonem.
(2) Provozovatel zásobníku plynu krátí rezervované skladovací kapacity s přerušitelným výkonem na základě ceny za jednotku přerušitelného vtláčecího nebo těžebního výkonu v pořadí od nejnižší ceny po nejvyšší s tím, že rezervované skladovací kapacity se stejnou cenou za jednotku přerušitelného výkonu krátí na stejnou úroveň vůči sjednanému přerušitelnému výkonu. Pokud je nominace subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osobě, která není subjektem zúčtování, pod maximální úrovní aplikovaného krácení, není jeho nominace uskladňování dotčena. V opačném případě provozovatel zásobníku plynu potvrdí příslušnou nominaci uskladňování ve zkrácené výši.
(3) Provozovatel zásobníku plynu krátí při plánovaném omezení nebo přerušení skladovací kapacity rezervované skladovací kapacity s pevnou skladovací kapacitou tak, že proporcionálně stejně sníží skladovací kapacity rezervované pro dny, na které je plánovano přerušení, všem subjektům zúčtování nebo zahraničním fyzickým nebo právnickým osobám, které nejsou subjekty zúčtování. Pokud je nominace subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osoby, která není subjektem zúčtování, pod maximální úrovní aplikovaného krácení, není jeho nominace uskladňování dotčena. Provozovatel zásobníku plynu oznámí, o kolik budou rezervované pevné skladovací kapacity zkráceny, a zároveň oznámí plánované přerušení skladovací kapacity.
(4) V případě, že zcela nebo částečně pominou důvody pro omezení nebo přerušení uskladňování plynu, provozovatel zásobníku plynu neprodleně informuje dotčené subjekty zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osoby, které nejsou subjektem zúčtování, které mohou podat renominaci uskladňování.
(5) V případě náhlého výpadku vtláčení nebo těžby postupuje provozovatel zásobníku plynu při krácení rezervované skladovací kapacity a potvrzování nominace uskladňování podle odstavců 1 až 4 obdobně.
 
§ 24
Informace o skladovacích kapacitách
(1) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a aktualizuje bezodkladně, nejpozději však k patnáctému dni kalendářního měsíce tyto informace:
a) roční plán snížení velikosti provozního objemu nebo snížení kvality poskytovaných služeb virtuálního zásobníku plynu z důvodů odstávek nebo plánované údržby jednotlivých zásobníků plynu,
b) pětiletý plán úpravy velikosti provozního objemu, denního maximálního vtláčecího a těžebního výkonu příslušného virtuálního zásobníku plynu za každý skladovací rok,
c) číselně velikost technické, celkové rezervované a volné skladovací kapacity příslušného virtuálního zásobníku plynu,
d) úpravy velikosti provozního objemu, denního maximálního vtláčecího a těžebního výkonu příslušného virtuálního zásobníku plynu za poslední tři skladovací roky za každý skladovací rok.
(2) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a denně v 9:00 hodin aktualizuje alespoň tyto údaje:
a) velikost dostupného celkového těžebního a vtláčecího výkonu na následující plynárenský den,
b) velikost celkového smluvního pevného těžebního a vtláčecího výkonu vypočteného na základě součtu těžební nebo vtláčecí kapacity subjektů zúčtování nebo zahraničních fyzických nebo právnických osob, které nejsou subjektem zúčtování, na následující plynárenský den,
c) aktuální stav zásob ve virtuálním zásobníku plynu v energetických jednotkách,
d) velikost přerušeného přerušitelného vtláčecího nebo těžebního výkonu a nejvyšší cenu za jednotku přerušitelného výkonu, vůči které bylo přerušení aplikováno za předcházející plynárenský den,
e) velikost přerušené pevné skladovací kapacity v rozdělení na vtláčecí a těžební výkon za předcházející plynárenský den,
f) skutečné denní hodnoty vtláčení a těžby za předcházející plynárenský den.
(3) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje údaje podle odstavce 2 za poslední 3 kalendářní roky.
(4) Provozovatel zásobníku plynu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup výslednou cenu a velikost rezervované skladovací kapacity v jednotlivých aukcích za poslední 3 kalendářní roky.
 
§ 25
Označení účastníků trhu s plynem, předávacích míst a odběrných míst
(1) Operátor trhu eviduje číselníky registrovaných účastníků trhu s plynem a spravuje číselníky předávacích a odběrných míst a další nezbytné údaje k identifikaci účastníků trhu s plynem a jednotlivých odběrných a předávacích míst. Pro číselníky se používá EIC kód.
(2) Provozovatel distribuční soustavy zajistí u operátora trhu označení přidělením číselných kódů
a) předávacím místům přeshraničních plynovodů,
b) předávacím místům nebo souhrnu předávacích míst výroben plynu připojených do distribuční soustavy ve shodě s výrobcem plynu,
c) předávacím místům mezi sousedními soustavami ve shodě se sousedním provozovatelem distribuční soustavy.
(3) Provozovatel přepravní soustavy zajistí u operátora trhu označení přidělením číselných kódů
a) předávacím místům nebo souhrnům předávacích míst výroben plynu připojených do přepravní soustavy ve shodě s výrobcem plynu,
b) předávacím místům nebo souhrnům předávacích míst mezi přepravní soustavou a distribuční soustavou ve shodě s provozovatelem distribuční soustavy,
c) hraničním bodům přepravní soustavy,
d) předávacím místům mezi zásobníkem plynu a přepravní soustavou ve shodě s provozovatelem zásobníku plynu.
(4) Provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy zajistí označení odběrných míst zákazníků přidělením číselných kódů.
 
§ 26
Přiřazení odpovědnosti za odchylku
(1) Odpovědnost za odchylku se vztahuje ke každému jednotlivému odběrnému místu zákazníka. Odpovědnost za odchylku v odběrných místech lze přenést vždy pouze na jeden subjekt zúčtování, a to přímo nebo prostřednictvím jiného registrovaného účastníka trhu s plynem.
(2) Pokud není k odběrnému místu zákazníka přiřazen subjekt zúčtování odpovědný za odchylku, vyzve operátor trhu dotčeného účastníka trhu s plynem podle odstavce 1 ke zjednání nápravy. Nedojde-li k přiřazení subjektu zúčtování odpovědného za odchylku za odběrné místo zákazníka, informuje operátor trhu o této skutečnosti příslušného provozovatele a dotčené účastníky trhu s plynem.
(3) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním bodě virtuálního zásobníku plynu nese příslušný subjekt zúčtování užívající tento bod přepravní soustavy nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy. Platí, že na vstupních a výstupních bodech virtuálního zásobníku plynu je poslední zaregistrovaná nominace nebo renominace přepravy příslušného subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osoby, která není subjektem zúčtování, považována za skutečně dodané nebo odebrané množství plynu, s výjimkou omezení nebo přerušení přepravy nebo činností spojených s přepravou plynu a s uskladňováním plynu podle energetického zákona5).
(4) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním hraničním bodě nese příslušný subjekt zúčtování užívající tento bod přepravní soustavy nebo zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, prostřednictvím provozovatele přepravní soustavy. Platí, že na vstupních a výstupních hraničních bodech je poslední zaregistrovaná nominace nebo renominace přepravy příslušného subjektu zúčtování nebo zahraniční fyzické nebo právnické osoby, která není subjektem zúčtování, považována za skutečně dodané nebo odebrané množství plynu, s výjimkou případů, kdy nastane omezení nebo přerušení přepravy plynu podle energetického zákona5).
(5) Odpovědnost za odchylku na vstupním a výstupním bodě přeshraničního plynovodu nebo na předávacím místě nebo souhrnu předávacích míst výroben plynu nese příslušný subjekt zúčtování, který užívá tento bod nebo místo distribuční nebo přepravní soustavy nebo zásobníku plynu.“.
(6) Přenesení odpovědnosti za odchylku podle odstavce 1 podléhá souhlasu operátora trhu. Žádost o přenesení odpovědnosti za odchylku podle odstavce 1 podává převádějící účastník trhu s plynem prostřednictvím informačního systému operátora trhu a přebírající subjekt zúčtování schvaluje přiřazení k odpovědnosti za odchylku v jednotlivém odběrném místě zákazníka nebo předávacím místě nebo souhrnu předávacích míst výrobny plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu. Po schválení přiřazení odpovědnosti za odchylku přebírajícím subjektem zúčtování operátor trhu v případě dostatečného finančního zajištění přebírajícího subjektu zúčtování převede odpovědnost za odchylku subjektu zúčtování na přebírající subjekt zúčtování. Přiřazení odpovědnosti za odchylku posuzuje operátor trhu do 60 minut po celé hodině, ve které byla žádost o přiřazení odpovědnosti za odchylku schválena přebírajícím subjektem zúčtování prostřednictvím informačního systému operátora trhu. Operátor trhu neprodleně informuje převádějícího účastníka trhu s plynem, přebírající subjekt zúčtování a příslušného provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy o výsledku posouzení přiřazení odpovědnosti za odchylku. Účinnost přiřazení odpovědnosti za odchylku nastává nejdříve následující plynárenský den po schválení operátorem trhu. K datu účinnosti změny subjektu zúčtování stanoví provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy stav měřidla podle § 53 odst. 2.
(7) Provozovatel distribuční soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a sděluje operátorovi trhu alokační pravidla na jednotlivých bodech přeshraničních plynovodů. Operátor trhu zveřejňuje neprodleně alokační pravidla na jednotlivých bodech přeshraničních plynovodů způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(8) Provozovatel přepravní soustavy zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup a sděluje operátorovi trhu alokační pravidla na jednotlivých hraničních bodech. Operátor trhu zveřejňuje neprodleně alokační pravidla na jednotlivých hraničních bodech způsobem umožňujícím dálkový přístup.
 
§ 27
Dodávka dvou a více dodavatelů plynu do jednoho odběrného místa
(1) Zákazník může mít jednoho nebo více smluvních dodavatelů plynu. Dodávka více dodavatelů plynu do jednoho odběrného místa je možná pouze s využitím pevného diagramu dodávky.
(2) Subjekt zúčtování, který není v odběrném místě přiřazený jako subjekt zúčtování odpovědný za odchylku, uskutečňuje dodávku podle pevného diagramu do odběrného místa zákazníka předáním plynu subjektu zúčtování odpovědnému za odchylku v odběrném místě na virtuálním prodejním bodě na základě jejich vzájemného smluvního ujednání.
Postupy a termíny pro předkládání nominací přepravy, distribuce, uskladňování a závazku dodat a závazku odebrat
 
§ 28
(1) Nominace závazku dodat a závazku odebrat podává subjekt zúčtování jako předběžné nominace a denní nominace závazku dodat a závazku odebrat elektronicky ve standardizovaném protokolu definovaném v obchodních podmínkách operátora trhu takto:
a) nominace obchodu podle dvoustranné smlouvy, kdy subjekt zúčtování registruje předání plynu s jiným subjektem zúčtování na virtuálním prodejním bodě,
b) nominace vlastního předání plynu, kdy subjekt zúčtování registruje předání plynu sám se sebou na virtuálním prodejním bodě,
c) nominace předběžné celkové odchylky subjektu zúčtování, kdy subjekt zúčtování registruje předání plynu mezi subjektem zúčtování a operátorem trhu za předběžnou celkovou odchylku,
d) nominace skutečné celkové odchylky subjektu zúčtování, kdy subjekt zúčtování registruje předání plynu mezi subjektem zúčtování a operátorem trhu za skutečnou celkovou odchylku.
(2) Operátor trhu nastaví v informačním systému nominaci subjektu zúčtování podle odstavce 1 písm. c) a d) na maximální hodnotu, kterou může subjekt zúčtování podle § 49 odst. 3 a podle § 50 odst. 2 v příslušném plynárenském dni nominovat.
(3) V případě, že v termínu ukončení podávání nominací podávaných subjekty zúčtování nedojde k sesouhlasení nominací obchodu podle odstavce 1 písm. a) a b), zaregistruje operátor trhu menší ze zadaných hodnot nominace.
(4) Nominace závazku dodat a závazku odebrat podává operátor trhu za subjekty zúčtování jako denní nominace závazku dodat a závazku odebrat elektronicky ve standardizovaném protokolu definovaném v obchodních podmínkách operátora trhu takto:
a) nominace zobchodovaného plynu na denním organizovaném trhu, kdy operátor trhu registruje uskutečněné obchody na organizovaném denním trhu mezi operátorem trhu a jednotlivými subjekty zúčtování,
b) nominace zobchodovaného plynu na vnitrodenním organizovaném trhu, kdy operátor trhu registruje uskutečněné obchody na organizovaném vnitrodenním trhu mezi operátorem trhu a jednotlivými subjekty zúčtování.
(5) Nominace závazku dodat a závazku odebrat subjektu zúčtování je součet nominací podaných podle odstavců 1 a 4 upravený postupem podle odstavce 3.
(6) Operátor trhu provede součet všech přijatých a zaregistrovaných nominací skutečné celkové odchylky a celkové předběžné odchylky v příslušném plynárenském dni podaných subjekty zúčtování podle odstavce 1 písm. c) a d) tak, že závazek dodat subjektů zúčtování má znaménko plus a závazek odebrat má znaménko mínus. Operátor trhu registruje nominace vůči provozovateli přepravní soustavy jako
a) závazek dodat operátorem trhu a závazek odebrat provozovatelem přepravní soustavy v případě, že součet je kladný,
b) závazek odebrat operátorem trhu a závazek dodat provozovatelem přepravní soustavy v případě, že součet je záporný.
 
§ 29
(1) Nominaci přepravy podává subjekt zúčtování na vstupních bodech přepravní soustavy
a) do výše rezervované kapacity u hraničních bodů přepravní soustavy; nominace přepravy na vstupním bodě se podává po jednotlivých dovozcích plynu s uvedením jejich označení v takové formě, aby provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé sousedních přepravních soustav byli schopni provést proceduru sesouhlasení,
b) do výše rezervované kapacity u bodů zásobníku plynu; nominace přepravy na vstupním bodě se podává tak, aby provozovatel přepravní soustavy a provozovatel zásobníku plynu byli schopni provést proceduru sesouhlasení,
c) u předávacího místa nebo souhrnu předávacích míst výrobny plynu jako celkovou plánovanou hodnotu přepravy plynu v tomto vstupním bodě plynárenské soustavy.
(2) Nominaci přepravy podává subjekt zúčtování na výstupních bodech přepravní soustavy
a) do výše rezervované kapacity u hraničních bodů přepravní soustavy; nominace přepravy se podává po jednotlivých odběratelích plynu s uvedením jejich označení v takové formě, aby provozovatel přepravní soustavy a provozovatelé sousedních přepravních soustav byli schopni provést proceduru sesouhlasení,
b) do výše rezervované kapacity u bodů zásobníku plynu; nominace přepravy se podává tak, aby provozovatel přepravní soustavy a provozovatel zásobníku plynu byli schopni provést proceduru sesouhlasení,
c) do výše rezervované kapacity u odběrného místa zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě v rozdělení po jednotlivých hodinách plynárenského dne.
(3) Provozovatel přepravní soustavy podává nominace přepravy na výstupním virtuálním bodě provozovatele přepravní soustavy za
a) službu flexibility,
b) nominace podané podle § 28 odst. 6.
(4) Provozovatel přepravní soustavy podává nominace přepravy na vstupním virtuálním bodě provozovatele přepravní soustavy za
a) službu flexibility,
b) nominace podané podle § 28 odst. 6.
(5) Pro odběrná místa zákazníků přímo připojená k přepravní soustavě s rezervovanou kapacitou menší než 5 000 MWh/den se nominace přepravy nepodává.
(6) Zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, podává nominace a renominace přepravy v informačním systému provozovatele přepravní soustavy. Provozovatel přepravní soustavy provede kontrolu na rovnost nominací nebo renominací přepravy na vstupních bodech a výstupních bodech přepravní soustavy a v případě nerovnosti součtu nominací nebo renominací přepravy na vstupních a výstupních bodech se zohledněním plynu na pohon tyto nominace nebo renominace nepřijme.
 
§ 30
(1) Nominaci distribuce podává subjekt zúčtování do výše rezervované kapacity na vstupních bodech distribuční soustavy
a) u bodů přeshraničního plynovodu po jednotlivých dovozcích plynu v takové formě, aby provozovatel distribuční soustavy a provozovatelé sousedních distribučních nebo přepravních soustav byli schopni provést proceduru sesouhlasení,
b) u předávacího místa nebo souhrnu předávacích míst výrobny plynu jako celkovou plánovanou hodnotu distribuce plynu v tomto vstupním bodě plynárenské soustavy.
(2) Nominaci distribuce podává subjekt zúčtování do výše rezervované kapacity distribuce ve výstupním bodě přeshraničního plynovodu po jednotlivých odběratelích tak, aby provozovatel distribuční soustavy mohl provést proceduru sesouhlasení.
(3) Pro odběrná místa zákazníků a pro předávací místa mezi distribučními soustavami se nominace distribuce nepodává.
 
§ 31
(1) Nominaci uskladňování podává subjekt zúčtování po jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit do výše dostupného těžebního a vtláčecího výkonu v takové formě, aby provozovatel zásobníku plynu a provozovatel přepravní soustavy mohli provést proceduru sesouhlasení.
(2) Nominaci uskladňování podává zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, v informačním systému provozovatele zásobníku plynu po jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit do výše dostupného těžebního a vtláčecího výkonu v takové formě, aby provozovatel zásobníku plynu a provozovatel přepravní soustavy mohli provést sesouhlasení.
 
§ 32
(1) Subjekt zúčtování podává nominace a předběžné týdenní nominace přepravy, distribuce a uskladňování nejpozději do 14:00 hodin daného plynárenského dne na následujících 7 plynárenských dnů.
(2) Subjekt zúčtování podává nominace závazků dodat a odebrat nejpozději do 14:00 hodin daného plynárenského dne na následující plynárenský den.
(3) Operátor trhu prověří finanční zajištění veškerých nominací subjektů zúčtování v souladu s obchodními podmínkami operátora trhu a nejpozději ve 14:10 hodin zasílá příslušným provozovatelům nominace, které jsou finančně zajištěny a upraveny podle odstavce 4. Provozovatel přepravní soustavy prověřuje finanční zajištění nominací přepravy pro zahraniční fyzické nebo právnické osoby, které nejsou subjekty zúčtování.
(4) V případě, že subjekt zúčtování nemá na podané nominace finanční zajištění, provede operátor trhu krácení nominací podle priorit tak, aby subjekt zúčtování finanční zajištění splňoval. V rámci jedné priority se v případě více nominací krácení provádí rovnoměrně. Priority pro krácení jsou následující:
a) nejprve jsou kráceny nominace přepravy ve výstupním bodě zásobníku plynu,
b) následně nominace přepravy ve výstupním hraničním bodě, nominace přepravy pro odběrná místa zákazníků a nominace distribuce ve výstupním bodě přeshraničního plynovodu,
c) nakonec nominace závazku dodat obchodu podle dvoustranné smlouvy.
(5) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav a provozovatelé zásobníků plynu provedou ověření nominovaných hodnot a proceduru sesouhlasení a prostřednictvím svých informačních systémů a informačního systému operátora trhu oznámí do 15:00 hodin subjektu zúčtování, zda jejich nominaci přijal a zaregistroval.
(6) Operátor trhu podává nominaci podle § 28 odst. 6 ve 14:10 hodin.
(7) Operátor trhu podává za subjekty zúčtování nominace závazku dodat a závazku odebrat podle § 28 odst. 4 písm. a) do deseti minut po vyhodnocení výsledků organizovaného denního trhu s plynem.
(8) Operátor trhu podává za subjekty zúčtování nominace závazku dodat a závazku odebrat podle § 28 odst. 4 písm. b) do deseti minut po sesouhlasení nabídky a poptávky podané na organizovaném vnitrodenním trhu s plynem.
(9) Operátor trhu, provozovatel přepravní soustavy, provozovatelé distribučních soustav a provozovatelé zásobníků plynu propojí své informační systémy tak, aby veškeré nominace a renominace přepravy podané u provozovatele přepravní soustavy, nominace a renominace distribuce podané u provozovatele distribuční soustavy a nominace a renominace uskladňování podané u provozovatele zásobníku plynu byly bez zbytečného prodlení postoupeny operátorovi trhu.
(10) Operátor trhu umožní v informačním systému podávat nominace a renominace přepravy, nominace a renominace distribuce a nominace a renominace uskladňování. Nominace a renominace subjektu zúčtování podané do informačního systému operátora trhu a řádně předané operátorem trhu příslušným provozovatelům se považují za nominace a renominace přepravy, distribuce nebo uskladňování daného subjektu zúčtování podané přímo u jednotlivých provozovatelů.
(11) Nominaci přepravy na hraničních bodech přijímá operátor trhu nebo provozovatel přepravní soustavy jako denní nominaci pro plynárenský den nebo v členění na jednotlivé hodiny plynárenského dne.
(12) Zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, podává nominace a předběžné týdenní nominace přepravy a uskladňování v termínu podle odstavce 1 v systému provozovatele přepravní soustavy a provozovatele zásobníku plynu. Provozovatel přepravní soustavy předává operátorovi trhu souhrn nominací přepravy podaných zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou, která není subjektem zúčtování, v členění po jednotlivých vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy. Provozovatel zásobníku plynu předává operátorovi trhu souhrn nominací uskladňování podaných zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou, která není subjektem zúčtování.
Postupy a termíny pro předkládání renominací přepravy, distribuce, uskladňování a závazku dodat a závazku odebrat
 
§ 33
(1) Za renominace přepravy, uskladňování a distribuce se považují veškeré nominace přepravy, uskladňování a distribuce subjektu zúčtování na plynárenský den podané po termínu podle § 32 odst. 1. Renominace přepravy, uskladňování a distribuce se dělí na opravnou nominaci přepravy, uskladňování a distribuce, první renominaci přepravy, uskladňování a distribuce, opravnou renominaci přepravy, uskladňování a distribuce a kontinuální renominaci přepravy, uskladňování a distribuce.
(2) Subjekt zúčtování může provozovateli přepravní soustavy, provozovateli distribuční soustavy nebo provozovateli zásobníku plynu předložit opravnou nominaci přepravy, uskladňování a distribuce, první renominaci přepravy, uskladňování a distribuce, opravnou renominaci přepravy, uskladňování a distribuce a kontinuální renominaci přepravy, uskladňování a distribuce.
(3) Operátor trhu prověří finanční zajištění veškerých renominací přepravy, uskladňování a distribuce subjektů zúčtování podaných podle odstavce 2 v souladu s obchodními podmínkami operátora trhu a zasílá příslušným provozovatelům renominace přepravy, uskladňování a distribuce, které jsou finančně zajištěny. V případě, že subjekt zúčtování nemá na podané renominace přepravy, uskladňování a distribuce finanční zajištění, provede operátor trhu krácení v pořadí podle § 32 odst. 4, aby subjekt zúčtování finanční garance splňoval. V rámci jedné priority v případě více renominací přepravy, uskladňování a distribuce v jedné úrovni priority se krácení provádí rovnoměrně.
(4) Renominace přepravy, uskladňování a distribuce podle odstavce 2 se podává následovně:
a) opravná nominace přepravy, uskladňování a distribuce do 16:00 hodin plynárenského dne, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,
b) první renominace přepravy, uskladňování a distribuce do 20:00 hodin plynárenského dne, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,
c) opravná renominace přepravy, uskladňování a distribuce do 00:00 hodin dne následujícího po dni, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,
d) kontinuální renominace přepravy, uskladňování a distribuce do každé celé hodiny dne následujícího po dni, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1, a nejpozději do 3:00 hodin dne následujícího dva dni po dni, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1.
(5) Operátor trhu prověří finanční zajištění renominací přepravy, uskladňování a distribuce podle odstavce 3 následovně:
a) v případě opravné nominace přepravy, uskladňování a distribuce do 16:10 hodin plynárenského dne, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,
b) v případě první renominace přepravy, uskladňování a distribuce do 20:10 hodin plynárenského dne, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,
c) v případě opravné renominace přepravy, uskladňování a distribuce do 00:10 hodin dne následujícího po dni, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,
d) v případě kontinuální renominace přepravy, uskladňování a distribuce do deseti minut po každé celé hodině dne následujícího po dni, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1, ve které byla kontinuální renominace podána.
(6) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel zásobníku plynu a provozovatel distribuční soustavy kontinuální renominaci schválí, pokud je technicky proveditelná a podaná v souladu s přílohou č. 4 k této vyhlášce.
(7) Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel zásobníku plynu oznámí subjektu zúčtování, a to rovněž prostřednictvím informačního systému operátora trhu, přijaté a zaregistrované
a) opravné nominace přepravy, uskladňování a distribuce do 18:00 hodin plynárenského dne, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,
b) první renominace přepravy, uskladňování a distribuce do 22:00 hodin plynárenského dne, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,
c) opravné renominace přepravy, uskladňování a distribuce do 2:00 hodin dne následujícího po dni, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 1,
d) kontinuální renominace přepravy, uskladňování a distribuce do dvou hodin od celé hodiny, v rámci které byla renominace podána.
(8) Renominaci přepravy na hraničních bodech přijímá operátor trhu nebo provozovatel přepravní soustavy jako denní renominaci pro plynárenský den nebo v členění na jednotlivé hodiny plynárenského dne zbývající do konce plynárenského dne.
(9) Zahraniční fyzická nebo právnická osoba, která není subjektem zúčtování, podává renominace přepravy a uskladňování v termínu podle odstavců 4, 5 a 7 v systému provozovatele přepravní soustavy a provozovatele zásobníku plynu. Provozovatel přepravní soustavy předává operátorovi trhu souhrn renominací přepravy podaných zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou, která není subjektem zúčtování, v členění po jednotlivých vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy. Provozovatel zásobníku plynu předává operátorovi trhu souhrn renominací uskladňování podaných zahraniční fyzickou nebo právnickou osobou, která není subjektem zúčtování.
 
§ 34
(1) Za renominace závazku dodat a závazku odebrat se považují veškeré nominace závazku dodat a závazku odebrat subjektu zúčtování na plynárenský den podané po termínu podle § 32 odst. 2, nejpozději do 5:00 hodin dne následujícího dva dny po dni, ve kterém se podávají nominace podle § 32 odst. 2.
(2) V případě, že v termínu ukončení podávání renominací závazků dodat a odebrat podávaných subjekty zúčtování nedojde k sesouhlasení renominací obchodu podle dvoustranné smlouvy, operátor trhu podané renominace nezaregistruje.
(3) Po skončení každé hodiny provede operátor trhu prověření finančního zajištění veškerých renominací závazků dodat a odebrat subjektů zúčtování. V případě, že subjekt zúčtování nemá na podané renominace finanční zajištění, renominace se zamítají.
(4) Operátor trhu nejpozději do 10 minut po skončení každé hodiny informuje příslušné subjekty zúčtování prostřednictvím informačního systému o přijetí a registraci či zamítnutí renominací závazků dodat a odebrat.
 
§ 35
Postupy pro zúčtování odchylek operátorem trhu
(1) Zpoplatněnými činnostmi operátora trhu jsou
a) zúčtování, jehož cena se skládá z
1. ceny za registraci subjektu zúčtování v Kč,
2. roční ceny za činnost zúčtování v Kč/rok,
3. ceny za zúčtování v Kč/MWh vztažené na plyn spotřebovaný zákazníkem, výrobcem plynu, provozovatelem přepravní soustavy a provozovatelem distribuční soustavy,
b) poskytování skutečných hodnot účastníkům trhu s plynem oceněné v Kč/rok; cenu hradí registrovaný účastník trhu s plynem, který není subjektem zúčtování,
c) organizace krátkodobého trhu s plynem; zpoplatňuje se zobchodované množství plynu na organizovaném krátkodobém trhu s plynem v Kč/MWh; cenu hradí subjekt zúčtování, který uzavřel smlouvu o zúčtování odchylek, jejíž součástí je zajištění přístupu na organizovaný krátkodobý trh s plynem.
(2) Ceny za činnosti operátora trhu hradí účastník trhu s plynem přímo operátorovi trhu, s výjimkou ceny podle odstavce 1 písm. a) bodu 3, kterou hradí účastník trhu s plynem provozovateli přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo účastníka trhu s plynem připojeno, a to nejméně jednou měsíčně.
(3) Operátor trhu účtuje provozovateli distribuční soustavy a provozovateli přepravní soustavy cenu za zúčtování účtovanou za veškerý plyn spotřebovaný v rámci jeho distribuční nebo přepravní soustavy včetně ztrát a vlastní spotřeby na základě skutečných hodnot.
 
§ 36
Obchodní vyrovnávání odchylek
(1) Operátor trhu provádí obchodní vyrovnávání odchylek subjektů zúčtování.
(2) Subjektu zúčtování jsou poskytnuty tolerance za každý vstupní a výstupní bod plynárenské soustavy následujícím způsobem:
a) za odběrné místo zákazníka, kde je subjekt zúčtování přiřazený k odpovědnosti za odchylku, se tolerance pro příslušný plynárenský den poskytuje podle výše rezervované nebo vypočtené distribuční kapacity, plánované roční spotřeby plynu, třídy TDD a skutečného množství odebraného plynu postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
b) za výrobnu plynu, kde je subjekt zúčtování přiřazený k odpovědnosti za odchylku, se tolerance pro příslušný plynárenský den poskytuje podle výše rezervované nebo vypočtené distribuční kapacity a skutečné výše těžby plynu postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce,
c) za hraniční bod, za bod přeshraničního plynovodu a za bod zásobníku plynu se pro příslušný plynárenský den tolerance subjektu zúčtování poskytuje podle výše rezervované kapacity pro tento subjekt zúčtování a podle výše přepraveného nebo distribuovaného množství plynu postupem podle přílohy č. 5 k této vyhlášce.
(3) Je-li na hraničním bodu, na bodu zásobníku plynu nebo na bodu přeshraničního plynovodu v plynárenském dni aplikováno alokační pravidlo, kdy hodnota nominace přepravy nebo nominace distribuce je považována za hodnotu dodanou, tolerance v daném bodě se v daný plynárenský den neposkytuje.
(4) Celková tolerance subjektu zúčtování pro příslušný plynárenský den je součtem tolerancí poskytovaných na všech jednotlivých vstupních a výstupních bodech plynárenské soustavy, upravená o hodnotu tolerance podle odstavce 8.
(5) Odchylka subjektu zúčtování na vstupu do plynárenské soustavy je rozdíl mezi skutečným množstvím dodávky plynu do plynárenské soustavy v daném plynárenském dni a poslední zaregistrovanou nominací či renominací všech závazků dodat do plynárenské soustavy u operátora trhu.
(6) Odchylka subjektu zúčtování na výstupu z plynárenské soustavy je rozdíl mezi poslední potvrzenou nominací či renominací všech závazků odebrat plyn z plynárenské soustavy u operátora trhu a skutečným množstvím odběru plynu z plynárenské soustavy v daném plynárenském dni.
(7) Celková odchylka subjektu zúčtování v plynárenském dni je součtem odchylky subjektu zúčtování na vstupu do plynárenské soustavy a odchylky subjektu zúčtování na výstupu z plynárenské soustavy, upravená o hodnotu odchylky podle odstavce 8.
(8) Celkovou odchylku subjektu zúčtování lze převést na jiný subjekt zúčtování. Převedením celkové odchylky subjektu zúčtování na jiný subjekt zúčtování je převedena také celková tolerance převádějícící subjektu zúčtování. Žádost o převedení celkové odchylky podává převádějící subjekt zúčtování prostřednictvím informačního systému operátora trhu a přebírající subjekt zúčtování schvaluje převedení celkové odchylky prostřednictvím informačního systému operátora trhu. Po schválení převedení celkové odchylky přebírajícím subjektem zúčtování operátor trhu posuzuje do 60 minut po celé hodině, ve které byla žádost o převedení celkové odchylky schválena přebírajícím subjektem zúčtování prostřednictvím informačního systému operátora trhu, dostatečnost finančního zajištění přebírajícího subjektu zúčtování. Operátor trhu neprodleně informuje převádějící a přebírající subjekt zúčtování o výsledku posouzení převedení celkové odpovědnosti za odchylku. V případě dostatečného finančního zajištění přebírajícího subjektu zúčtování operátor trhu převede celkovou odchylku subjektu zúčtování. Účinnost převedení celkové odchylky subjektu zúčtování nastává nejdříve následující plynárenský den po schválení operátorem trhu. Celkovou odchylku subjektu zúčtování, který převzal celkovou odchylku od jiného subjektu zúčtování, nelze převést na jiný subjekt zúčtování.
(9) Operátor trhu zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup nejpozději třináctý den kalendářního měsíce skutečné příjmy za odchylky nad povolenou toleranci za posledních 12 kalendářních měsíců v rozdělení po jednotlivých měsících.
 
§ 37
Obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze na celém území České republiky z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě
(1) Podle tohoto ustanovení se postupuje od následujícího plynárenského dne po dni, ve kterém provozovatel přepravní soustavy vyhlásil předcházení stavu nouze z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě České republiky, zejména při kritickém využití volné akumulace přepravní soustavy, služby flexibility a nákupem plynu nejvýše za cenu chybějícího vyrovnávacího plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu nebo prodejem plynu nejméně za cenu chybějícího vyrovnávacího plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu. Pro účely této vyhlášky se za kritické považuje využití služby flexibility pod 20 % nebo nad 80 % pracovního objemu.
(2) Cenu za mimotoleranční odchylku při předcházení stavu nouze stanoví Úřad v cenovém rozhodnutí3).
(3) Provozovatel přepravní soustavy ve spolupráci s operátorem trhu neprodleně oznamuje elektronicky všem subjektům zúčtování, registrovaným účastníkům trhu s plynem, provozovatelům distribučních soustav a provozovatelům zásobníků plynu, že následující plynárenský den bude zahájeno obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze.
(4) V případě vyhlášení předcházení stavu nouze z důvodu nedostatku plynu v plynárenské soustavě nakupuje provozovatel přepravní soustavy od počátku plynárenského dne, ve kterém platí obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze, na vnitrodenním trhu podle § 41 chybějící plyn za cenu chybějícího vyrovnávacího plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu. Pokud není poptávka provozovatele přepravní soustavy sesouhlasena během 15 minut, provozovatel přepravní soustavy zvyšuje cenu v intervalu 5 minut o 2 EUR/MWh až do sesouhlasení, maximálně však do výše stanovené v cenovém rozhodnutí Úřadu.
(5) V případě vyhlášení předcházení stavu nouze z důvodu nedostatku plynu v plynárenské soustavě je cena za chybějící vyrovnávací plyn rovna maximální realizované nákupní ceně provozovatele přepravní soustavy podle odstavce 4. V případě nesesouhlasení poptávky ani při maximální výši podle odstavce 4 se za maximální realizovanou cenu považuje cena podle cenového rozhodnutí Úřadu.
(6) V případě vyhlášení předcházení stavu nouze z důvodu přebytku plynu v plynárenské soustavě prodává provozovatel přepravní soustavy od počátku plynárenského dne, ve kterém platí obchodní vyrovnávání odchylek při předcházení stavu nouze, na vnitrodenním trhu podle § 41 přebývající plyn za cenu přebývajícího vyrovnávacího plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu. Pokud není poptávka provozovatele přepravní soustavy sesouhlasena během 15 minut, provozovatel přepravní soustavy snižuje cenu v intervalu 5 minut o 2 EUR/MWh až do sesouhlasení, minimálně však do výše 0,1 EUR/MWh.
(7) V případě vyhlášení předcházení stavu nouze z důvodu přebytku plynu v plynárenské soustavě je cena za přebývající vyrovnávací plyn rovna minimální realizované prodejní ceně provozovatele přepravní soustavy podle odstavce 6. V případě nesesouhlasení nabídky ani při minimální ceně podle odstavce 6 se za minimální realizovanou cenu považuje cena podle cenového rozhodnutí Úřadu.
 
§ 38
Obchodní vyrovnávání odchylek ve stavech nouze na celém území České republiky z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě
V případě, že je na celém území České republiky stav nouze z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě, postupuje se podle § 37 odst. 2 až 7 obdobně, s tím že
a) subjektům zúčtování v daném plynárenském dni nejsou poskytovány tolerance podle § 36 odst. 2,
b) subjektům zúčtování v daném plynárenském dni není umožněno vyrovnání odchylek naturálním plněním tím, že veškeré nominace podané podle § 28 odst. 1 písm. c) a d) na daný plynárenský den jsou zaregistrovány s hodnotou 0 a veškeré vzniklé odchylky jsou řešeny finančním vyrovnáním s operátorem trhu.
 
§ 39
Druhy krátkodobých trhů, jejich organizace a způsoby jejich vypořádání
(1) Operátor trhu organizuje denní trh s plynem s uzávěrkou nabídek v 10:00 hodin na následující plynárenský den a vnitrodenní trh s plynem.
(2) Krátkodobého trhu s plynem se může zúčastnit pouze subjekt zúčtování.
(3) Poptávkou subjektu zúčtování se rozumí závazek odebrat poptávané množství plynu pro daný plynárenský den, pokud dojde k uspokojení poptávky.
(4) Nabídkou subjektu zúčtování se rozumí závazek dodat nabízené množství plynu pro daný plynárenský den, pokud dojde k uspokojení nabídky.
(5) Minimální množství poptávaného nebo nabízeného plynu na organizovaném krátkodobém trhu s plynem je 0,1 MWh. Množství poptávaného nebo nabízeného plynu na organizovaném krátkodobém trhu s plynem se podává v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo.
(6) Výsledkem obchodů na trzích podle odstavce 1 je stanovení sjednaných dodávek, odběrů a cen plynu.
(7) Obchody na trzích podle odstavce 1 jsou vůči sobě anonymní.
(8) Místem dodání a místem odběru plynu je virtuální prodejní bod.
(9) Operátor trhu poptává a nabízí plyn na krátkodobém trhu s plynem za nevyrovnané odchylky postupem podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.
 
§ 40
Denní trh
(1) Účastník organizovaného krátkodobého trhu podává nabídky a poptávky na denní trh až do dne předcházejícímu plynárenskému dni. Podle obdržených nabídek a poptávek jsou pro denní trh pro plynárenský den stanoveny výsledky denního trhu v členění
a) výsledná dosažená cena plynu v EUR/MWh na denním trhu,
b) zobchodovaná množství plynu v MWh.
(2) Operátor trhu zadá do informačního systému údaje o sjednaných množstvích plynu jednotlivých subjektů zúčtování jako nominace zobchodovaného plynu na denním organizovaném trhu.
(3) Po stanovení výsledků denního trhu oznámí operátor trhu každému účastníku krátkodobého trhu do 10:30 hodin informace o výsledcích vyhodnocení předložených nabídek a poptávek na denním trhu pro příslušný plynárenský den v členění
a) velikost sjednané dodávky a odběru plynu v MWh na denním trhu,
b) dosažená cena z denního trhu.
(4) Po oznámení výsledků denního trhu jednotlivým účastníkům zveřejní operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup nabídkové a poptávkové křivky, množství plynu z uskutečněných obchodů, dosažené ceny plynu pro denní trh s plynem, množství plynu z neuskutečněných nabídek a poptávek, počet přijatých úspěšných a neúspěšných nabídek a počet přijatých úspěšných a neúspěšných poptávek. Zveřejňované údaje neobsahují informace o jednotlivých účastnících denního trhu.
 
§ 41
Vnitrodenní trh
(1) Vnitrodenní trh je organizován v rámci plynárenského dne a lze na něm zadávat a přijímat nabídky na dodávku nebo odběr plynu.
(2) Vnitrodenní trh pro plynárenský den je organizován od 10:30 hodin předcházejícího kalendářního dne do 5:00 hodin následujícího kalendářního dne.
(3) Operátor trhu zadá do svého informačního systému údaje o sjednaných množstvích plynu jednotlivých subjektů zúčtování jako nominace zobchodovaného plynu na vnitrodenním trhu.
(4) Do 10 minut po uzavření obchodu v rámci vnitrodenního trhu upraví operátor trhu celková sjednaná množství plynu pro závazek dodat a závazek odebrat v rámci nominace zobchodovaného plynu na vnitrodenním organizovaném trhu pro příslušný plynárenský den.
(5) Do 13:00 hodin dne následujícího po plynárenském dni operátor trhu zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup množství plynu z uskutečněných obchodů a vážený průměr ceny plynu pro příslušný plynárenský den na vnitrodenním trhu.
 
§ 42
Finanční vypořádání obchodů na organizovaném krátkodobém trhu s plynem
Operátor trhu oznamuje v termínech podle § 32 odst. 7 a 8 každému účastníku krátkodobého trhu s plynem následující informace v členění na jednotlivé trhy:
a) velikost závazku dodat a závazku odebrat vyplývající ze zobchodovaného množství plynu na daném trhu v MWh s rozlišením na 1 desetinné místo,
b) dosažené ceny v EUR/MWh po jednotlivých obchodech,
c) objemy plateb za sjednané odběry plynu a sjednané dodávky plynu v EUR.
 
§ 42a
Trh s nevyužitou tolerancí
(1) Operátor trhu organizuje trh s nevyužitou tolerancí a umožňuje registrace dvoustranných obchodů s nevyužitou tolerancí.
(2) Pokud má nevyužitá tolerance opačné znaménko než systémová odchylka, je nevyužitá tolerance rovna nule.
(3) Trh s nevyužitou tolerancí probíhá od jedenáctého dne v kalendářním měsíci od 18:00 hodin do 16:00 hodin následujícího kalendářního dne za všechny plynárenské dny předcházejícího kalendářního měsíce.
(4) Operátor trhu oznámí výsledky trhu s nevyužitou tolerancí v 17:00 hodin dvanáctého dne v kalendářním měsíci. Po oznámení výsledků trhu s nevyužitou tolerancí jednotlivým účastníkům zveřejní operátor trhu způsobem umožňujícím dálkový přístup nabídkové a poptávkové křivky, množství uskutečněných obchodů na trhu s nevyužitou tolerancí a dosažené ceny za nevyužitou toleranci pro každý plynárenský den předcházejícího měsíce. Zveřejňované údaje neobsahují informace o jednotlivých účastnících obchodů trhu s nevyužitou tolerancí.
(5) Registrace dvoustranných obchodů s nevyužitou tolerancí probíhají od jedenáctého dne v kalendářním měsíci od 18:00 hodin do 10:00 hodin třináctého dne v kalendářním měsíci za všechny plynárenské dny předcházejícího měsíce.
(6) Trh s nevyužitou tolerancí a registrace dvoustranných obchodů s nevyužitou tolerancí probíhají odděleně pro každý plynárenský den.
 
§ 43
Fyzické vyrovnávání odchylek
(1) Provozovatel přepravní soustavy ve spolupráci s provozovateli distribučních soustav zajišťuje fyzické vyvažování plynárenské soustavy. K vyvažování používá volnou akumulaci plynárenské soustavy, službu flexibility nebo nákup a prodej plynu od subjektů zúčtování, který poptává nebo nabízí na organizovaném krátkodobém trhu s plynem.
(2) Místem předání plynu mezi provozovatelem přepravní soustavy a subjektem zúčtování je virtuální prodejní bod. V informačním systému operátora trhu je předání plynu registrováno jako nominace závazku dodat a závazku odebrat podle § 28 odst. 1 písm. a).
(3) Operátor trhu agreguje nominace za všechny subjekty zúčtování podle § 28 odst. 1 písm. c) a d). V případě, že nominace subjektů zúčtování podle § 28 odst. 1 písm. c) a d) je rozdílná od maximální možné nominace subjektů zúčtování podle § 49 odst. 3 a § 50 odst. 2, vypořádá operátor trhu zbývající část předběžné celkové odchylky vůči provozovateli přepravní soustavy, který předběžnou celkovou odchylku vyrovnal pomocí nástrojů uvedených v odstavci 1, uhrazením ceny nebo obdržením ceny podle výsledku prodeje nebo nákupu plynu na organizovaném krátkodobém trhu podle přílohy č. 6 k této vyhlášce.
Rozsah a termíny předávání údajů pro vyhodnocování odchylek a vyúčtování dodávek plynu a ostatních služeb
 
§ 44
(1) Každý kalendářní den nejpozději do 12:00 hodin předá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu za předcházející plynárenský den
a) předběžnou alokaci dodávek plynu na bodech přeshraničních plynovodů po jednotlivých vstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování v rozdělení po jednotlivých dovozcích a odběratelích s uvedením jejich označení,
b) předběžné hodnoty alokace dodávek plynu z předávacích míst, případně souhrnu předávacích míst výroben plynu,
c) předběžné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribučními soustavami; údaje zasílá provozovatel distribuční soustavy, který provozuje měřicí zařízení,
d) předběžné alokace odběrů plynu na bodech přeshraničních plynovodů po jednotlivých výstupních bodech a jednotlivých subjektech zúčtování,
e) předběžné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu A, která pro daný plynárenský měsíc byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu,
f) předběžné hodnoty všech odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu A, kteří nezměnili dodavatele plynu, a která pro daný plynárenský měsíc nebyla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu, v rozdělení podle charakteru rozložení spotřeby plynu v kalendářním roce,
g) předběžnou hodnotu vlastní spotřeby plynu,
h) předběžnou hodnotu změny akumulace.
(2) Nejpozději do 12:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu za jednotlivé plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce
a) rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity a skutečné alokace dodávek plynu na bodech přeshraničních plynovodů po jednotlivých vstupních bodech a jednotlivých subjektech zúčtování,
b) skutečné hodnoty alokace dodávek plynu z předávacích míst, případně souhrnu předávacích míst výroben plynu,
c) skutečné hodnoty dodávek a odběrů plynu v předávacích místech mezi distribučními soustavami; údaje zasílá provozovatel distribuční soustavy, který provozuje měřicí zařízení,
d) rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity a skutečné alokace odběrů plynu z jednotlivých bodů přeshraničních plynovodů po jednotlivých výstupních bodech a jednotlivých subjektech zúčtování,
e) skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu A a B, jejichž odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu,
f) skutečné hodnoty rezervované distribuční kapacity v odběrných místech zákazníků s měřením typu A a B, která pro daný plynárenský měsíc byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu,
g) skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu A za všechny zákazníky v příslušné distribuční soustavě, která pro daný plynárenský měsíc nebyla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu, v rozdělení podle charakteru rozložení spotřeby plynu v kalendářním roce,
h) skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu B za všechny zákazníky v příslušné distribuční soustavě, která pro daný plynárenský měsíc nebyla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu, v rozdělení podle charakteru rozložení spotřeby plynu v kalendářním roce,
i) skutečné hodnoty rezervované distribuční kapacity v odběrných místech zákazníků s měřením typu A a B, která pro daný plynárenský měsíc nebyla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu, v rozdělení podle charakteru rozložení spotřeby plynu v kalendářním roce,
j) průměrnou měsíční hodnotu spalného tepla za celou distribuční soustavu,
k) skutečnou hodnotu vlastní spotřeby plynu,
l) skutečnou hodnotu změny akumulace.
(3) Nejpozději třetí kalendářní den před začátkem následujícího kalendářního měsíce do 12:00 hodin zašle provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu
a) předpokládané hodnoty rezervovaných distribučních kapacit v odběrných místech zákazníků kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu A a B a zákazníků kategorie maloodběratel s měřením typu A a B, u nichž jsou prováděny řádné měsíční odečty, platné od prvního dne následujícího měsíce ve všech odběrných místech zákazníků, která pro daný plynárenský měsíc byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu,
b) předpokládanou hodnotu součtu rezervovaných distribučních kapacit v odběrných místech zákazníků kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu A a B a zákazníků kategorie maloodběratel s měřením typu A a B, u nichž jsou prováděny řádné měsíční odečty, platnou od prvního dne následujícího měsíce ve všech odběrných místech zákazníků, která pro daný plynárenský měsíc nebyla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu, v rozdělení podle charakteru rozložení spotřeby plynu v kalendářním roce,
c) hodnoty plánované měsíční spotřeby plynu v odběrných místech zákazníků kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu B a zákazníků kategorie maloodběratel s měřením typu B, u nichž jsou prováděny řádné měsíční odečty, platné od prvního dne následujícího měsíce na následující 3 měsíce ve všech odběrných místech zákazníků, která pro daný plynárenský měsíc byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu,
d) součet hodnot plánované měsíční spotřeby plynu v odběrných místech všech zákazníků kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu B a zákazníků kategorie maloodběratel s měřením typu B, u nichž jsou prováděny řádné měsíční odečty, platných od prvního dne následujícího měsíce na následující 3 měsíce ve všech odběrných místech zákazníků, která pro daný plynárenský měsíc nebyla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu, v rozdělení podle charakteru rozložení spotřeby plynu v kalendářním roce.
(4) Nejpozději třetí kalendářní den před začátkem následujícího kalendářního měsíce do 12:00 hodin zašle provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu předpokládané hodnoty rezervované přepravní kapacity ve všech odběrných místech zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě.
(5) Každý kalendářní den nejpozději do 12:00 hodin předá provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu za předcházející plynárenský den
a) předběžné alokace dodávek plynu na hraničních bodech po jednotlivých vstupních a výstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování, v rozdělení podle jednotlivých dovozců a odběratelů s uvedením jejich označení a souhrn předběžných alokací dodávek plynu zahraničních fyzických nebo právnických osob, které nejsou subjekty zúčtování, na hraničních bodech v rozdělení po jednotlivých vstupních a výstupních bodech,
b) předběžné alokace dodávek plynu jednotlivých subjektů zúčtování na bodech zásobníků plynu po jednotlivých vstupních a výstupních bodech a jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit a souhrn předběžných alokací dodávek plynu zahraničních fyzických nebo právnických osob, které nejsou subjekty zúčtování, na bodech zásobníků plynu v rozdělení po jednotlivých vstupních a výstupních bodech,
c) předběžné alokace dodávek plynu ve virtuálním bodě provozovatele přepravní soustavy zvlášť pro službu flexibility a alokace z nominací podaných podle § 28 odst. 6,
d) předběžné hodnoty odběrů plynu v předávacích místech nebo souhrnu předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou,
e) předběžné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě,
f) předběžnou průměrnou hodnotu spalného tepla na vstupu do každé domácí zóny,
g) předběžné hodnoty alokace dodávek plynu z předávacích míst, případně souhrnu předávacích míst výroben plynu připojených k přepravní soustavě.
(6) Nejpozději do 12:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu za jednotlivé plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce
a) rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity a skutečné alokace dodávek plynu na hraničních bodech po jednotlivých vstupních a výstupních bodech, jednotlivých subjektech zúčtování v rozdělení podle jednotlivých dovozců a odběratelů s uvedením jejich označení a souhrn rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity a skutečné alokace dodávek plynu zahraničních fyzických nebo právnických osob, které nejsou subjekty zúčtování, na hraničních bodech po jednotlivých vstupních a výstupních bodech,
b) rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity a skutečné alokace dodávek plynu jednotlivých subjektů zúčtování na bodech zásobníků plynu po jednotlivých vstupních a výstupních bodech a jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit a souhrn rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity a skutečné alokace dodávek plynu zahraničních fyzických nebo právnických osob, které nejsou subjekty zúčtování, na bodech zásobníků plynu v rozdělení po jednotlivých vstupních a výstupních bodech,
c) skutečné alokace dodávek plynu ve virtuálním bodě provozovatele přepravní soustavy zvlášť pro službu flexibility, vlastní spotřebu, ztráty a alokace z nominací podaných podle § 28 odst. 6,
d) skutečné hodnoty odběrů plynu v předávacích místech nebo souhrnu předávacích míst mezi přepravní a distribuční soustavou,
e) rezervované pevné kapacity, rezervované přerušitelné kapacity a skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě,
f) průměrnou hodnotu spalného tepla za celou přepravní soustavu,
g) skutečnou hodnotu změny akumulace,
h) skutečné hodnoty alokace dodávek plynu z předávacích míst, případně souhrnu předávacích míst výroben plynu připojených k přepravní soustavě.
(7) Každý kalendářní den nejpozději do 12:00 hodin předá provozovatel distribuční soustavy provozovateli přepravní soustavy za předcházející plynárenský den předběžnou hodnotu změny akumulace.
(8) Nejpozději do 12:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distribuční soustavy provozovateli přepravní soustavy za jednotlivé plynárenské dny předcházejícího plynárenského měsíce skutečnou hodnotu změny akumulace.
(9) Údaje podle odstavců 1, 2, 5 a 6 zpřístupní subjektu zúčtování, kterého se údaje týkají, operátor trhu nejpozději do 30 minut po jejich obdržení. Subjekt zúčtování může v informačním systému operátora trhu zpřístupnit tyto údaje i jinému registrovanému účastníkovi trhu s plynem.
(10) Nejpozději do 12:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin šestého pracovního dne plynárenského měsíce, zasílá provozovatel distribuční soustavy aktualizaci údajů zaslaných podle odstavce 3.
 
§ 45
(1) Nejpozději do 12:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu za předcházející plynárenský měsíc
a) třídu typového diagramu dodávky a hodnotu plánované roční spotřeby plynu, případně hodnotu vypočtené distribuční kapacity a skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C odečítaných měsíčně, kteří změnili dodavatele plynu a jejichž odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu,
b) třídu typového diagramu dodávky a hodnotu plánované roční spotřeby plynu, a skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele plynu a jejichž odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu, a provozovatel distribuční soustavy disponuje hodnotou měsíčního odečtu,
c) skutečné hodnoty odběrů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C, kteří změnili dodavatele plynu a jejichž odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu, pokud byl u nich proveden a ověřen v předchozím plynárenském měsíci odečet plynu a datum odečtu plynu, třída typového diagramu dodávky a hodnota plánované roční spotřeby plynu, pokud nebyly předány podle písmene a) nebo b),
d) změnu třídy typového diagramu dodávky a plánované roční spotřeby plynu u těch zákazníků, kteří změnili dodavatele plynu a jejichž odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu, pokud u nich došlo ke změně a nebyl proveden odečet plynu,
e) hodnotu celkové plánované roční spotřeby pro jednotlivé třídy typových diagramů dodávky za všechna odběrná místa zákazníků s měřením typu C v příslušné distribuční soustavě, kteří nezměnili dodavatele plynu, platnou k poslednímu plynárenskému dni příslušného kalendářního měsíce,
f) hodnotu skutečné měsíční spotřeby plynu pro jednotlivé třídy typových diagramů dodávky za všechna odběrná místa zákazníků s měřením typu C odečítaná měsíčně, kteří nezměnili dodavatele plynu, v rozdělení na plánovanou roční spotřebu plynu zákazníků s měřením typu C s vypočtenou distribuční kapacitou.
(2) Provozovatel distribuční soustavy zasílá hodnoty podle § 44 odst. 2 písm. g) a h) operátorovi trhu, pokud v příslušné distribuční soustavě změnil dodavatele plynu alespoň jeden zákazník pro odběrné místo s měřením typu C.
(3) Provozovatel distribuční soustavy sdělí nejpozději do 15. prosince operátorovi trhu plánovanou hodnotu ztrát v následujícím kalendářním roce.
(4) Do 12:00 hodin devátého kalendářního dne, nejpozději však do 12:00 hodin šestého pracovního dne, plynárenského měsíce předá provozovatel distribuční soustavy operátorovi trhu za předcházející plynárenský měsíc veškeré údaje podle přílohy č. 7 k této vyhlášce za vyúčtování distribuce plynu za předcházející plynárenský měsíc pro odběrná místa, kde došlo ke změně dodavatele plynu, a tato odběrná místa byla pro daný plynárenský měsíc pro jednotlivé zasílání dat označena.
(5) Operátor trhu zpřístupní údaje zasílané provozovatelem distribuční soustavy podle odstavce 4 za odběrné místo nejpozději 24 hodin po jejich obdržení dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování.
(6) Každý den nejpozději do 13:00 hodin zpřístupní operátor trhu v informačním systému předběžné hodnoty odběru plynu v odběrném místě zákazníka, který změnil dodavatele plynu, dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování. U odběrných míst s měřením typu A se zpřístupní hodnoty zaslané podle § 44 odst. 1 písm. e) nebo § 44 odst. 5 písm. f). U odběrných míst s měřením typu B se za předběžnou hodnotu odběru plynu považuje hodnota určená operátorem trhu postupem uvedeným v § 46 odst. 7. U odběrných míst s měřením typu C jsou zveřejněny předběžné sumární hodnoty za skupiny odběrných míst subjektu zúčtování v členění za příslušnou síť a třídu TDD. Za předběžnou hodnotu odběru plynu se považuje hodnota určená operátorem trhu podle § 46 a 47.
(7) Operátor trhu nejpozději každý jedenáctý den kalendářního měsíce do 12:00 hodin zpřístupní v informačním systému pro odběrné místo zákazníka, který změnil dodavatele plynu, dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování skutečné hodnoty z měření za předchozí měsíc za každý jednotlivý plynárenský den.
(8) Opravné údaje hodnot zaslaných podle odstavců 1 a 2 a § 44 odst. 2 a 6 zasílá provozovatel distribuční soustavy a provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu nejpozději do tří kalendářních měsíců po termínu podle odstavce 1. Ustanovení odstavců 4 a 5 se pro opravné údaje hodnot použijí přiměřeně.
(9) Nejpozději třetí kalendářní den před začátkem následujícího kalendářního měsíce do 12:00 hodin zasílá provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu předpokládané hodnoty rezervované přepravní kapacity v odběrném místě zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě platné od prvního dne následujícího měsíce ve všech odběrných místech zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě.
Vyhodnocování odchylek s využitím typových diagramů dodávky
 
§ 46
(1) Typové diagramy dodávky se používají jako náhradní metoda stanovení denního odběru plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C.
(2) Operátor trhu vytváří na základě dat poskytnutých provozovateli distribučních soustav normalizované typové diagramy dodávky platné pro celou plynárenskou soustavu pro jednotlivé třídy typových diagramů dodávky a pro každý kalendářní rok.
(3) Provozovatel distribuční soustavy přiřazuje jednotlivé třídy typových diagramů dodávky k odběrným místům zákazníků s měřením typu C při připojení odběrného plynového zařízení zákazníka, při změně charakteru odběrného místa a při změně plánované roční spotřeby plynu. Každému odběrnému místu je možno přiřadit pro dané období pouze jeden typový diagram dodávky. Přiřazení třídy typového diagramu dodávky k odběrnému místu se provádí podle přílohy č. 11 k této vyhlášce. Charaktery odběrných míst jsou pro tyto účely uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce. Provozovatel distribuční soustavy vede evidenci přiřazování tříd typových diagramů dodávky nejméně za období posledních 3 let.
(4) Operátor trhu vypočítá odběr plynu podle přepočteného typového diagramu dodávky pro odběrné místo zákazníka s měřením typu C za plynárenský den z velikosti plánované roční spotřeby v odběrném místě a denní hodnoty příslušného přepočteného typového diagramu dodávky podle přílohy č. 9 k této vyhlášce. Plánovanou roční spotřebu plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C stanovuje provozovatel distribuční soustavy postupem uvedeným v příloze č. 10 k této vyhlášce. Pro odběrné místo zákazníka s měřením typu C odečítané měsíčně nebo zasílané operátorovi trhu podle § 45 odst. 1 písm. b) se skutečná denní hodnota odběru plynu určí ze skutečné měsíční spotřeby plynu v daném odběrném místě a poměru přepočteného typového diagramu dodávky a součtu přepočtených typových diagramů dodávky za všechny plynárenské dny příslušného plynárenského měsíce podle přílohy č. 9 k této vyhlášce.
(5) Operátor trhu stanoví pro každý plynárenský den zbytkový diagram odběru v příslušné distribuční soustavě, který se určí podle přílohy č. 9 k této vyhlášce.
(6) Nejsou-li pro přepočtený typový diagram dodávky k dispozici hodnoty skutečných klimatických podmínek, použije se hodnota poslední známé předpovědi klimatických podmínek pro příslušný plynárenský den.
(7) V případě, že pro předběžné vyhodnocení odchylek v průběhu plynárenského měsíce operátor trhu neobdrží předběžné hodnoty odběru plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu B od provozovatele příslušné přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, použije operátor trhu pro vypořádání odchylek náhradní odhad denní předpokládané spotřeby plynu stanovený jako podíl plánované měsíční spotřeby plynu a počtu dní v kalendářním měsíci. V případě, že plánovaná měsíční spotřeba plynu není k dispozici, použije operátor trhu odhad vypočítaný jako průměr skutečných hodnot za poslední známé 4 plynárenské dny stejné podle názvu uložených v systému operátora trhu. Pokud v systému operátora trhu nejsou uloženy žádné skutečné hodnoty, použije operátor trhu pro vypořádání předběžných odchylek hodnoty vypočtené jako 66 % rezervované distribuční kapacity převedené na energetické jednotky hodnotou spalného tepla 10,55 kWh/m
3
.
 
§ 47
(1) Zbytkový diagram odběru za každý plynárenský den rozpočítává operátor trhu na odběrná místa zákazníků s měřením typu C po jednotlivých třídách typových diagramů dodávky podle přílohy č. 9 k této vyhlášce za všechna měření typu C v příslušné distribuční soustavě pro určení předběžných hodnot odběru plynu. Zbytkový diagram odběru za každý plynárenský den rozpočítává operátor trhu na odběrná místa zákazníků s měřením typu C po jednotlivých třídách typových diagramů dodávky podle přílohy č. 9 k této vyhlášce za všechna měření typu C, která nejsou odečítána měsíčně v příslušné distribuční soustavě pro určení skutečných hodnot odběru plynu. Takto stanovené hodnoty jsou považovány za hodnoty odběrů plynu zákazníků s měřením typu C pro potřebu stanovení denních odchylek jednotlivých subjektů zúčtování.
(2) U distribučních soustav, ve kterých jsou všechna měření typu C odečítána měsíčně, se pro určení předběžných hodnot odběru plynu používá principu zbytkového diagramu. Pro určení skutečných hodnot odběru plynu se použije skutečná měsíční spotřeba měření typu C rozdělená za daný plynárenský měsíc podle příslušného typového diagramu dodávky na odběry v jednotlivých plynárenských dnech. Rozdíl mezi celkovou hodnotou dodávky plynu a celkovou hodnotou odběru plynu jsou ztráty a vlastní spotřeba provozovatele distribuční soustavy.
(3) Operátor trhu zveřejňuje
a) nejpozději 1 kalendářní měsíc před prvním plynárenským dnem daného kalendářního roku normalizované typové diagramy dodávky platné po celý kalendářní rok,
b) nejpozději do 13:00 hodin prvního dne po plynárenském dni, jehož se týkají, přepočtené typové diagramy dodávky platné pro daný plynárenský den,
c) nejpozději do 13:00 hodin prvního dne po plynárenském dni, jehož se týkají, předběžné koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních soustav; podrobnosti způsobu stanovení koeficientu zbytkového diagramu jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce,
d) nejpozději do 12:00 hodin jedenáctého dne následujícího plynárenského měsíce skutečné koeficienty zbytkových diagramů jednotlivých distribučních soustav po jednotlivých plynárenských dnech předcházejícího plynárenského měsíce; podrobnosti způsobu stanovení koeficientu zbytkového diagramu jsou uvedeny v příloze č. 9 k této vyhlášce,
e) nejpozději 1 kalendářní měsíc před prvním plynárenským dnem daného kalendářního roku normální klimatické podmínky platné pro celý kalendářní rok,
f) nejpozději do 13:00 hodin prvního dne po plynárenském dni skutečné klimatické podmínky, v případě, že skutečné plynárenské klimatické podmínky nebudou známé, použije se hodnota poslední známé předpovědi klimatických podmínek,
g) denně do 13:00 hodin přepočtené typové diagramy dodávky na následujících 7 plynárenských dní na základě předpovědi klimatických podmínek.
(4) Třídy typových diagramů dodávky jsou uvedeny v příloze č. 11 k této vyhlášce.
 
§ 48
Vyhodnocování a zúčtování rozdílů mezi hodnotami podle typových diagramů dodávek a skutečnými hodnotami spotřeby
(1) Při užívání typových diagramů dodávek vzniká rozdíl mezi hodnotou určenou touto metodou a skutečnou hodnotou spotřeby v příslušném odběrném místě. Vyhodnocování a zúčtování těchto rozdílů subjektům zúčtování provádí operátor trhu v měsíčních cyklech.
(2) Operátor trhu z odečtů plynu v odběrných místech zákazníků s měřením typu C podle § 45 odst. 1 písm. c) provádí vyhodnocení rozdílů mezi hodnotami skutečné spotřeby plynu a hodnotami stanovenými podle § 47 odst. 1 za stejné období. Operátor trhu sečte rozdíly mezi skutečnou spotřebou plynu a hodnotou podle typových diagramů dodávky za všechny dotčené zákazníky příslušného subjektu zúčtování a tyto rozdíly vyúčtuje subjektu zúčtování za vyrovnávací cenu plynu v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. V případě, že v období, kterého se týká vyhodnocení rozdílů, dojde ke změně vyrovnávací ceny, vyhodnocují se rozdíly před změnou a po změně vyrovnávací ceny zvlášť.
(3) Za příslušný kalendářní měsíc se zúčtované rozdíly podle odstavce 2 v rozdělení po jednotlivých distribučních soustavách vyúčtují s opačným znaménkem subjektu zúčtování, na který v příslušné distribuční soustavě byla přenesena odpovědnost za odchylku u zákazníků, kteří nezměnili dodavatele plynu.
(4) Každý kalendářní měsíc nejpozději třináctý kalendářní den do 12:00 hodin zpřístupní operátor trhu v informačním systému subjektům zúčtování, případně dalším účastníkům trhu s plynem oprávněným k seznámení se s těmito údaji, vyhodnocení vyúčtování rozdílů mezi skutečnou spotřebou plynu a hodnotou podle typových diagramů dodávky podle odstavců 2 a 3 a mezi skutečnou spotřebou plynu a opravenou hodnotou skutečné spotřeby plynu.
(5) Pokud byla za odběrná místa zákazníků s měřením typu C nejpozději v den skutečného odeslání údajů pro vyhodnocování odchylek podle § 45 odst. 1 písm. c) čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden odečet podle § 45 odst. 1 písm. c), zaslána provozovatelem distribuční soustavy opravná hodnota odečtu plynu, provede operátor trhu nejpozději šestnáctý kalendářní den do 12:00 hodin čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden odečet plynu podle § 45 odst. 1 písm. c), zúčtování rozdílů podle odstavců 2 a 3 a tyto hodnoty zveřejní v informačním systému.
(6) Pokud dojde k předání opravných hodnot odečtů plynu podle § 51 odst. 1, operátor trhu provede nejpozději třináctý kalendářní den do 12:00 hodin čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ke kterému se opravná hodnota odečtu plynu předaného podle § 51 odst. 1 vztahuje, vyhodnocení a zúčtování rozdílů podle odstavců 2 a 3 a tyto hodnoty zveřejní v informačním systému.
(7) Provozovatel distribuční soustavy zašle jedenkrát ročně nejpozději ke dni 31. března skutečnou hodnotu ztrát v příslušné distribuční soustavě. Operátor trhu rozdíl vyúčtuje se subjektem zúčtování, který v příslušné distribuční soustavě převzal odpovědnost za odchylku u ztrát za vyrovnávací cenu plynu stanovenou Úřadem. V případě, že v příslušném kalendářním roce dojde ke změně vyrovnávací ceny, vyhodnocují se rozdíly před změnou a po změně vyrovnávací ceny zvlášť.
(8) Po vyhodnocení ztrát se zúčtované rozdíly podle odstavce 7 vyúčtují s opačným znaménkem subjektu zúčtování, který v příslušné distribuční soustavě převzal odpovědnost za odchylku u zákazníků, kteří nezměnili dodavatele plynu.
(9) Finanční vypořádání rozdílů podle odstavců 2 až 8 provádí operátor trhu.
(10) Operátor trhu nepostupuje podle odstavců 1 až 4, 7 a 8 v případě distribučních soustav, ve kterých jsou všechna odběrná místa odečítána měsíčně.
Vyhodnocení odchylek jednotlivých subjektů zúčtování a jejich vypořádání
 
§ 49
(1) Každý den nejpozději do 13:00 hodin oznámí operátor trhu jednotlivým subjektům zúčtování výsledky předběžného vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský den v členění:
a) velikost předběžné vstupní odchylky,
b) velikost předběžné výstupní odchylky,
c) velikost předběžné celkové odchylky,
d) předběžná velikost a směr systémové odchylky, o níž je předem informován provozovatel přepravní soustavy,
e) předběžná velikost rozdílu alokací a nominací na hraničním bodě a bodě přeshraničního plynovodu s rozlišením po jednotlivých dovozcích plynu,
f) předběžná velikost rozdílu alokací a nominací na bodě virtuálního zásobníku plynu s rozlišením po jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit.
(2) Každý den do 13:30 hodin může subjekt zúčtování zaslat operátorovi trhu nesouhlas s výsledky předběžného vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský den podle odstavce 1 písm. a) až c) a § 44 odst. 9. Operátor trhu přijme nesouhlas s výsledky předběžného vyhodnocení odchylek pouze od subjektu zúčtování, který se na základě oznámení podle odstavce 1 dostal v příslušném plynárenském dni do mimotoleranční odchylky nebo je odchylka subjektu zúčtování větší než 3 000 MWh. V případě, že operátor trhu vyhodnotí nesouhlas s výsledky předběžného vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský den jako oprávněný, oznámí jednotlivým subjektům zúčtování nový termín pro podání nominace předběžné odchylky podle § 32 odst. 2 nejpozději hodinu před novým termínem pro podání nominace předběžné odchylky, nejpozději však do 16:00 hodin téhož dne.
(3) Na základě předběžného vyhodnocení odchylek subjekt zúčtování podává nominaci předběžné celkové odchylky na následující plynárenský den maximálně do výše velikosti předběžné celkové odchylky za předcházející plynárenský den. V případě, že je nominace předběžné celkové odchylky subjektu zúčtování nižší než velikost předběžné celkové odchylky podle odstavce 1 písm. c) za předcházející plynárenský den, je zbývající část předběžné celkové odchylky vypořádána vůči operátorovi trhu uhrazením ceny za chybějící vyrovnávací plyn nebo obdržením ceny za přebývající vyrovnávací plyn v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. Nominace předběžné celkové odchylky subjektu zúčtování je rovna nule v případě, že v předcházejícím plynárenském dni byl vyhlášen stav nouze na celém území České republiky z důvodu nedostatku nebo přebytku plynu v plynárenské soustavě.
(4) Operátor trhu zúčtuje a vypořádá s provozovatelem přepravní soustavy rozdíl mezi přijatými a uhrazenými platbami za chybějící a přebývající vyrovnávací plyn a přijatými platbami za mimotoleranční odchylky od subjektu zúčtování.
(5) Operátor trhu každý jedenáctý den kalendářního měsíce do 12:00 hodin vyhodnotí a oznámí jednotlivým subjektům zúčtování na základě skutečných hodnot z měření za předchozí měsíc za každý jednotlivý plynárenský den v členění:
a) velikost skutečné vstupní odchylky,
b) velikost skutečné výstupní odchylky,
c) velikost skutečné celkové odchylky,
d) skutečnou velikost a směr systémové odchylky, o níž je předem informován provozovatel přepravní soustavy,
e) celkovou odchylku nad povolenou toleranci za každý plynárenský den, ve kterém k takové odchylce došlo, a tato odchylka měla stejné znaménko jako systémová odchylka,
f) nevyužitou toleranci,
g) skutečnou velikost rozdílu alokací a nominací na hraničním bodě a bodě přeshraničního plynovodu s rozlišením po jednotlivých dovozcích plynu,
h) skutečnou velikost rozdílu alokací a nominací na bodě virtuálního zásobníku plynu s rozlišením po jednotlivých kódech rezervovaných skladovacích kapacit.
(6) V den oznámení podle odstavce 5 nejpozději do 15:00 hodin může subjekt zúčtování zaslat operátorovi trhu nesouhlas s výsledky vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský měsíc podle odstavce 5. Operátor trhu přijme nesouhlas s výsledky vyhodnocení odchylek pouze od subjektu zúčtování, který se na základě oznámení podle odstavce 5 dostal v příslušném plynárenském dni do mimotoleranční odchylky nebo je odchylka subjektu zúčtování větší než 3 000 MWh. V případě, že operátor trhu vyhodnotí nesouhlas s výsledky vyhodnocení odchylek za předcházející plynárenský měsíc jako oprávněný, oznámí jednotlivým subjektům zúčtování nové hodnoty podle odstavce 5 nejpozději do 18:00 hodin téhož dne.
 
§ 50
(1) Operátor trhu zašle subjektu zúčtování třináctý kalendářní den upravené hodnoty odchylek podle § 49 odst. 5 písm. e), pokud subjekt zúčtování obchodoval s nevyužitou tolerancí podle § 42a.
(2) Na základě skutečného vyhodnocení odchylek subjekt zúčtování podává nominaci skutečné celkové odchylky na patnáctý až dvacátý čtvrtý plynárenský den daného měsíce ve výši maximálně jedné desetiny součtu skutečných celkových odchylek za předcházející plynárenský měsíc. V případě, že je nominace skutečné celkové odchylky subjektu zúčtování nižší než jedna desetina velikosti součtu skutečných celkových odchylek za předcházející plynárenský měsíc, je zbývající část jedné desetiny součtu skutečných celkových odchylek za předcházející plynárenský měsíc vypořádána vůči operátorovi trhu uhrazením ceny za chybějící vyrovnávací plyn nebo obdržením ceny za přebývající vyrovnávací plyn v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu.
(3) Kromě ceny plynu v odchylce podle odstavce 2 a § 49 odst. 3 vyúčtuje operátor trhu subjektu zúčtování samostatně platby za odchylky nad povolenou toleranci v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu, pokud byla tolerance navýšená o hodnotu nevyužité tolerance nakoupené na trhu s nevyužitou tolerancí v příslušný plynárenský den překročena a odchylka subjektu zúčtování měla stejné znaménko jako systémová odchylka.
 
§ 51
Vyhodnocení a vyúčtování odchylek po zaslání opravných hodnot odečtu
(1) Pokud byla za odběrná místa zákazníků s měřením typu A, B nebo C odečítaných měsíčně nejpozději v den skutečného odeslání údajů pro vyhodnocování odchylek podle § 44 odst. 2 čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden odečet plynu, zaslána provozovatelem distribuční nebo přepravní soustavy opravná hodnota tohoto odečtu plynu předaná podle § 44 odst. 2 písm. e) a g) nebo podle § 45 odst. 1 písm. c), provede operátor trhu nejpozději dvanáctý kalendářní den do 12:00 hodin čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden odečet plynu, zúčtování rozdílů mezi hodnotou odečtu plynu a opravnou hodnotou odečtu plynu zaslané podle tohoto odstavce za zúčtovací cenu plynu v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. Finanční vypořádání rozdílů provádí operátor trhu.
(2) Dojde-li po zaslání opravné hodnoty odečtu plynu podle odstavce 1 ke snížení velikosti odchylky přiřazené subjektu zúčtování, operátor trhu provede nejpozději dvanáctý kalendářní den do 12:00 hodin čtvrtého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byl proveden odečet plynu, finanční vypořádání rozdílu mezi hodnotou odchylky stanovenou podle § 36 odst. 7 a hodnotou vypočtenou podle tohoto odstavce za pevnou cenu za odchylku nad povolenou toleranci v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu maximálně do výše uhrazených plateb za odchylku nad povolenou toleranci za plynárenský den. Dojde-li po zaslání opravné hodnoty odečtu plynu podle odstavce 1 ke zvýšení velikosti odchylky přiřazené subjektu zúčtování, operátor trhu finanční vypořádání nad povolenou toleranci neprovede.
Standardní změna dodavatele plynu
 
§ 52
(1) Standardní změnou dodavatele plynu účastníka trhu s plynem je
a) změna dodavatele plynu za jiného dodavatele plynu,
b) změna dodavatele plynu z dodavatele poslední instance.
(2) Před podáním žádosti o standardní změnu dodavatele plynu podle odstavce 3 uzavírá zákazník s novým dodavatelem plynu smlouvu o dodávce plynu nebo smlouvu o sdružených službách dodávky plynu.
(3) Nejdříve 4 měsíce před změnou dodavatele plynu a nejpozději desátý pracovní den do 10:00 hodin před požadovaným termínem změny dodavatele plynu doručí nový dodavatel plynu žádost o standardní změnu dodavatele plynu operátorovi trhu. V případě, že nový dodavatel plynu zajišťuje dodávku podle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, podává žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 11 nejpozději v den podání žádosti o standardní změnu dodavatele plynu a nejdříve 10 pracovních dnů před podáním žádosti o standardní změnu dodavatele plynu. Žádost o standardní změnu dodavatele plynu musí obsahovat tyto údaje:
a) identifikace nového dodavatele plynu formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1,
b) typ smlouvy o dodávce plynu a datum, od kterého se má dodávka plynu uskutečnit, a dobu trvání smlouvy,
c) identifikace subjektu zúčtování, který má být přiřazen k odpovědnosti za odchylku v odběrném místě, které je změnou dodavatele plynu dotčeno, formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1,
d) odběrné místo a jeho identifikaci formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1,
e) informaci, zda byla smlouva o dodávce plynu nebo sdružených službách dodávky plynu uzavřena spotřebitelem nebo podnikající fyzickou osobou v prostorách obvyklých k podnikání nebo mimo prostory obvyklé k podnikání nového dodavatele plynu.
(4) Každý pracovní den nejpozději do 12:00 hodin, pokud byla žádost podle odstavce 3 přijata do 10:00 hodin daného pracovního dne, informuje operátor trhu prostřednictvím svého informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování, provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o plánované standardní změně dodavatele plynu zasláním identifikace odběrného místa formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1, termínu, od kterého se má dodávka novým dodavatelem plynu uskutečnit, a údaj podle odstavce 3 písm. e). Žádost podle odstavce 3, která byla přijata po 10:00 hodině pracovního dne, se považuje za žádost přijatou následující pracovní den.
(5) Do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy informuje operátora trhu o možnosti nebo nemožnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3, pokud se jedná o standardní změnu dodavatele, kdy nový dodavatel uzavřel smlouvu o sdružených službách dodávky plynu. Distribuční nebo přepravní kapacitu do odběrného místa zákazníka není možné rezervovat při nedostatečném finančním zajištění, pokud žádost nebyla podána ve stanoveném termínu nebo pokud nesplňuje náležitosti žádosti o rezervaci distribuční nebo přepravní kapacity. Za nesplnění náležitostí žádosti se považuje, pokud z žádosti není možné jednoznačně identifikovat účastníka trhu s plynem, a to přiřazením EIC kódu se jménem, příjmením a datem narození účastníka trhu s plynem nebo obchodní firmou, popřípadě názvem účastníka trhu a identifikačním číslem osoby, pokud bylo přiděleno, odběrné místo, ve kterém má dojít ke změně dodavatele, nebylo zahrnuto do podané žádosti o rezervaci distribuční kapacity nebo pokud nový dodavatel plynu žádost nedoplní nebo neupraví do 14:00 hodin pracovního dne následujícího po dni, kdy jej provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy vyzval k odstranění nedostatků v žádosti s vyznačením chybných údajů.
(6) V případě, že provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy neinformuje operátora trhu podle odstavce 5 věty první do čtvrtého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4, operátor trhu na tuto skutečnost provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy upozorní. Pokud provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy ani poté nesplní informační povinnost podle odstavce 5 věty první, ale zaregistruje odběrné místo zákazníka podle odstavce 15, má se za to, že informoval operátora trhu o možnosti rezervovat distribuční nebo přepravní kapacitu.
(7) Operátor trhu neprodleně po termínu podle odstavce 5 informuje stávajícího dodavatele plynu, nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, o možnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3. V případě, že není možné rezervovat distribuční nebo přepravní kapacitu do odběrného místa zákazníka podle odstavce 3, operátor trhu informuje prostřednictvím informačního systému stávajícího a nového dodavatele plynu, stávající a nový subjekt zúčtování, provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o zastavení standardní změny dodavatele plynu.
(8) Do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 může stávající dodavatel plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu požádat o pozastavení standardní změny dodavatele plynu, pokud k datu účinnosti změny dodavatele nedošlo k ukončení smlouvy se stávajícím dodavatelem plynu, jejímž předmětem je dodávka plynu, nebo pokud zákazník písemně projeví vůli změnu dodavatele plynu neprovést.
(9) Do 14:00 hodin osmého pracovního dne po předání informací podle odstavce 4 může nový dodavatel plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu žádost o standardní změnu dodavatele vzít zpět.
(10) Nejpozději do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku. Neprodleně po vyjádření souhlasu subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o přiřazení subjektu zúčtování. Pokud do pátého pracovního dne do 18:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 není v informačním systému operátora trhu souhlas subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího a nového dodavatele plynu, stávající a nový subjekt zúčtování a další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o ukončení standardní změny dodavatele plynu.
(11) Nejpozději do 15:00 hodin pracovního dne, ve kterém byla přijata žádost podle odstavce 9, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému stávajícího dodavatele plynu, stávající subjekt zúčtování, provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a další dotčené subjekty, kterých se žádost o standardní změnu dodavatele týká, o ukončení procesu změny dodavatele.
(12) Nejpozději do 20:00 hodin pracovního dne, ve kterém byla přijata žádost podle odstavce 8 do 18:00 hodin daného pracovního dne, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, že stávající dodavatel plynu požádal o zastavení standardní změny dodavatele plynu.
(13) Pokud stávající dodavatel plynu požádal o zastavení standardní změny dodavatele plynu podle odstavce 8, avšak nový dodavatel plynu na základě písemného vyjádření zákazníka, ze kterého je zřejmé, že zákazník hodlá změnit dodavatele, potvrdí v informačním systému operátora trhu podanou žádost o změnu dodavatele, a to nejpozději do osmého pracovního dne ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 14:00 hodin, operátor trhu pokračuje v procesu změny dodavatele.
(14) Do pátého pracovního dne do 12:00 hodin po předání informací podle odstavce 4 provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy zaregistruje u operátora trhu odběrné místo zákazníka, kde dochází ke standardní změně dodavatele plynu, a předá informace o odběrném místu podle přílohy č. 12 k této vyhlášce.
(15) Nejpozději devátý pracovní den ode dne podání informace operátorem trhu podle odstavce 4 do 8:00 hodin oznámí operátor trhu provozovateli distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, stávajícímu dodavateli plynu, novému dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování výsledek posouzení žádosti o standardní změnu dodavatele plynu.
(16) Distribuční nebo přepravní kapacita je pro odběrné místo podle odstavce 3 oznámením o zaregistrování standardní změny dodavatele plynu podle odstavce 15 rezervována.
(17) V případě, že v žádosti o změnu dodavatele byla uvedena informace o jejím uzavření mimo prostory obvyklé k podnikání, a zákazník odstoupil od smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického zákona9) a současně požaduje pokračování dodávek od stávajícího dodavatele, může stávající dodavatel zastavit změnu dodavatele v termínu podle odstavce 9.
 
§ 53
(1) Zaregistrovaná standardní změna dodavatele plynu nabývá účinnosti k plynárenskému dni uvedenému v žádosti o standardní změnu dodavatele plynu podle § 52 odst. 3 písm. b).
(2) K datu účinnosti standardní změny dodavatele plynu provede provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy odečet stavu měřidla, v případě odběrných míst s měřením typu C stanoví stav měřicího zařízení postupem podle odstavce 3, a zjištěné údaje provozovatel distribuční soustavy následně zašle operátorovi trhu. Operátor trhu tyto údaje bez zbytečného odkladu předá předchozímu a novému dodavateli plynu a předchozímu a novému subjektu zúčtování.
(3) Stanovení stavu měřicího zařízení u odběrných míst s měřením typu C provádí provozovatel distribuční soustavy odečtem k datu účinnosti standardní změny dodavatele plynu nebo se použije odečet stavu měřicího zařízení podaný zákazníkem provozovateli distribuční soustavy přímo nebo prostřednictvím stávajícího nebo nového dodavatele plynu, pokud je podán do konce pátého pracovního dne ode dne změny dodavatele plynu, nebo v případě, že odečet stavu měřicího zařízení není podán do konce pátého pracovního dne ode dne změny dodavatele plynu, stanoví se stav měřicího zařízení odhadem spotřeby plynu k datu účinnosti změny dodavatele plynu podle přílohy č. 13 k této vyhlášce. Pokud byl proveden odečet provozovatelem distribuční soustavy a současně byl podán odečet zákazníkem, pro vyúčtování distribuce plynu se použije odečet zjištěný provozovatelem distribuční soustavy.
(4) Při standardní změně dodavatele plynu v odběrném místě zákazníka s měřením typu A a B provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, zasílá operátorovi trhu nejpozději v termínu podle § 52 odst. 14 skutečné denní hodnoty odběru plynu v odběrném místě zákazníka za posledních 17 známých kalendářních měsíců a skutečné denní hodnoty odběru plynu za odběrné místo zákazníka v termínu podle § 44 odst. 2 nebo § 44 odst. 6 za plynárenské měsíce, ve kterých byla standardní změna dodavatele plynu schválena podle § 52 odst. 15, ale nebyla účinná.
(5) Dochází-li ke změně zákazníka v odběrném místě a současně ke změně dodavatele plynu, použijí se ustanovení o standardní změně dodavatele plynu obdobně s výjimkou ustanovení § 52 odst. 8. Důvodem pro nemožnost rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle § 52 odst. 5 je rovněž nepodání žádosti o uzavření smlouvy o připojení. Pro zahájení dodávek do odběrného místa nově připojeného zákazníka, kdy dodavatelem plynu není obchodník s plynem, který je dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně, a pro zahájení dodávek do odběrného místa po neoprávněném odběru plynu nebo neoprávněné distribuci novým dodavatelem plynu, který není dodavatelem poslední instance v příslušné domácí zóně, se použijí ustanovení o standardní změně dodavatele plynu obdobně, s tím, že
a) žádost o standardní změnu dodavatele plynu podle § 52 odst. 3 doručuje operátorovi trhu dodavatel plynu nejpozději do 10:00 hodin pracovního dne předcházejícího pracovnímu dni nejbližšího možného zahájení dodávek plynu sjednaným s provozovatelem distribuční soustavy,
b) žádost o standardní změnu dodavatele plynu podle § 52 odst. 3 písm. b) musí obsahovat typ smlouvy, jejímž předmětem je dodávka plynu, datum nejbližšího možného zahájení dodávky plynu sjednaný s provozovatelem distribuční soustavy a dobu trvání smlouvy,
c) úkony k provedení změny dodavatele podle § 52 odst. 5 až 7, 10 a 14 se uskutečňují do 18:00 hodin pracovního dne předcházejícího pracovnímu dni nejbližšího možného zahájení dodávek plynu sjednaným s provozovatelem distribuční soustavy. Úkony podle § 52 odst. 8, 9 a 11 až 13 se nepoužijí,
d) operátor trhu oznámí výsledek posouzení žádosti o standardní změnu dodavatele plynu podle § 52 odst. 15 neprodleně po provedení všech úkonů podle § 53 odst. 5 písm. c). Účinnost změny dodavatele nastává v den nejbližšího možného zahájení dodávek plynu sjednaným s provozovatelem distribuční soustavy.
(6) Operátor trhu vyřizuje žádosti o uskutečnění změny dodavatele v pořadí, v jakém byly operátorem trhu obdrženy. Podá-li žádost podle věty první více účastníků trhu s plynem pro totéž odběrné místo se shodným požadovaným datem účinnosti změny dodavatele, považuje se za účinnou změna dodavatele, kterou operátor trhu zaregistroval jako poslední. V takovém případě operátor trhu informuje o plánovaném uskutečnění změny dodavatele a oznámí registraci změny dodavatele všem dodavatelům a subjektům zúčtování, kteří jsou změnou dodavatele dotčeni.
(7) Operátor trhu k datu účinnosti změny dodavatele zruší každá jednotlivá přiřazení odběrného nebo předávacího místa těm dodavatelům, jejichž období dodávky jsou přiřazením odběrného nebo předávacího místa novému dodavateli dotčena, a informuje o tom neprodleně dotčeného dodavatele, dotčený subjekt zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné nebo předávací místo připojeno.
 
§ 53a
Zkrácení dodávky plynu
(1) Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 10:00 hodin desátého pracovního dne před plánovaným ukončením dodávky. Operátor trhu zruší k požadovanému datu ve svém systému přiřazení odběrného místa k dodavateli plynu a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.
(2) Žádost o zkrácení dodávky plynu do odběrného místa v případě odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 2, 3 a 4 energetického zákona9) posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 23:00 hodin kalendářního dne předcházejícího dni, ve kterém měla nabýt účinnosti změna dodavatele v systému operátora trhu, nebo mělo nabýt účinnosti odstoupení od smlouvy podle § 11a odst. 3 a 4 energetického zákona9). Operátor trhu zruší k požadovanému datu ve svém systému přiřazení odběrného místa k dodavateli plynu a dotčenému subjektu zúčtování a neprodleně o této skutečnosti informuje dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno. Zkrácení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu ukončení rezervace distribuční kapacity do odběrného místa.
 
§ 53b
Prodloužení dodávky plynu
(1) Žádost o prodloužení dodávky plynu do odběrného místa posílá dodavatel plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu nejpozději do 23:00 hodin posledního kalendářního dne dodávky plynu. V žádosti původní dodavatel plynu uvede nový termín ukončení dodávky plynu. Subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku, nejpozději do 23:30 hodin posledního kalendářního dne dodávky plynu. Operátor trhu neprodleně informuje o prodloužení dodávky plynu a dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní soustavy nebo příslušného provozovatele distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a dodavatele plynu. Prodloužení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pokračování rezervace distribuční kapacity do odběrného místa. Prodloužení dodávky plynu podle tohoto odstavce nabývá účinnosti pouze tehdy, jestliže v termínu požadovaného prodloužení není k odběrnému místu v systému operátora trhu přiřazen jiný dodavatel plynu.
(2) V případě, že zákazník odstoupil od smlouvy nebo více smluv podle § 11a odst. 2 energetického zákona9) a tuto skutečnost doložil dodavateli plynu, který je v rámci nejbližší změny dodavatele nahrazován za jiného dodavatele plynu (dále jen „původní dodavatel plynu“), a současně požaduje pokračování dodávky plynu od původního dodavatele plynu, posílá původní dodavatel plynu žádost o prodloužení dodávky plynu operátorovi trhu prostřednictvím informačního systému operátora trhu v termínu podle odstavce 1. Operátor trhu neprodleně informuje o žádosti o prodloužení dodávky plynu dotčené subjekty zúčtování a příslušného provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, a dodavatele plynu. Původní dodavatel plynu v žádosti uvede nový termín ukončení dodávky plynu a jednoznačně označí, že se jedná o prodloužení dodávky plynu na základě odstoupení zákazníka od smlouvy podle § 11a odst. 2 energetického zákona9). Subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku v termínu podle odstavce 1. Prodloužení dodávky plynu znamená v případě smlouvy o sdružených službách dodávky plynu pokračování rezervace distribuční kapacity do odběrného místa.
(3) Operátor trhu oznámí výsledek posouzení žádosti o prodloužení dodávky plynu podle odstavce 2 neprodleně po zaslání souhlasu subjektu zúčtování s převzetím odpovědnosti za odchylku.
(4) Operátor trhu k datu účinnosti prodloužení dodávky plynu podle odstavce 2 zruší každá jednotlivá přiřazení odběrného místa dodavatelům plynu, u kterých zákazník prokazatelně podle § 11a odst. 2 energetického zákona9) odstoupil od smlouvy, a neprodleně o této skutečnosti informuje původního dodavatele plynu, dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.
 
§ 54
Rychlá změna dodavatele plynu
(1) V případě, že subjekt zúčtování ani po krácení nominací podle § 32 odst. 4 nemá potřebné finanční zajištění, operátor trhu zveřejňuje v 17:30 hodin prostřednictvím informačního systému informaci, že subjekt zúčtování nemá potřebné finanční zajištění pro pokrytí dodávek do odběrných míst zákazníků. Operátor trhu současně o této skutečnosti informuje dotčené subjekty zúčtování, dotčené dodavatele plynu a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno.
(2) Pokud subjekt zúčtování podle odstavce 1 následující kalendářní den v 7:00 hodin nemá nadále potřebné finanční zajištění pro pokrytí dodávek do odběrných míst zákazníků, operátor trhu pozastaví možnost nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku a účastnit se denního a vnitrodenního trhu s plynem. Operátor trhu neprodleně poskytne tuto informaci všem registrovaným účastníkům trhu s plynem a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(3) V odběrných místech zákazníků, kde je přiřazen k odpovědnosti za odchylku nebo předal odpovědnost za odchylku subjekt zúčtování, který má pozastavené právo nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku a účastnit se denního a vnitrodenního trhu s plynem podle odstavce 2, je v termínu podle odstavce 2 odpovědnost za odchylku přiřazena dodavateli plynu. Pokud je subjekt zúčtování zároveň dodavatelem plynu do odběrného místa zákazníka, provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, zasílá neprodleně elektronicky zákazníkovi, u něhož je mu známa elektronická adresa, že k danému dni nejsou zajištěny dodávky do jeho odběrného místa nebo bude zajištěna dodávka dodavatelem poslední instance.
(4) V případě, že do 14:00 hodin k odběrnému místu podle odstavce 3 první věty není přiřazen subjekt zúčtování s dostatečným finančním zajištěním, operátor trhu informuje o této skutečnosti všechny registrované účastníky trhu s plynem a zveřejní tuto informaci způsobem umožňujícím dálkový přístup. Provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo zákazníka připojeno, zasílá neprodleně elektronicky zákazníkovi, u něhož je mu známa elektronická adresa, že k danému dni nejsou zajištěny dodávky do jeho odběrného místa nebo bude zajištěna dodávka dodavatelem poslední instance.
(5) Pro odběrná místa zákazníků, jejichž subjektu zúčtování operátor trhu pozastavil možnost nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku a účastnit se denního a vnitrodenního trhu s plynem z důvodu nedostatečného finančního zajištění, podává žádost o rychlou změnu dodavatele plynu nový dodavatel plynu prostřednictvím informačního systému operátora trhu, a to nejpozději do dvou kalendářních dnů do 8:00 hodin po termínu podle odstavce 3 nebo 4. V případě, že nový dodavatel plynu zajišťuje dodávku podle smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, podává žádost o rezervaci distribuční kapacity podle § 11 nejpozději v termínu pro podání žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu. Žádost o rychlou změnu dodavatele plynu musí obsahovat následující údaje:
a) identifikace nového dodavatele plynu formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1,
b) typ smlouvy o dodávce plynu a dobu trvání smlouvy,
c) identifikace subjektu zúčtování, který má být přiřazen k odpovědnosti za odchylku v odběrném místě, které je změnou dodavatele plynu dotčeno, formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1,
d) odběrné místo a jeho identifikaci formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1.
(6) Nedojde-li k podání žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu podle odstavce 5, není třetí den po termínu podle odstavce 3 nebo 4 zajištěna dodávka plynu do odběrného místa zákazníka, pokud zákazník nespadá pod režim dodavatele poslední instance.
(7) Nedojde-li k podání žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu podle odstavce 5, je třetí den po termínu podle odstavce 3 nebo 4 zajištěna dodávka plynu do odběrného místa zákazníka dodavatelem poslední instance, pokud zákazník spadá pod režim dodavatele poslední instance.
(8) Nejpozději do 60 minut po obdržení žádosti podle odstavce 5 informuje operátor trhu prostřednictvím svého informačního systému nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování, případně další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, že byla podána žádost podle odstavce 5. Rychlá změna dodavatele plynu nabývá účinnosti třetí den po termínu podle odstavce 3 nebo 4.
(9) Nejpozději do dvou kalendářních dnů do 12:00 hodin po termínu podle odstavce 3 nebo 4 provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy informuje operátora trhu o nemožnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 8 z důvodu nedostatečného finančního zajištění. Operátor trhu neprodleně po obdržení informace od provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy informuje nového dodavatele plynu, všechny dotčené subjekty zúčtování o možnosti rezervace distribuční nebo přepravní kapacity do odběrného místa zákazníka podle odstavce 5. V případě nemožnosti rezervace distribuční kapacity informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování a další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o zastavení rychlé změny dodavatele plynu.
(10) Nejpozději do dvou kalendářních dnů do 12:00 hodin po termínu podle odstavce 3 nebo 4 subjekt zúčtování sdělí, zda souhlasí s přiřazením odpovědnosti za odchylku do odběrného místa zákazníka podle odstavce 8. Neprodleně po vyjádření souhlasu subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému nového dodavatele plynu a další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o přiřazení subjektu zúčtování. Pokud nejpozději do dvou kalendářních dnů do 12:00 hodin po termínu podle odstavce 3 nebo 4 není v informačním systému operátora trhu souhlas subjektu zúčtování s přiřazením odpovědnosti za odchylku v daném odběrném místě, informuje operátor trhu prostřednictvím informačního systému nového dodavatele plynu, nový subjekt zúčtování a další dotčené subjekty zúčtování a provozovatele přepravní nebo distribuční soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, o zastavení rychlé změny dodavatele plynu.
(11) Nejpozději do dvou kalendářních dnů do 12:10 hodin po termínu podle odstavce 3 nebo 4 oznámí operátor trhu provozovateli distribuční nebo přepravní soustavy, ke které je odběrné místo připojeno, novému dodavateli plynu a všem dotčeným subjektům zúčtování výsledky posouzení žádosti o rychlou změnu dodavatele plynu a obchodníkovi s plynem v režimu dodavatele poslední instance oznámí, kterým odběrným místům bude zajištěna dodávka dodavatelem poslední instance.
(12) Distribuční nebo přepravní kapacita je oznámením o zaregistrování rychlé změny dodavatele plynu podle odstavce 11 rezervována.
(13) K datu účinnosti změny dodavatele plynu provede provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy stanovení stavu měřidla podle § 53 odst. 2.
(14) Rychlá změna dodavatele plynu podle odstavců 3 až 9 se dále použije pro odběrná místa zákazníků, kde dodavatel plynu pozbyl oprávnění nebo možnost plyn dodávat. V těchto případech pozastaví operátor trhu dodavateli plynu, který pozbyl oprávnění nebo možnost plyn dodávat, možnost nominovat, přenášet a přebírat odpovědnost za odchylku a účastnit se denního a vnitrodenního trhu s plynem. Operátor trhu neprodleně poskytne tuto informaci všem registrovaným účastníkům trhu s plynem a zveřejní ji způsobem umožňujícím dálkový přístup. Postup podle odstavce 2 se nepoužije.
(15) Rychlá změna dodavatele plynu podle odstavců 3 až 9 se dále použije pro odběrná místa zákazníků, u kterých není přiřazen subjekt zúčtování odpovědný za odchylku podle § 26 odst. 1 a nedojde-li k nápravě stavu podle § 26 odst. 2. V těchto případech pozastaví operátor trhu dodavateli plynu, jehož odběrná místa jsou bez přiřazeného subjektu zúčtování, možnost přenášet odpovědnost za odchylku na dotčených odběrných místech zákazníků. Postup podle odstavce 2 se nepoužije.
 
§ 55
zrušen
 
§ 56
Užití typových diagramů dodávek plynu pro účely vyúčtování dodávek plynu
(1) U zákazníků se ve vyúčtování samostatně uvede platba za distribuci plynu a platba za činnost operátora trhu v souladu s cenovým rozhodnutím Úřadu. V případě odběrných míst, která jsou vybavena měřením typu A a B kategorie velkoodběratel a střední odběratel a odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel, které je vybaveno měřením typu A nebo B a u něhož jsou prováděny řádné měsíční odečty, se ve vyúčtování dále uvádí platba za překročení rezervované distribuční kapacity a velikost tohoto překročení.
(2) Součástí vyúčtování dodávky plynu zákazníkovi s měřením typu C je odebrané množství plynu, včetně počátečního a konečného stavu plynoměru za dané období, a identifikace odběrného místa formou kódu přiřazeného podle § 25 odst. 1.
(3) Spotřeba plynu a její rozdělení do jednotlivých období se stanoví postupem podle přílohy č. 13 k této vyhlášce, přičemž se zohlední odečty provedené provozovatelem distribuční soustavy a samoodečty zákazníka nebo dodavatele plynu.
(4) V případě nedostupnosti údajů zaznamenaných měřicím zařízením za období stanovené jiným právním předpisem6) provozovatel distribuční soustavy použije pro stanovení spotřeby zákazníka s měřením typu C odečty provedené provozovatelem distribuční soustavy a řádně přijaté samoodečty tohoto zákazníka nebo dodavatele plynu od posledního vyúčtování dodávky plynu. Pro stanovení odhadu spotřeby plynu za zbývající období provozovatel distribuční soustavy postupuje podle přílohy č. 13 bodu 2 k této vyhlášce.
 
§ 57
Postup při přerušení, omezení a obnovení dodávky plynu při neoprávněném odběru, neoprávněné distribuci a neoprávněné přepravě
(1) Provozovatel distribuční soustavy provede na žádost dodavatele plynu ukončení nebo přerušení dodávky plynu při neoprávněném odběru plynu
a) u odběrného místa zákazníka kategorie střední odběratel a velkoodběratel do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky plynu,
b) u odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel a domácnost do 10 pracovních dnů ode dne doručení žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky plynu v případě opakovaného neplnění smluvených platebních povinností nebo platebních povinností vyplývajících z náhrady škody způsobené neoprávněným odběrem plynu, které nejsou splněny ani po předchozím upozornění.
(2) V případě, že není možno z důvodu nepřístupného měřidla ukončení nebo přerušení dodávky provést, vyzve provozovatel distribuční soustavy zákazníka k součinnosti. Má se za to, že pokud zákazník neposkytne nezbytnou součinnost při ukončení dodávky plynu, nastává účinek ukončení dodávky uplynutím třicátého dne od požadovaného pracovního dne uvedeného v žádosti o ukončení dodávky v případě, že žádost o ukončení dodávky byla provozovateli distribuční soustavy doručena nejméně 5 pracovních dnů před požadovaným datem ukončení dodávky; v ostatních případech nastává účinek ukončení dodávky uplynutím třicátého dne ode dne doručení žádosti. K tomuto datu provede provozovatel distribuční soustavy výpočet předpokládané výše spotřeby plynu podle právního předpisu, který upravuje měření plynu6), a tento výpočet předá dodavateli plynu a operátorovi trhu u odběrných míst, která byla prostřednictvím kódu označena pro jednotlivé zasílání dat operátorovi trhu.
(3) Dodavatel plynu může vzít žádost podanou podle odstavce 1 písemně nebo prostřednictvím informačního systému provozovatele distribuční soustavy zpět v termínu 1 pracovní den před dnem požadovaného ukončení nebo přerušení dodávky plynu do 16:00 hodin.
(4) Provozovatel distribuční soustavy informuje nejpozději do 4 pracovních dnů dotčené účastníky trhu s plynem o přerušení nebo ukončení dodávek plynu do odběrného místa zákazníka.
(5) Provozovatel distribuční soustavy provede ukončení nebo přerušení dodávky plynu u odběrného místa zákazníka kategorie maloodběratel a domácnost do 5 pracovních dnů ode dne zjištění neoprávněného odběru podle § 74 odst. 1 energetického zákona9).
(6) V případě, že pominou důvody omezení nebo přerušení distribuce plynu podle odstavce 1, nebo v případě, že zákazník nebo dodavatel plynu požádají o zahájení nebo obnovení dodávek plynu do odběrného místa zákazníka po předchozím ukončení nebo přerušení dodávky plynu podle odstavce 1, provozovatel distribuční soustavy zahájí nebo obnoví dodávky nebo distribuce plynu podle právního předpisu upravujícího kvalitu dodávky plynu a souvisejících služeb7).
(7) Pro žádosti o ukončení nebo přerušení dodávky plynu a žádosti o zahájení nebo obnovení dodávky plynu v odběrném místě zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě postupuje obdobně provozovatel přepravní soustavy podle odstavců 1 až 6.
 
§ 58
Společná ustanovení
(1) Hodnoty předávané nebo zveřejňované podle této vyhlášky se uvádějí v tisícinách MWh kromě hodnot rezervovaných distribučních kapacit, které se uvádějí v celých m
3
, a hodnot podle § 44 odst. 1, které se předávají v m
3
.
(2) Přepravní kapacita pro hraniční bod a bod virtuálního zásobníku plynu je rezervována v tisícinách MWh/den.
(3) Nominace přepravy a alokace na hraničním bodu a bodu virtuálního zásobníku plynu se provádí v tisícinách MWh.
(4) Zasílání žádosti o uskutečnění změny dodavatele plynu nebo potvrzení nebo zamítnutí změny dodavatele plynu a údajů potřebných pro registraci odběrných nebo předávacích míst probíhá formou elektronických zpráv v komunikačním prostředí definovaném operátorem trhu. Zprávy jsou účastníkovi trhu s plynem zasílány ve formátu definovaném operátorem trhu.
(5) Žádosti o rezervaci distribuční kapacity a uzavření smlouvy o distribuci plynu se předkládají v listinné podobě nebo elektronicky ve formátu definovaném provozovatelem distribuční soustavy.
 
§ 59
Přechodná ustanovení
(1) Subjekt zúčtování využívající přeshraniční plynovod oznámí nejpozději do 15. prosince 2009 provozovateli distribuční soustavy využití přidělené distribuční kapacity v bodě přeshraničního plynovodu od 1. ledna 2010 v rozdělení na libovolný počet standardních a denních rezervovaných distribučních kapacit. Minimální délka takto rezervovaných standardních distribučních kapacit je 1 měsíc a maximální 24 měsíců. Subjekt zúčtování rezervuje tímto způsobem distribuční kapacity v bodě přeshraničního plynovodu od 1. ledna 2010 maximálně ve velikosti přidělené distribuční kapacity podle dosavadního právního předpisu.
(2) Rezervovaná roční přepravní kapacita v odběrném místě zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě podle dosavadního právního předpisu se považuje od 1. ledna 2010 za rezervovanou přepravní kapacitu na dobu neurčitou, měsíční rezervovaná přepravní kapacita v odběrném místě zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě podle dosavadního právního předpisu se od 1. ledna 2010 považuje za rezervovanou měsíční přepravní kapacitu, pokud zákazník nebo obchodník s plynem nepožádá do 15. prosince 2009 o převedení této rezervované kapacity na rezervovanou přepravní kapacitu pro odběrné místo přímo připojené k přepravní soustavě na dobu neurčitou. Rezervace denní přepravní kapacity pro odběrné místo zákazníka přímo připojené k přepravní soustavě podle dosavadního právního předpisu koncem posledního plynárenského dne roku 2009 zaniká.
(3) Rezervace přepravní kapacity v domácím bodě koncem posledního plynárenského dne roku 2009 zaniká. Uživatel uhradí platby za rezervovanou přepravní kapacitu v domácím bodě včetně případných plateb za překročení přepravní kapacity za měsíc prosinec podle dosavadního právního předpisu.
(4) Rezervovaná přepravní kapacita pro hraniční bod a bod virtuálního zásobníku plynu na období delší než 24 měsíců se k prvnímu plynárenskému dni roku 2010 považuje za rezervovanou standardní přepravní kapacitu na 24 měsíců. Provozovatel přepravní soustavy umožní pro bod virtuálního zásobníku plynu rezervovat přepravní kapacitu na období delší než 24 měsíců v souladu s ustanovením § 5 odst. 4, pokud o to účastník trhu s plynem požádá nejpozději do 15. prosince 2009.
(5) Provozovatel distribuční soustavy může v průběhu roku 2010 postupovat pro stanovení spotřeby plynu pro účely vyúčtování distribuce plynu podle § 56 odst. 3 a pro stanovení plánované roční spotřeby plynu podle přílohy č. 10 k této vyhlášce podle dosavadního právního předpisu. Provozovatel distribuční soustavy může postupovat podle dosavadního právního předpisu pouze v případě, že tuto informaci zveřejní nejpozději do 1. prosince 2009. Obchodník s plynem může v průběhu roku 2010 postupovat při stanovení spotřeby plynu pro účely vyúčtování dodávky plynu podle dosavadního právního předpisu, avšak pouze u těch zákazníků s měřením typu C, kde je sjednána možnost změny ceny za dodávku plynu s měsíční nebo delší periodicitou.
(6) Vyhodnocení odchylek za rok 2009 včetně organizování trhu s nevyužitou tolerancí za měsíc prosinec provádí provozovatel přepravní soustavy podle dosavadního právního předpisu. Zúčtování a vypořádání skutečných odchylek za rok 2009 za měsíc prosinec provádí operátor trhu. Nominace za skutečnou celkovou odchylku za měsíc prosinec 2009 podává subjekt zúčtování podle § 28 odst. 1 písm. d) této vyhlášky. Nominace předběžné celkové odchylky za 30. a 31. prosinec 2009 podává subjekt zúčtování podle § 28 odst. 1 písm. c) této vyhlášky.
(7) Provozovatel distribuční soustavy a provozovatel zásobníku plynu zasílá údaje pro výpočet předběžných a skutečných odchylek za měsíc prosinec roku 2009 také podle dosavadního právního předpisu.
(8) Žádost o změnu dodavatele plynu podaná v roce 2009, u které by výsledek posouzení podle dosavadního právního předpisu nepřipadal na rok 2009, předá provozovatel přepravní soustavy operátorovi trhu a považuje se za žádost o standardní změnu dodavatele plynu podanou podle této vyhlášky k 1. lednu 2010.
(9) Způsob, termíny, formáty a rozsah předávaných informací a dat provozovatelem přepravní soustavy a provozovatelem distribuční soustavy operátorovi trhu jsou stanoveny v příloze č. 13 k této vyhlášce.
(10) Provozovatel distribuční soustavy může do 31. prosince 2010 přijímat žádosti o rezervaci distribuční kapacity a o uzavření smlouvy o distribuci plynu a oznamovat výsledky rezervace kapacit podle této vyhlášky elektronicky nebo v listinné podobě.
(11) Přidělené distribuční kapacity pro odběrná místa zákazníků podle dosavadních právních předpisů se považují pro roční smlouvu o distribuci plynu za rezervovanou distribuční kapacitu na dobu neurčitou, pro měsíční smlouvy o distribuci plynu za měsíční rezervovanou distribuční kapacitu a pro klouzavé smlouvy za klouzavou rezervovanou distribuční kapacitu. Pro účely § 12 se změny sjednané distribuční kapacity na základě roční smlouvy o distribuci plynu s pevnou kapacitou podle dosavadních právních předpisů považují za změny rezervované distribuční kapacity na dobu neurčitou. Přidělená distribuční kapacita pro předávací místo nebo souhrn předávacích míst výrobny plynu podle dosavadních právních předpisů se považuje pro roční smlouvu o distribuci plynu za rezervovanou distribuční kapacitu na dobu neurčitou.
(12) Provozovatel přepravní soustavy poskytuje uživateli soustavy, který sjednal smlouvu o přepravě plynu a rezervoval přepravní kapacity pro jednotlivé vstupní a výstupní body přepravní soustavy přede dnem nabytí platnosti této vyhlášky, kompenzaci pro případ omezení renominací podle § 7 odst. 5. Způsob stanovení kompenzace a podmínky pro její uplatnění stanoví Úřad v cenovém rozhodnutí.
 
§ 60
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se
1. Vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu.
2. Vyhláška č. 184/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu.
3. Vyhláška č. 321/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění vyhlášky č. 184/2007 Sb.
4. Vyhláška č. 354/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 524/2006 Sb., o pravidlech pro organizování trhu s plynem a tvorbě, přiřazení a užití typových diagramů dodávek plynu, ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 61
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2010, s výjimkou ustanovení § 17, 21, 59 a přílohy č. 13 k této vyhlášce, které nabývají účinnosti dnem vyhlášení, ustanovení § 28 až 32 a § 33 odst. 4 písm. a) a b), která nabývají účinnosti dnem 31. prosince 2009, ustanovení § 41, které nabývá účinnosti dnem 1. dubna 2010 a ustanovení § 29 odst. 2 písm. c), které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Předseda:
Ing. Fiřt v. r.
 
Příloha 1
Náležitosti žádosti o rezervaci přepravní kapacity
Technické údaje
1. Požadovaný vstupní nebo výstupní bod přepravní soustavy
2. Požadovaný termín a doba poskytnutí přepravy plynu
3. Požadovaný typ rezervované kapacity
4. Požadovaný typ kapacity (pevná, přerušitelná)
5. Velikost požadované kapacity v MWh/den v daném vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy nebo v m
3
/den pro odběrné místo zákazníka přímo připojeného k přepravní soustavě
Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů.
 
Příloha 2
Kategorizace zákazníků
Zákazníci se dělí pro potřeby trhu s plynem do následujících kategorií
a) kategorie velkoodběratel - fyzická či právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž roční odběr plynu v odběrném místě přesahuje 4 200 MWh,
b) kategorie střední odběratel - fyzická či právnická osoba, jejíž odběrné plynové zařízení je připojeno k přepravní nebo distribuční soustavě a jejíž plánovaná roční spotřeba plynu stanovená podle přílohy č. 10 k této vyhlášce v odběrném místě přesahuje 630 MWh a roční odběr plynu nepřesahuje 4 200 MWh,
c) kategorie domácnost - fyzická osoba, která odebírá plyn k uspokojování své osobní potřeby související s bydlením nebo osobních potřeb členů její domácnosti,
d) kategorie maloodběratel - zákazník, který není velkoodběratelem, středním odběratelem ani domácností.
 
Příloha 3
Náležitosti žádosti o rezervaci distribuční kapacity
Technické údaje
1. Identifikace žadatele o rezervaci distribuční kapacity formou EIC kódu
2. Požadovaný termín rezervace distribuční kapacity od - do
3. Požadovaný typ rezervované kapacity
4. Důvod žádosti
5. Identifikace odběrného nebo předávacího místa případně souhrnu předávacích míst formou EIC kódu
6. Identifikace zákazníka formou
a. jména, popřípadě jmen, příjmení a data narození u kategorie domácnost
b. IČ, pokud je přiděleno, a jména, příjmení a případného dodatku nebo obchodní firmou či názvem v ostatních případech
c. EIC kódu provozovatele distribuční soustavy nebo výrobce plynu
7. Adresa odběrného místa
8. Typ rezervované distribuční kapacity
9. Velikost požadované distribuční kapacity v daném odběrném nebo předávacím místě případně souhrnu předávacích míst s měřením typu A nebo B. U odběrných míst s více měřícími místy se za velikost požadované distribuční kapacity považuje hodnota kapacity za měřící místa typu A a B
10. Předpokládaná výše ročního odběru plynu
11. U odběrných míst zákazníků kategorie velkoodběratel a střední odběratel nebo u odběrných míst kategorie maloodběr s měsíční periodou odečtu roční diagram předpokládané výše měsíčních odběrů plynu
12. Adresa elektronické pošty zákazníka a telefonní číslo zákazníka, pokud jsou k dispozici
Prohlášení o správnosti a pravdivosti uvedených údajů.
 
Příloha 4
Pravidla pro posouzení proveditelnosti renominace přepravy, distribuce a uskladňování
Provozovatel přepravní soustavy, provozovatel distribuční soustavy nebo provozovatel zásobníku plynu odmítne renominaci na vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy dvě hodiny před začátkem a v průběhu plynárenského dne, pokud
(a) nejsou vzájemně odsouhlaseny nominace na vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy,
(b) je na vstupním nebo výstupním bodě přepravní soustavy splněna některá z následujících nerovnic (1) a (2)
        1
N
rj
> N
pJ
+ ----- * K
Sj
* (24-T) (1) 24 N
rj
< N
pj
(2) kde j je vstupní nebo výstupní bod plynárenské soustavy, T je hodina plynárenského dne, od které je renominace účinná; T = 1 pro 7:00 hodin plynárenského dne, T = 2 pro 8:00 hodin plynárenského dne až T = 24 pro 6:00 hodin následujícího plynárenského dne, N
rj
je renominace daného subjektu zúčtování na vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy na daný plynárenský den, K
Sj
je součet všech denních rezervovaných pevných nebo přerušitelných kapacit daného subjektu zúčtování sjednaných ve smlouvě (smlouvách) ve vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy j na daný plynárenský den, N
pj
nominace a renominace přijaté a zaregistrované do času t stanovené jako N
j(t-1)
- N
pj(t-1)
N
pj(t)
= ------------------------- + N
pj(t-1)
24 - t + 2 pro t=1 N
pj(t)
= 0 kde N
jt
je nominace nebo renominace daného subjektu zúčtování na vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy účinná v hodině t plynárenského dne, t je hodina plynárenského dne, od které je renominace účinná; t = 1 pro interval <6:00, 7:00) až t = 24 pro interval <5:00, 6:00) následujícího plynárenského dne.".
 
Příloha 5
Rovnice pro určení tolerance subjektům zúčtování na jednotlivých vstupních a výstupních bodech přepravní soustavy
Tolerance T
m
poskytovaná subjektu zúčtování na jednotlivých vstupních a výstupních bodech plynárenské soustavy se určí pro jednotlivý plynárenský den podle následující rovnice
 
T
m
= [K
1m
x K
Sm
x S
pt
+ K
2m
x (K
Sm
x S
pt
- N
m
)]
kde
m vstupní nebo výstupní bod plynárenské soustavy,
K
1m
je koeficient rovnice pro výpočet tolerance stanovený cenovým rozhodnutím Úřadu,
K
Sm
je součet všech denních rezervovaných pevných kapacit daného subjektu zúčtování ve vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy m na daný plynárenský den v m
3
,
S
pt
průměrná hodnota spalného tepla předávaná podle § 44 odst. 6 písm. f) v tisícinách MWh/m
3
,
K
2m
koeficient rovnice pro výpočet tolerance stanovený cenovým rozhodnutím Úřadu,
N
m
je alokace přepravy nebo distribuce daného subjektu zúčtování ve vstupním nebo výstupním bodě plynárenské soustavy na daný plynárenský den v tisícinách MWh.
Pro odběrná místa s měřením typu C se za součet všech denních rezervovaných kapacit K
Sm
považuje hodnota určená podle následující rovnice

                 C
Y
K
Sm
= ----------- 1160,5
kde
C
Y
je hodnota plánované roční spotřeby plynu pro účely typových diagramů dodávky v tisícinách MWh.
 
Příloha 6
Termíny a postupy podávání nabídek nebo poptávek provozovatelem přepravní soustavy na krátkodobém trhu za nevyrovnané odchylky
1. Operátor trhu zveřejní rozdíl mezi nominacemi subjektů zúčtování podle § 28 odst. 1 písm. c) a d) a hodnoty součtu maximálních možných nominací podle § 49 odst. 3 a § 50 odst. 2 nejpozději 2 hodiny po termínu pro podávání nominací předběžných celkových odchylek podle § 32 odst. 2 s případnou úpravou podle § 49 odst. 2.
2. Operátor trhu podá za provozovatele přepravní soustavy požadavek na nákup plynu na vnitrodenním trhu s plynem na následující plynárenský den ve výši kladného rozdílu mezi nominacemi subjektů zúčtování podle § 28 odst. 1 písm. c) a d) a hodnoty součtu maximálních možných nominací podle § 49 odst. 3 a § 50 odst. 2 za cenu určenou jako nižší z hodnot ceny vyrovnávacího plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu a ceny z denního trhu. V případě, kdy není požadavek na obchod realizován do 30 minut, zvyšuje operátor trhu cenu o 0,3 EUR/MWh, a to i opakovaně, maximálně však do výše ceny chybějícího vyrovnávacího plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu. Poslední zvýšení do úrovně ceny chybějícího vyrovnávacího plynu může být nižší než 0,3 EUR/MWh.
3. Operátor trhu podá za provozovatele přepravní soustavy požadavek na prodej plynu na vnitrodenním trhu s plynem organizovaném operátorem trhu na následující plynárenský den ve výši záporného rozdílu mezi nominacemi subjektů zúčtování podle § 28 odst. 1 písm. c) a d) a hodnoty součtu maximálních možných nominací podle § 49 odst. 3 a § 50 odst. 2 za cenu určenou jako vyšší z hodnot ceny plynu vyrovnávacího plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu a ceny z denního trhu. V případě, kdy není požadavek na obchod realizován do 30 minut, snižuje operátor trhu cenu o 0,3 EUR/MWh, a to i opakovaně, maximálně však do výše ceny přebývajícího vyrovnávacího plynu podle cenového rozhodnutí Úřadu. Poslední snížení do úrovně ceny přebývajícího vyrovnávacího plynu může být nižší než 0,3 EUR/MWh.
4. Cenou denního trhu se rozumí výše výsledné sesouhlasené ceny denního trhu organizovaného v příslušném plynárenském dni.
 
Příloha 7
Údaje pro vyúčtování distribuce nebo přepravy plynu
Provozovatel distribuční nebo přepravní soustavy zasílá pro vyúčtování distribuce plynu za odběrné místo zákazníka minimálně tyto údaje:
A. Identifikační údaje
1. číselný kód provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy
2. číselný kód odběrného místa (EIC kód)
3. identifikace měřících míst, číslo a typ měřicího zařízení
4. fakturační období
5. důvod opravy (u opravných faktur)
B. Údaje z měření
1. za odběrné místo zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu A nebo B
a) přepočtené spotřeby plynu v jednotlivých plynárenských dnech v m
3
b) spalné teplo objemové v jednotlivých plynárenských dnech v kWh/m
3
c) distribuované množství plynu v jednotlivých plynárenských dnech v kWh
d) jednotková pevná cena za odebraný plyn v Kč/kWh
e) jednotková pevná cena za činnost zúčtování operátora trhu v Kč/kWh
f) počáteční stav měřidla v m
3
g) konečný stav měřidla v m
3
2. za odběrné místo s měřením typu C
a) počáteční stav měřidla v m
3
b) konečný stav měřidla v m
3
c) rozdělení naměřené spotřeby na měřidle do jednotlivých plynárenských měsíců v m
3
d) rozdělení naměřené spotřeby na měřidle do jednotlivých plynárenských měsíců v kWh
e) rozdělení naměřené spotřeby do jednotlivých plynárenských měsíců v kWh
f) přepočítací koeficient měřidla na standardní podmínky
g) jednotková pevná cena za odebraný plyn v jednotlivých plynárenských měsících v Kč/kWh
h) jednotková pevná cena za činnost zúčtování operátora trhu v Kč/kWh
i) hodnota spotřeby plynu použité pro zařazení odběrného místa zákazníka s řádnými odečty za období delší než 1 měsíc do odběrného pásma pro účely fakturace distribuce plynu podle výše spotřeby plynu v odběrném místě zákazníka
j) doúčtované množství spotřebovaného plynu v případě poruchy měřícího zařízení.
C. Sjednané hodnoty
1. za odběrné místo zákazníka kategorie velkoodběratel nebo střední odběratel s měřením typu A nebo B
a) rezervovaná kapacita na dobu neurčitou
i. velikost rezervované kapacity v m
3
ii. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně
iii. jednotková pevná roční cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m
3
b) rezervovaná přerušitelná kapacita na dobu neurčitou
i. velikost rezervované kapacity v m
3
ii. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně
iii. jednotková pevná roční cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m
3
c) rezervovaná měsíční kapacita
i. velikost rezervované kapacity v m
3
ii. počátek platnosti rezervované kapacity
iii. konec platnosti rezervované kapacity
iv. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně
v. jednotková pevná cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m
3
d) rezervovaná přerušitelná měsíční kapacita
i. velikost rezervované kapacity v m
3
ii. počátek platnosti rezervované kapacity
iii. konec platnosti rezervované kapacity
iv. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně
v. jednotková pevná cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m
3
e) rezervovaná denní pevná kapacity na dobu neurčitou ve výši historicky dosaženého denního maxima
i. velikost rezervované kapacity v m
3
ii. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně
iii. jednotková pevná cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m
3
f) rezervovaná klouzavá kapacita
i. velikost rezervované kapacity v m
3
ii. počátek platnosti rezervované kapacity
iii. konec platnosti rezervované kapacity
iv. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně
v. jednotková pevná cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m
3
g) překročení rezervované kapacity
i. maximální velikost překročení rezervované kapacity v m
3
ii. jednotková pevná cena za překročení denní rezervované kapacity v Kč/tis.m
3
2. za odběrné místo s měřením typu C
a) rezervovaná distribuční kapacita
i. velikost rezervované distribuční kapacity v m
3
stanovené výpočtem
ii. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně
iii. jednotková pevná roční cena za denní rezervovanou kapacitu v Kč/tis.m
3
b) stálý měsíční plat
i. počátek posuzovaného období
ii. konec posuzovaného období
iii. podíl posuzovaného období na jednotkové ceně
iv. jednotková stálá měsíční platba za přistavenou kapacitu D.
Ostatní poplatky a slevy.
 
Příloha 8
Charakter odběrného místa pro přiřazení typového diagramu dodávky
Charakter odběrného místa popisuje vlastnosti odběrného místa, na jejichž základě je k odběrnému místu přiřazen typový diagram dodávky. Charakter odběrného místa je pro tento účel určen využitím odběrného místa, časovostí a charakterem odběru. Na základě přiřazení konkrétních hodnot jednotlivých charakteristik a výše roční spotřeby bude k odběrnému místu přiřazen typový diagram dodávky.
Popis tabulky pro určení charakteru odběrného místa
V tabulce jsou uvedeny jednotlivé charakteristiky odběrných míst a jejich povolené kombinace
+-----+------------------------------+------------------------------------------------------------------+
|   | CHARAKTER ODBĚRNÉHO MÍSTA  |   Časovost         Charakter odběru          |
|   |               +---------+---------+----------+-------+-----------+---------------+
|   |               |  C01  |  C02  |  S01  | S02 |  S03  |   S04    |
+-----+------------------------------+---------+---------+----------+-------+-----------+---------------+
| Kód | Využití odběrného místa   | SOBOTA | PRAC. | vaření | TUV | vytápění | technologie  |
|   |               | NEDĚLE |  DEN  |     |    |      |        |
+-----+------------------------------+---------+---------+----------+-------+-----------+---------------+
| R01 | Byt, rodinný dům, rekreační |     |     |   +  |   + |    +  |        |
|   | objekt            |     |     |     |    |      |        |
+-----+------------------------------+---------+---------+----------+-------+-----------+---------------+
| R02 | Administrativní prostory   |     |     |   +  |   + |    +  |        |
|   | (kancelářské prostory,    |     |     |     |    |      |        |
|   | kulturní zařízení)      |     |     |     |    |      |        |
+-----+------------------------------+---------+---------+----------+-------+-----------+---------------+
| R03 | Ubytovací a stravovací    |     |     |   +  |   + |    +  |    +   |
|   | zařízení (hotel, penzion,  |     |     |     |    |      |        |
|   | ubytovna, restaurace,    |     |     |     |    |      |        |
|   | jídelna, bufet, bar, herna, |     |     |     |    |      |        |
|   | S04 = velkokapacitní vaření, |     |     |     |    |      |        |
|   | samostatná vývařovna)    |     |     |     |    |      |        |
+-----+------------------------------+---------+---------+----------+-------+-----------+---------------+
| R04 | Výrobní prostory (hala,   |     |     |   +  |   + |    +  |    +   |
|   | dílna)            |     |     |     |    |      |        |
+-----+------------------------------+---------+---------+----------+-------+-----------+---------------+
    | R05 | Školská a sportovní     |     |     |   +  |   + |    +  |    +   |
|   | zařízení           |     |     |     |    |      |        |
+-----+------------------------------+---------+---------+----------+-------+-----------+---------------+
| R06 | Prodejní zařízení (stavba  |     |     |   +  |   + |    +  |    +   |
|   | pro obchod, stavba      |     |     |     |    |      |        |
|   | s prodejní plochou)     |     |     |     |    |      |        |
+-----+------------------------------+---------+---------+----------+-------+-----------+---------------+
| R07 | Nemocniční a léčebná     |     |     |   +  |   + |    +  |    +   |
|   | zařízení           |     |     |     |    |      |        |
+-----+------------------------------+---------+---------+----------+-------+-----------+---------------+
| R08 | Sezónní technologické    |     |     |     |    |      |    +   |
|   | odběry - zima        |     |     |     |    |      |        |
+-----+------------------------------+---------+---------+----------+-------+-----------+---------------+
| R09 | Sezónní technologické    |     |     |     |    |      |    +   |
|   | odběry - léto        |     |     |     |    |      |        |
+-----+------------------------------+---------+---------+----------+-------+-----------+---------------+
| R10 | Kotelny           |     |     |     |    |    +  |    +   |
+-----+------------------------------+---------+---------+----------+-------+-----------+---------------+
| R11 | Ostatní drobné odběry    |     |     |   +  |   + |      |        |
|   | (<7,56 MWh/rok)       |     |     |     |    |      |        |
+-----+------------------------------+---------+---------+----------+-------+-----------+---------------+
| R12 | Technologické odběry -    |     |     |     |    |      |    +   |
|   |- celoroční (CNG, klimatizace)|     |     |     |    |      |        |
+-----+------------------------------+---------+---------+----------+-------+-----------+---------------+
+ možné kombinace
 
Příloha 9
Stanovení zbytkového diagramu odběru plynu a výpočet odběru plynu podle typového diagramu dodávky
    
_________________
*) Pozn. ASPI: U členu vzorce PDSI
ld
se slova „do distribučních soustavy“ nahrazují slovy „do distribuční soustavy“.
 
Příloha 10
Postup stanovení plánované roční spotřeby plynu zákazníků s měřením typu C
A.
1. Pro stanovení plánované roční spotřeby plynu pro odběrné místo zákazníka s měřením typu C se použijí poslední fakturované odběry plynu v uplynulých třech letech. Pokud zákazník odebíral plyn v období kratším než tři roky, ale delším než 10 měsíců, použije se pro stanovení plánované roční spotřeby toto kratší období.
2. Pokud je celková délka období s dostupnými hodnotami fakturovaných odběrů kratší než 10 měsíců, použije se předpokládaný odběr plynu dohodnutý ve smlouvě o distribuci plynu.
3. Plánovaná roční spotřeba pro odběrné místo i v distribuční soustavě l s měřením typu C, pro které byly provedeny odečty zahrnující období D délky nejméně 10 předcházejících měsíců, se vypočítá podle vzorce4. Plánovaná roční spotřeba se pro dané odběrné místo dále přepočítává k 1. 1. každého kalendářního roku. V tomto případě se použijí TDD platné k 1. 1. daného kalendářního roku.
B.
1. Pro stanovení přepočtené roční spotřeby plynu pro odběrné místo zákazníka s měřením typu C se použije poslední fakturovaný odběr plynu. Pokud je délka posledního fakturačního období kratší než 10 měsíců, použijí se údaje z více fakturačních období pokrývajících období minimálně 10 měsíců. Ze spotřeby plynu v takto vymezeném období se vypočte hodnota přepočtené roční spotřeby plynu pro příslušné odběrné místo s měřením typu C.
2. Pokud je celková délka období s dostupnými hodnotami fakturovaných odběrů kratší než 10 měsíců, použije se předpokládaný odběr plynu dohodnutý ve smlouvě o distribuci plynu.
3. Přepočtená roční spotřeba O
iR
PpRS pro odběrné místo i s měřením typu C, pro které byly provedeny odečty zahrnující období delta délky nejméně 10 předcházejících měsíců, se vypočítá podle vzorce:
      


_________________
*) Pozn. ASPI: V obrázku se slova "365 dní" nahrazují slovy "jeden rok".
4. Přepočtená roční spotřeba plynu bude použita pro zařazení odběrného místa zákazníka kategorie domácnost a maloodběratel do odběrného pásma pro účely fakturace spotřeby plynu v odběrném místě zákazníka.
 
Příloha 11
Třídy typových diagramů dodávky
Třídy typových diagramů dodávky plynu pro kategorie domácnost, maloodběr a střední odběratel jsou přiřazeny provozovatelem distribuční soustavy na základě charakteru odběrného místa a frekvence odečtu, přičemž název třídy TDD nevyjadřuje kategorii zákazníka. Přiřazení tříd k odběrným místům je následující.
1. Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01
 
--------------------------------------------------------
TŘÍDA TDD:  DOM1
--------------------------------------------------------
Roční spotřeba  S01 (vaření)  S02 (TUV)  S03 (otop)
do 7,56 MWh      1      0      0
do 7,56 MWh      0      1      0
do 7,56 MWh      0      0      1
do 7,56 MWh      1      1      0
do 7,56 MWh      1      0      1
do 7,56 MWh      0      1      1
do 7,56 MWh      1      1      1
--------------------------------------------------------
DOM1 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01 s odběrem plynu nižším než 7,56 MWh/rok.
 
--------------------------------------------------------
TŘÍDA TDD:  DOM2
--------------------------------------------------------
Roční spotřeba  S01 (vaření)  S02 (TUV)  S03 (otop)
--------------------------------------------------------
nad 7,56 MWh      1      0      0
nad 7,56 MWh      0      1      0
nad 7,56 MWh      1      1      0
nad 7,56 MWh      1      0      1
nad 7,56 MWh      0      1      1
--------------------------------------------------------
DOM2 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01 s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok, bez vytápění plynem (pouze vaření nebo příprava teplé vody, případně obě možnosti současně). Dále zákazníci s kódem využitím odběrného místa R01 s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok, kombinace vaření a vytápění plynem nebo příprava teplé vody a vytápění plynem.
 
--------------------------------------------------------
TŘÍDA TDD:  DOM3
--------------------------------------------------------
Roční spotřeba  S01 (vaření)  S02 (TUV)  S03 (otop)
--------------------------------------------------------
nad 7,56 MWh      1      1      1
--------------------------------------------------------
DOM3 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01 s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok, současně vaření a vytápění plynem a příprava teplé vody.
 
--------------------------------------------------------
TŘÍDA TDD:  DOM4
--------------------------------------------------------
Roční spotřeba  S01 (vaření)  S02 (TUV)  S03 (otop)
--------------------------------------------------------
nad 7,56 MWh      0      0      1
--------------------------------------------------------
DOM4 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R01 s odběrem plynu větším nebo rovným 7,56 MWh/rok pouze na vytápění plynem
2. Zákazníci s kódem využití odběrného místa jiným než R01 s měřením typu C s řádnými odečty za období delší než 1 měsíc
    --------------------------------------------------
TŘÍDA TDD:  MO1
--------------------------------------------------
 kód   S01   S02   S03    S04
využití (vaření) (TUV) (otop) (technologie)
  OM
--------------------------------------------------
R02     1    0    0     x
R02     0    1    0     x
R03     1    0    0     0
R03     0    1    0     0
R03     0    0    0     1
R03     1    1    0     0
R03     1    0    1     0
R03     1    0    0     1
R03     0    1    1     0
R03     0    1    0     1
R03     0    0    1     1
R03     1    1    1     0
R03     1    1    0     1
R03     1    0    1     1
R03     0    1    1     1
R03     1    1    1     1
R04     1    0    0     0
R04     0    1    0     0
R04     0    0    0     1
R04     1    1    0     0
R04     1    0    0     1
R04     0    1    0     1
R04     0    0    1     1
R04     1    1    0     1
R04     1    0    1     1
R04     0    1    1     1
R04     1    1    1     1
R05     1    0    0     0
R05     0    1    0     0
R06     1    0    0     0
R07     1    0    0     0
R07     0    1    0     0
R07     0    0    1     0
R07     0    0    0     1
R07     1    1    0     0
R07     1    0    1     0
R07     1    0    0     1
R07     0    1    1     0
R07     0    1    0     1
R07     0    0    1     1
R07     1    1    1     0
R07     1    1    0     1
R07     1    0    1     1
R07     0    1    1     1
R07     1    1    1     1
R08     x    x    x     1
R09     x    x    x     1
R10     x    x    0     1
R11     1    0    x     x
R11     0    1    x     x
R11     1    1    x     x
R12     x    x    x     1
--------------------------------------------------
MO1 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 až R12 a všemi povolenými kombinacemi parametrů S01 až S04, kteří nejsou zařazeni do MO2 až MO4.
 
--------------------------------------------------
TŘÍDA TDD:  MO2
--------------------------------------------------
 kód   S01   S02   S03    S04
využití (vaření) (TUV) (otop) (technologie)
  OM
--------------------------------------------------
R02     1    1    0     x
R04     1    0    1     0
R04     0    1    1     0
R05     0    0    0     1
R05     1    1    0     0
R05     1    0    0     1
R05     0    1    0     1
R05     0    0    1     1
R05     1    1    0     1
R05     1    0    1     1
R05     0    1    1     1
R05     1    1    1     1
R06     0    1    0     0
R06     0    0    0     1
R06     1    1    0     0
R06     1    0    1     0
R06     1    0    0     1
R06     0    1    0     1
R06     0    0    1     1
R06     1    1    0     1
R06     1    0    1     1
R06     0    1    1     1
R06     1    1    1     1
R10     x    x    1     0
R10     x    x    1     1
--------------------------------------------------
MO2 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vaření a příprava teplé vody, s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a vaření, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pouze pro přípravu teplé vody nebo pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, vytápění a vaření, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R10 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci technologie a vytápění.
 
--------------------------------------------------
TŘÍDA TDD: MO3
--------------------------------------------------
 kód   S01   S02   S03    S04
využití (vaření) (TUV) (otop) (technologie)
  OM
--------------------------------------------------
R02     1    0    1     x
R02     0    1    1     x
R02     1    1    1     x
R03     0    0    1     0
R04     1    1    1     0
R05     1    0    1     0
R05     1    1    1     0
R06     0    1    1     0
R06     1    1    1     0
--------------------------------------------------
MO3 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R03 s odběrem pouze pro vytápění, s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření.
 
--------------------------------------------------
TŘÍDA TDD: MO4
--------------------------------------------------
 kód   S01   S02   S03    S04
využití (vaření) (TUV) (otop) (technologie)
  OM
--------------------------------------------------
R02     0    0    1     0
R04     0    0    1     0
R05     0    0    1     0
R05     0    1    1     0
R06     0    0    1     0
--------------------------------------------------
MO4 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02, R04 nebo R06 s odběrem pouze pro vytápění, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody.
3. Zákazníci s kódem využití odběrného místa jiným než R01 s měřením typu C s řádnými měsíčními odečty
 
--------------------------------------------------
TŘÍDA TDD: SO1
--------------------------------------------------
 kód   S01   S02   S03    S04
využití (vaření) (TUV) (otop) (technologie)
  OM
--------------------------------------------------
R02     1    0    0     x
R02     0    1    0     x
R03     1    0    0     0
R03     0    1    0     0
R03     0    0    0     1
R03     1    1    0     0
R03     1    0    1     0
R03     1    0    0     1
R03     0    1    1     0
R03     0    1    0     1
R03     0    0    1     1
R03     1    1    1     0
R03     1    1    0     1
R03     1    0    1     1
R03     0    1    1     1
R03     1    1    1     1
R04     1    0    0     0
R04     0    1    0     0
R04     0    0    0     1
R04     1    1    0     0
R04     1    0    0     1
R04     0    1    0     1
R04     0    0    1     1
R04     1    1    0     1
R04     1    0    1     1
R04     0    1    1     1
R04     1    1    1     1
R05     1    0    0     0
R05     0    1    0     0
R06     1    0    0     0
R07     1    0    0     0
R07     0    1    0     0
R07     0    0    1     0
R07     0    0    0     1
R07     1    1    0     0
R07     1    0    1     0
R07     1    0    0     1
R07     0    1    1     0
R07     0    1    0     1
R07     0    0    1     1
R07     1    1    1     0
R07     1    1    0     1
R07     1    0    1     1
R07     0    1    1     1
R07     1    1    1     1
R08     x    x    x     1
R09     x    x    x     1
R10     x    x    0     1
R11     1    0    x     x
R11     0    1    x     x
R11     1    1    x     x
R12     x    x    x     1
--------------------------------------------------
    
SO1 Všichni zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 až R12 a všemi povolenými kombinacemi parametrů S01 až S04, kteří nejsou zařazeni do SO2 až SO4.
 
--------------------------------------------------
TŘÍDA TDD: SO2
--------------------------------------------------
 kód   S01   S02   S03    S04
využití (vaření) (TUV) (otop) (technologie)
  OM
--------------------------------------------------
R02     1    1    0     x
R04     1    0    1     0
R04     0    1    1     0
R05     0    0    0     1
R05     1    1    0     0
R05     1    0    0     1
R05     0    1    0     1
R05     0    0    1     1
R05     1    1    0     1
R05     1    0    1     1
R05     0    1    1     1
R05     1    1    1     1
R06     0    1    0     0
R06     0    0    0     1
R06     1    1    0     0
R06     1    0    1     0
R06     1    0    0     1
R06     0    1    0     1
R06     0    0    1     1
R06     1    1    0     1
R06     1    0    1     1
R06     0    1    1     1
R06     1    1    1     1
R10     x    x    1     0
R10     x    x    1     1
--------------------------------------------------
SO2 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vaření a příprava teplé vody, s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a vaření, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pouze pro přípravu teplé vody nebo pouze pro technologii nebo pro kombinace vaření a příprava teplé vody, vytápění a vaření, technologie a vaření, technologie a příprava teplé vody, technologie a vytápění a dále pro kombinace technologie a příprava teplé vody a vaření, technologie a vytápění a vaření, technologie a vytápění a příprava teplé vody a pro kombinaci technologie a vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R10 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci technologie a vytápění.
 
--------------------------------------------------
TŘÍDA TDD: SO3
--------------------------------------------------
 kód   S01   S02   S03    S04
využití (vaření) (TUV) (otop) (technologie)
  OM
--------------------------------------------------
R02     1    0    1     x
R02     0    1    1     x
R02     1    1    1     x
R03     0    0    1     0
R04     1    1    1     0
R05     1    0    1     0
R05     1    1    1     0
R06     0    1    1     0
R06     1    1    1     0
--------------------------------------------------
SO3 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R03 s odběrem pouze pro vytápění, s kódem využití odběrného místa R04 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pro kombinaci vytápění a vaření nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření, s kódem využití odběrného místa R06 s odběrem pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody nebo vytápění a příprava teplé vody a vaření.
 
--------------------------------------------------
TŘÍDA TDD: SO4
--------------------------------------------------
 kód   S01   S02   S03    S04
využití (vaření) (TUV) (otop) (technologie)
  OM
--------------------------------------------------
R02     0    0    1     0
R04     0    0    1     0
R05     0    0    1     0
R05     0    1    1     0
R06     0    0    1     0
--------------------------------------------------
SO4 Zákazníci s kódem využití odběrného místa R02, R04 nebo R06 s odběrem pouze pro vytápění, s kódem využití odběrného místa R05 s odběrem pouze pro vytápění nebo pro kombinaci vytápění a příprava teplé vody.
Poznámka: Pro zákazníky s kódem využití odběrného místa R08 a R09 (sezónní technologické odběry) budou typové diagramy dodávky individuálně upraveny provozovatelem distribuční soustavy na základě posouzení konkrétního období odběru plynu daného zákazníka.
 
Příloha 12
Předání informací provozovatele distribuční nebo přepravní soustavy o odběrných místech zákazníků operátorovi trhu
Povinné registrované údaje o odběrném místu zákazníka
1. jednoznačný identifikátor odběrného místa zákazníka
2. název odběrného místa zákazníka
3. datum, od kterého bude operátor trhu přijímat data pro dané odběrné místo
4. typ měření
5. distribuční nebo přepravní kapacita v odběrném místě zákazníka s měřením typu A nebo B
6. identifikátor soustavy, ke které je odběrného místa zákazníka připojeno
7. plánovaná roční spotřeba v MWh zaokrouhlená na tři desetinná místa a třída přiřazeného typového diagramu dodávky v odběrném místě zákazníka s měřením typu C
8. zařazení zákazníka do kategorie podle přílohy č. 2 k této vyhlášce.
9. zařazení zákazníka do skupin pro účely stavů nouze v plynárenství podle právního předpisu, který upravuje stavy nouze v plynárenství4).
Nepovinné údaje o odběrném místě zákazníka
1. vlastník odběrného místa zákazníka.
2. označení a adresa odběrného místa (číslo domu; ulice; místo/obec, PSČ).
3. typ a cyklus zasílání doplňujících údajů pro fakturaci distribuce nebo přepravy plynu.
4. předpokládaný měsíc prvního odečtového cyklu (první měsíc odečtu v roce).
 
Příloha 13
Užití typových diagramů dodávek plynu při rozpočtení fakturované spotřeby pomocí typových diagramů dodávky plynu provozovatelem distribuční soustavy a odhadu spotřeby v případě nedostupnosti údajů zaznamenaných měřicím zařízení v odběrném místě zákazníka s měřením typu C
    


_________________
*) Pozn. ASPI: V obrázku se slova "365 dní" nahrazují slovy "jeden rok".
 
Příloha 14
Tabulka spalných tepel pro převod rezervovaných přepravních a skladovacích kapacit
1. Přepravní kapacita na vstupních bodech přepravní soustavy se přepočítá spalným teplem (v kWh/m
3
):
--------------------------------------------------------
Vstupní bod přepravní soustavy   15°C  20°C
--------------------------------------------------------
Lanžhot             10,596 10,415
Lanžhot - Mokrý Háj       10,596 10,415
Waidhaus            10,597 10,416
Hora svaté Kateřiny - Olbernhau 10,507 10,328
Hora svaté Kateřiny - Sayda   10,522 10,343
Bod virtuálního zásobníku plynu 10,620   -
--------------------------------------------------------
2. Přepravní kapacita na výstupních bodech přepravní soustavy se přepočítá spalným teplem (v kWh/m
3
):
--------------------------------------------------------
  Výstupní bod přepravní soustavy   15°C  20°C
--------------------------------------------------------
Lanžhot                10,596 10,415
Lanžhot - Mokrý Háj          10,596 10,415
Waidhaus                10,597 10,416
Hora svaté Kateřiny - Olbernhau    10,538 10,358
Hora svaté Kateřiny - Sayda      10,532 10,352
Bod virtuálního zásobníku plynu    10,620  -
odběrné místo zákazníka přímo     10,620  -
připojeného k přepravní soustavě
--------------------------------------------------------
3. Těžební nebo vtláčecí výkon rezervovaný u provozovatele zásobníku plynu přepočítá provozovatel přepravní soustavy spalným teplem, které je určeno nižší z hodnot průměrného spalného tepla plynu vtlačeného do virtuálního zásobníku plynu v období od 1. dubna 2010 do 30. září 2010 a průměrného spalného tepla plynu vytěženého z virtuálního zásobníku plynu v období od 1. října 2010 do 31. března 2011.
Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 370/2010 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Při vyhodnocení žádosti o rezervaci standardní a denní přepravní kapacity podané před účinností této vyhlášky se postupuje podle dosavadních právních předpisů.
2. Ustanovení vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění této vyhlášky, se nevztahují na smlouvy o přepravě plynu uzavřené před dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, jejichž předmětem je sjednání rezervace přepravní kapacity pro pár vstupního a výstupního hraničního bodu. To neplatí, pokud po dni nabytí účinnosti této vyhlášky byla sjednána změna smlouvy o přepravě plynu uzavřené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, jejímž předmětem je rezervace přepravní kapacity odděleně pro vstupní a výstupní hraniční bod přepravní soustavy.
3. Provozovatel přepravní soustavy převede k 1. lednu 2011 veškeré rezervované přepravní kapacity s výjimkou rezervovaných přepravních kapacit zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě a přepravních kapacit rezervovaných pro pár vstupního a výstupního hraničního bodu z jednotky m
3
/den na tisíciny MWh/den pomocí spalného tepla uvedeného v příloze č. 14 k vyhlášce č. 365/2009 Sb., ve znění této vyhlášky.
4. Je-li po dni nabytí účinnosti této vyhlášky sjednána změna smlouvy o přepravě plynu uzavřené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, jejímž předmětem je změna sjednané rezervace přepravní kapacity pro pár vstupního a výstupního hraničního bodu na rezervaci přepravní kapacity odděleně pro vstupní a výstupní hraniční bod přepravní soustavy, převede provozovatel přepravní soustavy ke dni účinnosti takové změny smlouvy o přepravě plynu rezervované přepravní kapacity z jednotky m
3
/den na tisíciny MWh/den pomocí spalného tepla uvedeného v příloze č. 14 k vyhlášce č. 365/2009 Sb., ve znění této vyhlášky.
Čl. II vyhlášky č. 442/2011 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Provozovatel zásobníku plynu převede k 1. lednu 2012 veškeré rezervované těžební nebo vtláčecí výkony z jednotky m
3
/den na tisíciny MWh/den pomocí spalného tepla uvedeného v příloze č. 14 k vyhlášce č. 365/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Do 31. prosince 2014 zveřejňuje provozovatel zásobníku plynu údaje podle ustanovení § 24 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, pouze za období, za které má tyto údaje k dispozici.
3. Postup změny dodavatele plynu, který byl zahájen přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dokončí podle vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. II vyhlášky č. 291/2014 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Provozovatel přepravní soustavy je oprávněn od začátku plynárenského dne počínajícího dnem 1. ledna 2015 do konce plynárenského dne počínajícího dnem 31. prosince 2015 na jednom nebo více hraničních bodech nabízet po dohodě se sousedním provozovatelem přepravní soustavy rezervaci koordinované přepravní kapacity v aukci. Provozovatel přepravní soustavy je oprávněn nabízet v aukci i jen část volné přepravní kapacity na daném hraničním bodě. Pro rezervaci přepravní kapacity v aukci se ustanovení § 5 až 7 vyhlášky č. 365/2009 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nepoužijí.
2. Provozovatel přepravní soustavy převede k 1. lednu 2015 veškeré rezervované přepravní kapacity zákazníků přímo připojených k přepravní soustavě z jednotky m
3
/den na tisíciny MWh/den pomocí spalného tepla uvedeného v příloze č. 14 k vyhlášce č. 365/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1775/2005 ze dne 28. září 2005 o podmínkách přístupu k plynárenským přepravním soustavám.
2) Vyhláška č. 140/2009 Sb., o způsobu regulace v energetických odvětvích a postupech pro regulaci cen.
3) § 17 odst. 10 energetického zákona.
4) Vyhláška č. 334/2009 Sb., o stavech nouze v plynárenství.
4a) § 67a odst. 3 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
5) § 58 odst. 1 písm. i) a § 60 odst. 1 písm. f) energetického zákona.
6) Vyhláška č. 108/2011 Sb., o měření plynu a o způsobu stanovení náhrady škody při neoprávněném odběru, neoprávněné dodávce, neoprávněném uskladňování, neoprávněné přepravě nebo neoprávněné distribuci plynu.
7) Vyhláška č. 545/2006 Sb., o kvalitě dodávek plynu a souvisejících služeb v plynárenství.
8) § 64 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 458/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů
.

Související dokumenty