418/2001 Sb. o postupech při výkonu exekuční a další činnosti

Schválený:
418/2001 Sb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva spravedlnosti
ze dne 19. listopadu 2001
o postupech při výkonu exekuční a další činnosti
Změna: 463/2009 Sb.
Změna: 491/2012 Sb.
Změna: 149/2013 Sb.
Změna: 149/2013 Sb. (část)
Změna: 365/2014 Sb.
Změna: 461/2017 Sb.
Změna: 264/2021 Sb.
Změna: 517/2021 Sb.
Změna: 394/2023 Sb.
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 131 písm. e) zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, (dále jen "zákon"):
 
ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ USTANOVENÍ
 
HLAVA I
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Provádění úkonů
(1) Úkony, které jsou předmětem exekuční a další činnosti, provádí soudní exekutor (dále jen "exekutor"). Za podmínek stanovených zákonem může tyto úkony provádět též exekutorský kandidát (dále jen "kandidát") a exekutorský koncipient. Úkony, které ve výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu provádí vykonavatel, může za podmínek stanovených zákonem provádět též vykonavatel exekutora. Další zaměstnance může exekutor pověřit prováděním jednoduchých úkonů, které jsou předmětem exekuční nebo další činnosti.
(2) Úkony se provádějí podle okolností případu v takové době, kdy se dá nejspíše předpokládat dosažení výsledku. Tyto úkony lze provádět i mimo obvyklou pracovní dobu a ve dnech pracovního klidu.
(3) Má-li být úkon proveden ve vojenském objektu nebo v objektu ozbrojeného sboru nebo zpravodajské služby, musí si k tomu exekutor předem vyžádat svolení příslušného velitele nebo ředitele.
(4) Úkon, který má být proveden v budovách a místnostech osob, které požívají diplomatické výsady a imunity, může být proveden jen tehdy, pokud to připouští mezinárodní právo. O provedení úkonu musí exekutor včas vyrozumět Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí a požádat je o vyslání zástupce k takovému úkonu.
(5) Exekutor je oprávněn učinit opatření, jichž je třeba k zachování pořádku a k nerušenému výkonu exekuce. Dojde-li při provádění exekuce k napadení exekutora, případně k jiné situaci, která znemožňuje provedení úkonu, upustí se od dalšího provádění úkonu a učiní se o tom záznam ve spise; exekutor určí nový termín a místo provedení úkonu. Jsou-li splněny podmínky stanovené zvláštním právním předpisem,1) může exekutor požádat příslušný policejní orgán o poskytnutí ochrany.
 
§ 2
Protokol
(1) O každém úkonu provedeném v rámci exekuční činnosti sepíše exekutor protokol. Byl-li úkon učiněn v písemné formě a listina, v níž je úkon zachycen, je založena do spisu, protokol se nevyhotovuje.
(2) V protokolu se uvede
a) označení exekutorského úřadu a spisová značka,
b) označení oprávněného a povinného,
c) místo, čas a předmět úkonu,
d) jména a příjmení zaměstnanců exekutora, kteří se zúčastnili úkonu, jména a příjmení přítomných účastníků a jejich zástupců a jména a příjmení dalších osob, které byly při úkonu přítomny, pokud bylo možno zjistit jejich totožnost,
e) stručné vylíčení průběhu úkonu, zejména obsah návrhů, které byly při něm podány.
(3) Protokol musí být sepsán bezprostředně po skončení úkonu, pokud možno ještě na místě úkonu. Protokol podepíše exekutor, dále přítomní účastníci, jejich přítomní zástupci a ti, kteří potvrzují příjem peněz nebo jiných věcí, a osoby přibrané k úkonu. Protokol podepíší i ti, jejichž prohlášení je nutno v protokolu uvést.
(4) Jestliže se přítomný účastník nebo jeho zástupce vzdálí před podpisem protokolu, poznamená se tato skutečnost v protokolu. Pokud někdo z těch, kteří by měli protokol podepsat, podpis odmítne, poznamená se to v protokolu s uvedením důvodů, pokud byly sděleny.
(5) Výjimečně může být protokol sepsán dodatečně podle poznámek učiněných při úkonu. Takový protokol exekutor podepíše sám a v protokolu uvede důvod, proč byl sepsán dodatečně. Takto nelze postupovat, má-li být protokolem osvědčen příjem peněz nebo jiných věcí nebo má-li protokol podepsat osoba přibraná k úkonu nebo ten, jehož prohlášení je třeba uvést v protokolu.
 
§ 3
(1) Při provádění exekuce exekutor poskytuje účastníkům, jakož i dalším osobám, kterých se exekuce týká, poučení o jejich procesních právech a povinnostech.
(2) Exekutor vyhotoví vyrozumění o tom, že doložka provedení exekuce byla zapsána do rejstříku zahájených exekucí nebo že usnesení o odkladu exekuce a zastavení exekuce, exekuční příkaz a příkaz k úhradě nákladů exekuce nabyly právní moci, a doručí je.
 
§ 4
nadpis vypuštěn
(1) V žádosti o součinnost s peněžním ústavem exekutor uvede, že požaduje zjištění následujících údajů o majetku povinného:
a) čísla účtů nebo jiné jedinečné identifikátory a jejich druh,
b) čísla vkladních knížek nebo jiné jedinečné identifikátory,
c) aktuální zůstatky na účtech a vkladních knížkách,
d) informaci o vedení předchozích exekucí či jiných omezeních,
e) změny na účtech za období posledních 90 dnů zpětně ode dne doručení žádosti ve formě výpisu z účtu,
f) informaci o dalším majetku, který peněžní ústav povinnému spravuje nebo který je povinným nebo pro povinného u peněžního ústavu uschován.
(2) Formát a struktura datového souboru obsahujícího žádost o součinnost jsou upraveny v příloze č. 1 k této vyhlášce.
(3) Má-li povinný pronajatou u peněžního ústavu bezpečnostní schránku, uvede peněžní ústav v odpovědi namísto údajů podle odstavce 1 písm. f) identifikační údaje k bezpečnostní schránce a místo, kde se nachází.
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se použijí i na zjištění údajů o majetku manžela povinného obdobně.
 
§ 5
nadpis vypuštěn
(1) Formulář žádosti exekutora o součinnost podle § 34 odst. 4 zákona obsahuje
a) označení exekutora s uvedením jeho sídla a dalších údajů,
b) označení osoby, kterou exekutor žádá o součinnost,
c) označení oprávněného a povinného,
d) označení exekučního titulu a orgánu, který ho vydal, nebo osoby, která jej vyhotovila,
e) označení exekučního řízení spisovou značkou, pod kterou je vedeno, a údaj o pověření exekutora,
f) údaje podle § 33 odst. 5 zákona, které exekutor požaduje,
g) jiné údaje než údaje podle písmene f) potřebné k vedení exekuce a odůvodnění potřebnosti poskytnutí těchto údajů,
h) informace týkající se postupu v exekučním řízení,
i) datum a podpis.
(2) Formulář odpovědi na žádost exekutora o součinnost podle odstavce 1 obsahuje
a) označení osoby, která exekutorovi poskytuje součinnost,
b) označení exekutora s uvedením jeho sídla,
c) označení povinného,
d) označení exekučního řízení spisovou značkou, pod kterou je vedeno,
e) údaje podle § 33 odst. 5 zákona, které exekutor požaduje,
f) jiné údaje než údaje podle písmene e) potřebné k vedení exekuce,
g) datum a podpis.
(3) Formát a struktura datového souboru obsahujícího formuláře podle odstavců 1 a 2 jsou upraveny v příloze č. 2 k této vyhlášce. Vzor formulářů podle odstavců 1 a 2 je upraven v příloze č. 7 k této vyhlášce.
 
§ 5a
(1) Formát a struktura datového souboru, který je přílohou exekučního příkazu a přílohou vyrozumění o tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3 zákona, jde-li o provedení exekuce srážkami z jiných příjmů vyplácených Úřadem práce České republiky nebo Českou správou sociálního zabezpečení, a datového souboru, kterým Úřad práce České republiky nebo Česká správa sociálního zabezpečení sdělují exekutorovi pořadí vymáhané pohledávky, jsou upraveny v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Formát a struktura datového souboru, který je přílohou exekučního příkazu, přílohou vyrozumění o tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3 zákona, nebo přílohou usnesení o změně nebo zrušení exekučního příkazu, jde-li o provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů vyplácené plátcem mzdy nebo plátcem jiného příjmu, a datového souboru, kterým kvalifikovaný plátce mzdy nebo plátce jiného příjmu sděluje exekutorovi pořadí vymáhané pohledávky, jsou upraveny v příloze č. 2 k této vyhlášce, nestanoví-li se v odstavci 1 jinak.
(3) Formát a struktura datového souboru, který je přílohou exekučního příkazu, přílohou vyrozumění o tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3 zákona, nebo přílohou usnesení o změně nebo zrušení exekučního příkazu, jde-li o provedení exekuce přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu, a datového souboru, kterým peněžní ústav sděluje exekutorovi pořadí vymáhané pohledávky, jsou upraveny v příloze č. 4 k této vyhlášce.
 
§ 5b
(1) Vyrozumění o zahájení exekuce a základní informaci o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech, výzvu ke splnění vymáhané povinnosti, exekuční příkaz nebo příkaz k úhradě nákladů exekuce vyhotoví exekutor s použitím vzorů uvedených v příloze č. 6 k této vyhlášce.
(2) Základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech je určena pouze povinnému, kterému ji exekutor zasílá spolu s vyrozuměním o zahájení exekuce. V exekučním řízení ke zřízení exekutorského zástavního práva se základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech povinnému nezasílá.
(3) Vyžaduje-li to konkrétní exekuční řízení, může exekutor písemnost vyhotovit odchylně od vzorů uvedených v příloze č. 6 k této vyhlášce.
 
§ 6
Náklady exekuce a náklady oprávněného
(1) V exekučním příkazu uvede exekutor způsob exekuce určený k provedení exekuce ukládající zaplacení peněžité částky, jímž budou případně na základě příkazu k úhradě nákladů exekuce vymoženy náklady exekuce a náklady oprávněného.
(2) Jsou-li v exekučním příkazu uvedeny pravděpodobné náklady exekuce a pravděpodobné náklady oprávněného, případně je v něm uložena povinnost k úhradě nákladů plátce mzdy, vydá exekutor příkaz k úhradě nákladů exekuce neprodleně poté, kdy dojde ke splnění nebo vymožení povinnosti vymáhané v exekučním řízení s výjimkou nákladů exekuce a nákladů oprávněného, případně nákladů plátce mzdy. Exekutor je povinen poučit o této skutečnosti účastníky řízení v exekučním příkazu, ve kterém tyto pravděpodobné náklady uvedl.
(3) Jestliže se náklady exekuce nebo náklady oprávněného po vydání příkazu podle odstavce 1 zvýší nebo vzniknou další náklady, vydá exekutor další příkaz k úhradě nákladů exekuce.
(4) Formulář potvrzení o osobních, majetkových a výdělkových poměrech podle § 55 odst. 10 zákona obsahuje,
a) je-li oprávněný fyzickou osobou, zejména
1. označení exekučního řízení spisovou značkou, pod kterou je vedeno,
2. označení oprávněného a údaj o jeho osobních poměrech,
3. údaj o rodinných poměrech oprávněného,
4. údaj o příjmu oprávněného,
5. údaj o majetku oprávněného,
6. označení manžela, partnera nebo druha oprávněného, údaje o jeho příjmu a majetku,
7. údaj o dluzích a výdajích oprávněného,
8. jiné údaje, které by mohly mít vliv na zproštění od složení zálohy na náklady exekuce,
9. datum a podpis,
b) je-li oprávněný právnickou osobou, zejména
1. označení exekučního řízení spisovou značkou, pod kterou je vedeno,
2. označení oprávněného,
3. údaj o majetkových poměrech oprávněného,
4. důvod k podání návrhu na zproštění od složení zálohy na další vedení exekuce,
5. datum a podpis.
 
§ 6a
zrušen
 
§ 6b
Smlouva o zvláštním účtu podle § 46 odst. 5 a podle § 75 odst. 2 zákona musí obsahovat také ujednání, že oprávnění nakládat s peněžními prostředky na tomto účtu mají též zástupce exekutora po dobu zastupování a exekutor jmenovaný do exekutorského úřadu, jehož výkon zanikl exekutorovi, který uzavřel smlouvu o zvláštním účtu.
 
HLAVA II
DORUČOVÁNÍ
nadpis vypuštěn
 
§ 7
zrušen
 
§ 8
(1) Soud může podle § 76 odst. 1 zákona pověřit doručením písemnosti jen exekutora, který byl jmenován do obvodu okresního soudu, v němž má být doručení provedeno, nebo exekutora, který má sídlo v obci, v níž má být doručení provedeno.
(2) Má-li být písemnost soudu podle odstavce 1 doručena v obvodu jiného okresního soudu, pověří exekutora doručením písemnosti na žádost příslušného soudu soud, v jehož obvodu má být doručení provedeno. Dožádanému soudu se zašle spolu se žádostí rovněž písemnost, která má být doručena.
(3) Písemnost soudu uvedenou v odstavcích 1 a 2 může soudní exekutor doručovat jen sám (osobně nebo prostřednictvím svého zaměstnance).
 
§ 9
Doručování písemností exekutora
(1) Vyrozumění o tom, že doložka provedení exekuce byla zapsána do rejstříku zahájených exekucí, a o tom, že exekuční příkaz nabyl právní moci, se doručuje osobám, kterým se podle zvoleného způsobu exekuce doručuje vyrozumění o právní moci usnesení o nařízení výkonu rozhodnutí podle občanského soudního řádu.
(2) Příkaz k úhradě nákladů exekuce se doručuje oprávněnému a povinnému. Po nabytí právní moci se příkaz k úhradě nákladů exekuce doručuje osobám podle odstavce 1.
(3) Vyrozumění o tom, že usnesení o odkladu exekuce nebo o zastavení exekuce nabylo právní moci, doručuje exekutor těm, jimž se vyrozumění o odkladu nebo zastavení výkonu rozhodnutí doručuje podle občanského soudního řádu.
 
§ 10
Společné ustanovení o doručování
(1) Při doručování se postupuje podle občanského soudního řádu a vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy2). Provádí-li doručení exekutor, má přitom stejná práva a povinnosti, jaké tyto právní předpisy přiznávají a ukládají soudu nebo soudnímu doručovateli; totéž platí, provádí-li se doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiné osoby, která provádí přepravu zásilek. Ustanovení § 48 odst. 4 občanského soudního řádu platí i pro písemnosti exekutora obdobně.
(2) Použije-li exekutor k doručení písemnosti provozovatele poštovních služeb nebo jiné osoby, která provádí přepravu zásilek, odpovídá za doručení stejně, jako kdyby je provedl sám (osobně nebo prostřednictvím svého zaměstnance).
 
ČÁST DRUHÁ
POSTUP EXEKUTORA PŘI EXEKUČNÍ A DALŠÍ ČINNOSTI
 
§ 10a
(1) Předkládá-li exekutor exekučnímu, odvolacímu nebo dovolacímu soudu věc k rozhodnutí, předloží zároveň s exekučním spisem předkládací zprávu a spisový přehled.
(2) Vzory předkládacích zpráv pro předkládání věcí soudu jsou upraveny v příloze č. 5 k této vyhlášce. Je-li soudu předkládána věc, k níž není v příloze č. 5 k této vyhlášce upraven vzor předkládací zprávy, použijí se vzory uvedené v příloze č. 5 k této vyhlášce obdobně.
(3) Učiní-li exekutor po postoupení spisu soudu v exekučním řízení další úkon, informuje o tomto úkonu soud, případně mu zašle stejnopis rozhodnutí.
 
§ 10b
(1) Elektronický spis se soudu předkládá se soubory podle § 10c odst. l a předkládací zprávou v jednom adresáři, který může být komprimován do formátu zip či rar.
(2) Elektronický spis exekutor předkládá elektronicky prostřednictvím elektronické aplikace.
(3) Není-li technicky možné elektronický spis předložit způsobem podle odstavce 2, předloží exekutor elektronický spis
a) prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky; z odeslané datové zprávy musí být patrné, že se jedná o předložení elektronického spisu, nebo
b) na pevném datovém nosiči.
(4) Každý dokument je uložen v samostatném souboru v přípustném datovém formátu. Přípustným datovým formátem je přípustný formát datové zprávy dodávané do datové schránky podle vyhlášky upravující užívání a provozování informačního systému datových schránek4) nebo proprietární formát dokumentů vytvářených kancelářskými aplikacemi.
(5) Odchozí dokumenty exekutor či jeho pověřený zaměstnanec opatří kvalifikovaným elektronickým podpisem. Autorizovaná konverze se provede u příchozích dokumentů, které jsou důležité pro vedení exekuce, zejména u rozhodnutí soudu, opravných prostředků, procesních podání účastníků a plných mocí.
(6) Název souboru v adresáři je totožný s názvem dokumentu ve spisovém přehledu a obsahuje číslo jednací (pořadové číslo úkonu).
(7) Název souboru s doručenkou obsahuje vedle názvu dokumentu i jméno adresáta.
 
§ 10c
(1) V adresáři s elektronickým spisem se předloží soubor se spisovým přehledem. Tento soubor obsahuje spisovou značku exekutora, spisovou značku soudu, pod kterou příslušný soud pověřil exekutora provedením exekuce, označení oprávněného, povinného a exekučního titulu, popřípadě souvislost s jiným spisem, údaj o pořadovém číslu související úschovy a další údaje podle uvážení exekutora; je-li exekučním titulem ukládáno peněžité plnění, uvede se výše tohoto plnění. Týká-li se řešená věc vymáhaného plnění, předkládá se v adresáři i soubor obsahující finanční přehled.
(2) Exekutor předkládá elektronický exekuční spis
a) se spisovým přehledem, který obsahuje čísla jednací (pořadová čísla úkonu), výstižné názvy dokumentů a odkazy na všechny soubory s jednotlivými odchozími či příchozími dokumenty (§ 10b odst. 4 a 5), nebo
b) se spisovým přehledem, který umožňuje přímý přechod na jednotlivé soubory s dokumenty a doručenkami (interaktivní spisový přehled); přímým přechodem se rozumí kliknutí na název dokumentu ve spisovém přehledu.
(3) Spisový přehled a jednotlivé soubory jsou řazeny chronologicky.
 
§ 10d
Ustanovení § 10b a 10c se použijí přiměřeně i pro předkládání listinných spisů soudům a pro předkládání spisů Exekutorské komoře České republiky, Ministerstvu spravedlnosti a předsedům okresních soudů (dále jen "dohledový orgán"), nedohodne-li se exekutor s dohledovým orgánem jinak.
 
§ 10e
(1) Na rozhodnutí odvolacího soudu vyznačuje doložku právní moci exekutor.
(2) Vede-li exekutor elektronický spis, uchová originál rozhodnutí odvolacího nebo dovolacího soudu, protokol o hlasování v zalepené obálce, popřípadě další listiny postoupené odvolacím nebo dovolacím soudem v pomocném listinném spise. V elektronickém spise učiní exekutor odkaz na takový pomocný listinný spis.
 
§ 11
Nestanoví-li zákon nebo tato vyhláška jinak, použijí se pro postup exekutora při provádění jednotlivých způsobů exekuce přiměřeně ustanovení části deváté oddílu druhého až pátého vyhlášky o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy.3)
Exekuce k vymožení peněžitého plnění
 
§ 12
Požádá-li o to při provádění exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů plátce mzdy, oprávněný nebo povinný a není-li exekuce prováděna ve prospěch více oprávněných, určí exekutor, jaká částka má být v příslušném výplatním období ze mzdy povinného sražena.
 
§ 13
Povolí-li soud nebo exekutor při provádění exekuce přikázáním pohledávky z účtu u peněžního ústavu odklad exekuce a bylo-li peněžnímu ústavu doručeno usnesení o povolení odkladu před provedením exekuce, neprovede peněžní ústav exekuci, dokud mu nebude exekutorem doručeno vyrozumění, že odklad byl zrušen, nebo v případě, že soud nebo exekutor povolil odklad exekuce podle § 54 odst. 3 zákona, vyrozumění, že doba odkladu uplynula.
 
§ 14
zrušen
 
§ 15
(1) Zvukově obrazový záznam, který se pořizuje o průběhu prohlídky bytu a jiných místností, obsahuje datum a čas, v němž pořizování záznamu probíhá. Zaznamenány musí být všechny úkony, k nimž při prohlídce bytu a jiných místností dochází.
(2) Zlato v jiné podobě než světově obchodovatelných slitcích, jiné drahé kovy a drahé kameny odhadne znalec. Exekutor je následně prodá v dražbě jako jiné movité věci.
 
§ 16
Dražební jednání při provádění exekuce prodejem nemovité věci a prodejem obchodního závodu může řídit jen exekutor nebo kandidát; jednotlivé úkony při jednání, jimiž se nerozhoduje, může na základě pověření exekutora provést jiný zaměstnanec exekutora; řídí se přitom pokyny exekutora nebo kandidáta.
 
§ 16a
Dražba nemovité věci provedená elektronicky
(1) Rozhodne-li exekutor provést dražbu elektronicky, dražební jednání se nenařizuje. Bezprostředně před časem zahájení elektronické dražby na adrese internetové stránky, na které se dražba bude konat, exekutor zveřejní rozhodnutí, zda je prokázáno předkupní právo nebo výhrada zpětné koupě, a oznámení, která další věcná břemena, výměnky a nájemní, pachtovní či předkupní práva neuvedená v dražební vyhlášce na nemovité věci váznou. Dále uvede, zda bylo zjištěno, že byla podána žaloba na vyloučení prodávané nemovité věci z exekuce.
(2) Totožnost dražitelů a dalších účastníků dražby lze ověřit přihláškou k účasti na dražbě podepsanou
a) před exekutorem nebo jeho zaměstnancem po prokázání totožnosti platným úředním průkazem,
b) úředně ověřeným podpisem,
c) uznávaným elektronickým podpisem, nebo
d) prostřednictvím kvalifikovaného systému elektronické identifikace podle zákona o elektronické identifikaci5).
(3) Každý dražitel je v dražbě navenek označen identifikátorem, ze kterého nelze zjistit jeho totožnost.
(4) Dražba se koná, pokud dražitelé činí podání. Exekutor nevyzývá dražitele, aby činili vyšší podání, a neupozorňuje dražitele, že bude udělovat příklep.
(5) Je-li v posledních pěti minutách před časem ukončení dražby učiněno podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut od okamžiku posledního podání. Je-li v této lhůtě učiněno vyšší podání, posouvá se čas ukončení dražby o pět minut. Uplyne-li od posledního učiněného podání pět minut, aniž by bylo učiněno vyšší podání, elektronická dražba se tím končí.
(6) Bezprostředně po ukončení dražby exekutor udělí příklep dražiteli, který učinil nejvyšší podání.
(7) O provedené dražbě se pořizuje záznam, ve kterém se uvedou
a) údaje podle § 2 odst. 2 písm. a) až c),
b) stručný obsah úkonů a rozhodnutí podle odstavce 1,
c) seznam jednotlivých dražitelů s přiřazeným identifikátorem podle odstavce 3,
d) přehled učiněných příhozů s uvedením částky, času a osoby, která příhoz učinila,
e) údaje o skutečnostech podle odstavce 6.
 
§ 16b
Dražba movitých věcí provedená elektronicky
Pro dražbu movitých věcí provedenou elektronicky platí § 16a obdobně.
 
§ 17
Exekuce k vymožení nepeněžitého plnění
Pokuty uložené při exekuci provedením prací nebo výkonů podle § 351 občanského soudního řádu připadají státu a povinný je vždy povinen pokuty zaplatit na účet exekučního soudu; o tom musí být exekutorem poučen.
 
§ 18
Dobrovolná dražba
(1) Na dražební jednání při provádění dražby movité nebo nemovité věci na návrh vlastníka či osoby oprávněné disponovat s věcí se vztahuje ustanovení § 16 a 16a.
(2) Výtěžek dražby se vyplatí navrhovateli.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
 
§ 19
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.
Ministr:
JUDr. Bureš v. r.
 
Příloha 1
Formát a struktura datového souboru obsahujícího žádost o součinnost a odpověď na žádost o součinnost - peněžní ústav
Tato příloha stanovuje definici datových struktur, formátů dotazů a odpovědí, jakož i pravidel jejich výměny.
I. PRAVIDLA STANDARDIZOVANÉ VÝMĚNY DAT
1) Obecná pravidla
a) Jedná se o výměnu dat typu
dotaz/odpověď (request/response)
, kde dotaz je vytvářen Exekutorem a odpověď dotazovanou Bankou.
b) Datový formát Dotazu/Odpovědi bude využívat syntaxe jazyka XML (eXtensible Markup Language)
c) V jednom souboru dávky Dotazů a Odpovědí je pouze jedna struktura uvozená jednou hlavičkou obsahující jednu dávku s více Dotazy
d) Soubor je kódován v UTF-8
e) Řádky souboru jsou odřádkovány znaky CR+LF (ASCII 13+10), včetně posledního řádku
f) Řádky XML struktury mohou, ale nemusí být strukturovány
g) Soubor musí mít uvozující XML hlavičku "<? xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>" + odřádkování
h) Přípona souboru vždy ". xml"
i) Standardizovanou formu nelze použít pro Dotazy na subjekty bez IČO nebo RČ (Dotazy jsou elektronicky zasílány samostatně, bez použití standardizované datové struktury)
j) Datový soubor s Dotazem exekutora musí splňovat všechny definované podmínky
Definice dotazu XSD
uvedené níže ve výpisu definičního souboru
k) Datový soubor s odpovědí na výzvu musí splňovat všechny definované podmínky
Definice odpovědi XSD
uvedené níže ve výpisu definičního souboru
l) Soudní exekutoři požadují elektronickou cestou výhradně informace potřebné k provedení konkrétní exekuce.
m) Datový soubor s odpovědí neobsahuje zrušené a úvěrové účty
n) Na každý Dotaz Exekutora generuje dotazovaná Banka právě jednu Odpověď, tj. i v případě, že se např. v Odpovědi vrací údaje o více účtech Subjektu, je Odpověď jedna, obsahující více příslušných položek.
o) Odpověď na Dotaz vždy obsahuje všechny informace z Dotazu
Nelze-li Dotaz vyřídit z věcného hlediska (neexistující účty atd.), nebude Odpověď obsahovat příslušné datové struktury odpovědi (čísla účtů atd.).
p) Pokud vznikne při zpracování očekávaná i neočekávaná chyba technického charakteru (špatně forma XML, verze), bude Odpovědí informace o chybě a zpracování Dotazu jako celku se v tomto případě odmítne.
q) V případě evidované duplicity Subjektů k danému RČ nebo IČO v databázi Banky bude odpověď obsahovat informaci, upozorňující na nejednoznačnou identifikaci Subjektu. Exekutorský úřad po obdržení Odpovědi s uvedenou chybou postupuje tak, že zašle bance dodatečný písemný dotaz s upřesňujícími informacemi, potřebnými pro správný výběr Subjektu. Banka vytvoří písemnou odpověď, kterou zasílá mimo systém standardizované výměny.
r) V případě, jde-li o Dotaz na účet vedený pro více osob, z nichž každá má postavení majitele účtu (spolumajitelé), bude v Odpovědi Banky generována zpráva o této skutečnosti.
2. Způsob předávání dat
a) Žádost o součinnost zasílá exekutor bance prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS) případně jiným způsobem na základě dohody s Bankou.
b) V předmětu zprávy obsahující Žádost o součinnost a v předmětu odpovědi na součinnost bude vždy uveden text "XMLEXE SOUC" .
3. Povinné náležitosti žádosti o součinnost
a) Průvodní dopis
b) Datový XML soubor vygenerovaný v souladu s Definicí dotazu
4. Povinné náležitosti odpovědi na žádost o součinnost
a) Průvodní dopis
b) Datový XML soubor vygenerovaný v souladu s Definicí odpovědi
II. NÁZVY DATOVÝCH SOUBORŮ
1. Datový soubor s žádostí o součinnost má vždy příponu "xml", jeho název je tvořen z těchto částí:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadí Část       Délka  Popis          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    "EU"        2   zkratka pro "exekutorský úřad" 
2    Kód EU       3   Číslo dotazujícího se EU
3    Kód zaměstnance  3   Jedinečný kód odpovědného zaměstnance Exekutora v rámci exekutorského úřadu
4    "_"        1   Oddělovač
5    Datum vytvoření  6   Datum vytvoření souboru - dávky Dotazů ve tvaru YYMMDD
6    "_"        1   Oddělovač
7    Pořadové číslo   3   Pořadové číslo souboru jedinečné pro kombinaci Kódu EU, kódu odpovědného
    souboru          zaměstnance EU a data vytvoření souboru
8    "_"        1   Oddělovač
9    "dot"       3   Identifikace typu souboru - dávka Dotazů
10   ".xml"       4   Přípona indikující formát souboru -XML.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Datový soubor s odpovědí banky na žádost o součinnost má vždy příponu "xml", jeho název je tvořen z těchto částí:
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pořadí Část       Délka  Popis          
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1    "EU"        2   zkratka pro "exekutorský úřad".
2    Kód EU       3   Číslo dotazujícího se EU.
3    Kód zaměstnance  3   Jedinečný kód odpovědného zaměstnance v rámci exekutorského úřadu
4    "_"        1   Oddělovač
5    Datum vytvoření  6   Datum vytvoření souboru - dávky Dotazů ve tvaru YYMMDD
6    "_"        1   Oddělovač
7    Pořadové číslo   3   Pořadové číslo souboru jedinečné pro kombinaci Kódu EU, kódu odpovědného
    souboru          zaměstnance a data vytvoření souboru
8    "_"        1   Oddělovač
9    Kód Banky     4   Kód Banky,která vygenerovala dávku Odpovědí
10   "_"        1   Oddělovač
11   "odp"       3   Identifikace typu souboru - dávka Odpovědí
12   ".xml"       4   Přípona indikující formát souboru -XML.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
III. PRAVIDLA PLNĚNÍ POLÍ DATOVÝCH SOUBORŮ
1. Datový soubor žádosti o součinnost obsahuje elementy a atributy označené "I"
2. Datový soubor odpovědi na žádost o součinnost obsahuje elementy a atributy označené "I" a "O"
3. Nepovinné elementy a atributy jsou označeny znaky "*)"
4. Pokud banka nesděluje některý z údajů, které Odpověď na Dotaz Typu 02 obsahuje navíc oproti Odpovědi na Dotaz Typu 01, uvede tuto skutečnost přímo v konkrétním poli Odpovědi.
5. Na jeden Dotaz Typu 01,02 je jedna Odpověď obsahující více položek.
6. U Dotazů 01,02 je uvedena vždy jen jedna identifikace - buď jen IČO (pro právnickou osobu) nebo jen RČ (pro osobu fyzickou i fyzickou-podnikatele).
 
-----------------------------------------------------------------
Element / Atribut               Typ dotazu
-----------------------------------------------------------------
                      01      02
-----------------------------------------------------------------
Vyzva / Vygeneroval            I*)     I*)
Vyzva / Odpovedel             O      O
Vyzva / EUrad               I*)     I*)
Vyzva / Banka               O      O
Vyzva / CJVyzvy              I      I
Vyzva / TypDotazu             I      I
Subjekt / ID                I      I
Subjekt / TypID              I      I
Subjekt / CJEU               I      I
Subjekt / Nazev              I      I
Subjekt / Dokument             I      I
Subjekt / Zprava              O      O
Prilohy / Priloha             O*)     O*)
Ucet / CisloUctu              O      O
Účty / MenaUctu              O      O
Účty / TypUctu               O      O
Účty / Zustatek              O      O
Účty / DatumZustatku            O      O
Transakce / Datum                    O
Transakce / Castka                   O
Transakce / Popis                    O
Exekuce / VystavceEP            O      O
Exekuce / DatumEP             O      O
Exekuce / CisloJednaci           O      O
Exekuce / Blokace             O      O
VkladniKnizka / ZustatekVkladniKnizky          O
VkladniKnizka / DatumZustatku              O
VkladniKnizka / IDVkladniKnizky             O
CennyPapir / Emitent                  O
CennyPapir / PocetCP                  O
CennyPapir / DatumStavuCP                O
Safesové schránky / CisloSchranky            O
Safesové schránky / Ulice                O
Safesové schránky / Mesto                O
Safesové schránky / PSC                 O
-----------------------------------------------------------------

IV. POPIS ELEMENTŮ A ATRIBUTŮ DATOVÝCH SOUBORŮ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Element / Atribut            Popis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vyzva                  Kořenový element
Vyzva / Vygeneroval           Jméno/Kód zaměstnance exekutorského úřadu, který soubor vytvořil
Vyzva / EUrad              Číselný kód exekutorského úřadu, případně doplněný na 3 místa nulami zleva
Vyzva / Banka              4 místný číselný kód banky
Vyzva / CJVyzvy             Číslo jednací výzvy, pod kterým ji eviduje exekutorský úřad
Vyzva / TypDotazu            Typ dotazu 01 nebo 02, dle požadavku na požadovaný rozsah odpovědi (viz kap. 3 
                     této Přílohy)
Vyzva / Subjekty             
Subjekty / Subjekt             
Subjekt / ID               Rodné nebo identifikační číslo osoby prověřovaného subjektu uvedené bez mezer, pomlček, 
                     lomítek apod. v délce 8-10 číslic.
Subjekt / TypID             Typ identifikátoru, přípustné hodnoty pouze "RČ" a "IČO".
Subjekt / CJEU              Číslo jednací případu/exekuce, pod kterým jej eviduje exekutorský úřad
Subjekt / Nazev             Název prověřovaného subjektu
Subjekt / Zprava             Zpráva banky obsahující číselný kód a případné sdělení vztahující se k poskytování
                     informací o konkrétním subjektu.
                     Přípustné hodnoty: 001 Subjekt nenalezen, 002 Chybný Dokument, 003 Nejednoznačná 
                     identifikace Subjektu,     000 Doplnění volného textu (např. poznámky)
Subjekt / Prilohy             
Prilohy / Priloha            Přesný název souboru obsahujícího Přílohu k součinnosti, který je zaslán stejnou 
                     datovou zprávou spolu s datovým souborem odpovědi.
Subjekt / Ucty             
Ucty / Ucet             
Ucet / CisloUctu             Šestnáctimístné číslo účtu bez pomlček a mezer případně doplněné na 16 míst nulami zleva.
Ucet / MenaUctu             ISO kód měny účtu 
Ucet / TypUctu              B - běžný účet, S - Vkladní knížka / Vkladový účet, T - Termínovaný vklad, X - Chráněný účet 
Ucet / Zustatek             Zůstatek v měně účtu
Ucet / DatumZustatku           Datum zůstatku účtu
Ucet / TransakceUctu             
TransakceUctu / Transakce        Do odpovědi banka připojí informace o transakcích za období posledních 3 měsíců. 
                     Pokud by počet transakcí přesahoval 100, bude uvedeno pouze posledních 100 transakcí.
Transakce / Datum            Datum transakce
Transakce / Castka            Částka transakce 
Transakce / Popis            Doplňující informace k transakci
Ucet / ExekuceUctu             
ExekuceUctu / Exekuce             
Exekuce / VystavceEP           Výstavce exekučního příkazu
Exekuce / DatumEP            Datum zadání exekučního příkazu
Exekuce / CisloJednaci          Číslo jednací exekučního příkazu
Exekuce / Blokace            Nařízená výše blokace 
Subjekt / Schranky             
Schranky / Schranka             
Schranka / CisloSchranky         Identifikace bezpečnostní schránky
Schranka / Ulice             Ulice, kde se schránka nachází
Schranka / Mesto             Město, kde se schránka nachází
Schranka / PSC              Směrovací číslo, kde se schránka nachází
Subjekt / VkladniKnizky             
VkladniKnizky / VkladniKnizka             
VkladniKnizka / ZustatekVkladniKnizky  Zůstatek vkladní knížky v CZK
VkladniKnizka / DatumZustatku      Datum zůstatku vkladní knížky
VkladniKnizka / IDVkladniKnizky     Identifikátor vkladní knížky
Subjekt / CennePapiry             
CennePapiry / CennyPapir             
CennyPapir / Emitent           ISIN emitenta
CennyPapir / PocetCP           Počet cenných papírů
CennyPapir / DatumStavuCP        Datum, ke kterému je informace sdělována
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Příloha 2
Formát a struktura datového souboru obsahujícího žádost o součinnost, odpověď na žádost o součinnost, informace o exekučním příkazu a o vyrozumění o provedení exekuce - plátce mzdy nebo jiného příjmu
Tato příloha stanoví definici dat obsažených v datovém souboru doprovázejícím žádost o součinnost adresovanou plátci mzdy (§ 34 odst. 4 zákona), odpověď plátce mzdy na žádost o součinnost (§ 34 odst. 4 zákona), exekuční příkaz nebo usnesení o změně nebo zrušení exekučního příkazu (§ 49 odst. 3 zákona), vyrozumění o tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3 zákona a sdělení plátce mzdy po obdržení exekučního příkazu (§ 49 odst. 3 zákona), stejně tak pravidla pro samotné předávání dat.
1. Obecná pravidla k datovým souborům
a) Datový soubor využívá syntaxe jazyka XML (eXtensible Markup Language).
b) Soubor je kódován v UTF-8.
c) U názvů elementů a atributů je nutné rozlišovat velká a malá písmena.
d) Jeden datový soubor odpovídá jedné žádosti o součinnost adresované plátci mzdy týkající se jedné osoby povinného - příjemce mzdy nebo platu, jedné odpovědi plátce mzdy týkající se jedné osoby povinného - příjemce mzdy nebo platu, jednomu exekučnímu příkazu a jedné osobě povinného - příjemci mzdy nebo platu, nebo jednoho sdělení plátce mzdy po obdržení exekučního příkazu týkajícího se jedné osoby povinného - příjemce mzdy nebo platu.
e) Název datového souboru doprovázejícího žádost o součinnost adresovanou plátci mzdy je tvořen následovně (údaje v hranatých závorkách se nahradí skutečnými - bez závorek):
SOUC_[číslo exekutora]_EX_[kmen čísla jednacího]-[rok vydání]_[číslo listu].xml
název datového souboru doprovázejícího odpověď plátce mzdy na žádost o součinnost:
SOUC_ODP_[číslo exekutora]_EX_[kmen čísla jednacího]-[rok vydání]_[číslo listu].xml
název datového souboru doprovázejícího exekuční příkaz nebo usnesení o změně nebo zrušení exekučního příkazu:
EP_[číslo exekutora]_EX_[kmen čísla jednacího]-[rok vydání]_[číslo listu].xml
název datového souboru doprovázejícího sdělení plátce mzdy po obdržení exekučního příkazu:
EP_ODP_[číslo exekutora]_EX_[kmen čísla jednacího]-[rok vydání]_[číslo listu].xml
f) Datový soubor je vždy odesílán společně v rámci jedné datové zprávy s elektronickým vyhotovením žádosti o součinnost adresované plátci mzdy, odpovědi plátce mzdy na žádost o součinnost, exekučního příkazu, sdělení plátce mzdy po obdržení exekučního příkazu, vyrozumění o tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3 zákona, nebo usnesení o změně nebo zrušení exekučního příkazu.
g) Datový soubor vyhovuje xsd definici, kterou zveřejní Exekutorská komora způsobem umožňujícím dálkový přístup.
2. Způsob předávání dat
Datová výměna mezi soudním exekutorem a plátcem mzdy bude probíhat prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS).
3. Opakovaně používané datové typy a elementy
Jednoduché datové typy
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I    Název    I Datový typ I Rozsah I     Povolený vzor      I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I castka       I decimal  I    I 0-999999999999.99, tedy 1-12  I
I          I      I    I číslic a 0-2 desetinná místa.  I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I cisloListu     I normalized I 5   I Řetězec může obsahovat     I
I          I String   I    I kombinaci písmen (malých nebo  I
I          I      I    I velkých) a číslic. Délka    I
I          I      I    I řetězce musí být mezi 1 a 5   I
I          I      I    I znaky.             I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I druhDokumentu   I string   I    I Povolené hodnoty:        I
I          I      I    I exekucni_prikaz         I
I          I      I    I exekucni_prikaz_odpoved     I
I          I      I    I exekucni_prikaz_zmena      I
I          I      I    I součinnost           I
I          I      I    I soucinnost_odpoved       I
I          I      I    I nabyti_pm            I
I          I      I    I nabyti_pm_odpoved        I
I          I      I    I zustatek_dotaz         I
I          I      I    I zustatek            I
I          I      I    I ukonceni_ep           I
I          I      I    I chybne_zpracovani        I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I druhPohledavky   I string   I    I Povolené hodnoty:        I
I          I      I    I přednostni           I
I          I      I    I neprednostni          I
I          I      I    I vyzivne             I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I druhPrilohy    I string   I    I Povolené hodnoty:        I
I          I      I    I exekucni_prikaz         I
I          I      I    I součinnost           I
I          I      I    I ostatni             I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I druhSoucinnosti  I list    I    I Minimálně jedna z hodnot:    I
I          I      I    I vyse_srazek           I
I          I      I    I trvani_pracovniho_pomeru    I
I          I      I    I poradi_exekuce         I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I email       I normalized I    I Validní e-mailová adresa    I
I          I String   I    I obsahující povinný znak @.   I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I ico        I normalized I 8   I Hodnota řetězce musí být    I
I          I String   I    I tvořena přesně osmi číslicemi. I
I          I      I    I Žádné jiné znaky nejsou     I
I          I      I    I povoleny.            I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I identifikator   I normalized I 18   I Tři číslice následované     I
I          I String   I    I pomlčkou, poté osm číslic, opět I
I          I      I    I následované     pomlčkou, a nakonec I
I          I      I    I 1 až 5 alfanumerických znaků  I
I          I      I    I (může to být kombinace písmen  I
I          I      I    I a číslic).           I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I interval      I string   I 5   I Povolené hodnoty:        I
I          I      I    I U0001 - Denní          I
I          I      I    I U0007 - Týdenní         I
I          I      I    I U0014 - Čtrnáctidenní      I
I          I      I    I U0100 - Měsíční         I
I          I      I    I U0300 - Čtvrtletní       I
I          I      I    I U0600 - Půlroční        I
I          I      I    I U1200 - Roční          I
I          I      I    I R0001 - REPO FIX        I
I          I      I    I R0002 - REPO pohyblivá     I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I obdobi       I normalized I 7   I Hodnota řetězce musí odpovídat I
I          I String   I    I specifickému vzoru: První čtyři I
I          I      I    I číslice odpovídají roku (RRRR). I
I          I      I    I Následuje pomlčka. Poté     I
I          I      I    I následuje měsíc ve formátu MM  I
I          I      I    I v rozmezí 01-12.        I
I          I      I    I Příklad: 2023-09.        I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I mena        I string   I 3   I Kód měny, 3 velká písmena podle I
I          I      I    I ISO 4217            I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I neprazdnyDate   I normalized I 10   I Povolený vzor pro tento řetězec I
I          I String   I    I musí mít formát data ve tvaru  I
I          I      I    I RRRR-MM-DD, kde: RRRR je rok,  I
I          I      I    I který začíná číslem 1 nebo 2  I
I          I      I    I následovaným třemi číslicemi  I
I          I      I    I (tj. rok může být v rozmezí   I
I          I      I    I 1000-2999). MM je měsíc, který I
I          I      I    I je dvouciferný a může být    I
I          I      I    I v rozmezí 01-12. DD je den,   I
I          I      I    I který je dvouciferný a může   I
I          I      I    I být v rozmezí 01-31.      I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I neprazdnyString7  I string   I 7   I Textový řetězec v délce 1-7   I
I          I      I    I znaků.             I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I neprazdnyString50 I string   I 50   I Textový řetězec v délce 1-50  I
I          I      I    I znaků.             I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I neprazdnyString250 I string   I 250  I Textový řetězec v délce 1-250  I
I          I      I    I znaků.             I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I prazdnyDate    I normalized I 10   I Povolený vzor pro tento řetězec I
I          I String   I    I musí mít formát data ve tvaru  I
I          I      I    I RRRR-MM-DD, kde: RRRR je rok,  I
I          I      I    I který začíná číslem 1 nebo 2  I
I          I      I    I následovaným třemi číslicemi  I
I          I      I    I (tj. rok může být v rozmezí   I
I          I      I    I 1000-2999). MM je měsíc, který I
I          I      I    I je dvouciferný a může být    I
I          I      I    I v rozmezí 01-12. DD je den,   I
I          I      I    I který je dvouciferný a může   I
I          I      I    I být v rozmezí 01-31. Může být  I
I          I      I    I také prázdný řetězec (tj. žádný I
I          I      I    I znak).             I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I prazdnyString20  I string   I 20   I Textový řetězec v délce 0-20  I
I          I      I    I znaků.             I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I prazdnyString250  I string   I 250  I Textový řetězec v délce 0-250  I
I          I      I    I znaků.             I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I procento      I decimal  I    I 0-9999.9999, tedy 1-4 číslice  I
I          I      I    I a 0-4 desetinná místa.     I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I rc         I normalized I 11   I Hodnota řetězce musí odpovídat I
I          I String   I    I vzoru: Šest číslic,       I
I          I      I    I následovaných lomítkem '/',   I
I          I      I    I a poté třemi nebo čtyřmi    I
I          I      I    I číslicemi.           I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I senat       I normalized I 3   I Přesně tři číslice       I
I          I String   I    I                 I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I spisovaZnacka   I normalized I 12   I Hodnota řetězce musí odpovídat I
I          I String   I    I specifickému vzoru: Začíná   I
I          I      I    I slovem 'EX', následované    I
I          I      I    I mezerou. Poté následuje šest  I
I          I      I    I číslic, obsahujících pořadové  I
I          I      I    I číslo řízení v daném roce    I
I          I      I    I případně doplněné nulami zleva. I
I          I      I    I Po šesti číslicích následuje  I
I          I      I    I lomítko '/' a nakonec dvě    I
I          I      I    I číslice.            I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I telefon      I normalized I    I Hodnota řetězce musí odpovídat I
I          I String   I    I vzoru: Volitelný znak plus   I
I          I      I    I ('+') následovaný libovolným  I
I          I      I    I počtem číslic (0-9).      I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
I vsnss       I normalized I 10   I Až 10 číslic nebo prázdný    I
I          I String   I    I řetězec (tj. žádný znak).    I
I--------------------I------------I--------I---------------------------------I
Složené elementy
a) Element exekutor obsahuje tyto elementy:
I----------------I--------------------I---------I----------------------------I
I   Element  I   Datový typ   I Povinná I      Popis      I
I        I          I položka I              I
I----------------I--------------------I---------I----------------------------I
I nazev     I neprazdnyString250 I ANO   I Název exekutora      I
I----------------I--------------------I---------I----------------------------I
I adresa     I neprazdnyString250 I ANO   I Sídlo exekutora      I
I----------------I--------------------I---------I----------------------------I
I senat     I senat       I ANO   I Číslo exekutora      I
I----------------I--------------------I---------I----------------------------I
I ic       I ico        I ANO   I IČO exekutora       I
I----------------I--------------------I---------I----------------------------I
I idds      I neprazdnyString7  I ANO   I ID datové schránky     I
I        I          I     I exekutora         I
I----------------I--------------------I---------I----------------------------I
I email     I email       I NE   I Kontaktní email      I
I----------------I--------------------I---------I----------------------------I
I telefon    I telefon      I NE   I Kontaktní telefonní číslo I
I----------------I--------------------I---------I----------------------------I
I platebni_udaje I String       I ANO   I Číslo účtu exekutora pro  I
I        I          I     I zasílání plateb      I
I----------------I--------------------I---------I----------------------------I
 
  Element platebni_udaje obsahuje tyto atributy:
I---------I------------I---------I-------------------------------------------I
I Atribut I Datový typ I Povinná I         Popis          I
I     I      I položka I                      I
I---------I------------I---------I-------------------------------------------I
I vs   I vsnss   I ANO   I Variabilní symbol pro platby       I
I---------I------------I---------I-------------------------------------------I
    I ss   I vsnss   I NE   I Specifický symbol pro platby       I
I---------I------------I---------I-------------------------------------------I
b) Element oprávněný obsahuje tyto elementy:
I---------I--------------------I---------I-----------------------------------I
I Element I   Datový typ   I Povinná I       Popis        I
I     I          I položka I                  I
I---------I--------------------I---------I-----------------------------------I
I nazev  I neprazdnyString250 I ANO   I Název oprávněného, v případě   I
I     I          I     I fyzické osoby se uvede jméno   I
I     I          I     I a příjmení, v případě právnické  I
I     I          I     I osoby se uvede název právnické  I
I     I          I     I osoby (firma)           I
I---------I--------------------I---------I-----------------------------------I
I adresa I neprazdnyString250 I ANO   I Adresa oprávněného        I
I---------I--------------------I---------I-----------------------------------I
I ic   I prazdnyString20  I ANO   I IČO oprávněného          I
I---------I--------------------I---------I-----------------------------------I
I narozen I prazdnyDate    I ANO   I Datum narození oprávněného, uvede I
I     I          I     I se pouze v případech, kdy je   I
I     I          I     I oprávněným fyzická osoba bez IČO I
I---------I--------------------I---------I-----------------------------------I
c) Element povinny obsahuje tyto elementy:
I----------I--------------------I---------I----------------------------------I
I Element I   Datový typ   I Povinná I       Popis        I
I     I          I položka I                 I
I----------I--------------------I---------I----------------------------------I
I jmeno  I neprazdnyString250 I ANO   I Jméno povinného         I
I----------I--------------------I---------I----------------------------------I
I prijmeni I neprazdnyString250 I ANO   I Příjmení povinného        I
I----------I--------------------I---------I----------------------------------I
I narozen I neprazdnyDate   I ANO   I Datum narození povinného     I
I----------I--------------------I---------I----------------------------------I
I rc    I rc         I ANO   I Rodné číslo povinného, pokud   I
I     I          I     I bylo přiděleno          I
I----------I--------------------I---------I----------------------------------I
I adresa  I neprazdnyString250 I NE   I Adresa povinného         I
I----------I--------------------I---------I----------------------------------I
d) Element exekucniprikaz obsahuje tyto elementy:
I-----------------I---------------I---------I--------------------------------I
I   Element   I  Datový typ I Povinná I       Popis       I
I         I        I položka I                I
I-----------------I---------------I---------I--------------------------------I
I spisova_znacka I spisovaZnacka I ANO   I Spisová značka exekutora    I
I-----------------I---------------I---------I--------------------------------I
I cislo_listu   I cisloListu  I ANO   I Číslo listu předmětného    I
I         I        I     I rozhodnutí           I
I-----------------I---------------I---------I--------------------------------I
I datum_vystaveni I neprazdnyDate I ANO   I Datum vystavení rozhodnutí   I
I-----------------I---------------I---------I--------------------------------I
I pravni_moc   I prazdnyDate  I ANO   I Datum nabytí právní moci    I
I         I        I     I předmětného rozhodnutí     I
I-----------------I---------------I---------I--------------------------------I
e) Element pohledavka obsahuje tyto elementy:
I-----------------I----------------I---------I-------------------------------I
I   Element   I  Datový typ  I Povinná I      Popis       I
I         I        I položka I                I
I-----------------I----------------I---------I-------------------------------I
I druh_pohledavky I druhPohledavky I ANO   I Druh pohledávky        I
I-----------------I----------------I---------I-------------------------------I
I zustatek    I castka     I ANO   I Zůstatek dluhu        I
I-----------------I----------------I---------I-------------------------------I
I finance     I finance    I ANO   I Výčet vymáhaných povinností, I
I         I        I     I viz níže           I
I-----------------I----------------I---------I-------------------------------I
 
   Element zůstatek obsahuje tyto atributy:
I-------------I---------------I---------I------------------------------------I
I  Atribut  I  Datový typ I Povinná I       Popis         I
I       I        I položka I                  I
I-------------I---------------I---------I------------------------------------I
I datum    I neprazdnyDate I ANO   I Datum uvedeného zůstatku      I
I-------------I---------------I---------I------------------------------------I
 
   Element finance obsahuje element povinnost datového typu castka, ten se 
   může vyskytnout nula až neomezeněkrát, rozlišuje se na
 
   typ jistina a naklady, které obsahují tyto atributy:
I-------------I--------------------I---------I-------------------------------I
I  Atribut  I   Datový typ   I Povinná I      Popis       I
I       I          I položka I                I
I-------------I--------------------I---------I-------------------------------I
I mena    I mena        I ANO   I Měna povinnosti        I
I-------------I--------------------I---------I-------------------------------I
I popis    I neprazdnyString250 I ANO   I Popis povinnosti       I
I-------------I--------------------I---------I-------------------------------I
 
   typ jistina_opakovana, který obsahuje tyto atributy:
I-------------I--------------------I---------I-------------------------------I
I  Atribut  I   Datový typ   I Povinná I    Povolený vzor     I
I       I          I položka I                I
I-------------I--------------------I---------I-------------------------------I
I mena    I mena        I ANO   I Měna povinnosti        I
I-------------I--------------------I---------I-------------------------------I
I popis    I neprazdnyString250 I ANO   I Popis povinnosti       I
I-------------I--------------------I---------I-------------------------------I
I od_data   I neprazdnyDate   I ANO   I Od jakého data se povinnost  I
I       I          I     I počítá            I
I-------------I--------------------I---------I-------------------------------I
I do_data   I prazdnyDate    I ANO   I Do jakého data se povinnost  I
I       I          I     I počítá, v případě prázdné   I
I       I          I     I hodnoty se počítá do     I
I       I          I     I zaplacení           I
I-------------I--------------------I---------I-------------------------------I
I vypočet   I interval      I ANO   I Jakým výpočtem se povinnost  I
I       I          I     I počítá            I
I-------------I--------------------I---------I-------------------------------I
I zaklad   I castka       I ANO   I Z jakého základu se povinnost I
I       I          I     I počítá            I
I-------------I--------------------I---------I-------------------------------I
 
   typ prislusenstvi, který obsahuje tyto atributy:
I-------------I--------------------I---------I-------------------------------I
I  Atribut  I   Datový typ   I Povinná I     Povolený vzor     I
I       I          I položka I                I
I-------------I--------------------I---------I-------------------------------I
I mena    I mena        I ANO   I Měna povinnosti        I
I-------------I--------------------I---------I-------------------------------I
I popis    I neprazdnyString250 I ANO   I Popis povinnosti       I
I-------------I--------------------I---------I-------------------------------I
I od_data   I prazdnyDate    I ANO   I Od jakého data se povinnost  I
I       I          I     I počítá            I
I-------------I--------------------I---------I-------------------------------I
I do_data   I prazdnyDate    I ANO   I Do jakého data se povinnost  I
I       I          I     I počítá, v případě prázdné   I
I       I          I     I hodnoty se počítá do     I
I       I          I     I zaplacení           I
I-------------I--------------------I---------I-------------------------------I
I procento  I procento      I ANO   I Jakým procentem se povinnost I
I       I          I     I počítá            I
I-------------I--------------------I---------I-------------------------------I
I vypočet   I interval      I ANO   I Jakým výpočtem se povinnost  I
I       I          I     I počítá            I
I-------------I--------------------I---------I-------------------------------I
I zaklad   I castka       I ANO   I Z jakého základu se     povinnost I
I       I          I     I počítá            I
I-------------I--------------------I---------I-------------------------------I
I min_castka I castka       I ANO   I Jaká je minimální částka   I
I       I          I     I povinnosti          I
I-------------I--------------------I---------I-------------------------------I
I max_castka I castka       I ANO   I Jaká je maximální částka   I
I       I          I     I povinnosti          I
I-------------I--------------------I---------I-------------------------------I
f) Element kontakt_zamestnavatel obsahuje tyto elementy:
I-------------I------------I---------I---------------------------------------I
I  Element  I Datový typ I Povinná I        Popis         I
I       I      I položka I                    I
I-------------I------------I---------I---------------------------------------I
I telefon   I telefon  I NE   I Telefonní kontakt na plátce mzdy,   I
I       I      I     I tato položka nemá omezen počet    I
I       I      I     I výskytů                I
I-------------I------------I---------I---------------------------------------I
I email    I email   I NE   I Email na plátce mzdy, tato položka  I
I       I      I     I nemá omezen počet výskytů       I
I-------------I------------I---------I---------------------------------------I
g) Element poradi_exekucniho_prikazu
Tento element je datového typu short, který obsahuje jediný atribut sdilene_poradi datového typu boolean. Tímto elementem sděluje plátce mzdy pořadí předmětného rozhodnutí, případně sděluje to, že na daném pořadí eviduje více záznamů.
h) Element pracovni_pomer obsahuje tyto elementy:
I-----------------I-------------I---------I----------------------------------I
I   Element   I Datový typ I Povinná I       Popis        I
I         I       I položka I                 I
I-----------------I-------------I---------I----------------------------------I
I aktivni     I boolean   I ANO   I Údaj o tom, zda pracovní poměr  I
I         I       I     I trvá               I
I-----------------I-------------I---------I----------------------------------I
I zamestnan_od  I prazdnyDate I ANO   I Od kdy je u daného plátce mzdy  I
I         I       I     I zaměstnán            I
I-----------------I-------------I---------I----------------------------------I
I zamestnan_do  I prazdnyDate I ANO   I Do kdy je u daného plátce mzdy  I
I         I       I     I zaměstnán            I
I-----------------I-------------I---------I----------------------------------I
I mzda_prehled  I       I ANO   I Přehled mzdy a srážek povinného I
I-----------------I-------------I---------I----------------------------------I
I exekuce_prehled I       I ANO   I Přehled exekucí povinného    I
I-----------------I-------------I---------I----------------------------------I
 
   Element mzda_prehled obsahuje element mzda datového typu castka, který se 
   může vyskytnout nula až neomezeně-krát a obsahuje tyto atributy:
I------------------I------------I---------I----------------------------------I
I   Atribut   I Datový typ I Povinná I       Popis        I
I         I      I položka I                 I
I------------------I------------I---------I----------------------------------I
I obdobi      I obdobi   I ANO   I Jaké období tento údaj      I
I         I      I     I představuje           I
I------------------I------------I---------I----------------------------------I
I srazeno_celkem  I castka   I ANO   I Kolik celkem bylo povinnému za  I
I         I      I     I dané období sraženo       I
I------------------I------------I---------I----------------------------------I
I vyzivovane_osoby I short   I ANO   I Kolik měl povinný vyživovaných  I
I         I      I     I osob zohledňovaných při výpočtu I
I         I      I     I srážek ze mzdy za dané období  I
I------------------I------------I---------I----------------------------------I
 
   Element exekuce_prehled obsahuje element exekuce datového typu castka, 
   který se může vyskytnout nula až neomezeněkrát a obsahuje tyto atributy:
I-----------------I--------------------I---------I---------------------------I
I   Atribut   I   Datový typ   I Povinná I      Popis     I
I         I          I položka I              I
I-----------------I--------------------I---------I---------------------------I
I poradi     I short       I ANO   I Pořadí exekuce      I
I-----------------I--------------------I---------I---------------------------I
I subjekt     I neprazdnyString250 I ANO   I Název exekutora      I
I-----------------I--------------------I---------I---------------------------I
I senat      I senat       I ANO   I Číslo exekutora      I
I-----------------I--------------------I---------I---------------------------I
I spisova_znacka I neprazdnyString50 I ANO   I Spisová značka exekutora I
I-----------------I--------------------I---------I---------------------------I
I druh_pohledavky I druhPohledavky   I ANO   I Druh pohledávky      I
I-----------------I--------------------I---------I---------------------------I
I datum_doruceni I neprazdnyDate   I ANO   I Datum doručení rozhodnutí I
I-----------------I--------------------I---------I---------------------------I
I datum_poradi  I neprazdnyDate   I ANO   I Rozhodné datum pro určení I
I         I          I     I pořadí exekuce      I
I-----------------I--------------------I---------I---------------------------I
i) Element povereniprehled obsahuje element povereni datového typu string, který se může vyskytnout jednou až neomezeněkrát a obsahuje tyto atributy:
I------------I--------------------I---------I--------------------------------I
I  Atribut I   Datový typ   I Povinná I      Popis        I
I      I          I položka I                I
I------------I--------------------I---------I--------------------------------I
I vydal   I neprazdnyString250 I ANO   I Název soudu, který pověření  I
I      I          I     I vydal             I
I------------I--------------------I---------I--------------------------------I
I cislo   I neprazdnyString250 I ANO   I Číslo jednací předmětného   I
I      I          I     I pověření            I
I------------I--------------------I---------I--------------------------------I
I vydano   I neprazdnyDate   I ANO   I Datum vydání předmětného    I
I      I          I     I pověření            I
I------------I--------------------I---------I--------------------------------I
I pravni_moc I prazdnyDate    I ANO   I Datum nabytí právní moci    I
I      I          I     I předmětného pověření      I
I------------I--------------------I---------I--------------------------------I
j) Element prilohy obsahuje element priloha datového typu neprazdnyString250, který se může vyskytnout nula až neomezeněkrát a obsahuje tyto atributy:
I-------------I-------------I---------I--------------------------------------I
I  Atribut  I Datový typ I Povinná I        Popis         I 
I       I       I položka I                   I
I-------------I-------------I---------I--------------------------------------I
I druh    I druhPrilohy I ANO   I Upřesnění druhu přílohy       I
I-------------I-------------I---------I--------------------------------------I
4. Struktura datového souboru k žádosti o součinnost adresované plátci mzdy
a) Datový soubor obsahuje právě jeden kořenový element dokument, je nezbytné uvést typ dokumentu pro validaci podle xsd, v tomto případě se uvede xs:type="soucinnosť".
b) Seznam elementů datového souboru k žádosti o součinnost
I------------------I------------------I---------I----------------------------I
I   Element   I   Datový typ  I Povinná I      Popis      I
I         I         I položka I              I
I------------------I------------------I---------I----------------------------I
I identifikator  I identifikátor  I ANO   I Jedinečný identifikátor  I
I         I         I     I dokumentu         I
I------------------I------------------I---------I----------------------------I
I znacka_rizeni  I spisovaZnacka  I ANO   I Spisová značka exekuce   I
I------------------I------------------I---------I----------------------------I
I datum      I neprazdnyDate  I ANO   I Datum vydání dokumentu   I
I------------------I------------------I---------I----------------------------I
I druh_dokumentu  I druhDokumentu  I ANO   I Druh dokumentu, v tomto  I
I         I         I     I případě se uvede      I
I         I         I         I součinnost         I
I------------------I------------------I---------I----------------------------I
I druh_soucinnosti I druhSoucinnosti I ANO   I Druh součinnosti      I
I------------------I------------------I---------I----------------------------I
I poznamka     I prazdnyString250 I NE   I Nepovinná poznámka     I
I------------------I------------------I---------I----------------------------I
I exekutor     I exekutor     I ANO   I Definice exekutora     I
I         I         I     I (viz 3.a)         I
I------------------I------------------I---------I----------------------------I
I opravneny    I opravneny    I ANO   I Definice oprávněného    I
I         I         I     I (viz 3.b)         I 
I------------------I------------------I---------I----------------------------I
I povinny     I povinny     I ANO   I Definice povinného     I
I         I         I     I (viz 3.c)         I 
I------------------I------------------I---------I----------------------------I
I exekucni_prikaz I exekucni_prikaz I NE   I Definice exekučního    I
I         I         I     I příkazu (viz 3.d)     I
I------------------I------------------I---------I----------------------------I
I pohledavka    I pohledavka    I NE   I Definice pohledávky    I
I         I         I     I (viz 3.e)         I 
I------------------I------------------I---------I----------------------------I
I povereni_prehled I povereni_prehled I ANO   I Pověření exekutora     I
I         I         I     I (viz 3.i)         I 
I------------------I------------------I---------I----------------------------I
I prilohy     I prilohy     I ANO   I Seznam příloh       I
I         I         I     I (viz 3.j)         I 
I------------------I------------------I---------I----------------------------I
5. Struktura datového souboru k odpovědi plátce mzdy na žádost o součinnost
a) Datový soubor obsahuje právě jeden kořenový element dokument, je nezbytné uvést typ dokumentu pro validaci podle xsd, v tomto případě se uvede xs:type="soucinnost_odpoveď".
b) Seznam elementů datového souboru k odpovědi na žádost o součinnost
I---------------------------I---------------------------I---------I----------------------I
I     Element     I  Datový typ       I Povinná I    Popis     I
I              I              I položka I           I
I---------------------------I---------------------------I---------I----------------------I
I identifikátor       I identifikátor       I ANO   I Jedinečný      I
I              I              I     I identifikátor    I
I              I              I     I dokumentu      I
I---------------------------I---------------------------I---------I----------------------I
I reakce_na         I identifikátor       I ANO   I Identifikátor    I
I              I              I     I dokumentu, na který I
I              I              I     I je reagováno     I
I---------------------------I---------------------------I---------I----------------------I
I datum           I neprazdnyDate       I ANO   I Datum vydání     I
I              I              I     I dokumentu      I
I---------------------------I---------------------------I---------I----------------------I
I druh_dokumentu      I druhDokumentu       I ANO   I Druh dokumentu,   I
I              I              I     I v tomto případě se  I
I              I              I     I uvede        I
I              I              I     I soucinnost_odpoved  I
I---------------------------I---------------------------I---------I----------------------I
I poznamka         I prazdnyString250     I NE   I Nepovinná poznámka  I
I---------------------------I---------------------------I---------I----------------------I
I kontakt_zamestnavatel   I kontakt_zamestnavatel   I NE   I Definice kontaktu  I
I              I              I     I zaměstnavatele    I 
I              I              I     I (viz 3.f)      I
I---------------------------I---------------------------I---------I----------------------I
I poradi_exekucniho_prikazu I poradi_exekucniho_prikazu I ANO   I Definice pořadí   I
I              I              I     I exekučního příkazu  I
I              I              I     I (viz 3.g)      I
I---------------------------I---------------------------I---------I----------------------I
I pracovni_pomer      I pracovni_pomer      I ANO   I Definice pracovního I
I              I              I     I poměru (viz 3.h)   I
I---------------------------I---------------------------I---------I----------------------I
I prilohy          I prilohy          I NE   I Seznam příloh    I
I              I              I     I (viz 3.j)      I
I---------------------------I---------------------------I---------I----------------------I
6. Struktura datového souboru k exekučnímu příkazu a k usnesení o změně exekučního příkazu
a) Datový soubor obsahuje právě jeden kořenový element dokument, je nezbytné uvést typ dokumentu pro validaci podle xsd, v tomto případě se uvede xs:type="exekucni_prikaz".
b) Seznam elementů datového souboru k exekučnímu příkazu
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I   Element   I  Datový typ  I Povinná I        Popis          I
I         I         I položka I                    I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I identifikátor  I identifikátor  I ANO   I Jedinečný identifikátor dokumentu   I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I znacka_rizeni  I spisovaZnacka  I ANO   I Spisová značka exekuce         I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I datum      I neprazdnyDate  I ANO   I Datum vydání dokumentu         I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I druh_dokumentu  I druhDokumentu  I ANO   I Druh dokumentu, v tomto případě se   I
I         I         I     I uvede exekucni_prikaz         I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I poznamka     I prazdnyString250 I NE   I Nepovinná poznámka           I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I exekutor     I exekutor     I ANO   I Definice exekutora (viz 3.a)      I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I opravneny    I opravneny    I ANO   I Definice oprávněného (viz 3.b)     I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I povinny     I povinny     I ANO   I Definice povinného (viz 3.c)      I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I exekucni_prikaz I exekucni_prikaz I ANO   I Definice exekučního příkazu (viz 3.d) I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I pohledavka    I pohledavka    I ANO   I Definice pohledávky (viz 3.e)     I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I povereni_prehled I povereni_prehled I ANO   I Pověření exekutora (viz 3.i)      I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I prilohy     I prilohy     I ANO   I Seznam příloh (viz 3.j)        I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
c) V případě datového souboru k usnesení o změně exekučního příkazu se přiměřeně užije seznam elementů podle odstavce b) s tím, že hodnota elementu druh_dokumentu bude exekucni_prikaz_zmena.
7. Struktura datového souboru k sdělení plátce mzdy po obdržení exekučního příkazu
a) Datový soubor obsahuje právě jeden kořenový element dokument, je nezbytné uvést typ dokumentu pro validaci podle xsd, v tomto případě se uvede xs:type="exekucni_prikaz_odpoveď".
b) Seznam elementů datového souboru k odpovědi na exekuční příkaz
I---------------------------I---------------------------I---------I-------------------------I
I         Element     I     Datový typ    I Povinná I    Popis      I
I              I              I položka I             I
I---------------------------I---------------------------I---------I-------------------------I
I identifikator       I identifikátor       I ANO   I Jedinečný        I
I              I              I     I identifikátor dokumentu I
I---------------------------I---------------------------I---------I-------------------------I
I reakce_na         I identifikátor       I ANO   I Identifikátor      I
I              I              I     I dokumentu, na který je I
I              I              I     I reagováno        I
I---------------------------I---------------------------I---------I-------------------------I
I datum           I neprazdnyDate       I ANO   I Datum vydání      I
I              I              I     I dokumentu        I
I---------------------------I---------------------------I---------I-------------------------I
I druh_dokumentu      I druhDokumentu       I ANO   I Druh dokumentu,     I
I              I              I     I v tomto případě se   I
I              I              I     I uvede          I
I              I              I     I exekucni_prikaz_odpoved I
I---------------------------I---------------------------I---------I-------------------------I
I poznamka         I prazdnyString250     I NE   I Nepovinná poznámka   I
I---------------------------I---------------------------I---------I-------------------------I
I kontakt_zamestnavatel   I kontakt_zamestnavatel   I NE   I Definice kontaktu    I
I              I              I     I zaměstnavatele     I
I              I              I     I (viz 3.f)        I
I---------------------------I---------------------------I---------I-------------------------I
I poradi_exekucniho_prikazu I poradi_exekucniho_prikazu I ANO   I Definice pořadí     I
I              I              I     I exekučního příkazu   I
I              I              I     I (viz 3.g)        I
I---------------------------I---------------------------I---------I-------------------------I
I prilohy          I prilohy          I NE   I Seznam příloh      I
I              I              I     I (viz 3.j)        I
I---------------------------I---------------------------I---------I-------------------------I
8. Struktura datového souboru k vyrozumění o tom, že byly splněny podmínky podle § 52 odst. 3 zákona
a) Datový soubor obsahuje právě jeden kořenový element dokument, je nezbytné uvést typ dokumentu pro validaci podle xsd, v tomto případě se uvede xs:type="nabyti_pm".
b) Seznam elementů datového souboru k vyrozumění o splnění podmínek
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I   Element   I   Datový typ  I Povinná I        Popis          I
I         I         I položka I                    I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I identifikator  I identifikátor  I ANO   I Jedinečný identifikátor dokumentu   I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I znacka_rizeni  I spisovaZnacka  I ANO   I Spisová značka exekuce         I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I datum      I neprazdnyDate  I ANO   I Datum vydání dokumentu         I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I druh_dokumentu  I druhDokumentu  I ANO   I Druh dokumentu, v tomto případě se   I
I         I         I     I uvede nabyti_pm            I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I poznamka     I prazdnyString250 I NE   I Nepovinná poznámka           I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I exekutor     I exekutor     I ANO   I Definice exekutora (viz 3.a)      I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I povinny     I povinny     I ANO   I Definice povinného (viz 3.c)      I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I exekucni_prikaz I exekucni_prikaz I ANO   I Definice exekučního příkazu (viz 3.d) I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I         I pohledavka    I ANO   I Definice pohledávky (viz 3.e)     I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I povereni_prehled I povereni_prehled I ANO   I Pověření exekutora (viz 3.i)      I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
I prilohy     I prilohy     I ANO   I Seznam příloh (viz 3.j)        I
I------------------I------------------I---------I----------------------------------------I
9. Struktura datového souboru ke zrušení exekučního příkazu
a) Datový soubor obsahuje právě jeden kořenový element dokument, je nezbytné uvést typ dokumentu pro validaci podle xsd, v tomto případě se uvede xs:type="ukonceni_ep".
b) Seznam elementů datového souboru ke zrušení exekučního příkazu
I-----------------I------------------I---------I-----------------------------------------I
I   Element   I  Datový typ  I Povinná I         Popis          I
I         I         I položka I                     I
I-----------------I------------------I---------I-----------------------------------------I
I identifikátor  I identifikátor  I ANO   I Jedinečný identifikátor dokumentu    I
I-----------------I------------------I---------I-----------------------------------------I
I znacka_rizeni  I spisovaZnacka  I ANO   I Spisová značka exekuce         I
I-----------------I------------------I---------I-----------------------------------------I
I datum      I neprazdnyDate  I ANO   I Datum vydání dokumentu         I
I-----------------I------------------I---------I-----------------------------------------I
I druh_dokumentu I druhDokumentu  I ANO   I Druh dokumentu, v tomto případě se   I
I         I         I     I uvede ukonceni_ep            I
I-----------------I------------------I---------I-----------------------------------------I
I poznamka    I prazdnyString250 I NE   I Nepovinná poznámka           I
I-----------------I------------------I---------I-----------------------------------------I
I exekutor    I exekutor     I ANO   I Definice exekutora (viz 3.a)      I
I-----------------I------------------I---------I-----------------------------------------I
I povinny     I povinny     I ANO   I Definice povinného (viz 3.c)      I
I-----------------I------------------I---------I-----------------------------------------I
I exekucni_prikaz I exekucni_prikaz I ANO   I Definice exekučního příkazu (viz 3.d)  I
I-----------------I------------------I---------I-----------------------------------------I
I prilohy     I prilohy     I ANO   I Seznam příloh (viz 3.j)         I
I-----------------I------------------I---------I-----------------------------------------I
10. Struktura datového souboru pro případ chybného zpracování
a) Datový soubor obsahuje právě jeden kořenový element dokument, je nezbytné uvést typ dokumentu pro validaci podle xsd, v tomto případě se uvede xs:type="chybne_zpracovani".
b) Seznam elementů datového souboru pro případ chybného zpracování
I----------------I------------------I---------I------------------------------------------I
I   Element  I   Datový typ  I Povinná I         Popis          I
I        I         I položka I                     I
I----------------I------------------I---------I------------------------------------------I
I identifikátor I identifikátor  I ANO   I Jedinečný identifikátor dokumentu    I
I----------------I------------------I---------I------------------------------------------I
I znacka_rizeni I spisovaZnacka  I NE   I Spisová značka exekuce          I
I----------------I------------------I---------I------------------------------------------I
I reakce_na   I identifikátor  I ANO   I Identifikátor dokumentu, na který je   I
I        I         I     I reagováno                    I
I----------------I------------------I---------I------------------------------------------I
I datum     I neprazdnyDate  I ANO   I Datum vydání dokumentu          I
I----------------I------------------I---------I------------------------------------------I
I druh_dokumentu I druhDokumentu  I ANO   I Druh dokumentu, v tomto případě se uvede I
I        I         I     I chybne_zpracovani            I
I----------------I------------------I---------I------------------------------------------I
I poznamka    I prazdnyString250 I ANO   I Povinná poznámka, specifikuje se zde,  I
I        I         I     I z jakého důvodu nebylo možné dokument  I
I        I         I     I zpracovat                I
I----------------I------------------I---------I------------------------------------------I
I prilohy    I prilohy     I NE   I Seznam příloh (viz 3.j)         I
I----------------I------------------I---------I------------------------------------------I
 
Příloha 3
Formát a struktura datového souboru obsahujícího informace o exekučním příkazu a o vyrozumění o provedení exekuce - Česká správa sociálního zabezpečení a Úřad práce ČR
Tato příloha stanovuje definici dat obsažených v datovém souboru doprovázejícím běžně vydaný exekuční příkaz nebo vyrozumění o provedení exekuce, stejně tak pravidla pro samotné předávání dat.
1. Obecná pravidla k datovým souborům
a) Datový soubor využívá syntaxe jazyka XML (eXtensible Markup Language).
b) Soubor je kódován v UTF-8.
c) U názvů elementů a atributů je nutné rozlišovat velká a malá písmena.
d) Jeden datový soubor odpovídá jednomu exekučnímu příkazu a jedné osobě povinného nebo manžela povinného - příjemci postihované dávky, případně jednomu vyrozumění o splnění podmínek podle § 52 odst. 3 zákona (vyrozumění o provedení exekuce, případně o právní moci exekučního příkazu).
e) Název datového souboru doprovázejícího exekuční příkaz je tvořen následovně (údaje v hranatých závorkách se nahradí skutečnými - bez závorek):
epdv_[číslo_exekutora]_EX_[kmen čísla jednacího]-[rok vydání]_[číslo_listu]. xml
název datového souboru s vyrozuměním o provedení exekuce:
vpdv_[číslo_exekutora]_EX_[kmen čísla jednacího]-[rok vydání]_[číslo_listu]. xml
f) Datový soubor je vždy odesílán společně (v rámci jedné datové zprávy) s elektronickým vyhotovením exekučního příkazu, případně vyrozuměním o provedení exekuce.
g) Příjemce datového souboru přiloženého k exekučnímu příkazu zašle odesílateli zpět datovou zprávu ve formátu podle bodu 7.
h) Datový soubor vyhovuje xsd definici, kterou zveřejní Ministerstvo práce a sociálních věcí.
2. Způsob předávání dat
Při vyhotovení exekučního příkazu exekutor přiloží datový soubor a v rámci jedné zprávy odešle prostřednictvím Informačního systému datových schránek (ISDS).
3. Struktura datového souboru k exekučnímu příkazu
a) Datový soubor obsahuje právě jeden element
exPrikaz
.
b) Kořenový element
exPrikaz
povinně obsahuje podelementy
hlavicka, ucastnici, postizena_davka, povinnosti
a
vyplata
.
c) Element
hlavicka
popisuje základní údaje o exekučním příkazu, může obsahovat
exekucni_tituly
a
povereni_ex
, a dále tyto elementy s daty:
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| Element         | Datový typ    | Rozsah  | Povinná  | Popis                      |
|             |         |      | položka  |                         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| spzn_predcisli     | String      | 10    | ANO    | Číslo exekutora                 |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| spzn_kmen        | String      | 60    | ANO    | Označení rejstříku "EX" následované       |
|             |         |      |      | pořadovým číslem věci a posledním        |
|             |         |      |      | dvojčíslím kalendářního roku          |
|             |         |      |      | oddělené lomítkem                |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| spzn_koncovka      | String      | 10    | ANO    | Číslo listu                   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| exekutor_ic       | String      | 10    | ANO    | Identifikační číslo exekutora          |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| exekutor_jmeno     | String      | 100    | ANO    | Jméno exekutora                 |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| exekutor_prijmeni    | String      | 100    | ANO    | Příjmení exekutora               |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| ep_vydan        | Date       |      | ANO    | Datum vydání exekučního příkazu         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| ep_pravni_moc      | Date       |      | NE    | Datum nabytí právní moci exekučního       |
|             |         |      |      | příkazu                     |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| druh_pohledavky     | DruhPohledavky  | 10    | ANO    | Druh pohledávky podle bodu 5          |
|             |         |      |      | (přednostní nebo nepřednostní)         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| soubor_ep        | String      | 150    | ANO    | Název souboru s vyhotovením exekučního příkazu |
|             |         |      |      | (v datové zprávě)                |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| zpusob_odectu      | DruhOdectu    | 10    | ANO    | Způsob odečtu podle bodu 5 (běžný, s odečtem,  |
|             |         |      |      | bez odečtu, celkový odečet)           |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| castka_odectu      | Decimal     |      | NE    | Případná srážená částka (je-li uveden způsob  |
|             |         |      |      | odečtu "s odečtem")               |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| doh_vyse_srazky     | Decimal     |      | NE    | Dohodnutá výše srážky              |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| predani_prvni_platce  | Date       |      | NE    | Den doručení exekučního příkazu prvnímu plátci |
|             |         |      |      | mzdy                      |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
d) Nepovinný element
exekucni_tituly
popisuje tituly, na základě kterých byl exekutor pověřen, obsahuje prázdné elementy
titul
(alespoň jeden) s těmito atributy:
 
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| Atribut         | Datový typ    | Rozsah  | Povinná  | Popis                      |
|             |         |      | položka  |                         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| cis           | Integer     |      | ANO    | Pořadové číslo exekučního titulu        |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| cj           | String      | 50    | ANO    | Číslo jednací exekučního titulu         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| druh          | String      | 50    | NE    | Druh exekučního titulu             |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| vydal          | String      | 200    | ANO    | Popis subjektu, který vydal exekuční titul   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| pm           | Date       | ANO    |      | Datum nabytí právní moci exekučního titulu   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
    | vykonatelnost      | Date       | ANO    |      | Datum vykonatelnosti exekučního titulu     |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+

e) Nepovinný element
povereni_ex
nesoucí informace o pověření exekutora příslušným soudem, obsahuje prázdné elementy
povereni
(alespoň jeden) s těmito atributy:
 
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| Atribut         | Datový typ    | Rozsah  | Povinná  | Popis                      |
|             |         |      | položka  |                         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| cj           | String      | 50    | ANO    | Číslo jednací pověření exekutora        |  
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| vydal          | String      | 200    | ANO    | Soud, který pověření vydal           |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| vydano         | date       |      | ANO    | Datum vydání pověření              |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
f) Element
ucastnici
obsahuje data o účastnících exekučního řízení a dalších subjektech. Obsahuje prázdné elementy
ucastnik
s těmito atributy:
 
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| Atribut         | Datový typ    | Rozsah  | Povinná  | Popis                      |
|             |         |      | položka  |                         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| druh          | DruhUcastnika  | 1     | ANO    | Druh účastníka podle bodu 5 (povinný, oprávněný,| 
|             |         |      |      | manžel, zástupce)                |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| cis           | Integer     |      | ANO    | Pořadové číslo účastníka            |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| nadr          | Integer     |      | NE    | Vazba zástupce na pořadové číslo účastníka   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| pfo           | DruhOsoby    | 1     | ANO    | Druh osoby podle bodu 5 (právnická, fyzická   |
|             |         |      |      | osoba)                     |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| firma          | String      | 150    | NE    | Obchodní firma subjektu             |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| jmeno          | String      | 100    | NE    | Jméno fyzické osoby               |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| prijmeni        | String      | 100    | NE    | Příjmení fyzické osoby             |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| titulpred        | String      | 35    | NE    | Titul před jménem                |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| titulza         | String      | 50    | NE    | Titul za jménem                 |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| narozen         | Date       |      | NE    | Datum narození fyzické osoby          |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| identifikator      | String      | 20    | NE    | Hodnota identifikátoru osoby          |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| druh_id         |DruhIdentifikatoru| 5     | NE    | Druh identifikátoru osoby (rodné číslo, IČO,  |
|             |         |      |      | případně další)                 |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
Pravidla pro označování osob:
U osob je uveden identifikátor a jeho druh, tedy rodné číslo nebo IČO.
Osoby jsou očíslovány v atributu cis, případné právní nebo jiné zastoupení je vyjádřeno v atributu nadr, kde je označen subjekt, ke kterému se zastoupení váže (hodnota jeho atributu cis). V elementu musí být dostatek údajů k jednoznačné identifikaci osoby, je tedy nutno dodržet tato pravidla:
Právnická osoba je označena s pomocí IČO a obchodní firmy.
Fyzická osoba je označena s pomocí:
    Jména, příjmení a rodného čísla
    nebo  Jména, příjmení a IČO
    nebo  Jména, příjmení, data narození a adresy místa trvalého pobytu, případně pobytu
g) Je-li potřeba doplnit adresu subjektu, obsahuje element
ucastnik
prázdný element
adresa
s následujícími atributy:
 
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| Atribut         | Datový typ    | Rozsah  | Povinná  | Popis                      |
|             |         |      | položka  |                         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| ulice          | String      | 100    | NE    | Název ulice                   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| cp           | String      | 10    | NE    | Číslo popisné                  |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| co           | String      | 10    | NE    | Číslo orientační                |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| ce           | String      | 10    | NE    | Číslo evidenční                 |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| obec          | String      | 450    | ANO    | Název obce                   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| psc           | String      | 60    | ANO    | Poštovní směrovací číslo            |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| stat          | String      | 3     | ANO    | Stát, 3 písmenný kód podle ISO 3166-1 alpha-3  |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| kod_adresy       | String      | 50    | NE    | Případný kód adresního místa podle RUIAN    |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+

Pravidla pro označení adresy:
Adresa je validní, obsahuje-li tyto informace:
    číslo popisné nebo číslo orientační nebo evidenční číslo
    a název obce a případně ulice, je-li adresní místo v nějaké ulici
    a poštovní směrovací číslo
h) Element
postizena_davka
obsahuje jeden prázdný element
davka
, v kterém je pomocí atributu platce označen plátce dávky a pomocí atributu prijemce označen pořadovým číslem (atribut cis elementu ucastnik) ten účastník řízení, který vystupuje v roli povinného a je příjemcem postihovaného příjmu nebo dávky.
 
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| Atribut         | Datový typ    | Rozsah  | Povinná  | Popis                      |
|             |         |      | položka  |                         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
    | platce         | DruhPlatce    | 4     | ANO    | Označení plátce srážené dávky ("CSSZ", "UP")  |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| prijemce        | Integer     |      | ANO    | Číselné označení příjemce srážené dávky     |
|             |         |      |      | (atribut "cis" u subjektu)           |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
i) Element 
povinnosti
popisuje povinnosti vymáhané v rámci exekučního řízení, a tedy i výši pohledávky, která je vymáhána exekučním příkazem. Element povinnosti může obsahovat atributy: +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | Atribut | Datový typ | Rozsah | Povinná | Popis | | | | | položka | | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | aktualni_vyse | Decimal | | NE | Aktuální hodnota vymáhané povinnosti | | k_datu | Date | | NE | Datum, ke kterému je aktuální hodnota vyjádřena | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ Element povinnosti dále obsahuje alespoň jeden prázdný podelement
povinnost
s těmito atributy: +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | Atribut | Datový typ | Rozsah | Povinná | Popis | | | | | položka | | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | cis | Integer | | ANO | Pořadové číslo povinnosti | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | nadr | Integer | | NE | Vazba příslušenství k jiné povinnosti | | | | | | (atribut "cis") | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | druh | DruhPovinnosti | | ANO | Druh vymáhané povinnosti podle bodu 5 | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | castka | Decimal | | NE | Částka vymáhané povinnosti, případně základ u | | | | | | příslušenství | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | mena | String | 3 | ANO | Měna vymáhané povinnosti (podle číselníku ČNB | | | | | | BA0010) | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | interval | DruhUroceni | | NE | Interval u opakovaných plnění, případně u | | | | | | příslušenství (týdenní, denní, | | | | | | měsíční, roční - podle bodu 5) | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | proc | Decimal | | NE | Procento pro výpočet ze základu | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | od | Date | | NE | Den, od kdy je povinnost počítána (u | | | | | | příslušenství, případně opakovaného plnění) | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | do | Date | | NE | Den, do kdy povinnost trvá, pokud není uvedeno, | | | | | | u příslušenství platí trvání do okamžiku | | | | | | zaplacení hlavní povinnosti | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | repo | Boolean | | NE | Příznak výpočtu úroku s pomocí REPO sazby (v | | | | | | atributu "proc" je poté uveden | | | | | | počet procentních bodů, o které | | | | | | je příslušná REPO sazba zvýšena) | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | max | Decimal | | NE | Maximální výše příslušenství v daném intervalu | | | | | | "max_interval" | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | min | Decimal | | NE | Minimální výše příslušenství v daném intervalu | | | | | "min_interval" | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | max_interval | DruhUroceni | | NE | Časový interval pro určení maximální částky | | | | | | příslušenství | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | min_interval | DruhUroceni | | NE | Časový interval pro určení minimální částky | | | | | | příslušenství | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+ | popis | String | 255 | NE | Popis povinnosti (především pro druh "jine") | +-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
Pravidla pro vyplňování atributů elementu povinnost:
Jednotlivé povinnosti jsou očíslovány v atributu cis, případně je-li povinnost příslušenstvím jiné povinnosti, nebo z ní jinak vychází, je to vyjádřeno v atributu nadr, kde je označena povinnost, ke které se váže (hodnota jejího atributu cis).
V atributu druh se nachází právě jedna z možných hodnot, podle kterých se mění požadavky na specifikaci dané povinnosti:
 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Druh                       | Nutné atributy                  | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Jistina, dluzne_vyzivne, dluzne_osetrovne    | mena, castka                   | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| opakovane_plneni, bezne_vyzivne, bezne_osetrovne | mena, castka, interval              | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| urok_z_prodleni                 | mena, zaklad, proc, interval, od         | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| poplatek_z_prodleni               | mena, zaklad, proc, interval, od         | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Urok                       | mena, zaklad, proc, interval, od         | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| smluvni_pokuta                  | mena, castka, nebo zaklad, proc, interval, od  | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| naklady_predch_riz                | mena, castka                   | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Naklady_odv_riz                 | mena, castka                       | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| naklady_pr_zast                 | mena, castka                   | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| naklady_ex                    | mena, castka                   | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
| Jiné                       | Popis                      | 
+--------------------------------------------------+--------------------------------------------------+
j) Element vyplaty obsahuje informace o bankovním nebo jiném spojení, kam má být odesíláno vymožené plnění, obsahuje jeden element vyplata s těmito atributy:
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| Atribut         | Datový typ    | Rozsah  | Povinná  | Popis                      | 
|             |         |      | položka  |                         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| ucet          | String      | 34    | ANO    | Číslo účtu pro výplatu vymoženého plnění    |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| banka_kod        | String      | 5     | ANO    | Kód banky                    |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| banka          | String      | 200    | NE    | Název banky                   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| ss           | Integer     |      | NE    | Specifický symbol platby            |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| vs           | Integer     |      | ANO    | Variabilní symbol platby            |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| IBAN          | String      | 34    | NE    | Kód IBAN                    |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| bic           | String      | 40    | NE    | Kód BIC                     |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| stat          | String      | 3     | NE    | Stát, 3 písmenný kód dle ISO 3166-1 alpha-3   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| id_banky        | Integer     |      | NE    | Identifikátor banky               |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| pobocka         | String      | 250    | NE    | Název pobočky banky, u které je účet zřízen   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| mesto          | String      | 250    | NE    | Město sídla banky                |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
4. Struktura datového souboru k vyrozumění o provedení exekuce / právní moci exekučního příkazu
a) Datový soubor obsahuje právě jeden kořenový element
vyrozumeni
.
b) Kořenový element vyrozumění povinně obsahuje elementy
hlavicka_ep
,
exekutor
a
subjekt_srazky
.
c) Element
hlavicka_ep
a obsahuje informace o datu provedení exekuce, nebo o datu nabytí právní moci exekučního příkazu (nastane-li tento okamžik po datu, ke kterému může být exekuce provedena) ve smyslu § 46 odst. 6 zákona:
 
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| Element         | Datový typ    | Rozsah  | Povinná  | Popis                      | 
|             |         |      | položka  |                         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| spzn_predcisli     | String      | 10    | ANO    | Číslo exekutora                 |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| spzn_kmen        | String      | 60    | ANO    | Označení rejstříku "EX" následované pořadovým  |
|             |         |      |      | číslem věci a posledním dvojčíslím kalendářního |
|             |         |      |      | roku oddělené lomítkem             |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| spzn_koncovka      | String      | 10    | ANO    | Číslo listu                   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| spzn_cl_ep       | String      | 3     | ANO    | Číslo listu exekučního příkazu, který nabyl   |
|             |         |      |      | právní moci                   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| datum_vydani      | Date       |      | ANO    | Datum vydání vyrozumění             |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| exekutor_ic       | String      | 8     | ANO    | IČO exekutora                  |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| ep_vydan        | Date       |      | ANO    | Datum vydání exekučního příkazu         |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| ep_pravni_moc      | Date       |      | ANO    | Datum nabytí právní moci exekučního příkazu   |
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
| vp_soubor        | String      | 150    | ANO    | Název souboru dokumentu s vyrozuměním      |   
+-------------------------+------------------+-----------+-----------+-------------------------------------------------+
Pravidla pro vyplňování elementu hlavicka_ep:
Elementy
spzn_predcisli, spzn_kmen, spzn_koncovka
a
ep_vydan
slouží pro identifikace jednotlivého exekučního příkazu, následně musí být vyplněno datum v elementu
ep_pravni_moc
. Element
vp_soubor
obsahuje název souboru, terý tento datový soubor doprovází.
d) Element
subjekt_srazky
obsahuje informace o osobě, vůči níž je vedena exekuce srážkou ze mzdy nebo jiného příjmu. Strukturou dat i pravidly pro vyplnění se element přesně shoduje s elementem ucastnik z bodu 3 písm. f), případně může obsahovat podelement adresa s uvedením adresy ve struktuře podle bodu 3 písm. g), je-li to potřeba pro ztotožnění osoby.
5. Speciální datové typy
a) Datový typ
DruhPohledavky
může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 12 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:
PREDNOSTNI, NEPREDNOSTNI
b) Datový typ
DruhUcastnika
označuje postavení účastníka v exekučním řízení, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 2 znaky, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:
P - povinný, M - manžel povinného, O - oprávněný, PZ - právní zástupce, OZ - obecný zmocněnec, ZZ - zákonný zástupce
c) Datový typ
DruhOsoby
označuje status osoby, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 2 znaky, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:
P - právnická osoba, F - fyzická osoba
d) Datový typ
DruhPovinnosti
označuje povinnost, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 20 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu: jistina, opakovane_plneni, bezne_vyzivne, dluzne_vyzivne, bezne_osetrovne, dluzne_osetrovne, urok_z_prodleni, poplatek_z_prodleni, urok, smluvni_pokuta, naklady_predch_riz, naklady_pr_zast, naklady_odvolaci_riz, naklady_ex, jine
e) Datový typ
DruhUroceni
označuje povinnost, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 2 znaky, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:
D - denní, T - týdenní, M - měsíční, R - roční
f) Datový typ
DruhIdentifikatoru
označuje identifikátor účastníka, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 5 znaků, a to RC nebo ICO. V případě zavedení jiného vhodného obecně užívaného identifikátoru, může být seznam rozšířen.
g) Datový typ
DruhPlatce
označuje plátce srážené dávky, může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 5 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:
CSSZ, UP
h) Datový typ
DruhOdectu
označuje způsob odečtu (běžný, s odečtem, bez odečtu, celkový odečet), může obsahovat pouze hodnoty typu String v rozsahu 15 znaků, navíc pouze hodnoty odpovídající tomuto konečnému výčtu:
bezny, s_odectem, bez_odectu, cela_davka.
6. Běžné datové typy
a) Datový typ String odpovídá alfanumerickému řetězci, o maximální délce určené sloupcem "Rozsah" v tabulkách popisujících jednotlivé elementy a atributy.
b) Datový typ Integer odpovídá celému číslu.
c) Datový typ Decimal odpovídá desetinnému číslu, desetinná část je oddělena znakem tečka.
d) Datový typ Boolean odpovídá výčtovému typu s přípustnými hodnotami 0 a 1 (případně true a false).
e) Datový typ Date odpovídá zápisu data v pořadí rok, měsíc a den (RRRR-MM-DD).
7. Struktura odpovědi na datové soubory podle bodu 3
a) Datový soubor s odpovědí na zaslaný exekuční příkaz obsahuje právě jeden element exPrikazOdpoved, v němž je specifikován původní exekuční příkaz a pořadí vymáhané pohledávky
b) Kořenový element exPrikazOdpoved obsahuje elementy:
I-------------------------I------------------I-----------I-----------I-------------------------------------------------I
I Element         I Datový typ    I Rozsah  I Povinná  I Popis                      I
I             I         I      I položka  I                         I
I-------------------------I------------------I-----------I-----------I-------------------------------------------------I
I spzn_predcisli     I String      I 10    I ANO    I Číslo exekutora                 I
I-------------------------I------------------I-----------I-----------I-------------------------------------------------I
I spzn_kmen        I String      I 60    I ANO    I Označení rejstříku "EX" následované pořadovým  I
I             I         I      I      I číslem věci a posledním dvojčíslím kalendářního I
I             I         I      I      I roku oddělené lomítkem             I
I-------------------------I------------------I-----------I-----------I-------------------------------------------------I
I spzn_koncovka      I String      I 10    I ANO    I Číslo listu dokumentu, na který je reagováno  I
I             I         I      I      I (exekuční příkaz)                I
I-------------------------I------------------I-----------I-----------I-------------------------------------------------I
I ep_predchazi      I Integer     I      I ANO    I Informace o počtu příkazů, na které je nebo   I
I             I         I      I      I bude povinnému sráženo, které předchází     I
I             I         I      I      I exekuční příkaz, ke kterému se váže tato    I
I             I         I      I      I odpověď. 0 - žádný.               I
I-------------------------I------------------I-----------I-----------I-------------------------------------------------I
I poznamka        I String      I 1000   I NE    I Další informace o srážkách           I
I-------------------------I------------------I-----------I-----------I-------------------------------------------------I
                                                           
 
Příloha 4
Formát a struktura datového souboru obsahujícího informace o exekučním příkazu a o vyrozumění o provedení exekuce - peněžní ústav
a) Datový soubor využívá syntaxe jazyka XML (eXtensible Markup Language).
b) Soubor je kódován v UTF-8.
c) Jeden datový soubor odpovídá jednomu exekučnímu příkazu a jedné osobě povinného nebo manžela povinného - majiteli účtu, případně jednomu vyrozumění o splnění podmínek podle § 52 odst. 3 zákona (vyrozumění o provedení exekuce, případně o právní moci exekučního příkazu).
d) Název datového souboru doprovázejícího exekuční příkaz je tvořen následovně (údaje v hranatých závorkách se nahradí skutečnými - bez závorek):
EU_[číslo_exekutora]_EP_[datum ve formátu YYYYMMDD]_[jedinečné číslo dokumentu pro daný den, ve kterém byl dokument vydán, doplněné nulami zleva na 5 míst]_[kód banky, která vede postihovaný účet]_V.xml název datového souboru s vyrozuměním o splnění podmínek podle § 52 odst. 3 exekučního řádu:
EU_[číslo_exekutora]_PM_[datum ve formátu YYYYMMDD]_[jedinečné číslo dokumentu pro daný den, ve kterém byl dokument vydán, doplněné nulami zleva na 5 míst]_[kód banky, která vede postihovaný účet]_V.xml
TYPY DATOVÝCH SOUBORŮ
 1. Datový soubor Definiční struktura exekučního příkazu a jeho změny

  Definuje jednoduché i komplexní datové typy

  Jednoduché datové typy

  Jednoduché datové typy

  +------------------------------------------------------------------------+
  | název      | datový | rozsah | hodnota     | Popis      |
  |         | typ  |    |         |         |
  |------------------+--------+--------+-----------------+-----------------|
  |         |    |    |         | Neprázdný    |
  | NeprazdnyRetezec | string |    |         | řetězec, délka |
  |         |    |    |         | větší či    |
  |         |    |    |         | rovnající se 1 |
  |------------------+--------+--------+-----------------+-----------------|
  | PrazdnyElement  | string | 0   |         | Prázdný řetězec |
  |------------------+--------+--------+-----------------+-----------------|
  | KodMeny     | string | 3   |         | Kód měny, pouze |
  |         |    |    |         | 3 velká písmena |
  |------------------+--------+--------+-----------------+-----------------|
  |         |    |    |         | Kód státu,   |
  | KodStatu     | string | 2   |         | pouze 2 velká  |
  |         |    |    |         | písmena     |
  |------------------+--------+--------+-----------------+-----------------|
  | NumerickyRetezec | string |    |         | Pouze číslice  |
  |------------------+--------+--------+-----------------+-----------------|
  | CisloEvidencni  | string |    |         | „E“ a čísla   |
  |------------------+--------+--------+-----------------+-----------------|
  |         |    |    |         | Telefonní číslo |
  | TelefonniCislo  | string | 13   |         | ve tvaru +XXX  |
  |         |    |    |         | XXXXXXXXX    |
  |------------------+--------+--------+-----------------+-----------------|
  |         |    |    | SOUDNI_EXEKUTOR | Číselník typů  |
  | TypVystavce   | string |    | - soudní    | výstavců.    |
  |         |    |    | exekutor    | Podporované   |
  |         |    |    |         | hodnoty:    |
  |------------------+--------+--------+-----------------+-----------------|
  |         |    |    |         | 3číslicový kód |
  | KodVystavce   | string | 3   |         | výstavce    |
  |         |    |    |         | exekučního   |
  |         |    |    |         | příkazu     |
  |------------------+--------+--------+-----------------+-----------------|
  | PlatebniSymbol  | string | 10   |         | 1 až 10 čísel  |
  |------------------+--------+--------+-----------------+-----------------|
  | IC        | string | 8   |         | Identifikační  |
  |         |    |    |         | číslo exekutora |
  |------------------+--------+--------+-----------------+-----------------|
  | StatusMajitele  | string |    | POVINNY     | P - Povinný   |
  |------------------+--------+--------+-----------------+-----------------|
  |         |    |    | MANZEL_KA    | M -       |
  |         |    |    |         | Manžel/manželka |
  |------------------+--------+--------+-----------------+-----------------|
  |         |    |    | SPOLUDLUZNIK  | S -       |
  |         |    |    |         | Spoludlužník  |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Komplexní datové typy

  Element Common/CisloUctu

  +------------------------------------------------------------------------+
  | element   | datový typ  | rozsah | povinná | popis         |
  |-------------+--------------+--------+---------+------------------------|
  | predcisli  | String    | 6   | Ne   | Předčíslí čísla účtu  |
  |-------------+--------------+--------+---------+------------------------|
  | cisloUctu  | String    | 10   | Ano   | Číslo účtu       |
  |-------------+--------------+--------+---------+------------------------|
  | kodBanky  | String    | 4   | Ano   | Kód banky       |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Element Common/IdentifikaceDokumentu

  +------------------------------------------------------------------------+
  | element    | datový typ    | rozsah | povinná | popis      |
  |---------------+------------------+--------+---------+------------------|
  |        |         |    |     | ID exekučního  |
  | spisovaZnacka | NeprazdnyRetezec |    | Ano   | případu, např.  |
  |        |         |    |     | 067 EX 1243/13  |
  |---------------+------------------+--------+---------+------------------|
  |        |         |    |     | jednoznačné ID  |
  | poradoveCislo | NeprazdnyRetezec |    | Ano   | dokumentu v   |
  |        |         |    |     | rámci jednoho  |
  |        |         |    |     | případu     |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Element Common/Ucet

  +------------------------------------------------------------------------+
  | Element  | datový typ | rozsah | povinná | popis           |
  |-----------+------------+--------+---------+----------------------------|
  |      |      |    |     | Číslo účtu ve tvaru    |
  | cisloUctu | CisloUctu |    | Ano   | PPPPPP-CCCCCCCCCC/KKKK   |
  |      |      |    |     | resp. CCCCCCCCCC/KKKK   |
  |-----------+------------+--------+---------+----------------------------|
  |      |      |    |     | Pořadí bude doplněno pouze |
  |      |      |    |     | v případě, že je povinný  |
  |      |      |    |     | majitelem účtu. Pořadí   |
  | poradi  | positive  |    | Ne   | účtů povinných musí být  |
  |      | integer  |    |     | unikátní i v případě více |
  |      |      |    |     | povinných (povinný     - 1,  |
  |      |      |    |     | Manžel - 2, Povinný - 3,  |
  |      |      |    |     | 4, atd.).         |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Element Common/Adresa

+---------------------------------------------------------------------------------+
|Element        |datový typ   |rozsah|povinná|popis           |
|----------------------+----------------+------+-------+--------------------------|
|ulice         |NeprazdnyRetezec|   |Ne   |Ulice, nepovinný údaj   |
|----------------------+----------------+------+-------+--------------------------|
|           |        |   |    |Určení budovy. Všechny  |
|budova/cisloPopisne  |NumerickyRetezec|   |Ne   |elementy jsou nepovinné, |
|           |        |   |    |ale alespoň jedno z    |
|----------------------+----------------+------+-------|cisloPopisne,       |
|           |        |   |    |cisloOrientacni,     |
|budova/cisloOrientacni|NeprazdnyRetezec|   |Ne   |cisloEvidencni musí být  |
|           |        |   |    |vyplněno. Jediná povolená |
|----------------------+----------------+------+-------|kombinace 2 hodnot je   |
|budova/cisloEvidencni |CisloEvidencni |   |Ne   |vyplnění cisloPopisne a  |
|           |        |   |    |cisloOrientacni.     |
|----------------------+----------------+------+-------+--------------------------|
|obec         |NeprazdnyRetezec|   |Ano  |Město nebo obec      |
|----------------------+----------------+------+-------+--------------------------|
|psc          |String     |5   |Ano  |PSČ            |
|----------------------+----------------+------+-------+--------------------------|
|           |        |   |    |Dvouznakový kód státu dle |
|stat         |KodStatu    |   |Ano  |ISO 3166-1; Česká     |
|           |        |   |    |republika: CZ       |
|---------------------------------------------------------------------------------|


  Element Common/JmenoPrijmeni

  +------------------------------------------------------------------------+
  | Element   | datový typ    | rozsah | povinná | popis       |
  |--------------+------------------+--------+---------+-------------------|
  | jmeno    | NeprazdnyRetezec |    | Ano   | Jméno osoby    |
  |--------------+------------------+--------+---------+-------------------|
  | prijmeni   | NeprazdnyRetezec |    | Ano   | Příjmení osoby  |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Element Common/Osoba

  Element Common/ZastupitelnaOsoba popisuje osobu (libovolného typu -
  fyzická, FOP, právnická), která může být zastupována jinou osobou, opět
  libovolného typu.

  +------------------------------------------------------------------------+
  | Element   | datový typ   | rozsah | povinná | popis       |
  |--------------+-----------------+--------+---------+--------------------|
  | osoba    | Osoba      |    | Ano   |          |
  |--------------+-----------------+--------+---------+--------------------|
  | zastupce   | Osoba      |    | Ne   |          |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Element Common/KontaktniOsoba

  +------------------------------------------------------------------------+
  | Element    | datový typ    | rozsah | povinná | popis      |
  |---------------+------------------+--------+---------+------------------|
  | jmenoPrijmeni | JmenoPrijmeni  |    | Ne   | Jméno a příjmení |
  |        |         |    |     | kontaktní osoby |
  |---------------+------------------+--------+---------+------------------|
  | funkce    | NeprazdnyRetezec |    | Ne   | Funkce osoby v  |
  |        |         |    |     | organizaci/úřadě |
  |---------------+------------------+--------+---------+------------------|
  |        |         |    |     | Telefon     |
  |        |         |    |     | kontaktní osoby |
  | telefon    | TelefonniCislo  |    | Ne   | včetně      |
  |        |         |    |     | mezinárodní   |
  |        |         |    |     | předvolby    |
  |        |         |    |     | (+420775332675) |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Element Common/MajitelUctu

  +------------------------------------------------------------------------+
  | Element | datový typ    | rozsah | povinná | popis         |
  |---------+-------------------+--------+---------+-----------------------|
  | osoba  | ZastupitelnaOsoba |    | Ano   |            |
  |---------+-------------------+--------+---------+-----------------------|
  |     |          |    |     | Status majitele účtu |
  | status | StatusMajitele  |    | Ano   | - (P)ovinný /     |
  |     |          |    |     | (M)anžel/ka /     |
  |     |          |    |     | (S)poludlužník    |
  |---------+-------------------+--------+---------+-----------------------|
  | ucet  | Ucet       |    | Ano   | Účty osoby - majitele |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Element Common/FyzickaOsoba popisuje fyzickou osobu. Identifikace: alespoň
  jedno z: {rodné číslo (preferované), datum narození} je povinné

  +------------------------------------------------------------------------+
  | Element    | datový typ   | rozsah | povinná | popis       |
  |---------------+----------------+--------+---------+--------------------|
  |        |        |    |     | Rodné číslo osoby |
  |        |        |    |     | ve formátu     |
  |        |        |    |     | 8752025403 resp.  |
  |        |        |    |     | 470328688 (bez   |
  |        |        |    |     | lomítka). Rodné  |
  | rodneCislo  | String     | 10   | Ne   | číslo a datum   |
  |        |        |    |     | narození jsou   |
  |        |        |    |     | nepovinné, ale   |
  |        |        |    |     | alespoň jedno musí |
  |        |        |    |     | být uvedeno. V   |
  |        |        |    |     | opačném případě je |
  |        |        |    |     | zpráva nevalidní. |
  |---------------+----------------+--------+---------+--------------------|
  |        |        |    |     | Datum narození   |
  | datumNarozeni | Date      |    | Ne   | osoby ve formátu  |
  |        |        |    |     | yyyy-mm-dd, např. |
  |        |        |    |     | 1987-02-02     |
  |---------------+----------------+--------+---------+--------------------|
  | jmenoPrijmeni | JmenoPrijmeni |    | Ano   | Jméno a příjmení  |
  |        |        |    |     | fyzické osoby   |
  |---------------+----------------+--------+---------+--------------------|
  | bydliste   | Adresa     |    | Ano   | Adresa bydliště  |
  |        |        |    |     | osoby       |
  |---------------+----------------+--------+---------+--------------------|
  | telefon    | TelefonniCislo |    | Ne   | Kontaktní telefon |
  |        |        |    |     | na osobu      |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Element Common/FyzickaOsobaPodnikatel

  +------------------------------------------------------------------------+
  | Element    | datový typ    | rozsah | povinná | popis      |
  |---------------+------------------+--------+---------+------------------|
  | IC      | Simple      |    | Ano   | IČO fyzické osoby|
  |        |         |    |     | - podnikatele  |
  |---------------+------------------+--------+---------+------------------|
  |        |         |    |     | Jméno a příjmení |
  |        |         |    |     | fyzické osoby  |
  |        |         |    |     | podnikatele   |
  |        |         |    |     | ("FOP"). Jméno a |
  |        |         |    |     | příjmení a název |
  | jmenoPrijmeni | JmenoPrijmeni  |    | Ne   | jsou nepovinné, |
  |        |         |    |     | ale alespoň   |
  |        |         |    |     | jedno musí být  |
  |        |         |    |     | uvedeno. V    |
  |        |         |    |     | opačném případě |
  |        |         |    |     | je zpráva    |
  |        |         |    |     | nevalidní.    |
  |---------------+------------------+--------+---------+------------------|
  | nazev     | NeprazdnyRetezec |    | Ne   | Obchodní firma  |
  |        |         |    |     | FOP       |
  |---------------+------------------+--------+---------+------------------|
  | sidlo     | Adresa      |    | Ano   | Sídlo FOP    |
  |---------------+------------------+--------+---------+------------------|
      | telefon    | TelefonniCislo  |    | Ne   | Kontaktní    |
  |        |         |    |     | telefon na FOP  |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Element Common/PravnickaOsoba

  +------------------------------------------------------------------------+
  | Element | datový typ    | rozsah | povinná | popis         |
  |---------+------------------+--------+---------+------------------------|
  | IC   | Simple      |    | Ano   | IČO právnické osoby  |
  |---------+------------------+--------+---------+------------------------|
  | nazev  | NeprazdnyRetezec |    | Ano   | Název právnické osoby |
  |---------+------------------+--------+---------+------------------------|
  | sidlo  | Adresa      |    | Ano   | Adresa (sídlo)     |
  |     |         |    |     | právnické osoby    |
  |---------+------------------+--------+---------+------------------------|
  |     |         |    |     | Kontaktní osoba v   |
  |     |         |    |     | právnické osobě, mělo |
  |     |         |    |     | by se to řídit     |
  |     |         |    |     | především metadaty a  |
  | kontakt | KontaktniOsoba  |    | Ne   | ČJ a proto není    |
  |     |         |    |     | nezbytně nutné     |
  |     |         |    |     | pracovat s kontaktní  |
  |     |         |    |     | osobou v rámci     |
  |     |         |    |     | organizace/úřadu.   |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Element Common/Vystavce

  +------------------------------------------------------------------------+
  | Element    | datový typ | rozsah | povinná | popis        |
  |----------------+-------------+--------+---------+----------------------|
  | PravnickaOsoba |       |    | Ano   |           |
  |----------------+-------------+--------+---------+----------------------|
  |        |       |    |     | Typ výstavce.    |
  | typVystavce  | TypVystavce |    | Ano   | Podporované hodnoty: |
  |        |       |    |     | SOUDNI_EXEKUTOR -  |
  |        |       |    |     | soudní exekutor   |
  |----------------+-------------+--------+---------+----------------------|
  |        |       |    |     | 3číslicový kód    |
  | kodVystavce  | KodVystavce | 3   | Ano   | výstavce exekučního |
  |        |       |    |     | příkazu       |
  +------------------------------------------------------------------------+

  2. Datový soubor Elektronický exekuční příkaz

  Substituční skupina Common.xsd

  Element elektronickyPrikaz definuje strukturu údajů elektronického
  příkazu, dle specifikace výstavce pro banku.

  +-------------------------------------------------------------------------+
  |element   |datový typ      |rozsah|povinná|popis         |
  |------------+---------------------+------+-------+-----------------------|
  |identifikace|IdentifikaceDokumentu|   |Ano  |Identifikační údaje  |
  |      |           |   |    |exekučního příkazu   |
  |------------+---------------------+------+-------+-----------------------|
  |      |           |   |    |Datum vydání exekučního|
  |      |           |   |    |příkazu ve formátu   |
  |datumVydani |Date         |   |Ano  |yyyy-mm-dd, např.   |
  |      |           |   |    |2014-04-05. Mandatorní |
  |      |           |   |    |údaj, pro zpracování  |
  |      |           |   |    |nemá význam      |
  |------------+---------------------+------+-------+-----------------------|
  |obecneUdaje |zakladniMena     |   |Ano  |Obecné údaje exekučního|
  |      |           |   |    |příkazu        |
  |------------+---------------------+------+-------+-----------------------|
  |vystavce  |Vystavce       |   |Ano  |Výstavce exekučního  |
  |      |           |   |    |příkazu        |
  |------------+---------------------+------+-------+-----------------------|
  |majitelUctu |MajitelUctu     |   |Ano  |Majitelé a jejich účty |
  |------------+---------------------+------+-------+-----------------------|
  |      |           |   |    |Oprávněný - účastník  |
  |opravneny  |ZastupitelnaOsoba  |   |Ano  |(účastníci) exekučního |
  |      |           |   |    |řízení, v jehož    |
  |      |           |   |    |prospěch je toto vedeno|
  |------------+---------------------+------+-------+-----------------------|
  |pohledavka |Pohledavka      |   |Ano  |Pohledávka v exekuci  |
  +-------------------------------------------------------------------------+

  Element elektronickyPrikaz/obecneUdaje/zakladniMena popisuje kód měny.

  +------------------------------------------------------------------------+
  | element    | datový typ | rozsah | povinná | popis         |
  |---------------+------------+--------+---------+------------------------|
  |        |      |    |     | Kód měny dle ISO 4217. |
  |        |      |    |     | Mandatorní údaj, měna |
  |        |      |    |     | by měla odpovídat měně |
  | SystemVypoctu | String   |    | Ano   | hlavní pohledávky.   |
  |        |      |    |     | Další propočty jsou  |
  |        |      |    |     | právě v této měně.   |
  |        |      |    |     | Česká koruna: CZK   |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Jednoduchý datový typ elektronickyPrikaz/SystemVypoctu pro výpočet systému
  úroků.

  +------------------------------------------------------------------------+
  | element   | datový typ  | rozsah | povinná | popis         |
  |--------------+--------------+--------+---------+-----------------------|
  | zakladniMena | KodMeny   | 4   | Ano   | Systém výpočtu úroků |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Jednoduchý datový typ elektronickyPrikaz/Perioda

  +------------------------------------------------------------------------+
  | element | datový typ | rozsah | povinná | popis            |
  |---------+------------+--------+---------+------------------------------|
  | Perioda | String   | 4   | Ano   | Perioda vyplácení pravidelné |
  |     |      |    |     | částky            |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Element elektronickyPrikaz/Pohledavka popisuje základní strukturu
  pohledávky.

  +------------------------------------------------------------------------+
  | element    | datový typ  | Rozsah | povinná | popis        |
  |---------------+---------------+--------+---------+---------------------|
  |        |        |    |     | Jednoznačný     |
  |        | positive   |    |     | identifikátor    |
  | id      | integer    |    | Ano   | položky - důležité |
  |        |        |    |     | pro identifikaci v |
  |        |        |    |     | případě změny    |
  |---------------+---------------+--------+---------+---------------------|
  |        |        |    |     | Jistina, základ pro |
  | castka    | Decimal    |    | Ano   | výpočet úroku,   |
  |        |        |    |     | pevná částka    |
  |---------------+---------------+--------+---------+---------------------|
  | mena     | KodMeny    |    | Ano   | Měna pohledávky   |
  |---------------+---------------+--------+---------+---------------------|
  |        |        |    |     | Určuje, o jaký typ |
  |        |        |    |     | položky jde - 4   |
  |        |        |    |     | základní typy,   |
  | typ      | TypPohledavky |    | Ano   | Jistina, Jistina  |
  |        |        |    |     | s úrokem,      |
  |        |        |    |     | Samostatný úrok,  |
  |        |        |    |     | Opakující se pevná |
  |        |        |    |     | částka.       |
  |---------------+---------------+--------+---------+---------------------|
  |        | positive   |    |     | Priorita/Pořadí -  |
  | poradi    | integer    |    | Ano   | Priorita pro    |
  |        |        |    |     | výpočet při placení |
  |---------------+---------------+--------+---------+---------------------|
  | platebniUdaje | PlatebniUdaje |    | Ano   | Platební údaje pro |
  |        |        |    |     | úhradu pohledávky  |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Element elektronickyPrikaz/PlatebniUdaje definuje platební údaje pro
  úhradu pohledávky.

  +------------------------------------------------------------------------+
  | element     | datový typ   | rozsah | povinná | Popis      |
  |------------------+----------------+--------+---------+-----------------|
  |         |        |    |     | Účet, na který |
  | ucetPrijemce       | CisloUctu   |    | Ano   | má být     |
  |         |        |    |     | pohledávka   |
  |         |        |    |     | uhrazena    |
  |------------------+----------------+--------+---------+-----------------|
  |         |        |    |     | Variabilní   |
  | variabilniSymbol | PlatebniSymbol |    | Ne   | symbol pro   |
  |         |        |    |     | úhradu     |
  |         |        |    |     | pohledávky   |
  |------------------+----------------+--------+---------+-----------------|
  |         |        |    |     | Specifický   |
  | specifickySymbol | PlatebniSymbol |    | Ne   | symbol pro   |
  |         |        |    |     | úhradu     |
  |         |        |    |     | pohledávky   |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Element elektronickyPrikaz/TypPohledavky určuje, o jaký typ položky jde -
  4 základní typy, Jistina, Jistina s úrokem, Samostatný úrok, Opakující se
  pevná částka.

  +------------------------------------------------------------------------+
  | element      | datový typ    | rozsah | povinná | Popis    |
  |--------------------+------------------+--------+---------+-------------|
  | Jistina      | PrazdnyElement  |    | Ano   |       |
  |--------------------+------------------+--------+---------+-------------|
  | pravidelnaCastka  | PravidelnaCastka |    | Ano   |       |
  |--------------------+------------------+--------+---------+-------------|
  | jistinaVcetneUroku | UrocenyTyp    |    | Ano   |       |
  |--------------------+------------------+--------+---------+-------------|
  | samostatnyUrok   | UrocenyTyp    |    | Ano   |       |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Element elektronickyPrikaz/UrocenyTyp definuje výši pohledávky, která se
  pravidelně navyšuje úročením. Výsledná částka se omezuje minimální a
  maximální zasílanou částkou.

  +------------------------------------------------------------------------+
  | element      | datový typ  | rozsah | povinná | Popis     |
  |--------------------+---------------+--------+---------+----------------|
  |          |        |    |     | Určuje systém |
  | systemVypoctuUroku | SystemVypoctu |    | Ano   | (periodu)   |
  |          |        |    |     | výpočtu úroků |
  |--------------------+---------------+--------+---------+----------------|
  |          |        |    |     | Sazba     |
  |          |        |    |     | vyjádřená   |
  |          |        |    |     | v procentech, |
  |          |        |    |     | v případě   |
  |          |        |    |     | výpočtu dle  |
  | urokovaSazba    | Decimal    |    | Ano   | REPO sazby pak |
  |          |        |    |     | výše odchylky |
  |          |        |    |     | od REPO sazby |
  |          |        |    |     | (Ano pouze   |
  |          |        |    |     | v případě, že |
  |          |        |    |     | vyžadují    |
  |          |        |    |     | úročení)    |
  |--------------------+---------------+--------+---------+----------------|
  |          |        |    |     | Počátek    |
  | datumOd      | Date     |    | Ano   | periody pro  |
  |          |        |    |     | výpočet úroku |
  |--------------------+---------------+--------+---------+----------------|
  |          |        |    |     | Konec periody |
  |          |        |    |     | pro výpočet  |
  | datumDo      | Date     |    | Ne   | úroku;     |
  |          |        |    |     | nevyplněno   |
  |          |        |    |     | znamená "do  |
  |          |        |    |     | splacení"   |
  |--------------------+---------------+--------+---------+----------------|
  |          |        |    |     | Minimální   |
  | Min        | Decimal    |    | Ne   | zasílaná    |
  |          |        |    |     | částka     |
  |--------------------+---------------+--------+---------+----------------|
  |          |        |    |     | Maximální   |
  | Max        | Decimal    |    | Ne   | zasílaná    |
  |          |        |    |     | částka     |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Jednoduchý datový typ elektronickyPrikaz/SystemVypoctu definuje výčet
  možných period výpočtu úroků.

  +--------------------------------+
  | hodnota  | Popis       |
  |-----------+--------------------|
  | U0001   | Denní       |
  |-----------+--------------------|
  | U0007   | Týdenní      |
  |-----------+--------------------|
  | U0014   | Čtrnáctidenní   |
  |-----------+--------------------|
  | U0100   | Měsíční      |
  |-----------+--------------------|
  | U0300   | Čtvrtletní     |
  |-----------+--------------------|
  | U0600   | Pololetní     |
  |-----------+--------------------|
  | U1200   | Roční       |
  |-----------+--------------------|
  | R0001   | REPO - FIX     |
  |-----------+--------------------|
  | R0002   | Repo - pohyblivá  |
  +--------------------------------+

  Element elektronickyPrikaz/PravidelnaCastka definuje výši pohledávky,
  která se pravidelně navyšuje o danou pevnou částku. Výsledná částka se
  omezuje minimální a maximální zasílanou částkou.

  +------------------------------------------------------------------------+
  | element | datový typ | rozsah | povinná | Popis            |
  |---------+------------+--------+---------+------------------------------|
  | perioda | Perioda  |    | Ano   | Perioda navyšování      |
  |     |      |    |     | pohledávky          |
  |---------+------------+--------+---------+------------------------------|
  | datumOd | Date    |    | Ano   | Počátek období pro začátek  |
  |     |      |    |     | výpočtu výše pohledávky   |
  |---------+------------+--------+---------+------------------------------|
  | datumDo | Date    |    | Ne   | Konec období pro výpočet   |
  |     |      |    |     | výše pohledávky       |
  |---------+------------+--------+---------+------------------------------|
  | min   | Decimal  |    | Ne   | Minimální zasílaná částka  |
  |---------+------------+--------+---------+------------------------------|
  | max   | Decimal  |    | Ne   | Maximální zasílaná částka  |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Jednoduchý datový typ elektronickyPrikaz/Perioda výčtem definuje vyplácení
  pravidelné částky

  +--------------------------------+
  | hodnota  | Popis       |
  |-----------+--------------------|
  | U0001   | Denní       |
  |-----------+--------------------|
  | U0007   | Týdenní      |
  |-----------+--------------------|
  | U0014   | Čtrnáctidenní   |
  |-----------+--------------------|
  | U0100   | Měsíční      |
  |-----------+--------------------|
  | U0300   | Čtvrtletní     |
  |-----------+--------------------|
  | U0600   | Pololetní     |
  |-----------+--------------------|
  | U1200   | Roční       |
  |-----------+--------------------|
  | R0001   | REPO - FIX     |
  |-----------+--------------------|
  | R0002   | Repo - pohyblivá  |
  +--------------------------------+

  3. Datový soubor Právní moc

  Substituční skupina Common.xsd

  Kořenový element pravniMoc

  +---------------------------------------------------------------------------+
  |element    |datový typ      |rozsah|povinná|popis         |
  |--------------+---------------------+------+-------+-----------------------|
  |identifikace |IdentifikaceDokumentu|   |Ano  |Identifikační údaje  |
  |       |           |   |    |právní moci      |
  |--------------+---------------------+------+-------+-----------------------|
  |       |           |   |    |Datum nabytí právní  |
  |       |           |   |    |moci ve formátu    |
  |datumVydani  |Date         |   |Ano  |yyyy-mm-dd, např.   |
  |       |           |   |    |2014-04-05. Mandatorní |
  |       |           |   |    |údaj, pro zpracování  |
  |       |           |   |    |nemá význam      |
  |--------------+---------------------+------+-------+-----------------------|
  |       |           |   |    |Identifikace exekučního|
  |exekucniPrikaz|IdentifikaceDokumentu|   |Ano  |příkazu, ke kterému se |
  |       |           |   |    |váže právní moc    |
  |--------------+---------------------+------+-------+-----------------------|
  |       |           |   |    |Neúčetní data EP    |
  |       |           |   |    |v rozsahu Povinný,   |
  |       |               |   |    |Oprávněný a Výstavce EP|
  |       |           |   |    |shodně s Exekučním   |
  |       |           |   |    |příkazem. Pouze pro  |
  |neucetniData |NeucetniDataEP    |   |Ne   |účely konverze datového|
  |       |           |   |    |souboru na textový   |
  |       |           |   |    |dokument. Při     |
  |       |           |   |    |elektronickém     |
  |       |           |   |    |zpracování nebudou tato|
  |       |           |   |    |neúčetní data     |
  |       |           |   |    |zpracovávána.     |
  +---------------------------------------------------------------------------+

  Element pravniMoc /NeucetniDataEP

  +------------------------------------------------------------------------+
  | element   | datový typ    | rozsah | povinná | popis       |
  |-------------+-------------------+--------+---------+-------------------|
  |       |          |    |     | Výstavce     |
  | vystavce  | PravnickaOsoba  |    | Ano   | exekučního    |
  |       |          |    |     | příkazu      |
  |-------------+-------------------+--------+---------+-------------------|
  | majitelUctu | MajitelUctu    |    | Ano   | Majitelé a jejich |
  |       |          |    |     | účty       |
  |-------------+-------------------+--------+---------+-------------------|
  |       |          |    |     | Oprávněný -    |
  |       |          |    |     | účastník     |
  |       |          |    |     | (účastníci)    |
  | opravneny  | ZastupitelnaOsoba |    | Ano   | exekučního    |
  |       |          |    |     | řízení, v jehož  |
  |       |          |    |     | prospěch je toto |
  |       |          |    |     | vedeno      |
  +------------------------------------------------------------------------+

  4. Datový soubor Odpověď banky

  Substituční skupina Common.xsd

  Element Odpoved je abstraktní (obecný) typ pro odpovědi. Vždy je nutné
  použít konkrétní typ (nevalidniSoubor/validniSoubor).

 +-----------------------------------------------------------------------------+
 |element     |datový typ      |rozsah|povinná|popis         |
 |-----------------+---------------------+------+-------+----------------------|
 |         |           |   |    |Pokud se nepodaří   |
 |nevalidniSoubor |String        |   |Výběr |validovat soubor,   |
 |         |           |   |    |identifikuje se    |
 |         |           |   |    |názvem.        |
 |-----------------+---------------------+------+-------+----------------------|
 |         |           |   |    |Pokud se podaří    |
 |         |           |   |    |validovat soubor,   |
 |validniSoubor  |IdentifikaceDokumentu|   |Výběr |identifikuje se číslem|
 |         |           |   |    |jednacím (spisová   |
 |         |           |   |    |značka + pořadové   |
 |         |           |   |    |číslo listu).     |
 |-----------------+---------------------+------+-------+----------------------|
 |         |           |   |    |ID přiděleno bankou - |
 |idPridelenoBankou|String        |   |Ne   |použité pro zpětnou  |
 |         |           |   |    |identifikaci     |
 |-----------------+---------------------+------+-------+----------------------|
 |datumVydaniBankou|Date         |   |Ano  |Datum zpracování v  |
 |         |           |   |    |bance         |
 |-----------------+---------------------+------+-------+----------------------|
 |         |           |   |    |Obecný kód      |
 |         |           |   |    |vyjadřující, zda banka|
 |         |           |   |    |dokument přijala ke  |
 |         |           |   |    |zpracování nebo jej  |
 |         |           |   |    |odmítla. Kód     |
 |kodPrijeti    |String        |   |Ano  |vyjadřující vlastní  |
 |         |           |   |    |výsledek zpracování je|
 |         |           |   |    |dále v odpovědi (v  |
 |         |           |   |    |elementu pro konkrétní|
 |         |           |   |    |typ dokumentu, na   |
 |         |           |   |    |který banka odpovídá).|
 |-----------------+---------------------+------+-------+----------------------|
 |zprava      |String        |   |Ne   |Libovolný text, který |
 |         |           |   |    |si banka přeje sdělit |
 +-----------------------------------------------------------------------------+

  Element Odpoved/OdpovedNaPravniMoc popisuje speciální typ odpovědi -
  odpověď na přijetí právní moci. Rozšiřuje (dědí) obecnou odpověď, avšak
  rozšíření je prázdné.

  +------------------------------------------------------------------------+
  | element   | datový typ   | rozsah | povinná | Popis       |
  |--------------+-----------------+--------+---------+--------------------|
  | Odpoved   |         |    | Ano   |          |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Element Odpoved/OdpovedNaExekucniPrikaz je speciální typ odpovědi -
  odpověď na exekuční příkaz. Rozšiřuje (dědí) obecnou odpověď o informace
  týkající se pouze zpracování exekučního příkazu.

  +------------------------------------------------------------------------+
  | element     | datový typ   | Rozsah | povinná | Popis      |
  |-----------------+-----------------+--------+---------+-----------------|
  | Odpoved     |         |    | Ano   |         |
  |-----------------+-----------------+--------+---------+-----------------|
  |         |         |    |     | Specifický kód |
  | kodZpracovaniEP | KodZpracovaniEP |    | Ano   | zpracování   |
  |         |         |    |     | exekučního   |
  |         |         |    |     | příkazu     |
  |-----------------+-----------------+--------+---------+-----------------|
  |         |         |    |     | Výsledek    |
  | zpracovaniUctu | ZpracovaniUctu |    | Ano   | zpracování na  |
  |         |         |    |     | konkrétním účtu |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Element Odpoved/OdpovedNaExekucniPrikaz/ZpracovaniUctu/cisloUctu

  +------------------------------------------------------------------------+
  | element    | datový typ | rozsah | povinná | Popis         |
  |---------------+------------+--------+---------+------------------------|
  | predcisli   | string   |    | Ne   | Předčíslí účtu     |
  |---------------+------------+--------+---------+------------------------|
  | cisloUctu   | string   | 10   | Ano   | Číslo účtu       |
  |---------------+------------+--------+---------+------------------------|
  | kodBanky   | string   | 4   | Ano   | Kód banky       |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Element Odpoved/NeuspesneZpracovaniUctu je speciální typ pro informace o
  neúspěšném zpracování na konkrétním účtu. Rozšiřuje (dědí) obecný typ o
  informace týkající se pouze neúspěšného zpracování, avšak rozšíření je
  prázdné.

  +------------------------------------------------------------------------+
  | element    | datový typ  | rozsah | povinná | Popis        |
  |----------------+--------------+--------+---------+---------------------|
  | ZpracovaniUctu |       |    | Ano   |           |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Element Odpoved/UspesneZpracovaniUctu je speciální typ pro informace o
  úspěšném zpracování na konkrétním účtu. Rozšiřuje (dědí) obecný typ o
  informace týkající se pouze úspěšného zpracování, kdy byl účet nalezen a
  je možné k němu poskytnout informace.

  +------------------------------------------------------------------------+
  | element      | datový typ | Rozsah | povinná | Popis       |
  |-------------------+------------+--------+---------+--------------------|
  | ZpracovaniUctu  |      |    | Ano   |          |
  |-------------------+------------+--------+---------+--------------------|
  |          |      |    |     | Částka zůstatku na |
  |          |      |    |     | účtu by měla být  |
  |          |      |    |     | konečná ke dni   |
  | beznyZustatek   | String   |    | Ano   | uvedenému v datu. |
  |          |      |    |     | Pokud je běžný   |
  |          |      |    |     | zůstatek záporný, |
  |          |      |    |     | uvádí se 0.    |
  |-------------------+------------+--------+---------+--------------------|
  | mena       | KodMeny  |    | Ano   | Měna účtu     |
  |-------------------+------------+--------+---------+--------------------|
  |          |          |    |     | Indikace      |
  | predchoziEP    | Boolean  |    | Ano   | předchozích EP na |
  |          |      |    |     | účtu        |
  |-------------------+------------+--------+---------+--------------------|
  |          |      |    |     | Zbývající výše   |
  |          |      |    |     | všech vymáhaných  |
  |          |      |    |     | pohledávek     |
  |          |      |    |     | doručených D-1 a  |
  | vysePredchozichEP | Decimal  |    | Ne   | starších. Uvádí se |
  |          |      |    |     | v měně účtu.    |
  |          |      |    |     | Povinné, pokud   |
  |          |      |    |     |          |
  |          |      |    |     | je predchoziEP =  |
  |          |      |    |     | true.       |
  |-------------------+------------+--------+---------+--------------------|
  |          |      |    |     | Udává, k jakému  |
  |          |      |    |     | datu se vztahuje  |
  | stavKeDni     | Date    |    | Ano   | běžný zůstatek a  |
  |          |      |    |     | suma předchozích  |
  |          |      |    |     | exekucí.      |
  +------------------------------------------------------------------------+

  Jednoduché datové typy

  +------------------------------------------------------------------------+
  | element       | datový typ | hodnota | Popis           |
  |---------------------+------------+---------+---------------------------|
  | KodPrijetiDokumentu | String   | 001   | Dokument přijat ke    |
  |           |      |     | zpracování        |
  |---------------------+------------+---------+---------------------------|
  |           |      |     | Dokument odmítnut -    |
  |           |      |     | nesplňuje formální    |
  |           | String   | 500   | kritéria. Neprošel    |
  |           |      |     | validačními kritérii nebo |
  |           |      |     | jej např. nelze napárovat |
  |           |      |     | na odkazovaný dokument.  |
  |---------------------+------------+---------+---------------------------|
  |           |      |     | Obecná zpráva (v poli   |
  |           | String   | 999   | Zpráva) - v případě, že  |
  |           |      |     | se nejedná o odpověď na  |
  |           |      |     | konkrétní dokument    |
  |---------------------+------------+---------+---------------------------|
  |           |      |     | EP zpracován, banka jej  |
  | KodZpracovaniEP   | string   | 010   | dále eviduje (detaily   |
  |           |      |     | blokací jsou sděleny u  |
  |           |      |     | jednotlivých účtů)    |
  |---------------------+------------+---------+---------------------------|
  |           |      |     | EP odmítnut, banka jej  |
  |           | String   | 510   | zpracovala, ale dále jej |
  |           |      |     | neeviduje         |
  |---------------------+------------+---------+---------------------------|
  | KodZpracovaniUctu  | String   | 011   | Blokace na účtu provedena |
  |---------------------+------------+---------+---------------------------|
  |           | String   | 511   | Účet nenalezen      |
  |---------------------+------------+---------+---------------------------|
  |           | String   | 512   | Účet ukončen       |
  |---------------------+------------+---------+---------------------------|
  |           | String   | 513   | Daný typ účtu nepodléhá  |
  |           |      |     | režimu PPzU        |
  +------------------------------------------------------------------------+

 
 
Příloha 5
Vzory předkládacích zpráv

                                           číslo jednací 
00 EX 00/00-0
PŘEDLOŽENÍ VĚCI k rozhodnutí o odvolání
Krajskému soudu v
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Spisová značka soudního exekutora: Spisová značka soudu: nepředchází Účastníci řízení: a) oprávněný: b) povinný: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Napadené rozhodnutí: čj. 00 EX 00/00-00 2) Odvolání podal: X Odvolání (bylo - nebylo) podáno osobou k tomu oprávněnou. Odvolání je založeno na čl. 3) Napadené rozhodnutí bylo doručeno: a) odvolateli: dd.mm.rrrr b) ostatním účastníkům řízení: dd.mm.rrrr Odvolání (bylo - nebylo) podáno včas. 4) Odvolání bylo soudnímu exekutorovi doručeno (poštou - osobně - elektronicky): dd.mm.rrrr 5) Odvolání (bylo - nebylo) doručeno ostatním účastníkům. Vyjádření ostatních účastníků k odvolání (bylo - nebylo) podáno. 6) Odvolání (má - nemá) vady, které by bránily v pokračování. Popis postupu při odstranění vad: 7) Odvolání (je - není) přípustné.
Příloha: 1) spisový přehled 2) spis
V X, dne dd.mm.rrrr titul, jméno a příjmení soudního exekutora číslo jednací
00 EX 00/00-0
PŘEDLOŽENÍ VĚCI k rozhodnutí o návrh na zastavení (odklad)
Okresnímu soudu v
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Spisová značka soudního exekutora: Spisová značka soudu: Účastníci řízení: a) oprávněný: b) povinný: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Návrh na zastavení (odklad) exekuce podal: X Návrh (byl - nebyl) podán osobou k tomu oprávněnou. Návrh je založen na čl. 2) Návrh byl soudnímu exekutorovi doručen (poštou - osobně - elektronicky): dd.mm.rrrr Návrh (byl - nebyl) podán včas. 3) Návrh (byl - nebyl) doručen ostatním účastníkům. Vyjádření ostatních účastníků k návrhu (bylo - nebylo) podáno. Ostatní účastníci nevyjádřili s návrhem souhlas. 4) Ostatní účastníci (předložili - nepředložili) listiny podle § 55 odst. 2. Listiny jsou založeny na čl. 5) Návrh (má - nemá) vady, které by bránily v pokračování. Popis postupu při odstranění vad: 6) Vyjádření exekutora k odkladu: Exekutor nevyhověl návrhu na odklad.
Příloha: 1) spisový přehled 2) spis
V X, dne dd.mm.rrrr titul, jméno a příjmení soudního exekutora číslo jednací
00 EX 00/00-0
PŘEDLOŽENÍ VĚCI k rozhodnutí o námitkách proti příkazu k úhradě nákladů exekuce
Okresnímu soudu v
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Spisová značka soudního exekutora: Spisová značka soudu: Účastníci řízení: a) oprávněný: b) povinný: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1) Napadené rozhodnutí: čj. 000EX 00/00-00 2) Námitky podal: X Námitky (byly - nebyly) podány osobou k tomu oprávněnou. Námitky jsou založeny na čl. 3) Napadené rozhodnutí bylo doručeno: a) oprávněnému: dd.mm.rrrr b) povinnému: dd.mm.rrrr Doručenky jsou založeny na čl. 4) Námitky byly soudnímu exekutorovi doručeny (poštou - osobně - elektronicky): dd.mm.rrrr Námitky (byly - nebyly) podány včas. 5) Námitky (byly - nebyly) doručeny ostatním účastníkům. Vyjádření ostatních účastníků k námitkám (bylo - nebylo) podáno. 6) Námitky (mají - nemají) vady, které by bránily v pokračování. Popis postupu při odstranění vad: 7) Vyjádření exekutora: Exekutor námitkám nevyhověl. 8) Námitky (jsou - nejsou) přípustné.
Příloha: 1) spisový přehled 2) spis
V X, dne dd.mm.rrrr titul, jméno a příjmení soudního exekutora
 
Příloha 6
Vzory písemností v exekučním řízení
Seznam vzorů písemností:
1. vzor vyrozumění o zahájení exekuce a základní informace o průběhu exekučního řízení a zasílaných písemnostech,
2. vzor výzvy ke splnění vymáhané povinnosti,
3. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce srážkami ze mzdy a jiných příjmů,
4. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním pohledávky povinného z účtu u peněžního ústavu,
5. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním pohledávky z účtu manžela povinného u peněžního ústavu,
6. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce přikázáním jiné peněžité pohledávky,
7. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv (vydání nebo dodání movitých věcí),
8. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv (postižení účasti povinného ve veřejné obchodní společnosti, komplementáře v komanditní společnosti nebo účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti, není-li jejich podíl převoditelný),
9. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením jiných majetkových práv (postižení účasti povinného ve společnosti s ručením omezeným, v družstvu a komanditisty v komanditní společnosti, je-li jejich podíl převoditelný),
10. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce prodejem movitých věcí,
11. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce prodejem nemovitých věcí,
12. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce postižením obchodního závodu,
13. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce správou nemovité věci,
14. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce pozastavením řidičského oprávnění,
15. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce vyklizením,
16. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce odebráním věci,
17. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce rozdělením společné věci (prodej společné movité věci),
18. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce rozdělením společné věci (prodej společné nemovité věci),
19. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce rozdělením společné věci (rozdělení společné věci jinak než prodejem),
20. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce provedením prací a výkonů (provedení práce, kterou může vykonat někdo jiný než povinný),
21. vzor exekučního příkazu k provedení exekuce provedením prací a výkonů (nezastupitelné jednání),
22. vzor exekučního příkazu ke zřízení exekutorského zástavního práva,
23. vzor příkazu k úhradě nákladů exekuce.
_________________
Pozn. ASPI: Vzory jsou k dispozici na stránce http://ftp.aspi.cz/opispdf/2017.html#castka_166
 
Příloha 7
Vzor formuláře žádosti soudního exekutora o součinnost adresované plátci mzdy a odpovědi plátce mzdy na žádost o součinnost


Vybraná ustanovení novel
Čl. II vyhlášky č. 462/2009 Sb.
Přechodné ustanovení
Tato vyhláška se použije i pro řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, zůstávají zachovány.
Čl. II vyhlášky č. 149/2013 Sb.
Přechodné ustanovení
Pro exekuční řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije ustanovení § 16a vyhlášky č. 418/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
1) § 44 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění zákona č. 105/2000 Sb. a zákona č. 120/2001 Sb.
2) § 28a až 28g vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů.
3) Vyhláška č. 37/1992 Sb., ve znění vyhlášky č. 584/1992 Sb., vyhlášky č. 194/1993 Sb., vyhlášky č. 246/1995 Sb., vyhlášky č. 278/1996 Sb., vyhlášky č. 234/1997 Sb. a vyhlášky č. 482/2000 Sb.
4) Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 250/2017 Sb., o elektronické identifikaci, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty