429/2000 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
429/2000 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. listopadu 2000,
kterým se mění nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 111 odst. 4 zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 155/2000 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 303/1995 Sb., o minimální mzdě, ve znění nařízení vlády č. 320/1997 Sb., nařízení vlády č. 317/1998 Sb., nařízení vlády č. 131/1999 Sb., nařízení vlády č. 313/1999 Sb. a nařízení vlády č. 162/2000 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. a) se částka "25 Kč" nahrazuje částkou "30 Kč".
2. V § 2 odst. 1 písm. b) se částka "4 500 Kč" nahrazuje částkou "5 000 Kč".
3. V § 2 odst. 2 se slova "42 1/2 hodiny" nahrazují slovy "40 hodin".
4. § 5 se zrušuje.
Čl.II
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2001.
Předseda vlády:
Ing. Zeman v. r.
1. místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
PhDr. Špidla v. r.

Související dokumenty