531/1990 Sb., o územních finančních orgánech

Schválený:
531/1990 Sb.
Zákon
České národní rady
ze dne 28. listopadu 1990
o územních finančních orgánech
Změna: 337/1992 Sb., 35/1993 Sb.
Změna: 325/1993 Sb.
Změna: 85/1994 Sb.
Změna: 311/1999 Sb.
Změna: 253/2000 Sb.
Změna: 132/2000 Sb., 218/2000 Sb.
Změna: 58/2001 Sb.
Změna: 320/2002 Sb.
Změna: 444/2005 Sb. (část)
Změna: 501/2004 Sb., 444/2005 Sb.
Změna: 130/2006 Sb.
Změna: 230/2006 Sb.
Změna: 165/2006 Sb.
Změna: 444/2005 Sb. (část)
Změna: 130/2008 Sb., 239/2008 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 281/2009 Sb., 199/2010 Sb.
Změna: 30/2011 Sb.
Změna: 199/2010 Sb. (část), 370/2011 Sb., 457/2011 Sb.
Změna: 309/2002 Sb.
Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně:
Územní finanční orgány
 
§ 1
(1) Zřizuje se soustava územních finančních orgánů jako soustava správních úřadů pro výkon správy daní a pro výkon dalších působností.
(2) Jako součásti soustavy územních finančních orgánů se zřizují Generální finanční ředitelství, finanční ředitelství a finanční úřady (dále jen „územní finanční orgány“), které jsou správními úřady vykonávajícími svoji působnost ve vymezených územních obvodech.
(3) Generální finanční ředitelství je podřízeno Ministerstvu financí (dále jen „ministerstvo“). Finanční ředitelství jsou podřízena Generálnímu finančnímu ředitelství. Finanční úřady jsou podřízeny finančním ředitelstvím.
 
§ 2
(1) Územní finanční orgány
a) vykonávají správu daní, včetně vyhledávací činnosti,
b) vykonávají finanční kontrolu,
c) provádějí řízení o přestupcích a jiných správních deliktech v oboru své působnosti,
d) vykonávají kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem o účetnictví a ukládají účetním jednotkám pokuty a povinnost odstranit protiprávní stav,
e) vykonávají cenovou kontrolu a ukládají pokuty,
f) z pověření ministerstva poskytují mezinárodní pomoc při správě daní a při vymáhání některých finančních pohledávek,
g) převádějí výnosy daní, které vybírají a vymáhají a které nejsou příjmem státního rozpočtu,
h) vykonávají dozor nad loteriemi a jinými podobnými hrami,
i) vykonávají kontrolu
1. dodržování povinností a zákazů při značkování a barvení vybraných minerálních olejů a při značkování některých dalších minerálních olejů,
2. značení tabákových výrobků,
3. dodržování zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků,
j) vykonávají správu odvodů za porušení rozpočtové kázně,
k) vykonávají kontrolu výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány,
l) vybírají a vymáhají peněžitá plnění, která podle tohoto zákona nebo jiného právního předpisu uložily,
m) přijímají a evidují splátky návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případné úroky z nich vyplývající,
n) z pověření ministerstva přezkoumávají hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonávají dozor nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy,
o) vykonávají další činnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis.
(2) Působnosti uvedené v odstavci 1 písm. a) až n) vykonávají územní finanční orgány, nestanoví-li jiný právní předpis jinak.
nadpis vypuštěn
 
§ 3
Zvláštní ustanovení o místní příslušnosti
(1) Nelze-li určit místní příslušnost finančního úřadu podle jiných právních předpisů, je místně příslušný Finanční úřad pro Prahu 1. Nelze-li určit místní příslušnost finančního ředitelství podle jiných právních předpisů, je místně příslušné Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu.
(2) Kontrolu podle § 2 odst. 1 písm. i) a k) provádí územní finanční orgán v obvodu své územní působnosti, i když není pro kontrolovaný subjekt místně příslušný podle jiných právních předpisů nebo podle odstavce 1.
(3) V pochybnostech určí místní příslušnost finanční ředitelství; jedná-li se o určení místní příslušnosti mimo obvod jeho působnosti, určí ji Generální finanční ředitelství.
Generální finanční ředitelství
 
§ 4
(1) Generální finanční ředitelství je správním úřadem s celostátní územní působností se sídlem v Praze.
(2) Generální finanční ředitelství řídí generální ředitel Generálního finančního ředitelství (dále jen „generální ředitel“). Generálního ředitele zastupuje zástupce generálního ředitele.
(3) Generálního ředitele jmenuje a odvolává ministr financí. Zástupce generálního ředitele jmenuje a odvolává ministr financí na návrh generálního ředitele.
(4) Generálním ředitelem a jeho zástupcem může být jmenován pouze současný nebo bývalý zaměstnanec v územním finančním orgánu nebo v ministerstvu, který má v územních finančních orgánech, v orgánech, které jsou jejich právními předchůdci, nebo v ministerstvu, odbornou praxi v činnosti těchto orgánů alespoň po dobu 5 let.
(5) S funkcí generálního ředitele a jeho zástupce je neslučitelné členství v politické straně nebo politickém hnutí.
 
§ 4a
(1) Generální finanční ředitelství
a) se podílí na přípravě návrhů právních předpisů v oboru své působnosti,
b) se podílí v oboru své působnosti na zajišťování úkolů souvisejících se sjednáváním mezinárodních smluv, s rozvojem mezistátních styků a mezinárodní spolupráce, jakož i úkolů, které vyplývají pro Českou republiku z mezinárodních smluv a z členství v mezinárodních organizacích,
c) se podílí na zabezpečování analytických a koncepčních úkolů v oboru své působnosti; spolupracuje s ministerstvem na tvorbě daňové politiky i v dalších oblastech,
d) řídí finanční ředitelství,
e) vykonává působnost podle § 2 odst. 1 písm. a), c) a n),
f) přezkoumává rozhodnutí finančních ředitelství vydaná ve správním řízení, nestanoví-li tento zákon jinak,
g) na základě pověření ministerstva zajišťuje úkoly ústředního kontaktního orgánu pro vzájemnou mezinárodní administrativní spolupráci se státními orgány jiných států a mezinárodními organizacemi v oblasti své působnosti, včetně mezinárodní koordinace řešení zjištěných případů daňových úniků, a vykonává působnost podle § 2 odst. 1 písm. f),
h) v odůvodněných případech provádí úkony nebo dílčí řízení nebo jiné postupy, které jinak patří do pravomoci jiných územních finančních orgánů, anebo se může na provádění těchto úkonů nebo dílčích řízení nebo jiných postupů podílet,
i) zpracovává údaje získané při výkonu působnosti územních finančních orgánů a vede centrální evidence, registry a statistiky nezbytné pro plnění úkolů územních finančních orgánů, a to bez ohledu na původní účel shromažďování údajů, a poskytuje tyto údaje ministerstvu,
j) vykonává další činnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis.
(2) Generální finanční ředitelství může v odůvodněných případech pověřit provedením úkonů nebo dílčích řízení nebo jiných postupů v rámci správy daní nebo v rámci výkonu jiných působností jiný než místně příslušný územní finanční orgán.
Finanční úřady
 
§ 5
(1) Názvy, sídla a územní působnost finančních úřadů jsou vymezeny v § 9a a v příloze č. 1 k tomuto zákonu.
(2) Dojde-li ke změně správních obvodů obcí s rozšířenou působností nebo správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem, změní se stejně i územní působnost finančních úřadů, a to od prvního dne kalendářního roku následujícího po dni účinnosti změny správních obvodů obcí s rozšířenou působností nebo správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem.
 
§ 6
(1) Nestanoví-li tento zákon nebo jiný právní předpis jinak, finanční úřady uvedené v příloze č. 1 k tomuto zákonu vykonávají ve vymezených územních obvodech působnost podle § 2 odst. 1 písm. a), c), d), f), g), i), l), n) a o).
(2) Působnost podle § 2 odst. 1 písm. h), j), k) a m) vykonávají finanční úřady uvedené v příloze č. 2 k tomuto zákonu, a to v územních obvodech zde vymezených.
 
§ 7
Finanční úřad řídí ředitel finančního úřadu. Ředitele finančního úřadu jmenuje a odvolává generální ředitel na návrh ředitele finančního ředitelství.
 
§ 7a
zrušen
Finanční ředitelství
 
§ 8
(1) Názvy, sídla a územní působnost finančních ředitelství jsou vymezeny v § 9a a v příloze č. 3 k tomuto zákonu.
(2) Finanční ředitelství vykonává svoji působnost v územním obvodu tvořeném územními obvody jím řízených finančních úřadů.
(3) Finanční ředitelství řídí ředitel finančního ředitelství. Ředitele finančního ředitelství zastupuje zástupce ředitele finančního ředitelství. Ředitele finančního ředitelství a jeho zástupce jmenuje a odvolává generální ředitel.
(4) Finanční ředitelství může v obvodu své působnosti v odůvodněných případech pověřit provedením úkonů nebo dílčích řízení nebo jiných postupů v rámci správy daní nebo v rámci výkonu jiných působností jiný než místně příslušný finanční úřad.
 
§ 9
Finanční ředitelství
a) řídí finanční úřady,
b) vykonávají působnost podle § 2 odst. 1 písm. a), b), c), e), f) a n),
c) přezkoumávají rozhodnutí finančních úřadů vydaná ve správním řízení,
d) v odůvodněných případech provádějí úkony nebo dílčí řízení nebo jiné postupy, které jinak patří do pravomoci jimi řízených finančních úřadů, anebo se mohou na provádění těchto úkonů nebo dílčích řízení nebo jiných postupů podílet,
e) zpracovávají údaje získané při výkonu působnosti územních finančních orgánů ve svém územním obvodu, a to bez ohledu na původní účel shromažďování údajů,
f) vykonávají další činnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis.
 
§ 9a
Specializovaný finanční úřad
(1) Specializovaný finanční úřad vykonává působnost na celém území České republiky. Sídlem Specializovaného finančního úřadu je hlavní město Praha.
(2) Specializovaný finanční úřad je příslušným pro vybrané subjekty, a to pro celý rozsah působnosti finančních úřadů podle § 6, s výjimkou výkonu správy daně z nemovitostí, daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí; tím není dotčena příslušnost u poplatků, jejichž předmětem je zpoplatnění úkonu.
(3) Specializovaný finanční úřad je podřízen Finančnímu ředitelství pro hlavní město Prahu. Finanční ředitelství pro hlavní město Prahu je finančním ředitelstvím s celostátní územní působností příslušným pro vybrané subjekty, a to pro celý rozsah působnosti finančních ředitelství podle § 9, s výjimkou výkonu správy daní, u nichž může být současně místně příslušných více finančních úřadů; tím není dotčena příslušnost u poplatků, jejichž předmětem je zpoplatnění úkonu.
(4) Věcná a územní působnost Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu podle § 9 a přílohy č. 3 k tomuto zákonu pro jiné než vybrané subjekty a při výkonu správy daní, u nichž může být současně místně příslušných více finančních úřadů, není ustanovením odstavce 3 dotčena.
(5) Vybraným subjektem se pro účely tohoto zákona rozumí
a) právnická osoba založená za účelem podnikání, která dosáhla obratu více než 2 000 000 000 Kč,
b) banka,
c) pobočka zahraniční banky,
d) spořitelní a úvěrní družstvo,
e) pojišťovna,
f) pobočka pojišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu,
g) zajišťovna,
h) pobočka zajišťovny z jiného členského státu nebo z třetího státu,
i) člen skupiny podle zákona o dani z přidané hodnoty,
1. je-li alespoň jeden z jejích členů subjektem podle písmen b) až h),
2. dojde-li alespoň u jednoho jejího člena ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti podle odstavce 9, a to až do okamžiku, kdy u posledního z členů této skupiny dojde ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti podle odstavce 10.
(6) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí úhrn čistého obratu podle právních předpisů upravujících účetnictví dosažený za zdaňovací období daně z příjmů. Obratem se rozumí též obrat dosažený právním předchůdcem.
(7) Pro změnu, přechod a delegaci příslušnosti Specializovaného finančního úřadu podle odstavce 2 a příslušnosti Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu podle odstavce 3 se obdobně použijí ustanovení daňového řádu o změně, přechodu a delegaci místní příslušnosti, a to pro celý rozsah působnosti Specializovaného finančního úřadu podle odstavce 2 a Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu podle odstavce 3.
(8) Skutečnost, že se subjekt stane nebo přestane být vybraným subjektem, se považuje za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu.
(9) Dosažení obratu uvedeného v odstavci 5 písm. a) se považuje za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu počínaje prvním dnem druhého zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů, ve kterém bylo tohoto obratu dosaženo.
(10) Pokles obratu pod hranici uvedenou v odstavci 5 písm. a) se považuje za změnu podmínek pro určení místní příslušnosti podle daňového řádu počínaje prvním dnem čtvrtého zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů, ve kterém k tomuto poklesu obratu došlo. K tomuto poklesu obratu se nepřihlíží v případě, že před prvním dnem třetího zdaňovacího období daně z příjmů následujícího po zdaňovacím období daně z příjmů, ve kterém k tomuto poklesu obratu došlo, bude znovu dosažen obrat uvedený v odstavci 5 písm. a).
 
§ 10
Společná ustanovení o územních finančních orgánech
(1) Územní finanční orgány jsou organizačními složkami státu. Generální finanční ředitelství je účetní jednotkou. Pro účely hospodaření s majetkem státu, včetně prostředků státního rozpočtu, účetnictví a pracovněprávních vztahů mají finanční ředitelství a finanční úřady postavení vnitřních organizačních jednotek Generálního finančního ředitelství. Příjmy a výdaje Generálního finančního ředitelství jsou obsaženy v rozpočtu kapitoly ministerstva.
(2) Úkoly územních finančních orgánů plní zaměstnanci vykonávající službu ve služebním poměru podle služebního zákona nebo zaměstnanci v pracovním poměru.
(3) Generální ředitel je v územních finančních orgánech oprávněn činit právní úkony jménem státu ve všech majetkoprávních a pracovněprávních věcech.
(4) Představení a vedoucí zaměstnanci, jakož i ostatní zaměstnanci, mohou činit jménem státu majetkoprávní úkony a úkony pracovněprávní pouze na základě písemného pověření generálního ředitele.
(5) Generální ředitel schvaluje organizační řád územních finančních orgánů. Pobočky územních finančních orgánů, které jsou jejich vnitřními organizačními jednotkami, mohou být zřízeny nebo zrušeny pouze rozhodnutím generálního ředitele.
 
§ 11
Ministerstvo
Ministerstvo
a) řídí Generální finanční ředitelství,
b) vykonává správu daní, včetně vyhledávací činnosti,
c) přezkoumává rozhodnutí Generálního finančního ředitelství vydaná ve správním řízení; přezkoumává rozhodnutí vydaná finančními ředitelstvími ve správním řízení při výkonu působnosti podle § 2 odst. 1 písm. b) a e); přezkoumává rozhodnutí vydaná finančními ředitelstvími v rámci přezkoumávání rozhodnutí finančních úřadů vydaných při výkonu působnosti podle § 2 odst. 1 písm. h),
d) může pověřit jednáním ve věcech mezinárodní pomoci při správě daní a ve věcech mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek územní finanční orgány,
e) může pověřit územní finanční orgány přezkoumáním hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a výkonem dozoru nad přezkoumáváním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy,
f) v odůvodněných případech provádí úkony nebo dílčí řízení nebo jiné postupy, které jinak patří do pravomoci územních finančních orgánů, anebo se může na provádění těchto úkonů nebo dílčích řízení nebo jiných postupů podílet,
g) v odůvodněných případech může pověřit jiný než místně příslušný územní finanční orgán správou některých daní, řízením o přestupcích, nebo výkonem dalších působností,
h) zpracovává údaje získané při výkonu působnosti územních finančních orgánů v jejich územním obvodu, a to bez ohledu na původní účel shromažďování údajů.
Práva a povinnosti zaměstnanců v územních finančních orgánech
 
§ 12
zrušen
 
§ 13
Zaměstnanci v územních finančních orgánech, kteří plní úkoly při výkonu působnosti územních finančních orgánů podle tohoto zákona a používají přitom pravomocí, které jim byly v rámci odpovědnosti za plnění těchto úkolů svěřeny, nesmějí
a) výdělečně provádět kontrolní, daňovou a účetní poradenskou či podobnou činnost pro osoby, které mají podle daňového řádu postavení daňových subjektů, a pro příjemce dotací,
b) být auditory, revizory účtů, prokuristy, likvidátory a správci konkursních podstat, vyrovnacími správci, zvláštními správci, insolvenčními správci, předběžnými insolvenčními správci, zvláštními insolvenčními správci a oddělenými insolvenčními správci,
c) být statutárními orgány nebo členy statutárních orgánů obchodních společností nebo družstev nebo členy jejich dozorčích nebo správních rad.
 
§ 13a
zrušen
 
§ 13b
zrušen
 
§ 14
zrušen
 
§ 15
zrušen
 
§ 15a
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje ministerstvu a územním finančním orgánům pro výkon působnosti podle tohoto zákona
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,
b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,
c) údaje z agendového informačního systému cizinců,
d) údaje z registru rodných čísel o fyzických osobách, kterým bylo přiděleno rodné číslo, avšak nejsou vedeny v informačních systémech uvedených v písmenech b) a c).
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou
a) příjmení,
b) jméno, popřípadě jména,
c) adresa místa pobytu,
d) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde se narodil,
e) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,
f) státní občanství, popřípadě více státních občanství.
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změna,
d) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, na jehož území k narození došlo,
e) rodné číslo,
f) státní občanství,
g) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místu trvalého pobytu nebo datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky,
i) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, jeho datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, jeho název a sídlo,
j) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné číslo otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození; je-li jiným zákonným zástupcem dítěte právnická osoba, její název a sídlo,
k) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství; došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
l) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
m) rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
n) jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo dítěte; je-li dítě cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte a datum jeho narození,
o) osvojení dítěte,
p) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí občana mimo území České republiky, datum, místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo,
q) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který občan prohlášený za mrtvého nepřežil.
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, jejich změna, rodné příjmení,
b) datum narození,
c) pohlaví a jeho změna,
d) místo a stát narození,
e) rodné číslo, bylo-li přiděleno,
f) státní občanství,
g) druh a adresa místa pobytu, popřípadě též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu,
h) číslo a platnost oprávnění k pobytu,
i) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu,
j) zbavení nebo omezení způsobilosti k právním úkonům, jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo opatrovníka, nebylo-li mu přiděleno, jeho datum, místo a okres narození; je-li opatrovníkem ustanoven orgán místní správy, jeho název a sídlo,
k) správní nebo soudní vyhoštění a doba, po kterou není umožněn vstup na území České republiky,
l) rodinný stav, datum, místo a okres uzavření manželství; došlo-li k uzavření manželství mimo území České republiky, místo a stát, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení manželství za neplatné, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neexistenci manželství, datum zániku manželství smrtí jednoho z manželů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z manželů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který manžel nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
m) datum a místo vzniku partnerství, datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o neplatnosti nebo o neexistenci partnerství, datum zániku partnerství smrtí jednoho z partnerů, nebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení jednoho z partnerů za mrtvého a den, který byl v pravomocném rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti, popřípadě jako den, který nepřežil, anebo datum nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zrušení partnerství,
n) rodné číslo manžela nebo partnera; je-li manželem nebo partnerem cizinec, který nemá přiděleno rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
o) jméno, popřípadě jména, příjmení dítěte, pokud je dítě cizincem, a jeho rodné číslo; v případě, že rodné číslo nebylo přiděleno, datum narození,
p) jméno, popřípadě jména, příjmení otce, matky, popřípadě jiného zákonného zástupce, pokud jsou cizinci, a jejich rodné číslo; v případě, že jeden z rodičů nebo jiný zákonný zástupce nemá rodné číslo, jeho jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození,
q) datum, místo a okres úmrtí; jde-li o úmrtí mimo území České republiky, stát, na jehož území k úmrtí došlo, popřípadě datum úmrtí,
r) den, který byl v rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů nepřežil.
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, popřípadě rodné příjmení,
b) rodné číslo,
c) v případě změny rodného čísla původní rodné číslo, a to i přesto, že je tento údaj v informačním systému evidence obyvatel veden jako blokovaný údaj,
d) den, měsíc a rok narození,
e) místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, stát, na jehož území se narodil.
(6) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.
(7) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou nezbytné ke splnění daného úkolu.
(8) Ministerstvo vnitra nebo orgány příslušné k vydání cestovního dokladu poskytují ministerstvu a územním finančním orgánům pro výkon působnosti podle tohoto zákona z agendového informačního systému evidence cestovních dokladů údaje o státních občanech České republiky. Ministerstvo vnitra poskytuje tyto údaje ministerstvu v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup.
(9) Poskytovanými údaji podle odstavce 8 jsou
a) v případě vydání cestovního dokladu
1. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele cestovního dokladu,
2. místo a okres narození a u občana, který se narodil v cizině, stát narození,
3. číslo a druh vydaného cestovního dokladu,
4. datum vydání cestovního dokladu,
5. datum převzetí cestovního dokladu,
6. doba platnosti cestovního dokladu,
7. označení orgánu, který cestovní doklad vydal,
8. jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození a pohlaví občana mladšího 15 let zapsaného v cestovním průkazu rodiče,
9. prodloužení doby platnosti cestovního dokladu,
b) v případě ztraceného, odcizeného nebo neplatného cestovního dokladu jeho číslo a druh,
c) v případě zadržení cestovního dokladu
1. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo držitele cestovního dokladu,
2. druh a číslo cestovního dokladu, který má být nebo byl zadržen,
3. označení orgánu, který požádal o zadržení cestovního dokladu,
4. označení orgánu, který cestovní doklad zadržel nebo má zadržet,
5. datum a důvod zadržení cestovního dokladu,
6. datum a důvod vrácení zadrženého cestovního dokladu,
d) v případě odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu
1. jméno, popřípadě jména, příjmení a rodné číslo občana, k němuž se vztahují údaje o odepření vydání nebo o odnětí cestovního dokladu,
2. druh a číslo cestovního dokladu, který byl odňat,
3. označení orgánu, který požádal o odepření vydání nebo o odnětí cestovního dokladu,
4. označení orgánu, který rozhodl o odepření vydání nebo o odnětí cestovního dokladu,
5. datum a důvod odepření vydání nebo odnětí cestovního dokladu,
6. datum a důvod vrácení odňatého cestovního dokladu,
7. datum a důvod zrušení odepření vydání cestovního dokladu.
(10) Ministerstvo dopravy poskytuje ministerstvu a územním finančním orgánům pro výkon působnosti podle tohoto zákona údaje z centrálního registru silničních vozidel.
(11) Poskytovanými údaji podle odstavce 10 jsou
a) vlastník (název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele; jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, popřípadě adresa místa pobytu při udělení azylu, jde-li o fyzickou osobu),
b) provozovatel, není-li současně vlastníkem (název, sídlo a identifikační číslo, jde-li o právnickou osobu nebo fyzickou osobu podnikatele; jméno, příjmení, rodné číslo, místo trvalého nebo povoleného pobytu, popřípadě adresa místa pobytu při udělení azylu, jde-li o fyzickou osobu),
c) státní poznávací značka silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (dále jen „registrační značka“), datum přidělení a odebrání registrační značky,
d) číslo technického průkazu silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, datum a místo jeho vydání,
e) druh a kategorie silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
f) výrobce silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, značka (obchodní název stanovený výrobcem), typ vozidla, obchodní označení,
g) identifikační číslo silničního motorového vozidla a přípojného vozidla (VIN), není-li, pak výrobní číslo podvozku silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
h) výrobce motoru, typ, výkon, zdvihový objem motoru a palivo,
i) výrobce karoserie, typ, výrobní číslo, barva, počet míst k sezení a stání,
j) největší technicky přípustná hmotnost, největší povolená hmotnost a provozní hmotnost silničního motorového vozidla a největší technicky přípustná hmotnost na nápravu a největší povolená hmotnost na nápravu,
k) datum první registrace silničního motorového vozidla a přípojného vozidla,
l) stát poslední registrace a registrační značka silničního motorového vozidla a přípojného vozidla, není-li státem poslední registrace Česká republika,
m) zástavní práva váznoucí na silničním motorovém vozidle a přípojném vozidle.
(12) Český úřad zeměměřický a katastrální poskytuje ministerstvu a územním finančním orgánům pro výkon působnosti podle tohoto zákona údaje ohledně zápisů vlastnických a jiných věcných práv do katastru nemovitostí.
(13) V případě údajů podle odstavců 1 až 12 se poskytují též údaje o jejich změně.
(14) Ustanoveními odstavců 1 až 13 není dotčena povinnost státních orgánů a orgánů územních samosprávných celků, které vedou evidence uvedené v odstavcích 1 až 13, předávat územním finančním orgánům a ministerstvu údaje v rozsahu a za podmínek podle daňového řádu.
Přechodná a závěrečná ustanovení
 
§ 16
(1) Právo hospodaření s národním majetkem dosud užívaným okresními, městskými, obvodními a krajskými finančními správami a Finanční správou v hlavním městě Praze přechází bezúplatně na finanční ředitelství.
(2) Práva a povinnosti z pracovněprávních vztahů pracovníků finančních správ přecházejí na finanční ředitelství.
(3) Na finanční ředitelství přecházejí všechny pohledávky a závazky finančních správ.
(4) Pokud se v právních předpisech užívá pojem okresní finanční správa, rozumí se tím finanční úřad. Pokud se užívá pojem krajská finanční správa, rozumí se tím finanční ředitelství.
 
§ 17
Zrušují se
a) zákon České národní rady č. 33/1970 Sb., o finančních správách,
b) poslední věta v § 12 odst. 3 vyhlášky federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 161/1976 Sb., kterou se provádí zákon o dani ze mzdy.
 
§ 18
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 1991.
 
Příl.1
Názvy, sídla a územní působnost finančních úřadů
Finanční úřad pro Prahu 1 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 115).
Finanční úřad pro Prahu 2 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 215).
Finanční úřad pro Prahu 3 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 315).
Finanční úřad pro Prahu 4 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 415).
Finanční úřad pro Prahu - Jižní Město se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 11, Praha - Kunratice, Praha - Šeberov a Praha - Újezd15).
Finanční úřad v Praze - Modřanech se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 12 a Praha - Libuš15).
Finanční úřad pro Prahu 5 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 5, Praha 13, Praha 16, Praha - Lipence, Praha - Lochkov, Praha - Řeporyje, Praha - Slivenec, Praha - Velká Chuchle, Praha - Zbraslav a Praha - Zličín15).
Finanční úřad pro Prahu 6 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městské části Praha 6, Praha 17, Praha - Lysolaje, Praha - Nebušice, Praha - Přední Kopanina a Praha - Suchdol15).
Finanční úřad pro Prahu 7 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městských částí Praha 7 a Praha - Troja15).
Finanční úřad pro Prahu 8 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městských částí Praha 8, Praha - Březiněves, Praha - Dolní Chabry a Praha - Ďáblice15).
Finanční úřad pro Prahu 9 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městských částí Praha 9, Praha 14, Praha 18, Praha 19, Praha 20, Praha 21, Praha - Běchovice, Praha - Čakovice, Praha - Dolní Počernice, Praha - Klánovice, Praha - Koloděje, Praha - Satalice a Praha - Vinoř15).
Finanční úřad pro Prahu 10 se sídlem v Praze vykonává působnost pro územní obvod městských částí Praha 10, Praha 15, Praha 22, Praha - Benice, Praha - Dolní Měcholupy, Praha - Dubeč, Praha - Kolovraty, Praha - Královice, Praha - Křeslice, Praha - Nedvězí, Praha - Petrovice a Praha - Štěrboholy15).
Finanční úřad v Benešově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Benešov16).
Finanční úřad ve Vlašimi vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vlašim16).
Finanční úřad ve Voticích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Votice16).
Finanční úřad v Berouně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Beroun16).
Finanční úřad v Hořovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hořovice16).
Finanční úřad v Kladně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kladno16).
Finanční úřad ve Slaném vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Slaný16).
Finanční úřad v Kolíně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kolín16).
Finanční úřad v Českém Brodě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Brod16).
Finanční úřad v Kutné Hoře vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kutná Hora16).
Finanční úřad v Čáslavi vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Čáslav16).
Finanční úřad v Mělníce vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mělník16).
Finanční úřad v Kralupech nad Vltavou vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralupy nad Vltavou16).
Finanční úřad v Neratovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Neratovice16).
Finanční úřad v Mladé Boleslavi vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mladá Boleslav16).
Finanční úřad v Mnichově Hradišti vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mnichovo Hradiště16).
Finanční úřad v Nymburku vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Lysá nad Labem a Nymburk16).
Finanční úřad v Poděbradech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Poděbrady16).
Finanční úřad v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Brandýs nad Labem - Stará Boleslav16).
Finanční úřad v Říčanech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Říčany16).
Finanční úřad Praha - západ se sídlem v Praze vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Černošice16).
Finanční úřad v Příbrami vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Příbram16).
Finanční úřad v Dobříši vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dobříš16).
Finanční úřad v Sedlčanech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sedlčany16).
Finanční úřad v Rakovníku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rakovník16).
Finanční úřad v Českých Budějovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností České Budějovice16).
Finanční úřad v Trhových Svinech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Trhové Sviny16).
Finanční úřad v Týně nad Vltavou vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Týn nad Vltavou16).
Finanční úřad v Českém Krumlově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Krumlov16).
Finanční úřad v Kaplici vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kaplice16).
Finanční úřad v Jindřichově Hradci vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jindřichův Hradec16).
Finanční úřad v Dačicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dačice16).
Finanční úřad v Třeboni vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třeboň16).
Finanční úřad v Písku vykonává působnost pro obce ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Písek16).
Finanční úřad v Milevsku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Milevsko16).
Finanční úřad v Prachaticích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Prachatice16).
Finanční úřad ve Vimperku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vimperk16).
Finanční úřad ve Strakonicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Strakonice16).
Finanční úřad v Blatné vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blatná16).
Finanční úřad ve Vodňanech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vodňany16).
Finanční úřad v Táboře vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tábor16).
Finanční úřad v Soběslavi vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Soběslav16).
Finanční úřad v Domažlicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Domažlice16).
Finanční úřad v Horšovském Týně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Horšovský Týn16).
Finanční úřad v Chebu vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Cheb16).
Finanční úřad v Aši vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Aš16).
Finanční úřad v Mariánských Lázních vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mariánské Lázně16).
Finanční úřad v Karlových Varech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Karlovy Vary16).
Finanční úřad v Ostrově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ostrov16).
Finanční úřad v Klatovech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Klatovy16).
Finanční úřad v Horažďovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Horažďovice16).
Finanční úřad v Sušici vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sušice16).
Finanční úřad v Plzni vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Plzeň16).
Finanční úřad Plzeň - jih se sídlem v Plzni vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Stod16).
Finanční úřad v Blovicích vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Blovice a Nepomuk16).
Finanční úřad v Přešticích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přeštice16).
Finanční úřad Plzeň - sever se sídlem v Plzni vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nýřany16).
Finanční úřad v Kralovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kralovice16).
Finanční úřad v Rokycanech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rokycany16).
Finanční úřad v Sokolově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Sokolov16).
Finanční úřad v Kraslicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kraslice16).
Finanční úřad v Tachově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tachov16).
Finanční úřad ve Stříbře vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Stříbro16).
Finanční úřad v České Lípě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Česká Lípa16).
Finanční úřad v Novém Boru vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nový Bor16).
Finanční úřad v Děčíně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Děčín16).
Finanční úřad v Rumburku vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Rumburk a Varnsdorf16).
Finanční úřad v Chomutově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chomutov16).
Finanční úřad v Kadani vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kadaň16).
Finanční úřad v Jablonci nad Nisou vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jablonec nad Nisou16).
Finanční úřad v Tanvaldě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tanvald16).
Finanční úřad v Železném Brodě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Železný Brod16).
Finanční úřad v Liberci vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Liberec16).
Finanční úřad ve Frýdlantě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant16).
Finanční úřad v Litoměřicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litoměřice16).
Finanční úřad v Libochovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Lovosice16).
Finanční úřad v Roudnici nad Labem vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Roudnice nad Labem16).
Finanční úřad v Lounech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Louny16).
Finanční úřad v Podbořanech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Podbořany16).
Finanční úřad v Žatci vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Žatec16).
Finanční úřad v Mostě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Most16).
Finanční úřad v Litvínově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litvínov16).
Finanční úřad v Semilech vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Semily16).
Finanční úřad v Jilemnici vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jilemnice16).
Finanční úřad v Turnově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Turnov16).
Finanční úřad v Teplicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Teplice16).
Finanční úřad v Bílině vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bílina16).
Finanční úřad v Ústí nad Labem vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ústí nad Labem16).
Finanční úřad v Hradci Králové vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hradec Králové16).
Finanční úřad v Novém Bydžově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nový Bydžov16).
Finanční úřad v Chrudimi vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chrudim16).
Finanční úřad v Hlinsku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hlinsko16).
Finanční úřad v Jičíně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jičín16).
Finanční úřad v Hořicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hořice16).
Finanční úřad v Nové Pace vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Nová Paka16).
Finanční úřad v Náchodě vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Náchod a Nové Město nad Metují16).
Finanční úřad v Broumově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Broumov16).
Finanční úřad v Jaroměři vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jaroměř16).
Finanční úřad v Pardubicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Pardubice16).
Finanční úřad v Holicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Holice16).
Finanční úřad v Přelouči vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přelouč16).
Finanční úřad v Rychnově nad Kněžnou vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rychnov nad Kněžnou16).
Finanční úřad v Dobrušce vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dobruška16).
Finanční úřad v Kostelci nad Orlicí vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kostelec nad Orlicí16).
Finanční úřad ve Svitavách vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Polička a Svitavy16).
Finanční úřad v Litomyšli vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litomyšl16).
Finanční úřad v Moravské Třebové vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Moravská Třebová16).
Finanční úřad v Trutnově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Trutnov16).
Finanční úřad ve Dvoře Králové nad Labem vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Dvůr Králové nad Labem16).
Finanční úřad ve Vrchlabí vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vrchlabí16).
Finanční úřad v Ústí nad Orlicí vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Česká Třebová, Lanškroun a Ústí nad Orlicí16).
Finanční úřad ve Vysokém Mýtě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vysoké Mýto16).
Finanční úřad v Žamberku vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Králíky a Žamberk16).
Finanční úřad v Blansku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Blansko16).
Finanční úřad v Boskovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Boskovice16).
Finanční úřad Brno I se sídlem v Brně vykonává působnost pro katastrální území město Brno, Pisárky, Staré Brno, Stránice, Štýřice, Trnitá, Veveří, Zábrdovice.
Finanční úřad Brno II se sídlem v Brně vykonává působnost pro katastrální území Brněnské Ivanovice, Černovice, Dolní Heršpice, Dvorska, Holásky, Horní Heršpice, Chrlice, Komárov, Líšeň, Přízřenice, Slatina, Tuřany, Židenice.
Finanční úřad Brno III se sídlem v Brně vykonává působnost pro katastrální území Černá Pole, Husovice, Ivanovice, Jehnice, Královo Pole, Lesná, Maloměřice, Medlánky, Mokrá Hora, Obřany, Ořešín, Ponava, Řečkovice, Sadová, Soběšice, Útěchov u Brna.
Finanční úřad Brno IV se sídlem v Brně vykonává působnost pro katastrální území Bohunice, Bosonohy, Bystrc, Jundrov, Kníničky, Kohoutovice, Komín, Nový Lískovec, Starý Lískovec, Žabovřesky, Žebětín.
Finanční úřad Brno - venkov se sídlem v Brně vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Kuřim, Pohořelice, Rosice, Šlapanice a Židlochovice16).
Finanční úřad v Ivančicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ivančice16).
Finanční úřad v Tišnově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Tišnov16).
Finanční úřad v Břeclavi vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Břeclav16).
Finanční úřad v Hustopečích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hustopeče16).
Finanční úřad v Mikulově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Mikulov16).
Finanční úřad v Havlíčkově Brodě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havlíčkův Brod16).
Finanční úřad v Chotěboři vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Chotěboř16).
Finanční úřad v Ledči nad Sázavou vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Světlá nad Sázavou16).
Finanční úřad v Hodoníně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hodonín16).
Finanční úřad v Kyjově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kyjov16).
Finanční úřad ve Veselí nad Moravou vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Veselí nad Moravou16).
Finanční úřad v Jihlavě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jihlava16).
Finanční úřad v Telči vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Telč16).
Finanční úřad v Kroměříži vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Kroměříž16).
Finanční úřad v Bystřici pod Hostýnem vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice pod Hostýnem16).
Finanční úřad v Holešově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Holešov16).
Finanční úřad v Pelhřimově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Pelhřimov16).
Finanční úřad v Humpolci vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Humpolec16).
Finanční úřad v Pacově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Pacov16).
Finanční úřad v Třebíči vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Třebíč16).
Finanční úřad v Moravských Budějovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Moravské Budějovice16).
Finanční úřad v Náměšti nad Oslavou vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Náměšť nad Oslavou16).
Finanční úřad v Uherském Hradišti vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Uherské Hradiště16).
Finanční úřad v Uherském Brodě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Uherský Brod16).
Finanční úřad ve Vsetíně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vsetín16).
Finanční úřad v Rožnově pod Radhoštěm vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Rožnov pod Radhoštěm16).
Finanční úřad ve Valašském Meziříčí vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Meziříčí16).
Finanční úřad ve Vyškově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Vyškov16).
Finanční úřad v Bučovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bučovice16).
Finanční úřad ve Slavkově u Brna vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Slavkov u Brna16).
Finanční úřad ve Zlíně vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Vizovice a Zlín16).
Finanční úřad v Luhačovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice16).
Finanční úřad v Otrokovicích vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Otrokovice16).
Finanční úřad ve Valašských Kloboukách vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Valašské Klobouky16).
Finanční úřad ve Znojmě vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Znojmo16).
Finanční úřad v Moravském Krumlově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Moravský Krumlov16).
Finanční úřad ve Žďáru nad Sázavou vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Nové Město na Moravě a Žďár nad Sázavou16).
Finanční úřad v Bystřici nad Pernštejnem vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bystřice nad Pernštejnem16).
Finanční úřad ve Velkém Meziříčí vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Velké Meziříčí16).
Finanční úřad v Bruntále vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Bruntál a Rýmařov16).
Finanční úřad v Krnově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Krnov16).
Finanční úřad ve Frýdku-Místku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdek-Místek16).
Finanční úřad ve Frýdlantě nad Ostravicí vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Frýdlant nad Ostravicí16).
Finanční úřad v Třinci vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Jablunkov a Třinec16).
Finanční úřad v Jeseníku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Jeseník16).
Finanční úřad v Karviné vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Karviná16).
Finanční úřad v Bohumíně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Bohumín16).
Finanční úřad v Českém Těšíně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Český Těšín16).
Finanční úřad v Havířově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Havířov16).
Finanční úřad v Orlové vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Orlová16).
Finanční úřad v Novém Jičíně vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Bílovec a Nový Jičín16).
Finanční úřad ve Fulneku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Odry16).
Finanční úřad v Kopřivnici vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Frenštát pod Radhoštěm a Kopřivnice16).
Finanční úřad v Olomouci vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Olomouc16).
Finanční úřad v Litovli vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Litovel16).
Finanční úřad ve Šternberku vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Šternberk a Uničov16).
Finanční úřad v Opavě vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Kravaře, Opava a Vítkov16).
Finanční úřad v Hlučíně vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Hlučín16).
Finanční úřad Ostrava I se sídlem v Ostravě vykonává působnost pro městské obvody Hošťálkovice, Lhotka, Michálkovice, Moravská Ostrava a Přívoz, Petřkovice, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava a pro obce Šenov, Václavovice, Vratimov.
Finanční úřad Ostrava II se sídlem v Ostravě vykonává působnost pro městské obvody Hrabová, Nová Bělá, Ostrava - jih, Proskovice, Stará Bělá, Vítkovice a pro obec Stará Ves nad Ondřejnicí.
Finanční úřad Ostrava III se sídlem v Ostravě vykonává působnost pro městské obvody Krásné Pole, Mariánské Hory a Hulváky, Martinov, Nová Ves, Plesná, Polanka nad Odrou, Poruba, Pustkovec, Svinov, Třebovice a pro obce Čavisov, Dolní Lhota, Horní Lhota, Klimkovice, Olbramice, Velká Polom, Vřesina, Zbyslavice.
Finanční úřad v Prostějově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Prostějov16).
Finanční úřad v Konici vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Konice16).
Finanční úřad v Přerově vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Přerov16).
Finanční úřad v Hranicích vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Hranice a Lipník nad Bečvou16).
Finanční úřad v Šumperku vykonává působnost ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Šumperk16).
Finanční úřad v Zábřehu vykonává působnost ve správním obvodu obcí s rozšířenou působností Mohelnice a Zábřeh16).
Není-li v této příloze stanoveno jinak, je obec, jejíž název je součástí názvu finančního úřadu, jeho sídlem.
 
Příl.2
Finanční úřady určené k výkonu působností podle ustanovení § 6 odst. 2 a vymezení jejich územní působnosti
Působnost podle § 6 odst. 2 vykonávají
I. Finanční úřad pro Prahu 1 v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů pro Prahu 2, pro Prahu 3, pro Prahu 4, pro Prahu - Jižní Město, v Praze - Modřanech, pro Prahu 5, pro Prahu 6, pro Prahu 7, pro Prahu 8, pro Prahu 9 a pro Prahu 10.
II. Finanční úřad Praha - západ v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů v Benešově, ve Vlašimi, ve Voticích, v Berouně, v Hořovicích, v Kladně, ve Slaném, v Kolíně, v Českém Brodě, v Kutné Hoře, v Čáslavi, v Mělníce, v Kralupech nad Vltavou, v Neratovicích, v Mladé Boleslavi, v Mnichově Hradišti, v Nymburku, v Poděbradech,v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, v Říčanech, v Dobříši, v Příbrami, v Sedlčanech a v Rakovníku.
III. Finanční úřad v Českých Budějovicích v Trhových Svinech, v Týně nad Vltavou, v Českém Krumlově, v Kaplici, v Jindřichově Hradci, v Dačicích, v Třeboni, v Písku, v Milevsku, v Prachaticích, ve Vimperku, ve Strakonicích, v Blatné, ve Vodňanech, v Soběslavi a v Táboře.
IV. Finanční úřad v Plzni v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů Plzeň - jih, v Blovicích, v Přešticích, Plzeň - sever, v Kralovicích, v Rokycanech, v Tachově, ve Stříbře, v Klatovech, v Horažďovicích, v Sušici, v Domažlicích a v Horšovském Týně.
IV. Finanční úřad v Karlových Varech v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů v Ostrově, v Chebu, v Aši, v Mariánských Lázních, v Sokolově a v Kraslicích.
VI. Finanční úřad v Ústí nad Labem v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů v Děčíně, v Rumburku, v Chomutově, v Kadani, v Litoměřicích, v Libochovicích, v Roudnici nad Labem, v Lounech, v Podbořanech, v Žatci, v Mostě, v Litvínově,v Teplicích a v Bílině.
VII. Finanční úřad v Liberci v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů ve Frýdlantě, v České Lípě, v Novém Boru , v Jablonci nad Nisou, v Tanvaldě, v Železném Brodě, v Semilech, v Jilemnici a v Turnově.
VIII. Finanční úřad v Hradci Králové v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů v Novém Bydžově, v Jičíně, v Hořicích, v Nové Pace, v Náchodě v Broumově, v Jaroměři, v Rychnově nad Kněžnou, v Dobrušce, v Kostelci nad Orlicí, v Trutnově, ve Dvoře Králové nad Labem a ve Vrchlabí.
IX. Finanční úřad v Pardubicích v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů v Holicích, v Přelouči, v Chrudimi, v Hlinsku, ve Svitavách, v Litomyšli, v Moravské Třebové, v Ústí nad Orlicí, ve Vysokém Mýtě a v Žamberku.
X. Finanční úřad v Jihlavě v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů v Telči, v Havlíčkově Brodě, v Chotěboři, v Ledči nad Sázavou, v Pelhřimově, v Humpolci, v Pacově, v Třebíči, v Moravských Budějovicích, v Náměšti nad Oslavou, ve Žďáru nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem a ve Velkém Meziříčí.
XI. Finanční úřad Brno I v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů Brno I, Brno II, Brno III a Brno IV, Brno - venkov, v Ivančicích, v Tišnově, v Blansku, v Boskovicích, v Břeclavi, v Hustopečích, v Mikulově, v Hodoníně, v Kyjově, ve Veselí nad Moravou, ve Vyškově, v Bučovicích, ve Slavkově u Brna, ve Znojmě a V Moravském Krumlově.
XII. Finanční úřad v Olomouci v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů v Litovli, ve Šternberku, v Jeseníku, v Prostějově, v Konici, v Přerově, v Hranicích, v Šumperku a v Zábřehu.
XIII. Finanční úřad Ostrava I v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů Ostrava II, Ostrava III, v Bruntále, v Krnově, ve Frýdku-Místku, ve Frýdlantě nad Ostravicí, v Třinci, v Karviné, v Bohumíně, v Českém Těšíně, v Havířově, v Orlové, v Novém Jičíně, ve Fulneku, v Kopřivnici, v Opavě, a v Hlučíně.
XIV. Finanční úřad ve Zlíně v obvodu své územní působnosti a v obvodu územní působnosti finančních úřadů v Luhačovicích, v Otrokovicích, ve Valašských Kloboukách, v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, v Holešově, v Uherském Hradišti, v Uherském Brodě, ve Vsetíně, v Rožnově pod Radhoštěm a ve Valašském Meziříčí.
 
Příl.3
Názvy, sídla a územní působnost finančních ředitelství
1. Finanční ředitelství pro hl. m. Prahu
Sídlo: Praha
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů: pro Prahu 1; pro Prahu 2; pro Prahu 3; pro Prahu 4; pro Prahu - Jižní Město; v Praze - Modřanech; pro Prahu 5; pro Prahu 6; pro Prahu 7; pro Prahu 8; pro Prahu 9; pro Prahu 10.
2. Finanční ředitelství v Praze
Sídlo: Praha
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů: v Benešově, ve Vlašimi, ve Voticích, v Berouně, v Hořovicích, v Kladně, ve Slaném, v Kolíně, v Českém Brodě, v Kutné Hoře, v Čáslavi, v Mělníce, v Kralupech nad Vltavou, v Neratovicích, v Mladé Boleslavi, v Mnichově Hradišti, v Nymburku, v Poděbradech, v Brandýse nad Labem - Staré Boleslavi, v Říčanech, Praha - západ, v Příbrami, v Dobříši, v Sedlčanech, v Rakovníku.
3. Finanční ředitelství v Českých Budějovicích
Sídlo: České Budějovice
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů: v Českých Budějovicích, v Trhových Svinech, v Týně nad Vltavou, v Českém Krumlově, v Kaplici, v Jindřichově Hradci, v Dačicích, v Třeboni, v Písku, v Milevsku, v Prachaticích, ve Vimperku, ve Strakonicích, v Blatné, ve Vodňanech, v Táboře, v Soběslavi.
4. Finanční ředitelství v Plzni
Sídlo: Plzeň
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů: v Domažlicích, v Horšovském Týně, v Chebu, v Aši, v Mariánských Lázních, v Karlových Varech, v Ostrově, v Klatovech, v Horažďovicích, v Sušici, v Plzni, Plzeň - jih, v Blovicích, v Přešticích, Plzeň - sever, v Kralovicích, v Rokycanech, v Sokolově, v Kraslicích, v Tachově, ve Stříbře.
5. Finanční ředitelství v Ústí nad Labem
Sídlo: Ústí nad Labem
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů: v České Lípě, v Novém Boru, v Děčíně, v Rumburku, v Chomutově, v Kadani, v Jablonci nad Nisou, v Tanvaldě, v Železném Brodě, v Liberci, ve Frýdlantě, v Litoměřicích, v Libochovicích, v Roudnici nad Labem, v Lounech, v Podbořanech, v Žatci, v Mostě, v Litvínově, v Semilech, v Jilemnici, v Turnově, v Teplicích, v Bílině, v Ústí nad Labem.
6. Finanční ředitelství v Hradci Králové
Sídlo: Hradec Králové
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů: v Hradci Králové, v Novém Bydžově, v Chrudimi, v Hlinsku, v Jičíně, v Hořicích, v Nové Pace, v Náchodě, v Broumově, v Jaroměři, v Pardubicích, v Holicích, v Přelouči, v Rychnově nad Kněžnou, v Dobrušce, v Kostelci nad Orlicí, ve Svitavách, v Litomyšli, v Moravské Třebové, v Trutnově, ve Dvoře Králové nad Labem, ve Vrchlabí, v Ústí nad Orlicí, ve Vysokém Mýtě, v Žamberku.
7. Finanční ředitelství v Brně
Sídlo: Brno
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů: v Blansku, v Boskovicích, Brno I, Brno II, Brno III, Brno IV, Brno - venkov, v Ivančicích, v Tišnově, v Břeclavi, v Hustopečích, v Mikulově, v Havlíčkově Brodě, v Chotěboři, v Ledči nad Sázavou, v Hodoníně, v Kyjově, ve Veselí nad Moravou, v Jihlavě, v Telči, v Kroměříži, v Bystřici pod Hostýnem, v Holešově, v Pelhřimově, v Humpolci, v Pacově, v Třebíči, v Moravských Budějovicích, v Náměšti nad Oslavou, v Uherském Hradišti, v Uherském Brodě, ve Vsetíně, v Rožnově pod Radhoštěm, ve Valašském Meziříčí, ve Vyškově, v Bučovicích, ve Slavkově u Brna, ve Zlíně, v Luhačovicích, v Otrokovicích, ve Valašských Kloboukách, ve Znojmě, v Moravském Krumlově, ve Žďáru nad Sázavou, v Bystřici nad Pernštejnem, ve Velkém Meziříčí.
8. Finanční ředitelství v Ostravě
Sídlo: Ostrava
Územní obvod je tvořen územními obvody finančních úřadů: v Bruntále, v Krnově, ve Frýdku-Místku, ve Frýdlantě nad Ostravicí, v Třinci, v Jeseníku, v Karviné, v Bohumíně, v Českém Těšíně, v Havířově, v Orlové, v Novém Jičíně, ve Fulneku, v Kopřivnici, v Olomouci, v Litovli, ve Šternberku, v Opavě, v Hlučíně, Ostrava I, Ostrava II, Ostrava III, v Prostějově, v Konici, v Přerově, v Hranicích, v Šumperku, v Zábřehu.
 
Příl.4
zrušena
Vybraná ustanovení novel
Čl. VI zákona č. 199/2010 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Příslušnost k hospodaření s majetkem státu a příslušnost k plnění jiných závazků přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona z finančních ředitelství na Generální finanční ředitelství.
2. Příslušnost k hospodaření s majetkem státu užívaným Ministerstvem financí přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Generální finanční ředitelství, pokud byl tento majetek využíván výlučně k výkonu působnosti Ministerstva financí podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Generální finanční ředitelství.
3. Generální finanční ředitelství jako příslušná organizační složka státu za stát vykonává práva a plní povinnosti a závazky týkající se majetku uvedeného v bodech 1 a 2 anebo s tímto majetkem související, je za stát účastníkem smluvních vztahů, které se tohoto majetku týkají anebo s ním souvisejí, a vystupuje za stát před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady a jinými orgány v řízeních, která se tohoto majetku týkají anebo s ním souvisejí. Totéž platí obdobně pro plnění jiných závazků podle bodu 1.
4. O předání a převzetí majetku a závazků uvedených v bodech 1 a 2, včetně dokumentace týkající se tohoto majetku, závazků i smluvních vztahů a řízení, pořídí Generální finanční ředitelství protokol, jehož přílohou budou seznamy předávaného majetku, závazků a dokumentace. Protokol je zároveň listinou, kterou Generální finanční ředitelství zašle s ohlášením změny příslušnosti hospodařit k provedení záznamu do katastru nemovitostí.
5. Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zaměstnanců ve finančních ředitelstvích přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Generální finanční ředitelství.
6. Výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů zaměstnanců v Ministerstvu financí přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Generální finanční ředitelství, pokud se tito zaměstnanci podíleli na výkonu působnosti Ministerstva financí podle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, která přechází ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na Generální finanční ředitelství.
7. Zaměstnanci v Generálním finančním ředitelství, v jejichž případě přešel výkon práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů na Generální finanční ředitelství podle bodu 5 nebo 6, jsou povinni plnit povinnosti vyplývající z § 13 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, počínaje nejpozději prvním dnem sedmého měsíce následujícího po dni nabytí účinnosti tohoto zákona.
8. Řízení, která do dne nabytí účinnosti tohoto zákona nebyla Ministerstvem financí ukončena, dokončí Generální finanční ředitelství v případech, kdy je pro tato řízení příslušné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
9. Spisovou agendu Ministerstva financí převezme Generální finanční ředitelství v případech, kdy je příslušné ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. IX zákona č. 370/2011 Sb.
Přechodné ustanovení
Při určení příslušnosti Specializovaného finančního úřadu podle § 9a odst. 2 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, a příslušnosti Finančního ředitelství pro hlavní město Prahu podle § 9a odst. 3 zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se zohlední dosažení obratu uvedeného v § 9a odst. 5 písm. a) zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, nebo pokles obratu pod tuto hranici počínaje posledním známým obratem dosaženým přede dnem účinnosti tohoto zákona. Obrat se považuje za známý dnem uplynutí lhůty pro podání daňového přiznání.
1) Zákon č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
1a) § 13b odst. 3 písm. b) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění zákona č. 53/2004 Sb.
1b) § 29 zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů.
2) Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 191/2004 Sb., o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek.
Zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní a o změně zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů.
7) Zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
9) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
10) Zákon č. 136/1994 Sb., o barvení a značkování některých uhlovodíkových paliv a maziv a o opatřeních s tím souvisejících, o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona České národní rady č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a o změně zákona České národní rady č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
11) Zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů
.
12) Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.
14) Například zákon č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 314/2002 Sb., o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností, ve znění zákona č. 387/2004 Sb.
Vyhláška č. 388/2002 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, ve znění vyhlášky č. 388/2004 Sb.

Související dokumenty