525/2020 Sb., o formulářových podáních pro daně z příjmů

Schválený:
525/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 7. prosince 2020
o formulářových podáních pro daně z příjmů
Změna: 335/2021 Sb.
Změna: 437/2021 Sb.
Změna: 312/2022 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška stanoví v případě formulářových podání pro daně z příjmů
a) podrobnosti obecných náležitostí podání a požadovaných údajů,
b) formát elektronického formulářového podání a
c) vzor formulářového podání.
 
§ 2
Vzory formulářových podání
(1) Vzor
a) přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky) je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce,
b) přiznání k dani z příjmů fyzických osob je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce,
c) vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce,
d) vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce,
e) přiznání k dani z příjmů právnických osob je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce,
f) hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce,
g) přihlášky k registraci pro fyzické osoby je uveden v příloze č. 7 k této vyhlášce,
h) přihlášky k registraci pro právnické osoby je uveden v příloze č. 8 k této vyhlášce,
i) přihlášky k registraci pro plátcovy pokladny je uveden v příloze č. 9 k této vyhlášce,
j) oznámení o změně registračních údajů je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce,
k) žádosti o zrušení registrace je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce.
(2) Vzory podle odstavce 1 jsou uvedeny včetně případných pokynů k jejich vyplnění.
 
§ 3
Formulářové podání podané elektronicky
Podrobnosti obecných náležitostí podání a údajů požadovaných ve formulářovém podání, které jsou uvedeny ve vzoru podle § 2, se použijí také v rámci struktury formulářového podání zveřejněné správcem daně v případě, že je toto podání učiněno elektronicky.
 
§ 4
Formát formulářového podání
Formulářové podání podle § 2 lze elektronicky podat pouze ve formátu XML, s výjimkou formulářového podání podle § 2 písm. f), které lze elektronicky podat pouze ve formátu PDF.
 
§ 5
Společná ustanovení
Tiskopis formulářového podání vydaný Ministerstvem financí, popřípadě struktura formulářového podání zveřejněná správcem daně, se považuje za odpovídající vzoru podle § 2, popřípadě za odpovídající podrobnostem obecných náležitostí podání a údajů podle § 3 také v případě, že
a) textová část je v jiném než českém jazyce,
b) obsahuje odlišný údaj o časovém období,
c) obsahuje odchylky v části textu, jejímž předmětem není požadavek na uvedení povinně sdělovaných údajů,
d) se od tohoto vzoru v minimálním rozsahu odchyluje v důsledku obvyklých technologických postupů výroby tiskopisu.
 
§ 6
Přechodná ustanovení
(1) Tiskopis formulářového podání pro daně z příjmů vydaný Ministerstvem financí přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za vydaný v souladu s touto vyhláškou.
(2) Struktura formulářového podání pro daně z příjmů zveřejněná správcem daně přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se považuje za zveřejněnou v souladu s touto vyhláškou.
(3) Odstavce 1 a 2 se nepoužijí v případě formulářových podání vztahujících se k registraci.
 
§ 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
Příl.1
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro poplatníky mající pouze příjmy ze závislé činnosti ze zdrojů na území České republiky (včetně daňových nerezidentů České republiky)
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 312/2022 Sb., je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
Příl.2
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 312/2022 Sb., je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
Příl.3
Vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 312/2022 Sb., je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
Příl.4
Vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně z příjmů fyzických a právnických osob
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_217
Příl.5
Přiznání k dani z příjmů právnických osob
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 312/2022 Sb., je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
Příl.6
Hlášení plátce daně o provedení srážky zajištění daně ze zdanitelných příjmů
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 312/2022 Sb., je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
Příl.7
Přihláška k registraci pro fyzické osoby
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 312/2022 Sb., je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
Příl.8
Přihláška k registraci pro právnické osoby
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 312/2022 Sb., je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
Příl.9
Přihláška k registraci pro plátcovy pokladny
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_217
Příl.10
Oznámení o změně registračních údajů
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2020.html#castka_217
Příl.11
Žádost o zrušení registrace
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha byla změněna vyhláškou č. 312/2022 Sb., je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2022.html#castka_142
Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 335/2021 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2021, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. ledna 2021 a skončily přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; pro tato daňová tvrzení lze použít také vyhlášku č. 525/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl. VIII vyhlášky č. 437/2021 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Pro daňová tvrzení k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2022, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Pro daňová tvrzení k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2021, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
3. Pro daňová tvrzení k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. ledna 2021 a skončily přede dnem 31. prosince 2021, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; pro tato daňová tvrzení lze použít vyhlášku č. 525/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.VII vyhlášky č. 312/2022 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Pro daňová tvrzení k dani z příjmů fyzických osob za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2023, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Pro daňová tvrzení k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2022, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
3. Pro daňová tvrzení k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. ledna 2022 a skončily přede dnem 31. prosince 2022, se použije vyhláška č. 525/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; pro tato daňová tvrzení lze použít vyhlášku č. 525/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.

Související dokumenty