358/2021 Sb. , kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
358/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. září 2021,
kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s přijetím zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb., a podle § 70 odst. 1 zákona č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zákona č. 609/2020 Sb. a zákona č. 355/2021 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky k provedení některých ustanovení celního zákona
Čl.I
Vyhláška č. 245/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona, ve znění vyhlášky č. 106/2019 Sb., vyhlášky č. 324/2019 Sb. a vyhlášky č. 610/2020 Sb., se mění takto:
1. Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 1a
Náležitosti a vzor zvláštního doplňkového celního prohlášení podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty
Náležitosti a vzor zvláštního doplňkového celního prohlášení podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty jsou uvedeny v příloze č. 1a k této vyhlášce.".
2. Za přílohu č. 1 se vkládá nová příloha č. 1a, která zní:
 
"Příloha č. 1a k vyhlášce č. 245/2016 Sb.
Náležitosti a vzor zvláštního doplňkového celního prohlášení podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty
 
ČÁST I
OBECNÁ USTANOVENÍ
1. Veškeré datové prvky jsou vyžadovány pouze na úrovni záhlaví prohlášení.
2. Formáty a kardinalita datových prvků, definovaných v části II této přílohy, se použijí na podání prostřednictvím systému automatizovaného zpracování dat, jakož i na podání, učiněné v listinné podobě prostřednictvím vzoru, definovaného v části III této přílohy.
3. Údaje, které se nevejdou do předepsaných kolonek vzoru v listinné podobě, lze uvést ve stejné struktuře na samostatném očíslovaném a označeném listu.
4. Výrazem „Formát (typ/délka)“ ve vysvětlivce u každého datového prvku se rozumí a označují požadavky na typ dat a jejich délku. Kódy pro tyto typy dat jsou
  a alfabetický
 
  n numerický
 
  an alfanumerický
Číslo uvedené za kódem udává přípustnou délku údaje. Platí toto:
Dvě tečky uvedené případně před indikátorem délky udávají, že údaj nemá pevně stanovenou délku, avšak že maximálně může obsahovat počet číslic stanovený indikátorem. Desetinná čárka v označení délky dat znamená, že atribut může obsahovat desetinná čísla, přičemž číslice před desetinnou čárkou udává celkovou délku atributu a číslice za čárkou celkový počet desetinných míst.
Příklady délky a formátu polí:
  a1 1 alfabetický znak, pevná délka
 
  an4 4 alfanumerické znaky, pevná délka
 
  n..16 až 16 numerických znaků
 
  an..22 až 22 alfanumerických znaků
 
  n..16,2 až 16 numerických znaků včetně nejvýše 2 desetinných míst;
oddělovací znak je pohyblivý.
5. Kardinalita ve vysvětlivce u každého datového prvku označuje, kolikrát může být datový prvek v prohlášení použit.
 
ČÁST II
ÚDAJE VYPLŇOVANÉ V JEDNOTLIVÝCH DATOVÝCH PRVCÍCH ELEKTRONICKÉ DATOVÉ ZPRÁVY A KOLONKÁCH VZORU
Datový prvek: Zdaňovací období
Formát (typ/délka): n6 (rrrrmm)
Kardinalita: 1 x
Uvede se zdaňovací období, za které se dané prohlášení podává, ve tvaru kalendářní rok a kalendářní měsíc.
Datový prvek: Identifikační číslo držitele povolení k použití zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty
Formát (typ/délka): an..17
Kardinalita: 1 x
Uvede se číslo EORI osoby, která používá zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty, podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
1)
.
Při podání učiněném v listinné podobě se může doplnit uvedením názvu, případně jména a adresy dotyčné osoby.
Datový prvek: Druh a označení jistoty
Formát (typ/délka): an4 (druh); an..24 (označení)
Kardinalita: 1 x (druh); 99 x (označení)
Způsobem, stanoveným v příloze č. 1 k této vyhlášce, se uvede kód zajištění cla a jiného peněžitého plnění nebo kód nepožadování poskytnutí jistoty a evidenční číslo povolení užívat zajištění cla a jiných peněžitých plnění, která jsou spravována společně se clem, nebo evidenční číslo povolení zproštění povinnosti jistotu poskytnout.
Datový prvek: Základ daně pro základní sazbu
Formát (typ/délka): n..16,2
Kardinalita: 1 x
Uvede se základ daně u zboží, podléhajícího základní sazbě daně podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, a to souhrnně za všechny případy za dané zdaňovací období, u nichž byl na celních prohlášeních deklarován výběr daně z přidané hodnoty prostřednictvím zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty a které byly doručeny příjemci zásilky.
Datový prvek: Daň pro základní sazbu
Formát (typ/délka): n..16,2
Kardinalita: 1 x
Uvede se částka daně u zboží, podléhajícího základní sazbě daně podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, a to souhrnně za všechny případy, u nichž byl na celních prohlášeních deklarován výběr daně z přidané hodnoty prostřednictvím zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty a které byly doručeny příjemci zásilky.
Datový prvek: Základ daně pro první sníženou sazbu
Formát (typ/délka): n..16,2
Kardinalita: 1 x
Uvede se základ daně u zboží, podléhajícího první snížené sazbě daně podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, a to souhrnně za všechny případy za dané zdaňovací období, u nichž byl na celních prohlášeních deklarován výběr daně z přidané hodnoty prostřednictvím zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty a které byly doručeny příjemci zásilky.
Datový prvek: Daň pro první sníženou sazbu
Formát (typ/délka): n..16,2
Kardinalita: 1 x
Uvede se částka daně u zboží, podléhajícího první snížené sazbě daně podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, a to souhrnně za všechny případy, u nichž byl na celních prohlášeních deklarován výběr daně z přidané hodnoty prostřednictvím zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty a které byly doručeny příjemci zásilky.
Datový prvek: Základ daně pro druhou sníženou sazbu
Formát (typ/délka): n..16,2
Kardinalita: 1 x
Uvede se základ daně u zboží, podléhajícího druhé snížené sazbě daně podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, a to souhrnně za všechny případy za dané zdaňovací období, u nichž byl na celních prohlášeních deklarován výběr daně z přidané hodnoty prostřednictvím zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty a které byly doručeny příjemci zásilky.
Datový prvek: Daň pro druhou sníženou sazbu
Formát (typ/délka): n..16,2
Kardinalita: 1 x
Uvede se částka daně u zboží, podléhajícího druhé snížené sazbě daně podle zákona upravujícího daň z přidané hodnoty, a to souhrnně za všechny případy, u nichž byl na celních prohlášeních deklarován výběr daně z přidané hodnoty prostřednictvím zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty a které byly doručeny příjemci zásilky.
Datový prvek: Celková daň
Formát (typ/délka): n..16
Kardinalita: 1 x
Uvede se celková částka splatné daně za všechny případy za dané zdaňovací období, u nichž byl na celních prohlášeních deklarován výběr daně z přidané hodnoty prostřednictvím zvláštního režimu při dovozu zboží nízké hodnoty a které byly doručeny příjemci zásilky.
Datový prvek: Nedoručené zboží - žádost o zrušení platnosti celního prohlášení
Rozhodnutí v celním řízení
Formát (typ/délka): an..35
Kardinalita: 9999999 x
Uvede se evidenční číslo rozhodnutí v celním řízení ve věci propuštění zboží, u kterého zboží není možné doručit příjemci a takovéto zboží bylo či má být vyvezeno za účelem jeho vrácení nebo s ním má být naloženo jiným způsobem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie
1)
.
Referenční číslo zásilky
Formát (typ/délka): an..35
Kardinalita: 9999999 x
Uvede se jedinečné obchodní referenční číslo, které dané zásilce přidělila osoba používající zvláštní režim při dovozu zboží nízké hodnoty.
Datový prvek: Podpis/ověření
Formát (typ/délka): an..35
Kardinalita: 1 x
Použijí se zásady, platné pro veškerá ostatní podání, činěná elektronicky datovou zprávou prostřednictvím příslušného systému automatizovaného zpracování dat podle prováděcího rozhodnutí Evropské komise
2)
.
--------------------------------------------------------------------------------
1)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění). Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/2446 ze dne 28. července 2015, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, pokud jde o podrobná pravidla k některým ustanovením celního kodexu Unie (přepracované znění). Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2447 ze dne 24. listopadu 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie (přepracované znění).
2)
Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/2151 ze dne 13. prosince 2019, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu.
 
ČÁST III
VZOR

3. V přílohách č. 5 a 6 se slova "a Turecké republiky
3
" nahrazují slovy " , Turecké republiky a Republiky Srbsko
3
".
 
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty
Čl.II
Vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, se mění takto:
1. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena k) až m), která znějí:
"k) žádosti o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (dovozní režim - dovozce) a žádosti o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa je uveden v příloze č. 11 k této vyhlášce,
l) žádosti o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa (dovozní režim - zprostředkovatel) a žádosti o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce,
m) žádosti o změnu registračních údajů zprostředkovatele ve zvláštním režimu jednoho správního místa spočívající v doplnění osoby uskutečňující vybraná plnění do jeho registrace je uveden v příloze č. 13 k této vyhlášce.".
2. Příloha č. 1 zní:
 
"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.
Přiznání k dani z přidané hodnoty
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_158
3. Příloha č. 5 zní:
 
"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.
Souhrnné hlášení k dani z přidané hodnoty
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_158
4. Příloha č. 6 zní:
 
"Příloha č. 6 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.
Přihláška k registraci k dani z přidané hodnoty
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_158
5. Příloha č. 7 zní:
 
"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.
Přihláška k registraci k DPH pro skupiny podle zákona o DPH, žádost/oznámení o přistoupení do skupiny podle zákona o DPH
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_158
6. Příloha č. 8 zní:
 
"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.
Žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS (režim Evropské unie) / Žádost o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_158
7. Příloha č. 9 zní:
 
"Příloha č. 9 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.
Žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS (režim mimo Evropskou unii)
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_158
8. Příloha č. 10 zní:
 
"Příloha č. 10 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.
Žádost o zrušení registrace skupiny, žádost o vystoupení člena ze skupiny, oznámení nesplnění podmínek skupiny
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_158
9. Za přílohu č. 10 se doplňují přílohy č. 11 až 13, které znějí:
 
"Příloha č. 11 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.
Žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS (dovozní režim - dovozce) / Žádost o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_158
 
Příloha č. 12 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.
Žádost o registraci do zvláštního režimu jednoho správního místa - OSS (dovozní režim - zprostředkovatel) / Žádost o přístup na elektronický portál do aplikace jednoho správního místa
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_158
 
Příloha č. 13 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.
Žádost o změnu registračních údajů zprostředkovatele ve zvláštním režimu jednoho správního místa - OSS, spočívající v doplnění osoby uskutečňující vybraná plnění do jeho registrace
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2021.html#castka_158
Čl.III
Přechodná ustanovení
1. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. října 2021, se použije vyhláška č. 457/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. července 2021 a skončily přede dnem 1. října 2021, lze použít vyhlášku č. 457/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.IV
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jejího vyhlášení.
Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

Související dokumenty