GFŘ-D-61 o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů

Schválený:
GFŘ-D-61
Pokyn
o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích finančních úřadů
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Č. j. 39092/23/7700-50128-011654
Tímto pokynem je určeno, na kterých územních pracovištích finančních úřadů je umístěn spis daňových subjektů a účastníků řízení, resp. zda je umístěn v sídle finančních úřadů, a jsou stanoveny zkratky orgánů Finanční správy České republiky (dále jen "
orgány finanční správy
")1).
Spisem
se pro účely tohoto pokynu rozumí spis nebo jeho příslušná část.
Čl. I
Finanční úřady a jejich územní pracoviště
1. Názvy finančních úřadů jsou vymezeny v § 8 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "
zákon č. 456/2011 Sb.
"). Územní pracoviště těchto finančních úřadů jsou jejich vnitřními organizačními jednotkami / útvary; místně příslušným správcem daně, resp. správním orgánem je tedy finanční úřad vykonávající působnost na území vyššího územního samosprávného celku2), nikoli územní pracoviště. Územní pracoviště finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech, jsou stanovena vyhláškou o územních pracovištích finančních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech. Územní pracoviště finančních úřadů, která se nacházejí v jejich sídlech, jsou stanovena Organizačním řádem Finanční správy České republiky.
2. Zavádí se zkratky pro názvy jednotlivých finančních úřadů a jejich územních pracovišť, které mohou být použity zejména na doručenkách 3)či písemných dokladech stvrzujících, že písemnost byla doručena nebo že poštovní zásilka obsahující písemnost byla dodána 4) . Tyto zkratky 5) jsou uvedeny v tabulce v příloze k tomuto pokynu a je jimi označen správce daně, resp. správní orgán, který písemnost doručuje. Zkratky se nepoužijí pro označení správce dan 6) , resp. správního orgánu 7)v rozhodnutích a jiných písemnostech vydávaných při správě daní, resp. ve správním řízení.
Čl. II
Základní pravidla pro umístění spisů
1. Dle § 13 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. příslušný orgán finanční správy (tj. též finanční úřad) na požádání bezodkladně informuje daňový subjekt, na jakém místě je umístěn spis. Oprávnění daňového subjektu nahlížet do spisu lze vykonávat pouze v místě, kde je umístěn spis - tj. buď v sídle příslušného orgánu finanční správy, anebo na jeho územním pracovišti, a to podle toho, kde je spis umístěn (§ 13 odst. 1 zákona č. 456/2011 Sb.). Tímto se stanovují základní pravidla pro umístění spisů na finančních úřadech a jejich územních pracovištích. Pravidla stanovená tímto pokynem se nevztahují na Specializovaný finanční úřad.
2.
Spravujícím územním pracovištěm
8) se pro účely tohoto pokynu rozumí územní pracoviště finančního úřadu, na kterém je umístěn spis.
3. Jednotlivé spisy se na spravující územní pracoviště umísťují podle tzv.
obvodů působnosti
těchto územních pracovišť, které jsou stanoveny v příloze k tomuto pokynu. Tyto obvody působnosti se stanoví pouze pro účely umístění spisů (pozn.: zákon definuje pouze obvody územní působnosti finančních úřadů, viz článek I odst. 1 tohoto pokynu, územní pracoviště jako takové ze zákona územní působnost nemá). Obvody působnosti jsou definovány prostřednictvím správních obvodů obcí s rozšířenou působností, resp. územních obvodů městských částí9) či katastrálních území.
4. Základním pravidlem je, že spis daňového subjektu bude umístěn na spravujícím územním pracovišti,
a) v jehož obvodu působnosti má fyzická osoba místo pobytu10),
b) v jehož obvodu působnosti má právnická osoba sídlo11),
c) na které je fyzické nebo právnické osobě spis přesunut dle pokynu ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu12).
Základní pravidlo pro umístění spisů v případě delegace místní příslušnosti je uvedeno v článku IV.
5. Výjimku z odstavce 4 představuje umístění spisů, které se týkají
odvodu z loterií a jiných podobných her
. Správa odvodu z loterií a jiných podobných her je koncentrována z důvodu hospodárnosti a v zájmu zvýšení kvality správy odvodu pouze v sídle finančního úřadu a vykonává ji výhradně úřední osoba zařazená v sídle finančního úřadu (tedy nikoli na územním pracovišti). Spis k této agendě je tedy umístěn v sídle finančního úřadu.
6. Výjimku z odstavce 4 představuje též umístění spisů, které se týkají
a)
zajištění a vymáhání daní
,
b)
správy odvodů za porušení rozpočtové kázně
,
c) správních řízení ve věci porušení zákona č. 254/2004 Sb.,
o omezení plateb v hotovosti
, ve znění pozdějších předpisů13),
d) správních řízení ve věci porušení zákona č. 112/2016 Sb.,
o evidenci tržeb
, ve znění pozdějších předpisů14),
e) správních řízení ve věci porušení zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví
, ve znění pozdějších předpisů,
f) kontroly výkonu správy poplatků, které jsou příjmem státního rozpočtu, jsou-li k jejich správě věcně příslušné jiné orgány,
g) zjištění porušení povinností dle zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů15),
h) zjištění porušení povinností při značení lihu nebo při nakládání s lihem16),
i) přijímání a evidování splátek návratných finančních výpomocí poskytnutých Ministerstvem zemědělství v letech 1991 až 1995 včetně a případných úroků z nich vyplývajících,
j) finanční kontroly,
k) přezkoumávání hospodaření krajů, hlavního města Prahy a regionálních rad regionů soudržnosti a vykonávání dozoru nad přezkoumáním hospodaření obcí, dobrovolných svazků obcí a městských částí hlavního města Prahy, a
l) řízení zahájených podle správního řádu, která nejsou uvedena v předchozích písmenech tohoto odstavce.
V těchto případech bude daňovému subjektu (účastníku řízení) umístění jeho spisu správcem daně sděleno na požádání, příp. tato skutečnost bude uvedena při zahájení řízení.
7. V případě umístění spisů k
dani z nabytí nemovitých věcí
je spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se nachází:
a) nemovitá věc, u níž dochází k nabytí vlastnického práva, nebo
b) pozemek zatížený právem stavby.
Je-li předmětem daně z nabytí nemovitých věcí nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která se nachází v územní působnosti více správců daně, je spis k dani z nabytí nemovitých věcí umístěn na tom spravujícím územním pracovišti, na kterém je či by byl umístěn spis daně z příjmů poplatníka17). Pokud je (za situace, kdy je předmětem daně z nabytí nemovitých věcí nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která se nachází v územní působnosti více správců daně) spis k dani z příjmů poplatníka umístěn na Specializovaném finančním úřadu, resp. jeho územním pracovišti, je spis k dani z nabytí nemovitých věcí umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti má fyzická osoba místo pobytu či v jehož obvodu působnosti má právnická osoba sídlo.
8. V případě umístění spisů
k dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
18) platí, že spis je umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti:
a) měl zůstavitel naposledy trvalý pobyt, nebo neměl-li trvalý pobyt, v tom územním obvodu či správním obvodu, kde se nachází zůstavitelův majetek,
b) se nachází nemovitost, a to i v případě, nabývá-li se spolu s nemovitostí též movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, popřípadě je-li samostatně zřizováno právo odpovídající věcnému břemeni nebo jiné plnění obdobné věcnému břemeni,
c) má trvalý pobyt nebo sídlo nabyvatel movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu,
d) má trvalý pobyt nebo sídlo dárce movitého majetku nebo jiného majetkového prospěchu, jde-li o darování do ciziny, nebo
e) se nacházel movitý majetek nebo jiný majetkový prospěch, nelze-li určit spravující územní pracoviště podle písmen a) až d).
9. Výjimku z odstavce 8 představuje umístnění spisů k dani dědické na Finančním úřadu pro Jihočeský kraj. Správa daně dědické je koncentrována z důvodu hospodárnosti pouze v sídle tohoto finančního úřadu a vykonává ji výhradně úřední osoba zařazená v sídle finančního úřadu (tedy nikoli na územním pracovišti). Spis k této agendě je tedy umístěn v sídle Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.
10. V případě, že daňový subjekt ode dne nabytí účinnosti tohoto pokynu podá prvně daňové přiznání k
dani z nemovitých věcí
, bude spis k této dani umístěn u spravujícího územního pracoviště podle následujícího algoritmu. Při určování spravujícího územního pracoviště se vychází ze stavu okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitých věcí k 1. lednu daného zdaňovacího období a z místa pobytu / sídla poplatníka aktuálního v den podání daňového přiznání.
A. poplatník má sídlo či místo pobytu na území vyššího územního samosprávného celku, jehož název je součástí názvu finančního úřadu, kde se nachází nemovitá věc či nemovité věci, které jsou předmětem daně (dále též "příslušný kraj") - k dani z nemovitých věcí, které se nacházejí na území tohoto kraje, bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti má poplatník sídlo či místo pobytu,
B. poplatník nemá sídlo či místo pobytu na území příslušného kraje, zároveň má poplatník na území tohoto kraje nemovité věci v obvodu působnosti jednoho spravujícího územního pracoviště - k dani z nemovitých věcí, které se nacházejí na území tohoto kraje, bude spis umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se nemovité věci nacházejí,
C. poplatník - právnická osoba nemá sídlo na území příslušného kraje, zároveň má poplatník v tomto kraji nemovité věci v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť - spis je umístěn na určeném územním pracovišti finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu,
D. poplatník - fyzická osoba nemá místo pobytu na území příslušného kraje, zároveň má poplatník v tomto kraji nemovité věci v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť:
a) pokud je pouze poplatníkem daně z pozemků, spis je umístěn na určeném územním pracovišti finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu,
b) pokud je poplatníkem, který má nemovité věci v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť, z toho zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky má v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky nacházejí,
c) pokud je poplatníkem, který má zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se zdanitelné stavby a zdanitelné jednotky nacházejí, a to dle druhu zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky s upřednostněním druhu zdanitelné stavby nebo zdanitelné jednotky v následujícím pořadí:
1) H - budova obytného domu
Má-li poplatník jednu či více budov obytných domů v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se budovy obytných domů nacházejí.
2) R - zdanitelná jednotka pro bydlení (byt)
Nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu a má-li jednu či více zdanitelných jednotek pro bydlení (bytů) v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se zdanitelné jednotky pro bydlení (byty) nacházejí.
3) J - budova pro rodinnou rekreaci
Nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu ani zdanitelnou jednotku pro bydlení (byt) a má-li jednu či více budov pro rodinnou rekreaci v obvodu působnosti pouze jediného spravujícího územního pracoviště, spis bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, v jehož obvodu působnosti se budovy pro rodinnou rekreaci nacházejí.
4) ostatní poplatníci - spis bude umístěn na určeném územním pracovišti finančního úřadu, které se nachází v sídle tohoto finančního úřadu, např.:
- má-li poplatník více budov obytných domů v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť,
- nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu a má-li více zdanitelných jednotek pro bydlení (bytů) v obvodu působnosti více spravujících územních pracovišť,
- nemá-li poplatník žádnou budovu obytného domu ani zdanitelnou jednotku pro bydlení (byt) a má-li více budov pro rodinnou rekreaci v územní působnosti více spravujících územních pracovišť,
- ostatní případy výše neuvedené.
Pozn.: Přehled
určených územních pracovišť
finančního úřadu, která se nacházejí v sídle tohoto finančního úřadu [viz případy C., D.a) a D.c) 4. výše uvedeného výchozího algoritmu]:
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I finanční úřad             I určené územní pracoviště v sídle     I
I                    I finančního úřadu             I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Finanční úřad pro hlavní město Prahu  I Územní pracoviště pro Prahu 6      I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Finanční úřad pro Středočeský kraj   I Územní pracoviště Praha - východ     I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Finanční úřad pro Jihočeský kraj    I Územní pracoviště v Českých Budějovicích I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Finanční úřad pro Plzeňský kraj    I Územní pracoviště Plzeň - sever     I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Finanční úřad pro Karlovarský kraj   I Územní pracoviště v Karlových Varech   I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Finanční úřad pro Ústecký kraj     I Územní pracoviště v Ústí nad Labem    I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Finanční úřad pro Liberecký kraj    I Územní pracoviště v Liberci       I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Finanční úřad pro Královéhradecký kraj I Územní pracoviště v Hradci Králové    I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Finanční úřad pro Pardubický kraj   I Územní pracoviště v Pardubicích     I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
    I Finanční úřad pro Kraj Vysočina    I Územní pracoviště v Jihlavě       I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Finanční úřad pro Jihomoravský kraj  I Územní pracoviště Brno - venkov     I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Finanční úřad pro Olomoucký kraj    I Územní pracoviště v Olomouci       I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj I Územní pracoviště Ostrava I       I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Finanční úřad pro Zlínský kraj     I Územní pracoviště ve Zlíně        I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
11. Výjimku z odstavce 10 představuje umístění vybraných spisů k dani z nemovitých věcí na Finančním úřadu pro Jihočeský kraj, a to zejména v případě poplatníků s velkým počtem nemovitých věcí v obvodu územní působnosti Finančního úřadu pro Jihočeský kraj. Správa daně z nemovitých věcí u vybraných poplatníků je koncentrována z důvodu hospodárnosti pouze v sídle tohoto finančního úřadu a vykonává ji výhradně úřední osoba zařazená v sídle finančního úřadu (tedy nikoli na územním pracovišti). Spis k této agendě je tedy umístěn v sídle Finančního úřadu pro Jihočeský kraj; umístění spisů v sídle Finančního úřadu pro Jihočeský kraj bude poplatníkům správcem daně sděleno z moci úřední19).
12. Pokud má být podle algoritmů uvedených v odstavci 7, 8 nebo 10 spravujícím územním pracovištěm pro umístění spisů k daním uvedeným v odstavci 7, 8 nebo 10 Územní pracoviště Brno I, Územní pracoviště Brno II nebo Územní pracoviště Brno III, bude spis umístěn na Územním pracovišti Brno IV, které bude v tomto rozsahu spravujícím územním pracovištěm namísto Územního pracoviště Brno I, Územního pracoviště Brno II a Územního pracoviště Brno III. Na Územním pracovišti Brno I, Územním pracovišti Brno II a Územním pracovišti Brno III nejsou umístěny spisy k daním uvedeným v odstavci 7, 8 a 10.
13. Jestliže jsou úkony, dílčí řízení či jiné postupy (např. daňová kontrola) prováděny na jiném územním pracovišti v rámci daného finančního úřadu, na němž nemá být dle obecných pravidel stanovených tímto pokynem umístěn spis, může být spis vztahující se k těmto úkonům, dílčím řízením či jiným postupům po dobu jejich provádění umístěn na tomto jiném územním pracovišti, o čemž na požádání příslušný orgán finanční správy daňový subjekt bezodkladně informuje20). Obdobné pravidlo platí i v případě postupů spadajících pod vybranou působnost21), kde tyto postupy jsou prováděny jiným správcem daně, než je správce daně příslušný podle obecných ustanovení pro určení místní příslušnosti22).
14. Změny umístění spisů s ohledem na § 13 odst.3 zákona č.456/2011 Sb., dle kterého příslušný orgán finanční správy při umístění spisu přihlédne zejména k dostupnosti spisu pro daňový subjekt a k hospodárnosti výkonu správy daní, jsou řešeny v samostatném pokynu.
Čl. III
Zvláštní pravidla pro přesun spisů k 1. 7. 2023
1. Spisy, které byly ke dni nabytí účinnosti tohoto pokynu umístěny na územních pracovištích uvedených v příloze k tomuto pokynu, zůstávají na těchto územních pracovištích umístěny i nadále23). Spisy, které byly ke dni nabytí účinnosti tohoto pokynu umístěny na územních pracovištích, která nejsou uvedena v příloze k tomuto pokynu, se k 1.7. 2023 přesunou na spravující územní pracoviště podle následujícího klíče:
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I územní pracoviště, na kterém byl    I spravující územní pracoviště, na kterém I
I umístěn spis do 30. 6. 2023 a které  I bude nově umístěn spis od 1. 7. 2023   I
I není uvedeno v příloze k tomuto pokynu I                     I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Územní pracoviště v Českém Brodě    I Územní pracoviště v Kolíně        I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Územní pracoviště v Mnichově Hradišti I Územní pracoviště v Mladé Boleslavi   I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Územní pracoviště v Neratovicích    I Územní pracoviště v Mělníce       I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Územní pracoviště v Sedlčanech     I Územní pracoviště v Příbrami       I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Územní pracoviště v Milevsku      I Územní pracoviště v Písku        I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Územní pracoviště v Soběslavi     I Územní pracoviště v Táboře        I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Územní pracoviště v Třeboni      I Územní pracoviště v Jindřichově Hradci  I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Územní pracoviště v Týně nad Vltavou  I Územní pracoviště v Českých Budějovicích I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Územní pracoviště ve Vimperku     I Územní pracoviště v Prachaticích     I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Územní pracoviště v Blovicích     I Územní pracoviště Plzeň - jih      I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Územní pracoviště v Přešticích     I Územní pracoviště Plzeň - jih      I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Územní pracoviště v Litvínově     I Územní pracoviště v Mostě        I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Územní pracoviště v Jilemnici     I Územní pracoviště v Semilech       I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Územní pracoviště v Dobrušce      I Územní pracoviště v Rychnově nad Kněžnou I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Územní pracoviště ve Vrchlabí     I Územní pracoviště v Trutnově       I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Územní pracoviště v Humpolci      I Územní pracoviště v Pelhřimově      I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Územní pracoviště v Moravských     I Územní pracoviště v Třebíči       I
I Budějovicích              I                     I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Územní pracoviště v Ivančicích     I Územní pracoviště Brno - venkov     I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Územní pracoviště v Tišnově      I Územní pracoviště Brno IV        I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Územní pracoviště v Hlučíně      I Územní pracoviště v Opavě        I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
I Územní pracoviště v Holešově      I Územní pracoviště v Kroměříži      I
I----------------------------------------I------------------------------------------I
2. Pokud došlo ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti ke správě daní před 1. 7. 2023 a současně nedošlo nejpozději k 1. 7. 2023 k přechodu místní příslušnosti ke správě daní na nově místně příslušného správce daně24), bude spis daňového subjektu k 1. 7. 2023 umístěn na spravujícím územním pracovišti podle přílohy k tomuto pokynu (v rámci stávajícího finančního úřadu).
Např.: Místně příslušným správcem daně je Finanční úřad pro Jihočeský kraj; daňový subjekt má sídlo v Milevsku, jeho spis je umístěn na Územním pracovišti v Milevsku. Ke dni 6. 6. 2023 změní daňový subjekt sídlo do Zlína, dojde tedy ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti. Finanční úřad pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Milevsku, však do 1. 7. 2023 nevydal rozhodnutí podle § 131 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (tzv. rozhodnutí o přeregistraci), tedy neurčil datum, ke kterému místní příslušnost přejde na nového místně příslušného správce daně, nebo předmětné rozhodnutí bylo do 1. 7. 2023 vydáno, ale rozhodné datum spadá do období po 1. 7. 2023. V takovémto případě bude spis daňového subjektu umístěn od 1. 7. 2023 na Územním pracovišti v Písku Finančního úřadu pro Jihočeský kraj. (Pozn.: Následně po přeregistraci bude při určení územního pracoviště postupováno podle článku II. odst. 4., tj. po rozhodném datu bude spis umístěn na Územním pracovišti ve Zlíně Finančního úřadu pro Zlínský kraj.)
Příklad týkající se opačné situace: Místně příslušným správcem daně je Finanční úřad pro Zlínský kraj; daňový subjekt má sídlo ve Zlíně, jeho spis je umístěn na Územním pracovišti ve Zlíně. Ke dni 6. 5. 2023 změní daňový subjekt sídlo do Milevska, dojde tedy ke změně podmínek pro určení místní příslušnosti. Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště ve Zlíně vydá dne 15. 6. 2023 rozhodnutí podle § 131 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (tzv. rozhodnutí o přeregistraci), dle kterého k 21. 7. 2023 má být místně příslušným správcem daně Finanční úřad pro Jihočeský kraj, přičemž spis má být dle tohoto rozhodnutí umístěn na Územním pracovišti v Milevsku. Jelikož od účinnosti vyhlášky zmíněné v článku I. odstavci 1 a zároveň tohoto pokynu žádné spisy na Územním pracovišti v Milevsku nebudou umístěny z důvodu jeho zrušení (budou umístěny na Územním pracovišti v Písku), bude k 21. 7. 2023 spis přesunut z Územního pracoviště ve Zlíně přímo na Územní pracoviště v Písku Finančního úřadu pro Jihočeský kraj.
Pozn.: Skutečnost, že ve vydaném rozhodnutí o přeregistraci je uvedeno zrušené územní pracoviště, tj. takové, na kterém nebudou od účinnosti tohoto pokynu umístěny žádné spisy, není důvodem ke změně rozhodnutí o přeregistraci. Umístění spisu po přeregistraci je v takovém případě modifikováno přímo tímto pokynem.
Jiný příklad: Místně příslušným správcem daně je Finanční úřad pro Jihočeský kraj; daňový subjekt má sídlo v Milevsku, jeho spis je umístěn na Územním pracovišti v Milevsku. Ke dni 10. 6. 2023 změní daňový subjekt sídlo do Českého Krumlova. Podle pokynu ke změně umístění spisu v rámci finančního úřadu správce daně sdělí daňovému subjektu datum, kdy bude jeho spis přesunut na spravující Územní pracoviště v Českém Krumlově - toto datum je 21. 7. 2023. To znamená, že do 30. 6. 2023 bude spis daňového subjektu umístěn na Územním pracovišti v Milevsku, od 1. 7. 2023 by měl být umístěn na Územním pracovišti v Písku a od 21. 7. 2023 na Územním pracovišti v Českém Krumlově.
Pozn.: V takovýchto situacích doporučujeme finančnímu úřadu z hlediska zásady hospodárnosti přesun spisu k 1. 7. 2023 přímo z Územního pracoviště v Milevsku na Územní pracoviště v Českém Krumlově.
Čl. IV
Pravidla pro umístění spisů v případě delegace místní příslušnosti
1. Spis daňového subjektu, v jehož případě došlo k delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní, bude umístěn na spravujícím územním pracovišti, které je uvedeno v odůvodnění rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní25). Správce daně příslušný k vydání rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti při určení tohoto spravujícího územního pracoviště přihlédne především k podmínkám, které jsou stanoveny v § 13 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb.
2. Došlo-li k delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní před 1. 1. 201326), a tudíž v odůvodnění rozhodnutí o delegaci není spravující územní pracoviště uvedeno, bude spis daňového subjektu umístěn na spravujícím územním pracovišti, na kterém je umístěn ke dni nabytí účinnosti tohoto pokynu.
Např.: Dne 5. 5. 2012 bylo vydáno rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní z Finančního úřadu v Benešově na Finanční úřad v Písku, kam byl spis přesunut k 21. 6. 2012. Od 1. 1. 2013 je spis umístěn na Územním pracovišti v Písku Finančního úřadu pro Jihočeský kraj a bude zde umístěn i po nabytí účinnosti tohoto pokynu, pokud nebyl či nebude přesunut dle pokynu ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu.
3. Pokud došlo k delegaci místní příslušnosti k výkonu správy daní a na finančním úřadu, k němuž byl výkon správy daní delegován, vyvstane potřeba přesunout spis z jednoho územního pracoviště tohoto finančního úřadu na jiné jeho územní pracoviště, bude postupováno podle pokynu ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu.
4. V případě spisu účastníka řízení, v jehož případě došlo k pověření jiného věcně příslušného podřízeného správního orgánu k projednání a rozhodnutí věci v jeho správním obvodu27), se použijí ustanovení odstavců 1 až 3 obdobně.
Čl. V
Příloha
Součástí tohoto pokynu je příloha - Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů.
Čl. VI
Zrušovací ustanovení
Tímto pokynem se ruší pokyn č. GFŘ-D-57, č. j. 23360/22/7700-10124-011654.
Čl. VII
Účinnost
Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. 7. 2023.
Mgr. Simona Hornochová, v. r.
generální ředitelka
 
Příloha
Přehled finančních úřadů a jejich územních pracovišť, zavedení zkratek, umístění spisů
I------------------I-------------------I--------------------I----------------------------I
I Název finančního I Název územního  I Zkratka      I Umístění spisů - obvod   I
I úřadu      I pracoviště    I          I působnosti         I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště I FÚ pro hl.m.Prahu, I územní obvod městské části I
I pro hlavní město I pro Prahu 1    I ÚzP pro Prahu 1  I Praha 1          I
I Prahu      I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro hl.m.Prahu, I územní obvod městské části I
I         I pro Prahu 2    I ÚzP pro Prahu 2  I Praha 2          I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro hl.m.Prahu, I územní obvod městské části I
I         I pro Prahu 3    I ÚzP pro Prahu 3  I Praha 3          I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro hl.m.Prahu, I územní obvod městské části I
I         I pro Prahu 4    I ÚzP pro Prahu 4  I Praha 4          I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro hl.m.Prahu, I územní obvod městské části I
I         I pro Prahu 5    I ÚzP pro Prahu 5  I Praha 5, Praha 13, Praha  I
I         I          I          I 16, Praha - Lipence, Praha I
I         I          I          I - Lochkov, Praha -     I
I         I          I          I Řeporyje, Praha -     I
I         I          I          I Slivenec, Praha - Velká  I
I         I          I          I Chuchle, Praha - Zbraslav I
I         I          I          I a Praha - Zličín      I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro hl.m.Prahu, I územní obvod městské části I
I         I pro Prahu 6    I ÚzP pro Prahu 6  I Praha 6, Praha 17, Praha - I
I         I          I          I Lysolaje, Praha -     I
I         I          I          I Nebušice, Praha - Přední  I
I         I          I          I Kopanina a Praha - Suchdol I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro hl.m.Prahu, I územní obvod městských   I
I         I pro Prahu 7    I ÚzP pro Prahu 7  I částí Praha 7 a Praha -  I
I             I          I          I Troja           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro hl.m.Prahu, I územní obvod městských   I
I         I pro Prahu 8    I ÚzP pro Prahu 8  I částí Praha 8, Praha -   I
I         I          I          I Březiněves, Praha - Dolní I
I         I          I          I Chabry a Praha - Ďáblice  I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro hl.m.Prahu, I územní obvod městských   I
I         I pro Prahu 9    I ÚzP pro Prahu 9  I částí Praha 9, Praha 14,  I
I         I          I          I Praha 18, Praha 19, Praha I
I         I          I          I 20, Praha 21, Praha -   I
I         I          I          I Běchovice, Praha -     I
I         I          I          I Čakovice, Praha - Dolní  I
I         I          I          I Počernice, Praha -     I
I         I          I          I Klánovice, Praha -     I
I         I          I          I Koloděje, Praha - Satalice I
I         I          I          I a Praha - Vinoř      I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro hl.m.Prahu, I územní obvod městských   I
I         I pro Prahu 10   I ÚzP pro Prahu 10  I částí Praha 10, Praha 15, I
I         I          I          I Praha 22, Praha - Benice, I
I         I          I          I Praha - Dolní Měcholupy,  I
I         I          I          I Praha - Dubeč, Praha -   I
I         I          I          I Kolovraty, Praha -     I
I         I          I          I Královice, Praha -     I
I         I          I          I Křeslice, Praha - Nedvězí, I
I         I          I          I Praha - Petrovice a Praha I
I         I          I          I - Štěrboholy        I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro hl.m.Prahu, I územní obvod městské části I
I         I pro Prahu - Jižní I ÚzP pro Prahu   I Praha 11, Praha -     I
I         I Město       I -Jižní Město    I Kunratice, Praha - Šeberov I
I         I          I          I a Praha - Újezd      I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro hl.m.Prahu, I územní obvod městské části I
I         I v Praze -     I ÚzP v Praze -   I Praha 12 a Praha - Libuš  I
I         I Modřanech     I Modřanech     I              I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště I FÚ pro Středočeský I správní obvod obcí s    I
I pro Středočeský I Praha - východ  I kraj, ÚzP Praha-  I pověřeným obecním úřadem  I
I kraj       I          I východ       I Čelákovice, Odolena Voda a I
I         I          I          I Úvaly           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Středočeský I správní obvod obce s    I
I         I Praha - západ   I kraj, ÚzP Praha-  I rozšířenou působností   I
I         I          I západ       I Černošice         I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Středočeský I správní obvod obcí s    I
I         I v Benešově    I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Benešově      I Benešov a Votice      I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Středočeský I správní obvod obce     I
I         I v Berouně     I kraj, ÚzP v    I s rozšířenou působností  I
I         I          I Berouně      I Beroun           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obce     I
I         I v Brandýse nad  I Středč.kraj,ÚzP v I s pověřeným obecním úřadem I
I         I Labem - Staré   I Brandýse n/L-   I Brandýs nad Labem - Stará I
I         I Boleslavi     I St.Bol.      I Boleslav          I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Středočeský I správní obvod obce     I
I         I v Čáslavi     I kraj, ÚzP v    I s rozšířenou působností  I
I         I          I Čáslavi      I Čáslav           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Středočeský I správní obvod obce s    I
I         I v Hořovicích   I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Hořovicích     I Hořovice          I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Středočeský I správní obvod obce     I
I         I v Kladně     I kraj, ÚzP v Kladně I s rozšířenou působností  I
I         I          I          I Kladno           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Středočeský I správní obvod obcí s    I
I         I v Kolíně     I kraj, ÚzP v Kolíně I rozšířenou působností   I
I         I          I          I Český Brod a Kolín     I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Středočeský I správní obvod obce     I
I         I v Kralupech nad  I kraj, ÚzP v    I s rozšířenou působností  I
I         I Vltavou      I Kralupech n/Vl.  I Kralupy nad Vltavou    I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Středočeský I správní obvod obce     I
I         I v Kutné Hoře   I kraj, ÚzP v Kutné I s rozšířenou působností  I
I         I          I Hoře        I Kutná Hora         I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Středočeský I správní obvod obcí s    I
I         I v Mělníce     I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Mělníce      I Mělník a Neratovice    I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Středočeský I správní obvod obcí s    I
I         I v Mladé Boleslavi I kraj, ÚzP v Mladé I rozšířenou působností   I
I         I          I Boleslavi     I Mladá Boleslav a Mnichovo I
I         I          I          I Hradiště          I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Středočeský I správní obvod obcí s    I
I         I v Nymburku    I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností Lysá I
I         I          I Nymburku      I nad Labem a Nymburk    I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Středočeský I správní obvod obce s    I
I         I v Poděbradech   I kraj, ÚzP     I rozšířenou působností   I
I         I          I v Poděbradech   I Poděbrady         I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Středočeský I správní obvod obcí s    I
I         I v Příbrami    I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Příbrami      I Příbram, Dobříš a Sedlčany I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Středočeský I správní obvod obce s    I
I         I v Rakovníku    I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Rakovníku     I Rakovník          I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Středočeský I správní obvod obce     I
I         I v Říčanech    I kraj, ÚzP v    I s rozšířenou působností  I
I         I          I Říčanech      I Říčany           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
    I         I Územní pracoviště I FÚ pro Středočeský I správní obvod obce     I
I         I ve Slaném     I kraj, ÚzP ve    I rozšířenou působností   I
I         I          I Slaném       I Slaný           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Středočeský I správní obvod obce     I
I         I ve Vlašimi    I kraj, ÚzP ve    I s rozšířenou působností  I
I         I          I Vlašimi      I Vlašim           I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště I FÚ pro Jihočeský  I správní obvod obcí s    I
I pro Jihočeský  I v Českých     I kraj, ÚzP     I rozšířenou působností   I
I kraj       I Budějovicích   I v Čes.Budějovicích I České Budějovice, Trhové  I
I         I          I          I Sviny a Týn nad Vltavou  I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Jihočeský  I správní obvod obcí s    I
I         I v Českém     I kraj, ÚzP v Českém I rozšířenou působností   I
I         I Krumlově     I Krumlově      I Český Krumlov a Kaplice  I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Jihočeský  I správní obvod obcí s    I
I         I v Jindřichově   I kraj,ÚzP v     I rozšířenou působností   I
I         I Hradci      I Jindřichově Hradci I Dačice, Jindřichův Hradec I
I         I          I          I a Třeboň          I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Jihočeský  I správní obvod obcí s    I
I         I v Písku      I kraj, ÚzP v Písku I rozšířenou působností   I
I         I          I          I Milevsko a Písek      I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Jihočeský  I správní obvod obcí s    I
I         I v Prachaticích  I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Prachaticích    I Prachatice a Vimperk    I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Jihočeský  I správní obvod obcí s    I
I         I ve Strakonicích  I kraj, ÚzP ve    I rozšířenou působností   I
I         I          I Strakonicích    I Strakonice, Blatná a    I
I         I          I          I Vodňany          I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Jihočeský  I správní obvod obcí s    I
I         I v Táboře     I kraj, ÚzP v Táboře I rozšířenou působností   I
I         I          I          I Soběslav a Tábor      I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště I FÚ pro Plzeňský  I správní obvod obce     I
I pro Plzeňský   I v Plzni      I kraj, ÚzP v Plzni I s rozšířenou působností  I
I kraj       I          I          I Plzeň           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Plzeňský  I správní obvod obcí s    I
I         I Plzeň - jih    I kraj, ÚzP     I rozšířenou působností   I
I         I          I Plzeň-jih     I Blovice, Nepomuk, Přeštice I
I         I          I          I a Stod           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Plzeňský  I správní obvod obcí s    I
I         I Plzeň - sever   I kraj, ÚzP     I rozšířenou působností   I
I         I          I Plzeň-sever    I Kralovice a Nýřany     I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Plzeňský  I správní obvod obcí s    I
I         I v Domažlicích   I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Domažlicích    I Domažlice a Horšovský Týn I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Plzeňský  I správní obvod obcí s    I
I         I v Klatovech    I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Klatovech     I Horažďovice, Klatovy a   I
I         I          I          I Sušice           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Plzeňský  I správní obvod obce s    I
I         I v Rokycanech   I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Rokycanech     I Rokycany          I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Plzeňský  I správní obvod obcí s    I
I         I v Tachově     I kraj, ÚzP v TachověI rozšířenou působností   I
I         I          I          I Stříbro a Tachov      I
I         I          I          I              I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště I FÚ pro Karlovarský I správní obvod obcí s    I
I pro Karlovarský I v Karlových    I kraj,ÚzP v     I rozšířenou působností   I
I kraj       I Varech      I Karlových Varech  I Karlovy Vary a Ostrov   I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Karlovarský I správní obvod obcí s    I
I         I v Chebu      I kraj, ÚzP v Chebu I rozšířenou působností Aš, I
I         I          I          I Cheb a Mariánské Lázně   I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Karlovarský I správní obvod obcí s    I
I         I v Sokolově    I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Sokolově      I Kraslice a Sokolov     I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště I FÚ pro Ústecký   I správní obvod obce s    I
I pro Ústecký kraj I v Ústí nad Labem I kraj, ÚzP v Ústí  I rozšířenou působností Ústí I
I         I          I nad Labem     I nad Labem         I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Ústecký   I správní obvod obce     I
I         I v Děčíně     I kraj, ÚzP v Děčíně I s rozšířenou působností  I
I         I          I          I Děčín           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Ústecký   I správní obvod obce s    I
I         I v Chomutově    I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Chomutově     I Chomutov          I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Ústecký   I správní obvod obce     I
I         I v Kadani     I kraj, ÚzP v Kadani I s rozšířenou působností  I
I         I          I          I Kadaň           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Ústecký   I správní obvod obce s    I
I         I v Litoměřicích  I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Litoměřicích    I Litoměřice         I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Ústecký   I správní obvod obce     I
I         I v Lounech     I kraj, ÚzP v LounechI s rozšířenou působností  I
I         I          I          I Louny           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Ústecký   I správní obvod obcí s    I
I         I v Mostě      I kraj, ÚzP v Mostě I rozšířenou působností   I
I         I          I          I Litvínov a Most      I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Ústecký   I správní obvod obcí s    I
I         I v Roudnici nad  I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I Labem       I Roudnici     nad    I Lovosice a Roudnice nad  I
I         I          I Labem       I Labem           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Ústecký   I správní obvod obcí s    I
I         I v Rumburku    I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Rumburku      I Rumburk          I
I         I          I          I a Varnsdorf        I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Ústecký   I správní obvod obcí s    I
I         I v Teplicích    I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Teplicích     I Teplice a Bílina      I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Ústecký   I správní obvod obcí s    I
I         I v Žatci      I kraj, ÚzP v Žatci I rozšířenou působností   I
I         I          I          I Žatec a Podbořany     I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště I FÚ pro Liberecký  I správní obvod obcí s    I
I pro Liberecký  I v Liberci     I kraj, ÚzP v LiberciI rozšířenou působností   I
I kraj       I          I          I Frýdlant a Liberec     I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Liberecký  I správní obvod obcí s    I
I         I v České Lípě   I kraj, ÚzP v České I rozšířenou působností   I
I         I          I Lípě        I Česká Lípa a Nový Bor   I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Liberecký  I správní obvod obcí s    I
I         I v Jablonci nad  I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I Nisou       I Jablonci n/Nisou  I Jablonec nad Nisou,    I
I         I          I          I Tanvald a Železný Brod   I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Liberecký  I správní obvod obcí s    I
I         I v Semilech    I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Semilech      I Jilemnice a Semily     I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Liberecký  I správní obvod obce     I
I         I v Turnově     I kraj, ÚzP v    I s rozšířenou působností  I
I         I          I Turnově      I Turnov           I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště I FÚ pro Královéhr. I správní obvod obcí s    I
I pro       I v Hradci Králové I kraj, ÚzP v Hradci I rozšířenou působností   I
I Královéhradecký I          I Králové      I Hradec Králové a Nový   I
I kraj       I          I          I Bydžov           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obcí s    I
I         I v Jičíně     I Královéhradecký  I rozšířenou působností   I
I         I          I kraj, ÚzP v Jičíně I Hořice, Jičín a Nová Paka I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obcí s    I
I         I v Náchodě     I Královéhradecký  I rozšířenou působností   I
I         I          I kraj, ÚzP v    I Broumov, Jaroměř, Náchod a I
I         I          I Náchodě      I Nové Město nad Metují   I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obcí s    I
I         I v Rychnově nad  I Královéhradecký  I rozšířenou působností   I
I         I Kněžnou      I kraj,ÚzP v     I Dobruška, Kostelec nad   I
I         I          I Rychnově n/K    I Orlicí a Rychnov nad    I
I         I          I          I Kněžnou          I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obcí s    I
I         I v Trutnově    I Královéhradecký  I rozšířenou působností Dvůr I
I         I          I kraj, ÚzP v    I Králové nad Labem, Trutnov I
I         I          I Trutnově      I a Vrchlabí         I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště I FÚ pro Pardubický I správní obvod obcí s    I
I pro Pardubický  I v Pardubicích   I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I kraj       I          I Pardubicích    I Holice, Pardubice a    I
I         I          I          I Přelouč          I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Pardubický I správní obvod obcí s    I
I         I v Chrudimi    I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Chrudimi      I Hlinsko a Chrudim     I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Pardubický I správní obvod obcí s    I
I         I ve Svitavách   I kraj, ÚzP ve    I rozšířenou působností   I
I         I          I Svitavách     I Litomyšl, Moravská     I
I         I          I          I Třebová, Polička a Svitavy I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Pardubický I správní obvod obcí s    I
I         I v Ústí nad Orlicí I kraj, ÚzP v Ústí  I rozšířenou působností   I
I         I          I n/Orlicí      I Česká Třebová, Lanškroun a I
I         I          I          I Ústí nad Orlicí      I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Pardubický I správní obvod obce     I
I         I ve Vysokém Mýtě  I kraj, ÚzP ve    I s rozšířenou působností  I
I         I          I Vysokém Mýtě    I Vysoké Mýto        I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Pardubický I správní obvod obcí s    I
I         I v Žamberku    I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Žamberku      I Králíky a Žamberk     I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště I FÚ pro Kraj    I správní obvod obcí s    I
I pro Kraj     I v Jihlavě     I Vysočina, ÚzP v  I rozšířenou působností   I
I Vysočina     I          I Jihlavě      I Jihlava a Telč       I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Kraj    I správní obvod obcí s    I
I         I v Havlíčkově   I Vysočina, ÚzP v  I rozšířenou působností   I
I         I Brodě       I Havlíčkově Brodě  I Havlíčkův Brod, Chotěboř a I
I         I          I          I Světlá nad Sázavou     I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Kraj    I správní obvod obcí s    I
I         I v Pelhřimově   I Vysočina, ÚzP v  I rozšířenou působností   I
I         I          I Pelhřimově     I Humpolec, Pelhřimov a   I
I         I          I          I Pacov           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Kraj    I správní obvod obcí s    I
I         I v Třebíči     I Vysočina, ÚzP v  I rozšířenou působností   I
I         I          I Třebíči      I Moravské Budějovice,    I
I         I          I          I Náměšť nad Oslavou a    I
I         I          I          I Třebíč           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Kraj    I správní obvod obce     I
I         I ve Velkém     I Vysočina, ÚzP ve  I s rozšířenou působností  I
I         I Meziříčí     I Velkém       I Velké Meziříčí       I
I         I          I Meziříčí      I              I
I             I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Kraj    I správní obvod obcí s    I
I         I ve Žďáru nad   I Vysočina, ÚzP ve  I rozšířenou působností   I
I         I Sázavou      I Žďáru n/Sázavou  I Bystřice          I
I         I          I          I nad Pernštejnem, Nové   I
I         I          I          I Město na Moravě a Žďár nad I
I         I          I          I Sázavou          I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště I FÚ pro       I katastrální území město  I
I pro Jihomoravský I Brno I      I Jihomoravský kraj, I Brno, Pisárky, Staré Brno, I
I kraj       I          I ÚzP Brno I     I Stránice, Štýřice, Trnitá, I
I         I          I          I Veveří, Zábrdovice     I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I katastrální území Brněnské I
I         I Brno II      I Jihomoravský kraj, I Ivanovice, Černovice,   I
I         I          I ÚzP Brno II    I Dolní Heršpice, Dvorska,  I
I         I          I          I Holásky, Horní Heršpice,  I
I         I          I          I Chrlice, Komárov, Líšeň,  I
I         I          I          I Přízřenice, Slatina,    I
I         I          I          I Tuřany, Židenice      I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I katastrální území Černá  I
I         I Brno III     I Jihomoravský kraj, I Pole, Husovice, Ivanovice, I
I         I          I ÚzP Brno III    I Jehnice, Královo Pole,   I
I         I          I          I Lesná, Maloměřice,     I
I         I          I          I Medlánky, Mokrá Hora,   I
I         I          I          I Obřany, Ořešín, Ponava,  I
I         I          I          I Řečkovice, Sadová,     I
I         I          I          I Soběšice, Útěchov u Brna  I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I katastrální území     I
I         I Brno IV      I Jihomoravský kraj, I Bohunice, Bosonohy,    I
I         I          I ÚzP Brno IV    I Bystrc, Jundrov, Kníničky, I
I         I          I          I Kohoutovice, Komín, Nový  I
I         I          I          I Lískovec, Starý Lískovec, I
I         I          I          I Žabovřesky, Žebětín;    I
I         I          I          I správní obvod obce s    I
I         I          I          I rozšířenou působností   I
I         I          I          I Tišnov           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obcí s    I
I         I Brno - venkov   I Jihomoravský kraj, I rozšířenou působností   I
I         I          I ÚzP Brno-venkov  I Ivančice, Kuřim,      I
I         I          I          I Pohořelice, Rosice,    I
I         I          I          I Šlapanice a Židlochovice  I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obce s    I
I         I v Blansku     I Jihomoravský kraj, I rozšířenou působností   I
I         I          I ÚzP v Blansku   I Blansko          I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obce s    I
I         I v Boskovicích   I Jihomoravský kraj, I rozšířenou působností   I
I         I          I ÚzP        I Boskovice         I
I         I          I v Boskovicích   I              I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obcí s    I
I         I v Břeclavi    I Jihomoravský kraj, I rozšířenou působností   I
I         I          I ÚzP v Břeclavi   I Břeclav a Mikulov     I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obce s    I
I         I v Hodoníně    I Jihomoravský kraj, I rozšířenou působností   I
I         I          I ÚzP v Hodoníně   I Hodonín          I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obce s    I
I         I v Hustopečích   I Jihomoravský kraj, I rozšířenou působností   I
I         I          I ÚzP v Hustopečích I Hustopeče         I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obce     I
I         I v Kyjově     I Jihomoravský kraj, I s rozšířenou působností  I
I         I          I ÚzP v Kyjově    I Kyjov           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obce     I
I         I ve Veselí nad   I Jihomoravský kraj, I s rozšířenou působností  I
I         I Moravou      I ÚzP ve Veselí   I Veselí nad Moravou     I
I         I          I n/Mor.       I              I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obcí s    I
I         I ve Vyškově    I Jihomoravský kraj, I rozšířenou působností   I
I         I          I ÚzP ve Vyškově   I Bučovice, Slavkov u Brna a I
I         I          I          I Vyškov           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obcí s    I
I         I ve Znojmě     I Jihomoravský kraj, I rozšířenou působností   I
I         I          I ÚzP ve Znojmě   I Moravský Krumlov a Znojmo I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště I FÚ pro Olomoucký  I správní obvod obce s    I
I pro Olomoucký  I v Olomouci    I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I kraj       I          I Olomouci      I Olomouc          I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Olomoucký  I správní obvod obcí s    I
I         I v Hranicích    I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Hranicích     I Hranice a Lipník nad    I
I         I          I          I Bečvou           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Olomoucký  I správní obvod obce     I
I         I v Jeseníku    I kraj, ÚzP v    I s rozšířenou působností  I
I         I          I Jeseníku      I Jeseník          I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Olomoucký  I správní obvod obcí s    I
I         I v Prostějově   I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Prostějově     I Prostějov a Konice     I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Olomoucký  I správní obvod obce     I
I         I v Přerově     I kraj, ÚzP v    I s rozšířenou působností  I
I         I          I Přerově      I Přerov           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Olomoucký  I správní obvod obcí s    I
I         I ve Šternberku   I kraj, ÚzP ve    I rozšířenou působností   I
I         I          I Šternberku     I Litovel, Šternberk a    I
I         I          I          I Uničov           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Olomoucký  I správní obvod obce s    I
I         I v Šumperku    I kraj, ÚzP     v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Šumperku      I Šumperk          I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Olomoucký  I správní obvod obcí s    I
I         I v Zábřehu     I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Zábřehu      I Mohelnice a Zábřeh     I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště I FÚ pro       I městské obvody       I
I pro       I Ostrava I     I Moravskoslezský  I Hošťálkovice, Lhotka,   I
I Moravskoslezský I          I kraj, ÚzP Ostrava I Michálkovice, Moravská   I
I kraj       I          I I         I Ostrava a Přívoz,     I
I         I          I          I Petřkovice, Radvanice a  I
I         I          I          I Bartovice, Slezská Ostrava I
I         I          I          I a obce Šenov, Václavovice, I
I         I          I          I Vratimov          I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I městské obvody Hrabová,  I
I         I Ostrava II    I Moravskoslezský  I Nová Bělá, Ostrava - jih, I
I         I          I kraj, ÚzP Ostrava I Proskovice, Stará Bělá,  I
I         I          I II         I Vítkovice a obec Stará Ves I
I         I          I          I nad Ondřejnicí       I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I městské obvody Krásné   I
I         I Ostrava III    I Moravskoslezský  I Pole, Mariánské Hory a   I
I         I          I kraj, ÚzP Ostrava I Hulváky, Martinov, Nová  I
I         I          I III        I Ves, Plesná, Polanka nad  I
I         I          I          I Odrou, Poruba, Pustkovec, I
I         I          I          I Svinov, Třebovice a obce  I
I         I          I          I Čavisov, Dolní Lhota,   I
I         I          I          I Horní Lhota, Klimkovice,  I
I         I          I          I Olbramice, Velká Polom,  I
I         I          I          I Vřesina, Zbyslavice    I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obcí s    I
I         I v Bruntále    I Moravskoslezský  I rozšířenou působností   I
I         I          I kraj, ÚzP v    I Bruntál a Rýmařov     I
I         I          I Bruntále      I              I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obcí s    I
I         I ve Frýdku-Místku I Moravskoslez.kraj, I rozšířenou působností   I
I         I          I ÚzP ve       I Frýdek-Místek a Frýdlant  I
I         I          I Frýdku-Místku   I nad Ostravicí       I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obce s    I
I         I v Havířově    I Moravskoslezský  I rozšířenou působností   I
I         I          I kraj, ÚzP v    I Havířov          I
I         I          I Havířově      I              I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obcí s    I
I         I v Karviné     I Moravskoslezský  I rozšířenou působností   I
I         I          I kraj, ÚzP v    I Karviná, Bohumín, Český  I
I         I          I Karviné      I Těšín a Orlová       I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obcí s    I
I         I v Kopřivnici   I Moravskoslezský  I rozšířenou působností   I
I         I          I kraj, ÚzP v    I Frenštát pod Radhoštěm a  I
I         I          I Kopřivnici     I Kopřivnice         I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obce s    I
I         I v Krnově     I Moravskoslezský  I rozšířenou působností   I
I         I          I kraj, ÚzP v Krnově I Krnov           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obcí s    I
I         I v Novém Jičíně  I Moravskoslezský  I rozšířenou působností   I
I         I          I kraj,ÚzP v Novém  I Bílovec, Nový Jičín a Odry I
I         I          I Jičíně       I              I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obcí s    I
I         I v Opavě      I Moravskoslezský  I rozšířenou působností   I
I         I          I kraj, ÚzP v Opavě I Hlučín, Kravaře, Opava a  I
I         I          I          I Vítkov           I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro       I správní obvod obcí s    I
I         I v Třinci     I Moravskoslezský  I rozšířenou působností   I
I         I          I kraj, ÚzP v Třinci I Jablunkov a Třinec     I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------------------I
I Finanční úřad  I Územní pracoviště I FÚ pro Zlínský   I správní obvod obcí s    I
I pro Zlínský kraj I ve Zlíně     I kraj, ÚzP ve Zlíně I rozšířenou působností   I
I         I          I          I Luhačovice, Vizovice a   I
I         I          I          I Zlín            I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Zlínský   I správní obvod obcí s    I
I         I v Kroměříži    I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Kroměříži     I Bystřice pod Hostýnem,   I
I         I          I          I Holešov a Kroměříž     I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Zlínský   I správní obvod obce s    I
I         I v Otrokovicích  I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Otrokovicích    I Otrokovice         I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Zlínský   I správní obvod obce     I
I         I v Rožnově pod   I kraj, ÚzP v    I s rozšířenou působností  I
I         I Radhoštěm     I Rožnově      I Rožnov pod Radhoštěm    I
I         I          I p/Radhoštěm    I              I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Zlínský   I správní obvod obce s    I
I         I v Uherském Brodě I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I          I Uherském Brodě   I Uherský Brod        I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Zlínský   I správní obvod obce s    I
I         I v Uherském    I kraj, ÚzP v    I rozšířenou působností   I
I         I Hradišti     I Uherském Hradišti I Uherské Hradiště      I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Zlínský   I správní obvod obce s    I
I         I ve Valašském   I kraj, ÚzP ve    I rozšířenou působností   I
I         I Meziříčí     I Valašském     I Valašské Meziříčí     I
I         I          I Meziříčí      I              I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I FÚ pro Zlínský   I správní obvod obcí s    I
I         I ve Vsetíně    I kraj, ÚzP ve    I rozšířenou působností   I
I         I          I Vsetíně      I Valašské Klobouky a Vsetín I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------------------I
I Specializovaný  I Územní pracoviště I Specializovaný   I xxx            I
I finanční     úřad  I v Brně      I finanční úřad, ÚzP I              I
I         I          I v Brně       I              I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I Spec.finanční   I xxx            I
I         I v Českých     I úřad, ÚzP v    I              I
I         I Budějovicích   I Českých      I              I
I         I          I Budějovicích    I              I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I Special. finanční I xxx            I
I         I v Hradci Králové I úřad, ÚzP v Hradci I              I
I         I          I Králové      I              I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I Specializovaný   I xxx            I
I         I v Ostravě     I finanční úřad, ÚzP I              I
I         I          I v Ostravě     I              I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I Specializovaný   I xxx            I
I         I v Plzni      I finanční úřad, ÚzP I              I
I         I          I v Plzni      I              I
I         I-------------------I--------------------I----------------------------I
I         I Územní pracoviště I Special. finanční I xxx            I
I         I v Ústí nad Labem I úřad, ÚzP v Ústí  I              I
I         I          I nad        I              I
I         I          I Labem       I              I
I------------------I-------------------I--------------------I----------------------------I
Pozn.:
1) územní obvody městských částí v Praze jsou určeny zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů
2) obvody obcí s rozšířenou působností jsou určeny zákonem č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), a vyhláškou č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu
1) Podle § 1 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb. jsou orgánem finanční správy Generální finanční ředitelství, Odvolací finanční ředitelství a finanční úřady.
2) V souladu s ústavním zákonem č. 347/1997 Sb., o vytvoření vyšších územních samosprávných celků a o změně ústavního zákona České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, jsou vyšším územním samosprávným celkem kraje a hlavní město Praha. Dle § 8 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb. mají finanční úřady sídlo v krajských městech, resp. v hlavním městě Praze.
3) § 51 odst. 2 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 19 odst. 7 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
5) Pro sousloví "finanční úřad" je využívána zkratka FÚ a pro "územní pracoviště" zkratka ÚzP.
6) § 102 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
7) § 69 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
8) Skutečnost, že územní pracoviště je označeno jako "spravující", je třeba chápat tak, že na daném územním pracovišti je umístěn spis dle § 13 zákona č. 456/2011 Sb.
9) Územní obvody městských částí v Praze jsou určeny zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, a obecně závaznou vyhláškou hlavního města Prahy č. 55/2000 Sb. HMP, kterou se vydává Statut hlavního města Prahy, ve znění pozdějších předpisů; správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou určeny zákonem č. 51/2020 Sb., o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu), a vyhláškou č. 346/2020 Sb., o stanovení správních obvodů obcí s rozšířenou působností, území obvodů hlavního města Prahy a příslušnosti některých obcí do jiného okresu.
10) § 13 odst. 1 písm. a) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
11) § 13 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
12) V době vydání pokynu č. GFŘ-D-61 se jedná o pokyn č. GFŘ-D-37 ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu.
13) Podle § 6a odst. 2 zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti, ve znění pozdějších předpisů, pokuty ukládal, vybíral a vymáhá správní orgán, který při své činnosti zjistil porušení povinnosti podle tohoto zákona.
14) Podle § 30 odst. 2 zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších předpisů, je k řízení místně příslušný ten orgán, který provádí nebo provedl prověřování plnění povinností podle tohoto zákona.
15) Např. § 115, § 134k a § 134v zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů.
16) § 69 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů.
17) Srovnej § 29 odst. 2 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
18) Viz § 57 (přechodná ustanovení) zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí.
19) Pokud tak již nebylo učiněno v minulosti.
20) § 13 odst. 2 zákona č. 456/2011 Sb.
21) § 10 odst. 4 zákona č.456/2011 Sb.
22) Např. místně příslušným správcem daně dle obecných ustanovení je Finanční úřad pro Jihočeskýkraj, daňovou kontrolu provádí Finanční úřad pro Karlovarský kraj.
23) Samozřejmě, pokud následně (v budoucnu) nebudou přesunuty např.podle pokynu ke změně umístění spisů v rámci finančního úřadu.
24) § 131 (tzv. přeregistrace) a § 16 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
25) § 18 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů.
26) § 18 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, resp. § 5 odst. 3 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
27) § 131 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Související dokumenty