466/2006 Sb. o bezpečnostní letové normě

Schválený:
466/2006 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. září 2006
o bezpečnostní letové normě
Změna: 60/2009 Sb.
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 22a odst. 1 zákona č. 49/1997 Sb., o civilním letectví a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 225/2006 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
PŘEDMĚT ÚPRAVY
 
§ 1
Touto vyhláškou se stanoví pravidla pro určení maximální doby ve službě, doby letové služby, doby letu, minimální požadavky na odpočinek včetně odpočinku při překračování více časových pásem, principy dělené služby, principy pro použití zesílené a zdvojené posádky a pravidla pro určování letové zálohy členů posádek letadel (dále jen "bezpečnostní letová norma"):
a) v návaznosti na přímo použitelný právní předpis Evropských společenství1) leteckého dopravce vykonávajícího svou činnost letouny,
b) leteckého dopravce vykonávajícího svou činnost vrtulníky a provozovatele leteckých prací,
c) provozovatele letecké záchranné služby.
 
ČÁST DRUHÁ
BEZPEČNOSTNÍ LETOVÁ NORMA LETECKÉHO DOPRAVCE VYKONÁVAJÍCÍHO SVOU ČINNOST LETOUNY
 
§ 2
Základní pojmy
Pro účely části druhé této vyhlášky se rozumí
a) časovým rozdílem časový posun mezi dvěma časovými pásmy podle zimního času,
b) členem letové posádky pilot, palubní technik a letecký navigátor, určený do služby v letadle během doby letu,
c) členem posádky letadla člen letové posádky a palubní průvodčí,
d) dělenou letovou službou letová služba sestávající ze 2 částí, které jsou od sebe odděleny částečným odpočinkem,
e) dnem časový úsek 24 hodin po sobě jdoucích začínající v 0.00 hodin jednotného světového času,
f) dnem volna kalendářní den vyznačený v rozpisu služeb, kdy nejsou členu posádky letadla uloženy leteckým dopravcem služební povinnosti,
g) vhodnou místností pro částečný odpočinek a letovou zálohu přiměřeně vybavený prostor, umístěný v nehlučném prostředí a nepřístupný veřejnosti, a
h) vhodným ubytováním samostatná místnost pro každého člena posádky letadla, umístěná v nehlučném prostředí, vybavená lůžkem, s dostatečnou ventilací, popřípadě zařízením pro regulaci teploty a intenzity světla.
 
§ 3
Doba služby
(1) Doba služby zahrnuje alespoň
a) dobu letové služby,
b) dobu částečného odpočinku,
c) dobu přemístění nebo dobu místního přesunu do místa vhodného ubytování a zpět,
d) dobu letové zálohy,
e) dobu poletové činnosti,
f) dobu školení, povinného přezkušování a výcviku,
g) dobu povinného posuzování zdravotní způsobilosti,
h) dobu výkonu jiné činnosti vyžadované leteckým dopravcem, zejména činnost související s výkonem řídících a kontrolních funkcí oprávněných osob, např. administrativní práce v kanceláři, účast na poradách vedení nebo mezinárodních konferencích, zastupování leteckého dopravce vůči kontrolním pracovníkům,
která se započítává do doby služby plně, není-li v § 7 odst. 4 a v § 13 odst. 4 stanoveno jinak.
(2) Letecký dopravce stanoví dobu poletové činnosti po skončení posledního letu dané služby podle typu letadla a druhu provozu. Poletovou činností se rozumí činnost stanovená schválenou Provozní příručkou leteckého dopravce. Délka doby poletové činnosti činí alespoň 30 minut.
(3) Souhlasí-li s tím člen posádky letadla a jsou-li splněny podmínky stanovené touto vyhláškou, může být zahájen výkon další služby před uplynutím doby stanoveného odpočinku po ukončení předchozí služby.
 
§ 4
Celková doba letu
Bez ohledu na nejvyšší rozsah celkové doby letu podle přímo použitelného právního předpisu Evropských společenství1) letecký dopravce zajistí, aby celková doba letu nepřekročila 280 hodin v průběhu 90 kalendářních dnů po sobě jdoucích.
 
§ 5
Doba letové služby
(1) Doba letové služby zahrnuje alespoň
a) dobu letu včetně předletové přípravy,
b) dobu čekání na odlet letadla při zpoždění letu,
c) dobu stání letadla při mezipřistání,
d) dobu výkonu činností uvedených v § 3 odst. 1, následuje-li po nich let bez předcházejícího odpočinku.
(2) Letecký dopravce stanoví čas zahájení letové služby tak, aby umožnil provedení dostatečné předletové přípravy podle typu letadla a druhu provozu. Předletovou přípravou se rozumí kontrola stavu letadla před provedením letu a navigační a jiná příprava na let prováděná v souladu se schválenou Provozní příručkou leteckého dopravce. Délka předletové přípravy činí nejméně 60 minut na mateřském letišti a 45 minut na ostatních letištích.
 
§ 6
zrušen
 
§ 7
Dělená letová služba
(1) Letecký dopravce může stanovit letovou službu jako dělenou letovou službu za dodržení těchto podmínek:
a) částečný odpočinek nesmí být kratší než 3 hodiny,
b) letecký dopravce zajistí členům posádky letadla k odpočinku vhodnou místnost, je-li však délka částečného odpočinku alespoň 4 hodiny nebo zasahuje-li částečný odpočinek alespoň třemi hodinami do intervalu od 22.00 hod. do 6.00 hod. místního času v místě částečného odpočinku, zajistí letecký dopravce členům posádky letadla vhodné ubytování,
c) jestliže celková doba místního přesunu do místa vhodného ubytování a zpět překročí jednu hodinu, musí být doba přesahující jednu hodinu odečtena od doby částečného odpočinku, přičemž se započítává do doby letové služby,
d) časový rozdíl mezi místem zahájení dělené letové služby a místem částečného odpočinku nepřekračuje 3 hodiny a
e) do doby částečného odpočinku není leteckým dopravcem zahrnuta doba jedné hodiny sloužící k provedení poletové činnosti po posledním letu před částečným odpočinkem a předletové přípravy před letem, který po něm následuje.
(2) Dělenou letovou službu nelze v rozpisu služeb plánovat pro zesílenou posádku letadla upravenou v § 8 a 9.
(3) Jestliže letecký dopravce stanoví letovou službu jako dělenou letovou službu, součet doby letové služby před a po částečném odpočinku nesmí překročit 12 hodin.
(4) Do doby služby započte letecký dopravce polovinu doby částečného odpočinku trvajícího alespoň 8 hodin.
 
§ 8
Zesílená posádka letadla
(1) Letecký dopravce může určit zesílenou posádku letadla do letové služby, která zahrnuje nejvýše 4 sektory.
(2) Denní limit doby letové služby pro zesílenou posádku letadla je 16 hodin.
(3) Při výkonu letové služby zesílenou posádkou letadla letecký dopravce zajistí splnění těchto podmínek:
a) každý člen zesílené posádky letadla odpočívající za letu má během odpočinku k dispozici sedadlo s nastavitelným sklonem opěradla v kabině cestujících pokud možno vyšší třídy než ekonomické, nachází-li se v letadle,
b) v jedné skupině spojených sedadel sedí člen zesílené posádky letadla odpočívající za letu samostatně, případně jen vedle jiných odpočívajících členů zesílené posádky letadla a
c) sedadla v ekonomické třídě určená odpočívajícím členům zesílené posádky letadla jsou oddělena od ostatních řad sedadel cestujících a pilotní kabiny přepážkou nebo jiným vhodným způsobem.
 
§ 9
Zdvojená posádka
(1) Do letové služby, která zahrnuje nejvýše 6 sektorů, může letecký dopravce určit zesílenou posádku letadla, v níž jsou všechny funkce základních členů posádky letadla stanovené leteckým dopravcem pro daný typ letadla zdvojeny (dále jen „zdvojená posádka“). Pro zdvojenou posádku se nepoužije ustanovení § 8 odst. 1 a 2.
(2) Složení zdvojené posádky letadla musí umožňovat, aby každý její člen mohl být přibližně v polovině doby letové služby vystřídán jiným členem posádky letadla.
(3) Denní limit doby letové služby pro zdvojenou posádku letadla je 18 hodin.
(4) Při výkonu letové služby zdvojenou posádkou letadla letecký dopravce kromě splnění podmínek podle § 8 odst. 3 zajistí, aby každý člen zdvojené posádky letadla odpočívající za letu měl k dispozici prostor vybavený lůžkem, který je umístěn mimo kabinu cestujících a pilotní kabinu.
 
§ 10
Změny v plánování posádek
V případě, že v plánovaném sezonním období dojde ve skutečném provozu k překročení maximální denní doby letové služby u více než 33 % stejně plánovaných jednotlivých letů, musí letecký dopravce přijmout tomu odpovídající změny v plánování posádek.
 
§ 11
Požadavky na odpočinek
(1) Je-li doba minimálního odpočinku stanovená přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství1) určena délkou předchozí služby, zvýší se tato doba o dobu částečného odpočinku, byla-li předcházející služba dělená.
(2) V případě, že je služba zahajována nejméně po dobu 5 dnů po sobě jdoucích mimo mateřské letiště, poskytne se členu posádky letadla v souladu s přímo použitelným právním předpisem Evropských společenství1) odpočinek ve stejné délce jako v případě, že je služba zahajována na mateřském letišti.
(3) Bylo-li členu posádky letadla během částečného odpočinku zajištěno vhodné ubytování s možností odpočinku na lůžku po dobu alespoň 8 hodin, doba částečného odpočinku se pro účely stanovení odpočinku nezapočítává.
(4) Letecký dopravce prodlouží dobu odpočinku o dobu, o kterou doba místního přesunu do místa vhodného ubytování a zpět překročila 2 hodiny.
(5) Letecký dopravce může zkrátit dobu odpočinku o dobu, o kterou je doba místního přesunu do místa vhodného ubytování a zpět kratší než 2 hodiny, pokud doba místního přesunu do místa vhodného ubytování a zpět nepřekročila 1 hodinu 30 minut na cestu tam a zpět, přičemž však doba odpočinku stráveného členem posádky letadla v místě vhodného ubytování nesmí být kratší než 10 hodin.
(6) Letecký dopravce prodlouží dobu odpočinku
a) na 36 hodin zahrnujících 2 místní noci v období 7 kalendářních dnů po sobě jdoucích, které začíná v 0.00 hodin jednotného světového času dne následujícího po dni, v němž člen posádky letadla nastoupil do služby po ukončení předchozího prodlouženého odpočinku podle tohoto ustanovení nebo podle písmene b),
b) na 60 hodin zahrnujících 3 místní noci v období 10 kalendářních dnů po sobě jdoucích, které začíná v 0.00 hodin jednotného světového času dne následujícího po dni, v němž člen posádky letadla nastoupil do služby po ukončení předchozího prodlouženého odpočinku podle písmene a) nebo podle tohoto ustanovení.
(7) Jestliže časový rozdíl mezi místem zahájení a místem ukončení letové služby je 4 a více hodin, prodlouží letecký dopravce dobu odpočinku na 14 hodin a za každé překročené časové pásmo, počínaje pátým časovým pásmem, o dalších 30 minut.
(8) Letecký dopravce stanoví členu posádky letadla, který vykonal 1 nebo více letových služeb, během níž časový rozdíl mezi místy začátku a konce služeb činil nejméně 4 hodiny, a který ukončil výkon letové služby v místě s časovým rozdílem menším než 1 hodina od místa jeho mateřského letiště, dobu odpočinku za dodržení těchto podmínek:
a) jestliže doba strávená členem posádky letadla mimo mateřské letiště byla 60 hodin nebo kratší, činí doba odpočinku nejméně 24 hodin nebo čtyřnásobek časového rozdílu mezi časem v místě mateřského letiště a časem v místě, které se nachází v nejvzdálenějším časovém pásmu, v němž člen posádky letadla absolvoval odpočinek, podle toho, která hodnota je vyšší,
b) jestliže doba strávená členem posádky letadla mimo mateřské letiště byla delší než 60 hodin, činí doba odpočinku nejméně 48 hodin nebo osminásobek časového rozdílu mezi časem v místě mateřského letiště a časem v místě, které se nachází v nejvzdálenějším časovém pásmu, v němž člen posádky letadla absolvoval odpočinek, podle toho, která hodnota je vyšší,
c) jestliže doba odpočinku absolvovaného členem posádky letadla mimo mateřské letiště činila alespoň 48 hodin a odpočinek byl absolvován v místě s časovým rozdílem menším než 4 hodiny od místa mateřského letiště, může zkrátit letecký dopravce dobu odpočinku stanoveného podle písmene b) čtyřnásobně.
(9) Jestliže nebyla letová služba, během níž rozdíl při překročení časových pásem činil nejméně 4 hodiny, a jejíž výkon byl ukončen v místě s časovým rozdílem menším než 1 hodina od místa mateřského letiště, ukončena na mateřském letišti, umožní letecký dopravce na žádost velitele letadla po vyjádření členů posádky letadla vykonat navíc 1 letovou službu tak, aby její výkon byl ukončen v místě jejich mateřského letiště, kde musí být členu posádky letadla poskytnut odpočinek v souladu s odstavcem 8.
(10) Letecký dopravce stanoví v rozpisu služeb členu posádky letadla dny volna v rozsahu
a) 7 dnů v kalendářním měsíci, do kterých lze zahrnout dobu odpočinku, a
b) 24 dnů v kalendářním čtvrtletí, do kterých lze zahrnout dobu odpočinku.
(11) Den volna musí zahrnovat 2 místní noci. Den volna stanovený v rozpisu služeb, který nebyl z provozních důvodů poskytnut, musí být členu posádky letadla v nejbližším možném termínu nahrazen jiným dnem volna.
(12) Nad rámec dnů volna podle odstavce 10 může letecký dopravce poskytnout členu posádky letadla další dny volna, do kterých lze zahrnout dobu odpočinku.
 
§ 12
Požadavky na ubytování
Letecký dopravce zajistí členu posádky letadla vhodné ubytování, jestliže
a) za mateřské letiště člena posádky letadla dočasně stanoví jinou základnu,
b) člen posádky letadla tráví dobu odpočinku mimo mateřské letiště na základě příkazu leteckého dopravce, nebo
c) na mateřském letišti aplikuje pravidla stanovená pro použití dělené služby.
 
§ 13
Letová záloha
(1) Letecký dopravce může členu posádky letadla stanovit letovou zálohu
a) na pracovišti,
b) v místě vhodného ubytování, nebo
c) v místě bydliště.
(2) Letecký dopravce může členu posádky letadla stanovit letovou zálohu nejvýše v délce
a) 12 hodin v rámci jedné služby,
b) 72 hodin v období dvaceti osmi kalendářních dnů po sobě jdoucích,
c) 400 hodin v kalendářním roce.
(3) Do doby letové služby započte letecký dopravce dobu letové zálohy
a) polovinou, jde-li o letovou zálohu na pracovišti,
b) nezapočítává se, jde-li o letovou zálohu v místě vhodného ubytování nebo v místě bydliště.
(4) Do doby služby započte letecký dopravce dobu letové zálohy
a) plně, jde-li o letovou zálohu na pracovišti,
b) polovinou její délky, jde-li o letovou zálohu v místě vhodného ubytování, nebo
c) po uplynutí prvních čtyř hodin polovinou její délky, jde-li o letovou zálohu v místě bydliště.
(5) Souhlasí-li s tím člen posádky letadla a jsou-li splněny podmínky stanovené touto vyhláškou, může být zahájen výkon další letové zálohy před uplynutím doby stanoveného odpočinku po ukončení předchozí letové zálohy.
 
§ 14
Neplánované prodloužení doby letové služby
(1) Jestliže z důvodů nepředvídatelných okolností v letovém provozu po zahájení letové služby hrozí překročení maximálního denního limitu doby letové služby, velitel letadla rozhodne
a) po vyjádření členů posádky letadla o provedení jednoho přistání navíc nad stanovené limity a o prodloužení doby letové služby, přičemž maximální denní limit doby letové služby pro základní posádku letadla lze zvýšit nejvýše o 2 hodiny a pro zesílenou a zdvojenou posádku letadla nejvýše o 3 hodiny,
b) po vyjádření členů posádky letadla o zkrácení doby odpočinku nejvýše o 2 hodiny, přičemž doba odpočinku musí činit alespoň 10 hodin.
(2) Jestliže byla doba odpočinku zkrácena podle odstavce 1 písm. b), prodlouží letecký dopravce dobu následujícího odpočinku o dobu zkrácení odpočinku, přičemž dobu následujícího odpočinku již nelze zkrátit. Při zkrácení doby odpočinku letecký dopravce zajistí členu posádky letadla možnost odpočinku na lůžku po dobu alespoň 8 hodin.
(3) Nastanou-li během doby letové služby okolnosti, za nichž nelze pokračovat ve výkonu letové služby, může velitel letadla letovou službu přerušit a nařídit členu posádky letadla částečný odpočinek. Zbývající část letové služby se považuje za dělenou letovou službu.
(4) Při postupu podle odstavců 1 až 3 upraví letecký dopravce rozpis letových služeb s ohledem na změny doby letové služby.
 
ČÁST TŘETÍ
BEZPEČNOSTNÍ LETOVÁ NORMA LETECKÉHO DOPRAVCE PROVOZUJÍCÍHO OBCHODNÍ LETECKOU DOPRAVU VRTULNÍKY A PROVOZOVATELE LETECKÝCH PRACÍ
 
§ 15
Základní pojmy
Pro účely části třetí této vyhlášky se rozumí
a) časem zahájení služby hodina určená leteckým dopravcem nebo provozovatelem leteckých prací k nástupu člena posádky vrtulníku nebo letadla do služby,
b) členem letové posádky vrtulníku nebo letadla pilot, palubní technik a letecký navigátor, určený do služby ve vrtulníku nebo letadle během doby letu,
c) členem posádky letadla člen letové posádky s příslušným průkazem způsobilosti, který se účastní letu na palubě letadla,
d) členem posádky vrtulníku člen letové posádky a palubní průvodčí s příslušným průkazem způsobilosti, který se účastní letu na palubě vrtulníku,
e) dnem časový úsek dvaceti čtyř hodin po sobě jdoucích začínající v 0.00 hod. jednotného světového času,
f) dnem volna kalendářní den vyznačený v rozpisu služeb domovského letiště, kdy nejsou členu posádky vrtulníku nebo letadla uloženy leteckým dopravcem nebo provozovatelem leteckých prací služební povinnosti,
g) dobou letové služby časový úsek začínající v hodině určené leteckým dopravcem nebo provozovatelem leteckých prací nebo skutečným zahájením služby přihlášením se člena posádky vrtulníku nebo letadla do služby, která zahrnuje let nebo sérii letů, a končící uplynutím doby poletové činnosti po posledním letu této letové služby,
h) dobou letu časový úsek od okamžiku, kdy se rotory vrtulníku začnou otáčet do okamžiku, kdy vrtulník naposledy zastaví na konci tohoto letu a rotory se zastaví, nebo časový úsek od okamžiku zahájení prvního pohybu letadla za účelem provedení vzletu až do okamžiku zastavení letadla na určeném místě stání nebo do vypnutí posledního motoru, nastane-li později,
i) dobou služby časový úsek začínající nástupem člena posádky vrtulníku nebo letadla do služby v hodině a místě nařízeném leteckým dopravcem nebo provozovatelem leteckých prací a končící okamžikem, kdy člen posádky vrtulníku nebo letadla nemá žádné služební povinnosti,
j) domovským letištěm pro letadla letiště v místě určeném členu posádky letadla provozovatelem leteckých prací,
k) domovským letištěm pro vrtulníky územně vymezená plocha nebo plocha vymezená na konstrukci, určená pro vzlety a přistání vrtulníků, nacházející se v místě určeném členu posádky vrtulníku leteckým dopravcem nebo provozovatelem leteckých prací,
l) kalendářním dnem časový úsek dvaceti čtyř hodin po sobě jdoucích začínající v 0.00 hod. místního času,
m) místní nocí nepřetržitý časový úsek osmi hodin mezi 22.00 hod. až 8.00 hod. místního času,
n) přemístěním přesun člena posádky vrtulníku nebo letadla z jednoho místa výkonu služby do druhého, s výjimkou jeho přepravy,
o) přepravou přesun člena posádky vrtulníku nebo letadla z místa výkonu služby do místa vhodného ubytování a zpět,
p) službou plnění povinností nařízených členu posádky vrtulníku nebo letadla leteckým dopravcem nebo provozovatelem leteckých prací souvisejících s jejich podnikáním jako držitele osvědčení leteckého dopravce nebo provozovatele leteckých prací,
q) vhodným ubytováním samostatná místnost pro každého člena posádky vrtulníku nebo letadla, umístěná v nehlučném prostředí, vybavená lůžkem, s dostatečnou ventilací, popřípadě zařízením pro regulaci teploty a intenzity světla a
r) základním odpočinkem nepřetržitá doba, během níž nejsou členu posádky vrtulníku nebo letadla uloženy žádné služební povinnosti.
 
§ 16
Doba služby
(1) Doba služby zahrnuje
a) dobu letové služby,
b) dobu částečného odpočinku,
c) dobu přemístění nebo přepravy,
d) dobu školení, povinného přezkušování a výcviku,
e) dobu povinného posuzování zdravotní způsobilosti,
f) dobu výkonu jiné činnosti vyžadované leteckým dopravcem nebo provozovatelem leteckých prací, zejména administrativní práce v kanceláři, účast na pravidelných hodnotících pohovorech prováděných osobou pověřenou leteckým dopravcem nebo provozovatelem leteckých prací, pravidelné předkládání zápisníků letů ke kontrole prováděné osobou pověřenou leteckým dopravcem nebo provozovatelem leteckých prací, udržování a aktualizace vlastní, leteckými předpisy stanovené, provozní dokumentace, u osob schválených do funkcí Úřadem pro civilní letectví vlastní výkon kontrolních oprávnění a provádění pravidelných školení nebo sekání trávy a další údržba vzletové a přistávací dráhy či místa pro vzlety a přistání.
(2) Letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací zajistí, aby celková doba služby člena posádky vrtulníku nebo letadla nepřekročila
a) 60 hodin v průběhu sedmi kalendářních dnů po sobě jdoucích,
b) 190 hodin v průběhu dvaceti osmi kalendářních dnů po sobě jdoucích,
c) 1800 hodin v průběhu dvanácti kalendářních měsíců po sobě jdoucích.
 
§ 17
Doba letu
(1) Letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací zajistí, aby celková doba letu všech letů nebo celkový počet všech startů pro jednopilotní posádku vrtulníku nebo letadla nepřekročily
a) 7 hodin nebo 70 startů v průběhu dvaceti čtyř hodin po sobě jdoucích,
b) 90 hodin v průběhu dvaceti osmi kalendářních dnů po sobě jdoucích,
c) 900 hodin v průběhu dvanácti kalendářních měsíců po sobě jdoucích.
(2) Letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací může zvýšit limit podle odstavce 1 písm. a) nejvýše o jednu hodinu nebo 10 startů, a to maximálně třikrát v sedmi kalendářních dnech po sobě jdoucích.
(3) Letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací zajistí, aby celková doba letu všech letů nebo celkový počet všech startů pro vícepilotní posádku vrtulníku nebo letadla nepřekročily 8 hodin nebo 80 startů v průběhu dvaceti čtyř hodin po sobě jdoucích.
(4) Letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací může zvýšit limit podle odstavce 1 písm. b) se souhlasem člena posádky vrtulníku nebo letadla nejvýše o 10 hodin, a to maximálně čtyřikrát v období dvanácti kalendářních měsíců po sobě jdoucích. Tento limit nelze zvýšit ve dvou po sobě jdoucích kalendářních měsících.
 
§ 18
Doba letové služby
(1) Doba letové služby zahrnuje
a) dobu letu včetně předletové přípravy,
b) dobu prostojů po započetí služby,
c) dobu stání vrtulníku nebo letadla při mezipřistání,
d) dobu bezpečnostních přestávek,
e) dobu poletové činnosti,
f) dobu výkonu činností uvedených v § 16 odst. 1, následuje-li po nich let bez předchozího základního odpočinku.
(2) Letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací stanoví čas zahájení letové služby tak, aby umožnil provedení dostatečné předletové přípravy podle typu vrtulníku nebo letadla a druhu provozu. Předletovou přípravou se rozumí kontrola stavu vrtulníku nebo letadla před provedením letu a navigační a jiná příprava na let prováděná v souladu se schválenou Provozní příručkou leteckého dopravce nebo provozovatele leteckých prací. Délka doby předletové přípravy činí nejméně 15 minut.
(3) Letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací stanoví dobu poletové činnosti po skončení posledního letu dané služby podle typu vrtulníku nebo letadla a druhu provozu. Poletovou činností se rozumí uvedení vrtulníku nebo letadla do stavu schopného předání pozemním technickým složkám po skončení všech aktivit na jejich palubě, rozbor letu s posádkou a podání hlášení o průběhu letu a mimořádných událostech, které během něho nastaly. Délka doby poletové činnosti činí alespoň 15 minut.
(4) Maximální denní limit doby letové služby je 12 hodin.
(5) Letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací poskytne členu posádky vrtulníku nebo letadla bezpečnostní přestávku v délce alespoň 30 minut nejdéle po čtyřech hodinách třiceti minutách doby letu.
(6) Jestliže počet přistání během doby letové služby přesáhne 4 přistání za hodinu, poskytne letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací členu posádky vrtulníku nebo letadla bezpečnostní přestávku po každých třech hodinách doby letu. Bezpečnostní přestávka slouží výhradně k odpočinku.
(7) Nastanou-li během doby letové služby podle odstavce 3 okolnosti, za nichž nelze poskytnout po třech hodinách doby letu bezpečnostní přestávku, lze bezpečnostní přestávku zahájit z důvodu dokončení letu později, nejdéle však po třech hodinách patnácti minutách.
(8) Letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací může stanovit letovou službu jako dělenou letovou službu. Stanoví-li letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací letovou službu jako dělenou letovou službu, může zvýšit maximální denní limit doby letové služby na 15 hodin.
 
§ 19
Požadavky na odpočinek
(1) Letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací zajistí, aby byl členu posádky vrtulníku nebo letadla poskytnut základní odpočinek před zahájením letové služby v délce alespoň jedenácti hodin s možností odpočinku na lůžku nejméně osmi hodin.
(2) Letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací může zkrátit dobu základního odpočinku až na 9 hodin, jestliže doba následujícího základního odpočinku bude o dobu zkrácení prodloužena.
(3) Letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací prodlouží dobu základního odpočinku
a) na 36 hodin zahrnujících 2 místní noci v období sedmi kalendářních dnů po sobě jdoucích, které začíná v 0.00 hod. jednotného světového času ve dni následujícím po dni, v němž člen posádky vrtulníku nebo letadla nastoupil do služby po ukončení předchozího prodlouženého základního odpočinku podle tohoto ustanovení nebo podle písmene b),
b) na 60 hodin zahrnujících 3 místní noci v období deseti kalendářních dnů po sobě jdoucích, které začíná v 0.00 hod. jednotného světového času ve dni následujícím po dni, v němž člen posádky vrtulníku nebo letadla nastoupil do služby po ukončení předchozího prodlouženého základního odpočinku podle písmene a) nebo podle tohoto ustanovení.
(4) Letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací stanoví v rozpisu služeb členu posádky vrtulníku nebo letadla dny volna v rozsahu
a) 7 dnů v kalendářním měsíci, do kterých lze zahrnout dobu základního odpočinku, a
b) 24 dnů v kalendářním čtvrtletí, do kterých lze zahrnout dobu základního odpočinku.
(5) Den volna musí zahrnovat dvě místní noci. Den volna stanovený v rozpisu služeb, který nebyl z provozních důvodů poskytnut, musí být členu posádky vrtulníku nebo letadla v nejbližším možném termínu nahrazen jiným dnem volna.
(6) Nad rámec dnů volna podle odstavce 4 může letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací poskytnout členu posádky vrtulníku nebo letadla další dny volna, do kterých lze zahrnout dobu základního odpočinku.
 
§ 20
Požadavky na ubytování
Letecký dopravce nebo provozovatel leteckých prací zajistí členu posádky vrtulníku nebo letadla vhodné ubytování, jestliže
a) dočasně změní členu posádky vrtulníku nebo letadla domovské letiště,
b) poskytne členu posádky vrtulníku nebo letadla částečný odpočinek, nebo
c) člen posádky vrtulníku nebo letadla tráví dobu odpočinku mimo domovské letiště na základě příkazu leteckého dopravce nebo provozovatele leteckých prací.
 
ČÁST ČTVRTÁ
BEZPEČNOSTNÍ LETOVÁ NORMA PROVOZOVATELE LETECKÉ ZÁCHRANNÉ SLUŽBY
 
§ 21
Základní pojmy
Pro účely části čtvrté této vyhlášky se rozumí
a) časem zahájení služby hodina určená provozovatelem letecké záchranné služby k nástupu člena posádky vrtulníku do služby,
b) členem letové posádky vrtulníku pilot, palubní technik a letecký navigátor, určený do služby ve vrtulníku během doby letu,
c) členem posádky vrtulníku člen letové posádky a palubní průvodčí s příslušným průkazem způsobilosti, který se účastní letu na palubě vrtulníku,
d) dnem časový úsek dvaceti čtyř hodin po sobě jdoucích začínající v 0.00 hod. jednotného světového času,
e) dnem volna kalendářní den vyznačený v rozpisu služeb domovského letiště, kdy nejsou členu posádky vrtulníku uloženy provozovatelem letecké záchranné služby žádné služební povinnosti,
f) dobou letové služby letecké záchranné služby časový úsek začínající v hodině, v níž člen posádky vrtulníku v průběhu své služby na základně letecké záchranné služby přijal výzvu k letu nebo sérii letů letecké záchranné služby, a končící uplynutím doby poletové činnosti související s tímto letem,
g) dobou letu časový úsek od okamžiku, kdy se rotory vrtulníku začnou otáčet do okamžiku, kdy vrtulník naposledy zastaví na konci tohoto letu a rotory se zastaví,
h) dobou služby časový úsek začínající nástupem člena posádky vrtulníku do služby v hodině a místě nařízeném provozovatelem letecké záchranné služby a končící okamžikem, kdy člen posádky vrtulníku nemá žádné služební povinnosti,
i) domovským letištěm územně vymezená plocha nebo plocha vymezená na konstrukci, určená pro vzlety a přistání vrtulníků, nacházející se v místě určeném členu posádky vrtulníku provozovatelem letecké záchranné služby,
j) kalendářním dnem časový úsek dvaceti čtyř hodin po sobě jdoucích začínající v 0.00 hod. místního času,
k) místní nocí nepřetržitý časový úsek osmi hodin mezi 22.00 hod. až 8.00 hod. místního času,
l) přemístěním přesun člena posádky vrtulníku z jednoho místa výkonu služby do druhého, s výjimkou jeho přepravy,
m) přepravou přesun člena posádky vrtulníku z místa výkonu služby do místa vhodného ubytování a zpět,
n) službou plnění povinností nařízených členu posádky vrtulníku provozovatelem letecké záchranné služby a souvisejících s jeho podnikáním jako držitele osvědčení leteckého dopravce,
o) službou letecké záchranné služby služba zajišťující provádění letu letecké záchranné služby včetně doby připravenosti vrtulníku a členů posádky vrtulníku reagovat na výzvu k letu letecké záchranné služby,
p) vhodným ubytováním samostatná místnost pro každého člena posádky vrtulníku, umístěná v nehlučném prostředí, vybavená lůžkem, s dostatečnou ventilací, popřípadě zařízením pro regulaci teploty a intenzity světla,
q) základním odpočinkem nepřetržitá doba, během níž nejsou členu posádky vrtulníku uloženy žádné služební povinnosti,
r) základnou pro leteckou záchrannou službu územně vymezená plocha nebo plocha vymezená na konstrukci, určená pro vzlety a přistání vrtulníků, na které členové posádky vrtulníku vykonávají leteckou záchrannou službu.
 
§ 22
Doba služby
(1) Doba služby zahrnuje
a) dobu výkonu služby letecké záchranné služby,
b) dobu přemístění nebo přepravy,
c) dobu školení, povinného přezkušování a výcviku,
d) dobu povinného posuzování zdravotní způsobilosti,
e) dobu výkonu jiné činnosti vyžadované provozovatelem letecké záchranné služby, zejména administrativní práce v kanceláři, udržování a aktualizace vlastní, leteckými předpisy stanovené, provozní dokumentace, sekání trávy a další údržba místa pro vzlety a přistání, úklid hangáru, mytí vrtulníku a další údržba techniky,
která se započítává do doby služby plně, není-li v § 25 odst. 1 stanoveno jinak.
(2) Provozovatel letecké záchranné služby zajistí, aby celková doba služby člena posádky vrtulníku nepřekročila
a) 60 hodin v průběhu sedmi kalendářních dní po sobě jdoucích,
b) 200 hodin v průběhu dvaceti osmi kalendářních dní po sobě jdoucích,
c) 1800 hodin v průběhu dvanácti kalendářních měsíců po sobě jdoucích.
 
§ 23
Doba letu
Provozovatel letecké záchranné služby zajistí, aby celková doba letu všech letů pro člena posádky vrtulníku nepřekročila
a) 7 hodin v průběhu dvaceti čtyř hodin po sobě jdoucích,
b) 90 hodin v průběhu dvaceti osmi kalendářních dní po sobě jdoucích,
c) 900 hodin v průběhu dvanácti kalendářních měsíců po sobě jdoucích.
 
§ 24
Doba letové služby
Doba letové služby zahrnuje
a) dobu letu včetně předletové přípravy,
b) dobu čekání na odlet vrtulníku po výzvě k letu letecké záchranné služby,
c) dobu stání vrtulníku při mezipřistání,
d) dobu poletové činnosti.
 
§ 25
Doba výkonu služby letecké záchranné služby
(1) Doba výkonu služby letecké záchranné služby zahrnuje
a) dobu letové služby a
b) dobu připravenosti k okamžitému vzletu k letu letecké záchranné služby, která se započítává do doby služby polovinou své délky.
(2) Provozovatel letecké záchranné služby stanoví čas zahájení výkonu služby letecké záchranné služby tak, aby umožnil provedení dostatečné předletové přípravy alespoň 15 minut před první možnou výzvou k letu letecké záchranné služby. Předletovou přípravou se rozumí kontrola stavu vrtulníku před provedením letu a navigační a jiná příprava na let prováděná v souladu se schválenou Provozní příručkou provozovatele letecké záchranné služby.
(3) Provozovatel letecké záchranné služby stanoví dobu poletové činnosti po ukončení posledního letu dané služby letecké záchranné služby podle typu vrtulníku a druhu provozu. Poletovou činností se rozumí uvedení vrtulníku do stavu schopného předání pozemním technickým složkám po skončení všech aktivit na jeho palubě, rozbor letu s posádkou a podání hlášení o průběhu letu a mimořádných událostech, které během něho nastaly. Doba poletové činnosti činí alespoň 15 minut.
(4) Provozovatel letecké záchranné služby zajistí, aby celková doba výkonu služby letecké záchranné služby člena posádky vrtulníku nepřesáhla 15 hodin v průběhu dvaceti čtyř hodin po sobě jdoucích.
(5) Dobu výkonu služby letecké záchranné služby podle odstavce 1 lze prodloužit, jestliže člen posádky vrtulníku v jejím průběhu obdrží výzvu k letu letecké záchranné služby, a to o dobu nezbytnou k jeho provedení.
(6) Maximální denní limit doby letové služby pro vícepilotní posádku vrtulníku je
a) u letů prováděných podle pravidel pro lety za viditelnosti 12 hodin a
b) u letů prováděných podle pravidel pro lety podle přístrojů 10 hodin.
(7) Maximální denní limit doby letové služby pro jednopilotní posádku vrtulníku je 10 hodin.
(8) Maximální denní limit doby letové služby pro člena letové posádky vrtulníku, který vykonává jednu letovou službu ve vícepilotní i jednopilotní posádce vrtulníku, se stanoví podle odstavce 4.
 
§ 26
Požadavky na odpočinek
(1) Provozovatel letecké záchranné služby zajistí, aby byl členu posádky vrtulníku poskytnut základní odpočinek před zahájením letové služby v délce alespoň jedenácti hodin s možností odpočinku na lůžku nejméně osmi hodin.
(2) Provozovatel letecké záchranné služby může členu posádky vrtulníku zkrátit dobu základního odpočinku až na 9 hodin za dodržení těchto podmínek:
a) provozovatel letecké záchranné služby zajišťuje službu letecké záchranné služby pouze v denní době od východu do západu slunce,
b) provozovatel letecké záchranné služby zajistí členu posádky vrtulníku v době základního odpočinku vhodné ubytování přímo na základně pro leteckou záchrannou službu.
(3) Provozovatel letecké záchranné služby prodlouží dobu základního odpočinku
a) na 36 hodin zahrnujících 2 místní noci v období sedmi kalendářních dnů po sobě jdoucích, které začíná v 0.00 hod. jednotného světového času ve dni následujícím po dni, v němž člen posádky vrtulníku nastoupil do služby po ukončení předchozího prodlouženého základního odpočinku podle tohoto ustanovení nebo podle písmene b),
b) na 60 hodin zahrnujících 3 místní noci v období deseti kalendářních dnů po sobě jdoucích, které začíná v 0.00 hod. jednotného světového času ve dni následujícím po dni, v němž člen posádky vrtulníku nastoupil do služby po ukončení předchozího prodlouženého základního odpočinku podle písmene a) nebo podle tohoto ustanovení.
(4) Provozovatel letecké záchranné služby stanoví v rozpisu služeb členu posádky vrtulníku dny volna v rozsahu
a) 7 dnů v kalendářním měsíci, do kterých lze zahrnout dobu základního odpočinku, a
b) 24 dnů v kalendářním čtvrtletí, do kterých lze zahrnout dobu základního odpočinku.
(5) Den volna musí zahrnovat dvě místní noci. Den volna stanovený v rozpisu služeb, který nebyl z provozních důvodů poskytnut, musí být členu posádky vrtulníku v nejbližším možném termínu nahrazen jiným dnem volna.
(6) Nad rámec dnů volna podle odstavce 4 může provozovatel letecké záchranné služby poskytnout členu posádky vrtulníku další dny volna, do kterých lze zahrnout dobu základního odpočinku.
 
§ 27
Požadavky na ubytování
(1) Provozovatel letecké záchranné služby zajistí členu posádky vrtulníku vhodné ubytování na základně pro leteckou záchrannou službu.
(2) Provozovatel letecké záchranné služby zajistí členu posádky vrtulníku vhodné ubytování také v případě, že člen posádky vrtulníku nemůže z provozních důvodů trávit dobu základního odpočinku v místě bydliště.
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
 
§ 28
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2006.
Ministr:
Mgr. Řebíček v. r.
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1899/2006 ze dne 12. prosince 2006, kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3922/91 o harmonizaci technických požadavků a správních postupů v oblasti civilního letectví.

Související dokumenty