120/2023 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
120/2023 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 19. dubna 2023,
kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 68c odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
Čl.I
Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku pro vojáky z povolání, ve znění nařízení vlády č. 427/2016 Sb. a nařízení vlády č. 192/2019 Sb., se mění takto:
1. V bodě III. písmena a) a b) včetně poznámky pod čarou č. 4 znějí:
"a) odborné hašení požárů a další hasičské práce prováděné profesionálními hasiči a soustavné provádění praktické výuky a výcviku s použitím izolačního dýchacího přístroje, respirátoru nebo filtrační masky a v obleku, který chrání proti sálavému teplu nebo chemickým či jiným nebezpečným látkám,
b) činnosti pozemního vojenského leteckého personálu4),
4) § 4 vyhlášky č. 279/1999 Sb., kterou se stanoví kategorie vojenského leteckého personálu, jejich kvalifikace a rozsah odborných znalostí a vzor průkazu vojenského leteckého personálu, ve znění pozdějších předpisů.".
2. V bodě III. písm. j) se slovo "bakteriologického" nahrazuje slovem "biologického".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Ministryně obrany:
Mgr. Černochová v. r.

Související dokumenty