143/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění vyhlášky č. 225/2016 Sb.

Schválený:
143/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 23. května 2023,
kterou se mění vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění vyhlášky č. 225/2016 Sb.
Ministerstvo vnitra v dohodě s Ministerstvem financí, Ministerstvem spravedlnosti, zpravodajskými službami a Generální inspekcí bezpečnostních sborů stanoví podle § 104 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění zákona č. 247/2017 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 277/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění vyhlášky č. 225/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 4 se slova "z důvodu operace u zlomenin kostí nebo operace" nahrazují slovy "vzniklé v souvislosti s operací zlomenin kostí nebo operací".
2. V § 7 odstavec 2 zní:
"(2) Hodnota bodu činí 1 % průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.".
Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.
3. V příloze č. 2 se v tabulce za položku 2.10.6 doplňují položky 2.11, 2.11.1 a 2.11.2, které znějí:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.11   Chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou 
     prací spojená s dočasnou pracovní neschopností pro tuto diagnózu o celkové době trvání  
     alespoň 12 měsíců během posledních 3 let, jejichž závažnost byla vyhodnocena      
     a) v klinickém neurologickém vyšetření při hodnocení 7 parametrů, kterými jsou palpační 
     bolestivost v lumbálním segmentu, Thomayerův příznak, Lasěgueův příznak, alterace    
     reflexů L2/4 nebo L5/S2, motorický deficit v příslušném myotomu, sensitivní deficit 
     v příslušném dermatomu a EMG průkaz axonální leze v příslušném nervovém kořenu, a na 
     základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň ve 
     4 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 5 parametrech a nad 60 let věku alespoň 
     v 6 parametrech, a současně       
     b) v radiologickém vyšetření při hodnocení morfologických změn v segmentech L3/4, L4/5 
     a L5/S1, kdy v každém z těchto 3 segmentů se hodnotí 5 parametrů, kterými jsou snížení 
     meziobratlové ploténky, protruze meziobratlové ploténky, Modicovy změny stupně 
     II nebo III obratlových těl, posun obratlového těla a artróza meziobratlových kloubů, 
     a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let 
     alespoň v 5 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 6 parametrech a nad 60 let 
     věku alespoň v 7 parametrech z celkově 15 hodnocených parametrů 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.11.1       - středně těžké formy                        200 - 400      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.11.2       - těžké formy                            401 - 700      
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    ".
4. V příloze č. 4 se v tabulce za položku 2.10.7 doplňují položky 2.11, 2.11.1 a 2.11.2, které znějí:
"
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.11   Chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou 
     prací spojená s dočasnou pracovní neschopností pro tuto diagnózu o celkové době trvání  
     alespoň 12 měsíců během posledních 3 let, jejichž závažnost byla vyhodnocena      
     a) v klinickém neurologickém vyšetření při hodnocení 7 parametrů, kterými jsou palpační 
     bolestivost v lumbálním segmentu, Thomayerův příznak, Lasěgueův příznak, alterace    
     reflexů L2/4 nebo L5/S2, motorický deficit v příslušném myotomu, sensitivní deficit 
     v příslušném dermatomu a EMG průkaz axonální leze v příslušném nervovém kořenu, a na 
     základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň ve 
     4 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 5 parametrech a nad 60 let věku alespoň 
     v 6 parametrech, a současně       
     b) v radiologickém vyšetření při hodnocení morfologických změn v segmentech L3/4, L4/5 
     a L5/S1, kdy v každém z těchto 3 segmentů se hodnotí 5 parametrů, kterými jsou snížení 
     meziobratlové ploténky, protruze meziobratlové ploténky, Modicovy změny stupně II nebo  
     III obratlových těl, posun obratlového těla a artróza meziobratlových kloubů, a na 
     základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let alespoň    
     v 5 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 6 parametrech a nad 60 let věku 
     alespoň v 7 parametrech z celkově 15 hodnocených parametrů                            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.11.1            - středně těžké formy                      1500 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.11.2            - těžké formy                        2000 - 3500    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    ".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Pokud byly bolest nebo ztížení společenského uplatnění způsobeny v důsledku služebního úrazu nebo nemoci z povolání přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky a nebylo-li přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky rozhodnuto o stanovení náhrady za bolest nebo náhrady za ztížení společenského uplatnění, stanoví se náhrada za bolest nebo náhrada za ztížení společenského uplatnění podle vyhlášky č. 277/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.
Ministr:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.

Související dokumenty