366/2020 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb.

Schválený:
366/2020 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 19. srpna 2020,
kterou se mění vyhláška č. 332/2006 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu chmele, révy, ovocných rodů a druhů a okrasných druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, ve znění vyhlášky č. 138/2020 Sb.
Změna: 386/2022 Sb.
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 3 odst. 8, § 7 odst. 6 písm. a) až k), n), p), s) a u), § 14 odst. 6, § 19 odst. 17 písm. a), b), c), f), h), m) a n), § 23 odst. 7, § 23a odst. 8 písm. a) až g) a § 24a odst. 7 zákona č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění zákona č. 178/2006 Sb., zákona č. 96/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 331/2010 Sb., zákona č. 54/2012 Sb., zákona č. 295/2017 Sb. a zákona č. 334/2020 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
Čl.I
zrušen
Čl.II
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu
Čl.III
Příloha č. 7 vyhlášky č. 96/2018 Sb., o množitelských porostech a rozmnožovacím materiálu ovocných rodů a druhů a jeho uvádění do oběhu, zní:
 
"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 96/2018 Sb.
Termíny pro podání žádosti o uznání množitelského porostu a rozmnožovacího materiálu pěstovaného v polních podmínkách a termíny oznámení o rozsahu výroby konformního rozmnožovacího materiálu ovocných rodů a druhů a materiálu uváděného do oběhu za zvláštních podmínek podle jednotlivých skupin porostů
I---------------I------------------------------------------------------------I
I Termín podání I         Název skupiny porostů           I
I---------------I------------------------------------------------------------I
I Do 30. dubna I Jahodník                          I
I        I------------------------------------------------------------I
I        I Semenné stromy a keře ovocných rodů a druhů        I
I        I------------------------------------------------------------I
I        I Podnože generativní a vegetativní             I
I        I------------------------------------------------------------I
I        I Matečné roubové stromy a keře ovocných rodů a druhů    I
I        I------------------------------------------------------------I
I        I Maliník a ostružiník                    I
I---------------I------------------------------------------------------------I
I Do 31. května I Zaškolkované podnože                    I
I        I------------------------------------------------------------I
I        I Jednoleté školkařské výpěstky k expedici          I
I        I------------------------------------------------------------I
I        I Víceleté školkařské výpěstky k expedici          I
I---------------I------------------------------------------------------------I
                                      ".
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl.IV
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2020.
Ministr:
Ing. Toman, CSc., v. r

Související dokumenty