235/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
235/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 25. července 2023,
kterou se mění vyhláška č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo financí stanoví podle § 57 odst. 23 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 4/2019 Sb.:
Čl.I
Příloha č. 4 k vyhlášce č. 79/2019 Sb., o způsobu výpočtu výše nároku na vrácení spotřební daně z minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě nebo při provádění hospodaření v lese, ve znění vyhlášky č. 165/2022 Sb. a vyhlášky č. 325/2022 Sb., se mění takto:
1. V nadpisu se slova "31. prosince 2023" nahrazují slovy "31. července 2023".
2. V úvodní větě se slova "31. prosince 2023" nahrazují slovy "31. července 2023".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po jejím vyhlášení.
Ministr zemědělství:
Mgr. Výborný v. r.
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.

Související dokumenty