242/2023 Sb. o stanovení podrobností značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů

Schválený:
242/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 26. července 2023
o stanovení podrobností značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 139 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 575/2006 Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 500/2012 Sb. a zákona č. 179/2022 Sb., k provedení § 134a odst. 2, § 134b odst. 3, § 134e odst. 3, § 134e odst. 6 písm. d), § 134e odst. 7 a 11, § 134l odst. 2, § 134m odst. 3, § 134p odst. 3, § 134p odst. 6 písm. d) a § 134p odst. 7 a 11:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušný právní předpis Evropské unie1) a upravuje
a) druh značkovací látky a barviva a jejich minimální množství v 1 litru minerálních olejů,
b) způsob odběru vzorku minerálního oleje,
c) způsob vedení evidence a její uchovávání,
d) seznam minerálních olejů, které nesmějí být značkovány a barveny nebo značkovány, a
e) seznam technologií, pro něž je značkování a barvení nebo značkování minerálních olejů na závadu jejich použití.
 
§ 2
Druh značkovací látky a barviva a jejich minimální množství v 1 litru minerálních olejů
(1) Ke značkování a barvení vybraných minerálních olejů podle části páté zákona o spotřebních daních se použije tekutá směs značkovače a barviva. Jako značkovač se použije chemický přípravek s obchodním názvem ACCUTRACE
TM
PLUS, který obsahuje značkovací látku s chemickým názvem butoxybenzen (číslo CAS 1126-79-0). Jako barvivo se použije zejména červené barvivo s obchodním názvem SOLVENT RED 19, které obsahuje chemickou látku s chemickým názvem N-ethyl-1-(4-(fenylazo) fenylazo)-2-naftylamin (číslo CAS 6368-72-5). Pro značkování značkovačem ACCUTRACE
TM
PLUS se použije minimálně 12,5 mg a maximálně 18,75 mg značkovače na litr minerálního oleje, což odpovídá obsahu značkovací látky butoxybenzen minimálně 9,5 mg a maximálně 14,25 mg na litr minerálního oleje. Pro barvení se použije takové minimální množství barviva, které prokazatelně zabarví minerální olej do červena a bude kvalitativně stanovitelné.
(2) Ke značkování některých dalších minerálních olejů podle části šesté zákona o spotřebních daních, s výjimkou minerálních olejů podle § 134m odst. 1 písm. a) a f) až h) zákona o spotřebních daních, se použije jako značkovač chemický přípravek s obchodním názvem ACCUTRACE
TM
PLUS, který obsahuje značkovací látku s chemickým názvem butoxybenzen (číslo CAS 1126-79-0). Pro značkování značkovačem ACCUTRACE
TM
PLUS se použije minimálně 12,5 mg a maximálně 18,75 mg značkovače na litr minerálního oleje, což odpovídá obsahu značkovací látky butoxybenzen minimálně 9,5 mg a maximálně 14,25 mg na litr minerálního oleje.
Způsob odběru vzorku minerálního oleje
 
§ 3
(1) Vzorek vybraného minerálního oleje podle části páté zákona o spotřebních daních a některého dalšího minerálního oleje podle části šesté zákona o spotřebních daních, s výjimkou minerálních olejů podle § 134m odst. 1 písm. a) a f) až h) zákona o spotřebních daních, (dále jen "vzorek") je oprávněn odebrat orgán Celní správy České republiky, orgán Finanční správy České republiky nebo Česká obchodní inspekce (dále jen "příslušný státní orgán"). K odběru vzorku přizve příslušný státní orgán osobu, která s minerálním olejem nebo se strojem, pro nějž byl minerální olej určen, v rozhodné době disponovala nebo manipulovala (dále jen "kontrolovaná osoba"); není-li to možné, může přizvat jakoukoliv osobu, která je plně svéprávná a na kontrole nezúčastněná.
(2) Při odběru vzorku se příslušný státní orgán řídí postupem uvedeným
a) v příloze č. 1 k této vyhlášce, je-li vzorek odebírán z nádoby, která je ve spojení s motorem, nebo
b) v ČSN EN ISO 3170 Kapalné ropné výrobky - ruční odběr vzorků v ostatních případech.
(3) Příslušný státní orgán provede vždy bezprostředně před odběrem vzorku proplach odběrového zařízení za přítomnosti osoby uvedené v odstavci 1. Proplach se provádí postupem uvedeným v příloze č. 1 k této vyhlášce, je-li vzorek odebírán z nádoby, která je ve spojení s motorem, nebo v ČSN EN ISO 3170 Kapalné ropné výrobky - ruční odběr vzorků v ostatních případech.
 
§ 4
(1) Zjistí-li příslušný státní orgán u minerálního oleje, který není dovoleno značkovat a barvit podle § 134b odst. 2 zákona o spotřebních daních, zabarvení odpovídající směsi značkovače a barviva podle § 2 odst. 1, oddělí ze vzorku odebraného podle § 3 odst. 2 část pro provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou, část pro kontrolní uložení a část pro kontrolovanou osobu. V případě, že kontrolovaná osoba nepožaduje vzorek pro vlastní potřebu a tuto skutečnost potvrdí do protokolu o odběru vzorku, odebírá se pouze vzorek pro příslušnou akreditovanou osobu a vzorek pro kontrolní uložení.
(2) Nezjistí-li příslušný státní orgán při kontrole u minerálního oleje, který musí být značkován a barven podle části páté zákona o spotřebních daních, zabarvení odpovídající směsi značkovače a barviva podle § 2 odst. 1, oddělí ze vzorku odebraného podle § 3 odst. 2 část pro provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou, část pro kontrolní uložení a část pro kontrolovanou osobu. V případě, že kontrolovaná osoba nepožaduje vzorek pro vlastní potřebu a tuto skutečnost potvrdí do protokolu o odběru vzorku, odebírá se pouze vzorek pro příslušnou akreditovanou osobu a vzorek pro kontrolní uložení.
(3) Při kontrole minerálních olejů uvedených v části šesté zákona o spotřebních daních, s výjimkou minerálních olejů uvedených v § 134m odst. 1 písm. a) a f) až h) zákona o spotřebních daních, postupuje příslušný státní orgán obdobně podle odstavců 1 a 2.
 
§ 5
(1) Minimální objem odebraného vzorku je 210 cm
3
, v případě, že kontrolovaná osoba nepožaduje vzorek pro vlastní potřebu, je minimální objem odebraného vzorku 140 cm
3
. Pro příslušnou akreditovanou osobu se oddělí alespoň 70 cm
3
, pro kontrolní uložení také alespoň 70 cm
3
a pro kontrolovanou osobu alespoň 70 cm
3
.
(2) Příslušný státní orgán zajistí, aby nedošlo ke zničení, záměně, upravení nebo zneužití vzorku odebraného pro provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou a vzorku odebraného pro kontrolní uložení. Odebraný vzorek uloží ve vzorkovnici, kterou označí, zapečetí a zamezí přístupu světla.
 
§ 6
(1) Při každém odběru vzorku příslušný státní orgán sepíše protokol.
(2) Protokol obsahuje
a) evidenční číslo protokolu,
b) označení příslušného státního orgánu, který odběr provádí,
c) identifikační údaje kontrolované osoby, případně jiné osoby, přizvané k odběru vzorku,
d) datum, čas a místo uskutečnění odběru vzorku,
e) typ a označení nádrže nebo nádoby, ze které byl vzorek odebrán; pokud je vzorek odebírán z nádoby, která je ve spojení s vozidlem, státní poznávací značku vozidla, pokud je vozidlo takovou značkou opatřeno, způsob odběru vzorku,
f) potvrzení kontrolované osoby o nepožadování kontrolního vzorku, pokud kontrolní vzorek podle § 4 odst. 1 nebo 2 pro vlastní potřebu nepožaduje,
g) výsledek kontroly provedené podle § 4,
h) číslo pečeti, označení odebraného vzorku a uvedení jeho množství,
i) jména a příjmení osob zúčastněných při odběru vzorku a jejich podpisy a
j) jméno, příjmení a funkci osoby, která kontrolu provádí, a její podpis.
(3) Protokol se pořizuje ve dvou vyhotoveních. Obě vyhotovení musí být podepsána všemi zúčastněnými osobami. Jedno vyhotovení protokolu si ponechá příslušný státní orgán k založení do evidence o odebraných vzorcích. Druhé vyhotovení protokolu obdrží kontrolovaná osoba. Vzor protokolu je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.
(4) Je-li vzorek doručován příslušné akreditované osobě, vyhotoví příslušný státní orgán průvodní list požadující provedení analýzy příslušnou akreditovanou osobou, který bude obsahovat identifikační údaje týkající se odebraného vzorku; průvodní list však nesmí obsahovat údaje o kontrolované osobě a o místě a datu provedení odběru.
 
§ 7
(1) Příslušný státní orgán doručí vzorek po jeho odběru bez zbytečných průtahů příslušné akreditované osobě prostřednictvím nejméně dvou současně přítomných fyzických osob.
(2) Příslušná akreditovaná osoba potvrdí převzetí vzorku. V případě, že při převzetí je patrné poškození obalu nebo jsou zřejmé jiné nesrovnalosti, vyznačí příslušná akreditovaná osoba tuto skutečnost při potvrzování převzetí. Vyznačené zjištění potvrdí podpisem jak osoba, která vzorek přijímá, tak osoby, které vzorek doručují.
(3) V případě, že poškození obalu nebo jiné nesrovnalosti jsou takového druhu, že by mohly mít za následek zpochybnění důvěryhodnosti analýzy, příslušná akreditovaná osoba neprodleně písemně o této skutečnosti informuje příslušný státní orgán a analýzu vzorku neprovede.
(4) Příslušný státní orgán, který odebral nebo převzal vzorek pro kontrolní uložení, jej uloží a uchovává po dobu tří let ode dne odběru. Kontrolní vzorek se uchovává v pevně uzavřené nádobě z tmavého skla nebo obalené kovovou fólií, aby se zamezilo přístupu světla. Nádoba se plní vzorkem maximálně do 90 % jejího objemu, poté je uzavřena a uložena v temnu při stálé teplotě mezi 5 až 10°C.
 
§ 8
Způsob vedení evidence a její uchovávání
(1) Fyzické osoby a právnické osoby, které vyrábějí, zpracovávají, dopravují, skladují, nakupují nebo jinak nabývají, prodávají nebo spotřebovávají vybrané minerální oleje podle části páté zákona o spotřebních daních a některé další minerální oleje podle části šesté zákona o spotřebních daních, s výjimkou minerálních olejů podle § 134m odst. 1 písm. a) a f) až h) zákona o spotřebních daních, vedou evidenci a provádějí týdenní bilanci o druzích, množství a jakosti vyrobených, zpracovaných, dovezených, skladovaných, převzatých a vydávaných minerálních olejů včetně údajů o podnikajících fyzických osobách a o právnických osobách, které jim minerální oleje dodávají, jakož i o právnických a fyzických osobách, kterým minerální oleje vydávají.
(2) Fyzické osoby a právnické osoby, které nakládají s vybranými minerálními oleji podle části páté zákona o spotřebních daních a některými dalšími minerálními oleji podle části šesté zákona o spotřebních daních, s výjimkou minerálních olejů podle § 134m odst. 1 písm. a) a f) až h) zákona o spotřebních daních, vedou evidenci o vydaných a přijatých potvrzeních o jakosti minerálních olejů.
(3) Výrobci směsi značkovací látky a barviva nebo značkovací látky vedou evidenci a provádějí týdenní bilanci o množství, vlastnostech a složení vyrobené směsi značkovací látky a barviva nebo značkovací látky, o fyzických osobách a o právnických osobách, kterým směs značkovací látky a barviva nebo značkovací látku dodávají.
(4) Uživatelé směsi značkovací látky a barviva nebo značkovací látky vedou evidenci o množství, vlastnostech a složení převzaté směsi značkovací látky a barviva nebo značkovací látky, o jejím použití a o fyzických osobách nebo právnických osobách, které jim směs značkovací látky a barviva nebo značkovací látku dodávají.
(5) V evidenci vedené podle odstavců 1, 3 a 4 se uvádějí o právnických osobách a fyzických osobách tyto údaje:
a) u podnikatelů obchodní firma nebo název, sídlo a identifikační číslo právnické osoby, bylo-li přiděleno; jméno a příjmení, místo pobytu, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby, bylo-li přiděleno,
b) u fyzických osob jméno a příjmení a místo pobytu.
(6) Údaje v evidenci se uchovávají po dobu 10 let od konce kalendářního roku, ve kterém byly zaevidovány.
 
§ 9
Seznam minerálních olejů, které nesmějí být značkovány a barveny nebo značkovány
(1) Seznam minerálních olejů, které nesmějí být značkovány a barveny z důvodu, že by značkování a barvení mohlo být na závadu jejich použití, je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Seznam minerálních olejů, které nesmějí být značkovány z důvodu, že by značkování mohlo být na závadu jejich použití, je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.
 
§ 10
Seznam technologií, pro něž je značkování a barvení nebo značkování minerálních olejů na závadu jejich použití
(1) Seznam technologií, pro něž je značkování a barvení minerálních olejů na závadu jejich použití, je uveden v příloze č. 5 k této vyhlášce.
(2) Seznam technologií, pro něž je značkování minerálních olejů na závadu jejich použití, je uveden v příloze č. 6 k této vyhlášce.
 
§ 11
Technický předpis
Tato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti.
 
§ 12
Přechodná ustanovení
1. Při značkování a barvení vybraných minerálních olejů podle části páté zákona o spotřebních daních a značkování některých dalších minerálních olejů podle části šesté zákona o spotřebních daních, s výjimkou minerálních olejů podle § 134m odst. 1 písm. a) a f) až h) zákona o spotřebních daních, lze do dne 18. ledna 2024 postupovat i podle vyhlášky č. 61/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. U vybraných minerálních olejů podle části páté zákona o spotřebních daních a u některých dalších minerálních olejů podle části šesté zákona o spotřebních daních, s výjimkou minerálních olejů podle § 134m odst. 1 písm. a) a f) až h) zákona o spotřebních daních, které byly na daňovém území Evropské unie přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky uvedeny do volného daňového oběhu a označkovány značkovačem ACCUTRACE
TM
PLUS, se pro účely posouzení splnění povinností v oblasti značkování a barvení těchto vybraných minerálních olejů nebo značkování těchto některých dalších minerálních olejů a povinností s tím souvisejících postupuje podle vyhlášky č. 61/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. To neplatí, pokud osoba nakládající s minerálním olejem, který byl dopraven na daňové území České republiky ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, prokáže, že minerální olej byl uveden do volného daňového oběhu na daňovém území jiného členského státu, ve kterém byl podle právních předpisů tohoto členského státu ke dni uvedení minerálního oleje do volného daňového oběhu značkovačem ACCUTRACE
TM
PLUS, a značkování je provedeno v souladu s touto vyhláškou.
3. U vybraných minerálních olejů podle části páté zákona o spotřebních daních a u některých dalších minerálních olejů podle části šesté zákona o spotřebních daních, s výjimkou minerálních olejů podle § 134m odst. 1 písm. a) a f) až h) zákona o spotřebních daních, které byly na daňovém území Evropské unie do dne 18. ledna 2024 uvedeny do volného daňového oběhu označkované značkovačem SOLVENT YELLOW 124, se pro účely značkování a barvení těchto vybraných minerálních olejů nebo značkování těchto některých dalších minerálních olejů a povinností s tím souvisejících postupuje podle vyhlášky č. 61/2007 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. To neplatí, pokud osoba nakládající s minerálním olejem, který byl dopraven na daňové území České re- publiky ode dne 19. ledna 2024, prokáže, že minerální olej byl uveden do volného daňového oběhu na daňovém území jiného členského státu, ve kterém již SOLVENT YELLOW 124 nebyl podle právních předpisů tohoto členského státu ke dni uvedení minerálního oleje do volného daňového oběhu značkovačem.
 
§ 13
Zrušovací ustanovení
{{odstavec}]Zrušují se:
1. Vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů.
2. Vyhláška č. 211/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů.
3. Vyhláška č. 169/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování některých dalších minerálních olejů, ve znění vyhlášky č. 211/2012 Sb.
 
§ 14
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr:
Ing. Síkela v. r.
 
Příl. 1
Odběr vzorku z nádoby spojené s motorem
1. K odběru vzorku minerálního oleje z nádoby, která je ve spojení s motorem, příslušný státní orgán použije přenosné odběrové (vzorkovací) zařízení.
2. Proplach odběrového zařízení před odběrem vzorku (§ 3 odst. 3) provede příslušný státní orgán minerálním olejem z kontrolované nádrže do nádoby k tomu určené. K proplachu použije nejméně 100 cm
3
minerálního oleje.
3. Při vlastním odběru vzorku postupuje příslušný státní orgán podle přiloženého návodu k obsluze odběrového zařízení.
4. Před použitím odběrového zařízení a po jeho použití je nezbytné otřít ty jeho části, které přijdou do styku s minerálním olejem v nádrži.
 
Příl. 2
VZOR


 
Příl. 3
Seznam minerálních olejů, které nesmějí být značkovány a barveny z důvodu, že by značkování a barvení mohlo být na závadu jejich použití
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název a specifikace výrobku                                Kód nomenklatury
1)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Střední oleje pro jiné účely - petrolej (kerosen) ostatní ex
2)
2710 19 25 Specifikace: oleje určené 1.1 pro výrobu pevných a kapalných podpalovačů, lampových olejů a petroleje na svícení, 1.2 pro výrobu přípravků na leštění a čištění, 1.3 pro výrobu fólií PVC a kovových fólií, 1.4 pro výrobu laků, barev, ředidel a tmelů, 1.5 pro výrobu čisticích prostředků pro polygrafii, 1.6 pro výrobu čistících gelů na ruce, 1.7 pro výrobu mikrokapslí používaných při výrobě průpisového papíru, 1.8 pro jiskrové a elektroerozní obrábění kovů, 1.9 v nezměněné formě pro čištění. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Střední oleje ostatní ex
2)
2710 19 29 Specifikace: oleje určené 2.1 pro výrobu pevných a kapalných podpalovačů, lampových olejů a petroleje na svícení, 2.2 pro výrobu přípravků na leštění a čištění, 2.3 pro výrobu fólií PVC a kovových fólií, 2.4 pro výrobu laků, barev, ředidel a tmelů, 2.5 pro výrobu čisticích prostředků pro polygrafii, 2.6 pro výrobu čistících gelů na ruce, 2.7 pro výrobu mikrokapslí používaných při výrobě průpisového papíru, 2.8 pro jiskrové a elektroerozní obrábění kovů, 2.9 v nezměněné formě pro čištění. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Těžké plynové oleje ex
2)
2710 1948 o obsahu síry převyšujícím 0,2 % hmotnostních ex
2)
2710 20 19 o obsahu síry převyšujícím 0,2 % hmotnostních Specifikace: oleje určené 3.1 pro výrobu pevných a kapalných podpalovačů, lampových olejů a petroleje na svícení, 3.2 pro výrobu přípravků na leštění a čištění, 3.3 pro výrobu tiskových barev, 3.4 pro výrobu farmaceutických, kosmetických a veterinárních výrobků, 3.5 pro výrobu nátěrových hmot a ředidel, 3.6 pro tváření a obrábění, 3.7 pro hydraulické a oběhové systémy, 3.8 pro odbedňování betonových konstrukcí, 3.9 pro technické účely, 3.10 jako transformátorové a elektroizolační oleje, 3.11 jako tlumičové oleje, 3.12 jako separační kapaliny k uvolňování z forem, 3.13 jako kalibrační kapaliny, 3.14 jako testovací a zkušební kapaliny pro vznětové motory. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vysvětlivky:
1)
Kódem nomenklatury se rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87/ES ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění platném ke dni 1. ledna 2018.
2)
Označení "ex" před kódem nomenklatury znamená, že značkovány a barveny nesmějí být pouze ty minerální oleje, které jsou v této příloze takto označeny.
 
Příl. 4
Seznam minerálních olejů, které nesmějí být značkovány z důvodu, že by značkování mohlo být na závadu jejich použití
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název a specifikace výrobku                                Kód nomenklatury
1)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Těžké topné oleje ex
2)
2710 19 62 ex
2)
2710 19 64 ex
2)
2710 19 68 ex
2)
2710 20 31 ex
2)
2710 20 35 ex
2)
2710 20 39 Specifikace: oleje určené 1.1 pro odbedňování betonových konstrukcí, 1.2 jako separační kapaliny k uvolňování z forem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Motorové oleje, mazací oleje pro kompresory, mazací oleje pro turbíny ex
2)
2710 19 81 Specifikace: oleje určené 2.1 pro benzinové motory klasifikované dle API, SF, SG, SH, SJ a vyšší klasifikace, 2.2 pro naftové motory klasifikované dle API CE, CF, CF-4, CG 4, CH 4 a vyšší klasifikace, 2.3 pro vysokootáčkové motory, 2.4 pro letecké turbínové motory. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Oleje hydraulické, kapaliny pro hydraulické účely ex
2)
2710 19 83 Specifikace: oleje 3.1 klasifikované dle ČSN EN ISO 6743-4- HH, HL, HM a HV, 3.2 klasifikované dle DIN 51 524 HL, HLP a HVLP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. Převodové oleje a oleje pro redaktory ex
2)
2710 19 87 Specifikace: oleje 4.1 klasifikované dle API GL-3, GL-4, GL-5, GL-6 a vyšší klasifikace, 4.2 určené pro hydrodynamické a automatické převodovky, 4.3 určené pro průmyslové mechanické převodovky. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5. Ostatní mazací oleje a ostatní oleje ex
2)
2710 19 99 Specifikace: oleje určené 5.1 pro kalení a přenos tepla s funkčními přísadami, 5.2 pro válcování kovů za studena, 5.3 jako změkčovadla při výrobě pryží, 5.4 jako oleje ložiskové, 5.5 jako mazací oleje pro vysokoobrátková ložiska, 5.6 jako mazací a konzervační prostředky v letectví, 5.7 pro automobilová plastická maziva obsahující více než 70 % minerálních olejů, 5.8 pro plastická maziva obsahující více než 70 % minerálních olejů. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vysvětlivky:
1)
Kódem nomenklatury se rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87/ES ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění platném ke dni 1. ledna 2018.
2)
Označení "ex" před kódem nomenklatury znamená, že značkovány a barveny nesmějí být pouze ty minerální oleje, které jsou v této příloze takto označeny.
 
Příl. 5
Seznam technologií, pro něž je značkování a barvení minerálních olejů na závadu jejich použití
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název výrobku a specifikace technologií                          Kód nomenklatury
1)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Střední oleje pro jiné účely - petrolej (kerosen) ostatní 2710 19 25 Specifikace technologií: technologie 1.1 pro výrobu pevných a kapalných podpalovačů, lampových olejů a petroleje na svícení, 1.2 pro výrobu přípravků na leštění a čištění, 1.3 pro výrobu fólií PVC a kovových fólií, 1.4 pro výrobu laků, barev, ředidel a tmelů, 1.5 pro výrobu čisticích prostředků pro polygrafii, 1.6 pro výrobu čistících gelů na ruce, 1.7 pro výrobu mikrokapslí používaných při výrobě průpisového papíru, 1.8 pro jiskrové a elektroerozní obrábění kovů, 1.9 používání olejů v nezměněné formě pro čištění. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Střední oleje ostatní 2710 19 29 Specifikace technologií: technologie 2.1 pro výrobu pevných a kapalných podpalovačů, lampových olejů a petroleje na svícení, 2.2 pro výrobu přípravků na leštění a čištění, 2.3 pro výrobu fólií PVC a kovových fólií, 2.4 pro výrobu laků, barev, ředidel a tmelů, 2.5 pro výrobu čisticích prostředků pro polygrafii, 2.6 pro výrobu čistících gelů na ruce, 2.7 pro výrobu mikrokapslí používaných při výrobě průpisového papíru, 2.8 pro jiskrové a elektroerozní obrábění kovů, 2.9 používání olejů v nezměněné formě pro čištění. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Těžké plynové oleje 2710 19 48 o obsahu síry převyšujícím 0,2 % hmotnostních 2710 20 19 o obsahu síry převyšujícím 0,2 % hmotnostních Specifikace technologií: technologie 3.1 pro výrobu pevných a kapalných podpalovačů, lampových olejů a petroleje na svícení, 3.2 pro výrobu přípravků na leštění a čištění, 3.3 pro výrobu tiskových barev, 3.4 pro výrobu farmaceutických, kosmetických a veterinárních výrobků, 3.5 pro výrobu nátěrových hmot a ředidel, 3.6 používání olejů pro tváření a obrábění, 3.7 používání olejů pro hydraulické a oběhové systémy, 3.8 používání olejů pro odbedňování betonových konstrukcí, 3.9 používání olejů pro technické účely, 3.10 používání olejů jako oleje transformátorového a elektroizolačního, 3.11 používání olejů jako oleje tlumičového, 3.12 používání olejů jako separační kapaliny k uvolňování z forem, 3.13 používání olejů jako kalibrační kapaliny, 3.14 používání olejů jako testovací a zkušební kapaliny pro vznětové motory. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vysvětlivka:
1)
Kódem nomenklatury se rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87/ES ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění platném ke dni 1. ledna 2018.
 
Příl. 6
Seznam technologií, pro něž je značkování minerálních olejů na závadu jejich použití
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Název výrobku a specifikace technologií                          Kód nomenklatury
1)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. Těžké topné oleje 2710 19 62 2710 19 64 2710 19 68 2710 20 31 2710 20 35 2710 20 39 Specifikace technologií: technologie 1.1 používání olejů pro odbedňování betonových konstrukcí, 1.2 používání olejů jako separační kapaliny k uvolňování z forem. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 2. Motorové oleje, mazací oleje pro kompresory, mazací oleje pro turbíny 2710 19 81 Specifikace technologií: technologie 2.1 používání olejů pro benzinové motory klasifikované dle API, SF, SG, SH, SJ a vyšší klasifikace, 2.2 používání olejů pro naftové motory klasifikované dle API CE, CF, CF-4, CG 4, CH 4 a vyšší klasifikace, 2.3 používání olejů pro vysokootáčkové motory, 2.4 používání olejů pro letecké turbínové motory. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 3. Oleje hydraulické, kapaliny pro hydraulické účely 2710 19 83 Specifikace technologií: technologie 3.1 používání olejů klasifikovaných dle ČSN EN ISO 6743-4- HH, HL, HM a HV, 3.2 používání olejů klasifikovaných dle DIN 51 524 HL, HLP a HVLP. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. Převodové oleje a oleje pro reduktory 2710 19 87 Specifikace technologií: technologie 4.1 používání olejů klasifikovaných dle API GL-3, GL-4, GL-5, GL-6 a vyšší klasifikace, 4.2 používání olejů určených pro hydrodynamické a automatické převodovky, 4.3 používání olejů určených pro průmyslové mechanické převodovky. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5. Ostatní mazací oleje a ostatní oleje 2710 19 99 Specifikace technologií: technologie 5.1 používání olejů pro kalení a přenos tepla s funkčními přísadami, 5.2 používání olejů pro válcování kovů za studena, 5.3 používání olejů jako změkčovadla při výrobě pryží, 5.4 používání olejů jako oleje ložiskové, 5.5 používání olejů jako mazací oleje pro vysokoobrátková ložiska, 5.6 používání olejů určené jako mazací a konzervační prostředky v letectví, 5.7 používání olejů pro automobilová plastická maziva obsahující více než 70 % minerálních olejů, 5.8 používání olejů pro plastická maziva obsahující více než 70 % minerálních olejů. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vysvětlivka:
1)
Kódem nomenklatury se rozumí číselné označení vybraných výrobků uvedené v Nařízení Rady (EHS) č. 2658/87/ES ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, ve znění platném ke dni 1. ledna 2018.
1) Směrnice Rady 95/60/ES ze dne 27. listopadu 1995 o daňovém značení plynových olejů a petroleje. Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/197 ze dne 17. ledna 2022 o určení společné látky pro daňové značení plynových olejů a petroleje.

Související dokumenty