205/2023 Sb. o seznamu zaměstnání, u nichž se vysoká kvalifikace dokládá vyšší odbornou dovedností, a minimální době požadované odborné praxe k doložení odborné dovednosti

Schválený:
205/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. června 2023
o seznamu zaměstnání, u nichž se vysoká kvalifikace dokládá vyšší odbornou dovedností, a minimální době požadované odborné praxe k doložení odborné dovednosti
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 42i odst. 2 a § 182 odst. 3 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 427/2010 Sb. a zákona č. 173/2023 Sb., (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Pro dosažení vyšší odborné dovednosti podle § 42i odst. 2 zákona se požaduje odborná praxe v délce alespoň 3 let, kterou žadatel o modrou kartu získal v období 7 let bezprostředně předcházejících podání žádosti.
 
§ 2
Zaměstnáními, u nichž se vysoká kvalifikace dokládá vyšší odbornou dovedností, jsou zaměstnání podle skupin Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO) zveřejněná Českým statickým úřadem1) označená kódem a názvem
a) 133 řídící pracovníci v oblasti služeb informačních a komunikačních technologií,
b) 25 specialisté v oblasti informačních a komunikačních technologií.
 
§ 3
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2023.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.
1) Sdělení Českého statistického úřadu č. 206/2010 Sb., o zavedení Klasifikace zaměstnání (CZ-ISCO), ve znění pozdějších sdělení.

Související dokumenty