341/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
341/2015 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. listopadu 2015,
kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
Čl. I
Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 37/2004, zákona č. 39/2004 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 301/2009 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb., se mění takto:
1. V názvu zákona se slova „a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů“ zrušují.
2. § 1 včetně poznámek pod čarou č. 1 a 2 zní:
 
㤠1
(1) Zájezdem se pro účely tohoto zákona rozumí soubor služeb cestovního ruchu prodávaný za souhrnnou cenu, pokud je uspořádán na dobu delší než 24 hodiny nebo zahrnuje-li přenocování a obsahuje-li alespoň dvě z těchto plnění:
a) ubytování,
b) dopravu,
c) jinou službu cestovního ruchu, která není doplňkem dopravy nebo ubytování a tvoří významnou část souboru nabízených služeb.
(2) Oddělené účtování za jednotlivá dílčí plnění téhož zájezdu nezprošťuje osobu, která je oprávněna organizovat, nabízet a prodávat zájezdy, povinností podle tohoto zákona.
(3) Zájezdem podle tohoto zákona není soubor služeb cestovního ruchu
a) prodávaný jinému podnikateli za účelem jeho dalšího podnikání, nebo
b) jehož nabídka a prodej nesplňuje znaky živnostenského podnikání1).
(4) Prodávat zájezd je oprávněna jen osoba uvedená v § 2 odst. 1 uzavřením smlouvy o zájezdu2). Zprostředkovávat prodej zájezdu je oprávněna jen osoba uvedená v § 2 nebo 3.
1) Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
2) § 2521 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.
3. Poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.
4. V § 2 odst. 1 větě první se slovo „koncese“ nahrazuje slovy „státního povolení k provozování živnosti (dále jen „koncese“)“, ve větě druhé se slova „v době podpisu cestovní smlouvy“ nahrazují slovy „v okamžiku uzavření smlouvy o zájezdu“ a za slova „sjednané pojištění záruky“ se vkládají slova „nebo bankovní záruku“.
5. V § 2 odst. 2 písm. d) se slova „cestovní smlouva“ nahrazují slovy „smlouva o zájezdu“.
6. V § 3 odst. 1 se slova „písm. a) až d)“ zrušují.
7. V § 3 odst. 2 se slovo „zprostředkovávat“ nahrazuje slovem „zprostředkovat“ a slova „subjekt, který“ se nahrazují slovy „osobu, která“.
8. V § 3 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
9. V § 3 odst. 4 se na konci textu písmene a) doplňují slova „ ; v případě nabízení zájezdu prostřednictvím internetových stránek musí být tato informace uvedena zřetelně na stejné úrovni internetové stránky jako podstatné informace o zájezdu“.
10. V § 3 odst. 4 písm. b) se slova „cestovní smlouvy“ nahrazují slovy „smlouvy o zájezdu“ a za slova „doklad o pojištění záruky“ se vkládají slova „nebo bankovní záruce“.
11. V § 3 odst. 4 písm. c) se za slova „o rozsahu pojištění záruky“ vkládají slova „nebo bankovní záruky“.
12. V § 3 odst. 4 písm. d) se za slova „o rozsahu pojištění záruky“ vkládají slova „nebo bankovní záruky“.
13. Poznámka pod čarou č. 6a se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
14. § 4 zní:
 
㤠4
Zákazníkem je osoba, která uzavře s cestovní kanceláří smlouvu o zájezdu, nebo osoba, v jejíž prospěch byla tato smlouva uzavřena.“.
Poznámka pod čarou č. 7 se zrušuje.
15. Za § 4 se vkládá nový § 4a, který zní:
 
㤠4a
Cenou zájezdu se pro účely tohoto zákona rozumí rovněž cena zaplacená za platební prostředek vydaný cestovní kanceláří k zaplacení zájezdu (dále jen „poukaz na zájezd“). Oprávněným k plnění v případě úpadku cestovní kanceláře je držitel tohoto poukazu na zájezd.“.
16. Nadpis § 5 zní: „Podmínky udělení koncese pro provozování cestovní kanceláře“.
17. V § 5 odst. 1 se slova „na provozování“ nahrazují slovy „pro provozování“.
18. V § 5 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova „koncesní listinu na“ nahrazují slovy „koncesi pro“.
19. V § 5 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) stejnopis nebo úředně ověřenou kopii smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku v rozsahu stanoveném v § 6 až 8, včetně platných pojistných podmínek, dokladu o zaplacení pojistného, anebo kopii bankovní záruky podle § 8b,“.
20. V § 5 odst. 2 písm. b) se slova „včetně bližších údajů o své činnosti,“ nahrazují slovy „který obsahuje podrobnější údaje o činnosti žadatele, a to“.
21. V § 5 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
22. V § 5 odst. 3 se slovo „kladné“ nahrazuje slovem „souhlasné“.
23. V § 5 odstavec 4 zní:
„(4) Ministerstvo vydá nesouhlasné stanovisko, jestliže uzavřená smlouva o pojištění záruky nebo bankovní záruka pro případ úpadku nesplňuje podmínky uvedené v § 6 až 8 nebo § 8b.“.
24. Poznámka pod čarou č. 10 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.
25. V § 5 se doplňuje odstavec 5, který zní:
„(5) Ministerstvo vede seznam cestovních kanceláří, který je veřejně přístupný na internetových stránkách ministerstva a obsahuje
a) název cestovní kanceláře,
b) obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby cestovní kanceláře, která je zapsána do obchodního rejstříku,
c) jméno, popřípadě jména, příjmení, sídlo a identifikační číslo osoby provozovatele cestovní kanceláře, který je fyzickou osobou a není zapsán do obchodního rejstříku,
d) platnou pojistku cestovní kanceláře, nebo bankovní záruku, anebo údaj o tom, že cestovní kancelář nepředložila ministerstvu platnou pojistku, nebo bankovní záruku,
e) údaj o zákazu cestovní kanceláři uzavírat smlouvy o zájezdu a rozšiřovat smlouvy již uzavřené, který je uložen na základě pravomocného rozhodnutí podle § 10a odst. 2 písm. b); jestliže nastane skutečnost podle § 10a odst. 3, ministerstvo tento údaj ze seznamu vymaže.“.
26. V nadpisu nad § 6 se doplňují slova „pro případ úpadku“, v § 6 odst. 1 úvodní části ustanovení se za slova „pro případ úpadku cestovní kanceláře“ vkládají slova „(dále jen „pojištění záruky pro případ úpadku“)“ a slova „pojištěnému cestovní kanceláří“ se nahrazují slovy „cestovní kanceláře“.
27. V § 6 odst. 1 písm. b) se za slova „cenu zájezdu“ vkládají slova „včetně ceny zaplacené za poukaz na zájezd,“.
28. V § 6 odst. 2 se slova „příslušnými ustanoveními zvláštního zákona.10a)“ nahrazují slovy „pro případ úpadku občanským zákoníkem10a).“.
Poznámka pod čarou č. 10a zní:
„10a) § 2758 až 2872 občanského zákoníku.“.
29. V § 6 odstavec 3 zní:
„(3) Smlouva o pojištění záruky pro případ úpadku musí být uzavřena v písemné formě.“.
30. V § 6 se za odstavec 3 vkládají nové odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Smlouva o pojištění záruky pro případ úpadku musí být sjednána tak, aby
a) se pojištění vztahovalo na veškeré zájezdy prodané v době platnosti této smlouvy a na zaplacené poukazy na zájezd, ledaže cestovní kancelář uzavře novou smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku; prodejem zájezdu se rozumí okamžik uzavření smlouvy o zájezdu, a
b) právo na pojistné plnění vzniklo i v případě, že úpadek cestovní kanceláře byl způsoben úmyslně.
(5) Smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku může vypovědět
a) pojišťovna i cestovní kancelář ke konci pojistného období podle § 2807 občanského zákoníku, nebo
b) pojišťovna s osmidenní výpovědní dobou, pokud cestovní kancelář porušila povinnost oznámit zvýšení pojistného rizika, je-li takové zvýšení s ohledem na rozsah činnosti cestovní kanceláře významné; pojišťovně náleží pojistné až do konce pojistného období, v němž pojištění zaniklo; jednorázové pojistné jí v tomto případě náleží celé. Nevypoví-li pojišťovna pojištění do 2 měsíců ode dne, kdy se o zvýšení pojistného rizika dozvěděla, zanikne její právo pojištění vypovědět.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 6.
31. V § 6 odst. 6 se slova „současně s cestovní smlouvou“ nahrazují slovy „spolu s potvrzením o zájezdu nebo se stejnopisem smlouvy o zájezdu“.
32. V § 7 odst. 1 větě první se slova „tohoto zákona“ zrušují.
33. V § 7 odst. 2 větě první se slova „Pojistné plnění“ nahrazují slovem „Plnění“ a slovo „pojistné“ se nahrazuje slovem „škodné“ a ve větě druhé se slovo „pojistné“ nahrazuje slovem „škodné“.
34. V § 7 odst. 3 se slovo „vědomě“ zrušuje.
35. Za § 7 se vkládá nový § 7a, který zní:
 
㤠7a
K ujednáním smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku, která se odchylují od ustanovení tohoto zákona, se nepřihlíží.“.
36. V § 8 odstavce 1 až 3 včetně poznámky pod čarou č. 11 znějí:
„(1) Pojištění podle § 6 lze sjednat pouze u pojišťovny, která je podle zákona upravujícího pojišťovnictví11) oprávněna provozovat na území České republiky pojišťovací činnost a provozovat pojištění záruky (kauce). Pojistné podmínky pro povinné pojištění záruky pro případ úpadku je pojišťovna povinna předložit České národní bance na její vyžádání ke kontrole. Česká národní banka spolupracuje při kontrole pojistných podmínek pro pojištění záruky pro případ úpadku s ministerstvem.
(2) Cestovní kancelář a pojišťovna jsou v případě sjednání pojištění povinny sjednat toto pojištění v rozsahu § 6 tak, aby sjednaný limit pojistného plnění činil minimálně 30 % ročních plánovaných tržeb z prodeje zájezdů nebo v případě, že tyto tržby mají být nižší než tržby v předchozím roce, minimálně 30% těchto tržeb v předchozím roce. Cestovní kancelář je povinna udržovat v průběhu trvání pojištění limit pojistného plnění v takové výši, aby v případě pojistné události byly uspokojeny veškeré nároky zákazníků podle § 6. Pojišťovna je povinna uspokojit nároky zákazníků vyplývající z § 6 až do výše sjednaného limitu pojistného plnění.
(3) Cestovní kancelář je povinna vést za každý kalendářní měsíc průkaznou evidenci o prodaných zájezdech včetně výše tržeb za tyto jednotlivé zájezdy a tržeb za poukazy na zájezd.
11) § 4 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů.“.
37. V § 8 odst. 4 se slova „cestovní smlouvy“ nahrazují slovy „smlouvy o zájezdu“.
38. V § 8 odstavec 5 zní:
„(5) Je-li v pojistné smlouvě ujednáno, že se cestovní kancelář podílí na pojistném plnění (spoluúčast), nesmí být tato spoluúčast ujednána k tíži zákazníka. Plnění v rozsahu stanoveném v § 6 odst. 1 poskytuje zákazníkům vždy pojišťovna.“.
39. V § 8 se odstavec 6 zrušuje.
40. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní:
 
㤠8a
Informační povinnosti cestovní kanceláře a pojišťovny
(1) Cestovní kancelář je povinna
a) před uzavřením smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku předložit pojišťovně údaje týkající se hospodaření cestovní kanceláře, druhů a počtu zájezdů a další údaje související s pojištěním zájezdů, které si pojišťovna vyžádá, a podat k nim na žádost pojišťovny vysvětlení,
b) v průběhu trvání pojištění bez zbytečného odkladu oznámit pojišťovně změnu pojistného rizika, zejména zvýšení tržeb z prodeje zájezdů nad výši, kterou cestovní kancelář sdělila pojišťovně před uzavřením smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku.
(2) Cestovní kancelář předloží ministerstvu do 10 pracovních dnů ode dne uzavření smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku stejnopis nebo úředně ověřenou kopii této smlouvy a do 10 pracovních dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese nebo ve stejné lhůtě ode dne vzniku práva provozovat živnost platnou pojistku. Obdobně cestovní kancelář postupuje při každé změně smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku, která má vliv na změnu limitu pojistného plnění. Ministerstvo bez zbytečného odkladu tuto pojistku uveřejní na svých internetových stránkách.
(3) Pojišťovna je povinna
a) informovat ministerstvo do 5 pracovních dnů o změně pojištění podle § 6, ke kterému došlo na základě nárůstu tržeb za zájezdy oproti plánovaným tržbám uváděným cestovní kanceláří při sjednání původního pojištění,
b) na výzvu ministerstva do 5 pracovních dnů předložit kopii smlouvy o pojištění záruky pro případ úpadku uzavřené s cestovní kanceláří,
c) do 3 pracovních dnů informovat ministerstvo o vzniku pojistné události a bez zbytečného odkladu o rozsahu poskytnutého pojistného plnění,
d) informovat ministerstvo do 5 pracovních dnů o tom, že cestovní kancelář odmítla návrh na změnu pojištění.
(4) Cestovní kancelář i pojišťovna jsou povinny do 5 pracovních dnů ode dne zániku pojištění informovat o této skutečnosti ministerstvo.
(5) Cestovní kancelář je povinna doručovat pojišťovně měsíčně, nejpozději do 25. dne bezprostředně následujícího kalendářního měsíce, údaje o počtu cestujících, počtu prodaných zájezdů, souhrnné ceně za prodané zájezdy, výši záloh za zájezdy, výši tržeb za zájezdy a výši tržeb za poukazy na zájezd. Na vyžádání je cestovní kancelář povinna sdělit tyto údaje bez zbytečného odkladu ministerstvu.“.
41. Za § 8a se vkládá nový § 8b, který včetně nadpisu zní:
 
㤠8b
Bankovní záruka
(1) Pokud cestovní kancelář nemá sjednané pojištění záruky pro případ úpadku, je povinna sjednat bankovní záruku, která zabezpečí zákazníkovi na vrub cestovní kanceláře nebo třetí osoby právo na stejné plnění jako při pojištění pro případ úpadku podle § 6 odst. 1 a § 7.
(2) Na banku, která vystavila bankovní záruku, bankovní záruku a její použití se vztahují požadavky podle § 6 odst. 3, 4 a 6, § 7, 7a, § 8 odst. 1, 2 a 4, § 8a odst. 2 až 4 a § 9 odst. 2 písm. a).
(3) Bankovní záruku lze sjednat pouze u banky nebo u pobočky zahraniční banky, která je oprávněná působit na území České republiky.“.
42. V § 9 odst. 1 písmeno a) zní:
„a) je povinna po celou dobu provozování živnosti provozování cestovní kanceláře mít uzavřenu smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku podle § 6 až 8, nebo mít sjednánu bankovní záruku podle § 8b,“.
43. V § 9 odst. 1 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) nesmí uzavřít smlouvu o zájezdu, pokud by jejím uzavřením došlo k překročení limitu pojistného plnění sjednaného v pojistné smlouvě o pojištění záruky pro případ úpadku nebo k překročení výše bankovní záruky,“.
Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).
44. V § 9 odst. 1 písm. c) se slovo „zprostředkovávat“ nahrazuje slovem „zprostředkovat“ a slova „subjekt, který“ se nahrazují slovy „osobu, která“.
45. V § 9 odst. 1 písm. d) se slovo „koncese4).“ nahrazuje slovy „koncese pro provozování cestovní kanceláře4).“.
46. V § 9 odst. 2 písm. a) se slova „cestovní smlouvy“ nahrazují slovy „smlouvy o zájezdu“ a za slova „doklad o pojištění záruky“ se vkládají slova „nebo bankovní záruce“.
47. V § 9 odst. 2 písm. b) se za slovo „povinnosti“ doplňují slova „cestovní agentury uvedené v § 3 odst. 4.“.
48. V § 9 odst. 2 písm. b) se body 1 až 5 zrušují.
49. V § 9 odst. 3 se za slova „rozsahu pojištění záruky“ vkládají slova „nebo bankovní záruky“.
50. V § 9 se doplňuje odstavec 4, který zní:
„(4) Statutární orgán nebo člen statutárního orgánu cestovní kanceláře je povinen zajistit, aby cestovní kancelář neporušila zákaz uzavřít smlouvu o zájezdu podle odstavce 1 písm. b).“.
51. V § 10 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „cestovní“ zrušuje a za slovo „smlouvy“ se vkládají slova „o zájezdu“.
52. V § 10 odst. 1 písm. c) se slova „cestovní smlouvy“ nahrazují slovy „smlouvy o zájezdu“.
53. V § 10 odst. 1 písm. k) se slovo „zákazníka“ zrušuje a na konci textu písmene se doplňují slova „nebo bankovní záruky podle § 8b (rozsah záruky, podmínky pro uplatnění nároku zákazníka, banka, která vystavila záruku)“.
54. V § 10 odst. 1 písm. n) se slovo „cestovní“ zrušuje a za slovo „smlouvy“ se vkládají slova „o zájezdu“.
55. Za § 10 se vkládají nové § 10a až 10d, které včetně nadpisů znějí:
 
㤠10a
Dozor nad dodržováním zákona
(1) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem vykonávají obecní živnostenské úřady, s výjimkou povinností stanovených v § 3 odst. 4 písm. c), § 8a odst. 1 písm. b), § 8a odst. 2 a v § 8a odst. 4 pokud jde o cestovní kancelář, § 8a odst. 5, § 9 odst. 1 písm. a) a b) a v § 9 odst. 3 a 4, kde dozor vykonává ministerstvo; při výkonu dozoru ministerstvo ověřuje, zda jsou splněny podmínky, za nichž vydalo souhlasné stanovisko podle § 5 odst. 3, zejména zda smlouva o pojištění záruky nebo bankovní záruka pro případ úpadku splňuje podmínky podle § 6 až 8 nebo § 8b, a zda cestovní kancelář plní vůči pojišťovně, s níž uzavřela smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku, nebo bance, která vystavila záruku, povinnosti uložené jí tímto zákonem.
(2) Zjistí-li ministerstvo při výkonu dozoru podle odstavce 1, že cestovní kancelář nesplnila vůči pojišťovně, s níž uzavřela smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku, nebo bance, která vystavila záruku, některou z povinností uložených jí tímto zákonem,
a) uloží cestovní kanceláři odstranit zjištěné nedostatky a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu, nebo
b) zakáže cestovní kanceláři uzavírat smlouvy o zájezdu a rozšiřovat smlouvy již uzavřené, pokud by nesplnění takové povinnosti mohlo ohrozit zájmy zákazníků cestovní kanceláře a jestliže cestovní kancelář neodstranila zjištěné nedostatky ve lhůtě stanovené podle písmene a).
(3) Ministerstvo bez zbytečného odkladu rozhodne o zrušení zákazu cestovní kanceláři uzavírat smlouvy o zájezdu a rozšiřovat smlouvy již uzavřené, jestliže cestovní kancelář prokáže, že odstranila zjištěné nedostatky a má sjednáno pojištění záruky pro případ úpadku splňující podmínky podle § 6 až 8 nebo bankovní záruku splňující podmínky podle § 8b.
(4) Vydání rozhodnutí podle odstavce 2 písm. b) může být prvním úkonem v řízení; odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.
(5) Pro dohled nad plněním povinností tímto zákonem uložených pojišťovně se použije zákon upravující oblast pojišťovnictví. Pro dohled nad plněním povinností uložených tímto zákonem bance se použije zákon upravující bankovnictví.
 
§ 10b
Správní delikty právnických a podnikajících fyzických osob
(1) Cestovní agentura se dopustí správního deliktu tím, že
a) neoznačí provozovnu nebo propagační a jiné materiály určené zákazníkovi podle § 3 odst. 3, nebo
b) nesplní některou z povinností podle § 3 odst. 4.
(2) Cestovní kancelář se dopustí správního deliktu tím, že
a) opakovaně poruší povinnost podle § 6 odst. 6 v části věty za středníkem,
b) nevede evidenci podle § 8 odst. 3,
c) neinformuje pojišťovnu nebo banku podle § 8a odst. 1 písm. b) nebo § 8a odst. 5,
d) nepředloží ministerstvu smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku nebo platnou pojistku podle § 8a odst. 2, nebo bankovní záruku podle § 8b,
e) neinformuje ministerstvo podle § 8a odst. 4,
f) uzavře smlouvu o zájezdu v rozporu s § 9 odst. 1 písm. b),
g) neoznačí provozovnu nebo propagační a jiné materiály určené zákazníkovi podle § 9 odst. 1 písm. d),
h) před uzavřením smlouvy o zájezdu na žádost zájemce nepředloží doklad o pojištění záruky pro případ úpadku nebo doklad o bankovní záruce podle § 9 odst. 2 písm. a),
i) nesplní povinnost podle § 9 odst. 2 písm. b),
j) neinformuje zákazníka před uzavřením smlouvy o zájezdu podle § 10, nebo
k) v rozporu s rozhodnutím o zákazu oprávnění k uzavírání smluv o zájezdu a k rozšiřování smluv již uzavřených podle § 10a odst. 2 písm. b) smlouvy o zájezdu uzavírá nebo rozšiřuje.
(3) Cestovní kancelář usazená na území jiného státu se dopustí správního deliktu tím, že před zahájením prodeje zájezdů neinformuje ministerstvo podle § 9 odst. 3.
(4) Právnická osoba se jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu cestovní kanceláře dopustí správního deliktu tím, že v rozporu s § 9 odst. 4 nezajistí, aby cestovní kancelář neporušila zákaz uzavřít smlouvu o zájezdu podle § 9 odst. 1 písm. b).
(5) Za správní delikt se uloží pokuta do
a) 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a) nebo b) nebo odstavce 2 písm. a), c), e), g), h), i) nebo j) nebo odstavce 3,
b) 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. b), d), f) nebo k) nebo odstavce 4.
 
§ 10c
Přestupky
(1) Fyzická osoba se jako statutární orgán nebo člen statutárního orgánu cestovní kanceláře dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 9 odst. 4 nezajistí, aby cestovní kancelář neporušila zákaz uzavřít smlouvu o zájezdu podle § 9 odst. 1 písm. b).
(2) Za přestupek podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.
 
§ 10d
Společná ustanovení ke správním deliktům
(1) Právnická osoba za správní delikt neodpovídá, jestliže prokáže, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.
(2) Při určení výměry pokuty právnické osobě se přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
(3) Odpovědnost za správní delikt zaniká, jestliže správní orgán o něm nezahájil řízení do 1 roku ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejpozději však do 3 let ode dne, kdy byl spáchán.
(4) Na odpovědnost za jednání, k němuž došlo při podnikání fyzické osoby nebo v přímé souvislosti s ním, se vztahují ustanovení tohoto zákona o odpovědnosti a postihu právnické osoby.
(5) Správní delikty podle tohoto zákona projednává obecní živnostenský úřad, s výjimkou správních deliktů podle § 10b odst. 1 písm. b), jde-li o nesplnění povinnosti podle § 3 odst. 4 písm. c), § 10b odst. 2 písm. c), d), e), f), § 10b odst. 2 písm. i), jde-li o nesplnění povinnosti podle § 9 odst. 2 písm. b) ve spojení s § 3 odst. 4 písm. c), § 10b odst. 3 a 4 a § 10c, které projednává ministerstvo. Obecní živnostenský úřad zašle ministerstvu stejnopis pravomocného rozhodnutí o výši uložené pokuty.
(6) Příjem z pokut je příjmem rozpočtu, z něhož je hrazena činnost orgánu, který pokutu uložil.“.
56. V § 11 se slova „ , v § 6 odst. 4“ zrušují a slovo „b)“ se nahrazuje slovem „c)“.
57. V nadpisu části druhé se za slovo „OBSAH“ vkládá slovo „ZÁKLADNÍ“, v nadpisu § 11a se za slovo „Obsah“ vkládá slovo „základní“, v úvodní části ustanovení § 11a se za slovo „Obsahem“ vkládá slovo „základní“, v nadpisu § 11b se za slovo „Výkon“ vkládá slovo „základní“, v § 11b odst. 1 se za slovo „Výkon“ vkládá slovo „základní“ a v § 11b odst. 2 se slovo „Činnost“ nahrazuje slovy „Základní činnost“.
58. V § 11c se slova „a běžeckými tratěmi, lyžařskými cestami a“ nahrazují slovy „tratěmi, běžeckými tratěmi, lyžařskými cestami nebo“.
59. Za § 11c se vkládá nový § 11d, který včetně nadpisu zní:
 
㤠11d
Financování základní činnosti horské služby
(1) Finanční prostředky státního rozpočtu určené k zajištění financování základní činnosti horské služby podle § 11a jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva.
(2) Podkladem pro stanovení výše finančních prostředků k zajištění činnosti uvedené v odstavci 1 je žádost obecně prospěšné společnosti založené podle § 11b odst. 1 o poskytnutí dotace k zajištění této činnosti. Termín podání žádosti o dotaci je do konce měsíce dubna běžného roku. Žádost o poskytnutí dotace se podává vždy na následný rok.
(3) Žádost o poskytnutí dotace podle odstavce 2 musí kromě náležitostí uvedených v § 14 odst. 3 rozpočtových pravidel obsahovat
a) zprávu o využití prostředků státního rozpočtu na zajištění financování základní činnosti horské služby za předcházející rok,
b) finanční plán výdajů k zajištění financování
1. základní činnosti horské služby na následující rok s rozdělením do jednotlivých čtvrtletí včetně odůvodnění jednotlivých výdajových položek,
2. doplňkové činnosti na následující rok s rozdělením do jednotlivých čtvrtletí včetně odůvodnění jednotlivých výdajových položek,
c) střednědobý výhled výdajů k zajištění financování základních činností a doplňkových činností horské služby na další 2 roky.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení o udělení koncese pro provozování cestovní kanceláře zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle zákona č. 159/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona; právní účinky úkonů, které v řízení nastaly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, zůstávají zachovány.
2. Smlouvu o pojištění záruky pro případ úpadku uzavřenou podle zákona č. 159/1999 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jsou účastníci této smlouvy povinni uvést do souladu s požadavky stanovenými zákonem č. 159/1999 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, do 4 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak se cestovní kancelář považuje za nepojištěnou.
3. Pojištění záruky pro případ úpadku podle bodu 2 se musí vztahovat rovněž na již prodané a dosud neuskutečněné zájezdy, na zájezdy, které se uskutečnily pouze zčásti, a na zájezdy, u nichž vznikl zákazníkovi nárok na vrácení rozdílu mezi tím, co za zájezd zaplatil a hodnotou poskytnutého plnění, pokud cestovní kancelář tento nárok neuspokojila.
Čl. III
Účinnost
Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení.
Hamáček v. r.
Zeman v. r.
Sobotka v. r.

Související dokumenty