229/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků, ve znění vyhlášky č. 303/2016 Sb.

Schválený:
229/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. července 2023,
kterou se mění vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků, ve znění vyhlášky č. 303/2016 Sb.
Ministerstvo obrany stanoví podle § 119 odst. 2 zákona č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění zákona č. 332/2014 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků, ve znění vyhlášky č. 303/2016 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odstavec 3 zní:
"(3) Bodové ohodnocení bolesti v souvislosti s operací zlomenin kostí nebo operací u jiných systémů nebo orgánů se hodnotí jako otevřená rána podle položky přílohy č. 1 k této vyhlášce. Bolest vzniklá v souvislosti s každou další operací se hodnotí jako nově vzniklá bolest.".
2. V § 4 se odstavec 4 zrušuje.
3. V § 5 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova "prostým odečtem".
4. V § 7 odstavec 2 zní:
"(2) Hodnota bodu činí 1 % průměrné hrubé měsíční nominální mzdy na přepočtené počty zaměstnanců v národním hospodářství dosažené podle zveřejněných údajů Českého statistického úřadu za první až třetí čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, v němž vznikla povinnost provést hodnocení bolesti a ztížení společenského uplatnění.".
5. V příloze č. 2 se na konci kapitoly II. doplňuje položka 2.11., která včetně názvu zní:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"2.11.   Chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou
     prací, spojená s dočasnou pracovní neschopností pro tuto diagnózu o celkové době trvání 
     alespoň 12 měsíců během posledních 3 let, jejichž závažnost byla vyhodnocena
      1. v klinickém neurologickém vyšetření při hodnocení 7 parametrů, kterými jsou
       palpační bolestivost v lumbálním segmentu, Thomayerův příznak, Lasegueův příznak,
       alterace reflexů L2/4 nebo L5/S2, motorický deficit v příslušném myotomu,
       sensitivní deficit v příslušném dermatomu a EMG průkaz axonální leze v příslušném
       nervovém kořenu, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve
       věku do 50 let alespoň ve 4 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 5
       parametrech a nad 60 let věku alespoň v 6 parametrech, a současně
      2. v radiologickém vyšetření při hodnocení morfologických změn v segmentech L3/4, L4/5
       a L5/S1, kdy v každém z těchto 3 segmentů se hodnotí 5 parametrů, kterými jsou
       snížení meziobratlové ploténky, protruze meziobratlové ploténky, Modicovy změny
       stupně II nebo III obratlových těl, posun obratlového těla a artróza meziobratlových
       kloubů, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do
       50 let alespoň v 5 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 6 parametrech a
       nad 60 let věku alespoň v 7 parametrech z celkově 15 hodnocených parametrů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.11.1       - středně těžké formy                        200 - 400
2.11.2       - těžké formy                            401 - 700
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    ".
6. V příloze č. 4 se na konci kapitoly II. doplňuje položka 2.11., která včetně názvu zní:
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
"2.11.   Chronická onemocnění bederní páteře způsobená dlouhodobým přetěžováním těžkou fyzickou
     prací, spojená s dočasnou pracovní neschopností pro tuto diagnózu o celkové době 
     trvání alespoň 12 měsíců během posledních 3 let, jejichž závažnost byla vyhodnocena
      1. v klinickém neurologickém vyšetření při hodnocení 7 parametrů, kterými jsou palpační 
       bolestivost v lumbálním segmentu, Thomayerův příznak, Lasegueův příznak, alterace 
       reflexů L2/4 nebo L5/S2, motorický deficit v příslušném myotomu, sensitivní deficit 
       v příslušném dermatomu a EMG průkaz axonální leze v příslušném nervovém kořenu,
       a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 50 let 
       alespoň ve 4 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 5 parametrech a nad 
       60 let věku alespoň v 6 parametrech, a současně
      2. v radiologickém vyšetření při hodnocení morfologických změn v segmentech L3/4, L4/5
       a L5/S1, kdy v každém z těchto 3 segmentů se hodnotí 5 parametrů, kterými jsou 
       snížení meziobratlové ploténky, protruze meziobratlové ploténky, Modicovy změny 
       stupně II nebo III obratlových těl, posun obratlového těla a artróza meziobratlových
       kloubů, a na základě tohoto vyšetření byla zjištěna abnormalita u osoby ve věku do 
       50 let alespoň v 5 parametrech, ve věku od 50 do 60 let alespoň v 6 parametrech a 
       nad 60 let věku alespoň v 7 parametrech z celkově 15 hodnocených parametrů.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
2.11.1        středně těžké formy                           1500
2.11.2        těžké formy                             2000 - 3500
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
                                                    ".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministryně obrany:
Mgr. Černochová v. r.

Související dokumenty