369/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
369/2015 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 16. prosince 2015,
kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 221/2015 Sb., k provedení § 4 odst. 8 a § 24 odst. 5:
Čl. I
Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění vyhlášky č. 435/2010 Sb., vyhlášky č. 403/2011 Sb., vyhlášky č. 436/2011 Sb., vyhlášky č. 460/2012 Sb., vyhlášky č. 473/2013 Sb. a vyhlášky č. 301/2014 Sb., se mění takto:
1. V § 4 odst. 8 se za slova „u syntetických účtů“ vkládá číslo „248,“.
2. V § 11 odst. 3 písm. d) se slova „individuální referenční množství mléka13),“ zrušují.
3. V § 11 odst. 6 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno d).
4. V § 11 odst. 6 písm. d) se slova „A.I.10.“ nahrazují slovy „A.I.9.“.
5. V § 11 odst. 7 se slova „nejpozději k rozvahovému dni“ zrušují.
6. V § 14 odst. 1 se slovo „zbožím“ nahrazuje slovem „zásobami“.
7. V § 14 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „a „B.I.10. Ostatní zásoby“.
8. V § 14 odst. 3 písm. f) se slova „majetku uvedeného“ nahrazují slovy „staveb uvedených“.
9. V § 14 odst. 3 písm. h) se slovo „zbožím“ nahrazuje slovem „zásobou“.
10. V § 14 odst. 4 se za slova „ocenění samostatné“ vkládá slovo „hmotné“.
11. V § 14 se odstavec 10 zrušuje.
Dosavadní odstavce 11 až 13 se označují jako odstavce 10 až 12.
12. V § 14 odst. 10 se slova „A.II.11.“ nahrazují slovy „A.II.10.“.
13. V § 14 odst. 11 se číslo „13“ nahrazuje číslem „12“, slova „nejpozději k rozvahovému dni“ se zrušují a slova „běžného účetního období“ se zrušují.
14. V § 20 odst. 3 se na konci textu písmene h) doplňují slova „ ; dále obsahuje nemovité a movité věci nabyté za účelem bezúplatného předání s výjimkou bezúplatného předání podle § 25 odst. 6 zákona.“.
15. V § 22 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) „B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních operací“ obsahuje pohledávky z neukončených finančních operací, zejména reverzních rep.“.
16. V § 22 odst. 6 písm. a) se slova „B.II.29.“ nahrazují slovy „B.II.30.“.
17. V § 22 odst. 6 písm. b) se slova „B.II.30.“ nahrazují slovy „B.II.31.“.
18. V § 22 odst. 6 písm. c) se slova „B.II.31.“ nahrazují slovy „B.II.32.“, za slova „soukromoprávních vztahů, na základě kterých vznikly nároky, ale není známa skutečná výše plnění“ se vkládají slova „nebo je jiným způsobem zpochybnitelná“ a slova „B.II.32.“ se nahrazují slovy „B.II.33.“.
19. V § 23 odstavec 2 zní:
„(2) Opravné položky se netvoří k položkám pohledávek „A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy“, „A.IV.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery“, „A.IV.7. Dlouhodobé zprostředkování transferů“, „B.II.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry“, „B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy“, „B.II.8. Pohledávky z přerozdělovaných daní“, „B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci“, „B.II.10. Sociální zabezpečení“, „B.II.11. Zdravotní pojištění“, „B.II.12. Důchodové spoření“, „B.II.13. Daň z příjmů“, „B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění“, „B.II.15. Daň z přidané hodnoty“, „B.II.16. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce“, „B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi“, „B.II.18. Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi“, „B.II.20. Zúčtování z přerozdělování daní“, „B.II.21. Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem“, „B.II.22. Ostatní pohledávky ze správy daní“, „B.II.24. Pevné termínové operace a opce“, „B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních operací“, „B.II.26. Pohledávky z finančního zajištění“, „B.II.27. Pohledávky z vydaných dluhopisů“, „B.II.28. Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery“, „B.II.29. Krátkodobé zprostředkování transferů“, „B.II.30. Náklady příštích období“, „B.II.31. Příjmy příštích období“ a „B.II.32. Dohadné účty aktivní“.“.
20. V § 25 odst. 2 písmena b) a c) znějí:
„b) „B.III.6. Účty státních finančních aktiv“ obsahuje u ministerstva prostředky na účtech státních finančních aktiv,
c) „B.III.7. Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu“ obsahuje u ministerstva prostředky na účtech řízení likvidity státní pokladny a prostředky na účtech u bank nebo u spořitelních a úvěrních družstev spravovaných v rámci řízení státního dluhu. Pasivní zůstatek syntetického účtu 248 se k okamžiku sestavení mezitímní účetní závěrky nebo k rozvahovému dni vykazuje v položce „D.III.34. Závazky z řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu“,“.
21. V § 27 odst. 1 se slova „investiční fond“ nahrazují slovy „fond investic“.
22. V § 27 odst. 2 písm. e) se slova „investiční fond“ nahrazují slovy „fond investic“ a slova „investičního fondu“ se nahrazují slovy „fondu investic“.
23. V § 32 odst. 7 písm. c) se slova „repo obchodů“ nahrazují slovem „rep“.
24. V § 32 odst. 8 písm. a) se slova „D.III.34.“ nahrazují slovy „D.III.35.“.
25. V § 32 odst. 8 písm. b) se slova „D.III.35.“ nahrazují slovy „D.III.36.“.
26. V § 32 odst. 8 písm. c) se slova „D.III.36.“ nahrazují slovy „D.III.37.“, za slova „vztahů, u nichž není známa skutečná výše plnění“ se vkládají slova „nebo je jiným způsobem zpochybnitelná“ a slova „D.III.37.“ se nahrazují slovy „D.III.38.“.
27. V § 45 odst. 1 písm. a) body 5 a 6 znějí:
„5. „A.5. Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona“ obsahuje informace o zápisu do veřejného rejstříku,
6. „A.6. Informace podle § 19 odst. 6 zákona“,“.
28. V § 45 odst. 1 písm. a) se body 7 až 9 zrušují.
29. V § 45 odst. 1 písmeno b) zní:
„b) členění podle ustanovení této vyhlášky, a to položka
1. „B.1. Informace podle § 66 odst. 6“,
2. „B.2. Informace podle § 66 odst. 8“,
3. „B.3. Informace podle § 68 odst. 3“,“.
30. V § 45 odst. 1 písm. e) bodech 1 a 2 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.
31. V § 45 odst. 1 písm. e) bodech 3 a 4 se slova „písmen a) a b)“ nahrazují slovy „písmene a)“.
32. V § 45 odst. 1 písm. k) se slova „P.VII.7.“ nahrazují slovy „P.VII.9.“, slova „P.VII.8.“ se nahrazují slovy „P.VII.10.“, slova „P.VII.9.“ se nahrazují slovy „P.VII.11.“ a slova „P.VII.10.“ se nahrazují slovy „P.VII.12.“.
33. V § 48 odst. 1 se číslo „6“ nahrazuje číslem „7“.
34. V § 54 odst. 1 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) a f), která znějí:
„e) „P.VII.5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu“ obsahuje krátkodobé budoucí dluhy z titulu plnění z přijatého kolaterálu,
f) „P.VII.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu“ obsahuje dlouhodobé budoucí dluhy z titulu plnění z přijatého kolaterálu,“.
Dosavadní písmena e) až l) se označují jako písmena g) až n).
35. V § 54 odst. 1 písm. g) se slova „P.VII.5.“ nahrazují slovy „P.VII.7.“ a slova „P.VII.11.“ se nahrazují slovy „P.VII.13.“.
36. V § 54 odst. 1 písm. h) se slova „P.VII.6.“ nahrazují slovy „P.VII.8.“ a slova „P.VII.12.“ se nahrazují slovy „P.VII.14.“.
37. V § 54 odst. 1 písm. i) se slova „P.VII.7.“ nahrazují slovy „P.VII.9.“.
38. V § 54 odst. 1 písm. j) se slova „P.VII.8.“ nahrazují slovy „P.VII.10.“.
39. V § 54 odst. 1 písm. k) se slova „P.VII.9.“ nahrazují slovy „P.VII.11.“ a slova „P.VII.7.“ se nahrazují slovy „P.VII.9.“.
40. V § 54 odst. 1 písm. l) se slova „P.VII.10.“ nahrazují slovy „P.VII.12.“ a slova „P.VII.8.“ se nahrazují slovy „P.VII.10.“.
41. V § 54 odst. 1 písm. m) se slova „P.VII.11.“ nahrazují slovy „P.VII.13.“.
42. V § 54 odst. 1 písm. n) se slova „P.VII.12.“ nahrazují slovy „P.VII.14.“.
43. V § 55 odst. 1 se číslo „13“ nahrazuje číslem „12“.
44. V § 55 se na konci odstavce 4 doplňuje věta „Náklady vynaloženými na technické zhodnocení se rozumí souhrn nákladů na dokončený zásah do jednotlivého dlouhodobého majetku.“.
45. V § 66 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „V případě změny příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu, které podléhají zápisu do katastru nemovitostí a jsou zařazeny do užívání, se zahajuje odpisování prvním dnem měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém došlo ke změně příslušnosti k hospodaření s nemovitými věcmi státu.“.
46. V § 66 odst. 8 se slova „investičního fondu“ nahrazují slovy „fondu investic“ a slova „investiční fond“ se nahrazují slovy „fond investic“.
47. V § 67 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 1 až 3.
48. V § 67 odst. 1 se za slova „zvýšení rezervy“ vkládají slova „podle § 26 zákona“.
49. V § 67 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) U rezerv podle jiných právních předpisů35) se postupuje podle těchto předpisů.“.
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4.
50. V § 67 se odstavec 4 zrušuje.
51. V § 68 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Jedná-li se o významnou informaci, uvede účetní jednotka vzájemně zúčtované částky podle odstavce 1 a vysvětlení k nim jednotlivě v příloze v účetní závěrce.“.
52. § 73 včetně nadpisu zní:
 
㤠73
Repo obchody
(1) Repo obchodem se rozumí repo nebo reverzní repo.
(2) Repem se pro účely této vyhlášky rozumí poskytnutí finančních aktiv, jiných než hotovost, za hotovost se současným závazkem přijmout tato finanční aktiva ke stanovenému okamžiku za částku odpovídající původní hotovosti a úroku.
(3) Jako repo se vykazuje
a) klasické repo, kterým se rozumí přijetí hotovosti se zajišťovacím převodem finančního aktiva,
b) poskytnutí cenných papírů zápůjčkou zajištěné přijetím hotovosti a
c) prodej cenných papírů se současně sjednaným zpětným nákupem.
(4) Reverzním repem se pro účely této vyhlášky rozumí přijetí finančních aktiv, jiných než hotovost, za hotovost se současným závazkem poskytnout tato finanční aktiva ke stanovenému okamžiku za částku odpovídající převedené hotovosti a úroku.
(5) Jako reverzní repo se vykazuje
a) klasické reverzní repo, kterým se rozumí poskytnutí hotovosti se zajišťovacím převodem finančního aktiva,
b) přijetí cenných papírů zápůjčkou zajištěné poskytnutím hotovosti a
c) nákup cenných papírů se současně sjednaným zpětným prodejem.
(6) Kolaterálem se pro účely této vyhlášky rozumí finanční aktivum poskytnuté nebo přijaté jako zajištění v případech uvedených v odstavcích 2 a 4.
(7) Finanční aktivum poskytnuté jako kolaterál v repu se vykazuje ve stejné položce aktiv nebo ve stejné položce knihy podrozvahových účtů, kde bylo toto finanční aktivum vykazováno před poskytnutím v repu za použití dosavadního způsobu oceňování. Zároveň účetní jednotka v případě repa vykáže dluh z titulu neukončené finanční operace v položce „D.III.29. Závazky z neukončených finančních operací“.
(8) Finanční aktivum přijaté jako kolaterál v reverzním repu se vykazuje v příslušné položce knihy podrozvahových účtů. Finanční aktivum přijaté jako kolaterál, které je předmětem krátkého prodeje, se vykazuje v příslušné položce pasiv. Zároveň účetní jednotka v případě reverzního repa vykáže pohledávku z titulu neukončené finanční operace v položce „B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních operací“.“.
53. V nadpisu § 74 se slovo „finanční“ zrušuje.
54. V § 74 se slovo „finanční“ zrušuje.
55. Příloha č. 1 zní:
 
„Příloha č. 1 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.


56. Příloha č. 5 zní:
 
„Příloha č. 5 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.


57. Příloha č. 7 zní:
 
„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 410/2009 Sb.
I----------------------------------------------------------------------------I
I              Směrná účtová osnova               I
I----------------------------------------------------------------------------I

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová třída 0 - Dlouhodobý majetek                    I
I----------------------------------------------------------------------------I

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 01 - Dlouhodobý nehmotný majetek              I
I----------------------------------------------------------------------------I

012 - Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
013 - Software
014 - Ocenitelná práva
015 - Povolenky na emise a preferenční limity
018 - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 02 - Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný          I
I----------------------------------------------------------------------------I

021 - Stavby
022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí
025 - Pěstitelské celky trvalých porostů
028 - Drobný dlouhodobý hmotný majetek
029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 03 - Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek neodpisovaný   I
I----------------------------------------------------------------------------I

031 - Pozemky
032 - Kulturní předměty
035 - Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji
036 - Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji

I----------------------------------------------------------------------------I
    I Účtová skupina 04 - Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek      I
I----------------------------------------------------------------------------I

041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek
042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek
043 - Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 05 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný   I
I           majetek                        I
I----------------------------------------------------------------------------I

051 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek
052 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek
053 - Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 06 - Dlouhodobý finanční majetek              I
I----------------------------------------------------------------------------I

061 - Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem
062 - Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem
063 - Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
067 - Dlouhodobé půjčky
068 - Termínované vklady dlouhodobé
069 - Ostatní dlouhodobý finanční majetek

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 07 - Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku       I
I----------------------------------------------------------------------------I

072 - Oprávky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
073 - Oprávky k software
074 - Oprávky k ocenitelným právům
078 - Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku
079 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 08 - Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku        I
I----------------------------------------------------------------------------I

081 - Oprávky ke stavbám
082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých
   věcí
085 - Oprávky k pěstitelským celkům trvalých porostů
088 - Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku
089 - Oprávky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová třída 1 - Zásoby a opravné položky                 I
I----------------------------------------------------------------------------I

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 11 - Materiál                        I
I----------------------------------------------------------------------------I

111 - Pořízení materiálu
112 - Materiál na skladě
119 - Materiál na cestě

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 12 - Zásoby vlastní výroby                 I
I----------------------------------------------------------------------------I

121 - Nedokončená výroba
122 - Polotovary vlastní výroby
123 - Výrobky

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 13 - Zboží a ostatní zásoby                 I
I----------------------------------------------------------------------------I

131 - Pořízení zboží
132 - Zboží na skladě
138 - Zboží na cestě
139 - Ostatní zásoby

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 14 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám       I
I----------------------------------------------------------------------------I

142 - Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem dlouhodobým
144 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z postoupených úvěrů
146 - Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám z ručení
149 - Opravné položky k ostatním dlouhodobým pohledávkám

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 15 - Opravné položky k dlouhodobému nehmotnému majetku   I
I----------------------------------------------------------------------------I

151 - Opravné položky k nehmotným výsledkům výzkumu a vývoje
152 - Opravné položky k software
153 - Opravné položky k ocenitelným právům
154 - Opravné položky k povolenkám na emise a preferenčním limitům
156 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému nehmotnému majetku
157 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému nehmotnému majetku

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 16 - Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku    I
I----------------------------------------------------------------------------I

161 - Opravné položky k pozemkům
162 - Opravné položky ke kulturním předmětům
163 - Opravné položky ke stavbám
164 - Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných
   movitých věcí
165 - Opravné položky k pěstitelským celkům trvalých porostů
167 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému hmotnému majetku
168 - Opravné položky k nedokončenému dlouhodobému hmotnému majetku

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 17 - Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku   I
I----------------------------------------------------------------------------I

171 - Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem
172 - Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem
173 - Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti
175 - Opravné položky k dlouhodobým půjčkám
176 - Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku
177 - Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 18 - Opravné položky k zásobám               I
I----------------------------------------------------------------------------I

181 - Opravné položky k materiálu
182 - Opravné položky k nedokončené výrobě
183 - Opravné položky k polotovarům vlastní výroby
184 - Opravné položky k výrobkům
185 - Opravné položky ke zboží
186 - Opravné položky k ostatním zásobám

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 19 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám       I
I----------------------------------------------------------------------------I

191 - Opravné položky ke směnkám k inkasu
192 - Opravné položky k jiným pohledávkám z hlavní činnosti
193 - Opravné položky k poskytnutým návratným finančním výpomocem krátkodobým
194 - Opravné položky k odběratelům
195 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z postoupených úvěrů
196 - Opravné položky k pohledávkám ze správy daní
198 - Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám z ručení
199 - Opravné položky k ostatním krátkodobým pohledávkám

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová třída 2 - Účty rozpočtového hospodaření, krátkodobý finanční    I
I         majetek a krátkodobé úvěry a půjčky            I
I----------------------------------------------------------------------------I

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 22 - Bankovní účty organizačních složek státu a běžné účty I
I           státních fondů                     I
I----------------------------------------------------------------------------I

222 - Příjmový účet organizačních složek státu
223 - Zvláštní výdajový účet
224 - Běžné účty státních fondů
225 - Běžné účty fondů organizačních složek státu
227 - Účet hospodaření státního rozpočtu

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 23 - Bankovní účty územních samosprávných celků       I
I----------------------------------------------------------------------------I

231 - Základní běžný účet územních samosprávných celků
236 - Běžné účty fondů územních samosprávných celků

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 24 - Ostatní bankovní účty                 I
I----------------------------------------------------------------------------I

241 - Běžný účet
243 - Běžný účet FKSP
244 - Termínované vklady krátkodobé
245 - Jiné běžné účty
247 - Účty státních finančních aktiv
248 - Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu
249 - Účty pro sdílení daní a pro dělenou správu

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 25 - Krátkodobý finanční majetek              I
I----------------------------------------------------------------------------I

251 - Majetkové cenné papíry k obchodování
253 - Dluhové cenné papíry k obchodování
256 - Jiné cenné papíry

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 26 - Peníze                         I
I----------------------------------------------------------------------------I

261 - Pokladna
262 - Peníze na cestě
263 - Ceniny

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 28 - Krátkodobé úvěry a půjčky               I
I----------------------------------------------------------------------------I

281 - Krátkodobé úvěry
282 - Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)
283 - Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů
289 - Jiné krátkodobé půjčky

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová třída 3 - Zúčtovací vztahy                     I
I----------------------------------------------------------------------------I

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 31 - Krátkodobé pohledávky                 I
I----------------------------------------------------------------------------I

311 - Odběratelé
312 - Směnky k inkasu
313 - Pohledávky za eskontované cenné papíry
314 - Krátkodobé poskytnuté zálohy
    315 - Jiné pohledávky z hlavní činnosti
316 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé
317 - Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů
319 - Pohledávky z přerozdělovaných daní

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 32 - Krátkodobé závazky                   I
I----------------------------------------------------------------------------I

321 - Dodavatelé
322 - Směnky k úhradě
324 - Krátkodobé přijaté zálohy
325 - Závazky z dělené správy
326 - Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 33 - Zúčtování se zaměstnanci a institucemi         I
I----------------------------------------------------------------------------I

331 - Zaměstnanci
333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům
335 - Pohledávky za zaměstnanci
336 - Sociální zabezpečení
337 - Zdravotní pojištění
338 - Důchodové spoření

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 34 - Zúčtování daní, dotací a ostatní zúčtování       I
I----------------------------------------------------------------------------I

341 - Daň z příjmů
342 - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
343 - Daň z přidané hodnoty
344 - Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce
345 - Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce
346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi
347 - Závazky k vybraným ústředním vládním institucím
348 - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
349 - Závazky k vybraným místním vládním institucím

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 35 - Pohledávky a závazky ze správy daní          I
I----------------------------------------------------------------------------I

351 - Přijaté zálohy daní
352 - Pohledávky ze správy daní
353 - Přeplatky na daních
354 - Závazky z vrátek nepřímých daní
355 - Zúčtování z přerozdělování daní
356 - Pohledávky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem
357 - Závazky z exekuce a ostatního nakládání s cizím majetkem
358 - Ostatní pohledávky ze správy daní
359 - Ostatní závazky ze správy daní

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 36 - Pohledávky a závazky z ručení a finančních operací   I
I----------------------------------------------------------------------------I

361 - Krátkodobé pohledávky z ručení
362 - Krátkodobé závazky z ručení
363 - Pevné termínové operace a opce
364 - Závazky z neukončených finančních operací
365 - Pohledávky z finančního zajištění
366 - Závazky z finančního zajištění
367 - Pohledávky z vydaných dluhopisů
368 - Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů
369 - Pohledávky z neukončených finančních operací

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 37 - Jiné krátkodobé pohledávky a závazky          I
I----------------------------------------------------------------------------I

373 - Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery
374 - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
375 - Krátkodobé zprostředkování transferů
377 - Ostatní krátkodobé pohledávky
378 - Ostatní krátkodobé závazky

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 38 - Účty příštích období a dohadné účty          I
I----------------------------------------------------------------------------I

381 - Náklady příštích období
383 - Výdaje příštích období
384 - Výnosy příštích období
385 - Příjmy příštích období
388 - Dohadné účty aktivní
389 - Dohadné účty pasivní

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 39 - Vnitřní zúčtování                   I
I----------------------------------------------------------------------------I

395 - Vnitřní zúčtování

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová třída 4 - Jmění, fondy, výsledek hospodaření, rezervy, dlouhodobé  I
I         závazky a pohledávky, závěrečné účty a zvláštní zúčtování I
I----------------------------------------------------------------------------I

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 40 - Jmění účetní jednotky a upravující položky       I
I----------------------------------------------------------------------------I

401 - Jmění účetní jednotky
402 - Fond privatizace
403 - Transfery na pořízení dlouhodobého majetku
404 - Agregované příjmy a výdaje předcházejících účetních období
405 - Kurzové rozdíly
406 - Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody
407 - Jiné oceňovací rozdíly
408 - Opravy předcházejících účetních období

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 41 - Fondy účetní jednotky                 I
I----------------------------------------------------------------------------I

411 - Fond odměn
412 - Fond kulturních a sociálních potřeb
413 - Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření
414 - Rezervní fond z ostatních titulů
416 - Fond reprodukce majetku, fond investic
419 - Ostatní fondy

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 43 - Výsledky hospodaření                  I
I----------------------------------------------------------------------------I

431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
432 - Výsledek hospodaření předcházejících účetních období

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 44 - Rezervy                        I
I----------------------------------------------------------------------------I

441 - Rezervy

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 45 - Dlouhodobé závazky                   I
I----------------------------------------------------------------------------I

451 - Dlouhodobé úvěry
452 - Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
453 - Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů
455 - Dlouhodobé přijaté zálohy
456 - Dlouhodobé závazky z ručení
457 - Dlouhodobé směnky k úhradě
459 - Ostatní dlouhodobé závazky

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 46 - Dlouhodobé pohledávky                 I
I----------------------------------------------------------------------------I

462 - Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé
464 - Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů
465 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy
466 - Dlouhodobé pohledávky z ručení
469 - Ostatní dlouhodobé pohledávky

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 47 - Dlouhodobé zálohy na transfery             I
I----------------------------------------------------------------------------I

471 - Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery
472 - Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery
475 - Dlouhodobé zprostředkování transferů

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 49 - Závěrkové účty a zvláštní zúčtování          I
I----------------------------------------------------------------------------I

491 - Počáteční účet rozvažný
492 - Konečný účet rozvažný
493 - Výsledek hospodaření běžného účetního období
499 - Zúčtování na základě zvláštních předpisů

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová třída 5 - Náklady                          I
I----------------------------------------------------------------------------I

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 50 - Spotřebované nákupy                  I
I----------------------------------------------------------------------------I

501 - Spotřeba materiálu
502 - Spotřeba energie
503 - Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek
504 - Prodané zboží
506 - Aktivace dlouhodobého majetku
507 - Aktivace oběžného majetku
508 - Změna stavu zásob vlastní výroby

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 51 - Služby                         I
I----------------------------------------------------------------------------I

511 - Opravy a udržování
512 - Cestovné
513 - Náklady na reprezentaci
516 - Aktivace vnitroorganizačních služeb
518 - Ostatní služby

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 52 - Osobní náklady                     I
I----------------------------------------------------------------------------I

521 - Mzdové náklady
524 - Zákonné sociální pojištění
525 - Jiné sociální pojištění
527 - Zákonné sociální náklady
528 - Jiné sociální náklady

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 53 - Daně a poplatky                    I
I----------------------------------------------------------------------------I

531 - Daň silniční
532 - Daň z nemovitostí
538 - Jiné daně a poplatky
539 - Vratký nepřímých daní

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 54 - Ostatní náklady                    I
I----------------------------------------------------------------------------I

541 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
542 - Jiné pokuty a penále
543 - Dary a jiná bezúplatná předání
544 - Prodaný materiál
547 - Manka a škody
548 - Tvorba fondů
549 - Ostatní náklady z činnosti

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 55 - Odpisy, rezervy a opravné položky           I
I----------------------------------------------------------------------------I

551 - Odpisy dlouhodobého majetku
552 - Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek
553 - Prodaný dlouhodobý hmotný majetek
    554 - Prodané pozemky
555 - Tvorba a zúčtování rezerv
556 - Tvorba a zúčtování opravných položek
557 - Náklady z vyřazených pohledávek
558 - Náklady z drobného dlouhodobého majetku

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 56 - Finanční náklady                    I
I----------------------------------------------------------------------------I

561 - Prodané cenné papíry a podíly
562 - Úroky
563 - Kurzové ztráty
564 - Náklady z přecenění reálnou hodnotou
569 - Ostatní finanční náklady

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 57 - Náklady na transfery                  I
I----------------------------------------------------------------------------I

571 - Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery
572 - Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery
575 - Náklady vybraných ústředních vládních institucí na předfinancování
   transferů

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 58 - Náklady ze sdílených daní a poplatků          I
I----------------------------------------------------------------------------I

581 - Náklady ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
582 - Náklady ze sdílené daně z příjmů právnických osob
584 - Náklady ze sdílené daně z přidané hodnoty
585 - Náklady ze sdílených spotřebních daní
586 - Náklady z ostatních sdílených daní a poplatků

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 59 - Daň z příjmů                      I
I----------------------------------------------------------------------------I

591 - Daň z příjmů
595 - Dodatečné odvody daně z příjmů

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová třída 6 - Výnosy                          I
I----------------------------------------------------------------------------I

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 60 - Výnosy z vlastních výkonů a zboží           I
I----------------------------------------------------------------------------I

601 - Výnosy z prodeje vlastních výrobků
602 - Výnosy z prodeje služeb
603 - Výnosy z pronájmu
604 - Výnosy z prodaného zboží
605 - Výnosy ze správních poplatků
606 - Výnosy z místních poplatků
607 - Výnosy ze soudních poplatků
609 - Jiné výnosy z vlastních výkonů

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 63 - Výnosy z daní a poplatků                I
I----------------------------------------------------------------------------I

631 - Výnosy z daně z příjmů fyzických osob
632 - Výnosy z daně z příjmů právnických osob
633 - Výnosy ze sociálního pojištění
634 - Výnosy z daně z přidané hodnoty
635 - Výnosy ze spotřebních daní
636 - Výnosy z majetkových daní
637 - Výnosy z energetických daní
638 - Výnosy z daně silniční
639 - Výnosy z ostatních daní a poplatků

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 64 - Ostatní výnosy                     I
I----------------------------------------------------------------------------I

641 - Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 - Jiné pokuty a penále
643 - Výnosy z vyřazených pohledávek
644 - Výnosy z prodeje materiálu
645 - Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku
646 - Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků
647 - Výnosy z prodeje pozemků
648 - Čerpání fondů
649 - Ostatní výnosy z činnosti

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 66 - Finanční výnosy                    I
I----------------------------------------------------------------------------I

661 - Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů
662 - Úroky
663 - Kurzové zisky
664 - Výnosy z přecenění reálnou hodnotou
665 - Výnosy z dlouhodobého finančního majetku
669 - Ostatní finanční výnosy

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 67 - Výnosy z transferů                   I
I----------------------------------------------------------------------------I

671 - Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů
672 - Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů
675 - Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z předfinancování
   transferů

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 68 - Výnosy ze sdílených daní a poplatků          I
I----------------------------------------------------------------------------I

681 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob
682 - Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických osob
684 - Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty
685 - Výnosy ze sdílených spotřebních daní
686 - Výnosy ze sdílených majetkových daní
688 - Výnosy z ostatních sdílených daní a poplatků

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová třída 7 a 8 - Vnitroorganizační účetnictví             I
I----------------------------------------------------------------------------I

Obsah těchto účtových tříd si určí sama účetní jednotka.

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová třída 9 - Podrozvahové účty                     I
I----------------------------------------------------------------------------I

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 90 - Majetek a závazky účetní jednotky           I
I----------------------------------------------------------------------------I

901 - Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek
902 - Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek
905 - Vyřazené pohledávky
906 - Vyřazené závazky
909 - Ostatní majetek

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 91 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a     I
I           krátkodobé podmíněné závazky z transferů        I
I----------------------------------------------------------------------------I

911 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
912 - Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
913 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
914 - Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
915 - Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů
916 - Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 92 - Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou  I
I           osobou                         I
I----------------------------------------------------------------------------I

921 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou
   osobou
922 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou
   osobou
923 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na
   základě smlouvy o výpůjčce
924 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na
   základě smlouvy o výpůjčce
925 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z
   jiných důvodů
926 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z
   jiných důvodů

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 93 a 94 - Další podmíněné pohledávky            I
I----------------------------------------------------------------------------I

931 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
932 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku
933 - Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
934 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv
939 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
941 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní
942 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
943 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům
944 - Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
945 - Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění
947 - Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a
   jiných řízení
948 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a
   jiných řízení

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 95 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a     I
I           dlouhodobé podmíněné závazky z transferů        I
I----------------------------------------------------------------------------I

951 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů
952 - Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů
953 - Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů
954 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů
955 - Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů
956 - Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 96 - Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku   I
I----------------------------------------------------------------------------I

961 - Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
962 - Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu
963 - Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
964 - Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu
965 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě
   smlouvy o výpůjčce
966 - Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě
   smlouvy o výpůjčce
967 - Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho
   převzetí z jiných důvodů
968 - Dlouhodobé podmíněné závazky     z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho
   převzetí z jiných důvodů

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 97 a 98 - Další podmíněné závazky              I
I----------------------------------------------------------------------------I

971 - Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
972 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku
973 - Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv
974 - Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv
975 - Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
976 - Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu
978 - Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další
   činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
979 - Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další
   činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní
981 - Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
982 - Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových
983 - Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
984 - Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních
985 - Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a
   jiných řízení
986 - Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a
   jiných řízení

I----------------------------------------------------------------------------I
I Účtová skupina 99 - Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a I
I           vyrovnávací účty                    I
I----------------------------------------------------------------------------I

991 - Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva
992 - Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva
993 - Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva
994 - Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva
999 - Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Vyhláška č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije poprvé v účetním období započatém 1. ledna 2016 a později, není-li dále stanoveno jinak.
2. Stav položky rozvahy „B.III.6. Účty spravovaných prostředků“ vykázaný k 31. prosinci 2015 vykazuje ministerstvo od 1. ledna 2016 v položkách rozvahy „B.III.6. Účty státních finančních aktiv“ nebo „B.III.7. Účty řízení likvidity státní pokladny a státního dluhu“.
3. Stav položky rozvahy „A.IV.7. Zprostředkování dlouhodobých transferů“ vykázaný k 31. prosinci 2015 vykazuje územní samosprávný celek, svazek obcí, regionální rada regionů soudržnosti a státní fond podle rozpočtových pravidel od 1. ledna 2016 v položce rozvahy „B.II.29. Krátkodobé zprostředkování transferů“.
4. Stav položky rozvahy „D.II.9. Zprostředkování dlouhodobých transferů“ vykázaný k 31. prosinci 2015 vykazuje územní samosprávný celek, svazek obcí, regionální rada regionů soudržnosti a státní fond podle rozpočtových pravidel od 1. ledna 2016 v položce rozvahy „D.III.33. Krátkodobé zprostředkování transferů“.
5. Stav položky rozvahy „B.II.24. Pevné termínové operace a opce“ vykázaný k 31. prosinci 2015 se od 1. ledna 2016 vykazuje v položkách rozvahy „B.II.24. Pevné termínové operace a opce“ nebo „B.II.25. Pohledávky z neukončených finančních operací“.
6. Stav položky rozvahy „D.III.28. Pevné termínové operace a opce“ vykázaný k 31. prosinci 2015 vykazuje územní samosprávný celek, svazek obcí a regionální rada regionů soudržnosti od 1. ledna 2016 v položkách rozvahy „D.III.28. Pevné termínové operace a opce“ nebo „D.III.29. Závazky z neukončených finančních operací“.
7. Příspěvková organizace, jejímž zřizovatelem je organizační složka státu, s výjimkou příspěvkových organizací podle ustanovení § 55 odst. 5 zákona o rozpočtových pravidlech, postupuje při sestavení účetní závěrky k 31. prosinci 2015 v případě bezúplatně předaného majetku s výjimkou peněžních prostředků z titulu majetkového vyrovnání podle zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi, který byl z tohoto titulu bezúplatně předán v účetním období roku 2015, tak, že pro účely vykázání těchto účetních případů v účetní závěrce nepoužije ustanovení § 33 odst. 4 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, nýbrž postupuje podle ustanovení § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Účetní jednotka uvede v položce E.1. přílohy v účetní závěrce souhrnnou informaci o ocenění majetku, u kterého takto postupovala, včetně informace o výši oprávek k tomuto majetku, a to k okamžiku jeho vyřazení.
Čl. III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2016.
Ministr:
Ing. Babiš v. r.