180/2021 Sb. o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek

Schválený:
180/2021 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 27. dubna 2021
o náležitostech formulářů k evidenci skutečných majitelů a o změně souvisejících vyhlášek
Ministerstvo spravedlnosti stanoví podle § 17 odst. 4, § 21 odst. 3 a § 32 odst. 3 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů, (dále jen "zákon"), podle § 107 zákona č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění zákona č. 303/2013 Sb., a podle § 21 zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů:
 
ČÁST PRVNÍ
STANOVENÍ NÁLEŽITOSTÍ FORMULÁŘŮ K EVIDENCI SKUTEČNÝCH MAJITELŮ
 
§ 1
Tato vyhláška stanoví podrobnosti náležitostí, formu a datovou strukturu formuláře pro
a) žádost o zřízení dálkového přístupu k údajům v evidenci skutečných majitelů (dále jen "formulář žádosti o dálkový přístup"),
b) návrh na provedení zápisu do evidence skutečných majitelů (dále jen "formulář návrhu na zápis"),
c) návrh na znepřístupnění údajů v evidenci skutečných majitelů podle § 32 zákona (dále jen "formulář návrhu na znepřístupnění"),
d) návrh na zajištění automatického průpisu podle § 41 odst. 2 a § 61 odst. 2 zákona (dále jen "formulář návrhu na průpis").
 
§ 2
(1) Formulář podle § 1 se vyplňuje na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.
(2) Ministerstvo spravedlnosti umožní získat vyplněný formulář ze svých internetových stránek ve formátu Portable Document Format (přípona pdf) vytvořeného z datové struktury vyplněných údajů.
 
§ 3
(1) Žadatel se ve formuláři žádosti o dálkový přístup označuje v případě
a) fyzické osoby jménem, adresou místa pobytu, popřípadě adresou bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, a datem narození,
b) podnikající fyzické osoby obchodní firmou nebo jménem, adresou sídla a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno,
c) právnické osoby názvem nebo obchodní firmou, adresou sídla a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno,
d) organizační složky státu názvem, adresou sídla a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno.
(2) Je-li žadatelem právnická osoba nebo organizační složka státu, formulář žádosti o dálkový přístup obsahuje také jméno fyzické osoby, která jej za žadatele podává.
(3) Podává-li formulář žádosti o dálkový přístup zástupce žadatele, obsahuje formulář také jméno zástupce a označení typu zastoupení; zastoupení se dokládá plnou mocí.
(4) Formulář žádosti se podepisuje způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu1).
 
§ 4
(1) Formulář návrhu na zápis obsahuje
a) údaj o tom, zda jde o návrh na první zápis údajů o skutečném majiteli do evidence skutečných majitelů nebo jejich výmaz bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji,
b) označení příslušného soudu,
c) označení navrhovatele,
d) jde-li o návrh podle § 26 odst. 3 zákona, údaj o této skutečnosti,
e) jméno právnické osoby nebo označení právního uspořádání, jejichž skutečného majitele se návrh týká,
f) identifikační číslo právnické osoby nebo právního uspořádání, jejichž skutečného majitele se návrh týká, bylo-li přiděleno,
g) údaje, jejichž první zápis do evidence skutečných majitelů nebo výmaz bez náhrady nebo s nahrazením novými údaji je navrhován,
h) seznam příloh,
i) podpis navrhovatele a datum podpisu navrhovatele.
(2) Velikost podílu podle § 13 písm. c) zákona se ve formuláři návrhu na zápis uvádí zlomkem nebo v procentech zaokrouhlených na 2 desetinná místa.
 
§ 5
(1) Formulář návrhu na znepřístupnění obsahuje
a) označení příslušného soudu,
b) označení navrhovatele,
c) jméno právnické osoby nebo označení právního uspořádání, jejichž skutečného majitele se návrh na znepřístupnění týká,
d) identifikační číslo právnické osoby nebo právního uspořádání, jejichž skutečného majitele se návrh na znepřístupnění týká, bylo-li přiděleno,
e) označení údajů, jejichž znepřístupnění v evidenci skutečných majitelů je navrhováno,
f) seznam příloh,
g) podpis navrhovatele a datum podpisu navrhovatele.
(2) Obsah formuláře návrhu na znepřístupnění může být součástí formuláře návrhu na zápis.
 
§ 6
Formulář návrhu na průpis obsahuje
a) označení příslušného soudu,
b) označení navrhovatele,
c) jméno právnické osoby, jejíhož skutečného majitele se návrh na průpis týká,
d) identifikační číslo právnické osoby, jejíhož skutečného majitele se návrh na průpis týká, bylo-li přiděleno,
e) podpis navrhovatele a datum podpisu navrhovatele.
 
§ 7
(1) Navrhovatel se ve formuláři návrhu na zápis, formuláři návrhu na znepřístupnění nebo formuláři návrhu na průpis označuje v případě
a) fyzické osoby jménem, adresou místa pobytu, popřípadě adresou bydliště, liší-li se od adresy místa pobytu, a rodným číslem nebo obdobným jedinečným identifikátorem, byl-li přidělen,
b) právnické osoby názvem nebo obchodní firmou, adresou sídla a identifikačním číslem osoby, bylo-li přiděleno.
(2) Je-li navrhovatelem právnická osoba, formulář obsahuje také jméno fyzické osoby, která jej za navrhovatele podává.
(3) Podává-li formulář zástupce navrhovatele, obsahuje formulář také jméno zástupce a označení typu zastoupení; zastoupení se dokládá plnou mocí.
 
§ 8
(1) Adresa místa pobytu, bydliště nebo sídla se ve formuláři žádosti o dálkový přístup, formuláři návrhu na zápis, formuláři návrhu na znepřístupnění nebo formuláři návrhu na průpis uvede ve struktuře tuzemské nebo zahraniční adresy.
(2) Tuzemská adresa se uvede ve struktuře adresy přiřazené adresnímu místu vedenému v základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí. Tuzemskou adresu tvoří údaje:
a) název obce nebo vojenského újezdu; v Praze se uvádí název obvodu (Praha 1 až 10),
b) název části obce, není-li totožný s názvem obce; v Praze se uvádí název katastrálního území,
c) poštovní směrovací číslo přidělené adresnímu místu,
d) název ulice nebo jiného veřejného prostranství,
e) číslo popisné nebo evidenční a číslo orientační; číslo evidenční se označí zkratkou č. ev.; číslo orientační, pokud bylo přiděleno, se uvede za číslo popisné nebo evidenční a oddělí se lomítkem.
(3) Zahraniční adresu tvoří zejména název města (obce) a regionu, název ulice a číslo domu, poštovní směrovací číslo (kód ZIP) a název státu.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna notářského tarifu
 
§ 9
Vyhláška č. 196/2001 Sb., o odměnách a náhradách notářů, správců pozůstalosti a Notářské komory České republiky (notářský tarif), ve znění vyhlášky č. 42/2002 Sb., vyhlášky č. 403/2005 Sb., vyhlášky č. 399/2006 Sb., vyhlášky č. 167/2009 Sb., vyhlášky č. 432/2013 Sb., vyhlášky č. 162/2016 Sb., vyhlášky č. 338/2016 Sb. a vyhlášky č. 341/2020 Sb., se mění takto:
1. V § 5 se na konci odstavce 2 doplňují věty "Je-li rozhodnutí orgánu právnické osoby přijímáno mimo zasedání, náleží notáři za sepsání notářského zápisu o návrhu rozhodnutí a notářského zápisu o rozhodování per rollam odměna určená podle věty první. Sepíše-li notář pouze jeden z těchto notářských zápisů, náleží mu odměna v poloviční výši.".
2. V oddílu II položce S přílohy se dosavadní text označuje jako bod 1. a doplňují se body 2. a 3., které znějí:
"2. Za zápis do evidence skutečných majitelů a úhrn úkonů spojených se zápisem ............................ 300 Kč.
3. Za zajištění automatického průpisu podle § 41 odst. 2 a § 61 odst. 2 zákona o evidenci skutečných
   majitelů .............................................................................................. 200 Kč.".
3. V oddílu II se za položku Z přílohy doplňuje položka ZA, která zní:
"Položka ZA
1. Za vydání osvědčení pro zápis do evidence skutečných majitelů v případě skutečného majitele
   obchodní korporace, s výjimkou bytového a sociálního družstva, jsou-li předmětem zápisu v rámci
   popisu struktury vztahů údaje o více než 4 osobách nebo právních uspořádáních v ní vystupujících .... 2 200 Kč.
2. Za vydání osvědčení pro zápis do evidence skutečných majitelů v případě skutečného majitele
   obchodní korporace, s výjimkou bytového a sociálního družstva, neexistuje-li struktura vztahů
   nebo nejsou-li předmětem zápisu v rámci popisu struktury vztahů údaje o více než 4 osobách nebo
   právních uspořádáních v ní vystupujících .............................................................. 800 Kč.
3. Za vydání osvědčení pro zápis do evidence skutečných majitelů v případě skutečného majitele
   právního uspořádání, ledaže je zřízeno za veřejně prospěšným účelem ................................. 1 200 Kč.
4. Za vydání osvědčení pro zápis do evidence skutečných majitelů v případě skutečného majitele
   fundace, ústavu, obecně prospěšné společnosti a právního uspořádání zřízeného za veřejně prospěšným
   účelem ................................................................................................ 700 Kč.
5. Za vydání osvědčení pro zápis do evidence skutečných majitelů v případě skutečného majitele jiné
   než obchodní korporace a bytového a sociálního družstva ............................................... 200 Kč.
Pro účely určení počtu osob a právních uspořádání, o kterých se zapisují údaje v rámci popisu struktury vztahů, podle bodů 1. a 2. se nezapočítávají
a) skutečný majitel a právnická osoba nebo právní uspořádání, o jejichž skutečného majitele jde,
b) osoba nebo právní uspořádání, o kterých se údaje v rámci popisu struktury vztahů vymazávají bez náhrady.
Co se rozumí skutečným majitelem, právním uspořádáním, strukturou vztahů a zápisem, stanoví zákon o evidenci skutečných majitelů.".
 
ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob, evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích a o podrobnostech týkajících se způsobu dálkového přístupu k údajům v evidenci skutečných majitelů a některým údajům v evidenci svěřenských fondů
 
§ 10
Vyhláška č. 323/2013 Sb., o náležitostech formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob, evidence svěřenských fondů a evidence údajů o skutečných majitelích a o podrobnostech týkajících se způsobu dálkového přístupu k údajům v evidenci skutečných majitelů a některým údajům v evidenci svěřenských fondů a o zrušení některých vyhlášek, ve znění vyhlášky č. 459/2017 Sb., se mění takto:
1. V názvu vyhlášky se čárka za slovem "osob" nahrazuje slovem "a" a slova "a evidence údajů o skutečných majitelích a o podrobnostech týkajících se způsobu dálkového přístupu k údajům v evidenci skutečných majitelů a některým údajům v evidenci svěřenských fondů" se zrušují.
2. § 1 zní:
 
"§ 1
Tato vyhláška stanoví náležitosti formulářů na podávání návrhů na zápis, změnu nebo výmaz údajů do veřejného rejstříku právnických a fyzických osob a evidence svěřenských fondů podle zákona (dále jen "rejstřík").".
3. V § 2 odst. 1 písmeno u) zní:
"u) zařízení řídícím se právem jiného státu a působícím na území České republiky, které je strukturou nebo funkcemi podobné svěřenskému fondu (dále jen "zahraniční svěřenský fond"),".
4. V § 2 odst. 1 se na konci písmene u) čárka nahrazuje tečkou a písmeno v) se zrušuje.
5. § 13c se včetně nadpisu zrušuje.
6. V § 14 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Výše podílu podle § 48 odst. 1 písm. j) zákona se ve formuláři uvádí zlomkem nebo v procentech zaokrouhlených na 2 desetinná místa.".
7. Část třetí se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 1 a 2 zrušuje.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
 
§ 11
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2021.
Ministryně spravedlnosti:
Mgr. Benešová v. r.
1) § 18 odst. 2 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů.
§ 6 odst. 1 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

Související dokumenty