376/2005 Sb. , kterou se stanoví výše úhrady za stravu a ubytování poskytnuté v azylovém zařízení, výše kapesného a termíny jeho výplaty

Schválený:
376/2005 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. září 2005,
kterou se stanoví výše úhrady za stravu a ubytování poskytnuté v azylovém zařízení, výše kapesného a termíny jeho výplaty
Změna: 174/2006 Sb.
Změna: 198/2008 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 42 odst. 7 a § 42a odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění zákona č. 350/2005 Sb.:
 
§ 1
Úhrada za poskytnutou stravu a ubytování
(1) Úhrada za stravu poskytnutou v azylovém zařízení činí 112,- Kč na osobu za kalendářní den.
(2) Úhrada za ubytování poskytnuté v azylovém zařízení činí 130,- Kč na osobu za kalendářní den.
 
§ 2
Výše kapesného
Žadateli o udělení mezinárodní ochrany se poskytne kapesné ve výši 30,- Kč na kalendářní den.
 
§ 3
Termíny výplaty kapesného
Kapesné je žadateli o udělení mezinárodní ochrany vypláceno v termínu
a) řádném, kterým je
1. v přijímacím středisku středa; v případě, že tento den připadne na den pracovního klidu, je výplatním termínem poslední pracovní den bezprostředně předcházející středě,
2. v pobytovém středisku patnáctý den kalendářního měsíce; v případě, že tento den připadne na sobotu, neděli nebo den pracovního klidu, je výplatním termínem poslední pracovní den bezprostředně předcházející patnáctému dni v měsíci, nebo
b) mimořádném, kterým je den
1. návratu žadatele o udělení mezinárodní ochrany z hospitalizace nebo vazby nebo nejbližší následující pracovní den,
2. přemístění žadatele o udělení mezinárodní ochrany do jiného azylového zařízení nebo do školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo do péče osoby označené v rozhodnutí soudu,
3. odchodu žadatele o udělení mezinárodní ochrany do místa hlášeného pobytu mimo azylové zařízení,
4. ukončení poskytování služeb v azylových zařízeních.
 
§ 4
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti zákona č. 350/2005 Sb., kterým se mění zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Ministr:
Mgr. Bublan v. r.

Související dokumenty