289/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění vyhlášky č. 68/2019 Sb.

Schválený:
289/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. září 2023,
kterou se mění vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění vyhlášky č. 68/2019 Sb.
Ministerstvo vnitra stanoví podle § 86 odst. 4 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění zákona č. 314/2015 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 328/2015 Sb., kterou se provádí zákon o azylu a zákon o dočasné ochraně cizinců, ve znění vyhlášky č. 68/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se za bod 2 vkládá nový bod 3, který zní:
"3. Arménii,".
Dosavadní body 3 až 24 se označují jako body 4 až 25.
2. V § 2 bodě 8 se slova " , s výjimkou Abcházie a Jižní Osetie" zrušují.
3. V § 2 bod 14 zní:
"14. Severní Makedonii,".
4. V § 2 bodě 16 se slova " , s výjimkou Podněstří" zrušují.
5. V § 2 se za bod 20 vkládá nový bod 21, který zní:
"21. Velkou Británii a Severní Irsko,".
Dosavadní body 21 až 25 se označují jako body 22 až 26.
6. V § 2 se na konci bodu 25 čárka nahrazuje tečkou a bod 26 se zrušuje.
Čl.II
Přechodné ustanovení
Žádosti o udělení mezinárodní ochrany podané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se posuzují podle vyhlášky č. 328/2015 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky. Ministerstvo vnitra před vydáním rozhodnutí podle § 16 odst. 2 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu, ve znění pozdějších předpisů, poučí žadatele o udělení mezinárodní ochrany přicházejícího z Arménie, Gruzie, Moldavska nebo Velké Británie a Severního Irska o skutečnosti podle věty první a umožní mu prokázat, že v jeho případě stát, ze kterého přichází, za bezpečnou zemi původu považovat nelze.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2023.
Ministr:
Mgr. Bc. Rakušan v. r.

Související dokumenty