155/1992 Sb. , ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav

Schválený:
155/1992 Zb.
VYHLÁŠKA
Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky
z 10. februára 1992,
ktorou sa určujú podmienky oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav
Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky po dohode s Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 43 ods. 1 písm. e) zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách (ďalej len "zákon") ustanovuje:
 
§ 1
(1) Oprávnenie na projektové práce v odbore pozemkových úprav udeľuje Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej republiky (ďalej len "ministerstvo") fyzickým a právnickým osobám, ak predmetom ich podnikateľskej činnosti je vykonávanie projektových prác v odbore pozemkových úprav a ak jej pracovníci, ktorí tieto práce vykonávajú, spĺňajú kvalifikačné predpoklady podľa prílohy č. 1 tejto vyhlášky a absolvujú prípravu pre získanie osobitnej odbornej spôsobilosti. 1)
(2) Oprávnenie podľa tejto vyhlášky nenahrádza oprávnenie potrebné podľa osobitných predpisov. 2)
 
§ 2
(1) Osobitnou odbornou spôsobilosťou sa rozumie súhrn vedomostí a praktických postupov, ktoré sú nevyhnutné na vykonávanie pozemkových úprav podľa zákona.
(2) Osobitnú odbornú spôsobilosť získajú žiadatelia prípravou a skúškou, ktorej obsah a predmet je upravený v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.
(3) Žiadateľ, ktorý
a) úspešne absolvoval prípravu v študijnom odbore podľa prílohy č. 1 tejto vyhlášky,
b) vykonával projektové práce v odbore pozemkových úprav po dobu najmenej 5 rokov, nemusí absolvovať prípravu.
 
§ 3
(1) Príprava žiadateľov sa uskutočňuje organizovaným štúdiom, ktoré zabezpečuje ministerstvo.
(2) Žiadateľov zaradí do prípravy ministerstvo na základe prihlášky.
(3) Prípravou podľa odseku 1 môže ministerstvo poveriť inú organizáciu.
 
§ 4
(1) Predmetom skúšky sú vedomosti a praktické postupy v rozsahu prípravy uvedenej v prílohe č. 2 tejto vyhlášky.
(2) Žiadateľ vykoná skúšku pred skúšobnou komisiou. Skúška má písomnú a ústnu časť.
(3) Skúšobnú komisiu zriaďuje ministerstvo, jej predsedom je pracovník ministerstva. Skúšobná komisia má najmenej 5 členov a uznáša sa väčšinou hlasov.
(4) Členstvo v skúšobnej komisii sa považuje za iný úkon vo všeobecnom záujme. 3)
 
§ 5
(1) Termín skúšky určuje skúšobná komisia podľa študijného plánu.
(2) Komisia po vykonaní skúšky oboznámi žiadateľa s jej výsledkom a vyhotoví zápisnicu.
(3) Ak žiadateľ na skúške nevyhovie, môže skúšku jedenkrát opakovať v termíne, ktorý určí skúšobná komisia.
(4) Ak žiadateľ z ospravedlniteľného dôvodu nemohol prísť na skúšku alebo na opakovanú skúšku, skúšobná komisia určí náhradný termín.
(5) Ďalšie podrobnosti o priebehu skúšky ustanovuje skúšobný poriadok.
 
§ 6
(1) Žiadateľom, ktorí získali osobitnú odbornú spôsobilosť podľa tejto vyhlášky, vydá ministerstvo osvedčenie na projektové práce v odbore pozemkových úprav.
(2) Osvedčenie na projektové práce v odbore pozemkových úprav obsahuje tieto údaje:
a) osobné údaje žiadateľa,
b) dátum jeho vydania, označenie ministerstva a odtlačok jeho pečiatky,
c) podpis ministra alebo jeho zástupcu a predsedu skúšobnej komisie.
 
§ 7
Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.
Minister:
Ing. Kršek v.r.
 
PRÍL.1
Kvalifikačné predpoklady vzdelania žiadateľov o vydanie oprávnenia na projektové práce v odbore pozemkových úprav
1. Vysokoškolské vzdelanie technického smeru so zameraním na pozemkové úpravy, geodéziu a lesníctvo,
2. Vysokoškolské vzdelanie poľnohospodárskeho smeru so zameraním na hydromelioráciu,
3. Vysokoškolské vzdelanie prírodovedeckého smeru so zameraním na životné prostredie, geografiu...,
4. Vysokoškolské právnické vzdelanie.
 
PRÍL.2
Rozsah prípravy a predmet skúšky na získanie osobitnej odbornej spôsobilosti na projektové práce v odbore pozemkových úprav
Obsahom prípravy a predmetom skúšky sú vedomosti:
- o optimálnom riešení a usporiadaní krajiny, na základe poznatkov všetkých profesií v súlade s jej ekologickým potenciálom,
- o návrhoch spoločných technických opatrení,
- o usporiadaní pôdnych celkov,
- o realizácii projektu pozemkových úprav,
- o operáte evidencie nehnuteľností,
- o sústave BPEJ,
- o spôsobe zatrieďovania jednotlivých pôd do BPEJ,
- o produkčných predpokladoch jednotlivých BPEJ a ich vzájomnej porovnateľnosti a zameniteľnosti,
- o oceňovaní pozemkov podľa cenových predpisov s osobitným zreteľom na špecifiká lesných pozemkov a lesných porastov,
- o oceňovaní pôvodných a náhradných pozemkov a zdôvodnení náhrady,
- o hospodárskej úprave lesov,
- o daňovom a nájomnom mechanizme,
- o vykonávaní pedologického prieskumu pôd a využitia všetkých pedologických podkladov,
- o určovaní stanovištných podmienok,
- o hodnotení produkčných predpokladov jednotlivých pôd,
- o informačnom systéme o pôde,
- o pozemkovom, občianskom, správnom a obchodnom práve,
- o predpisoch upravujúcich vedenie pozemkových kníh a evidenciu nehnuteľností,
- o predpisoch upravujúcich oceňovanie pozemkov a pozemkovú daň,
- o výkone geodetických prác,
- o manipulácii s elaborátom evidencie nehnuteľností a pozemkovou knihou,
- o využití mapových podkladov pre výkon geodetických prác,
- o oblasti protierozívnej ochrany pôdneho fondu,
- o projektovaní úpravy tokov a malých vodných nádrží,
- o predpisoch upravujúcich právne vzťahy vo vodnom hospodárstve.
1) § 25 ods. 1 zákona SNR č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách.
2) Napr. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a vyhláška SÚGK č. 82/1973 Zb. o overovaní geometrických plánov a iných výsledkov geodetických prác.
3) § 124 ods. 2 Zákonníka práce.
§ 22 ods. 4 nariadenia vlády ČSSR č. 223/1988 Zb., ktorým sa vykonáva Zákonník práce.
Časť I. písm. c) vyhlášky Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 18/1991 Zb. o iných úkonoch vo všeobecnom záujme.

Související dokumenty