153/2023 Sb. o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích

Schválený:
153/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. května 2023
o schvalování technické způsobilosti vozidel a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Ministerstvo dopravy (dále jen "ministerstvo") stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 337/2020 Sb. a zákona č. 432/2022 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2 odst. 5 až 8, § 2 odst. 10 a 11, § 3 odst. 4, § 16 odst. 6, § 17 odst. 6, § 19 odst. 2, § 20 odst. 4, § 21 odst. 3, § 23 odst. 4, § 27 odst. 7, § 28 odst. 1 písm. l), § 28d odst. 1 a 3, § 31 odst. 4, § 37 odst. 3, § 74 odst. 1 a 2, § 75 odst. 2 a 3, § 76 odst. 1, § 78b odst. 5 a § 79 odst. 7 zákona:
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška se použije v oblasti schvalování technické způsobilosti a na technické podmínky provozu vozidel na pozemních komunikacích, které nejsou upraveny v
a) přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií M, N a O1),
b) přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorie L2) nebo
c) přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3).
 
§ 2
Základní pojmy
Pro účely této vyhlášky se rozumí
a) výměnnou nástavbou samostatný technický celek, který je s vozidlem v rozebíratelném spojení,
b) mezinárodním schvalováním schvalování systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla, na které se použije mezinárodní smlouva v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterou je Česká republika vázána4),
c) vnitrostátním schvalováním schvalování typu nebo jednotlivého
1. vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 3 písm. b) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií M, N a O1), nejde-li o schválení platné ve všech členských státech,
2. vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 2 písm. d), e) a k) přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L2),
3. vozíku pro invalidy s motorickým pohonem, jehož šířka nebo délka přesahuje 1,4 m, jehož konstrukční rychlost převyšuje 15 km.h
-1
nebo jehož maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku,
4. pracovního stroje samojízdného, pracovního stroje neseného, pracovního stroje přípojného, výměnného taženého zařízení, vozidla určeného především pro jízdu na sněhu, vozidla určeného především pro jízdu v terénu, jednonápravového traktoru nebo jeho přípojného vozidla, speciálního tahače nebo jeho přípojného vozidla, přepravníku pracovních adaptérů nebo systému takového vozidla, konstrukční části takového vozidla nebo samostatného technického celku takového vozidla, nebo
5. vozidla kategorie T, C, R nebo S, jeho systému konstrukční části nebo samostatného technického celku, nejde-li o schválení platné ve všech členských státech,
d) technickým protokolem doklad vydaný technickou zkušebnou nebo zkušební stanicí o souladu vozidla, jeho systému, konstrukční části, výbavy nebo samostatného technického celku s předloženou dokumentací a o splnění příslušných technických požadavků.
 
§ 3
Typ konstrukčních částí vozidla a samostatných technických celků vozidla, které lze schválit nezávisle na vozidle
Typ konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla lze schválit nezávisle na vozidle, pouze pokud lze doložit splnění všech technických požadavků stanovených pro tento typ samostatného technického celku nebo konstrukční části bez toho, aby byly samostatný technický celek nebo konstrukční část namontovány na vozidle.
 
§ 4
Kategorie vozidel
(1) Silniční vozidla a zvláštní vozidla se dělí na vozidla
a) kategorie M, N a O; popis silničních vozidel kategorií M, N a O a jejich další členění je uvedeno v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií M, N a O1),
b) kategorie L; popis silničních vozidel kategorie L a její další členění je uvedeno v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorie L2),
c) kategorie T, C, R a S; popis zvláštních vozidel kategorií T, C, R a S a jejich další členění je uvedeno v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3) a
d) kategorie Z zahrnující ostatní vozidla, která nelze zařadit do jiné kategorie.
(2) Vozidla kategorie S se vedle podkategorií podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3) dále dělí na
a) vozidla podkategorie SS, do níž patří pracovní stroje samojízdné s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností; pracovní stroje samojízdné nejsou zpravidla určeny pro přepravní činnost,
b) vozidla podkategorie SN, do níž patří pracovní stroje nesené určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností, které jsou při pohybu na pozemních komunikacích zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek a jejichž pojezdová ústrojí, jsou-li jimi vybaveny, nejsou v přepravní poloze ve styku s vozovkou, a výměnné nástavby mající charakter pracovního stroje neseného, a
c) vozidla podkategorie SP, do níž patří pracovní stroje přípojné bez vlastního pohonu určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností, které jsou na pozemních komunikacích taženy silničními motorovými vozidly a tvoří s nimi jízdní soupravu.
 
§ 5
Mezinárodní schvalování
(1) Při mezinárodním schvalování typu se použijí rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy v oblasti schvalování technické způsobilosti, kterou je Česká republika vázána4), (dále jen "rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy") pro stanovení
a) základních znaků pro určení typů systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel a samostatných technických celků vozidel,
b) způsobu zajištění shody výroby systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,
c) rozsahu a obsahu technické dokumentace,
d) rozsahu a způsobu ověření shody výroby systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,
e) technických požadavků na bezpečnost silničního provozu a ochranu života a zdraví člověka,
f) rozsahu a způsobu ověření technických požadavků,
g) způsobu určení počtu systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel potřebných pro provedení zkoušek,
h) vzoru osvědčení o schválení typu a způsobu jeho vyplnění a
i) značky schválení typu.
(2) Rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy jsou uvedena v příloze č. 1 k této vyhlášce.
 
§ 6
Vnitrostátní schvalování
(1) Jde-li o typ vozidla kategorie M, N nebo O, jeho konstrukční část nebo samostatný technický celek, při jeho vnitrostátním schválení se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a O1) a rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy, podle kategorie vozidla, ze které je konstrukce vozidla odvozena, pro stanovení
a) základních znaků pro určení typů, variant a verzí vozidel,
b) základních znaků pro určení typů systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků vozidel,
c) způsobu zajištění shody výroby vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem,
d) rozsahu a obsahu technické dokumentace,
e) způsobu ověření shody výroby vozidel, jejich systémů, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků se schváleným typem,
f) rozsahu a způsobu ověření a splnění technických požadavků,
g) způsobu určení počtu vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků potřebných pro provedení zkoušek,
h) náležitostí prohlášení o shodě a duplikátu prohlášení o shodě a
i) kategorií činností technických zkušeben, požadavků na jejich přístroje a další nezbytné technické zařízení, požadavků na prostory potřebné pro výkon činností technických zkušeben, požadavků na systém vnitřní organizace a řízení a způsobu posuzování splnění těchto požadavků.
(2) Jde-li o typ vozidla kategorie L, jeho konstrukční část nebo samostatný technický celek, při jeho vnitrostátním schválení se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorie L2) a rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy, podle kategorie vozidla, ze které je konstrukce vozidla odvozena, pro stanovení
a) základních znaků pro určení typů, variant a verzí vozidel,
b) základních znaků pro určení typů systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků,
c) zajištění způsobu shody výroby vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,
d) rozsahu a obsahu technické dokumentace,
e) způsobu ověření shody výroby systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,
f) rozsahu a způsobu ověření a splnění technických požadavků,
g) způsobu určení počtu vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků potřebných pro provedení zkoušek,
h) náležitostí prohlášení o shodě a duplikátu prohlášení o shodě a
i) kategorií činností technických zkušeben, požadavků na jejich přístroje a další nezbytné technické zařízení, požadavků na prostory potřebné pro výkon činností technických zkušeben, požadavků na systém vnitřní organizace a řízení a způsobu posuzování splnění těchto požadavků.
(3) Jde-li o typ vozíků pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jejich šířka nebo délka přesahuje 1,4 m, jejich konstrukční rychlost převyšuje 15 km.h
-1
nebo jejich maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg, při jejich vnitrostátním schválení se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií M, N a O1), přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorie L2) a rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy, podle kategorie vozidla, ze které je konstrukce vozidla odvozena, pro stanovení
a) základních znaků pro určení typů, variant a verzí vozidel,
b) základních znaků pro určení typů systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků,
c) zajištění způsobu shody výroby vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,
d) rozsahu a obsahu technické dokumentace,
e) způsobu ověření shody výroby systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,
f) rozsahu a způsobu ověření a splnění technických požadavků,
g) způsobu určení počtu vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků potřebných pro provedení zkoušek,
h) náležitostí prohlášení o shodě a duplikátu prohlášení o shodě a
i) kategorií činností technických zkušeben, požadavků na jejich přístroje a další nezbytné technické zařízení, požadavků na prostory potřebné pro výkon činností technických zkušeben, požadavků na systém vnitřní organizace a řízení a způsobu posuzování splnění těchto požadavků.
(4) Jde-li o typ pracovních strojů samojízdných, pracovních strojů nesených, pracovních strojů přípojných, výměnných tažených zařízení, vozidel určených především pro jízdu na sněhu, vozidel určených především pro jízdu v terénu, jednonápravových traktorů a jejich přípojných vozidel, speciálních tahačů a jejich přípojných vozidel, přepravníků pracovních adaptérů a systémů vozidel, konstrukčních části vozidel a samostatných technických celků těchto vozidel, použijí se při vnitrostátním schválení technické požadavky na konstrukci a stav vozidel uvedené v příloze č. 2 k této vyhlášce. Dále se použije přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3) a rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy, podle kategorie vozidla, ze které je konstrukce vozidla odvozena, pro stanovení
a) základních znaků pro určení typů, variant a verzí vozidel,
b) základních znaků pro určení typů systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků,
c) zajištění způsobu shody výroby systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,
d) rozsahu a obsahu technické dokumentace,
e) způsobu ověření shody výroby vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,
f) rozsahu a způsobu ověření a splnění technických požadavků,
g) způsobu určení počtu vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků potřebných pro provedení zkoušek,
h) náležitostí prohlášení o shodě a duplikátu prohlášení o shodě a
i) kategorií činností technických zkušeben, požadavků na jejich přístroje a další nezbytné technické zařízení, požadavků na prostory potřebné pro výkon činností technických zkušeben, požadavků na systém vnitřní organizace a řízení a způsobu posuzování splnění těchto požadavků
(5) Jde-li o typ vozidel, systémy vozidel, konstrukční části vozidel nebo samostatné technické celky vozidel kategorií T, C, R a S, na které se nepoužije schválení s platností ve všech členských státech, použije se při jejich vnitrostátním schválení přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3) a rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy, podle kategorie vozidla, ze které je konstrukce vozidla odvozena, pro stanovení
a) základních znaků pro určení typů, variant a verzí vozidel,
b) základních znaků pro určení typů systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků,
c) technických požadavků na bezpečnost silničního provozu a ochranu života a zdraví člověka a životního prostředí,
d) zajištění způsobu shody výroby systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,
e) rozsahu a obsahu technické dokumentace,
f) způsobu ověření shody výroby vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí vozidel nebo samostatných technických celků vozidel se schváleným typem,
g) rozsahu a způsobu ověření technických požadavků při schvalování,
h) způsobu určení počtu vozidel, systémů vozidel, konstrukčních částí nebo samostatných technických celků potřebných pro provedení zkoušek,
i) náležitostí prohlášení o shodě a duplikátu prohlášení o shodě a
j) kategorií činností technických zkušeben, požadavků na jejich přístroje a další nezbytné technické zařízení, požadavků na prostory potřebné pro výkon činností technických zkušeben, požadavků na systém vnitřní organizace a řízení a způsobu posuzování splnění těchto požadavků.
(6) Osvědčení o schválení typu při vnitrostátním schvalování je dokument formátu A4, který obsahuje údaje o osobě, které bylo toto osvědčení vydáno, a o typu vozidla, jeho systému, konstrukční části nebo samostatného technického celku, na které bylo toto osvědčení vydáno. V příloze č. 3 k této vyhlášce jsou uvedeny
a) vzory osvědčení o schválení při vnitrostátním schvalování a
b) vzory technických osvědčení.
(7) Značka schválení typu při vnitrostátním schvalování je uvedena v příloze č. 4 k této vyhlášce.
 
§ 7
Způsob, forma a rozsah předávání technických údajů
(1) Informace nezbytné k provozování silničního vozidla, informace o technických údajích silničního vozidla z doby jeho prvního uvedení do provozu a informace nezbytné k použití systému vozidla, konstrukční části vozidla nebo samostatného technického celku vozidla a jejich technické údaje pro účely zápisu údajů do registru silničních vozidel předává výrobce, jeho akreditovaný zástupce nebo osoba uvádějící vozidla na trh elektronicky prostřednictvím Informačního systému technických prohlídek.
(2) Forma a rozsah předávání údajů podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze č. 5 k této vyhlášce.
 
§ 8
Přestavba vozidla
(1) Vozidlo po přestavbě musí splňovat technické požadavky, které byly platné v době jeho výroby, nebo technické požadavky obsažené v pozdějších předpisech uvedených v příloze č. 1 k této vyhlášce nebo v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií M, N a O1), v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorie L2) nebo v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3) pro vozidlo příslušné kategorie.
(2) Pokud se při přestavbě vozidla mění identifikační číslo vozidla, nové identifikační číslo musí být na vozidle vyznačeno v souladu s rozhodnutím o schválení přestavby. Pokud je na nahrazující konstrukční části vyznačeno identifikační číslo z jiného vozidla, toto se vždy znehodnotí přeražením křížky tak, aby zůstalo nadále identifikovatelné. Identifikační číslo vozidla, u kterého se mění konstrukční nebo podstatná část mechanismu vozidla, se pak vyrazí v blízkosti čísla znehodnoceného, a to v případě, že se jedná o konstrukční část prohlášenou výrobcem za záměnnou. Informace o ražbě identifikačního čísla náhradní technologií se uvede v dokladech vozidla.
(3) V případě, že výrobce prohlásí podstatnou část mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla za náhradní díl k tomuto vozidlu, postupuje se ohledně ražby identifikačního čísla vozidla obdobně jako v odstavci 2.
(4) V případě přestavby vozidla, včetně následné, musí zůstat zachována alespoň jedna původní podstatná část mechanismu nebo konstrukce vozidla.
(5) Podmínky pro přestavbu vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným nebo zkapalněným zemním plynem nebo vodíkem jsou stanoveny v příloze č. 6 k této vyhlášce.
 
§ 9
Požadavky na konstrukci a stav výbavy
V příloze č. 7 k této vyhlášce jsou stanoveny
a) výbava, jejíž technická způsobilost se schvaluje, a požadavky na její konstrukci a stav,
b) požadavky na konstrukci a stav povinné výbavy vozidel,
c) technické požadavky na výbavu vozidel světelnými zařízeními,
d) technické požadavky na výbavu vozidel zvláštními výstražnými světelnými a zvukovými zařízeními,
e) technické požadavky na výbavu vozidel koly, pneumatikami a protiskluzovými řetězy,
f) technické požadavky na výbavu vozidel doplňkovými zařízeními,
g) technické požadavky na výbavu vozidel označením nejvyšší povolené rychlosti a
h) technické požadavky na výbavu zvláštních vozidel.
 
§ 10
Technické požadavky na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích pro vozidla, jejichž technická způsobilost nepodléhá schválení
(1) Vozidlo, jehož technická způsobilost nepodléhá schválení,
a) musí mít takovou pevnost provedení, aby nedošlo k jeho poškození při běžném použití,
b) nesmí mít na svém povrchu ostré hrany a výčnělky, které by mohly způsobit zranění osob,
c) nesmí překročit délkou 12,00 m, výškou 4,00 m a šířkou 2,55 m,
d) nesmí svým provedením poškozovat pozemní komunikace včetně jejich součástí a příslušenství,
e) musí svým provedením zamezit úniku provozních kapalin,
f) musí být pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích dostatečně viditelné, pokud to jeho provedení umožňuje,
g) musí obsahovat pouze součásti, které odpovídají jeho technickému provedení, a
h) musí umožňovat bezpečné zastavení.
(2) Pro jízdní kola, potahové vozíky a ruční vozíky jsou další technické požadavky na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích stanoveny v příloze č. 8 k této vyhlášce.
 
§ 11
Rozsah zkoušek prováděných výrobcem tachografů
Výrobce je povinen provádět zkoušky na celcích ve vozidlech a snímačích pohybu podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího tachografy v silniční dopravě5) nejméně jednou za 2 roky.
 
§ 12
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
2. Vyhláška č. 235/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
3. Vyhláška č. 206/2018 Sb., kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 235/2017 Sb.
4. Vyhláška č. 180/2020 Sb., kterou se mění vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 13
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Ministr:
Mgr. Kupka v. r.
 
Příl. 1
Rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy
Rozhodnutí přijatá na základě mezinárodní smlouvy, která tvoří přílohy Dohody o přijetí harmonizovaných technických předpisů OSN pro kolová vozidla, zařízení a konstrukční části, které se mohou montovat nebo užívat na kolových vozidlech, a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení typu udělených na základě těchto pravidel uzavřené v Ženevě dne 20. března 1958 ve znění Dohody z 14. září 2017 (dále jen "přepisy OSN"), jsou:
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  0 I Jednotná ustanovení pro mezinárodní schválení typu vozidla jako   I
I   I celku (IWVTA)                            I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  1 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových   I
I   I vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a I
I   I vybavených žárovkami kategorií R2 a/nebo HS1            I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  2 I Jednotná ustanovení pro homologaci elektrických žárovek pro     I
I   I světlomety s asymetrickým tlumeným světlem a/nebo dálkovým světlem I
I   I nebo s oběma světly                         I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  3 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu odrazek pro motorová    I
I   I vozidla a jejich přípojná vozidla                  I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  4 I Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení k osvětlení zadních  I
I   I registračních tabulek motorových vozidel a jejich přípojných    I
I   I vozidel                               I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  5 I Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motorových vozidel  I
I   I typu "sealed beam" (SB), které vyzařují evropské asymetrické    I
I   I potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí           I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  6 I Jednotná ustanovení pro schválení typu směrových svítilen      I
I   I motorových vozidel a jejich přípojných vozidel           I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  7 I Jednotná ustanovení pro schvalování předních a zadních obrysových  I
I   I svítilen, brzdových svítilen a doplňkových obrysových svítilen   I
I   I motorových vozidel (kromě motocyklů) a jejich přípojných vozidel  I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  8 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových   I
I   I vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a I
I   I vybavených halogenovými žárovkami (HI, H2, H3, HB3, HB4, H7, H8,  I
I   I H9, HIR1, HIR2 a/nebo HII)                         I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  9 I Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L2, L4 a L5 z I
I   I hlediska hluku                           I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  10 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska       I
I   I elektromagnetické kompatibility                   I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  11 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska zámků  I
I   I dveří a součástí upevnění dveří                   I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  12 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany   I
I   I řidiče před mechanismem řízení v případě nárazu           I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  13 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, N a O z  I
I   I hlediska brzdění                          I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 13-H I Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska I
I   I brzdění                               I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  14 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel týkající se    I
I   I kotevních úchytů bezpečnostních pásů, systémů kotevních úchytů   I
I   I ISOFIX a kotevních úchytů horního upínání ISOFIX          I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  16 I Jednotná ustanovení pro schvalování: I. bezpečnostních pásů,    I
I   I zádržných systémů, dětských zádržných systémů a dětských zádržných I
I   I systémů ISOFIX pro cestující v motorových vozidlech; - II. vozidel I
I   I vybavených bezpečnostními pásy, signalizací nezapnutí        I
I   I bezpečnostního pásu, zádržnými systémy, dětskými zádržnými systémy I
I   I a dětskými zádržnými systémy ISOFIX                 I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  17 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska     I
I   I sedadel, jejich ukotvení a opěrek hlavy               I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  18 I Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska  I
I   I jejich ochrany proti neoprávněnému použití             I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  19 I Jednotná ustanovení týkající se schvalování předních mlhových    I
I   I světlometů motorových vozidel                    I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  20 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových   I
I   I vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a I
I   I vybavených halogenovými žárovkami (žárovky H4)           I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  21 I Jednotná ustanovení o schvalování vozidel z hlediska jejich     I
I   I vnitřního vybavení                         I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  22 I Jednotná ustanovení pro homologaci ochranných přileb a jejich hledí I
I   I pro řidiče a cestující na motocyklech a mopedech          I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  23 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu zpětných světlometů pro  I
I   I motorová vozidla a jejich přípojná vozidla             I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  24 I Jednotná ustanovení pro: I. Schvalování typu vznětových motorů z  I
I   I hlediska emisí viditelných znečišťujících látek - II. Schvalování  I
I   I motorových vozidel z hlediska instalace vznětových motorů      I
I   I schváleného typu - III. Schvalování motorových vozidel vybavených  I
I   I vznětovými motory z hlediska emisí viditelných znečišťujících látek I
I   I vypouštěných motorem - IV. Měření výkonu vznětového motoru     I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  25 I Jednotná ustanovení o schvalování opěrek hlavy, bez ohledu na to,  I
I   I zda jsou součástí sedadla                      I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  26 I Jednotná ustanovení o schvalování vozidel z hlediska jejich     I
I   I vnějších výčnělků                          I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  27 I Jednotná ustanovení pro homologaci výstražných trojúhelníků     I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  28 I Jednotná ustanovení pro schvalování zvukových výstražných zařízení I
I   I a motorových vozidel, pokud jde o jejich zvukové signály      I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  29 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany   I
I   I cestujících v kabině užitkového vozidla               I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  30 I Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik pro motorová vozidla I
I   I a jejich přípojná vozidla                      I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  31 I Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel  I
I   I typu "sealed- beam" (SB) vyzařujících evropské asymetrické     I
I   I potkávací světlo nebo dálkové světlo nebo obojí           I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  32 I Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska chování nosné I
I   I konstrukce naraženého vozidla při nárazu zezadu           I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  33 I Jednotná ustanovení pro homologaci z hlediska chování nosné     I
I   I konstrukce vozidla při jeho čelním nárazu              I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  34 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska ochrany I
I   I před nebezpečím požáru                       I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  35 I Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska uspořádání  I
I   I nožních ovládacích orgánů                      I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  36 I Jednotná ustanovení pro homologaci autobusů z hlediska jejich    I
I   I celkové konstrukce                         I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  37 I Jednotná ustanovení pro schvalování žárovek určených k použití ve  I
I   I schválených celcích svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich I
I   I přípojných vozidel                         I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  38 I Jednotná ustanovení pro schvalování zadních mlhových svítilen pro  I
I   I motorová vozidla a jejich přípojná vozidla             I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  39 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel, pokud jde o      I
I   I rychloměrné zařízení včetně jeho montáže              I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  40 I Jednotná ustanovení pro homologaci motocyklů vybavených benzínovým I
I   I motorem z hlediska emisí plynných škodlivin z motoru        I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  41 I Jednotná ustanovení pro schvalování motocyklů z hlediska hluku   I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  42 I Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel z hlediska jejich    I
I   I předních a zadních ochranných zařízení (nárazníků atd.).      I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  43 I Jednotná ustanovení pro schválení typu bezpečnostních zasklívacích I
I   I materiálů a jejich montáž ve vozidlech               I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  44 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu zádržných zařízení pro   I
I   I děti cestující v motorových vozidlech ("dětské zádržné systémy")  I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  45 I Jednotná ustanovení pro homologaci čističů světlomet a motorových  I
I   I vozidel z hlediska čističů světlometů                I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  46 I Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení pro nepřímý výhled a  I
I   I motorových vozidel z hlediska montáže těchto zařízení        I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  47 I Jednotná ustanovení pro homologaci moped vybavených zážehovým    I
I   I motorem z hlediska emisí plynných škodlivin motoru         I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  48 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska montáže I
I   I zařízení     pro osvětlení a světelnou signalizaci           I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  49 I Jednotná ustanovení o opatřeních proti emisím plynných       I
I   I znečišťujících látek a znečišťujících částic ze vznětových a    I
I   I zážehových motorů vozidel                      I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  50 I Jednotná ustanovení pro homologaci předních obrysových svítilen,  I
I   I zadních obrysových svítilen, brzdových svítilen, směrovek a     I
I   I osvětlení zadní registrační tabulky pro mopedy, motocykly a takto  I
I   I posuzovaná vozidla                         I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  51 I Jednotná ustanovení o schvalování motorových vozidel, která mají  I
I   I nejméně čtyři kola, z hlediska jejich emisí             I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  52 I Jednotná ustanovení pro homologaci nízkokapacitních autobusů M2 a  I
I   I M3 z hlediska jejich všeobecné konstrukce              I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  53 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L3 z hlediska I
I   I montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci       I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  54 I Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik pro užitková vozidla I
I   I a jejich přípojná vozidla                      I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  55 I Jednotná ustanovení týkající se schvalování mechanických      I
I   I spojovacích částí jízdních souprav vozidel             I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  56 I Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů mopedů a shodně    I
I   I posuzovaných vozidel                        I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  57 I Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motocyklů a takto   I
I   I posuzovaných vozidel                        I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  58 I Jednotná ustanovení pro schvalování: I. Zařízení na ochranu proti  I
I   I podjetí zezadu (RUPD) - II. Vozidel z hlediska montáže zařízení   I
I   I RUPD schváleného typu - III. Vozidel z hlediska jejich ochrany   I
I   I proti podjetí zezadu (RUP)                     I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  59 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních systémů tlumení I
I   I hluku výfuku                            I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  60 I Jednotná ustanovení pro homologaci dvoukolových motocyklů a mopedů I
I   I z hlediska řidičem ovládaných ovladačů, včetně identifikace     I
I   I ovladačů, sdělovačů a indikátorů                  I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  61 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu užitkových vozidel s    I
I   I ohledem na vnější výčnělky před zadní stěnou kabiny         I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  62 I Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel s řídítky z I
I   I hlediska jejich ochrany proti neoprávněnému použití         I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  63 I Jednotná ustanovení pro homologaci dvoukolových mopedů z hlediska  I
I   I hluku                                I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  64 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich    I
I   I vybavení, které může zahrnovat: náhradní celek pro dočasné užití,  I
I   I pneumatiky schopné jízdy bez vzduchu v pneumatice a/nebo systém pro I
I   I jízdu bez vzduchu v pneumatice a/nebo systém monitorování tlaku v  I
I   I pneumatikách                            I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  65 I Jednotná ustanovení pro homologaci zvláštních výstražných svítilen I
I   I motorových vozidel                         I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  66 I Jednotná ustanovení pro schvalování velkých osobních vozidel z   I
I   I hlediska pevnosti jejich nástavby                  I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  67 I Jednotná ustanovení pro 1. schvalování typu zvláštních zařízení   I
I   I motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají    I
I   I zkapalněné ropné plyny II. schvalování typu vozidel vybavených   I
I   I zvláštním zařízením pro použití zkapalněných ropných plynů v jejich I
I   I pohonném systému s ohledem na zástavbu takového zařízení      I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  69 I Jednotná ustanovení o schvalování štítků pro zadní značení pomalých I
I   I vozidel (kvůli konstrukci) a jejich přípojných vozidel       I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  70 I Jednotná ustanovení pro homologaci desek zadního značení těžkých a I
I   I dlouhých vozidel                          I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  71 I Jednotná ustanovení týkající se schválení zemědělských traktorů z  I
I   I hlediska pole výhledu řidiče                    I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  72 I Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů motocyklů, které   I
I   I vyzařují asymetrické potkávací světlo a dálkové světlo, a které   I
I   I jsou vybaveny halogenovými žárovkami (žárovky HS1)         I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  73 I Jednotná ustanovení pro schvalování: I. Vozidel z hlediska jejich  I
I   I bočního ochranného zařízení (BOZ) - II. Bočních ochranných zařízení I
I   I (BOZ) - III. Vozidel z hlediska montáže bočního ochranného zařízení I
I   I (BOZ) typu schváleného podle části II tohoto předpisu        I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  74 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie Liz hlediska I
I   I montáže zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci       I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  75 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik pro motocykly a I
I   I mopedy                               I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  77 I Jednotná ustanovení pro schvalování parkovacích svítilen motorových I
I   I vozidel                               I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  78 I Jednotná ustanovení pro homologaci vozidel kategorie L z hlediska  I
I   I brzdění                               I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  79 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska     I
I   I mechanismu řízení                          I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  80 I Jednotná ustanovení pro schvalování sedadel autobusů a těchto    I
I   I autobusů z hlediska pevnosti sedadel a jejich ukotvení       I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  81 I Jednotná ustanovení pro schvalování zpětných zrcátek dvoukolových  I
I   I motorových vozidel, též s postranním vozíkem, z hlediska montáže  I
I   I zpětných zrcátek na řídítka                     I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  82 I Jednotná ustanovení pro homologaci světlometů pro mopedy,      I
I   I vybavených halogenovými žárovkami (HS2 žárovky)           I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  83 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska emisí    I
I   I znečišťujících látek podle požadavků na motorové palivo       I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  85 I Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů nebo     I
I   I elektrických hnacích ústrojí určených k pohonu motorových vozidel  I
I   I kategorie M a N z hlediska měření netto výkonu a maximálního    I
I   I 30minutového výkonu elektrických hnacích ústrojí          I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  86 I Jednotná ustanovení pro schvalování zemědělských a lesnických    I
I   I traktorů z hlediska montáže zařízení pro osvětlení a světelnou   I
I   I signalizaci                             I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  87 I Jednotná ustanovení pro schvalování denních svítilen motorových   I
I   I vozidel                               I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  89 I Jednotná ustanovení pro schvalování: I. Vozidel z hlediska     omezení I
I   I jejich maximální rychlosti nebo jejich funkce nastavitelného    I
I   I omezení rychlosti - II. Vozidel z hlediska montáže schváleného typu I
I   I zařízení omezení rychlosti (SLD) nebo zařízení nastavitelného    I
I   I omezení rychlosti (ASLD) - III. Zařízení omezení rychlosti (SLD)  I
I   I nebo zařízení nastavitelného omezení rychlosti (ASLD)        I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  90 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních částí s     I
I   I brzdovým obložením, obložení bubnových brzd a kotoučů a bubnů pro  I
I   I motorová vozidla a jejich přípojná vozidla             I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  91 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu bočních obrysových     I
I   I svítilen motorových vozidel a jejich přípojných vozidel       I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  92 I Jednotná ustanovení pro homologaci nepůvodních náhradních tlumicích I
I   I systémů výfuku (RESS) pro motocykly, mopedy a pro tříkolová vozidla I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  93 I Jednotná ustanovení pro schvalování: I. Zařízení na ochranu proti  I
I   I podjetí zepředu (ZOPZ) - II. Vozidel z hlediska montáže ZOPZ    I
I   I schváleného typu - III. Vozidel z hlediska jejich ochrany proti   I
I   I podjetí zepředu (OPZ)                        I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  94 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany   I
I   I cestujících při čelním nárazu                    I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  95 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska ochrany   I
I   I cestujících v případě bočního nárazu                I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  96 I Jednotná ustanovení pro homologaci vznětových motorů (CL), určených I
I   I k montáži do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních  I
I   I mobilních strojů z hlediska emisí škodlivin z motoru        I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  97 I Jednotná ustanovení pro schvalování poplašných systémů vozidel a  I
I   I motorových vozidel, pokud jde o jejich poplašné systémy       I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  98 I Jednotná ustanovení pro schvalování světlometů motorových vozidel  I
I   I vybavených výbojkovými zdroji světla                I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I  99 I Jednotná ustanovení pro schvalování výbojkových zdrojů světla k   I
I   I užívání ve schválených výbojkových světlometech motorových vozidel I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 100 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska zvláštních  I
I   I požadavků na elektrické výkonové propojení             I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 101 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu osobních automobilů    I
I   I poháněných výhradně spalovacím motorem nebo poháněných hybridním  I
I   I elektrickým hnacím ústrojím z hlediska měření emisí oxidu      I
I   I uhličitého a spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické   I
I   I energie a akčního dosahu na elektřinu, a dále vozidel kategorií M 1 I
I   I a N 1 poháněných výhradně elektrickým hnacím ústrojím z hlediska  I
I   I měření spotřeby elektrické energie a akčního dosahu na elektřinu  I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 102 I Jednotná ustanovení pro schvalování I. zařízení pro spojení vozidel I
I   I nakrátko (ZSVN) II. vozidel, pokud jde montáž schváleného typu ZSVN I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 103 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu náhradních katalyzátorů  I
I   I motorových vozidel                         I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 104 I Jednotná ustanovení pro homologaci značení s vratným odrazem pro  I
I   I těžká a dlouhá vozidla a jejich přívěsy               I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 105 I Jednotná ustanovení týkající se schválení typu vozidel určených pro I
I   I přepravu nebezpečných věcí s ohledem na zvláštní konstrukční    I
I   I vlastnosti těchto vozidel                      I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 106 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu pneumatik pro zemědělská  I
I   I vozidla a jejich přípojná vozidla                  I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 107 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie M2 nebo M3 z I
I   I hlediska jejich celkové konstrukce                 I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 108 I Jednotná ustanovení pro homologaci výroby obnovených pneumatik   I
I   I automobilů a jejich přípojných vozidel               I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 109 I Jednotná ustanovení pro homologaci výroby obnovených pneumatik   I
I   I užitkových automobilů a jejich přípojných vozidel          I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 110 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu I. zvláštních součástí   I
I   I motorových vozidel, která ve svém pohonném systému používají    I
I   I stlačený zemní plyn (CNG); - II. vozidel s ohledem na zástavbu   I
I   I zvláštních součástí schváleného typu pro použití stlačeného zemního I
I   I plynu (CNG) k jejich pohonu                     I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 111 I Jednotná ustanovení pro homologaci cisternových vozidel kategorie N I
I   I a O, vzhledem ke stabilitě proti překlopení             I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 112 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu světlometů motorových   I
I   I vozidel s asymetrickým potkávacím světlem a/nebo dálkovým světlem a I
I   I vybavených žárovkami a/nebo LED moduly               I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 113 I Jednotná ustanovení o schvalování světlometů motorových vozidel,  I
I   I které vyzařují symetrický svazek potkávacího světla, nebo dálkového I
I   I světla, nebo obojí a jež jsou vybaveny žárovkami          I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 114 I Jednotná ustanovení pro schvalování: I. modulů airbagů pro náhradní I
I   I airbagové systémy; II. náhradních volantů vybavených moduly     I
I   I schváleného typu; III. náhradních airbagových systémů jiných, než  I
I   I které byly instalovány ve volantu                  I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 115 I Jednotná ustanovení pro homologaci: I. zvláštních systémů na    I
I   I zkapalněný ropný plyn (LPG) pro dodatečnou montáž, určených k    I
I   I instalaci v motorových vozidlech pro použití LPG v jejich pohonném I
I   I systému, II. zvláštních systémů na stlačený zemní plyn (CNG) pro  I
I   I dodatečnou montáž, určených k instalaci v motorových vozidlech pro I
I   I použití CNG v jejich pohonném systému                I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 116 I Jednotná technická pravidla pro ochranu motorových vozidel proti  I
I   I neoprávněnému použití                        I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 117 I Jednotná ustanovení pro schvalování pneumatik z hlediska emisí   I
I   I hluku odvalování a přilnavosti na mokrých površích a/nebo valivého I
I   I odporu                               I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 118 I Jednotná technická ustanovení týkající se vlastností materiálů   I
I   I používaných ve vnitřní konstrukci určitých kategorií motorových   I
I   I vozidel při hoření                         I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 119 I Jednotná ustanovení pro homologaci rohových světlometů motorových  I
I   I vozidel                               I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 120 I Jednotná ustanovení pro schvalování spalovacích motorů pro montáž  I
I   I do zemědělských a lesnických traktorů a do nesilničních mobilních  I
I   I strojů z hlediska měření netto výkonu, netto točivého momentu a   I
I   I měrné spotřeby paliva                        I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 121 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu vozidel z hlediska     I
I   I umístění a označení ručních ovládačů, kontrolek a indikátorů    I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 122 I Jednotná technická ustanovení pro schvalování vozidel kategorií M, I
I   I N a O z hlediska jejich systémů vytápění              I
I------I---------------------------------------------------------------------I
    I 123 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu motorových vozidel z    I
I   I hlediska adaptivního předního osvětlovacího systému (AFS)      I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 124 I Jednotná ustanovení o schvalování kol pro osobní automobily a    I
I   I jejich přívěsy                           I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 125 I Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel, pokud jde o I
I   I pole výhledu řidiče motorového vozidla směrem dopředu        I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 126 I Jednotná ustanovení pro homologaci přepažovacích systémů pro    I
I   I ochranu cestujících před uvolněnými zavazadly, dodávaných jako   I
I   I neoriginální vybavení vozidla                    I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 127 I Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska  I
I   I bezpečnosti chodců (srážka s chodcem)                I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 128 I Jednotná ustanovení pro homologaci zdrojů světla se světlo     I
I   I vyzařujícími diodami (LED) pro použití v homologovaných jednotkách I
I   I svítilen/světlometů motorových vozidel a jejich přípojných vozidel I
I   I (Světelné diody jako zdroje světla)                 I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 129 I Jednotná ustanovení pro homologaci vyspělých dětských zádržných   I
I   I systémů v motorových vozidlech (Vyspělé dětské zádržné systémy)   I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 130 I Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska  I
I   I jejich varovných systémů při opuštění jízdního pruhu (Varovný    I
I   I systém při opuštění jízdního pruhu LDWS)              I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 131 I Jednotná ustanovení pro homologaci motorových vozidel z hlediska  I
I   I vyspělých systémů záchranného brzdění (Systémy záchranného brzdění I
I   I AEBS)                                I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 132 I Jednotná ustanovení o schvalování dodatečně nainstalovaných     I
I   I zařízení pro snižování emisí (REC) pro těžká nákladní vozidla,   I
I   I zemědělské a lesnické traktory a nesilniční mobilní stroje vybavené I
I   I vznětovými motory                          I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 133 I Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska  I
I   I jejich opětovné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti  I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 134 I Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel a jejich   I
I   I částí z hlediska bezpečnostních vlastností vozidel pracujících s  I
I   I vodíkem a palivovými články                     I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 135 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich    I
I   I vlastností při nárazu na sloup                   I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 136 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel kategorie L, z hlediska I
I   I specifických požadavků na elektrický pohon             I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 137 I Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska I
I   I ochrany při čelním nárazu se zaměřením na zádržné systémy      I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 138 I Jednotná ustanovení týkající se schvalování tichých vozidel     I
I   I silniční dopravy z hlediska jejich snížené slyšitelnosti (RRTV)   I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 139 I Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska I
I   I brzdových asistenčních systémů (BAS)                I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 140 I Jednotná ustanovení pro schvalování osobních automobilů z hlediska I
I   I systémů elektronického řízení stability (ESC)            I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 141 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska jejich    I
I   I systémů monitorování tlaku v pneumatikách (TPMS)          I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 142 I Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska  I
I   I montáže pneumatik                          I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 143 I Schvalování dodatečně instalovaných systémů k přizpůsobení motorů  I
I   I velkého výkonu na dvojí palivo (HDDF-ERS), určených pro vznětové  I
I   I motory velkého výkonu a pro těžká vozidla              I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 144 I Jednotná ustanovení týkající se:                  I
I   I Ia. Konstrukční části tísňového volání (AECC)            I
I   I Ib. Zařízení tísňového volání (AECD), která jsou určena k montáži  I
I   I na vozidla kategorií M1 a N1                    I
I   I II. Vozidla s ohledem na jejich Systémy tísňového volání (AECS),  I
I   I jsou-li vybavena AECD schváleného typu               I
I   I III. Vozidla s ohledem na jejich Systémy tísňového volání (AECS),  I
I   I jsou-li vybavena AECD neschváleného typ               I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 145 I Jednotná ustanovení týkající se schvalování typu vozidel s ohledem I
I   I na systémy kotevních úchytů ISOFIX, kotevní úchyty horního upínání I
I   I ISOFIX a místa k sezení i-Size                   I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 146 I Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel kategorií  I
I   I L1, L2, L3, L4 a L5 a jejich částí z hlediska bezpečnostních    I
I   I vlastností vozidel pracujících s vodíkem a palivovými články    I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 147 I Jednotná ustanovení pro schvalování typu mechanických spojovacích  I
I   I konstrukčních částí jízdních souprav zemědělských vozidel      I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 148 I Jednotná ustanovení týkající se schvalování zařízení (světlometů) a I
I   I systémů pro osvětlení vozovky pro motorová vozidla         I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 149 I Jednotná ustanovení týkající se schvalování zařízení (světlometů) a I
I   I systémů pro osvětlení vozovky pro motorová vozidla         I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 150 I Jednotná ustanovení pro schvalování retroreflexních zařízení a   I
I   I značení pro motorová vozidla a jejich přípojná vozidla       I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 151 I Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska  I
I   I informačního systému pro eliminaci mrtvého úhlu určeného k detekci I
I   I jízdních kol                            I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 152 I Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska  I
I   I vyspělého systému nouzového brzdění (AEBS) pro vozidla kategorií M1 I
I   I a N1                                I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 153 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska       I
I   I neporušenosti palivového systému a bezpečnosti elektrického hnacího I
I   I ústrojí v případě nárazu zezadu                   I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 154 I Jednotná ustanovení pro schvalování lehkých osobních a užitkových  I
I   I vozidel z hlediska normovaných emisí, emisí oxidu uhličitého a   I
I   I spotřeby paliva a/nebo měření spotřeby elektrické energie a akčního I
I   I dosahu na elektřinu (WLTP)                     I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 155 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska kybernetické I
I   I bezpečnosti a systému řízení kybernetické bezpečnosti        I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 156 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska aktualizací I
I   I softwaru a systému řízení aktualizací softwaru           I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 157 I Jednotná ustanovení pro schvalování vozidel, pokud jde o systém   I
I   I automatizovaného udržování vozidla v jízdním pruhu         I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 158 I Jednotná ustanovení pro schvalování zařízení pro couvání a     I
I   I motorových     vozidel, pokud jde o přehled řidiče o zranitelných    I
I   I účastnících silničního provozu za vozidlem             I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 159 I Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska  I
I   I informačního systému k detekci chodců a cyklistů při rozjezdu    I
I   I vozidla                               I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 160 I Jednotná ustanovení pro schvalování motorových vozidel z hlediska  I
I   I zapisovače údajů o události                     I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 161 I Jednotná ustanovení pro ochranu motorových vozidel proti      I
I   I neoprávněnému použití a schvalování zařízení proti neoprávněnému  I
I   I použití (prostřednictvím blokovacího systému)            I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 162 I Jednotná technická ustanovení pro schvalování imobilizérů a     I
I   I schvalování vozidla z hlediska jeho imobilizéru           I
I------I---------------------------------------------------------------------I
I 163 I Jednotná ustanovení pro schvalování poplašného systému vozidel a  I
I   I schvalování vozidla z hlediska jeho poplašného systému vozidel   I
I------I---------------------------------------------------------------------I
 Pozn.: Je-li dále v textu odkaz na předpisy OSN, například předpis OSN 
 č. 104, jsou tím myšleny předpisy uvedené v této tabulce.
 
Příl. 2
Technické požadavky na konstrukci vozidel kategorie Z a podkategorií SS SN a SP
Technické požadavky na zvláštní vozidla podkategorie SS
1. Zvláštní vozidla podkategorie SS jsou pracovní stroje samojízdné s vlastním zdrojem pohonu, konstrukčně a svým vybavením určená pouze pro vykonávání určitých pracovních činností a nejsou zpravidla určena pro přepravní činnost, například rýpadla, nakladače, dozery, skrejpry, grejdry, válce, frézy, finišery, čističe příkopů, úklidové stroje, sklízecí mlátičky, sklízecí řezačky, vysokozdvižné vozíky.
2. Pro pracovní stroje samojízdné (dále jen "stroje") platí ustanovení této přílohy, ustanovení této vyhlášky a přiměřeně dalších právních předpisů v odkazech, týkající se
a) rozměrů vozidel podle jiného právního předpisu o rozměrech a hmotnostech6),
b) vyznačení obrysů vozidel podle přímo použitelného předpisu Evropské Unie o funkční bezpečnosti7), retroreflexní materiály používané k vyznačení obrysů nemusí mít homologační značku podle požadavků výše uvedeného přímo použitelného předpisu, mohou plnit alternativní požadavky například dříve uplatňovaný požadavek podle ČSN EN 12899-1, DIN 11030, nebo předpisu OSN č. 104,
c) hmotností vozidel podle jiného právního předpisu o rozměrech a hmotnostech6),
d) kol a pneumatik,
e) značení některých údajů na vozidle,
f) výrobního nebo továrního štítku, výrobního čísla podle přímo použitelného předpisu Evropské Unie ohledně administrativních a funkčních požadavků8), lze akceptovat i jiný štítek, který obsahuje alespoň následující údaje: výrobce, typ, výrobní číslo, rok výroby, největší povolená hmotnost stroje a největší povolená hmotnost na nápravy. VIN se nebude požadovat. Musí být na vozidle vyznačeno číslo typového národního schválení. Některé údaje včetně čísla schválení mohou být případně na dodatkovém štítku.
g) zvláštních výstražných světelných zařízení,
h) umístění tabulky s registrační značkou podle přímo použitelného předpisu Evropské Unie ohledně administrativních a funkčních požadavků8), přípustný je i rozměr 280x200 a
i) povinné výbavy.
3. Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj ve schválené přepravní poloze. Za stroj nesmí být na pozemních komunikacích zapojována přípojná vozidla ani výměnné tažené zařízení, s výjimkou pracovního zařízení stroje, které je přepravováno na podvozku, není-li při schválení jeho technické způsobilosti stanoveno jinak. Podvozek s pracovním zařízením musí splňovat podmínky stanovené pro výměnné tažené zařízení. Nájezdovou brzdovou soustavou mohou být vybaveny podvozky s pracovním zařízením stroje, jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 8,00 t. Provozní hmotnost stroje musí být shodná nebo vyšší než okamžitá hmotnost podvozku, z hlediska účinků brzdění musí jízdní souprava plnit požadavky podle bodu 4 této přílohy. Je-li stroj vybaven spojovacím zařízením, musí toto zařízení zajišťovat připojený podvozek proti samovolnému uvolnění dvojitou mechanickou pojistkou.
4. Brzdové zařízení strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 30 km.h
-1
musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem "dokument EHK - TRANS/SC 1/WP 29/R.274".
Brzdové zařízení strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost s nejvyšší konstrukční rychlostí nepřevyšující 40 km.h
-1
musí splňovat podmínky stanovené v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3) nebo ČSN EN ISO 3450.
5. Brzdové zařízení strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h
-1
musí splňovat podmínky pro brzdění provozní, nouzové a parkovací stanovené technickým předpisem OSN č. 13. Pro výpočet brzdné dráhy při zkoušce typu 0 platí tyto vzorce
Provozní brzdění
               v
2
s <= 0,15v +- ---- 115
Nouzové brzdění
               2v
2
s <= 0,15v +- ---- 115
Zkušební rychlost vozidla se stanoví na hodnotu v = 50 km.h
-1
, u strojů, které této rychlosti nedosahují v = nejvyšší konstrukční rychlosti.
Nejvyšší konstrukční rychlost stroje je nejvyšší rychlost určená výrobcem stroje. Zkouškou zjišťovaná skutečná nejvyšší rychlost stroje se nesmí za předepsaných podmínek lišit od nejvyšší konstrukční rychlosti o více než + 5 %.
Zkouška typu I se provede za podmínek stanovených pro vozidla kategorie N2.
Soustava pro parkovací brzdění musí udržet stojící naložené vozidlo ve stoupání i klesání o sklonu 18 %.
Při zkouškách nesmí síla působící na ovládací orgán potřebná pro dosažení předepsaných účinků brzdění přesáhnout 700 N v případě, že ovládacím orgánem je pedál a 400 N na ručním ovládacím orgánu.
Účinky brzdění se hodnotí při provozní i největší povolené hmotnosti stroje nebo jízdní soupravy a rozložení hmotností na jednotlivé nápravy, které jsou pro provoz na pozemních komunikacích schváleny.
Alternativně k výše uvedeným požadavkům může brzdové zařízení strojů uvedených v tomto bodě splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN EN ISO 3450.
6. Brzdové zařízení strojů určených pro stavební a obdobnou činnost musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN EN ISO 3450, ČSN EN 5004, ČSN ISO 6292.
7. Řízení musí splňovat podmínky stanovené v technických normách nebo v technickém předpisu ISO 10998, v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3), ČSN EN 12643 a musí být podle nich schváleno.
8. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí vyšší než 40 km.h
-1
musí mít všechna kola opatřena účinnými kryty, například blatníky a podběhy.
9. Kryty kol musí splňovat tyto podmínky
a) u strojů určených pro zemědělskou a lesnickou činnost při provozní hmotnosti stroje musí kryty kol zakrývat kola tak, aby přední hrana u kol přední nápravy byla před svislou rovinou procházející středem tohoto kola a aby zadní hrana u kol přední nápravy byla pod vodorovnou rovinou procházející středem tohoto kola a přední i zadní hrana u kol zadní nápravy byla nejvýše jednu čtvrtinu průměru kola nad vodorovnou rovinou procházející středem tohoto kola. Blatníky musí překrývat šířku běhounu pneumatiky a vnější boční okraje blatníků musí být zaobleny. Vzdálenost mezi běhounem pneumatiky a krytem musí být nejméně 60 mm a mezi bokem pneumatiky a krytem nejméně 50 mm,
b) u strojů určených pro stavební a obdobnou činnost při provozní hmotnosti stroje musí kryty kol splňovat požadavky technické normy ČSN EN ISO 3457.
10. Motory pohánějící stroje musí z hlediska emisí znečišťujících látek ve výfukových plynech splňovat podmínky stanovené v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3), v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím emise nesilničních strojů9), v OSN č. 96 a musí být podle těchto předpisů schváleny.
11. Maximální hladina akustického tlaku nesmí přesahovat za podmínek měření, které stanovuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3), hodnotu
a) 85 dB (A) u strojů s provozní hmotností do 1,50 t,
b) 89 dB (A) u strojů s provozní hmotností převyšující 1,50 t.
Stroj musí být při měření v přepravní poloze podle návodu k obsluze a s připojeným vybraným pracovním ústrojím.
12. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci strojů musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ČSN ISO 12 509.
13. Stroje musí z hlediska elektromagnetické kompatibility splňovat podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3) nebo technickými normami ČSN EN ISO 14982, ISO 13766, ČSN EN 55012 ed.2, předpisem OSN č.10 a nařízení vlády č. 117/2016 Sb. o posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na trh, příloha II.
14. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 6 km.h
-1
musí mít alespoň jedno zařízení pro dostatečně hlasitou zvukovou výstrahu. Stroje musí z hlediska zvukových výstražných zařízení a jejich signálů splňovat podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3) nebo předpisem OSN č. 28.
15. Stroje s provozní hmotností převyšující 400 kg musí být vpředu nebo vzadu konstrukčně upraveny a provedeny tak, aby je bylo možno tyčí nebo lanem vléci jinými vozidly pro účely vyproštění či odtažení.
16. Stroje s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h
-1
musí být dostatečně odpruženy s případným použitím tlumičů pérování a stabilizátorů.
17. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro stroje nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.
18. Vnější povrch strojů nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje.
19. Stroje o největší povolené hmotnosti větší než 3,50 t musí být vybaveny nejméně jedním zakládacím klínem. Stroje se třemi a více nápravami musí být vybaveny nejméně dvěma zakládacími klíny. Tyto klíny musí být schopny účinně zajistit stroj proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné. Ustanovení tohoto článku se nevztahuje na stroje, které je možno zajistit proti samovolnému pohybu jejich vlastní součástí.
20. Nádrž na palivo musí splňovat podmínky stanovené v technických normách ČSN EN 474-1, ČSN EN ISO 4254- 1.
21. Stroje musí být vybaveny výfukovým potrubím s účinným tlumičem k tlumení hluku vycházejících plynů. Koncová část výfukového potrubí musí být směrována vzhůru nad vozidlo nebo dozadu anebo vlevo. Vyústění výfukového potrubí musí být vedeno tak, aby bylo vyloučeno vnikání výfukových plynů do kabiny řidiče - na místo řidiče. Pokud je výfukové potrubí vozidel vyvedeno svisle vzhůru, musí být opatřeno nahoře klapkou nebo odvodňovacím ventilem v nejnižším místě.
22. Elektrické zařízení musí splňovat podmínky stanovené v technických normách ČSN EN 474-1, ISO 1724 a předpisu OSN č. 100.
23. Stroje, jejichž nejvyšší konstrukční rychlost nepřevyšuje 40 km.h
-1
(dále jen "pomalá vozidla"), musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem OSN č. 69 a musí být podle něj schváleno.
24. Stroje vybavené kabinou řidiče musí být vybaveny větracím, případně i vytápěcím systémem a nejméně jednou clonou proti slunci s výjimkou strojů, u kterých není použití clony slučitelné s jejich pracovní činností, zajištění výhledu na pracovní zařízení směrem vzhůru - jako například nakladače, teleskopické manipulátory. Clona proti slunci musí být provedena minimálně formou samolepící folie schváleného provedení nalepené na čelní sklo kabiny. Pracovní místo řidiče a kabina řidiče musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy nebo technickými normami ČSN EN 474-1, ČSN EN 500-1, ČSN EN ISO 2867 ed. 2, ČSN ISO 5006, ČSN ISO 10968, ČSN EN ISO 6682, ČSN ISO 6405-1, ČSN EN ISO 4254-1, ČSN ISO 4254-7, ČSN ISO 5721, ČSN EN ISO 3767-1, předpisy OSN č. 43, OSN č. 71, anebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3).
Technické požadavky na pracovní stroje nesené podkategorie SN
25. Pracovní stroje nesené jsou stroje určené pouze pro vykonávání určitých pracovních činností. Tyto stroje se na pozemních komunikacích pohybují zavěšeny na vozidle a tvoří s ním jeden celek. Jejich pojezdové ústrojí, pokud jsou jím vybaveny, není v přepravní poloze ve styku s vozovkou. Do této kategorie spadají i výměnné nástavby mající charakter pracovního stroje neseného. U strojů, jejichž spojení není možno provést prostřednictvím normalizovaného spojovacího zařízení a vyžaduje zásah do konstrukce nosiče, musí být doložen souhlas výrobce nosiče s montáží.
26. Pro pracovní stroje nesené (dále jen "stroje nesené") platí ustanovení této přílohy a ustanovení této vyhlášky a přiměřeně dalších právních předpisů v odkazech, týkající se
a) rozměrů vozidel podle jiného právního předpisu o rozměrech a hmotnostech6),
b) vyznačení obrysů vozidel podle přímo použitelného předpisu Evropské Unie o funkční bezpečnosti7), retroreflexní materiály používané k vyznačení obrysů nemusí mít homologační značku podle požadavků výše uvedeného přímo použitelného předpisu, mohou plnit alternativní požadavky například dříve uplatňovaný požadavek podle ČSN EN 12899-1, DIN 11030, nebo předpisu OSN č. 104.
c) značení některých údajů na vozidle a
d) výrobního nebo továrního štítku, který obsahuje alespoň následující údaje: výrobce, typ, výrobní číslo, rok výroby, největší povolená hmotnost stroje neseného. VIN se nebude požadovat; na vozidle musí být vyznačeno číslo typového národního schválení. Některé údaje včetně čísla schválení mohou být případně na dodatkovém štítku.
27. Při provozu na pozemních komunikacích musí být stroj nesený ve schválené přepravní poloze, nesmí výrazně snižovat výhled z místa řidiče vozidla, omezovat ovladatelnost vozidla a omezovat viditelnost jeho světelných zařízení.
28. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci strojů nesených musí splňovat podmínky stanovené pro výměnné tažené zařízení, s výjimkou požadavku na zadní odrazky, které mohou být i netrojúhelníkového tvaru.
29. Stroje nesené, s výjimkou čelně nesených, nemusí být vybaveny vlastním zařízením pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci nebo držáky pro přenosnou soupravu těchto světelných zařízení za podmínky, že
a) není narušena geometrická viditelnost světelných zařízení vozidla,
b) není překročena stanovená vzdálenost světelných zařízení vnějšího osvětlení a světelné signalizace vozidla od bočních obrysů stroje a
c) délka stroje nezvětší délku vozidla o více než 1,50 m.
30. Stroje nesené, s výjimkou čelně nesených, jejichž šířka nepřesahuje 2,00 m a jsou namontovány souměrně s podélnou osou vozidla, nemusí mít přední část opatřenu předními obrysovými světly a předními odrazkami. Čelně nesené stroje nemusí být vybaveny zadními směrovými a brzdovými světly, není-li překročena stanovená vzdálenost zadních obrysových světel traktoru od bočních obrysů stroje, nemusí být stroj vybaven ani zadními obrysovými světly.
31. Vyznačení obrysů může být provedeno na oboustranných odnímatelných štítech umístěných v prostřední třetině délky stroje za podmínky, že
a) tyto štíty jsou viditelné zepředu i zezadu a
b) délka stroje nezvětší délku vozidla o více než 1,50 m.
32. Stroj nesený, jehož šířka je v přepravní poloze podstatně menší než šířka traktoru - nosiče a dodržení požadavků na vzájemnou vzdálenost zadních světelných zařízení by znamenalo zvětšení šířky stroje, může být na zádi vybaven pouze jedním výstražným štítem, jednou odrazkou, jednou levou svítilnou s obrysovým, brzdovým a směrovým světlem.
33. Bočně nesený stroj může být připojován pouze na pravou stranu vozidla.
34. Vnější povrch strojů nesených nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje.
35. Elektrická instalace stroje neseného musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení k tažnému vozidlu musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí černé - tmavé barvy. Vidlice co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.
36. Stroje nesené, u kterých nejvyšší povolená rychlost nepřevyšuje 40 km.h
-1
, musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem OSN č. 69 a musí být podle něj schváleno. Stroj nemusí být vybaven tímto označením za podmínky, že je toto označení umístěno na vozidle a není strojem nebo jeho částí zakryto.
Technické požadavky na vozidla kategorie Z
Jednonápravové traktory s přívěsy
37. Jednonápravový traktor je vozidlo s poháněnou nápravou, řiditelné pomocí řídítek řidičem, sedícím na sedadle přívěsu, s nímž tvoří jízdní soupravu. Při řízení nesmí být možná taková poloha řídítek traktoru, která by znemožňovala současné držení obou rukojetí. Provoz jednonápravového traktoru bez přívěsu je na pozemních komunikacích zakázán.
38. Pro jednonápravový traktor s přívěsem platí ustanovení této přílohy a ustanovení této vyhlášky a přiměřeně dalších právních předpisů v odkazech, týkající se
a) kol a pneumatik;
b) značení některých údajů na vozidle a
c) výrobního nebo továrního štítku, výrobního čísla, který obsahuje alespoň následující údaje: výrobce, typ, výrobní číslo, rok výroby, největší povolená hmotnost stroje a největší povolená hmotnost na nápravy. VIN se nebude požadovat. Musí být na vozidle vyznačeno číslo typového národního schválení. Některé údaje včetně čísla schválení mohou být případně na dodatkovém štítku.
39. Nejvyšší konstrukční rychlost jízdní soupravy nesmí být vyšší než 10 km.h
-1
.
40. Jízdní souprava nesmí překročit
a) celkovou šířku 1,60 m,
b) celkovou délku 4,00 m a
c) největší povolenou hmotnost 1,50 t.
41. Jízdní souprava musí být vybavena soustavami pro provozní a parkovací brzdění nejméně na jednom vozidle jízdní soupravy. Uvedené soustavy mohou mít společné části. Soustava pro parkovací brzdění musí být výhradně mechanická.
42. Hodnota účinku provozního brzdění jízdní soupravy vyjádřená středním brzdným zpomalením nesmí být menší než 1,6 m.s
-2
. Účinek parkovacího brzdění musí spolehlivě udržet stojící jízdní soupravu na svahu, ve stoupání i klesání, o sklonu nejméně 12 %. Účinky brzdění se hodnotí při provozní i největší povolené hmotnosti jízdní soupravy.
Nejvyšší přípustné síly na ovladačích pro provozní i parkovací brzdění nesmí být vyšší než
a) 60 N - na páce na řídítkách, ovládané prsty;
b) 250 N - na páce ovládané jednou rukou a
c) 400 N - na pedálu.
43. Přívěs musí být vybaven odrazkami podle požadavků příslušných ustanovení pro vozidla kategorie R.
44. V případě, že jízdní souprava je vybavena zařízením pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci, musí na přívěsu jeho provedení a umístění odpovídat požadavkům příslušných ustanovení pro vozidla kategorie S, traktor musí být vybaven alespoň jedním světlometem s potkávacím světlem schváleného typu umístěným v jeho podélné střední rovině a jedno z vozidel jízdní soupravy musí být vybaveno schválenými předními směrovými svítilnami, kategorie 1 umístěnými tak, aby horizontální úhly geometrické viditelnosti byly 80 st. směrem ven a 10 st. směrem dovnitř a vertikální úhly byly 15 st. nad a pod horizontálu. Není-li jízdní souprava vybavena tímto zařízením, je její provoz na pozemních komunikacích za snížené viditelnosti zakázán.
45. Hladina vnějšího hluku musí odpovídat požadavkům stanoveným pro vozidla kategorie T.
46. Vyústění výfukového potrubí traktoru musí být směrováno tak, aby bylo zabráněno vdechování výfukových plynů řidičem.
47. U jízdní soupravy, jejíž nejvyšší povolená hmotnost převyšuje 400 kg, musí být traktor opatřen zařízením pro zpětnou jízdu - couvání, které je ovladatelné z místa řidiče.
48. Traktor musí z hlediska elektromagnetické kompatibility splňovat podmínky stanovené v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3) nebo technickými normami ČSN EN ISO 14982, popř. ISO 13766, ČSN EN 55012 ed.2.
49. Spojovací zařízení traktoru musí zajišťovat přívěs proti samovolnému uvolnění dvojitou mechanickou pojistkou.
50. U dílů, součástí, celků a skupin používaných nebo určených pro vozidla nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.
51. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob.
52. Elektrická instalace musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Propojení elektrické instalace mezi traktorem a přívěsem musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou vidlicí a zásuvkou černé - tmavé barvy. Vidlice a zásuvka co do provedení a barvy musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena. V případě vozidel s elektrickým pohonem musí přiměřeně plnit požadavky předpisu OSN č. 100.
53. Stroje musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení pro pomalá vozidla. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem OSN č. 69 a musí být podle něj schváleno.
Speciální nosiče pracovních adaptérů
54. Speciální nosiče pracovních adaptérů jsou lehká motorová vozidla určená do náročného terénu v mezinárodní terminologii souhrnně označovaná jako vozidla ATV - All Terrain Vehicles konstrukčně a svým vybavením sloužící zejména k montáži různých pracovních adaptérů, případně k přepravě méně objemného nákladu, která mohou být v nezbytných případech provozována i na pozemních komunikacích.
V některých případech mohou být konstrukčně odvozena od motorových vozidel kategorie L, například speciální čtyřkolky.
Nejsou určena pro přepravu osob, může však být přepravována osoba, pokud to vyžaduje zajištění pracovní činnosti vozidla, nebo je-li to nezbytné pro naložení a složení nákladu a je-li vozidlo vybaveno odpovídajícím sedadlem pro spolujezdce.
55. Pro speciální nosiče pracovních adaptérů (dále jen "nosiče adaptérů") platí ustanovení této přílohy a dále přiměřeně ustanovení této vyhlášky a přiměřeně dalších právních předpisů v odkazech týkající se:
a) kol a pneumatik,
b) značení některých údajů na vozidle,
c) výrobního nebo továrního štítku, výrobního čísla, podle přímo použitelného předpisu Evropské Unie ohledně administrativních a funkčních požadavků8),
d) zvláštních výstražných světelných zařízení,
e) rozměrů a umístění tabulky s registrační značkou předepsaných pro vozidla kategorie L a
f) povinné výbavy vozidla předepsané pro vozidla kategorie L.
56. Nosič adaptérů nesmí překročit
a) celkovou šířku: 2,0 m,
b) celkovou délku: 4,0 m,
c) celkovou výšku: 2,5 m,
d) největší povolenou hmotnost: 1,0 t a
e) nejvyšší konstrukční rychlost: 40 km.h
-1
.
57. Maximální hladina akustického tlaku nesmí přesahovat za podmínek měření, které stanovuje přímo použitelný předpis Evropské unie upravující schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3), hodnotu 85 dB (A). Nosiče adaptérů, i s případně namontovaným pracovním adaptérem, musí být při měření v přepravní poloze podle návodu k obsluze.
58. Z hlediska brzdového zařízení musí nosiče adaptérů plnit požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3) nebo ČSN EN ISO 3450.
V případě, že se jedná o nosič adaptérů konstrukčně odvozený od vozidel kategorie L, může alternativně plnit následující požadavky:
Zkouška typu 0:
a) vozidla s brzdovými zařízeními působícími pouze na přední nebo na zadní kola:
Počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla.
Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění jen přední a jen zadní brzdou platí tyto vzorce:
1. s naloženým vozidlem:
 
              v
2
s <= 0,1v +- --- 70 2. s nenaloženým vozidlem: v
2
s <= 0,1v +- --- 65
b) vozidla mající jedno z brzdových zařízení, které je kombinovaným brzdovým systémem ve smyslu přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L2).
Počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla.
Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění kombinovaným brzdovým systémem s vozidlem v naloženém i nenaloženém stavu platí tento vzorec:
              v
2
s <= 0,1v +- ---- 115
Pro výpočet brzdné dráhy při brzdění druhým zařízením provozního brzdění nebo zařízením nouzového brzdění ve smyslu přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L2) s vozidlem v naloženém i nenaloženém stavu platí tento vzorec:
              v
2
s <= 0,1v +- --- 65
Uvedených účinků musí být dosaženo i v jízdní soupravě s přípojným vozidlem.
Pro vzorce platí:
s = skutečná brzdná dráha zjištěná při zkoušce
v = skutečná počáteční rychlost změřená při zkoušce
Zkouška typu I se provede podle příslušných ustanovení přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L2) s tím, že počáteční rychlost je rovna nejvyšší konstrukční rychlosti vozidla.
Zkouška účinku parkovacího brzdění v jízdní soupravě s nebrzděným přípojným vozidlem se provádí při provozní i největší povolené hmotnosti vozidla.
59. Řízení nosiče adaptérů musí umožňovat plynulé udržování zamýšleného směru jízdy. Nosiče adaptérů vybavené volantem musí splňovat podmínky stanovené v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3).
60. Nejvyšší přípustné síly na ovladačích nosiče adaptérů nesmí překročit:
a) 200 N - u páček umístěných na řídítkách a ovládaných pouze prsty,
b) 400 N - na páce parkovací brzdy, 250 N - na ostatních pákách ovládaných jednou rukou,
c) 500 N - na pedálu a
d) 250 N - na volantu.
61. Nosiče adaptérů musí být opatřeny zařízením pro zpětnou jízdu - couvání, které je ovladatelné z místa řidiče.
62. Zařízení pro vnější osvětlení a světelnou signalizaci nosiče adaptérů musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy OSN č. 86 a v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3).
U světelných zařízení, u kterých technický předpis stanoví požadavek na vzájemnou vzdálenost vnitřních okrajů jejich činných ploch, může být tato vzdálenost v odůvodněných případech zmenšena až na 400 mm.
Na nosičích adaptérů smí být použito světelných zařízení určených pro vozidla kategorie L.
Světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy a musí být podle nich schválena.
63. Nosiče adaptérů musí z hlediska odrušení splňovat podmínky stanovené přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3) nebo technickými normami ČSN EN ISO 14982, popř. ISO 13766.
64. Nosiče adaptérů s nejvyšší konstrukční rychlostí převyšující 6 km.h
-1
musí mít alespoň jedno zvukové výstražné zařízení, které musí plnit požadavky stanovené technickým předpisem OSN č. 28 a musí být podle něj schváleno, z hlediska signálů musí splňovat podmínky stanovené technickými předpisy OSN č. 28 nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3).
65. Z hlediska nejvyšší konstrukční rychlosti musí nosiče adaptérů plnit požadavky technického předpisu požadavky přímo použitelného předpisu Evropské Unie o funkční bezpečnosti7).
66. Nosiče adaptérů s nejvyšší konstrukční rychlostí větší než 20 km.h
-1
musí být vybavena kryty kol, příp. lapači nečistot, které musí splňovat tyto podmínky:
a) překrývat celou šířku běhounu pneumatik všech kol nosiče adaptérů a
b) svým tvarem a rozměry musí zajišťovat účinnou ochranu řidiče, ovladačů a sdělovačů před nečistotami, odstřikujícími od kol nosiče adaptérů jedoucího vpřed nebo vzad.
67. Nosiče adaptérů s provozní hmotností převyšující 400 kg musí být vpředu nebo vzadu konstrukčně upraveny tak, aby je bylo možno vléci jinými vozidly na tyči nebo na laně pro účely vyproštění, odtažení.
68. Nosiče adaptérů musí být vybaveny výfukovým potrubím s účinným tlumičem k tlumení hluku vycházejících plynů. Koncová část výfukového potrubí musí být směrována vzhůru nad nosič adaptérů nebo dozadu anebo vlevo. Vyústění výfukového potrubí musí být vedeno tak, aby bylo vyloučeno vnikání výfukových plynů do kabiny řidiče, na místo řidiče. Pokud je výfukové potrubí nosiče adaptérů vyvedeno svisle vzhůru, musí být opatřeno nahoře klapkou nebo odvodňovacím ventilem v nejnižším místě.
69. Vnější povrch nosičů adaptérů nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky směřující ven, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob. Části směřující ven, které by mohly zachytit ostatní účastníky silničního provozu, musí být opatřeny ochrannými lištami nebo podobným zařízením tvořícím dostatečný náběh nebo vedení přibližně rovnoběžné s podélnou střední rovinou stroje.
70. Elektrická instalace nosičů adaptérů musí být izolována a vedena tak, aby bylo zamezeno samovolnému poškození vodičů nebo vzniku zkratu. Připojení elektrické instalace pro předepsané osvětlení přípojného vozidla musí být provedeno sedmižilovým elektrickým vedením se sedmipólovou zásuvkou černé - tmavé barvy. Zásuvka co do provedení, barvy a umístění musí splňovat podmínky stanovené technickou normou ISO 1724 a musí být podle ní schválena.
71. Nosiče adaptérů musí být vybaveny nejméně dvěma vnějšími zpětnými zrcátky, která musí být schválena podle příslušných technických předpisů pro zrcátka vozidel kategorie M, N, T nebo L.
Z hlediska výhledu z místa řidiče musí nosiče adaptérů plnit požadavky technického předpisu OSN č. 71 a OSN č. 46. Náklad nebo namontovaný pracovní adaptér zasahující do zorného pole řidiče nesmí výrazně snižovat výhled.
72. U dílů, součástí, celků a skupin použitých na nosiči adaptérů nebo pro něj určených nesmí být použito materiálů obsahujících azbest.
73. Za nosič adaptérů smí být připojeno přípojné vozidlo schváleného typu, jehož okamžitá hmotnost smí být rovna nejvýše provozní hmotnosti tažného vozidla, není-li při schválení technické způsobilosti stanoveno jinak.
74. Zařízení pro mechanické spojení vozidel musí být schváleno podle příslušných technických předpisů OSN č. 55.
75. Sedadlo řidiče musí být konstruováno tak, aby zajišťovalo pohodlnou polohu při řízení a ovládání, musí být vyrobeno z materiálu s tepelně izolačními vlastnostmi a musí být čalouněno. Všechny ovládací prvky musí být pro sedícího řidiče pohodlně dosažitelné.
76. Nosiče adaptérů musí být vybaveny vhodnými opěrami pro nohy řidiče, příp. spolujezdce, místo spolujezdce musí být navíc vybaveno odpovídajícím držadlem. Ochrana před pohyblivými a horkými částmi musí plnit minimálně požadavky stanovené v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3) pro úzkorozchodné traktory. Přístup na místo řidiče musí plnit požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorií T, C, Ra S3).
77. Palivová nádrž musí plnit požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L2).
78. Nosiče adaptérů musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřeny deskami zadního značení pro pomalá vozidla. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem OSN č. 69 a musí být podle něj schváleno.
Souprava speciálního tahače a přípojného vozidla pro přepravu osob
79. Souprava speciálního tahače a přípojného vozidla pro přepravu osob (dále jen "turistický vláček") se schvaluje jako jeden celek, skládá se z tahače a maximálně tří přípojných vozidel. Pro tahač lze použít podvozek silničního i zvláštního vozidla, je k němu vydáno osvědčení o registraci a souprava je registrována a opatřena jedním párem registračních značek, jedna je umístěna vpředu na tahači a druhá vzadu na posledním vozidle soupravy. Každému přípojnému vozidlu se vystavuje technické osvědčení silničního vozidla. Vozidla soupravy jsou nezaměnitelná za vozidla jiného typu, výjimkou mohou být kombinace vozidel, která jsou konkrétně uvedena ve schválení (například letní a mimosezónní provedení vagonků), vždy však musí být shodný podvozek a veškeré nastavení. Zákaz se týká i jinak schválených přípojných vozidel.
80. Pro turistický vláček platí ustanovení této přílohy a ustanovení této vyhlášky a přiměřeně případně ustanovení dalších právních předpisů uvedených v odkazech, týkající se
a) rozměrů vozidel podle jiného právního předpisu o rozměrech a hmotnostech 6),
b) vyznačení obrysů podle přímo použitelného předpisu Evropské Unie o funkční bezpečnosti7),
c) rozměrů vozidel podle jiného právního předpisu o rozměrech a hmotnostech 6),
d) kol a pneumatik,
e) značení některých údajů na vozidle,
f) výrobního nebo továrního štítku, výrobního čísla podle přímo použitelného předpisu Evropské Unie o funkční bezpečnosti7),
g) zvláštních výstražných světelných zařízení,
h) umístění tabulky s registrační značkou podle přímo použitelného předpisu Evropské Unie o funkční bezpečnosti7) a
i) povinné výbavy (pro použití hasicích přístrojů platí požadavky jako pro kategorii M2 nebo M3).
81. Nejvyšší konstrukční rychlost jízdní soupravy nesmí být vyšší než 25 km.h
-1
. Požadavek musí být řešen například chráněným nastavením elektroniky motoru (tajný přístupový kód, plombování), zajištěním vhodného převodování spolu s maximálními otáčkami motoru apod. (nepřijatelné je například použití dorazu plynového pedálu a podobných opatření).
Souprava musí být při provozu na pozemních komunikacích na zádi opatřena deskami zadního značení pro pomalá vozidla. Toto označení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem OSN č. 69 a musí být podle něj schváleno.
82. Se soupravou musí být dodán podrobný návod k obsluze, se zvláštním důrazem na bezpečnost provozu a údržbu vozidel. Zejména se jedná o způsob zatěžování (pořadí obsazování sedadel ve vozidle a pořadí zatěžování vozidel v soupravě), informace o způsobu použití nouzové signalizace, poučení převážených osob (za jízdy musí všichni sedět, nesmí se vyklánět), ovládání parkovací brzdy a zajištění vozidel při jejich opuštění řidičem, nastupování a vystupování cestujících na rovině, využití průvodce.
83. V prostoru pro cestující musí být k dispozici nouzová signalizace k řidiči.
84. Prostor pro nastupování osob do přívěsů musí být vybaven zábranou proti vypadnutí osob za jízdy. Způsob zajištění zábrany může být různý, vždy však min. dvoustupňový (1-odjistit, 2-otevřít). Není nezbytně nutné řešení s dveřmi a automobilním zámkem, může postačovat i závora nebo kurta s karabinou. Pro bezpečné nastupování do vozidla musí být vytvořeny vhodné podmínky, vyžaduje-li to konkrétní provedení například schody, madla.
85. Vnější povrch vozidel nesmí mít špičaté nebo ostré výčnělky, které by svým tvarem, rozměry nebo tvrdostí zvětšovaly nebezpečí poranění osob.
86. Vozidla soupravy musí být vybavena dvěma zakládacími klíny. Tyto klíny musí být schopny účinně zajistit stroj proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné.
87. Tahač musí plnit všechny požadavky na nepřímý výhled.
Čelní zasklení prostoru pro řidiče musí být vybaveno stírátkem. Všechna případná zasklení vozidel soupravy musí být z materiálů schválených pro silniční vozidla a opatřena homologační značkou.
Tahač musí být vybaven předním ochranným zařízením (nárazníkem), který minimalizuje nebezpečí zaklínění osoby pod vozidlo. U vysokých vagonků musí být přiměřeně použito boční ochranné zařízení.
88. Vnější osvětlení bude obdobné jako u silničních vozidel, avšak nejsou povinná dálková světla. Jako doplňková světla budou použita zvláštní výstražná světla oranžové barvy (pomalá rychlost a jízda po pěších komunikacích), případně pomocná světla pro usnadnění výstupu a nástupu cestujících.
89. Zařízení pro mechanické spojení vozidel musí být schváleno podle příslušných technických předpisů OSN č. 55. Spojovací zařízení jednotlivých vozidel musí být v provedení oko-čep, tedy s klasickým dvojím jištěním a navíc další pojistkou, která je demontovatelná jen s použitím nářadí (zabránění nežádoucí manipulace 3. osobou). Zařízení musí být schváleného typu a musí vyhovovat daným redukovaným silám, které připadají v úvahu při provozu.
90. Brzdový systém tahače musí být dvouokruhový. Brzdění přípojných vozidel musí být vzduchové dvouhadicové (přípustné je EBS), v provedení jedné z variant předpisu OSN č. 13. Povinné vybavení odtrhovou brzdou (například použitím VOBP - víceokruhový brzdič přívěsu).
Parkovací brzda samotného tahače musí zajistit sólo tahač s největší technickou přípustnou hmotností na 18 % svahu a soupravu s největší technickou přípustnou hmotností na svahu 12 %, vždy se musí současně s parkovací brzdou tahače ovládat i provozní brzda přípojného vozidla a proto musí být k dispozici "kontrolní" poloha pro dočasné odbrzdění brzd přípojného vozidla (zrušení ovládacího impulsu), z této polohy se musí ovladač automaticky vracet do "normálního" stavu, což je zabrzděno.
V případě, že tahač má rozdílnou pohotovostní a největší technicky přípustnou hmotnost a to o více nežli 100 kg (hmotnost řidiče a drobné výbavy), nebo nebude možné zajistit soupravu pouze parkovací brzdou tahače na svahu 12 % v případě největší i provozní hmotnosti tahače při současné největší přípustné přípojné hmotnosti, musí být každé připojované vozidlo vybaveno pružinovou parkovací brzdou.
Účinnost provozní brzdy musí zabezpečit minimální brzdný účinek 3 m.s
-2
, což odpovídá brzdné dráze 10,5 m z rychlosti 25 km/h.
Za vozidlo smí být připojeno přípojné vozidlo schváleného typu, jehož okamžitá hmotnost smí být rovna nejvýše provozní hmotnosti tažného vozidla, není-li při schválení technické způsobilosti stanoveno jinak.
91. Přípojné vozidlo musí být vybaveno dvouhadicovým pneumatickým propojovacím systémem. V případě odpojení jednoho nebo více přípojných vozidel od tahače, musí vstoupit v činnost automatická brzda těchto vozidel (například použití rozvaděče nebo pružinové brzdy). Nevyžaduje se použití VOBP pro ovládání brzd dalšího přípojného vozidla, pakliže je zajištěna předepsaná reakční doba brzdového systému jiným způsobem.
Přípojné vozidlo musí být vybaveno pružinovou parkovací brzdou, když tahač není schopen zajistit soupravu vozidel v klidu na svahu 12 % ve všech stavech naložení, včetně jejich kombinací. Pakliže je přípojné vozidlo povinně vybaveno pružinovou brzdou (například z důvodu nízké účinnosti parkovací brzdy tahače, viz kapitola tahač), musí začít pružinová brzda automaticky brzdit při poklesu tlaku v zásobníku energie provozní brzdy. Její narůstající účinnost musí minimálně kompenzovat okamžitý pokles účinnosti provozní brzdy, tak aby se zabránilo pohybu soupravy na největším přípustném podélném sklonu vozovky. Pokles účinnosti provozní brzdy (uvedené do činnosti ovládací větví pneumatického propojení) může být vyvolán například netěsností systému. Tím není nijak dotčeno klasické ovládání pružinové parkovací brzdy ručním ventilem.
Účinnost brzdění provozní brzdou musí být min. 3 m.s
-2
, při největší povolené hmotnosti, v případě, že má tahač vyšší účinnost musí být tomu odpovídající i vyšší účinnost provozní brzdy přípojného vozidla, s ohledem na stabilitu při brzdění.
Plnící a ovládací větev pneumatického spojení může být průběžná pro další přípojné vozidlo (bez VOBP), musí však být zakončena spojkovými hlavicemi s automatickým uzavíracím ventilem a musí být plněny předepsané reakční doby brzdového systému.
92. Musí být zajištěno, aby souprava vozidel ve všech stavech naložení, při plném brzdění neztrácela směrovou stabilitu, to se ověří jízdní zkouškou, vhodné je také provést kontrolu reakčních dob náběhů brzdných účinků jednotlivých vozidel soupravy (měření náběhů tlaků).
Technické požadavky na sněžné skútry
93. Sněžné skútry jsou lehká motorová vozidla, určená pro jízdu na sněhu a ledu. Jsou primárně určena k jízdě mimo pozemní komunikace, avšak v nezbytných případech mohou být provozována i na pozemních komunikacích, pokud jsou komunikace pokryty dostatečnou vrstvou sněhu. Slouží k přepravě osob a případně lehkého nákladu.
94. Sněžný skútr musí být vybaven motorem splňujícím z hlediska emisí škodlivin požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícím emise nesilničních strojů9).
95. U sněžných skútrů se přiměřeně využijí technické, harmonizované technické a mezinárodní technické požadavky pro vozidla kategorie L s výjimkou, že u sněžného skútru není požadováno vybavení bočními odrazkami žluté barvy a nemusí být vybaven zařízením proti neoprávněnému použití.
96. U ostatních vozidel kategorie Z se přiměřeně využijí technické, harmonizované technické a mezinárodní technické požadavky kategorií vozidel, ze kterých je konstrukce vozidel odvozena.
Technické požadavky na pracovní stroje přípojné kategorie SP
97. Na pracovní stroje přípojné určené pro spojení do soupravy se silničními motorovými vozidly se přiměřeně aplikují požadavky stanovené v přímo použitelném předpise Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií M, N a O1).
 
Příl. 3
Vzory jednotlivých dokladů a osvědčení
1a. Vzor osvědčení o schválení technické způsobilosti typu při vnitrostátním schvalování typu.


1b. Vzor o schválení jednotlivě vyrobeného vozidla


2a. Vzor technického osvědčení zvláštního vozidla


2b. Vzor výpisu z technického osvědčení zvláštního vozidla


3a. Vzor technického osvědčení samostatného technického celku


3b. Vzor výpisu z technického osvědčení samostatného technického celku


 
Příl. 4
Značka schválení typu vozidla pro vnitrostátní schvalování
Značka schválení typu se umísťuje na povinném štítku výrobce.
1. Značka schválení typu vozidla
X-XXXXX
Pozice č. 1 - "M" v případě, že se jedná o schválení v malé sérii, pokud ne, tato pozice se vynechává.
Pozice č. 2 až 6 - arabské číslice přidělované ministerstvem v postupné řadě, jedinečné pro konkrétní typ.
2. Značka schválení typu systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků pro vnitrostátní schválení:
X-C-XXXXX
Pozice č. 1 - "M" v případě, že se jedná o schválení v malé sérii, pokud ne, tato pozice se vynechává.
Pozice č. 2 - "C".
Pozice č. 3 až 7 - arabské číslice přidělované ministerstvem
 
Příl. 5
Forma a rozsah předání údajů do evidence technických údajů typů vozidel
1. Pro všechna nová vozidla podléhající registraci dodávaná na trh zajistí výrobce nebo akreditovaný zástupce, popřípadě osoba, která vozidla uvádí na trh (dále jen "předávající osoba"), elektronickou formou předání dat do Informačního systému technických prohlídek v rozsahu podle § 4 odst. 3 zákona doplněném o prohlášení o shodě a jeho údaje, pokud bylo vydáno.
2. Na základě oznámení předávající osoby je přiděleno základní číslo pro každý nový typ vozidla dané tovární značky. V případě, že existuje více předávajících osob, přidělí se základní číslo každé z nich jiné.
3. Předávající osoba zajistí převod dat pro každou novou, prozatím nepoužitou kombinaci typu, varianty a verze spolu s číslem schválení. Každý takto vzniklý převod označí přiděleným základním číslem a zašle do databáze ministerstva. Převod dat zajistí předávající osoba také pro tutéž variantu a verzi vozidla v případě, že se u dané varianty a verze změnil alespoň jeden údaj například tím, že došlo k rozšíření schválení typu.
 
Příl. 6
Podmínky pro přestavbu vozidel poháněných zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným nebo zkapalněným zemním plynem nebo vodíkem
1. Vozidla přestavěná na pohon zkapalněným ropným plynem (dále jen "LPG"), stlačeným zemním plynem (dále jen "CNG"), zkapalněným zemním plynem (dále jen "LNG") musí splňovat tyto podmínky:
a) při úniku plynu a poruše plynového zařízení musí toto zařízení umožňovat okamžité uzavření uzavíracích ventilů tlakových nádob, pokud toto není zajištěno samočinně,
b) musí být opatřeno nálepkou umístěnou na zadní části vozidla v pravém horním, popřípadě dolním rohu s nápisem LPG, CNG nebo LNG, toto platí pro vozidlo poháněné LPG, CNG nebo LNG, jakož i vozidlo s vestavěným plynovým zařízením sloužícím k jiným účelům než k pohonu, není-li označení provedeno v souladu s mezinárodním předpisem pro vozidla kategorií M2 a M3,
c) výrobce vozidla či výrobce komponentů plynových zařízení nebo jejich zástupce stanoví podmínky údržby, včetně termínů a způsobu provedení periodických zkoušek tlakových nádob,
d) tlakové nádoby na vozidle musí být umístěny tak, aby nebyly vystaveny působení vnějších zdrojů tepla,
e) vozidlo přestavěné na pohon CNG a LNG musí odpovídat technickému předpisu OSN č. 110 a podmínkám této vyhlášky, vozidlo přestavěné na pohon LPG musí odpovídat technickému předpisu OSN č. 67, na pohon vodíkem musí odpovídat předpisu OSN č. 134 a podmínkám této vyhlášky, pro individuální schválení přestavby jednotlivého vozidla se postupuje přiměřeně,
f) emise znečišťujících látek ve výfukových plynech nesmí překročit stanovené hodnoty pro danou kategorii a provedení vozidla a
g) výrobce nádrže stanoví její životnost, obvykle je životnost nádrže na LPG 10 let a nádrže nebo láhve na CNG 20 let.
2. Vozidla přestavěná na pohon LPG, CNG nebo LNG, musí být dále výrobcem vozidla či výrobcem komponentů plynových zařízení nebo jejich zástupcem vybavena návodem k obsluze, který obsahuje
a) bezpečnostní pokyny, informaci o životnosti a případných pravidelných kontrolách nádrží a popis postupu v případě dopravní nehody,
b) informaci, že v kabině vozidla při plnění tlakových nádob, ošetřování a údržbě vozidla je zakázáno kouřit a zacházet s otevřeným ohněm, u vozidel vybavených nezávislým topením musí být toto mimo provoz,
c) informaci, že obsah plynových nádob je dovoleno vypouštět jen do volného prostoru, kde nehrozí vznícení vypouštěného plynu, nebo do nádob k tomu určených,
d) informaci, že pokud nastane závada plynového zařízení, musí se ihned toto zařízení vyřadit z provozu, za tuto závadu se též považuje skutečnost, že není provedena periodická zkouška tlakových nádob nebo je překročena doba životnosti tlakové nádoby nebo byl vyměněn schválený díl systému za neschválený a
e) informaci, že v případě, že v průběhu jízdy vozidla vznikne závada uvedená v odstavci 3, musí být vozidlo ihned odstaveno a učiněna bezpečnostní opatření.
3. Za závadu zařízení, při které musí být vozidlo ihned odstaveno a učiněna bezpečnostní opatření se pokládá
a) unikání plynu z kterékoliv části plynového zařízení a porucha odvětrávacího systému,
b) trvalé odpouštění plynu pojistnými ventily,
c) trhlina nebo poškození, které by mohly způsobit unikání plynu,
d) porucha redukčního zařízení, regulátoru tlaku, směšovače nebo vstřikovacích ventilů, tlakoměru, uzavíracích nebo zpětných ventilů a upevnění nádob, porucha nízkotlakého a vysokotlakého systému vedení plynu,
e) dochází-li k průtoku plynu do směšovače nebo vstřikovacích ventilů při vypnutém motoru, nebo
f) překročení přípustných limitů znečišťujících látek ve výfukových plynech.
4. U vozidel s pohonem na H2 se postupuje přiměřeně s požadavky uvedenými v odstavcích 1 až 3. Vozidlo přestavěné na pohon H2 musí odpovídat technickému předpisu OSN č. 134 a podmínkám této vyhlášky. Životnost nádrže u H2 je obvykle 15 let.
 
Příl. 7
Technické požadavky na konstrukci a stav výbavy
A) Výbava, jejíž technická způsobilost se schvaluje
1. Automobilové koberce
2. Disky kol
a) z lehkých slitin
b) ocelové
3. Elektrické a elektronické příslušenství vozidel
a) elektronické záznamníky jízd
b) taxametry
c) vozidlové vysílačky a příslušenství
d) informační a odbavovací systémy
4. Nosiče zavazadel
a) střešní
b) jiné než střešní
c) nosiče kol
d) nosiče lyží
e) střešní boxy
5. Ochranná zařízení vozidel
a) ochranné rámy vozidel
b) boční ochrany
c) zadní ochrany proti podjetí
d) ochranné kryty motoru a jiných částí vozidla
6. Vnější plastové a pryžové doplňky vozidel
7. Potahy sedadel vozidel a potahy volantů
8. Přídavná zařízení motorů vozidel
a) zařízení pro úpravu parametrů motorů, automatické převodovky a systémů jízdní dynamiky, například ABS, ASR, EDS,
b) zařízení pro dodatečnou úpravu výfukových plynů,
9. Nálepky na skla vozidel
10. Sněhové řetězy vozidel
11. Spojovací tažná zařízení vozidel
12. Světelná zařízení vozidel, doplňková světelná označení některých druhů vozidel
13. Tažná lana, tažné tyče a upínací soupravy
14. Zabezpečovací zařízení vozidel
a) mechanické
b) elektronické
c) bezpečnostní značení skel kódem
15. Zařízení k ovládání vozidel
a) ruční ovládání pro tělesně postižené
b) druhé ovládání pro potřeby autoškol
16. Zařízení pro přepravu osob se sníženou pohyblivostí
17. Zasklení vozidel
a) technologie oprav skel
b) tónování skel
c) fólie - bezpečnostní, ztemňovací, protisluneční pásy
18. Značkové příslušenství vozidel
Požadavky na přílohy k žádosti o schválení technické způsobilosti výbavy vozidel
19. Pověření zahraničního výrobce k jeho zastupování na území ČR.
20. Technická dokumentace,
21. Návod k obsluze, montáži a údržbě
22. Seznam montážních nebo servisních pracovišť.
23. Vzorek výrobku
Výrobky předložené technické zkušebně k provádění zkoušek se předkládají v počtu, který vyžaduje daná zkouška, pokud se zástupce technické zkušebny s žadatelem nedohodne jinak. V případě, že je nutno odzkoušet funkčnost nebo montáž výrobku na vozidle, je nutné toto vozidlo vyzkoušet technickou zkušebnou, pokud se s ní žadatel nedohodne jinak. Schvalovaná výbava musí být na vozidle namontována před přistavením na technickou zkušebnu.
24. Doklady o provedených zkouškách
V případě, že žadatel má k předloženému výrobku již provedenu některou z dílčích zkoušek v zahraniční technické zkušebně, pro národní schválení v zemi původu nebo prodeje, může žadatel předložit příslušné protokoly o těchto zkouškách. Protokoly o zkoušce provedené v zahraniční technické zkušebně pro národní schválení může technická zkušebna uznat v případě, že v zemi původu zkoušky je právní úprava shodná s právní úpravou v ČR. K těmto protokolům provede vždy posudek.
25. Povinné značení a návrh výrobního štítku
Pro účely schválení žadatel předkládá návrh povinného značení a výrobního štítku. Každý kus schválené výbavy musí být označen na viditelném místě, bez nutnosti demontáže výrobku, níže popsanou značkou
a) znakem výrobce - logo, nápis - a typem výrobku - obchodní označení, katalogové číslo výrobce,
b) schvalovacím číslem v provedení:
       ATEST  8SD  XXXX 
označení pro schválenou výbavu číslo schválení
B) Povinná výbava vozidel
Náhradní kolo a příslušenství nutné k jeho výměně
1. Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně se rozumí
a) náhradní kolo, tedy ráfek s pneumatikou, které je dostatečně upevněno v držáku zajišťujícím, že síla při snímání kola z držáku nebo vkládání do držáku nepřesáhne 490 N; v případě, kdy je na vozidle použito více rozměrů kol, musí být náhradní kolo použitelné pro všechny tyto rozměry nebo musí být vozidlo vybaveno náhradními koly pro všechny rozměry,
b) klíč na matice nebo šrouby kol vozidla a
c) příruční zvedák o nosnosti rovnající se alespoň největší technicky přípustné hmotnosti na nápravu nejvíce zatížené nápravy vozidla nebo jízdní soupravy nebo rovnající se hmotnosti zvedané části vozidla z největší technicky přípustné hmotnosti vozidla při zvedání této části způsobem stanoveným výrobcem pro použití zvedáku.
2. Náhradním kolem a příslušenstvím nutným k jeho výměně musí být vybaveno vozidlo kategorie M, N, O nebo R, s výjimkou
a) vozidla, které má opatřena všechna kola pneumatikami zvláštní konstrukce umožňující nouzové dojetí po defektu s indikací defektu v kterékoliv z pneumatik,
b) vozidla, které je vybaveno prostředky pro bezdemontážní opravu poškozené pneumatiky umožňující nouzové dojetí,
c) vozidla s patřičným smluvním vztahem, na jehož základě bude zajištěna oprava poškozené pneumatiky nepřetržitě na celém území České republiky,
d) městského autobusu, zásahového požárního automobilu, komunálního vozidla, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, přípojného vozidla kategorie O1 nebo R1, požárního přípojného vozidla nebo přípojného vozidla kategorie R, které je provozováno na omezeném území v operativním dosahu servisních služeb svého provozovatele, nebo
e) vozidla v jízdní soupravě, je-li náhradním kolem stejného rozměru a provedení a příslušenstvím nutným k jeho výměně vybaveno jiné vozidlo v této jízdní soupravě.
Sada pro poskytnutí první pomoci (dále také jako "autolékárnička" nebo "motolékárnička")
a) v případě motolékárničky
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Vybavení                    I    množství (ks)    I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Obvaz hotový s 1 polštářkem          I       1       I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Obvaz hotový s 2 polštářky           I       1       I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Obinadlo škrtící                I       1       I
I------------------------------------------------I---------------------------I
I Rukavice                    I       1       I
I------------------------------------------------I---------------------------I
Nebo
b) v případě autolékárničky
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I Vybavení                    I    množství (ks)   I
I-------------------------------------------------I--------------------------I
I                         I  Velikost lékárničky  I
I                         I--------I--------I--------I
I                         I  I.  I II.  I III. I
I-------------------------------------------------I--------I--------I--------I
I Obvaz hotový s 1 polštářkem           I  3  I  5  I  10  I
I-------------------------------------------------I--------I--------I--------I
I Obvaz hotový s 2 polštářky           I  3  I  5  I  10  I
I-------------------------------------------------I--------I--------I--------I
I Náplast                     I  1  I  2  I  4  I
I-------------------------------------------------I--------I--------I--------I
I Obinadlo škrtící                I  1  I  3  I  5  I
I-------------------------------------------------I--------I--------I--------I
I Rukavice                    I  1  I  2  I  4  I
I-------------------------------------------------I--------I--------I--------I
I Nůžky zahnuté                      I  1  I  1  I  1  I
I-------------------------------------------------I--------I--------I--------I
I Isotermická fólie                I  1  I  1  I  1  I
I-------------------------------------------------I--------I--------I--------I
1. Motolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo kategorie L, s výjimkou mopedu nebo motokola.
2. Sada pro poskytnutí první pomoci musí obsahovat nejméně vybavení v rozsahu tabulek a) a b), přičemž toto vybavení musí splňovat následující technické požadavky:
a) pro obvaz hotový s 1 polštářkem a obvaz hotový se 2 polštářky: zdravotnický prostředek podle zvláštního zákona, šíře nejméně 8 cm, savost nejméně 800 g/m2,
b) pro náplast: zdravotnický prostředek podle zvláštního zákona, s hladkým povrchem, v cívce, rozměry nejméně 2,5 cm x 5 m, lepivost nejméně 7 N / 25 mm,
c) pro škrtící obinadlo: zdravotnický prostředek podle zvláštního zákona, určené výrobcem pro zástavu tepenného krvácení,
d) pro rukavice: zdravotnický prostředek podle zvláštního zákona, určené k jednorázovému použití, nitrilové nebo latexové s nízkým obsahem bílkovin, nealergenní,
e) pro nůžky: obecný výrobek s antikorozní úpravou, zahnuté (se sklonem), se zaoblenými hroty, délka nejméně 14 cm a
f) pro izotermickou fólii: zdravotnický prostředek podle zvláštního zákona určený výrobcem k ochraně před únikem tělesného tepla, rozměry nejméně 200 x 140 cm."
3. Autolékárničkou musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L, jednonápravového traktoru s přívěsem nebo motorového vozíku, a to
a) vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností více než 80 cestujících ve velikosti III nebo dvěma autolékárničkami ve velikosti II; u vozidla městské hromadné přepravy osob stačí jedna autolékárnička ve velikosti II,
b) vozidlo pro hromadnou přepravu osob s obsaditelností od 9 do 80 cestujících včetně ve velikosti II nebo
c) jiné motorové vozidlo s nejméně čtyřmi koly ve velikosti I.
4. Požární motorové vozidlo nebo sanitní vozidlo musí být vybaveno příslušným druhem lékárničky stanoveným jinými právními předpisy.
5. Obsah lékárničky se ukládá do samostatného pouzdra. Součásti obsahu lékárničky musí být neporušené, vizuálně v pořádku a nesmí vykazovat známky znečištění či jiného znehodnocení. Lékárnička se ve vozidle ukládá v takovém prostoru, aby na ni nemohlo dopadat přímé sluneční záření. Úložný prostor pro lékárničku musí být suchý a čistý a musí být snadno přístupný. Ve vozidle pro hromadnou přepravu cestujících se lékárnička umisťuje na označeném a přístupném místě v prostoru vozidla určeném pro cestující.
Výstražný trojúhelník
Výstražným trojúhelníkem schváleným podle předpisu OSN č. 27 musí být vybaveno motorové vozidlo, s výjimkou vozidla kategorie L nebo Z, jednonápravového traktoru s přívěsem a vozidla o celkové šířce menší než 1 m.
Hasicí přístroj
1. Hasicím přístrojem se rozumí hasicí přístroj s odpovídající hasicí schopností podle příslušného technického předpisu10). Hasicí přístroj musí mít provedeno posouzení shody výrobku autorizovanou osobou 11).
2. Hasicím přístrojem musí být vybaveno vozidlo kategorie M2, M3 nebo sanitní vozidlo, a to
a) vozidlo kategorie M2 nebo M3, které má nejvýše 22 míst k přepravě osob kromě místa řidiče, jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 21 A nebo 113 B,
b) jiné vozidlo kategorie M2 nebo M3 jedním nebo několika hasicími přístroji s minimální hasicí schopností 43 A nebo 183 B nebo hasicím přístrojem podle předpisu OSN č. 107 nebo automatickým hasicím systémem v kombinaci s alespoň jedním hasicím přístrojem hasicí schopnosti 21 A nebo 113 B umístěným v blízkosti místa řidiče a
c) sanitní vozidlo hasicím přístrojem s hasicí schopností 34 B.
3. Hasicí přístroj se ve vozidle upevňuje do úchytu pro umístění ve směru svislém nebo vodorovném tak, aby spolehlivě odolával zrychlení nejméně 6 g ve směru čelního nárazu vozidla, a umisťuje se na dobře viditelném a snadno přístupném místě, přičemž jeden přístroj se instaluje v bezprostřední blízkosti řidiče vozidla.
C) Technické požadavky na výbavu vozidel světelnými zařízeními
1. Vozidla kategorie M, N, O, L, T, C, R, S nebo Z mohou být vybavena jen takovými světelnými zdroji a zařízeními, která jsou pro daný druh a kategorii vozidla stanovena na základě technických požadavků platných v době výroby vozidla nebo technických požadavků pozdějších, včetně požadavků na jejich počet a zapojení.
2. Jinými světelnými zařízeními, než jsou předepsána nebo povolena v souladu s odstavcem 1 nebo která jsou povolena podle odstavců 3 až 5, nesmí být vozidla vybavena.
3. Vozidla mohou být vybavena dodatečnými světelnými zařízeními k označení vozidel taxislužby, autoškoly, vozidel hromadné veřejné dopravy - prosvětlené směrové a číselné tabule, sanitních vozidel, vozidel jednotek požární ochrany a vozidel Policie České republiky, obecní policie, Celní správy a Vojenské policie. U sanitních vozidel se připouští užití označení světelným nápisem "ambulance" svítícím dopředu nepřerušovaným bílým světlem nebo červeným světlem, které je v činnosti výhradně při použití zvláštních výstražných světel modré barvy. U vozidel Policie České republiky, obecní policie, Celní správy a Vojenské policie se připouští dopředu a dozadu svítící nápis, například "STOP", "POLICIE STOP", "POZOR KOLONA" nebo "STOP KOLONA". U vozidel jednotek požární ochrany se připouští dopředu a dozadu svítící nápis "POZOR KOLONA" nebo "STOP KOLONA". Tyto nápisy svítící dopředu mohou být provedeny i zrcadlově. Montáž je možná pouze za předpokladu, že nebudou vyzařovat v úhlu 15 st. směrem ven od obrysu vozidla dopředu červené světlo a dozadu bílé světlo, s výjimkou nápisu "ambulance" společně s použitím zvláštních výstražných světel modré barvy nebo nápisů na vozidlech Policie České republiky, obecní policie, Celní správy a Vojenské policie. Tato zařízení musí být na vozidle umístěna tak, aby nebyl narušen výhled z místa řidiče ani stanovená geometrická viditelnost ostatních světelných zařízení, která vyzařují nepřerušované světlo neproměnné barvy a jejich montáž je schválena. Za montáž světelného zařízení podléhajícího schválení se považuje i dodatečná montáž odrazek, odrazných fólií, obrysového značení vozidel a podobných prvků nebo doplňků. Montáž těchto zařízení musí plnit požadavky technických předpisů. Desky zadního značení těžkých a dlouhých vozidel musí být schváleny podle předpisu OSN č. 70 a desky zadního značení pomalých vozidel musí být schváleny podle předpisu OSN č. 69 a materiály obrysového značení s vratným odrazem musí být schváleny podle předpisu OSN č. 104.
4. Ustanovení odstavce 3 neplatí pro vybavení vozidel světelnými zařízeními vyzařující světlo bílé barvy určenými
a) k osvětlení ložné plochy vozidla,
b) k osvětlení spojovacího zařízení pro přípojná vozidla,
c) na zádi tahačů návěsů k osvětlení návěsů při zapojování vozidel do jízdních souprav,
d) k osvětlení přívěsného nářadí pro práce výlučně mimo pozemní komunikace,
e) jako hledací světlomet, nebo
f) jako pracovní světlomety,
tato zařízení není přípustné užívat za obvyklého silničního provozu. Činnost těchto světlometů musí být nezávislá na ostatních světelných zařízeních vnějšího osvětlení vozidla a musí být signalizována v zorném poli řidiče nepřerušovaně svítícím sdělovačem žluté barvy.
5. Vozidla, která nejsou vybavena vlastním vnějším světelným zařízením, musí být pro provoz na pozemních komunikacích vybavena soupravou přenosných světelných zařízení - obrysová, brzdová a směrová světla, která splňují požadavky pro příslušnou kategorii vozidla. U tažených vozidel musí být souprava světelných zařízení opatřena propojovacím kabelem, odpovídající délky, se zástrčkou umožňující propojení s tažným vozidlem. Držáky této soupravy musí být umístěny tak, aby po nasazení soupravy byly splněny požadavky na umístění světelných zařízení na vozidle.
D) Technické požadavky na výbavu vozidel zvláštními výstražnými světelnými a zvukovými zařízeními
1. Jedním nebo více zvláštními výstražnými světelnými zařízeními vyzařujícími světlo oranžové barvy schváleného typu nebo provedení musí být kromě předepsaných světelných zařízení vnějšího osvětlení vybaveny
a) motorová a přípojná vozidla vykonávající práci za jízdy nebo vykonávající práci při stojícím vozidle na vozovce nebo krajnici,
b) motorová a přípojná vozidla, která svými rozměry nebo hmotností přesahují míru stanovenou v jiném právním předpisu, pokud to stanoví ministerstvo schvalující technickou způsobilost typu vozidla nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla,
c) motorová a přípojná vozidla, která se svým nákladem přesahují limitní hodnoty stanovené v jiném právním předpisu, pokud to určí orgán, který vydal povolení k zvláštnímu užívání pozemní komunikace podle jiného právního předpisu12),
d) motorová a přípojná vozidla, pro něž to stanoví ministerstvo schvalující technickou způsobilost typu vozidla nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě schválení technické způsobilosti přestavby nebo jednotlivého vozidla, nebo
e) pracovní stroje samojízdné a přípojné, jejichž šířka přesahuje hodnotu 3,00 m nebo pro něž to stanoví ministerstvo schvalující technickou způsobilost typu vozidla nebo obecní úřad obce s rozšířenou působností v případě schválení technické způsobilosti jednotlivého vozidla.
2. Traktory mohou být vybaveny zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy, které však smí být uvedeno do činnosti, pouze nastane-li některý z případů uvedených v odstavci 1 písm. a) až e).
3. Zapojení zvláštního výstražného světelného zařízení vyzařující světlo modré nebo oranžové barvy a činnost doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařující přerušovaný tok světla modré nebo oranžové barvy jsou nezávislé na ostatních světelných zařízeních vnějšího osvětlení vozidla a jsou vybavena sdělovačem žluté barvy kontrolovatelným z místa řidiče, mimo světel oranžové barvy upevněných na karoserii vozidla pomocí magnetu nebo vakuové přísavky bez samostatného vypínače. Zvláštní výstražné zařízení se dvěma úrovněmi svítivosti musí být zapojeno tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovalo vždy jako celek, a to buďto automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče. Návod k obsluze pro konečného uživatele musí obsahovat informace o používání zvláštního výstražného zařízení.
4. Barvou zvláštního výstražného světla modré nebo oranžové barvy se vyjadřuje zvláštní povaha vozidel a jejich postavení vůči všem účastníkům provozu na pozemních komunikacích.
5. Zvláštní výstražné světelné zařízení je umístěno, pokud je to možné, na nejvyšším místě karoserie nebo nástavby nebo co nejblíže nejvyššímu místu, a to přibližně v podélné střední rovině vozidla nebo přibližně symetricky po obou stranách této roviny. V případě zvláštního výstražného světelného zařízení modré barvy upevněného na karosérii vozidla pomocí magnetu nebo vakuové přísavky se připouští umístění tohoto zařízení na jedné straně vozidla.
6. Zvláštní výstražná světelná zařízení jsou umístěna na vozidle tak, aby vždy nejméně jedno bylo přímo viditelné z kteréhokoliv místa na vodorovné rovině 1 m nad vozovkou, vzdáleného 20 m od tohoto světelného zdroje.
7. Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré barvy mohou být na vozidle doplněna nejvíce jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla modré barvy schváleného typu vpředu svítících a umístěných symetricky k podélné svislé rovině, které jsou umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm a svým nejvyšším bodem činné svítící plochy ne výše než 1 500 mm nad rovinou vozovky. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo modré barvy je vždy doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením vydávajícím zvukové znamení se spojitě proměnnou výškou tónu - sirénou. Frekvence změn výšky tónu mohou být proměnné. Vozidla mohou být dále vybavena jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen s přerušovaným tokem světla modré barvy směřujícím dozadu, jedním párem doplňkových zvláštních výstražných svítilen s přerušovaným tokem světla modré barvy směřujícím do stran umístěných v přední části vozidla a třetí doplňkovou zvláštní svítilnou s přerušovaným tokem světla modré barvy směřujícím dopředu umístěnou za předním sklem vozidla.
8. Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo oranžové barvy mohou být doplněna nejvíce pěti kusy doplňkových zvláštních výstražných svítilen vyzařujících přerušovaný tok světla oranžové barvy schváleného typu vpředu a pěti kusy vzadu umístěných symetricky k podélné svislé rovině. Umísťují se svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm nad rovinou vozovky. Svítilny je nutno na vozidle uspořádat v jedné řadě horizontálně tak, že horní hrana činné svítící plochy svítilen může přesahovat horní obrys vozidla nejvýše o svoji výšku. Mohou být nahrazeny třinácti kusy doplňkových zvláštních výstražných svítilen schváleného typu vyzařujících přerušovaný tok světla oranžové barvy vpředu a třinácti kusy vzadu umístěných symetricky k podélné svislé rovině. Svítilny musí být umístěny svým nejnižším bodem činné svítící plochy ne níže než 400 mm nad rovinou vozovky. Uspořádání svítilen může být do čtverce s boční a spodní hranou nejvíce se čtyřmi svítilnami. Čtverec je umístěn na vozidle tak, že horní hrana činné svítící plochy horních svítilen nesmí přesahovat horní obrys vozidla. Pokud jsou svítilny použity také na přípojném vozidle, může být jejich počet až 24. Zvláštní výstražné světelné zařízení vyzařující světlo oranžové barvy nemůže být doplněno zvláštním zvukovým výstražným zařízením.
9. Zvláštní výstražná světelná zařízení musí splňovat podmínky stanovené technickým předpisem OSN č. 65 a musí být podle něho schválena. Doplňkové výstražné svítilny musí být schváleny. Vozidla, která mohou být vybavena zvláštním zvukovým zařízením doplněným zvláštním výstražným světelným zařízením modré barvy, stanoví jiný právní předpis.13)
10. K montáži na vozidlo může být použito jen schválené zvláštní zvukové výstražné zařízení. Na vozidle se umísťuje tak, aby při provozu za jakýchkoliv podmínek nedocházelo k jeho poškození nebo změně zvukových vlastností. Spodní úroveň hladiny zvuku těchto zařízení je stanovena nejméně na 105 dB(A).
11. Vozidla vybavená zvláštním výstražným zvukovým zařízením doplněným zvláštním výstražným světelným zařízením modré barvy mohou být dále vybavena značením s vratným odrazem schváleným podle předpisu OSN č. 104 v zájmu viditelnosti těchto vozidel s ohledem na zvláštní charakter jejich užívání v provozu na pozemních komunikacích.
12. Požadavky pro zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré barvy se použijí shodně i pro zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré a červené barvy. Zvláštní výstražná světelná zařízení vyzařující světlo modré a červené barvy musí mít poměr mezi červenou a modrou barvou 1:1, tento požadavek platí i pro doplňkové zvláštní výstražné svítilny vyzařující přerušovaný tok světla. Přípustná je rovněž kombinace zvláštních výstražných světelných zařízení vyzařujících světlo modré barvy s doplňkovými zvláštními výstražnými svítilnami vyzařujícími přerušovaný tok světla modré a červené barvy při zachování poměru vyzařovaného světla modré a červené barvy u těchto svítilen v poměru 1:1.
E) Technické požadavky na výbavu vozidel koly, pneumatikami a protiskluzovými řetězy
1. Vozidlo musí být vybaveno tak, aby konstrukce, provedení, rozměry a huštění pneumatik odpovídalo podmínkám provozu, zejména největší povolené hmotnosti vozidla, povoleným zatížením připadajícím na nápravy a jeho nejvyšší konstrukční rychlosti. Rychlostní kategorie pneumatik musí být shodná nebo vyšší, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla.
2. V případě vybavení vozidla zimními pneumatikami, podle odstavce 13, s nižší kategorií rychlosti, než je nejvyšší konstrukční rychlost vozidla, musí být uvnitř vozidla a na vždy viditelném místě z pohledu řidiče upevněn výstražný štítek, který udává nejnižší hodnotu maximální rychlostní kategorii pneumatik pro jízdu na sněhu. Údaj na nálepce stanovuje nejvyšší přípustnou rychlost vozidla s namontovanými zimními pneumatikami, která nesmí být při provozu vozidla překročena. Upozornění formou nálepky může být nahrazeno zařízením trvale nainstalovaným ve vozidle, například palubním počítačem.
3. Vozidlo, pokud při schválení technické způsobilosti typu není stanoveno jinak, smí být vybaveno pouze pneumatikami určenými pro daný typ vozidla výrobcem vozidla. Nosnost pneumatik nesmí být nižší než povolené zatížení připadající na kolo nebo nápravu vozidla. Jako náhradního kola s pneumatikou může být použito pro nouzové dojetí kola s pneumatikou jiné nebo zvláštní konstrukce nebo jiného rozměru, určeného pro tento účel výrobcem vozidla a výrobcem pneumatik.
4. Pneumatiky musí být vždy řádně nahuštěny na tlak předepsaný výrobcem vozidla. U dvojité montáže kol musí být ventily pro huštění vnitřní pneumatiky a kola uspořádány tak, aby bylo možné tlak vzduchu v pneumatice měřit nebo upravovat ze strany vnějšího kola bez demontáže kol nebo jiné obtížné manipulace. U dvojité montáže kol musí být ventily uspořádány pro huštění vnitřní pneumatiky a kola provedena tak, aby bylo možné tlak vzduchu v pneumatice měřit nebo upravovat ze strany vnějšího kola, bez demontáže kol nebo jiné obtížné manipulace. Náhradní pneumatiky musí být nahuštěny nejméně na tlak odpovídající nejvyššímu předepsanému huštění pneumatik na vozidle.
5. Pláště pneumatik nesmí mít na svém vnějším obvodu trhliny nebo poškození, které obnažují kostru nebo ji narušují. Činná plocha pláště pneumatiky v provozu musí mít po celém obvodu a celé šíři vrchního běhounu jasně viditelný dezén s hloubkou hlavních dezénových drážek nebo zářezů u mopedů nejméně 1,0 mm a u vozidel ostatních kategorií nejméně 1,6 mm. Hlavními dezénovými drážkami se rozumějí drážky opatřené indikátory opotřebení, označené zkratkou TWI.
6. Vzájemný rozdíl vnějších průměrů jednotlivých nezatížených pneumatik na téže nápravě nebo ve dvojité montáži nesmí být větší než 1,5 % vnějšího průměru.
7. Obnovená pneumatika je taková pneumatika, která vznikla obnovou pneumatiky náhradou opotřebeného běhounu novým materiálem. Může rovněž zahrnovat obnovu vnějšího povrchu bočnic. Obnovené pláště pneumatik vozidel kategorií M a N a jejich přípojných vozidel musí splňovat požadavky předpisu OSN č. 108 nebo předpisu OSN č. 109 a musí být podle něj schváleny.
8. Autobusy třídy II a třídy III (vozidla kategorií M2 a M3) a zásahové požární automobily nesmí být na přední nápravě vybaveny obnovenými pneumatikami.
9. Pneumatiky pro vozidla kategorií M a N a jejich přípojná vozidla mohou být opravovány pouze odborně, přičemž se vychází z doporučené normy, například ČSN 63 1910, ČSN 63 1912, NSPP-01-93. Pro nouzové dojetí mohou být provedeny opravy pomocí schválených přípravků aplikovaných vstřiknutím roztoku do pneumatiky nebo předvulkanizovanými opravnými materiály bez demontáže pláště. Je nepřípustné použití duše do neopraveného bezdušového pláště. Opravené pláště mohou být použity ve stejné nebo nižší kategorii rychlosti a nosnosti. Při změně kategorie rychlosti nebo nosnosti musí být původní označení odstraněno a nahrazeno novým trvalým označením. Není-li možno po opravě použít plášť jako bezdušový, musí být označení TUBELESS na obou bočnicích odstraněno. Připouští se použití duší v případě drobných průpichů či drobných poškození patek s následnou ztrátou těsnosti bezdušového pláště.
10. Drážky dezénu plášťů označených výrobcem pneumatik určených pro vozidla kategorií M2, M3, N a jejich přípojná vozidla smějí být dodatečně prohloubeny jen způsobem předepsaným výrobcem pneumatik. Na obou stranách bočnice pneumatiky musí být vyznačen symbol Théta - průměr kroužku je nejméně 20 mm nebo nápis "REGROOVABLE". Prohlubování drážek dezénu plášťů pneumatik osobních automobilů není dovoleno.
11. Vozidlo nesmí být vybaveno pneumatikami s protiskluzovými hroty, s výjimkou vozidel záchranné služby. Tento zákaz platí i pro vozidla v mezinárodním provozu.
12. Vozidla mohou být vybavena protiskluzovými řetězy nebo obdobnými zařízeními jen schváleného typu, která jsou dodávána při prodeji s návodem k montáži a s uvedením rozměrů pneumatik, na které mohou být namontovány.
13. Vozidlo nesmí být, s výjimkou nouzového dojetí, současně vybaveno pneumatikami různých rozměrů a konstrukcí, pokud při schválení technické způsobilosti není stanoveno jinak. Na téže nápravě musí být používány pouze shodné pneumatiky. Konstrukcí pneumatiky se rozumí konstrukce diagonální, radiální, smíšená - BIAS BELTED. Shodnou pneumatikou se rozumí pneumatika stejného rozměru, konstrukce, druhu dezénu a obchodní značky. Druhem dezénu pneumatiky se rozumí dezén letní a dezén zimní, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení M+S, M.S, M/S nebo MS; za zimní dezén se považuje též speciální dezén, u něhož je na bočnici pneumatiky vyznačeno označení ET, ML, MPT nebo POR.
14. Pneumatiky označené nápisem "FRT" se nesmí používat na řízených nápravách přípojných a motorových vozidel a hnacích nápravách.
F) Technické požadavky na výbavu vozidel doplňkovými zařízeními
1. Nosiče zavazadel, reklamní tabule, směrové tabulky, označení vozidel taxislužby, označení vozidel autoškoly a jiná zařízení, jimiž je vozidlo dodatečně vybaveno, musí být spolehlivě přichyceny k vozidlu, nesmějí přesahovat půdorysný obrys vozidla s výjimkou zádi vozidla a nesmějí mít žádné hroty ani ostré hrany; vnější části včetně připevňovacích částí musí mít poloměr zakřivení nejméně 2,5 mm. Z této hodnoty poloměru zakřivení jsou možné výjimky podle ustanovení předpisu OSN č. 26. Nosiče zavazadel musí umožňovat spolehlivé upevnění přepravovaných předmětů. Upevnění nosiče včetně zavazadel spolehlivě odolává zpomalení v podélném směru nejméně o hodnotě 6 g. Nosiče zavazadel a nosiče lyží musí z hlediska vnějších výčnělků splňovat požadavky podle předpisu OSN č. 26 buď samostatně jako konstrukční části nebo v rámci schválení celého vozidla podle tohoto předpisu.
2. Úpravy a opravy zasklení vozidel, které mají za následek snížení světelné propustnosti, je možno provádět pouze při dodržení podmínek daných předpisem OSN č. 43 a musí být schváleny podle této přílohy vyhlášky. Vozidlo v zorném poli řidiče nesmí být vybaveno žádnými předměty, například okrasné a upomínkové předměty, které by omezovaly výhled řidiče všemi směry, s výjimkou schválených označení určených k umístění na skla vozidla nebo označení či zařízení povinně umisťovaných podle jiných právních předpisů jako například funkční elektronické zařízení pro úhradu mýtného nebo platný kupón prokazující uhrazení časového poplatku. Ustanovení tohoto odstavce neplatí pro zadní skla vozidel kategorie M3. Výhled zadním sklem vozidla kategorie M1 může být částečně snížen schváleným příslušenstvím nebo přepravovanými předměty, avšak jen za podmínky, že je vozidlo vybaveno pravým vnějším zpětným zrcátkem schváleného typu. Výhled předním sklem u vozidel kategorie M3 může být částečně snížen vedle schválených označení určených k umístění na skla jen směrovou tabulkou. Provedení a umístění tabulek na vozidle musí být schváleno podle této přílohy vyhlášky.
3. Tyče nebo lana určená k vlečení vozidel musí být zřetelně viditelná; tyče musí být opatřeny po celé délce příčnými červenobílými pruhy o šířce 75 mm, lana musí být opatřena červeným praporkem nebo štítkem o rozměru nejméně 300 x 300 mm. Tyče nebo lana určená k vlečení vozidel musí být schváleného typu. Podmínkou pro jejich schválení je jejich odolnost při působení osové síly 12 kN.
4. Dvounápravová silniční motorová vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 3,50 t musí být vybavena nejméně jedním zakládacím klínem. Nejméně dvěma zakládacími klíny musí být vybavena silniční motorová vozidla se třemi a více nápravami a všechna přípojná vozidla o největší povolené hmotnosti větší než 750 kg. Klíny musí účinně zajistit vozidlo proti samovolnému pohybu, musí být lehce přístupné obsluze a bezpečně uchopitelné. Zakládací klíny musí být na vozidle upevněny tak, aby se v provozu nemohly samovolně uvolnit.
5. Vozidla kategorie M2, M3, N2 a N3 musí být dovybavena omezovači rychlosti, stanoví-li tak předpis Evropské unie upravující montáž a použití omezovačů rychlosti14).
6. Vozidla kategorie M1 a N1, třídy I musí být z pohledu emisí z klimatizačních systémů vybavena tak, jak stanoví předpis Evropské unie upravující emise z klimatizačních systémů motorových vozidel15).
7. Vozidla kategorie N2 a N3 musí být dovybavena zrcátky, stanoví-li tak předpis Evropské unie upravující vybavení těžkých nákladních vozidel zrcátky16).
8. Vozidlo musí svým vybavením odpovídat požadavkům pro pravostranný provoz. V případě, že vozidlo bylo výrobcem původně vybaveno pro levostranný provoz, musí být dovybaveno tak, aby odpovídalo požadavkům pro pravostranný provoz. Toto dokládá technický protokol technické zkušebny potvrzující plnění požadavků pro pravostranný provoz. Protokol musí zejména obsahovat posouzení osvětlení vozidla, nepřímých výhledů.
9. U vozidel kategorie N s nedělenou skříňovou karoserií, které byly při schválení vybaveny tak, že za poslední řadou sedadel je přepážka oddělující prostor pro cestující od prostoru pro náklad se tato přepážka nevyžaduje v případě, že vozidlo svou konstrukcí vychází z osobního automobilu kategorie M1.
10. U vozidel vybavených tachografem, který je používán k vedení záznamu, musí být tachograf ověřen nejméně jednou za 2 roky autorizovaným metrologickým střediskem registrovaným ministerstvem a musí být zaplombován, včetně svého pohonu.
11. Vozidlo vybavené spojovacím zařízením třídy A50-X nesmí mít tímto spojovacím zařízením zakryto místo pro zadní registrační tabulku nebo zhoršenou čitelnost zadní registrační tabulky nebo zakryto předepsané osvětlení vozidla. Jestliže tomu tak není, musí být část se spojovací koulí odmontovatelná bez použití nářadí, případně s nářadím umístěným povinně ve vozidle. Vozidlo vybavené tažným zařízením schváleným s odnímatelnou spojovací koulí bez použití nářadí, musí mít tuto kouli odejmutou, pokud není využívána ke spojení s přípojným vozidlem nebo s jiným zařízením.
G) Technické požadavky na výbavu vozidel označením nejvyšší povolené rychlosti
1. Vozidla kategorií M2, M3, N2, N3, O, R, S, C, T a Z s výjimkou čelně nesených strojů kategorie SN a jednonápravové traktory s přívěsy a speciální nosiče pracovních adaptérů musí být vybavena na zádi karoserie, a to pokud to konstrukce vozidla dovoluje, v levé polovině označením nejvyšší povolené rychlosti zaokrouhlené
a) u vozidel s konstrukční rychlostí nepřevyšující 45 km.h
-1
na nejbližší nižší celé číslo,
b) u ostatních vozidel na nejblíže nižší celé číslo dělitelné pěti.
2. Označení nejvyšší povolené rychlosti je v provedení kruh bílé barvy, který je lemován červenou barvou o vnějším průměru 200 mm; písmena v kruhu, pokud jsou použita, musí mít výšku "k" 35 mm, "m" 24 mm, číslice 75 až 80 mm, tloušťku čáry písmen 6 mm a číslic 12 mm. Barva nápisu je černá. Označení nejvyšší povolené rychlosti musí být vždy čitelné a při provozu nesmí být zakryto. Označení se vyžaduje z retroreflexního materiálu třídy 1 podle ČSN EN 12899
-1
, tedy červená a bílá, písmena a číslice jsou nereflexní. Retroreflexní materiál se nevyžaduje u vozidel, u kterých je provoz za snížené viditelnosti zakázán, u zvláštních vozidel a nesených strojů.
3. Není-li možno u přípojných vozidel kategorie O1, O2, R, vozidel kategorie S, jednonápravových traktorů s přívěsem a speciálních nosičů pracovních adaptérů umístit označení o průměru 200 mm, je přípustné použít označení o vnějším průměru 150 mm; potom písmena v kruhu, pokud jsou použita, musí mít výšku "k" 20 mm, "m" 14 mm, číslice 75 až 80 mm, tloušťka čáry je u písmen 3,5 mm a u číslic 12 mm.
H) Technické požadavky na výbavu zvláštních vozidel
1. Zvláštní vozidla při provozu na pozemních komunikacích musí být vybavena tak, aby pracovní nástroje byly přepravovány jen ve schválené přepravní poloze. Zvláštní vozidlo musí být vybaveno tak, aby nebylo zdrojem znečištění nebo poškození komunikace. Jeho zásobníky, pracovní nástroje, například nakládací lopata, paletizační vidle, musí být prázdné, tedy zejména bez náplně, nákladu, břemene. Přeprava nákladu na vysokozdvižném vozíku, příp. teleskopickém manipulátoru s vidlemi, je povolena pouze pro vykládku a nakládku zboží.
2. Traktor, který překračuje šířku 2,55 m (není-li při schválení technické způsobilosti stanoveno jinak) například dvojmontáží kol zadní nápravy nebo montáží jiné výbavy či příslušenství, musí být vybaven výstražnými štíty vyznačujícími obrys vozidla, zvláštním výstražným světelným zařízením oranžové barvy, které musí být uvedeno do činnosti, snižuje se jeho maximální rychlost na 20 km.h
-1
. Za snížené viditelnosti není jeho provoz takto vybaveného traktoru povolen v případě, že je namontovaným pracovním zařízením omezena geometrická viditelnost světelných zařízení traktoru, nebo bylo toto omezení stanoveno při schválení namontovaného pracovního zařízení.
3. Traktor s čelně neseným strojem nebo čelně namontovanou výměnnou nástavbou zakrývající světlomety traktoru musí být vybaven doplňkovými potkávacími světlomety, které musí být při provozu na pozemních komunikacích uvedeny do činnosti. Doplňkové světlomety musí splňovat podmínky stanovené předpisem OSN č. 86 nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel kategorií T, C, R a S3).
4. Pásová vozidla při provozu na pozemních komunikacích musí být vybavena pryžovými pásy nebo kovovými pásy s pryžovými bloky na opěrných plochách; jsou-li nosné kladky samostatně odpruženy a opatřeny pryžovými obručemi, o minimální výšce 40 mm. Pryžové bloky nebo obruče nesmí být tvrdší než 70 Sh. Připouští se použití i jiných materiálů s ekvivalentními vlastnostmi.
5. V případě neplnění odstavce 4, smí být sněžná pásová vozidla - rolby, sněžné skútry, užita na pozemních komunikacích jen v případě, že se záběrové lišty pásů nedotýkají povrchu vozovky, a to tak, že povrch komunikace je pokryt dostatečně silnou vrstvou sněhu.
6. Vozidla, která z hlediska konstrukce nemohou být vybavena vlastním vnějším světelným zařízením, musí být v provozu vybavena soupravou přenosných světelných zařízení.
7. U vozidel nebo jízdních souprav, u kterých vzdálenost předního obrysu od středu volantu přesahuje 4,00 m, musí být zejména jejich výjezd z míst ležících mimo silnici, průjezd nepřehlednými křižovatkami zajištěn pomocí způsobilé a náležitě poučené osoby.
8. Traktor v jízdní soupravě s pracovním strojem musí být vybaven zpětnými zrcátky tak, aby byl zajištěn dokonalý výhled, v případě potřeby například prodloužením držáků zrcátek.
 
Příl. 8
Technické požadavky na bezpečnost jízdních kol, potahových vozidel a ručních vozíků pro jejich užití v provozu na pozemních komunikacích
1. Jízdním kolem se rozumí i koloběžka, jízdní kolo s pedály, které je vybaveno přídavným elektrickým motorem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího schvalování vozidel kategorie L2), tříkolka a vícekolka, stejně jako vícesedadlové jízdní kolo a jim podobné vozidlo poháněné lidskou silou.
2. Jízdní kola musí
a) být vybavena dvěma na sobě nezávislými účinnými brzdami s odstupňovatelným ovládáním brzdného účinku; jízdní kola pro děti předškolního věku vybavená volnoběžným nábojem s protišlapací brzdou nemusí být vybavena přední brzdou,
b) mít volné konce trubek řídítek zaslepeny například zátkami, rukojeťmi,
c) mít hrany zakončení ovládacích páček brzd a volných konců řídítek obalené materiálem pohlcujícím energii, nebo, jsou-li použity tuhé materiály, musí mít hrany o poloměru zakřivení nejméně 3,2 mm; páčky měničů převodů, křídlové matice, rychloupínače nábojů kol, držáky a konce blatníků musí mít hrany obaleny materiálem pohlcujícím energii, nebo, jsou-li použity tuhé materiály, musí mít hrany o poloměru nejméně 3,2 mm v jedné rovině a v druhé rovině na ni kolmé nejméně 2 mm,
d) mít uzavřené matice nábojů kol, pokud nejsou křídlové, rychloupínací nebo v kombinaci s krytkou konce náboje,
e) být vybaveno zadní odrazkou červené barvy, která může být kombinována se zadní svítilnou vyzařující světlo červené barvy nebo nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností, které mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty; plocha odrazky nesmí být menší než 2 000 mm
2
, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, odrazka musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250 - 900 mm nad rovinou vozovky; činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci +/- 15 st. a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí +/- 5 st., činná plocha odrazky musí být viditelná v úhlu +/- 30 st. v horizontálním a +/- 15 st. ve vertikálním směru,
f) být vybaveno přední odrazkou bílé barvy, tato odrazka může být nahrazena odrazovými materiály obdobných vlastností, které mohou být umístěny i na oděvu či obuvi cyklisty; odrazka musí být umístěna v podélné střední rovině nad povrchem pneumatiky předního kola u stojícího kola; plocha odrazky nesmí být menší než 2 000 mm
2
, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 40 mm, činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky s tolerancí +/- 15 st. a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí +/- 5 st., činná plocha odrazky musí být viditelná v úhlu +/- 30 st. v horizontálním a +/- 15 st. ve vertikálním směru,
g) být vybaveno odrazkami oranžové barvy na obou stranách pedálů, které mohou být nahrazeny odrazovými materiály obdobných vlastností umístěnými na obuvi cyklisty nebo v její blízkosti a
h) mít na paprscích předního nebo zadního kola nebo obou kol nejméně jednu boční odrazku oranžové barvy na každé straně kola, které mohou být nahrazeny odrazovými materiály umístěnými na bocích kola nebo na bocích plášťů pneumatik nebo na koncích blatníků nebo bočních částech oděvu cyklisty; plocha odrazky nesmí být menší než 2 000 mm
2
, přičemž vepsaný čtyřúhelník musí mít jednu stranu dlouhou nejméně 20 mm.
3. Přesahuje-li šířka jízdního kola 1,0 m, musí být vybavena zdvojeným osvětlením podle bodu 2 písmen e) a f) a bodu 4 písmen a) a b), které musí být umístěno symetricky k podélné ose vozidla, v maximální vzdálenosti 0,2 m od podélné roviny vyznačující šířku vozidla.
4. Jízdní kola pro jízdu za snížené viditelnosti musí být dále vybavena
a) světlometem svítícím dopředu bílým světlem, který musí být seřízen a upraven trvale tak, aby referenční osa světelného toku protínala rovinu vozovky ve vzdálenosti nejdále 20 m od světlometu a aby se toto seřízení nemohlo samovolně nebo neúmyslným zásahem cyklisty měnit; je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, může být světlomet nahrazen svítilnou vyzařující světlo bílé barvy s přerušovaným světlem,
b) zadní svítilnou vyzařující světlo červené barvy, která může být kombinována se zadní odrazkou červené barvy podle odstavce 1 písm. e) nebo která může být nahrazena svítilnou s přerušovaným světlem červené barvy; zadní svítilnou vyzařující světlo červené barvy, která musí být pevně umístěna v podélné střední rovině jízdního kola nebo po levé straně co nejblíže k ní ve výšce 250 - 900 mm nad rovinou vozovky; činná plocha odrazky musí být kolmá k rovině vozovky v toleranci +/- 15 st. a kolmá k podélné střední rovině jízdního kola s tolerancí +/- 5 st. a
c) zdrojem elektrického proudu; jde-li o zdroj se zásobou energie, musí svou kapacitou zajistit svítivost světel podle písmen a) a b) po dobu nejméně 1,5 hodiny bez přerušení.
5. Je-li jízdní kolo vybaveno pomocným sedadlem pro dopravu dítěte, musí být toto sedadlo pevně připevněno a opatřeno pevnými podpěrami pro nohy dítěte. Sedadlo a podpěry musí být provedeny a umístěny tak, aby nemohlo dojít ke zranění dítěte při jízdě ani k ohrožení bezpečnosti jízdy. Je-li jízdní kolo vybaveno nosičem zavazadel, musí být tento nosič řádně a spolehlivě připevněn a nesmí ovlivňovat bezpečnost jízdy.
6. Pneumatiky a ráfky nesmí vykazovat trhliny, praskliny a jiné zjevné deformace, které by narušovaly bezpečnost jízdy.
7. Jízdní kola uváděná na trh musí mít na snadno dostupném místě rámu trvanlivě vyznačeno dobře čitelné výrobní číslo nebo být vybavena zařízením jej spolehlivě nahrazujícím. Za zařízení, které spolehlivě nahrazuje výrobní číslo, se považuje například i elektronický nosič takové informace, který bude pevně spojen s rámem jízdního kola.
8. Jízdní kolo se považuje za jízdní kolo i v případě, že je dodatečně vybaveno pomocným motorkem, jestliže
a) bude nadále zachován původní charakter jízdního kola,
b) jeho výkon nepřesáhne 1 kW,
c) v případě použití spalovacího motoru, nebude mít takový motor objem válce nebo válců větší než 50 cm
3
,
d) maximální konstrukční rychlost nebude vyšší než 25 km.h
-1
a
e) montáž pohonného systému - motor, nádrž paliva nebo akumulátor na jízdní kolo si nevyžádá zásah na jeho nosných částech.
9. Potahová vozidla musí být vybavena
a) alespoň jednou brzdou snadno, rychle a bezpečně ovladatelnou,
b) vpředu dvěma bílými a vzadu dvěma červenými odrazkami shodnými a shodně umístěnými jako odrazky předepsané pro přívěsy a
c) za snížené viditelnosti vpředu svítilnou s bílým světlem na straně přivrácené ke středu vozovky nebo dvěma svítilnami s bílým světlem na každé straně vozidla vyznačujícími jeho největší obrysovou šířku; vzadu dvěma svítilnami s červeným světlem na každé straně vozidla vyznačujícími jeho největší obrysovou šířku.
10. Ruční vozík, jehož šířka přesahuje 0,6 m, musí být vybaven červenými odrazkami netrojúhelníkového tvaru umístěnými symetricky co nejblíže k bočním obrysům vozíku ve stejné výši nad vozovkou.
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. května 2018 o schvalování motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků určených pro tato vozidla a o dozoru nad trhem s nimi, o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a č. 595/2009 a o zrušení směrnice 2007/46/ES, v platném znění.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.
3) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 5. února 2013 o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.
4) Dohoda o přijetí jednotných technických pravidel pro kolová vozidla, zařízení a části, které se mohou montovat a/nebo užívat na kolových vozidlech a o podmínkách pro vzájemné uznávání schválení udělených na základě těchto pravidel, uzavřené v Ženevě dne 20. března 1958 ve znění Dohody z 16. října 1995.
5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 165/2014 ze dne 4. února 2014 o tachografech v silniční dopravě, o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3821/85 o záznamovém zařízení v silniční dopravě a o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 561/2006 o harmonizaci některých předpisů v sociální oblasti týkajících se silniční dopravy, v platném znění.
6) Vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
7) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208 ze dne 8. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel, v platném znění.
8) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/504 ze dne 11. března 2015, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o administrativní požadavky na schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozor nad trhem s těmito vozidly, v platném znění a Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/208 ze dne 8. prosince 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na funkční bezpečnost vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel v platném znění.
9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení typu spalovacích motorů v nesilničních mobilních strojích, o změně nařízení (EU) č. 1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES, v platném znění.
10) ČSN EN 3 - 7. Přenosné hasicí přístroje - Část 7: Vlastnosti, požadavky na hasicí schopnost a zkušební metody.
11) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
13) Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
14) Směrnice Rady 92/6/EHS ze dne 10. února 1992 o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství, ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/85/ES ze dne 5. listopadu 2002, kterou se mění směrnice Rady 92/6/EHS o montáži a použití omezovačů rychlosti u určitých kategorií motorových vozidel ve Společenství, v platném znění.
15) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích z klimatizačních systémů motorových vozidel a o změně směrnice Rady 70/156/EHS.
16) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/38/ES ze dne 11. července 2007 o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve Společenství zrcátky.

Související dokumenty