310/2006 Sb., o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

Schválený:
310/2006 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. května 2006
o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky a o změně některých dalších zákonů
(zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)
Změna: 296/2007 Sb.
Změna: 274/2008 Sb.
Změna: 156/2009 Sb.
Změna: 227/2009 Sb.
Změna: 281/2009 Sb.
Změna: 420/2011 Sb.
Změna: 307/2013 Sb.
Změna: 229/2013 Sb.
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
zrušena
 
HLAVA I
zrušena
 
§ 1
zrušen
 
HLAVA II
zrušena
 
§ 2
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 3
zrušen
 
§ 4
zrušen
 
§ 5
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 6
zrušen
 
§ 7
zrušen
 
§ 8
zrušen
 
§ 9
zrušen
 
HLAVA III
zrušena
 
§ 10
zrušen
 
§ 11
zrušen
 
§ 12
zrušen
 
HLAVA IV
zrušena
 
§ 13
zrušen
nadpis vypuštěn
 
§ 14
zrušen
 
§ 15
zrušen
 
HLAVA V
zrušena
 
§ 16
zrušen
 
§ 17
zrušen
 
§ 18
zrušen
 
§ 19
zrušen
 
HLAVA VI
zrušena
 
§ 20
zrušen
 
HLAVA VII
zrušena
 
§ 21
zrušen
 
ČÁST DRUHÁ
zrušena
 
§ 22
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o zbraních
 
§ 23
Zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 537/2004 Sb., zákona č. 359/2005 Sb. a zákona č. 444/2005 Sb., se mění takto:
1. V § 5 písmeno f) zní:
"f) dlouhé opakovací nebo samonabíjecí zbraně s hladkým vývrtem hlavně, jejichž délka hlavně je menší nebo je rovná 600 mm,".
2. V § 39 odst. 1 se na konci písmene c) čárka nahrazuje středníkem a doplňují se slova "tuto povinnost nemá držitel zbrojní licence skupiny A při výrobě zbraní nebo střeliva a s tím souvisejících činnostech u osoby, s výjimkou osoby provádějící zkušební střelbu, která
1. provádí výrobní a související činnosti při výrobě zbraní a střeliva,
2. je k držiteli zbrojní licence skupiny A v oboru zbraní a střeliva v pracovním, členském nebo obdobném poměru,
3. je uvedena vymezením pracovního zařazení ve vnitřním předpisu vydaném podle písmene d), po předchozím schválení příslušným útvarem policie,
4. je prokazatelně poučena o způsobu bezpečného zacházení se zbraněmi,
5. vedoucí zaměstnanec této osoby je držitelem zbrojního průkazu příslušné skupiny,".
3. V § 58 se na konci odstavce 7 doplňuje věta "Příslušný útvar policie může dále držiteli zbrojní licence skupiny A povolit jiný způsob zabezpečení přechovávaných zbraní kategorie A, B, C za podmínky, že přechovávané zbraně nebo střelivo budou řádně zabezpečeny proti zneužití, ztrátě nebo odcizení.".
4. V příloze v části první (Druhy zbraní) bod 22 zní:
"22. Historická zbraň - střelná zbraň, která byla vyrobena do 31. prosince 1890, a současně platí, že všechny hlavní části zbraně byly vyrobeny do 31. prosince 1890.".
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o spotřebních daních
 
§ 24
V zákoně č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 479/2003 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 313/2004 Sb., zákona č. 558/2004 Sb., zákona č. 693/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 379/2005 Sb. a zákona č. 545/2005 Sb., se v § 140 doplňují odstavce 16 a 17, které znějí:
"(16) Cigarety v jednotkovém balení obsahujícím méně než 20 kusů mohou být na daňovém území České republiky uvedeny do volného daňového oběhu do 31. ledna 2007. V takovém případě se ustanovení § 135b odst. 1 písm. b) a § 135b odst. 3 písm. b) nepoužijí.
(17) Fyzické nebo právnické osoby, které nakoupily cigarety v jednotkovém balení obsahujícím méně než 20 kusů za účelem jejich dalšího prodeje, mohou tyto cigarety prodávat nejdéle do 30. června 2007. V takovém případě se ustanovení § 135b odst. 1 písm. h) a § 135b odst. 3 písm. e) nepoužijí.".
 
ČÁST PÁTÁ
zrušena
 
§ 25
zrušen
 
ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o vysokých školách
 
§ 26
V zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb. a zákona č. 165/2006 Sb., se v § 95 na konci odstavce 1 doplňuje věta "Státní vysoké škole mohou být poskytnuty prostředky podle § 18 odst. 5.".
 
ČÁST SEDMÁ
Změna zákona o elektronických komunikacích
 
§ 27
Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění zákona č. 290/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb. a zákona č. 235/2006 Sb., se mění takto:
1. V § 33 se za odstavec 2 vkládají nové odstavce 3 až 5, které znějí:
"(3) Podnikatel poskytující veřejně dostupnou telefonní službu prostřednictvím veřejné pevné komunikační sítě je povinen poskytovat bezodkladně a bezplatně podnikateli zajišťujícímu připojení k veřejné pevné komunikační síti subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, aktuální osobní údaje všech svých účastníků-fyzických osob a identifikační údaje všech svých účastníků-právnických osob pro lokalizaci, popřípadě identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání. Tyto údaje je poskytující podnikatel povinen průběžně aktualizovat.
(4) Podnikatel zajišťující připojení k veřejné pevné komunikační síti subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, je povinen
a) zřídit a vést aktuální databázi údajů uvedených v odstavci 3 a
b) zajistit subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání, bezodkladné a bezplatné zpřístupnění jednotlivých údajů z databáze uvedené v písmenu a) způsobem umožňujícím dálkový přístup včetně bezodkladného a bezplatného zpětného přenosu údajů z této databáze.
Údaje vedené v databázi lze využívat jen pro lokalizaci, popřípadě identifikaci volajícího při volání na čísla tísňových volání.
(5) Podnikateli uvedenému v odstavci 4 náleží úhrada nákladů za zřízení a vedení databáze podle odstavce 4 písm. a) od subjektu, který provozuje pracoviště pro příjem volání na čísla tísňového volání. Výši a způsob jejich úhrady stanoví prováděcí právní předpis.".
Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 6 až 9.
2. V § 33 odst. 6 se za slovo "veřejnou" vkládá slovo "mobilní" a věta druhá se zrušuje.
3. V § 33 odst. 7 se slova "zajišťující veřejnou telefonní síť" nahrazují slovy "poskytující veřejně dostupnou telefonní službu".
4. V § 33 se doplňuje odstavec 10, který zní:
"(10) Rozsah, formu a způsob předávání údajů podle odstavce 3, formu a způsob vedení databáze podle odstavce 4 písm. a) a rozsah, formu a způsob předávání údajů podle odstavce 4 písm. b) a odstavce 6 stanoví prováděcí právní předpis.".
5. V § 38 odst. 3 se věta první nahrazuje větou "Podnikatelům poskytujícím veřejně dostupnou telefonní službu, kteří podali přihlášku a vyhověli podmínkám účasti ve výběrovém řízení podle § 39, Úřad uloží povinnost umožnit osobám s nízkými příjmy, se zvláštními sociálními potřebami a zdravotně postiženým osobám podle § 43 odst. 4 v souladu s § 44 a 45 výběr cen nebo cenových plánů, které se liší od cenových plánů poskytovaných za normálních obchodních podmínek, tak, aby tyto osoby měly přístup a mohly využívat dílčí služby a veřejně dostupnou telefonní službu (dále jen "zvláštní ceny").".
6. V § 38 odst. 3 se věta třetí nahrazuje větou "Zvláštní ceny se poskytují osobě s nízkým příjmem nebo se zvláštními sociálními potřebami, která se prokáže svému poskytovateli veřejně dostupné telefonní služby doklady podle odstavce 4; zdravotně postižená osoba se prokáže doklady podle § 43 odst. 5.".
7. V § 38 se na konci textu odstavce 4 doplňují slova " , výši cenového zvýhodnění pro tyto osoby a způsob kontroly čerpání cenového zvýhodnění".
8. V § 38 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Pověřené obecní úřady v přenesené působnosti potvrzují pro osoby s nízkými příjmy a se zvláštními sociálními potřebami skutečnosti nutné pro doložení nároku na zvláštní ceny.".
9. V § 118 odst. 1 se na konci písmen q) a r) slovo "nebo" zrušuje.
10. V § 118 odst. 1 se na konci písmene s) tečka nahrazuje čárkou a za ni se doplňuje slovo "nebo".
11. V § 118 odst. 1 se doplňuje písmeno t), které zní:
"t) využívá údaje v databázi k jinému účelu, než stanoví § 33 odst. 4.".
12. V § 118 odst. 4 se na konci písmene k) slovo "nebo" zrušuje.
13. V § 118 odst. 4 se na konci písmene l) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena m) až o), která znějí:
"m) nepředá osobní nebo identifikační údaje účastníků pro lokalizaci, popřípadě identifikaci volajícího podle § 33 odst. 3,
n) nezajistí průběžnou aktualizaci údajů podle § 33 odst. 3, nebo
o) nezajistí informování veřejnosti o existenci a používání čísel tísňového volání podle § 33 odst. 7.".
14. V § 118 odst. 5 písm. a) se slova "podle § 33 odst. 3" nahrazují slovy "podle § 33 odst. 6".
15. V § 118 odst. 5 se písmeno d) zrušuje.
Dosavadní písmena e) a f) se označují jako písmena d) a e).
16. V § 118 odst. 9 se na konci písmene e) slovo "nebo" zrušuje.
17. V § 118 odst. 9 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena g) a h), která znějí:
"g) nezřídí nebo nevede aktuální databázi účastníků podle § 33 odst. 4 písm. a), nebo
h) nezajistí bezodkladný a bezplatný dálkový přístup do databáze a zpětný přenos údajů podle § 33 odst. 4 písm. b).".
18. V § 118 odst. 11 se za slova "v odstavci 1 písm. a) až l)" vkládají slova "a písm. t)" a za slova "odstavci 9 písm. a) až d)" se vkládají slova "a písm. h)".
19. V § 118 odst. 12 se za slova "odstavci 4 písm. d) až k)" vkládají slova "a písm. m) až o)" a za slova "odstavci 9 písm. e)" se vkládají slova "a písm. g)".
20. V § 118 odst. 12 se slova "odstavci 5 písm. d) a e)" nahrazují slovy "odstavci 5 písm. d)".
21. V § 118 odst. 13 se slova "odstavci 5 písm. f)" nahrazují slovy "odstavci 5 písm. e)".
22. V § 150 odst. 3 se slova "§ 33 odst. 3" nahrazují slovy "§ 33 odst. 10".
23. V § 150 odst. 5 se za slova "k provedení" vkládají slova "§ 33 odst. 5 a".
 
ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST
 
§ 28
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2006.
Zaorálek v. r.
Klaus v. r.
Paroubek v. r.
 
Příl.
Seznam bezpečnostního materiálu
Bezpečnostní materiál se člení na tyto skupiny:
Skupina 1
Vojenské zbraně, na které se nevztahuje zákon č. 119/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Skupina 2
Součásti pro vojenské zbraně nebo vojenskou munici včetně munice pro zbraně skupiny 10
Skupina 3
Systémy a podsystémy řízení palby a jejich součásti a příslušenství
Skupina 4
Vojenská vozidla bez zbraňových systémů a jejich součásti, mají-li takové vlastnosti, které zvyšují odolnost vozidla požadovanou pro vojenské účely (pancéřování, lafetace zbraní)
Skupina 5
Vojenské výbušniny, hnací látky, pyrotechnické prostředky a speciální paliva, na které se nevztahuje zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů
Skupina 6
Vojenské letouny, vrtulníky a bezpilotní prostředky bez zbraňových systémů, letecké motory nebo zařízení letadel nebo vrtulníků, na které se nevztahuje zákon č. 119/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů
Skupina 7
Elektronická zařízení speciálně konstruovaná pro použití bezpečnostními složkami a jejich speciálně konstruované části
Skupina 8
Speciální zařízení pro vojenský výcvik, simulování a vyhodnocování vojenských situací, speciálně konstruované součásti a příslušenství pro tato zařízení a speciální počítačové a programové vybavení pro tato zařízení, výrobu a použití výrobků uvedených v této specifikaci
Skupina 9
Vojenská zařízení, technologie, materiály a jejich speciálně konstruované součásti včetně zařízení a technologií pro výrobu výrobků uvedených v této příloze
Skupina 10
Systémy zbraní směrované energie nebo s kinetickou energií a jejich speciálně konstruované součásti a související zkušební a vyhodnocovací zařízení a provozy, diagnostické vybavení a přístroje
Skupina 11
Fotografická a elektrooptická zobrazovací zařízení a vybavení bezpilotních prostředků a jejich součásti
Vybraná ustanovení novel
Čl.XVII zákona č. 274/2008 Sb.
Přechodné ustanovení
Stanovisko okresního (městského, obvodního) ředitelství Policie České republiky vydané podle § 3 odst. 2 zákona č. 310/2006 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se považuje za stanovisko krajského ředitelství Policie České republiky podle § 3 odst. 2 zákona č. 310/2006 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
Čl. II zákona č. 156/2009 Sb.
Přechodná ustanovení
1. Fyzická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona při své podnikatelské činnosti nakládá s radiolokačními pasivními sledovacími systémy, je povinna do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona požádat o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo osvědčení fyzické osoby podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, není-li již jeho držitelem; to platí i pro odpovědného zástupce, je-li ustaven.
2. Právnická osoba, která ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona při své podnikatelské činnosti nakládá s radiolokačními pasivními sledovacími systémy, je povinna zajistit, aby statutární orgán nebo členové statutárního orgánu, členové dozorčí rady, prokuristé a odpovědný zástupce, je-li ustaven, požádali do 6 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona o vydání dokladu o bezpečnostní způsobilosti fyzické osoby nebo osvědčení fyzické osoby podle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, nejsou-li již jeho držiteli.
1) Například zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 281/2002 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a o změně živnostenského zákona, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě vyhlášená pod č. 94/2003 Sb. m. s.
2) Zákon č. 38/1994 Sb., o zahraničním obchodu s vojenským materiálem a o doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
3) Zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů.
4) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů.
5) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů.
6) Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
7) Příloha č. 3 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8) § 55 živnostenského zákona.
9) Například § 60, 60a a 70 zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
9a) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů.
10) § 6 odst. 2 živnostenského zákona.
10a) Zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů.
11) § 54 a 80 zákona č. 412/2005 Sb.
12) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění zákona č. 126/2003 Sb.
13) § 151 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
14) Například zákon č. 19/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 305/1999 Sb., o zákazu použití, skladování, výroby a převodu protipěchotních min a o jejich zničení a o změně zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů.
15) Zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
16) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb.

Související dokumenty