MF- 37307/2023/28-2 Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb.

Schválený:
MF-37307/2023/28-2
Změny
Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, od 1. ledna 2024
Zpracovatel: Ing. Pavla Strakošová
tel.: 257 043 163
PID: MFCRDXTNYU
Ministerstvo financí podle § 36 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje vydání změny Českých účetních standardů č. 001, č. 002, č. 006, č. 013, č. 016 a č. 023 pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Tyto změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů, mění jejich znění uveřejněné pod č. 48 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/1/2003 ze dne 31. 12. 2003, pod č. 17 ve Finančním zpravodaji č. 2-3/2/2004 ze dne 26. 3. 2004, pod č. 65 ve Finančním zpravodaji č. 12/2/2005 ze dne 30. 12. 2005, pod č. 31 ve Finančním zpravodaji č. 10/2007 ze dne 31. 12. 2007, pod č. 22 ve Finančním zpravodaji č. 11-12/2008 ze dne 19. 12. 2008, pod č. 7 ve Finančním zpravodajič. 1-2/2009 ze dne 26. 1. 2009, pod č. 22 ve Finančním zpravodaji č. 6/2010 ze dne 14. 12. 2010, pod č. 33 ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 ze dne 31. 12.2010, pod č. 16 a 17 ve Finančním zpravodaji č. 9/2011 ze dne 20. prosince 2011, pod č. 9-27 ve Finančním zpravodaji č. 1/2014 ze dne 23. 1. 2014, pod č. 19 ve Finančním zpravodaji č. 6/2015 ze dne 17. 12. 2015, pod č. 10 ve Finančním zpravodaji č. 3/2016 ze dne 5. 2. 2016 a pod. č. 22 ve Finančním zpravodaji č. 10/2017 ze dne 22. 12. 2017 s účinností od 1. ledna 2018.
Účetní jednotky použijí změněné znění standardů poprvé v účetním období začínajícím 1. ledna 2024.
Změny Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
A. V ČÚS č. 001 Účty a zásady účtování na účtech bodu 2.2.1. písmenu d) se slovo "českou" nahrazuje slovy "měnu účetnictví".
B. V ČÚS č. 002 Otevírání a uzavírání účetních knih:
1. Bod 2.1.4. zní:
"Po otevření účetních knih se podle § 4 odst. 15 a § 7 odst. 4 zákona a § 15a vyhlášky zaúčtují případné rozdíly jako účetní případ prvního měsíce nového účetního období souvztažným zápisem na příslušném účtu účtové skupiny 42 -Fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření vykazovaném v položce "A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let (+/-)". Při změně měny účetnictví po otevření účetních knih se podle § 61e odst. 5 vyhlášky zaúčtují kurzové rozdíly zaúčtované podle § 60 odst. 3 věty druhé vyhlášky souvztažným zápisem pro příslušné účty cenných papírů nebo podílů."
C. V ČÚS č. 006 Kursové rozdíly:
1. V bodu 2.1. se text "§ 24 odst. 6 až 9" nahrazuje textem "§ 24a až § 24d".
2. V bodu 2.3. písmenu b) se slovo "zahraničních" nahrazuje slovem "cizích" a slovo "Kč" se nahrazuje slovy "měnu účetnictví".
D. V ČÚS č. 013 Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek bodu 4. 2. se slovo "koruny" nahrazuje slovy "jednotky měny účetnictví".
E. V ČÚS č. 016 Krátkodobý finanční majetek, peněžní prostředky a krátkodobé závazky k úvěrovým institucím v bodu 3.1. se slova "českých korunách" nahrazují slovy "měně účetnictví".
F. V ČÚS č. 023 Přehled o peněžních tocích:
1. Bod 2. 2. zní:
"Volba metody, koncepce a modelu přehledu o peněžních tocích, obsahová náplň peněžních prostředků a peněžních ekvivalentů a dalších ukazatelů je při respektování ustanovení § 40, 41, 42, 43 a 61e vyhlášky v pravomoci účetní jednotky."
Ing. Jiří Pelák, Ph.D., v. r.
ředitel odboru Účetnictví, oceňování
a související odborné profese

Související dokumenty