Vyhláška č. 443/2023 Sb., kterou se mění některé vyhlášky provádějící zákon o účetnictví v souvislosti s vedením účetnictví v jiné než české měně, dorovnávací daní a vymezením čistého obratu

Schválený:
443/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 14. prosince 2023,
kterou se mění některé vyhlášky provádějící zákon o účetnictví v souvislosti s vedením účetnictví v jiné než české měně, dorovnávací daní a vymezením čistého obratu
Ministerstvo financí stanoví podle § 4 odst. 8 písm. c), d), g) a y) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb. a zákona č. 349/2023 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví
Čl.I
Vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou podnikateli účtujícími v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 472/2003 Sb., vyhlášky č. 397/2005 Sb., vyhlášky č. 349/2007 Sb., vyhlášky č. 469/2008 Sb., vyhlášky č. 419/2010 Sb., vyhlášky č. 413/2011 Sb., vyhlášky č. 467/2013 Sb., vyhlášky č. 293/2014 Sb., vyhlášky č. 250/2015 Sb. a vyhlášky č. 441/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci písmene h) tečka nahrazuje středníkem a doplňuje se písmeno i), které zní:
"i) způsob určení funkční měny a postup při změně měny účetnictví.".
2. V § 4 se za odstavec 7 vkládají nové odstavce 8 a 9, které znějí:
"(8) Účetní jednotka, která změní měnu účetnictví, uvádí v účetní závěrce údaje za minulé účetní období v měně účetnictví běžného období. Pro přepočet těchto údajů se použije § 61e.
(9) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách měny účetnictví. Jednotlivé položky v účetní závěrce se vykazují v celých tisících. Účetní jednotka může vykazovat jednotlivé položky v účetní závěrce v celých milionech, pokud její aktiva celkem (netto) dosahují alespoň 10 000 000 000 jednotek měny účetnictví. Způsob vykazování jednotlivých položek a označení měny účetnictví musí být uveden ve všech částech účetní závěrky.".
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 10.
3. V § 4 odst. 10 se věty první a druhá zrušují.
4. V § 15a odst. 2 se slova "a část odložené daně podle § 59 odst. 6" zrušují.
5. § 35 včetně nadpisu zní:
 
"§ 35
Čistý obrat
(1) Pro účely určení čistého obratu se výnosy z prodeje výrobků a zboží a z poskytování služeb rozumí výnosy, na kterých je založen obchodní model účetní jednotky. Při určování těchto výnosů se přihlíží zejména k odvětví a trhu, na kterém účetní jednotka působí, a k podstatě činnosti účetní jednotky pro její zákazníky.
(2) Pro účely určení čistého obratu se nepřihlíží k tomu, ve které položce výkazu zisku a ztráty je výnos podle odstavce 1 vykazován.".
6. V § 39 odst. 1 písm. b) bodě 3 se slova "českou měnu" nahrazují slovy "měnu účetnictví".
7. V § 39 se doplňují odstavce 3 až 5, které znějí:
"(3) Pokud účetní jednotka změní měnu účetnictví, v příloze v účetní závěrce uvede tuto skutečnost včetně odůvodnění. Dále uvede kurzy, které při změně měny účetnictví použila pro přepočet údajů uvedených v účetní závěrce, a vysvětlí dopad změny měny účetnictví na účetní závěrku. Stejné informace účetní jednotka uvede také v příloze v účetní závěrce sestavené za účetní období, které bezprostředně předchází účetnímu období, od kterého došlo ke změně měny účetnictví.
(4) Pokud se údaj o výši základního kapitálu uvedený ve veřejném rejstříku, ve kterém je účetní jednotka zapsána, liší od údaje o výši základního kapitálu v rozvaze, účetní jednotka v příloze v účetní závěrce uvede důvod tohoto rozdílu včetně popisu výpočtu, ze kterého bude patrný vztah mezi oběma údaji.
(5) Účetní jednotka, která účtuje o odložené dani a která je poplatníkem dorovnávací daně, v příloze v účetní závěrce uvede
a) informaci o tom, že účetní jednotka je poplatníkem dorovnávací daně,
b) informaci o tom, že dorovnávací daň nebyla zohledněna při výpočtu odložené daně, a
c) část nákladu na splatnou daň připadající na dorovnávací daň.".
8. V § 54a odst. 6 se slova "českou měnu kursem devizového trhu vyhlášeným Českou národní bankou k rozhodnému dni" nahrazují slovy "měnu účetnictví obecným kurzem pro rozhodný den".
9. V § 56 odst. 6 se text "(Kč /t, Kč /m
3
)" zrušuje.
10. V § 59 se doplňuje odstavec 7, který zní:
"(7) Dorovnávací daň se při výpočtu odložené daně nezohledňuje.".
11. Za § 61c se vkládají nové § 61d a 61e, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 22 znějí:
 
"§ 61d
Způsob určení funkční měny
(1) Funkční měna účetní jednotky se určuje na základě kritérií pro určení funkční měny podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie22).
(2) Způsob určení funkční měny zahraniční jednotky a přepočet údajů týkajících se zahraniční jednotky podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie22) se použijí pouze u konsolidovaných účetních jednotek pro účely sestavení konsolidované účetní závěrky.
 
§ 61e
Postup při změně měny účetnictví
(1) Dojde-li ke změně měny účetnictví účetní jednotky,
a) údaje za minulé účetní období uvedené v účetní závěrce se přepočtou obecným kurzem pro rozvahový den minulého účetního období a
b) počáteční zůstatky účtů k prvnímu dni účetního období, od kterého došlo ke změně měny účetnictví, se stanoví přepočtem konečných zůstatků účtů, ze kterých tyto počáteční zůstatky účtů vychází, obecným kurzem pro rozvahový den minulého účetního období.
(2) Údaje za minulé účetní období vykazované ve výkazu zisku a ztráty se přepočtou průměrným obecným kurzem, pokud by použití obecného kurzu pro rozvahový den minulého účetního období vedlo k významným odchylkám od přepočtu tímto průměrným obecným kurzem. Použije-li účetní jednotka pro přepočet takových údajů průměrný obecný kurz, použije tento kurz také pro přepočet údajů o transakcích za minulé účetní období vykazovaných v přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu, pokud je sestavuje. Zůstatky vztahující se k minulým účetním obdobím uvedené v těchto výkazech se vždy přepočtou obecným kurzem pro den, ke kterému byly tyto zůstatky stanoveny.
(3) Průměrný obecný kurz se určí na základě obecných kurzů v rámci účetního období. Způsob výpočtu průměrného obecného kurzu určí účetní jednotka na základě vnitřního předpisu s přihlédnutím k výkyvům obecného kurzu v průběhu účetního období.
(4) Rozdíl mezi výsledkem hospodaření běžného období vykazovaným jako údaj za minulé účetní období přepočteným průměrným obecným kurzem a tímto výsledkem hospodaření přepočteným obecným kurzem pro rozvahový den minulého účetního období se vykazuje v položce "A.IV.2. Jiný výsledek hospodaření minulých let" vykazované jako údaj za minulé účetní období. Rozdíl vzniklý z použití různých kurzů pro přepočet údajů v přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu se vykazuje na zvláštním řádku v těchto výkazech s názvem "Rozdíl z přepočtu na měnu účetnictví" tak, aby zůstatky uváděné v těchto výkazech navazovaly na zůstatky uvedené v rozvaze.
(5) Výše ocenění cenného papíru nebo podílu, u nichž se související kurzové rozdíly účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 41 podle § 60 odst. 3 věty druhé, se k prvnímu dni účetního období, od kterého došlo ke změně měny účetnictví, upraví o zůstatek souvisejících kurzových rozdílů mezi dosavadní a novou měnou účetnictví.
(6) Zůstatek kurzových rozdílů mezi dosavadní a novou měnou účetnictví, které se účtují prostřednictvím rozvahových účtů v účtové skupině 41 podle § 60 odst. 4 věty první, se od účetního období, od kterého došlo ke změně měny účetnictví, zaúčtuje na příslušné účty nákladů nebo výnosů, a to v účetních obdobích, ve kterých se účtuje o nákladech nebo výnosech souvisejících s položkou zajišťovanou proti měnovému riziku v souladu s původní dokumentací tohoto zajištění. Jedná-li se o očekávanou položku zajišťovanou proti měnovému riziku, která se neuskuteční, zůstatek kurzových rozdílů, nebo jeho zbývající část, se zaúčtuje na příslušné účty nákladů nebo výnosů.
22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008.
Nařízení Komise (EU) 2023/1803 ze dne 13. srpna 2023, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002.".
12. V příloze č. 2 se text "= I. + II. + III. + IV. + V. + VI. + VII." zrušuje.
13. V příloze č. 3 se text "= I. + II. + III. + IV. + V. + VI." zrušuje.
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Pro účetní období započaté přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 500/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Ustanovení § 35 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se pro účely posouzení výše čistého obratu za účetní období započatá přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky nepoužije.
3. Ustanovení § 39 odst. 3 a 4 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí pro účetní závěrky sestavené ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
4. Účetní jednotka, která účtuje o odložené dani, není poplatníkem dorovnávací daně a očekává, že se jím v bezprostředně následujícím období stane, v příloze v účetní závěrce sestavené ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky za účetní období započaté přede dnem 31. prosince 2023 uvede
a) informaci o tom, že účetní jednotka očekává, že se stane poplatníkem dorovnávací daně, a
b) popis a vyčíslení předpokládaných dopadů dorovnávací daně na účetní jednotku.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi
Čl.III
Vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou bankami a jinými finančními institucemi, ve znění vyhlášky č. 473/2003 Sb., vyhlášky č. 545/2004 Sb., vyhlášky č. 398/2005 Sb., vyhlášky č. 350/2007 Sb., vyhlášky č. 470/2008 Sb., vyhlášky č. 420/2010 Sb., vyhlášky č. 408/2012 Sb., vyhlášky č. 468/2013 Sb., vyhlášky č. 251/2015 Sb. a vyhlášky č. 442/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se za odstavec 5 vkládají nové odstavce 6 a 7, které znějí:
"(6) Účetní jednotka, která změní měnu účetnictví, uvádí v účetní závěrce údaje za minulé účetní období v měně účetnictví běžného období. Pro přepočet těchto údajů se použije § 80a.
(7) Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách měny účetnictví. Jednotlivé položky v účetní závěrce se vykazují v celých tisících. Účetní jednotka může vykazovat jednotlivé položky v účetní závěrce v celých milionech, pokud její aktiva celkem (netto) dosahují alespoň 10 000 000 000 jednotek měny účetnictví. Způsob vykazování jednotlivých položek a označení měny účetnictví musí být uveden ve všech částech účetní závěrky.".
Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 8.
2. V § 4 odst. 8 se věty první a druhá zrušují.
3. V § 5 se slova "české měny" nahrazují slovy "měny účetnictví".
4. § 52 včetně nadpisu zní:
 
"§ 52
Čistý obrat
(1) Pro účely určení čistého obratu se výnosy z prodeje výrobků a zboží a z poskytování služeb rozumí výnosy, na kterých je založen obchodní model účetní jednotky. Při určování těchto výnosů se přihlíží zejména k odvětví a trhu, na kterém účetní jednotka působí, a k podstatě činnosti účetní jednotky pro její zákazníky.
(2) Pro účely určení čistého obratu se nepřihlíží k tomu, ve které položce výkazu zisku a ztráty je výnos podle odstavce 1 vykazován.
(3) V případě účetní jednotky, která je bankou, spořitelním a úvěrním družstvem, systémově významným obchodníkem nebo jejich zahraniční obdobou, se odstavce 1 a 2 nepoužijí.".
5. V § 54 odst. 1 písm. b) se slova "českou měnu" nahrazují slovy "měnu účetnictví".
6. V § 54 se doplňují odstavce 6 až 8, které znějí:
"(6) Pokud účetní jednotka změní měnu účetnictví, v příloze v účetní závěrce uvede tuto skutečnost včetně odůvodnění. Dále uvede kurzy, které při změně měny účetnictví použila pro přepočet údajů uvedených v účetní závěrce, a vysvětlí dopad změny měny účetnictví na účetní závěrku. Stejné informace účetní jednotka uvede také v příloze v účetní závěrce sestavené za účetní období, které bezprostředně předchází účetnímu období, od kterého došlo ke změně měny účetnictví.
(7) Pokud se údaj o výši základního kapitálu uvedený ve veřejném rejstříku, ve kterém je účetní jednotka zapsána, liší od údaje o výši základního kapitálu v rozvaze, účetní jednotka v příloze v účetní závěrce uvede důvod tohoto rozdílu včetně popisu výpočtu, ze kterého bude patrný vztah mezi oběma údaji.
(8) Účetní jednotka, která účtuje o odložené dani a která je poplatníkem dorovnávací daně, v příloze v účetní závěrce uvede
a) informaci o tom, že účetní jednotka je poplatníkem dorovnávací daně,
b) informaci o tom, že dorovnávací daň nebyla zohledněna při výpočtu odložené daně, a
c) část nákladu na splatnou daň připadající na dorovnávací daň.".
7. V § 76 odst. 6 se slova "korunách českých" nahrazují slovy "měně účetnictví".
8. V § 78 se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Dorovnávací daň se při výpočtu odložené daně nezohledňuje.".
9. V § 79 odst. 1 se slova "českou měnu" nahrazují slovy "měnu účetnictví".
10. V § 79 odst. 2 větě první se slova "českou měnu" nahrazují slovy "měnu účetnictví" a ve větě třetí se slova "českou měnu účetnictví kurzem vyhlášeným Českou národní bankou" nahrazují slovy "měnu účetnictví obecným kurzem".
11. V § 79 odst. 3 až 6 se slova "českou měnu" nahrazují slovy "měnu účetnictví".
12. § 80 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 2 zní:
 
"§ 80
Způsob určení funkční měny
(1) Funkční měna účetní jednotky se určuje na základě kritérií pro určení funkční měny podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie2).
(2) Způsob určení funkční měny zahraniční jednotky a přepočet údajů týkajících se zahraniční jednotky podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie2) se použijí pouze u konsolidovaných účetních jednotek pro účely sestavení konsolidované účetní závěrky.
2) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008.
Nařízení Komise (EU) 2023/1803 ze dne 13. srpna 2023, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní stan- dardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002.".
13. Za § 80 se vkládá nový § 80a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 80a
Postup při změně měny účetnictví
(1) Dojde-li ke změně měny účetnictví účetní jednotky,
a) údaje za minulé účetní období uvedené v účetní závěrce se přepočtou obecným kurzem pro rozvahový den minulého účetního období a
b) počáteční zůstatky účtů k prvnímu dni účetního období, od kterého došlo ke změně měny účetnictví, se stanoví přepočtem konečných zůstatků účtů, ze kterých tyto počáteční zůstatky účtů vychází, obecným kurzem pro rozvahový den minulého účetního období.
(2) Údaje za minulé účetní období vykazované ve výkazu zisku a ztrát se přepočtou průměrným obecným kurzem, pokud by použití obecného kurzu pro rozvahový den minulého účetního období vedlo k významným odchylkám od přepočtu tímto průměrným obecným kurzem. Použije-li účetní jednotka pro přepočet takových údajů průměrný obecný kurz, použije tento kurz také pro přepočet údajů o transakcích za minulé účetní období vykazovaných v přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu, pokud je sestavuje. Zůstatky vztahující se k minulým účetním obdobím uvedené v těchto výkazech se vždy přepočtou obecným kurzem pro den, ke kterému byly tyto zůstatky stanoveny.
(3) Průměrný obecný kurz se určí na základě obecných kurzů v rámci účetního období. Způsob výpočtu průměrného obecného kurzu určí účetní jednotka na základě vnitřního předpisu s přihlédnutím k výkyvům obecného kurzu v průběhu účetního období.
(4) Rozdíl mezi výsledkem hospodaření běžného období vykazovaným jako údaj za minulé účetní období přepočteným průměrným obecným kurzem a tímto výsledkem hospodaření přepočteným obecným kurzem pro rozvahový den minulého účetního období se vykazuje v položce "14. Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta z předchozích období" vykazované jako údaj za minulé účetní období. Rozdíl vzniklý z použití různých kurzů pro přepočet údajů v přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu se vykazuje na zvláštním řádku v těchto výkazech s názvem "Rozdíl z přepočtu na měnu účetnictví" tak, aby zůstatky uváděné v těchto výkazech navazovaly na zůstatky uvedené v rozvaze.
(5) Zůstatek kurzových rozdílů podle § 79 odst. 3 a 4 mezi dosavadní a novou měnou účetnictví k prvnímu dni účetního období, od kterého došlo ke změně měny účetnictví, se vykazuje v příslušné položce pasiv, a to do okamžiku, než se stane součástí ocenění aktiv nebo závazků vzniklých na základě smlouvy nebo z očekávané budoucí transakce. V případě, že se očekávaná budoucí transakce neuskuteční, vykáže účetní jednotka zůstatek kurzových rozdílů ve výkazu zisku a ztráty.".
Čl.IV
Přechodná ustanovení
1. Pro účetní období započaté přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 501/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Ustanovení § 52 vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se pro účely posouzení výše čistého obratu za účetní období započatá přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky nepoužije.
3. Ustanovení § 54 odst. 6 a 7 vyhlášky č. 501/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí pro účetní závěrky sestavené ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
4. Účetní jednotka, která účtuje o odložené dani, není poplatníkem dorovnávací daně a očekává, že se jím v bezprostředně následujícím období stane, v příloze v účetní závěrce sestavené ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky za účetní období započaté přede dnem 31. prosince 2023 uvede
a) informaci o tom, že účetní jednotka očekává, že se stane poplatníkem dorovnávací daně, a
b) popis a vyčíslení předpokládaných dopadů dorovnávací daně na účetní jednotku.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami
Čl.V
Vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, které jsou pojišťovnami, ve znění vyhlášky č. 474/2003 Sb., vyhlášky č. 546/2004 Sb., vyhlášky č. 399/2005 Sb., vyhlášky č. 351/2007 Sb., vyhlášky č. 411/2009 Sb., vyhlášky č. 421/2010 Sb., vyhlášky č. 469/2013 Sb., vyhlášky č. 252/2015 Sb. a vyhlášky č. 443/2017 Sb., se mění takto:
1. V § 4 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní:
"(8) Účetní jednotka, která změní měnu účetnictví, uvádí v účetní závěrce údaje za minulé účetní období v měně účetnictví běžného období. Pro přepočet těchto údajů se použije § 37b.".
Dosavadní odstavec 8 se označuje jako odstavec 9.
2. V § 4 odst. 9 se slova "české měny" nahrazují slovy "měny účetnictví", text "Kč" se zrušuje a za větu první se vkládá věta "Způsob vykazování jednotlivých položek a označení měny účetnictví musí být uveden ve všech částech účetní závěrky.".
3. V § 20 odst. 3 písm. d) a odst. 4 písm. d) se slova "českou měnu" nahrazují slovy "měnu účetnictví".
4. Za § 21 se vkládá nový § 21a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 21a
Čistý obrat
(1) Pro účely určení čistého obratu se výnosy z prodeje výrobků a zboží a z poskytování služeb rozumí výnosy, na kterých je založen obchodní model účetní jednotky. Při určování těchto výnosů se přihlíží zejména k odvětví a trhu, na kterém účetní jednotka působí, a k podstatě činnosti účetní jednotky pro její zákazníky.
(2) Pro účely určení čistého obratu se nepřihlíží k tomu, ve které položce výkazu zisku a ztráty je výnos podle odstavce 1 vykazován.
(3) V případě účetní jednotky, která je pojišťovnou nebo zajišťovnou, se odstavce 1 a 2 nepoužijí.".
5. V § 22 odst. 2 písm. a) se slova "českou měnu" nahrazují slovy "měnu účetnictví".
6. V § 22 se doplňují odstavce 8 až 10, které znějí:
"(8) Pokud účetní jednotka změní měnu účetnictví, v příloze v účetní závěrce uvede tuto skutečnost včetně odůvodnění. Dále uvede kurzy, které při změně měny účetnictví použila pro přepočet údajů uvedených v účetní závěrce, a vysvětlí dopad změny měny účetnictví na účetní závěrku. Stejné informace účetní jednotka uvede také v příloze v účetní závěrce sestavené za účetní období, které bezprostředně předchází účetnímu období, od kterého došlo ke změně měny účetnictví.
(9) Pokud se údaj o výši základního kapitálu uvedený ve veřejném rejstříku, ve kterém je účetní jednotka zapsána, liší od údaje o výši základního kapitálu v rozvaze, účetní jednotka v příloze v účetní závěrce uvede důvod tohoto rozdílu včetně popisu výpočtu, ze kterého bude patrný vztah mezi oběma údaji.
(10) Účetní jednotka, která účtuje o odložené dani a která je poplatníkem dorovnávací daně, v příloze v účetní závěrce uvede
a) informaci o tom, že účetní jednotka je poplatníkem dorovnávací daně,
b) informaci o tom, že dorovnávací daň nebyla zohledněna při výpočtu odložené daně, a
c) část nákladu na splatnou daň připadající na dorovnávací daň.".
7. V § 36 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Dorovnávací daň se při výpočtu odložené daně nezohledňuje.".
8. V § 37 odst. 1 se slova "českou měnu" nahrazují slovy "měnu účetnictví".
9. Za § 37 se vkládají nové § 37a a 37b, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 56 znějí:
 
"§ 37a
Způsob určení funkční měny
(1) Funkční měna účetní jednotky se určuje na základě kritérií pro určení funkční měny podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie56).
(2) Způsob určení funkční měny zahraniční jednotky a přepočet údajů týkajících se zahraniční jednotky podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie56) se použijí pouze u konsolidovaných účetních jednotek pro účely sestavení konsolidované účetní závěrky.
 
§ 37b
Postup při změně měny účetnictví
(1) Dojde-li ke změně měny účetnictví účetní jednotky,
a) údaje za minulé účetní období uvedené v účetní závěrce se přepočtou obecným kurzem pro rozvahový den minulého účetního období a
b) počáteční zůstatky účtů k prvnímu dni účetního období, od kterého došlo ke změně měny účetnictví, se stanoví přepočtem konečných zůstatků účtů, ze kterých tyto počáteční zůstatky účtů vychází, obecným kurzem pro rozvahový den minulého účetního období.
(2) Údaje za minulé účetní období vykazované ve výkazu zisku a ztrát se přepočtou průměrným obecným kurzem, pokud by použití obecného kurzu pro rozvahový den minulého účetního období vedlo k významným odchylkám od přepočtu tímto průměrným obecným kurzem. Použije-li účetní jednotka pro přepočet těchto údajů průměrný obecný kurz, použije tento kurz také pro přepočet údajů o transakcích za minulé účetní období vykazovaných v přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu, pokud je sestavuje. Zůstatky vztahující se k minulým účetním obdobím uvedené v těchto výkazech se vždy přepočtou obecným kurzem pro den, ke kterému byly tyto zůstatky stanoveny.
(3) Průměrný obecný kurz se určí na základě obecných kurzů v rámci účetního období. Způsob výpočtu průměrného obecného kurzu určí účetní jednotka na základě vnitřního předpisu s přihlédnutím k výkyvům obecného kurzu v průběhu účetního období.
(4) Rozdíl mezi výsledkem hospodaření běžného období vykazovaným jako údaj za minulé účetní období přepočteným průměrným obecným kurzem a tímto výsledkem hospodaření přepočteným obecným kurzem pro rozvahový den minulého účetního období se vykazuje v položce "A.VI. Nerozdělený zisk minulých účetních období nebo neuhrazená ztráta minulých účetních období" vykazované jako údaj za minulé účetní období. Rozdíl vzniklý z použití různých kurzů pro přepočet údajů v přehledu o peněžních tocích a přehledu o změnách vlastního kapitálu se vykazuje na zvláštním řádku v těchto výkazech s názvem "Rozdíl z přepočtu na měnu účetnictví" tak, aby zůstatky uváděné v těchto výkazech navazovaly na zůstatky uvedené v rozvaze.
56) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 ze dne 19. července 2002 o uplatňování mezinárodních účetních standardů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 297/2008.
Nařízení Komise (EU) 2023/1803 ze dne 13. srpna 2023, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002.".
Čl.VI
Přechodná ustanovení
1. Pro účetní období započaté přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 502/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Ustanovení § 21a vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se pro účely posouzení výše čistého obratu za účetní období započatá přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky nepoužije.
3. Ustanovení § 22 odst. 8 a 9 vyhlášky č. 502/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí pro účetní závěrky sestavené ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
4. Účetní jednotka, která účtuje o odložené dani, není poplatníkem dorovnávací daně a očekává, že se jím v bezprostředně následujícím období stane, v příloze v účetní závěrce sestavené ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky za účetní období započaté přede dnem 31. prosince 2023 uvede
a) informaci o tom, že účetní jednotka očekává, že se stane poplatníkem dorovnávací daně, a
b) popis a vyčíslení předpokládaných dopadů dorovnávací daně na účetní jednotku.
 
ČÁST ČTVRTÁ
Změna vyhlášky, kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví
Čl.VII
Vyhláška č. 504/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro účetní jednotky, u kterých hlavním předmětem činnosti není podnikání, pokud účtují v soustavě podvojného účetnictví, ve znění vyhlášky č. 476/2003 Sb., vyhlášky č. 548/2004 Sb., vyhlášky č. 400/2005 Sb., vyhlášky č. 471/2008 Sb., vyhlášky č. 471/2013 Sb., vyhlášky č. 294/2014 Sb. a vyhlášky č. 324/2015 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) způsob určení funkční měny a postup při změně měny účetnictví.".
2. V § 4 odst. 3 se věty první a druhá nahrazují větami "Účetní závěrka se sestavuje v peněžních jednotkách měny účetnictví a jednotlivé položky se vykazují v celých tisících. Způsob vykazování jednotlivých položek a označení měny účetnictví musí být uveden ve všech částech účetní závěrky.".
3. V § 4 se doplňuje odstavec 5, který zní:
"(5) Účetní jednotky, které změní měnu účetnictví, uvádějí v účetní závěrce údaje za minulé účetní období v měně účetnictví běžného období. Pro přepočet těchto údajů se použije § 42d.".
4. V § 18 se na konci odstavce 6 doplňuje věta "Dále obsahuje změny účetních metod a opravy významných chyb minulých účetních období. V případě, že se nejedná o opravy významných chyb, vykazují se tyto opravy v příslušných položkách výkazu zisku a ztráty běžného období.".
5. V § 30 odst. 1 písm. d) bodě 3 se slova "českou měnu" nahrazují slovy "měnu účetnictví".
6. V § 30 odst. 3 písm. b) se slova " , která činí 57 Kč" zrušují.
7. V § 30 se doplňují odstavce 8 a 9, které znějí:
"(8) Pokud účetní jednotka změní měnu účetnictví, v příloze v účetní závěrce uvede tuto skutečnost včetně odůvodnění. Dále uvede kurzy, které při změně měny účetnictví použila pro přepočet údajů uvedených v účetní závěrce, a vysvětlí dopad změny měny účetnictví na účetní závěrku. Stejné informace účetní jednotka uvede také v příloze v účetní závěrce sestavené za účetní období, které bezprostředně předchází účetnímu období, od kterého došlo ke změně měny účetnictví.
(9) Pokud se údaj o výši vlastního jmění uvedený ve veřejném rejstříku, ve kterém je účetní jednotka zapsána, liší od údaje o výši vlastního jmění v rozvaze, účetní jednotka v příloze v účetní závěrce uvede důvod tohoto rozdílu včetně popisu výpočtu, ze kterého bude patrný vztah mezi oběma údaji.".
8. V § 38 odst. 3 se slova "v Kč/t nebo v Kč/m
3
" zrušují.
9. V § 42 odst. 4 se slova "českou měnu" nahrazují slovy "měnu účetnictví" a text "§ 24 odst. 6" se nahrazuje textem "§ 24c".
10. V § 42 se odstavec 5 zrušuje. Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5.
11. Za § 42b se vkládají nové § 42c a 42d, které včetně nadpisů a poznámky pod čarou č. 37 znějí:
 
"§ 42c
Způsob určení funkční měny
(1) Funkční měna účetní jednotky se určuje na základě kritérií pro určení funkční měny podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie37).
(2) Způsob určení funkční měny zahraniční jednotky a přepočet údajů týkajících se zahraniční jednotky podle mezinárodních účetních standardů upravených právem Evropské unie37) se použijí pouze u konsolidovaných účetních jednotek pro účely sestavení konsolidované účetní závěrky.
 
§ 42d
Postup při změně měny účetnictví
(1) Dojde-li ke změně měny účetnictví účetní jednotky, počáteční zůstatky účtů k prvnímu dni účetního období, od kterého došlo ke změně měny účetnictví, se stanoví přepočtem konečných zůstatků účtů, ze kterých tyto počáteční zůstatky účtů vychází, obecným kurzem pro rozvahový den minulého účetního období.
(2) Výše ocenění cenného papíru nebo podílu, u nichž se související kurzové rozdíly účtují prostřednictvím rozvahových účtů v položce "A.I.3. Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků" podle § 42 odst. 3 věty druhé, se k prvnímu dni účetního období, od kterého došlo ke změně měny účetnictví, upraví o zůstatek souvisejících kurzových rozdílů mezi dosavadní a novou měnou účetnictví.
37) Nařízení Komise (EU) 2023/1803 ze dne 13. srpna 2023, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002.".
Čl.VIII
Přechodná ustanovení
1. Pro účetní období započaté přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky se použije vyhláška č. 504/2002 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Ustanovení § 30 odst. 8 a 9 vyhlášky č. 504/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, se použijí pro účetní závěrky sestavené ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
ČÁST PÁTÁ
ÚČINNOST
Čl.IX
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.

Související dokumenty