330/2023 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
330/2023 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 18. října 2023,
kterým se mění nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů
Změna: 452/2023 Sb.
Vláda nařizuje podle § 21 písm. a) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a k provedení zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 116/2008 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 294/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 326/2009 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 180/2011 Sb., zákona č. 185/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 367/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 385/2012 Sb., zákona č. 396/2012 Sb., zákona č. 399/2012 Sb., zákona č. 155/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 101/2014 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 205/2015 Sb., zákona č. 298/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 93/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 206/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 292/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 181/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 366/2019 Sb., zákona č. 285/2020 Sb., zákona č. 248/2021 Sb., zákona č. 251/2021 Sb., zákona č. 330/2021 Sb., zákona č. 363/2021 Sb., zákona č. 358/2022 Sb., zákona č. 432/2022 Sb., zákona č. 167/2023 Sb. a zákona č. 281/2023 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění nařízení vlády č. 68/2010 Sb., nařízení vlády č. 93/2012 Sb., nařízení vlády č. 9/2013 Sb., nařízení vlády č. 32/2016 Sb., nařízení vlády č. 246/2018 Sb., nařízení vlády č. 41/2020 Sb., nařízení vlády č. 467/2020 Sb., nařízení vlády č. 195/2021 Sb. a nařízení vlády č. 303/2022 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky doplňují věty
"Směrnice Komise 91/322/EHS ze dne 29. května 1991 o stanovení směrných limitních hodnot prováděním směrnice Rady 80/1107/EHS o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí chemickým, fyzikálním a biologickým činitelům při práci.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/431 ze dne 9. března 2022, kterou se mění směrnice 2004/37/ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům, mutagenům nebo reprotoxickým látkám při práci.".
2. V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo "unie 21) " nahrazuje slovem "unie 24) ".
Poznámka pod čarou č. 21 se zrušuje.
3. V § 2 odst. 2 se slova "stejně spolehlivá" nahrazují slovy "validována a odpovídá vědeckému poznání".
4. § 3 včetně nadpisu zní:
 
"§ 3
Hodnocení zátěže teplem
Zátěž teplem při práci je určena množstvím metabolického tepla vznikajícího svalovou prací a faktory prostředí, kterými se rozumí teplota vzduchu (t
a
), výsledná teplota kulového teploměru (t
g
), operativní teplota (t
o
), rychlost proudění vzduchu (v
a
) a relativní vlhkost vzduchu (R
h
).".
5. V § 3a se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena f) až i).
6. V § 3a písm. f) se slova "tepelného prostředí 22) " nahrazují slovy "tepelného prostředí 7b) ".
7. V § 3a písm. i) se slova "s udržovanou teplotou" zrušují.
8. V § 3b odst. 1 se text "h)" nahrazuje textem "g)" a text "i)" se nahrazuje textem "h)", text "t
a
" se nahrazuje textem "(t
a
)", text "t
g
" se nahrazuje textem "(t
g
)", text "v
a
" se nahrazuje textem "(v
a
)", slova "a stereoteploty t
st
" se zrušují a na konci textu odstavce se doplňuje text "(t
g
)".
9. V § 3b odst. 2 se za slovo "přípustných" vkládá slovo "mikroklimatických".
10. V § 3b odst. 3 se slova "horizontální a" zrušují, slova "tabulkách č. 4 a 5" se nahrazují slovy "tabulce č. 4" a text "h)" se nahrazuje textem "g)".
11. V § 4 odst. 1 se text "h)" nahrazuje textem "g)", text "i)" se nahrazuje textem "h)", číslo "6" se nahrazuje číslem "5" a slova " ; v případě překročení teploty na pracovišti 36 °C musí být navíc uplatněn režim střídání práce a bezpečnostní přestávky stanovený podle výpočtu upraveného v příloze č. 1 k tomuto nařízení, části B" se zrušují.
12. V § 4 odstavec 2 zní:
"(2) Dlouhodobě a krátkodobě přípustná doba práce ve směně pro aklimatizovaného i neaklimatizovaného zaměstnance se stanoví podle výpočtu tepelné bilance podle české technické normy upravující ergonomii tepelného prostředí - analytické stanovení a interpretace tepelného stresu pomocí výpočtu předpovídané tepelné zátěže7b).".
13. V § 4 odst. 3 se slova "upravená v příloze č. 1 k tomto nařízení, části B, tabulkách 1a až 2c" zrušují.
14. V § 4 odst. 4 se věta první nahrazuje větou "Při hodnocení dlouhodobě a krátkodobě přípustné zátěže teplem je možné vycházet i z přímých měření, a to měření ztráty vody potem a dýcháním, teploty vnitřního prostředí organizmu a srdeční frekvence.".
15. V § 4a odst. 1 se číslo "6" nahrazuje číslem "5".
16. V § 5 se odstavec 1 zrušuje.
Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1 až 4.
17. V § 7 odst. 1 věta třetí se nahrazuje větou "Pro stanovení potřebných tepelně izolačních vlastností pracovního oděvu postačujících k zajištění tepelně neutrálních podmínek lidského organizmu a maximálně přípustné doby expozice chladu se postupuje podle české technické normy upravující ergonomii tepelného prostředí - hodnocení tepelné izolace oděvu a odporu oděvu proti odpařování 8) a české technické normy upravující ergonomii tepelného prostředí - stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu 30) .".
Poznámka pod čarou č. 30 zní:
"30) ČSN EN ISO 11079 Ergonomie tepelného prostředí - Stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu.".
18. V § 7 odst. 4 se za slovo "trvání" vkládají slova "při teplotě od 13 do 4,1 °C nepřesáhla 3 hodiny," a na konci odstavce se doplňuje věta "Při stanovení potřebné tepelné izolace oděvu se postupuje podle české technické normy upravující ergonomii tepelného prostředí - stanovení a interpretace stresu z chladu pomocí potřebné izolace oděvu (IREQ) a místních účinků chladu 30) .".
19. § 16 včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 21 zní:
 
"§ 16
Karcinogeny, mutageny a látky toxické pro reprodukci a pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity
(1) Mezi chemické karcinogeny, mutageny nebo látky toxické pro reprodukci se řadí
a) látky klasifikované jako chemické karcinogeny kategorie 1A a 1B, mutageny kategorie 1A a 1B a látky toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích24) ; za látku toxickou pro reprodukci bez prahových hodnot se považuje ta látka, u níž neexistuje bezpečná úroveň expozice pro zdraví zaměstnanců a která je takto označena v příloze III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES21) ; za látku toxickou pro reprodukci s prahovými hodnotami se považuje ta látka, u níž existuje bezpečná úroveň expozice, pod níž neexistuje riziko pro zdraví zaměstnanců a která je takto označena v příloze III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES21),
b) cytostatika a prach tvrdých dřev uvedených v příloze č. 3, části A k tomuto nařízení, je-li práce s tvrdým dřevem zařazena do kategorie třetí nebo čtvrté podle zákona o ochraně veřejného zdraví,
c) pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity uvedené v příloze č. 2, části C k tomuto nařízení.
(2) Za karcinogeny kategorie 1A a 1B, mutageny kategorie 1A a 1B a látky toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických směsích24) se považují též směsi karcinogenní, mutagenní nebo toxické pro reprodukci kategorie 1A a 1B, jestliže obsah těchto látek je nad koncentračním limitem obecným nebo specifickým stanoveným podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o chemických látkách a chemických Směsích24).
21) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/37/ES ze dne 29. dubna 2004 o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům, mutagenům nebo reprotoxickým látkám při práci (šestá samostatná směrnice ve smyslu čl. 16 odst. 1 směrnice Rady 89/391/EHS), v platném znění.".
20. V § 18 odst. 2 větě druhé se slovo "pouze" zrušuje a na konci textu věty druhé se doplňují slova "vždy, pokud je to možné".
21. zrušen
22. zrušen
23. V § 28 se slova "jednostranné nadměrné" nahrazují slovy "dlouhodobé nadměrné jednostranné".
24. V § 29 odstavec 1 zní:
"(1) Hodnocení zdravotního rizika při ruční manipulaci s břemenem zahrnuje posouzení hmotnosti ručně manipulovaného břemene, hmotnosti ručně manipulovaného břemene se zohledněním pracovní polohy, kumulativní hmotnosti břemen a vynakládaného energetického výdeje a srdeční frekvence.".
25. V § 29 odst. 6 se věta poslední zrušuje.
26. V § 29 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní:
"(7) Hygienické limity pro ruční manipulaci s břemeny se zohledněním pracovní polohy jsou upraveny v příloze č. 5, části D, tabulce č. 7 k tomuto nařízení.".
Dosavadní odstavce 7 až 10 se označují jako odstavce 8 až 11.
27. V § 29 odst. 8 se slovo "nebo" nahrazuje slovem "a".
28. § 29 odstavec 11 zní:
"(11) Pro kumulativní hmotnost břemen se limitní hodnota stanoví proporcionálně podle konkrétní doby výkonu práce, přičemž nejvyšší přípustná celková kumulativní hmotnost břemen stanovená pro průměrnou osmihodinovou směnu činí 10 000 kg, jde-li o muže, a 6 500 kg, jde-li o ženu; tato celková kumulativní hmotnost břemen nesmí být navýšena, a to ani v prodloužené směně. Hodnota hygienického limitu se určí podle přílohy č. 5, části D, tabulky č. 8 k tomuto nařízení, jde-li o dobu výkonu práce odlišnou od 480 minut za směnu, a to pro fyziologické faktory celkové fyzické zátěže se zohledněním průměrného energetického výdeje, lokální svalové zátěže se zohledněním celosměnové četnosti pohybů ve vztahu k %Fmax, svalové síly 55 až 70 %Fmax a pracovní polohy a ruční manipulace s břemeny se zohledněním pracovní polohy.".
29. V § 30 odst. 1 se na konci písmene b) čárka nahrazuje tečkou a písmeno c) se zrušuje.
30. zrušen
31. zrušen
32. zrušen
33. V § 41 se odstavec 4 zrušuje.
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 4 a 5.
34. § 45 a 45a včetně nadpisu nad označením § 45 a poznámek pod čarou č. 14, 16 až 18 a 31 až 34 znějí:
"Osvětlení vnitřních pracovišť s trvalou prací
 
§ 45
(1) K osvětlení pracoviště včetně spojovacích cest se užívá denní, elektrické nebo sdružené osvětlení14). Osvětlení nesmí být příčinou vyššího oslňování, než jaké připouštějí české technické normy. V průběhu dne musí být na pracovištích použito osvětlení denním světlem, mimo případů uvedených v odstavci 6. Osvětlení pracoviště a spojovacích cest mezi jednotlivými pracovišti denním, elektrickým nebo sdruženým osvětlením musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky.
(2) Pracoviště, které je osvětlováno denním osvětlením, pokud na něm může docházet ke zvýšené tepelné zátěži nebo oslnění, musí mít osvětlovací otvory vybaveny clonicími zařízeními umožňujícími regulaci přímého slunečního záření. U svislých a šikmých osvětlovacích otvorů na pracovišti umožňujících pohled ven nesmí bránit jejich výplně tomuto výhledu a musí umožňovat čistý, nedeformovaný a barevně nezkreslený výhled.
(3) Pracovní prostor s vyhovujícím denním osvětlením musí splňovat minimálně tyto hodnoty:
a) denní osvětlení
1. pro svislé a šikmé osvětlovací otvory vyjádřené cílovým činitelem denní osvětlenosti DT = 2 % na 50 % posuzovaného prostoru a zároveň minimálním cílovým činitelem denní osvětlenosti DTM = 0,7 % na 95 % posuzovaného prostoru,
2. pro vodorovné osvětlovací otvory s čirým materiálem vyjádřené cílovým činitelem denní osvětlenosti DT = 2,0 % na 95 % posuzovaného prostoru, denní osvětlení pro vodorovné osvětlovací otvory s difúzním materiálem vyjádřené cílovým činitelem denní osvětlenosti DT = 1,7 % na 95 % posuzovaného prostoru,
b) celkové elektrické osvětlení posuzovaného prostoru vyjádřené udržovanou osvětleností musí být nejméně Em = 200 lx s rovnoměrností osvětlení Uo >= 0,4 v převažující rovině místa zrakového úkolu.
(4) Pracovní prostor se sdruženým osvětlením musí splňovat v převažující rovině místa zrakového úkolu minimálně tyto hodnoty:
a) denní osvětlení
1. pro svislé a šikmé osvětlovací otvory vyjádřené cílovým činitelem denní osvětlenosti DT = 1 % na 50 % posuzovaného prostoru a zároveň minimálním cílovým činitelem denní osvětlenosti DTM = 0,5 % na 95 % posuzovaného prostoru,
2. pro vodorovné osvětlovací otvory vyjádřené cílovým činitelem denní osvětlenosti DT = 1,5 % na 50 % posuzovaného prostoru a zároveň minimálním cílovým činitelem denní osvětlenosti DTM = 0,5 % na 95 % posuzovaného prostoru,
b) celkové doplňující elektrické osvětlení vyjádřené udržovanou osvětleností nejméně Em = 300 lx s rovnoměrností osvětlení Uo >= 0,4 v posuzovaných prostorech se svislými a šikmými osvětlovacími otvory nebo vyjádřené udržovanou osvětleností nejméně Em = 200 lx s rovnoměrností osvětlení Uo >= 0,4 pro vodorovné osvětlovací otvory, pokud česká technická norma upravující hodnoty sdruženého osvětlení17) nestanoví vyšší hodnoty.
(5) Pracoviště, kde technicky nebo technologicky nelze zajistit vyhovující denní osvětlení nebo sdružené osvětlení, lze provozovat nebo nově zřizovat pouze ve zcela výjimečných a odůvodněných případech. Jedná se o pracoviště,
a) na kterém probíhá pouze noční provoz,
b) které musí být z technologických důvodů bez denního osvětlení,
c) jehož konstrukční požadavky neumožňují zřídit dostačující počet nebo dostatečnou velikost osvětlovacích otvorů; jedná se především o pracoviště za účelem obrany státu v režimu vyššího stupně zabezpečení,
d) na němž zpracovávaný materiál, povaha výrobků nebo činnosti vyžadují vyloučení denního světla nebo zvláštní požadavky na osvětlení, například použití technologicky nutných vlnových délek spektrálního složení světla, které nelze docílit denním osvětlením,
e) kde je nutné zajištění ochrany zdraví zaměstnance před pronikáním chemické látky, aerosolu nebo prachu z výrobní nebo jiné činnosti, jejichž zdrojem je technologie.
(6) Zaměstnavatel musí zajistit, aby práce na nově zřizovaných pracovištích a na základě písemné dohody s orgány ochrany veřejného zdraví i na současných pracovištích podle odstavce 5 písm. c) až e) s nevyhovujícím denním osvětlením netvořila více než polovinu směny nebo aby po nejvýše 2 pracovních dnech trvalé práce na pracovištích podle odstavce 5 písm. c) až e) následovala nejméně jedna celá směna v prostoru splňujícím požadavky podle odstavce 3 nebo 4 nebo následoval jeden den odpočinku.
(7) Na pracovišti uvedeném v odstavci 5 musí být elektrické osvětlení prostoru vyjádřené udržovanou osvětleností nejméně Em = 300 lx s rovnoměrností osvětlení Uo >= 0,4, pokud česká technická norma upravující hodnoty elektrického osvětlení18) nestanoví vyšší hodnoty. Normové požadavky a hodnoty udržované osvětlenosti uvedené v české technické normě upravující hodnoty elektrického osvětlení18) se navýší nejméně o jeden stupeň řady osvětlenosti.
(8) Normovou hodnotou se rozumí hodnota denního, elektrického nebo sdruženého osvětlení obsažená v české technické normě upravující hodnoty denního osvětlení16), sdruženého osvětlení17) nebo elektrického osvětlení18).
(9) Normovým požadavkem se rozumí technický požadavek obsažený v české technické normě upravující technické požadavky na denní osvětlení16), sdružené osvětlení17) nebo elektrické osvětlení18).
 
§ 45a
(1) Místnosti pro odpočinek podle § 55 odst. 3 nebo funkčně vymezené části místnosti pro odpočinek musí mít vyhovující denní osvětlení podle § 45 odst. 3.
(2) Osvětlovací soustavy denního osvětlení, osvětlovací soustavy zajišťující elektrické osvětlení a části vnitřních prostor pracoviště odrážející světlo musí být pravidelně čištěny a trvale udržovány v takovém stavu, aby byly splněny požadavky podle § 45 odst. 1, 3, 4, 6 a 7.
(3) Osvětlovací otvory včetně ochranných prvků proti slunění musí umožňovat jejich bezpečné používání, údržbu a čištění a nesmí ohrožovat další osoby zdržující se v budově nebo v jejím okolí během údržby a čištění. Zaměstnanci musí být umožněno manipulovat s okny a světlíky, pokud jsou otevíratelné; jejich regulační zařízení musí být možné otevírat, zavírat, nastavovat nebo zajišťovat z podlahy bezpečným způsobem. Jsou-li okna a světlíky otevřeny, musí být zajištěny tak, aby se předešlo úrazu. Umožnění manipulace s okny a světlíky není nezbytné tam, kde je větrání zajišťováno automatickým regulačním systémem.
(4) Požadované hodnoty elektrického osvětlení se v projektu ověřují podle návrhu osvětlení14) včetně jeho výpočtu. Po realizaci projektu provede akreditovaná laboratoř vždy měření v souladu s postupy popsanými v českých technických normách upravujících měření elektrického osvětlení31). Hodnoty indexu podání barev R
a
a náhradní teploty chromatičnosti T
cp
se porovnávají s katalogovými údaji světelných zdrojů a jejich souladu s českou technickou normou18), popřípadě měřením. Požadované hodnoty denního osvětlení se kontrolují výpočtem, popřípadě i měřením v souladu s postupy popsanými v českých technických normách upravujících měření denního osvětlení32). Při volbě rozmístění měřicích bodů se postupuje podle postupu popsaného v českých technických normách upravujících měření denního a elektrického osvětlení31),32).
(5) Stanovení činitele oslnění R
UG
musí být součástí návrhu elektrického osvětlení a stanovení hodnoty indexu oslnění R
UG
musí být součástí návrhu elektrického osvětlení, který bude obsahovat výpočet R
UG
použitím rovnice uvedené v české technické normě upravující elektrické osvětlení34) a vyhodnocuje se pro sedící osobu ve výšce 1,2 m a pro stojící osobu ve výšce 1,7 m.
(6) Barevný tón světla musí v prostorech s trvalou prací být
a) neutrálně bílý pro pracovní prostory s cílem dosažení zrakového výkonu,
b) chladně bílý pro pracovní prostory se zvláštními nároky na zrakový výkon.
(7) Poměr průměrných osvětleností při celkovém nebo odstupňovaném osvětlení mezi sousedními propojenými místnostmi nebo halami nesmí být menší než 0,2.
(8) Činitel údržby se v návrhu osvětlení vypočítá v souladu s plánem údržby.
(9) Pracoviště včetně spojovacích cest, na kterých je zaměstnanec při výpadku umělého osvětlení vystaven ve zvýšené míře možnosti úrazu nebo jiného poškození zdraví, musí být vybaveno vyhovujícím nouzovým osvětlením podle české technické normy upravující nouzové osvětlení19).
14) ČSN EN 12665 Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení.
16) ČSN EN 17037 Denní osvětlení budov. ČSN 73 0580-1 Denní osvětlení budov - Část 1: Základní požadavky. ČSN 73 0580-3 Denní osvětlení budov. Část 3: Denní osvětlení škol. ČSN 73 0580-4 Denní osvětlení budov. Část 4: Denní osvětlení průmyslových budov.
17) ČSN 36 0020 Sdružené osvětlení.
18) ČSN EN 12464-1 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovišť - Část 1: Vnitřní pracoviště.
31) ČSN 360011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení. ČSN 360011-3 Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů.
32) ČSN 360011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení. ČSN 360011-2 Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení.
33) ČSN 360011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení. ČSN 360011-2 Měření osvětlení prostorů - Část 2: Měření denního osvětlení. ČSN 360011-3 Měření osvětlení prostorů - Část 3: Měření umělého osvětlení vnitřních prostorů.
34) ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory.".
35. Za § 45a se vkládají nové § 45b a 45c, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 35 a 36 znějí:
 
"§ 45b
Osvětlení venkovních pracovišť bez trvalé práce
Na pracovišti, na kterém je vykonávána práce v rozsahu menším než 4 hodiny ve směně, musí být zajištěno elektrické osvětlení v souladu s českou technickou normou upravující elektrické osvětlení 34).
 
§ 45c
Osvětlení venkovních pracovišť s trvalou prací
(1) Elektrické osvětlení venkovních pracovišť a spojovacích cest musí odpovídat náročnosti vykonávané práce na zrakovou činnost a ochranu zdraví v souladu s normovými hodnotami a požadavky podle české technické normy upravující osvětlení venkovních pracovních prostor35).
(2) Požadované hodnoty elektrického osvětlení se kontrolují měřením v souladu s postupy popsanými v české technické normě upravující měření elektrického osvětlení36).
35) ČSN EN 12464-2 Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 2: Venkovní pracovní prostory. ČSN CEN/TR 13201-1 Osvětlení pozemních komunikací - Část 1: Návod pro výběr tříd osvětlení. ČSN EN 13201-2 Osvětlení pozemních komunikací - Část 2: Požadavky. ČSN EN 13201-3 Osvětlení pozemních komunikací - Část 3: Výpočet. ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření. ČSN P 36 0455 Osvětlení pozemních komunikací - Doplňující informace.
36) ČSN 360011-1 Měření osvětlení prostorů - Část 1: Základní ustanovení. ČSN 360011-4 Měření osvětlení prostorů - Část 4: Měření umělého osvětlení venkovních prostorů. ČSN P 36 0455 Osvětlení pozemních komunikací - Doplňující informace. ČSN EN 13201-4 Osvětlení pozemních komunikací - Část 4: Metody měření.".
36. V příloze č. 1 části A tabulka č. 2 včetně nadpisu zní:
"Celoročně přípustné mikroklimatické podmínky na nevenkovním pracovišti s neudržovanou teplotou přirozeně větraném a na pracovišti, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání
Tabulka č. 2
I---------I-------------I--------I--------I------------I-------I--------------I I Třída I M I t
omin
I t
omax
I v
a
I Rh I časová I I práce I [W.m
-2
] I nebo I nebo I [m.s
-1
] I [%] I použitelnost I I I (brutto) I t
gmin
I t
gmax
I I I limitu I I I-------------I--------I--------I------------I-------I I I I I [°C] I [°C] I I I I I---------I-------------I--------I--------I------------I-------I--------------I I I I <= 80 I 20* I 27 I 0,01 až I 30 až I *od 1.7.2024 I I---------I-------------I--------I--------I 0,2 I 70 I I I IIa I 81 až 105 I 18* I 26 I I I I I---------I-------------I--------I--------I------------I I I I IIb
3)
I 106 až 130 I 14 I 30 I 0,05 až I I I I---------I-------------I--------I--------I 0,3 I I I I IIIa I 131 až 160 I 10 I 30 I I I I I---------I-------------I--------I--------I------------I I I I IIIb I 161 až 200 I 10 I 26 I 0,1 až 0,5 I I I I---------I-------------I--------I--------I I I I I IVa I 201 až 250 I 10 I 24 I I I I I---------I-------------I--------I--------I I I I I IVb
1)
I 251 až 300 I 10 I 20 I I I I I---------I-------------I--------I--------I I I I I V
2)
I 301 a více I 10 I 20 I I I I I---------I-------------I--------I--------I------------I-------I--------------I Vysvětlivky k tabulce č. 2: Hodnoty t
omax
nebo t
gmax
pro přirozeně i nucené větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 0,5 clo. Hodnoty t
omin
nebo t
gmin
pro přirozeně i nucené větraná pracoviště vyžadují oblek o tepelném odporu 1,0 clo. V případě, že va na pracovišti je <= 0,2 m.s
-1
platí, že t
o
= t
g
.
1)
Práce třídy IVb není pro ženy celosměnově přípustná z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže, režimová opatření je nutno aplikovat i při t
o
<= 10 °C.
2)
Práce třídy V není pro ženy z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže přípustná. Práce třídy V není pro muže celosměnově z hlediska hygienických limitů fyzické zátěže přípustná, režimová opatření je nutno aplikovat i při t
o
<= 10 °C.
3)
U prací zařazených do třídy práce IIb až V musí být současně dodrženy přípustné limity pro krátkodobě a dlouhodobě přípustnou zátěž z hlediska energetické náročnosti práce.".
37. V příloze č. 1 části A tabulka č. 3 včetně nadpisu zní:
"Přípustné hodnoty nastavení mikroklimatických podmínek pro klimatizované pracoviště třídy I a IIa
Tabulka č. 3
I-------I-----------I-----------I---------------------------------I------------I-------I I třída I M I kategorie I Klimatizované pracoviště I va I Rh I I práce I [W.m
-2
] I I---------------I-----------------I [m.s
-1
] I [%] I I I I I nastavení I nastavení I I I I I I I vytápění I chlazení I I I I I I I---------------I-----------------I I I I I I I tepelný odpor I tepelný odpor I I I I I I I oděvu 1,0 clo I oděvu 0,5 clo I I I I-------I-----------I-----------I---------------I-----------------I------------I-------I I I t
o
(t
g
) [°C] I t
o
(t
g
) [°C] I 0,05 až I 30 až I I-------I-----------I-----------I------I--------I------I----------I 0,2 I 70 I I I I <= 80 I A I 22 I +-1,0 I 24,5 I +-1,0 I I I I I I-----------I I--------I I----------I I I I I I B I I +-1,5 I I +1,5 I I I I I I I I I I -1,0 I I I I I I-----------I I--------I I----------I I I I I I C I I +2,5 I I +2,5-2,0 I I I I I I I I -2,0 I I I I I I-------I-----------I-----------I------I--------I------I----------I I I I IIa I 81-105 I A I 20 I +-1,0 I 23 I +-1,0 I I I I I I-----------I I--------I I----------I I I I I I B I I +-1,5 I I +1,5 I I I I I I I I I I -1,0 I I I I I I-----------I I--------I I----------I I I I I I C I I +2,5 I I +2,5-2,0 I I I I I I I I -2,0 I I I I I I-------I-----------I-----------I------I--------I------I----------I------------I-------I Vysvětlivky k tabulce č. 3. Kategorie A se použije pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou vysokou kvalitou prostředí, na nichž je vykonávaná práce náročná na pozornost a soustředění, například zpracování odborných stanovisek a zpracování dat a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci, například práce grafiků a překladatelů. Kategorie B se použije pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou střední kvalitou prostředí při práci vyžadující průběžnou pozornost a soustředění, například úkony spojené s vyřizováním korespondence a psaní na počítači. Kategorie C se použije pro ostatní klimatizovaná pracoviště.".
38. V příloze č. 1 části A se tabulka č. 4 včetně nadpisu zrušuje.
Dosavadní tabulky č. 5 a 6 se označují jako tabulky č. 4 a 5.
39. V příloze č. 1 části A tabulky č. 4 a 5 včetně nadpisů znějí:
"Přípustný vertikální rozdíl mezi teplotou kulového teploměru (t
g
) na úrovni hlavy a na úrovni kotníků pro klimatizovaná a přirozeně větraná nevenkovní pracoviště a pro pracoviště, na němž je k větrání použito kombinované nebo nucené větrání, na nichž je vykonávána práce třídy práce I a IIa
Tabulka č. 4
I-------------------------I-----------------------------------I I t
g
na úrovni hlavy [°C] I (t
g
hlava - t
g
kotník) [°C] I I-------------------------I-----------------I-----------------I I I kategorie A, B I kategorie C I I-------------------------I-----------------I-----------------I I 20 I 0,5 I 1,0 I I-------------------------I-----------------I-----------------I I 21 I 0,5 I 1,5 I I-------------------------I-----------------I-----------------I I 22 I 0,5 I 2,0 I I-------------------------I-----------------I-----------------I I 23 I 1,5 I 3,0 I I-------------------------I-----------------I-----------------I I 24 I 2,5 I 3,5 I I-------------------------I-----------------I-----------------I I 25 I 3,5 I 4,5 I I-------------------------I-----------------I-----------------I I 26 I 4,5 I 5,5 I I-------------------------I-----------------I-----------------I I 27 I 5,5 I 6,5 I I-------------------------I-----------------I-----------------I Vysvětlivky k tabulce č. 4 Kategorie A se použije pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou vysokou kvalitou prostředí, na nichž je vykonávaná práce náročná na pozornost a soustředění, například zpracování odborných stanovisek a zpracování dat a dále pro pracoviště určená pro tvůrčí práci, například práce grafiků a překladatelů. Kategorie B se použije pro klimatizovaná pracoviště s požadovanou střední kvalitou prostředí při práci vyžadující průběžnou pozornost a soustředění, například úkony spojené s vyřizováním korespondence a psaní na počítači. Kategorie C se použije pro ostatní klimatizovaná a přirozeně větraná pracoviště.
Náhrada tekutin při práci v zátěži teplem v závislosti na teplotě to nebo tg na pracovišti za osmihodinovou směnu a maximální teplota, při níž je dosaženo maximální ztráty tekutin
Tabulka č. 5
I-------I------------I--------------------------I----------------------------I I Třída I M I Náhrada tekutin za směnu I Teplota, při níž je I I práce I [W.m
-2
] I při ztrátě tekutin potem I dosaženo maximální I I I I a dýcháním 1,25 litrů I přípustné ztráty tekutin I I I I a více I potem a dýcháním 3,9 I I I I I litrů / 8 h I I I I------------I-------------I-----------------I----------I I I I t
o
nebo t
g
I litry
++)
I t
o
nebo t
g
[°C] I náhrada I I I I [°C] I [litr/1 °C] I I vody I I I I I I I [litr] I I-------I------------I------------I-------------I-----------------I----------I I I
+)
I 80 I 31 až 36 I 0,9 až 2,7 I není přípustná I 3,1 I I I I I (0,36)
+++)
I I I I-------I------------I------------I-------------I-----------------I I I IIa
+)
I 81 až 105 I 27 až 34 I 0,9 až 3,1 I není přípustná I I I I I I (0,31) I I I I-------I------------I------------I-------------I-----------------I I I IIb I 106 až 130 I 24 až 32 I 0,9 až 2,8 I >= 33 I I I I I I (0,24) I I I I-------I------------I------------I-------------I-----------------I I I IIIa I 131 až 160 I 20 až 29 I 0,9 až 2,8 I >= 30 I I I I I I (0,21) I I I I-------I------------I------------I-------------I-----------------I I I IIIb I 161 až 200 I 16 až 27 I 0,9 až 2,8 I >= 28 I I I I I I (0,17) I I I I-------I------------I------------I-------------I-----------------I I I IVa I 201 až 250 I 15 až 24 I 1,2 až 3,0 I >= 25 I I I I I I (0,2) I I I I-------I------------I------------I-------------I-----------------I I I IVb I 251 až 300 I 15 až 21 I 1,6 až 3,0 I >= 22 I I I I I I (0,23) I I I I-------I------------I------------I-------------I-----------------I I I V I >= 301 I 15 až 17 I 2,2 až 3,0 I >= 18 I I I I I I (0,4) I I I I-------I------------I------------I-------------I-----------------I----------I Vysvětlivky k tabulce č. 5: Množství poskytovaných nápojů platí pro v
a
<= 1 m.s
-1
a Rh <= 70 % .
+)
t
g
na neklimatizovaných pracovištích třídy práce I a IIa nesmí překročit t
o
nebo t
g
34 °C. Tato výjimka platí v případě, že venkovní teplota vzduchuje vyšší než teplota přípustná uvedená v tabulce č. 2 pro pracoviště kategorie I a IIa.
++)
Náhrada tekutin na pracovištích třídy I až IVa se stanoví interpolací v závislosti na t
g
, tj. na každý 1°C nad dolní hranicí rozpětí pro příslušnou třídu práce se přičte k základní hodnotě náhrady vody pro danou třídu práce hodnota uvedena v závorce.
+++)
Výše připočítané náhrady nad základní hodnotu náhrady tekutin. Příklad: Je třeba stanovit náhradu tekutin pro třídu práce IIIa a to = 27 °C. Rozpětí ve °C pro třídu práce IIIa = 20 až 29 °C, rozdíl 9 °C. Náhrada tekutin pro uvedené rozpětí = 0,9 až 2,8 litrů, rozdíl je 1,9 litrů. 1,9: 9 = 0,21 litr/1 °C 27 - 20 = 7 °C Náhrada tekutin za osmihodinovou směnu = (0,21 x 7) + 0,9 = 2,37 litrů přibližně 2,4 litrů.".
40. V příloze č. 1 se část B včetně nadpisu zrušuje.
41. V příloze č. 2 část A zní:
 
"ČÁST A
Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace
I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I
I        látka        I číslo CAS I  PEL   I  PEL  I  NPK-P  I NPK-P  I poznámky  I   časová   I
I                  I       I  mg.m
-3
I ppm I mg.m
-3
I ppm I I použitelnost I I I I I I I I I limitu I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I acetaldehyd I 75-07-0 I 50 I 27,3 I 100 I 54,6 I I, K I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I acetanhydrid I 108-24-7 I 4 I 0,9 I 20 I 4,7 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I aceton I 67-64-1 I 800 I 331,4 I 1500 I 621,4 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I acetonitril I 75-05-8 I 70 I 40 I 100 I 58,6 I D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I akrolein I viz 2-propenal I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I akrylaldehyd I viz 2-propenal I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I akrylamid I 79-06-1 I 0,1 I I I I D, I, K, M, I I I I I I I I I S, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I akrylonitril I viz 2-propennitril I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I allylalkohol I viz 2-propenol I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I allylglycidylether I 106-92-3 I 25 I 5,3 I 50 I 10,5 I D, I, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I allylchlorid I viz 3-chlor-1-propen I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I 1-allyloxy-2,3-epoxypropan I viz allylglycidylether I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I aminobenzen I viz anilin I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-aminoethanol I 141-43-5 I 2,5 I 1 I 7,6 I 3 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-aminopyridin I 504-29-0 I 2 I I 4 I I D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I amitrol (ISO) I 61-82-5 I 0,2 I I 0,4 I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I amoniak bezvodý I 7664-41-7 I 14 I 20 I 36 I 50 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I amylacetát I viz pentylacetát I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I amylalkohol I viz pentanol I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I anhydrid kyseliny octové I viz acetanhydrid I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I anilin I 62-53-3 I 5 I 1,3 I 10 I 2,6 I B, D, I, P, I I I I I I I I I S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I antimon I 7440-36-0 I 0,5 I I 1,5 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I antimonu sloučeniny, jako Sb I I 0,5 I I 1,5 I I I I I I (s výjimkou oxidu antimonitého) I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I arsenu anorganické sloučeniny, I I 0,01
(V)
I I 0,2
(V)
I I B, K, P, T I I I kyselina arseničná a její soli I I I I I I I I I v odvětví tavby mědi I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I azoimid I viz azidovodík I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I azidovodík (páry) I 7782-79-8 I 0,2 I 0,11 I 0,3 I 0,17 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I azid sodný I 26628-22-8 I 0,1 I I 0,3 I I D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I aziridin I viz ethylenimin I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I barya sloučeniny rozpustné, I I 0,5 I I 2,5 I I I I I jako Ba I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I benzen I 71-43-2 I 0,66 I 0,2 I 10 I 3,08 I B, D, I, K, I od 5. 4. 2026 I I I I I I I I M, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I benzen I 71-43-2 I 1,65 I 0,5 I - I - I B, D, I, K, I od 5. 4. 2024 I I I I I I I I M, P I do 5. 4. 2026 I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I benzen I 71-43-2 I 3,25 I 1 I 10 I 3,08 I B, D, I, K, I do 5. 4. 2024 I I I I I I I I M, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I benzíny (technická směs I I 400 I I 1000 I I K, M I I I uhlovodíků) I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I benzo(a)pyren I 50-32-8 I 0,005 I I 0,025 I I D, K, M, T, I I I I I I I I I S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I p-benzochinon I 106-51-4 I 0,4 I I 0,8 I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,4-benzochinon I viz p-benzochinon I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I benzoylperoxid I 94-36-0 I 5 I I 10 I I I, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I benzylalkohol I 100-51-6 I 40 I 9 I 8-0 I 18 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I benzylchlorid I viz alfa-chlortoluen I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I berylium a jeho anorganické I I 0,0002
(V)
I I - I I I, K, S, P I od 12. 7. 2026 I I sloučeniny I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I berylium a jeho anorganické I I 0,0006
(V)
I I 0,002 I I I, K, S, P I do 11. 7.2026 I I sloučeniny I I I I (V) I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I bifenyl I 92-52-4 I 1 I I 3 I I D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,1'-biphenyl I viz bifenyl I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I bis(2-ethylhexyl)ester I viz di-(2-ethylhexyl) ftalát I I I 1,2-benzendikarboxylové kyseliny I I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I bisfenol A I viz 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I bis(2-chlorethyl)ether I 111-44-4 I 30 I 5 I 60 I 10 I D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2,2-bis(4-hydroxyfenyl)propan I 80-05-7 I 2
(V)
I I 5
(V)
I I I, S, T, I I I (prach, aerosol) I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I brom I 7726-95-6 I 0,7 I 0,1 I 1,4 I 0,2 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I bromethan I 74-96-4 I 20 I 4,4 I 40 I 8,8 I D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I bromethylen I 593-60-2 I 4,4 I 1 I 8,8 I 2 I K I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan I 151-67-7 I 15 I 1,8 I 30 I 3,6 I I, R I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I brommethan I 74-83-9 I 20 I 5 I 40 I 10 I D, I, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I bromovodík I 10035-10-6 I 1 I 0,3 I 6 I 1,8 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I bromtrifluormethan I viz trifluorbrommethan I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,3-butadien I 106-99-0 I 2,2 I 1 I 4 I 1,8 I D, K, M I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I buta-l,3-dien I viz 1,3-butadien I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I butandion I 431-03-8 I 0,07 I 0,02 I 0,36 I 0,1 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I butanol (všechny isomery) I I 300 I 97 I 600 I 194 I I I I I 1-butanol I I I I I I I I I 2-butanol I 71-36-3 I I I I I I I I iso butyl-alkohol I 78-92-2 I I I I I I I I (2-methylpropanol) I I I I I I I I I terc. butanol I 78-83-1 I I I I I I I I (2-methyl-2-propanol) I 75-65-0 I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-butanon I 78-93-3 I 600 I 200 I 900 I 300 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I butanthiol I 109-79-5 I 1,5 I 0,4 I 3 I 0,8 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-butenal I 4170-30-3 I 1 I 0,34 I 4 I 1,36 I D, I,P I I I (E)-2-butenal I 123-73-9 I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-butoxyethanol I 111-76-2 I 98 I 20 I 200 I 40,7 I B, D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-butoxyethanol acetát I viz 2-butoxyethylacetát I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-(2-butoxyethoxy)ethanol I 112-34-5 I 67,5 I 10 I 101,2 I 15 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-butoxyethylacetát I 112-07-2 I 130 I 19,5 I 300 I 45 I B, D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1-butoxy-2-propanol I 5131-66-8 I 270 I 49 I 550 I 100 I D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I butylacetát (všechny isomery), I I 950 I 196,8 I 1200 I 248,6 I I I I s výjimkou těch, které jsou I I I I I I I I I uvedeny jinde v této příloze I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I n-butyl-acetát I 123-86-4 I 241 I 50 I 723 I 150 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I isobutyl-acetát I 110-19-0 I 241 I 50 I 723 I 150 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I terc-butyl-acetát I 540-88-5 I 950 I 196,8 I 1200 I 248,6 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I sek-butyl-acetát I 105-46-4 I 241 I 50 I 723 I 150 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I butylakrylát I 141-32-2 I 10 I 1,9 I 20 I 3,8 I I, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I butylalkohol I viz butanol I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I butylcellosolv I viz 2-butoxyethanol I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I butylcellosolvacetát I viz 2-butoxyethylacetát I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I butyldiglykol I viz 2-(2-butoxyethoxy)ethanol I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I butylester 2-propenové kyseliny I viz butylakrylát I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I butylmerkaptan I viz butanthiol I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I terc-butylmethylether I 1634-04-4 I 100 I 27,3 I 200 I 54,6 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I n-butylmethylketon I viz 2-hexanon I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I iso-butylmethylketon I viz 4-methyl-2-pentanon I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I butyl 2-propenoát I viz butylakrylát I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I but-2-yn-l,4-diol I 110-65-6 I 0,5 I I 1 I I D, I, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I celosolvacetát I viz 2-ethoxyethylacetát I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I cínu anorganické sloučeniny jako I I 2 I I 4 I I I I I I Sn I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I cínu organické sloučeniny jako Sn I I 0,1 I I 0,2 I I D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I cyklohexan I 110-82-7 I 700 I 200 I 2000 I 572 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I cyklohexanamin I viz cyklohexylamin I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I cyklohexanol I 108-93-0 I 200 I 48 I 400 I 96 I D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I cyklohexanon I 108-94-1 I 40 I 9,8 I 80 I 19,6 I B, D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I cyklohexen I 110-83-8 I 1000 I 293 I 1300 I 381 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I cyklohexylamin I 108-91-8 I 20 I 4,85 I 40 I 9,7 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I dekahydronaftalen I 91-17-8 I 50 I 8,7 I 100 I 17,4 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I desfluran I 57041-67-5 I 15 I 2,15 I 30 I 4,3 I I, T I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I diacetonalkohol I 123-42-2 I 200 I 41,4 I 300 I 62,1 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I diacetyl I viz butandion I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 4,4'-diamino-difenylmethan I 101-77-9 I 0,08 I I 0,2 I I D, K, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,2-diaminoethan I 107-15-3 I 25 I 10 I 50 I 20 I I, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I diazomethan I 334-88-3 I 0,3 I 0,17 I 0,6 I 0,34 I K I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I dibenzoylperoxid I viz benzoylperoxid I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I diboran I 19287-45-7 I 0,1 I 0,087 I 0,2 I 0,174 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I dibromdifluormethan I 75-61-6 I 800 I 91,7 I 1300 I 149 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,2-dibromethan I 106-93-4 I 0,8 I 0,1 I 2 I 0,26 I D, I,K I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I dibutylester 1,2-benzen- I viz dibutylftalát I I I dikarboxylové kyseliny I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I dibutylftalát I 84-74-2 I 5 I 0,43 I 10 I 0,86 I D, T I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I dicyklopentadien I 77-73-6 I 3 I 0,55 I 6 I 1,1 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I diethanolamin I 111-42-2 I 5 I I 10 I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I diethylamin I 109-89-7 I 15 I 5 I 30 I 10 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-(diethylamino) ethanol I 100-37-8 I 50 I 10,27 I 100 I 20,54 I D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I diethylenglykol monomethylether I viz 2-(2-methoxyethoxy)ethanol I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I diethylentriamin I 111-40-0 I 4 I 0,93 I 8 I 1,86 I I, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I N,N-diethylethanamin I viz triethylamin I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I diethylether I 60-29-7 I 300 I 97,4 I 600 I 194,8 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I di-(2-ethylhexyl) ftalát I 117-81-7 I 5 I I 10 I I T I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I difenylamin I 122-39-4 I 10 I I 20 I I D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I difenylbenzen I 61788-32-7 I 19 I 1,92 I 48 I 4,85 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I difenylether I 101-84-8 I 5 I 0,7 I 10 I 1,4 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I difenylmethan-4,4'-diisokyanát I 101-68-8 I 0,05 I I 0,1 I I I, S, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I difenyloxid I viz difenylether I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I difluormethan I 75-10-5 I 2000 I 925 I 5000 I 2312,5 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I dihydrogenselenid I viz selenovodík I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,3-dihydroxybenzen I 108-46-3 I 45 I 10 I 90 I 20 I D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,4-dihydroxybenzen I 123-31-9 I 2 I 0,44 I 4 I 0,88 I D, I, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,2-dichlorbenzen I 95-50-1 I 12 I 2 I 60 I 10 I D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,4-dichlorbenzen I 106-46-7 I 12 I 2 I 60 I 10 I D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2,2'-dichlordiethylether I viz bis(2-chlorethyl)ether I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I dichlordifluormethan I 75-71-8 I 3000 I 597 I 5000 I 995 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,1-dichlorethan I 75-34-3 I 400 I 97 I 800 I 194 I D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,2-dichlorethan I 107-06-2 I 8,2 I 2 I 16,4 I 4 I D, I, K I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,1-dichlorethen I 75-35-4 I 8 I 2 I 16 I 4 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,2-dichlorethen I 540-59-0 I 800 I 198 I 1600 I 396 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,1-dichlorethylen I viz 1,1-dichlorethen I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I 1,2-dichlorethylen I viz 1,2-dichlorethen I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I dichlorfluormethan I 75-43-4 I 40 I 9,4 I 80 I 18,8 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I dichlormethan I 75-09-2 I 200 I 57 I 500 I 142 I D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,2-dichlor-1,1,2,2- I 76-14-2 I 3000 I 422 I 5000 I 704 I I I I tetrafluorethan I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2,2'-dichloro-4,4'- I 101-14-4 I 0,01 I I - I I I, K I I I methylenedianilin (MOCA) I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I diisokyanatohexan I viz hexamethylen-l,6-diisokyanát I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I 2,4-diisokyanáttoluen I viz toluylen-2,4-diisokyanát I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I 2,6-diisokyanáttoluen I viz toluylen-2,6-diisokyanát I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I diisononylftalát I 28553-12-0 I 3 I 0,17 I 10 I 0,57 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I N,N-dimethylacetamid I 127-19-5 I 30 I 8,3 I 60 I 16,6 I D, T I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I dimethylamin I 124-40-3 I 3,8 I 2 I 9 I 4,8 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I N,N-dimethylanilin I 121-69-7 I 25 I 5 I 50 I 10 I D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I N,N-dimethylbenzenamin I viz N,N-dimethylanilin I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I N,N-dimethylcyklohexylamin I 98-94-2 I 5 I 0,95 I 10 I 1,89 I D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I dimethylether I 115-10-6 I 1000 I 522 I 2000 I 1045 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I dimethylethylamin I 598-56-1 I 10 I 3,3 I 20 I 6,6 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I N,N-dimethylformamid I 68-12-2 I 15 I 5 I 30 I 10 I B, D, I, T I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,1 -dimethylhydrazin I 57-14-7 I 0,025 I 0,01 I 0,05 I 0,02 I D, I, K I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,2-dimethylhydrazin I 540-73-8 I 0,025 I 0,01 I 0,05 I 0,02 I D, K I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I dimethylisopropylamin I 996-35-0 I 10 I 2,76 I 20 I 5,52 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2,2-dimethylpropan I 463-82-1 I 3000 I 1000 I 4500
(1)
I 1500 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I dimethylsulfát I 77-78-1 I 0,1 I 0,02 I 0,2 I 0,04 I D, I, K, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I N,N-dimethyl-p-toluidin I 99-97-8 I 5 I 0,89 I 10 I 1,78 I P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I dinitrobenzen (směs isomerů) I 25154-54-5 I 1 I 0,14 I 2 I 0,29 I D, P I I I 1,4-dinitrobenzen I 100-25-4 I I I I I I I I 1,3-dinitrobenzen I 99-65-0 I I I I I I I I 1,2-dinitrobenzen I 528-29-0 I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I dinitroglykol I viz ethylenglykoldinitrát I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I dinitrochlorbenzen I viz 1-chlor-2,4-dinitrobenzen I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 4,6-dinitro-o-kresol I 534-52-1 I 0,2 I I 0,4 I I D, I, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I dinitrotoluen (směs isomerů) I 25321-14-6 I 0,75 I 0,1 I 1,5 I 0,2 I D, K, P I I I 2,3-dinitrotoluen I 602-01-7 I I I I I I I I 2,4-dinitrotoluen I 121-14-2 I I I I I I I I 2,5-dinitrotoluen I 619-15-8 I I I I I I I I 2,6-dinitrotoluen I 606-20-2 I I I I I I I I 3,4-dinitrotoluen I 610-39-9 I I I I I I I I 3,5-dinitrotoluen I 618-85-9 I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,4-dioxan I 123-91-1 I 70 I 19 I 140 I 38 I D, I, K I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I enfluran I 13838-16-9 I 15 I 2 I 30 I 4 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I epichlorhydrin I viz 1-chlor-2,3-epoxypropan I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I 1,2-epoxypropan I viz propylenoxid I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I ethanal I viz acetaldehyd I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I 1,2-ethandiamin I viz 1,2-diaminoethan I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I ethanamin I viz ethylamin I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I ethan-1,2-diol I viz ethylenglykol I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I 1,2-ethandioldinitrát I viz ethylenglykoldinitrát I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I ethanol I 64-17-5 I 1000 I 522 I 3000 I 1566 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I ethanolamin I viz 2-aminoethanol I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I ethenon I viz keten I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I ethenylbenzen I viz styren I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I ethenylester kyseliny octové I viz vinylacetát I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-ethoxyethanol I 110-80-5 I 7,5 I 2 I 16 I 4,27 I B, D, T I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-ethoxyethylacetát I 111-15-9 I 11 I 2 I 22 I 4 I B, D, T I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1-ethoxypropan-2-ol I 1569-02-4 I 270 I 62,4 I 550 I 127,1 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I ethylacetát I 141-78-6 I 700 I 191,1 I 900 I 245,7 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I ethylakrylát I 140-88-5 I 20 I 4,8 I 40 I 9,6 I I, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I ethylalkohol I viz ethanol I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I ethylamin I 75-04-7 I 9 I 4,8 I 20 I 10,67 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I ethylbenzen I 100-41-4 I 200 I 45,33 I 500 I 113,32 I B, D, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I ethylbromid I viz bromethan I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I ethylcelosolv I viz 2-ethoxyethanol I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I ethylendiamin I viz 1,2-diaminoethan I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I ethylendibromid I viz 1,2-dibromethan I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I ethylendichlorid I viz 1,2-dichlorethan I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I ethylendinitrát I viz ethylenglykoldinitrát I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I ethylenglykol I 107-21-1 I 50 I 19,38 I 100 I 38,77 I D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I ethylenglykoldinitrát I 628-96-6 I 0,5 I 0,08 I 1 I 0,16 I D, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I ethylenglykolmonobutylet her I viz 2-butoxyethanol I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I ethylenglykolmonobutylet heracetát I viz 2-butoxyethylacetát I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I ethylenglykolmonoethylet her I viz 2-ethoxyethanol I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I ethylenglykolmonoethylet heracetát I viz 2-ethoxyethylacetát I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I ethylenglykolmonomethyl ether I viz 2-methoxyethanol I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I ethylenglykolmonomethyl I viz 2-methoxyethylacetát I I I etheracetát I I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I ethylenchlorhydrin I viz 2-chlorethanol I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I ethylenimin I 151-56-4 I 1 I 0,56 I 2 I 1,12 I D, I, K, M I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I ethylenoxid I 75-21-8 I 1 I 0,55 I 3 I 1,64 I B, D, I, K, I I I I I I I I I M, P, T I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I ethylester kyseliny 2-propenové I viz ethylakrylát I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I N-ethylethanamin I viz diethylamin I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I ethylether I viz diethylether I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I ethyl-3-ethoxypropionát I 763-69-9 I 150 I 24,7 I 500 I 82,3 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I ethylformiát I 109-94-4 I 300 I 97 I 450 I 146 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-ethylhexanol I 104-76-7 I 5,4 I 1 I 11 I 2,03 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I ethylchlorid I viz chlorethan I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I ethyl-2-kyanakrylát I 7085-85-0 I 1 I 0,19 I 2 I 0,38 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I ethyl-2-kyanprop-2-enoát I viz ethyl-2-kyanakrylát I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I ethyl-2-propenoat I viz ethylakrylát I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I fenol I 108-95-2 I 7,5 I 1,92 I 15 I 3,83 I B, D, I, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I N-fenylbenzenamin I viz difenylamin I I I-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I----------------I I fenylethylen I viz styren I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I fenylhydrazin I 100-63-0 I 1 I 0,22 I 2 I 0,44 I D, I, K, S, I I I I I I I I I P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-fenylpropan I viz kumen I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-fenylpropen I 98-83-9 I 246 I 50 I 492 I 100 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I fluor I 7782-41-4 I 1,5 I 0,95 I 3 I 1,9 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I fluoridy anorganické, jako F I I 2,5 I I 5 I I B, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I fluorovodík I 7664-39-3 I 1,5 I 1,8 I 2,5 I 3 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I formaldehyd I 50-00-0 I 0,37 I 0,3 I 0,74 I 0,6 I I, K, S I od 12. 7. 2024 I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I formaldehyd mimo oblast I 50-00-0 I 0,37 I 0,3 I 0,74 I 0,6 I I, K, S I do 11. 7. 2024 I I zdravotních služeb, pohřebnictví I I I I I I I I I a balzamovacích služeb I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I formaldehyd pro oblast zdravotních I 50-00-0 I 0,5 I 0,4 I 0,74 I 0,6 I I, K, S I do 11. 7. 2024 I I služeb, pohřebnictví I I I I I I I I I a balzamovacích služeb I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I fosfan I viz fosforovodík I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I fosfin I viz fosforovodík I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I fosfor (bílý, žlutý) I 7723-14-0 I 0,1 I I 0,3 I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I fosforovodík I 7803-51-2 I 0,1 I 0,07 I 0,2 I 0,14 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I fosforoxychlorid I viz oxychlorid fosforečný I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I fosforpentachlorid I viz chlorid fosforečný I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I fosfortrichlorid I viz chlorid fosforitý I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I fosgen I viz karbonylchlorid I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I freon 11 I viz trichlorfluormethan I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I freon 12 I viz dichlordifluormethan I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I freon 12B2 I viz dibromdifluormethan I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I freon 13 I viz chlortrifluormethan I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I freon 13B1 I viz trifluorbrommethan I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I freon 21 I viz dichlorfluormethan I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I freon 114 I viz 1,2-dichlor-1,1,2,2-tetrafluorethan I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I ftalanhydrid I 85-44-9 I 5 I 0,81 I 10 I 1,62 I I, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2,5-furandion I viz maleinanhydrid I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I 2-furankarboxaldehyd I viz furfural I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I 2-furanmethanol I viz 2-furylmethanol I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I furfural I 98-01-1 I 10 I 2,5 I 20 I 5 I B, D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I furfurylalkohol I viz 2-furylmethanol I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I furylmethanal I viz furfural I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-furylmethanol I 98-00-0 I 20 I 4,9 I 40 I 9,8 I D, I, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I glutaraldehyd I viz 1,5-pentandial I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I glycerol, mlha I 56-81-5 I 10 I 2,6 I 15 I 3,9 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I glyceroltrinitrát I 55-63-0 I 0,095 I 0,01 I 0,19 I 0,02 I D, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I halothan I viz 2-Brom-2-chlor-1,1,1-trifluorethan I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I n-heptan I 142-82-5 I 1000 I 240 I 2000 I 480 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I heptan (směs isomerů) I 426260-76-6 I 1000 I I 2000 I I I I I I 2,4-dimethylpentan I 108-08-7 I I I I I I I I 2,2,3-trimethylbutan I 464-06-2 I I I I I I I I 3,3-dimethylpentan I 562-49-2 I I I I I I I I 2,3-dimethylpentan I 565-59-3 I I I I I I I I 3-methylhexan I 589-34-4 I I I I I I I I 2,2-dimethylpentan I 590-35-2 I I I I I I I I 2-methylhexan I 591-76-4 I I I I I I I I 3-ethylpentan I 617-78-7 I I I I I I I I isoheptan I 31394-54-4 I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-heptanon I 110-43-0 I 150 I 31,6 I 300 I 63,2 I D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 3-heptanon I 106-35-4 I 95 I 20 I 300 I 63,2 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I hexachlorbenzen I 118-74-1 I 0,02 I I 0,1 I I D, K, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I hexachlor-1,3-butadien I 87-68-3 I 0,25 I 0,02 I 0,5 I 0,05 I D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I hexachlorethan I 67-72-1 I 10 I I 20 I I D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I hexachlornaftalen I 1335-87-1 I 0,2 I I 0,6 I I D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I hexamethylen-1,6-diisokyanát I 822-06-0 I 0,035 I 0,005 I 0,07 I 0,01 I I, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I n-hexan I 110-54-3 I 70 I 19,5 I 200 I 55,8 I I, D, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I hexan isomery I I 1000 I 279 I 2000 I 558 I I I I I (s výjimkou n-hexanu) I 107-83-5 I I I I I I I I 2-methylpentan I 96-14-0 I I I I I I I I 3-methylpentan I 75-83-2 I I I I I I I I 2,2-dimethylbutan I 79-29-8 I I I I I I I I 2,3-dimethylbutan I 73513-42-5 I I I I I I I I isohexan; směs isomerů hexanu I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-hexanon I 591-78-6 I 20 I 4,8 I 40 I 9,6 I D, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I hexogen I 121-82-4 I 0,5 I I 1,5 I I P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I hydrazin I 302-01-2 I 0,013 I 0,01 I 0,1 I 0,08 I D, I, K, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I hydrid lithný I 7580-67-8 I 0,01
(V)
I I 0,02
(V)
I I I, I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I hydrochinon I viz 1,4-dihydroxybenzen I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I hydroxid draselný I 1310-58-3 I 1 I I 2 I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I hydroxid sodný I 1310-73-2 I 1 I I 2 I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I hydroxid vápenatý I 1305-62-0 I 1 I I 4 I I I, R I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-hydroxymethylfurfural I viz 2-furylmethanol I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I chlor I 7782-50-5 I 0,5 I 0,17 I 1,5 I 0,51 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I chloracetaldehyd I 107-20-0 I 1 I 0,3 I 3 I 0,9 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I chlorbenzen I 108-90-7 I 23 I 5 I 70 I 15 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-chlor-1,3-butadien I 126-99-8 I 10 I 2,72 I 20 I 5,44 I D, I, K I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I chlordifluormethan I 75-45-6 I 3600 I 1000 I - I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1-chlor-2,4-dinitrobenzen I 97-00-7 I 0,5 I I 1 I I D, I, P, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1-chlor-2,3-epoxypropan I 106-89-8 I 1 I I 2 I I D, I, K, S, I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I chlorethan I 75-00-3 I 260 I 97 I 540 I 201 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-chlorethanol I 107-07-3 I 1 I 0,3 I 3 I 0,9 I D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I chlorethen I viz vinylchlorid I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I chlorid amonný (dýmy) I 12125-02-9 I 5 I I 10 I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I chlorid fosforečný I 10026-13-8 I 1 I I 2 I I I, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I chlorid fosforitý I 7719-12-2 I 1 I 0,18 I 3 I 0,53 I I, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I chlorid vápenatý I 10043-52-4 I 2 I I 4 I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I chlorid zinečnatý I 7646-85-7 I 1 I I 2 I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I chlormethan I 74-87-3 I 42 I 20 I 84 I 40 I D, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I chlormethoxymethan I viz chlormethylmethylether I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I chlormethylbenzen I viz alfa-chlortoluen I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I chlormethylmethylether I 107-30-2 I 0,003 I 0,001 I 0,006 I 0,002 I D, K I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1-chlor-4-nitrobenzen I 100-00-5 I 1 I I 2 I I D, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I chloroform I viz trichlormethan I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I chloropren I viz 2-chlor-1,3-butadien I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I chlorované bifenyly I viz polychlorované bifenyly I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I chlorovodík I 7647-01-0 I 8 I 5 I 15 I 10 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 3-chlor-1-propen I 107-05-1 I 3 I 0,94 I 6 I 1,89 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I alfa-chlortoluen I 100-44-7 I 5 I 0,95 I 10 I 1,9 I I, K I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I chlortrifluormethan I 75-72-9 I 4000 I 921 I 6000 I 1382 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I Chrom a nerozpustné sloučeniny I I 0,5
(V)
I I 1,5
(V)
I I I,- I I I chromu (II, III) jako Cr I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I chromu (VI) sloučeniny, jako Cr I I 0,005
(V)
I I 0,01
(V)
I I B, I, K, M, I od 17. 1. 2025 I I I I I I I I P, S,T I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I chromu (VI) sloučeniny, jako Cr I I 0,01 I I 0,02 I I B, I, K, M, I do 16. 1. 2025 I I I I I I I I P, S,T I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I chromu (VI) sloučeniny, jako Cr I I 0,025 I I 0,05 I I B, I, K, M, I do 16. 1. 2025 I I pro postupy svařování nebo I I I I I I P, S,T I I I plazmového řezání nebo podobné I I I I I I I I I pracovní postupy, při kterých I I I I I I I I I vzniká dým I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2,2-iminobis(ethanol) I viz diethanolamin I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I isoamylalkohol I viz 3-methyl-1-butanol I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I 1,3-isobenzofurandion I viz ftalanhydrid I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I isofluran I 26675-46-7 I 15 I 1,96 I 30 I 3,91 I P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I isopentan I viz pentan a isopentan I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I isopentylacetát I viz pentylacetáty I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I isophoron I 78-59-1 I 5 I 0,87 I 10 I 1,74 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I isopropanol I viz 2-propanol I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-isopropoxyethanol I 109-59-1 I 50 I 11,55 I 100 I 23,1 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-isopropoxyethylacetát I 19234-20-9 I 65 I 10,7 I 130 I 21,4 I I,P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I isopropylacetát I 108-21-4 I 800 I 188 I 1000 I 236 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I isopropylamin I 75-31-0 I 10 I 4,07 I 20 I 8,14 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I isopropylalkohol I viz 2-propanol I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I isopropylbenzen I viz kumen I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I isopropylglykol I viz 2-isopropoxyethanol I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I jod I 7553-56-2 I 0,1 I 0,009 I 1 I 0,09 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I jodmethan I 74-88-4 I 2 I 0,34 I 8 I 1,36 I D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kadmium a jeho anorganické I I 0,001
(V)
I I I I B, D, K, P, I od 12. 7. 2027 I I sloučeniny, jako Cd I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kadmium a jeho anorganické I 7440-43-9 I 0,004
(R)
I I 0,008
(R)
I I B, D, K, P, I do 11. 7. 2027 I I sloučeniny, jako Cd I I 0,002 mg I I I I I I I I I Cd/g I I I I I I I I I kreatininu I I I I I I I I I v moči I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kalafuna - prach, dým I 8050-09-7 I 1
(V)
I I I I S, I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I epsilon-kaprolaktam (prach) I 105-60-2 I 1 I I 3 I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I epsilon-kaprolaktam (páry) I 105-60-2 I 10 I 2,13 I 40 I 8,51 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I karbonitril I viz kyanamid I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I karbonylchlorid I 75-44-5 I 0,08 I 0,02 I 0,4 I 0,1 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I keten I 463-51-4 I 1 I 0,57 I 2 I 1,14 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kobalt a jeho sloučeniny, jako Co I I 0,05
(V)
I I 0,1
(V)
I I K, S, T I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kresol (směs isomerů a isomerů) I 1319-77-3 I 20 I 4,45 I 40 I 8,9 I D, I I I I o-kresol I 95-48-7 I I I I I I I I m-kresol I 108-39-4 I I I I I I I I p-kresol I 106-44-5 I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I krotonaldehyd I viz 2-butenal I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kumen I 98-82-8 I 50 I 10 I 250 I 50 I D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kyanamid I 420-04-2 I 1 I 0,57 I 5 I 2,86 I D, I, S, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kyanidy, jako CN- I I 1 I I 5 I I D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kyanovodík jako CN- I 74-90-8 I 1 I 0,9 I 5 I 4,5 I D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kyselina akrylová I 79-10-7 I 29 I 9,7 I 59
(4)
I 19,7 I I I I I I I I I (1 min) I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kyselina dusičná I 7697-37-2 I 1 I 0,38 I 2,5 I 0,95 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kyselina ethanová I viz kyselina octová I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I kyselina ethandiová I viz kyselina šťavelová I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kyselina fosforečná I 7664-38-2 I 1 I 0,25 I 2 I 0,49 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kyselina chloristá I 7601-90-3 I 1 I 0,24 I 2 I 0,48 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kyselina methanová I viz kyselina mravenčí I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kyselina mravenčí I 64-18-6 I 9 I 4,7 I 18 I 9,4 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kyselina octová I 64-19-7 I 25 I 10 I 50 I 20 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kyselina peroxyoctová I 79-21-0 I 0,6 I 0,19 I 1,2 I 0,38 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kyselina pikrová I 88-89-1 I 0,1 I I 0,5 I I D, I, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kyselina propanová I viz kyselina propionová I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kyselina propionová I 79-09-4 I 30 I 9,74 I 60 I 19,49 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kyselina sírová I 7664-93-9 I 0,05 I I - I I I I I I (mlha koncentrované kyseliny) I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kyselina sírová, jako SO
3
I 7664-93-9 I 1 I I 2 I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I kyselina šťavelová I 144-62-7 I 1 I I 5 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I maleinanhydrid I 108-31-6 I 1 I I 2 I I I, S, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I mangan a jeho anorganické I I 0,2
(V)
I I 0,4
(V)
I I I I I sloučeniny, jako Mn I I 0,05
(R)
I I 0,1
(R)
I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I měď (prach) I 7440-50-8 I 1
(V)
I I 2
(V)
I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I měď (dýmy) I 7440-50-8 I 0,1
(R)
I I 0,2
(R)
I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I mesitylen I viz 1,3,5-trimethylbenzen I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I methanal I viz formaldehyd I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I methanamin I viz methylamin I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I methanol I 67-56-1 I 250 I 188 I 1000 I 751 I B, D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 3-methoxy-n-butylacetát I 4435-53-4 I 100 I 16,46 I 200 I 32,92 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-methoxyethanol I 109-86-4 I 3 I 0,95 I 6 I 1,9 I D, T I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-(2-methoxyethoxy)ethanol I 111-77-3 I 50 I 10 I 100 I 20 I D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-methoxyethylacetát I 110-49-6 I 5 I 1 I 10 I 2 I D, T I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 3-methoxy-3-methylbutanol I 56539-66-3 I 100 I 20,36 I 200 I 40,72 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-methoxy-1-methylethylacetát I 108-65-6 I 275 I 50 I 550 I 100 I D, I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-methoxy-2-methylpropan I viz terc-butylmethylether I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1-methoxy-2-propanol I 107-98-2 I 270 I 72,09 I 550 I 146,84 I D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-methoxy-1-propylacetát I 70657-70-4 I 270 I 49,2 I 550 I 100,1 I D, T I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I (2-methoxymethylethoxy)- propanol I 34590-94-8 I 270 I 43,8 I 550 I 89,3 I D I I I (směs isomerů) I 20324-32-7 I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I methylacetát I 79-20-9 I 600 I 195 I 800 I 260 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I methylakrylát I 96-33-3 I 18 I 5 I 36 I 10 I I, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I methylalkohol I viz methanol I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I methylamin I 74-89-5 I 10 I 7,75 I 20 I 15,49 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 4-methylanilin I viz p-toluidin I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I N-methylanilin I 100-61-8 I 2 I 0,45 I 4 I 0,9 I D, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I methylbenzen I viz toluen I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I N-methylbenzenamin I viz N-methylanilin I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I methylbromid I viz brommethan I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I 3-methyl-1-butanol I viz pentanol I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I 1-methylbutylacetát I viz pentylacetát I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I methylcelosolv I viz 2-methoxyethanol I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I methylcelosolvacetát I viz 2-methoxyethylacetát I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I methylcyklohexan I 108-87-2 I 1500 I 368 I 2000 I 490 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I methylcyklohexanol, směs isomerů I 25639-42-3 I 200 I 42 I 400 I 84 I I I I I 1-methylcyklohexanol I 590-67-0 I I I I I I I I 2-methylcyklohexanol, směs isomerů I 583-59-5 I I I I I I I I 3-methylcyklohexanol, směs isomerů I 591-23-1 I I I I I I I I 4-methylcyklohexanol, směs isomerů I 589-91-3 I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-methylcyklohexanon I 583-60-8 I 150 I 32 I 300 I 64 I D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I methyldinitrobenzen I viz dinitrotoluen I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I 2-methyl-4,6-dinitrofenol I viz 4,6-dinitro-o-kresol I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I 1,1'-methylenbis(4- I viz difenylmethan-4,4'-diisokyanát I I I isokyanatobenzen) I I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I 4,4'-methylen-bis-(2-chloranilin) I viz 2,2'-dichloro-4,4'-methylendianilin I I I (MOCA) I I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I 4,4'-methylendianilin I viz 4,4'-diamino-difenylmethan I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I methylenchlorid I viz dichlormethan I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I methylester 2-methyl-2-propenové I viz methylmetakrylát I I I kyseliny I I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I methylethylketon I viz 2-butanon I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I methylformiát I 107-31-3 I 125 I 50 I 250 I 100 I D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 5-methyl-3-heptanon I 541-85-5 I 53 I 10 I 107 I 20 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 5-methyl-2-hexanon I 110-12-3 I 95 I 20 I 200 I 42,1 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I methylhydrazin I 60-34-4 I 0,02 I 0,01 I 0,04 I 0,02 I K, I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I methylchlorid I viz chlormethan I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I methylisokyanát I 624-83-9 I 0,025 I 0,01 I 0,05 I 0,02 I D, I, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I methyljodid I viz jodmethan I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I methylkyanid I viz acetonitril I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I methylmetakrylát I 80-62-6 I 50 I 12 I 150 I 36 I I, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I N-methylmethanamin I viz dimethylamin I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 4-methyl-2-pentanon I 108-10-1 I 83 I 20 I 208 I 50 I D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1-methyl-2-pyrrolidinon I 872-50-4 I 40 I 9,7 I 80 I 19,4 I D, I, T I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I minerální oleje I viz oleje minerální I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I molybden I 7439-98-7 I 5 I I 25 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I molybdenu sloučeniny, jako Mo I I 5 I I 25 I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I monochlormethylmethylet er I viz chlormethylmethylether I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I morfolin I 110-91-8 I 36 I 10 I 72 I 20 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I nafta solventní I I 200 I I 1000 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I naftalen I 91-20-3 I 50 I 9,4 I 100 I 18,8 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,5-naftalendiisokyanát I 3173-72-6 I 0,04 I I 0,08 I I I, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I neopentan I viz 2,2-dimethylpropan I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I nikl I 7440-02-0 I 0,05
(V)
I I I I B, P, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I niklu sloučeniny, jako Ni I I 0,01
(R)
I I I I B, P, S I od 18. 1. 2025 I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I niklu sloučeniny, jako Ni I I 0,05
(V)
I I I I B, P, S I od 18. 1. 2025 I I (s výjimkou nikltetrakarbonylu) I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I nikltetrakarbonyl I 13463-39-3 I 0,01 I I 0,02 I I D, I, I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I nikotin I 54-11-5 I 0,5 I 0,07 I 2,5 I 0,37 I D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I nitrobenzen I 98-95-3 I 1 I 0,2 I 2 I 0,39 I B, D, P, T I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I nitroethan I 79-24-3 I 62 I 20 I 312 I 100 I D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I nitroglycerin I viz glyceroltrinitrát I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I nitroglykol I viz ethylenglykoldinitrát I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I p-nitrochlorbenzen I viz 1-chlor-4-nitrobenzen I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-nitropropan I 79-46-9 I 18 I 4,86 I I I K I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I nitrotoluen směs isomerů a isomery I 1321-12-6 I 10 I 1,75 I 20 I 3,51 I D, K, M I I I 2-nitrotoluen I 88-72-2 I I I I I I I I 3-nitrotoluen I 99-08-1 I I I I I I I I 4-nitrotoluen I 99-99-0 I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I oleje minerální (aerosol) I I 5 I I 10 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I olovo I 7439-92-1 I 0,05 I I 0,2 I I B
(2)
, T I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I olova sloučeniny, jako Pb (kromě I I 0,05 I I 0,2 I I B
(2)
, T I I I alkylsloučenin) I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I oxalonitril I 460-19-5 I 2 I I 6 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,1'-oxybis(benzen) I viz difenylether I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I 1,1-oxybis(ethan) I viz diethylether I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I oxid antimonitý, jako Sb I 1309-64-4 I 0,1 I I 0,2 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I oxid dusičitý I 10102-44-0 I 0,96 I 0,5 I 1,91 I 1 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I oxid dusičitý mimo hlubinnou těžbu I 10102-44-0 I 0,96 I 0,5 I 1,91 I 1 I I I I I a ražení tunelů I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I oxid dusičitý při hlubinné těžbě a I 10102-44-0 I 2 I 1,05 I 3 I 1,57 I I I I I ražení tunelů I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I oxid dusnatý mimo hlubinnou těžbu I 10102-43-9 I 2,5 I 2 I 5 I 4 I I I I I a ražení tunelů I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I oxid dusnatý I 10102-43-9 I 2,5 I 2 I 5 I 4 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I oxid dusnatý při hlubinné těžbě a I 10102-43-9 I 10 I 8 I 15 I 12 I I I I I ražení tunelů I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I oxid dusný I 10024-97-2 I 180 I 98,4 I 360 I 196,8 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I oxid fosforečný I 1314-56-3 I 1 I I 2 I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I oxid horečnatý I 1309-48-4 I 5 I I 10 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I oxid osmičelý, jako Os I 20816-12-0 I 0,002 I I 0,004 I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I oxid sírový I 7446-11-9 I 1 I 0,3 I 2 I 0,6 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I oxid siřičitý I 7446-09-5 I 1,3 I 0,5 I 2,7 I 1 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I oxid uhelnatý mimo hlubinnou těžbu I 630-08-0 I 23 I 20 I 117 I 100 I B, P, T I I I a ražení tunelů I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I oxid uhelnatý I 630-08-0 I 23 I 20 I 117 I 100 I B, P, T I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I oxid uhelnatý při hlubinné těžbě a I 630-08-0 I 30 I 25,77 I 150 I 128,85 I B, P, T I I I ražení tunelů I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I oxid uhličitý I 124-38-9 I 9000 I 4921 I 45000 I 24603 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I oxid vanadičný (prach, dýmy) I 1314-62-1 I 0,05 I I 0,1 I I I, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I oxid vápenatý I 1305-78-8 I 1
(R)
I I 4
(R)
I I I, I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I oxid zinečnatý, jako Zn I 1314-13-2 I 2 I I 5 I I I I I------------------------------------I-------------------------------------I--------------------------------------I----------------I I oxiran I viz ethylenoxid I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I 1,1'-oxybis(2-chloroethan) I viz bis(2-chlorethyl)ether I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I oxychlorid fosforečný I 10025-87-3 I 0,06 I 0,01 I 0,12 I 0,02 I I, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I ozon I 10028-15-6 I 0,1 I 0,05 I 0,2 I 0,1 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I pentafluorethan I 354-33-6 I 5000 I 1002 I - I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I pentachlorfenol I 87-86-5 I 0,5 I I 1,5 I I B, D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I pentakarbonyl železa, jako Fe I 13463-40-6 I 0,2 I I 0,5 I I P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I pentan a isopentan I 109-66-0 I 3000 I 1000 I 4500
(1)
I 1500 I I I I I 78-78-4 I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,5-pentandial I 111-30-8 I 0,2 I 0,05 I 0,4 I 0,1 I I, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I pentanol I 30899-19-5 I 300 I 82 I 600 I 164 I I I I I všechny isoméry a směsi isomerů I 94624-12-1 I I I I I I I I (s výjimkou 3- methyl-1-butanolu) I I I I I I I I I 1-pentanol I 71-41-0 I I I I I I I I 2-pentanol I 6032-29-7 I I I I I I I I 3-pentanol I 584-02-1 I I I I I I I I 2-methyl-1-butanol I 137-32-6 I I I I I I I I 3-methyl-2-butanol I 598-75-4 I I I I I I I I 2-methyl-2-butanol I 75-85-4 I I I I I I I I 2,2-dimethyl-1-propanol I 75-84-3 I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 3-methyl-1-butanol I 123-51-3 I 18 I 5 I 37 I 10 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I pentylacetát všechny isoméry I I 270 I 50 I 540 I 100 I I I I a směsi isomerů I I I I I I I I I 2(nebo3)-methylbutyl- acetát I 84145-37-9 I I I I I I I I 1-pentylacetát I 628-63-7 I I I I I I I I isopentylacetát I 123-92-2 I I I I I I I I 2-methylbutylacetát I 624-41-9 I I I I I I I I 3-pentylacetát I 620-11-1 I I I I I I I I pentylacetát, terc. I 625-16-1 I I I I I I I I 1-methylbutylacetát I 626-38-0 I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I pentylester kyseliny octové I viz pentylacetát I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I perchlorethylen I viz tetrachlorethylen I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I peroxid vodíku I 7722-84-1 I 1 I 0,7 I 2 I 1,4 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I piperazin I 110-85-0 I 0,1 I I 0,3 I I I, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I platina (kov) a nerozpustné I 7440-06-4 I 0,5 I I 1 I I I I I sloučeniny I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I platiny rozpustné sloučeniny I I 0,001 I I 0,002 I I I, S I I I (jako Pt) I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I polychlorované bifenyly I 1336-36-3 I 0,5 I I 1 I I B, D I I I (technické) I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-propanamin I viz iso-propylamin I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I propan-butan (LPG) I 68476-85-7 I 1800 I I 4000
(1)
I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I n-propanol I 71-23-8 I 500 I 200 I 1000 I 400 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1-propanol I viz n-propanol I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-propanol I 67-63-0 I 500 I 200 I 1000 I 400 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-propanon I viz aceton I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I 1,2,3-propantrioltrinitrát I viz glyceroltrinitrát I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-propenal I 107-02-8 I 0,05 I 0,02 I 0,12 I 0,05 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-propenol I 107-18-6 I 4 I 1,66 I 10 I 4,14 I D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-propennitril I 107-13-1 I 1 I 0,45 I 4 I 1,8 I D, I, K, S I od 5. 4. 2026 I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2-propennitril I 107-13-1 I 2 I 0,91 I 6 I 2,72 I D, I, K, S I do 4. 4. 2026 I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I beta-propiolakton I 57-57-8 I 1 I 0,33 I 2 I 0,67 I I, K I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I n-propylacetát I 109-60-4 I 800 I 188 I 1000 I 236 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I n-propylalkohol I viz n-propanol I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I propylenoxid I 75-56-9 I 2,4 I 1 I 4,8 I 2,07 I D, I, K, M I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I pseudokumen I viz 1,2,4-trimethylbenzen I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I pyrethrum (vyčištěné od I 8003-34-7 I 1 I I 2 I I D, I, I I I senzibilizujících laktonů) I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I pyridin I 110-86-1 I 5 I 1,5 I 10 I 3, I D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I resorcin I viz 1,3-dihydroxybenzen I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I rtuť I 7439-97-6 I 0,02 I 0,002 I 0,15 I 0,018 I B
(3)
, D, P, I I I I I I I I I T I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I rtuti (dvojmocné) anorganické I I 0,02 I I 0,15 I I B
(3)
, D, T I I I sloučeniny včetně oxidu rtuťnatého I I I I I I I I I a chloridu rtuťnatého, jako Hg I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I rtuti alkyl-sloučeniny, jako Hg I I 0,01 I I 0,03 I I B
(3)
, D, T I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I selan I viz selenovodík I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I selen I 7782-49-2 I 0,1 I I 0,2 I I D, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I selenu sloučeniny, jako Se I I 0,1 I I 0,2 I I P I I I (kromě selenovodíku) I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I selenovodík I 7783-07-5 I 0,07 I 0,02 I 0,17 I 0,05 I P, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I sevofluran I 28523-86-6 I 15 I 1,8 I 30 I 3,6 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I sirník fosforečný I viz sulfid fosforečný I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I sirouhlík I 75-15-0 I 10 I 3,16 I 20 I 6,32 I B, D,I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I sirovodík I 7783-06-4 I 7 I 5 I 14 I 10 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I solventní nafta I viz nafta solventní I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I stříbro I 7440-22-4 I 0,1 I I 0,3 I I S, T I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I stříbra rozpustné sloučeniny, I I 0,01
(V)
I I 0,03
(V)
I I I I I jako Ag I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I styren I 100-42-5 I 100 I 23 I 400 I 92 I B, I, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I sulfan I viz sirovodík I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I sulfid fosforečný I 1314-80-3 I 1 I I 2 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I sulfotep (ISO) I 3689-24-5 I 0,1 I I 0,2 I I D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I tellur a jeho sloučeniny, jako Te I 13494-80-9 I 0,1
(V)
I I 0,5
(V)
I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I terfenyl, hydrogenovaný I viz difenylbenzen I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I terpentýn - páry I 8006-64-2 I 300 I I 800 I I I, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I tetraethylester kyseliny křemičité I viz tetraethylsilikát I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I tetraethylolovo, jako Pb I 78-00-2 I 0,05 I I 0,1 I I B
(2)
, D, T I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I tetraethylsilikát I 78-10-4 I 44 I 5 I 176 I 20,33 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I tetraethoxysilan I viz tetraethylsilikát I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I O,O,O',O'-tetraethyl- I viz sulfotep (ISO) I I I dithiopyrofosfát I I I I------------------------------------I I I I O,O,O',O'- I I I I tetraethyldifosforodithiolá t I I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I tetrafosfor I viz fosfor (bílý, žlutý) I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I tetrahydrofuran I 109-99-9 I 150 I 50 I 300 I 100 I D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I tetrahydro-1,4-oxazin I viz morfolin I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I tetrachlorethen I 127-18-4 I 138 I 20 I 275 I 40 I D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I tetrachlorethylen I viz tetrachlorethen I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I tetrachlormethan I 56-23-5 I 6,4 I 1 I 32 I 5 I D, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I tetrakarbonyl niklu I viz nikltetrakarbonyl I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I tetramethylolovo, jako Pb I 75-74-1 I 0,05 I I 0,1 I I B
(2)
, D, T I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I thallium I 7440-28-0 I 0,1 I I 0,5 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I thallia sloučeniny rozpustné, I I 0,1 I I 0,5 I I D I I I jako Tl I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I toluen I 108-88-3 I 192 I 50 I 384 I 100 I B, D, I, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I m-toluidin I 108-44-1 I 4,46 I 1 I 8,92 I 2 I D, I, P, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I o-toluidin I 95-53-4 I 0,5 I 0,1 I I I D, I, K I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I p-toluidin I 106-49-0 I 4,46 I 1 I 8,92 I 2 I D, I, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2,4-toluylendiisokyanát I 584-84-9 I 0,05 I 0,007 I 0,1 I 0,014 I I, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2,6-toluylendiisokyanát I 91-08-7 I 0,05 I 0,007 I 0,1 I 0,014 I I, S I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I triethanolamin I 102-71-6 I 5 I 0,81 I 10 I 1,61 I D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I triethylamin I 121-44-8 I 8 I 1,9 I 12 I 2,85 I D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I trifluorbrommethan I 75-63-8 I 4000 I 646 I 6000 I 969 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,2,4-trichlorbenzen I 120-82-1 I 15 I 1,99 I 35 I 4,64 I D, I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,1,1-trichlorethan I 71-55-6 I 500 I 90,18 I 1000 I 180,36 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,1,2-trichlorethan I 79-00-5 I 50 I 9 I 100 I 18 I D I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I trichlorethen I 79-01-6 I 54,7 I 10 I 164,1 I 30 I B, D, I, K I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I trichlorethylen I viz trichlorethen I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I trichlorfluormethan I 75-69-4 I 3000 I 525 I 4500 I 788 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I trichlorid-oxid fosforečný I viz oxychlorid fosforečný I I I------------------------------------I----------------------------------------------------------------------------I----------------I I trichlorid fosforylu I viz oxychlorid fosforečný I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I trichlormethan I 67-66-3 I 10 I 2 I 20 I 4 I D, I, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I trimethylamin I 75-50-3 I 4,9 I 2 I 12,5 I 5 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,2,3-trimethylbenzen I 526-73-8 I 100 I 20 I 250 I 50 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,2,4-trimethylbenzen I 95-63-6 I 100 I 20 I 250 I 50 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 1,3,5-trimethylbenzen I 108-67-8 I 100 I 20 I 250 I 50 I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2,4,6-trinitrofenol I viz kyselina pikrová I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2,4,6-trinitrotoluen I 118-96-7 I 0,3 I I 0,5 I I D, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I uhličitany I I 5
(V)
I I 10
(V)
I I I, I I I a hydrogenuhličitany sodný I I I I I I I I I a draselný I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I vanad (prach) a anorganické I I 0,05
(V)
I I 0,15
(V)
I I I I I sloučeniny jako V I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I vinylacetát I 108-05-4 I 17,60 I 5 I 35,20 I 10 I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I vinylbenzen I viz styren I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I vinylchlorid monomer I 75-01-4 I 2,6 I 1 I 5 I 1,92 I K I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I vinylidenchlorid I viz 1,1-dichlorethen I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I xylen technická směs isomerů I 1330-20-7 I 200 I 45,33 I 400 I 90,66 I B, D, I I I I a všechny isomery I I I I I I I I I o-xylen I 95-47-6 I I I I I I I I p-xylen I 106-42-3 I I I I I I I I m-xylen I 108-38-3 I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I 2,4-xylidin I 95-68-1 I 5 I 1 I 10 I 2 I D, I, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I xylidin (směs isomerů) I 1300-73-8 I 10 I 2 I 20 I 4 I D, P I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I směsi polycyklických aromatických I I I I I I D I I I uhlovodíků, především ty, které I I I I I I I I I obsahují benzo[a]pyren I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I minerální oleje, které byly I I I I I I D I I I předtím použity ve spalovacích I I I I I I I I I motorech k lubrikaci a chlazení I I I I I I I I I pohybujících se částí v motoru I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I emise výfukových plynů ze I I 0,05
(5)
I I I I I I I vznětových motorů I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I I emise výfukových plynů ze I I 0,05
(5)
I I I I I od 21. 2. 2026 I I vznětových motorů pro odvětví I I I I I I I I I hlubinné těžby a výstavby tunelů I I I I I I I I I------------------------------------I-------------I------------I----------I-------------I----------I-------------I----------------I Vysvětlivky k tabulce: PEL - přípustný expoziční limit. NPK-P - nejvyšší přípustná koncentrace. Číslo CAS - registrační číslo používané v Chemical Abstracts Service.
(1)
Je brán zřetel na fyzikálně-chemické vlastnosti (například výbušnost).
(2)
Pro hodnocení expozice u olova je rozhodující výsledek vyšetření plumbémie.
(3)
Při kontrole expozice rtuti a anorganickým sloučeninám dvojmocné rtuti se přihlíží k příslušným biologickým expozičním testům, které doplňují limitní hodnoty expozice na pracovišti.
(4)
Limitní hodnota krátkodobé expozice ve vztahu k uvedené době odběru.
(5)
Měřeno jako elementární uhlík. V - vdechovatelná frakce aerosolu. R - respirabilní frakce aerosolu. Vysvětlivky ke sloupci "poznámky" v tabulce: B - u látky je zaveden biologický expoziční test (BET) v moči nebo krvi. D - při expozici se významně uplatňuje pronikání faktoru kůží. I - dráždí sliznice (oči, dýchací cesty) resp. kůži. K - karcinogen kategorie 1A a 1B (s větou H350, H350i). M - mutagen v zárodečných buňkách kategorie 1A a 1B (s větou H340). P - u látky nelze vyloučit závažné pozdní účinky (s větou H372, H373). S - látka má senzibilizující účinek (s větou H317, H334). T - toxická pro reprodukci kategorie 1A a 1B (s větou H360 včetně příslušných kódů). ppm (parts per million) - počet objemových jednotek plynu v miliónu objemových jednotek vzduchu (ml/m
3
vzduchu). Údaje o hmotnostní koncentraci v mg.m-3 platí za podmínky teploty 20 °C a tlaku 101,3 kPa."
42. V příloze č. 2 se doplňuje část C, která včetně nadpisu zní:
 
"ČÁST C
Pracovní procesy s rizikem chemické karcinogenity
a. Výroba auraminu.
b. Práce spojené s expozicí polycyklickým aromatickým uhlovodíkům přítomným v uhelných sazích, dehtu, smole.
c. Práce spojené s expozicí prachům, dýmům a kapalným aerosolům vznikajícím při pražení a elektrolytické rafinaci kuproniklových rud.
d. Silně kyselé procesy při výrobě isopropanolu.
e. Práce spojená s expozicí prachu tvrdých dřev, při kterých jsou překračovány přípustné limity.
f. Práce zahrnující expozici respirabilnímu prachu krystalického oxidu křemičitého vznikajícího během pracovního procesu.
g. Zpracování nebo opracování výrobků a směsí obsahujících azbest, jestliže při těchto pracích expozice azbestu převyšuje hodnotu 0,1 respirabilní vlákno/cm
3
.
h. Práce zahrnující expozici minerálním olejům, které byly předtím použity ve spalovacích motorech k lubrikaci a chlazení pohybujících se částí v motoru, prostřednictvím kožní absorpce.
i. Práce zahrnující expozici emisím výfukových plynů ze vznětových motorů.
j. Práce s cytostatiky, výroba a některé práce zejména s imunosupresivy, antibiotiky nebo hormony, jsou-li zařazeny do kategorie třetí nebo čtvrté vyhodnocené jako rizikové z hlediska možných pozdních účinků na zdraví podle zákona o ochraně veřejného zdraví.
k. Koksárenské a koksochemické zpracování černého uhlí a přímé zpracování černouhelného dehtu a smoly, vysokotlaké a nízkotlaké zplyňování uhlí včetně jeho meziproduktů, zpracování primárních meziproduktů a vedlejších produktů, například chlazení a čištění surového plynu, zpracování fenolových vod, hnědouhelného dehtu a expedice vedlejších produktů.".
43. V příloze č. 3 části A tabulky č. 1 až 3 včetně nadpisů znějí:
"Tabulka č. 1 - Prachy s převážně fibrogenním účinkem
a)
I---------------------------I--------------------------------I---------------I I látka I PEL
r
(mg.m
-3
) I PEL
c
(mg.m
-3
) I I I respirabilní frakce (F
r
) I celková I I I I koncentrace I I I--------------------------------I---------------I I I F
r
= 100 %
b)
I I I---------------------------I--------------------------------I---------------I I respirabilní prach I 0,1 I - I I ------------------ I --- I - I I krystalického oxidu I I I I ------------------- I I I I křemičitého (všechny I I I I ------------------- I I I I krystalografické formy) I I I I ----------------------- I I I I---------------------------I--------------------------------I---------------I I gama-oxid hlinitý I 0,1 I - I I---------------------------I----------------I---------------I---------------I I I F
r
<= 5 %
d)
I F
r
> 5 %
d)
I I I---------------------------I----------------I---------------I---------------I I dinas I 2,0 I 10: F
r
I 10 I I---------------------------I----------------I---------------I---------------I I grafit I 2,0 I 10: F
r
I 10 I I---------------------------I----------------I---------------I---------------I I prach černouhelných dolů I 2,0 I 10: F
r
I 10 I I---------------------------I----------------I---------------I---------------I I koks I 2,0 I 10: F
r
I 10 I I---------------------------I----------------I---------------I---------------I I slída I 2,0 I 10: F
r
I 10 I I---------------------------I----------------I---------------I---------------I I talek I 2,0 I 10: F
r
I 10 I I---------------------------I----------------I---------------I---------------I I ostatní křemičitany I 2,0 I 10: F
r
I 10 I I (s výjimkou azbestu) I I I I I---------------------------I----------------I---------------I---------------I I šamot I 2,0 I 10: F
r
I 10 I I---------------------------I----------------I---------------I---------------I I horninové prachy
c)
I 2,0 I 10: F
r
I 10 I I---------------------------I----------------I---------------I---------------I I slévárenský prach I 2,0 I 10: F
r
I 10 I I---------------------------I----------------I---------------I---------------I Vysvětlivky:
a)
Za fibrogenní se považuje prach, který obsahuje více než 1 % fibrogenní složky a v pokusu na zvířeti vykazuje zřetelnou fibrogenní reakci plicní tkáně.
b)
F
r
= obsah fibrogenní složky v respirabilní frakci v procentech, položka respirabilní prach krystalického SiO
2
a gama-oxid hlinitý se považují za 100 % fibrogenní prach.
c)
Za přítomnosti vláken respirabilních rozměrů v prachu musí být dodržen PEL pro azbest.
d)
Hodnotí se podle obsahu fibrogenní složky (respirabilního SiO
2
).
Tabulka č. 2 - Prachy s možným fibrogenním účinkem
I-------I----------------------------------------------------I---------------I I I Chemická látka I PEL
c
(mg.m
-3
) I I-------I----------------------------------------------------I---------------I I 1 I amorfní SiO
2
I 4,0 I I-------I----------------------------------------------------I---------------I I 2 I svářečské dýmy
a),
b)
I 5,0 I I-------I----------------------------------------------------I---------------I I 3 I bentonit I 6,0 I I-------I----------------------------------------------------I---------------I Vysvětlivky k tabulce č. 2:
a)
Platí pro pevné částice. Složení svářečských dýmů závisí na řadě činitelů zejména na svařovaném materiálu, materiálu, jímž se svařuje, svařovacím proudu. Tyto okolnosti musí být brány v úvahu při hodnocení expozice svářečským dýmem.
b)
Zároveň platí, že obsah toxických kovů (například Cr
VI
nebo Mn) ve svářečských dýmech stanovený chemickými metodami nesmí překračovat hodnoty PEL pro tyto kovy podle Přílohy č. 2, části A (Seznam chemických látek a jejich přípustné expoziční limity a nejvyšší přípustné koncentrace).
Tabulka č. 3 - Prachy s převážně nespecifickým účinkem
I------------------------------------------------------------I---------------I I Chemická látka I PEL
c
(mg.m
-3
) I I------------------------------------------------------------I---------------I I Prachy s převážně nespecifickým účinkem (vyjma prachů níže I 10,0 I I vyjmenovaných) I I I------------------------------------------------------------I---------------I I baryt I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I cement I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I čedič tavený I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I dolomit I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I železo a jeho slitiny
a)
I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I hliník a jeho oxidy (s výjimkou gama Al
2
O
3
) I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I hnědé uhlí a lignit I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I magnezit I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I ocelárenská struska I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I ledek amonný I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I oxidy železa I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I popílek I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I prach z umělého brusivá (karborundum, elektrit) I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I půdní prachy I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I sádra I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I saze komínové I 2,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I siderit I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I škvára I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I vápenec, mramor I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I vysokopecní struska I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I I amorfní uhlík (Carbon Black) I 10,0 I I------------------------------------------------------------I---------------I Vysvětlivky k tabulce č. 3
a)
Pokud slitiny železa obsahují vyšší podíl kovů, pro které jsou stanoveny přípustným expozičním limitem, posuzuje se prašnost i podle přípustného expozičního limitu těchto kovů. Za dodržení přípustného expozičního limitu se považuje stav, kdy je dodržen jak PELC pro slitinu železa, tak i přípustný expoziční limit pro jednotlivé kovy, rozhodující je přitom limit, jehož přípustný expoziční limit je nejnižší. Slitiny jiných kovů, než železa se posuzují po stránce prašnosti podle přípustného expozičního limitu jednotlivých kovů přítomných ve slitině, rozhodující je přitom ta složka slitiny, jejíž přípustný expoziční limit je nejnižší.".
44. V příloze č. 3 části A tabulce č. 4 řádku č. 21 se slovo "z" nahrazuje slovem "zc)".
45. V příloze č. 3 části A se pod tabulku č. 4 vkládají vysvětlivky k tabulce č. 4, které znějí:
 "Vysvětlivky k tabulce č. 4:
 
a)
Mezi prachy toxických a výrazně senzibilizujících dřevin patří například: akácie (Acacia melanoxylon), brya (Brya ebenus), dalbergie (Dalbergia), grevilea (Grevillea rubusta), iroko (Chlorophora excelsa), Khaya anthotheca, Machaerium scleroxylon, mansonie (Mansonia altissima), Paratecoma peroba, Tectona grandis, vrcholák (Terminalia superba), zerav obrovský (Thuja plicata), Triplochiton scleroxylon.
b)
Mezi prachy tvrdých dřev patří například: akát (Robinia), bříza (Betula), buk (Fagus), dub (Quercus), habr (Carpinus), jasan (Fraxinus), javor (Acer), jilm (Ulmus), kaštanovník (Castanea), lípa (Tilia), olše (Alnus), ořechovec (Carya), ořešák (Juglans), slivoň (Prunus, podrod Padus), třešeň (Prunus, podrod Cerasus), vrba (Salix), platan (Platanus), tomel (Diospyros), topol (Populus), , brya (Brya), perčovník (Palaquium), afrormosia (Pericopsis elata), dalbergie - (například palisandr, brazilské růžové dřevo, africký eben (African Ebony)), damarovník (Shorea), africký mahagon (Khaya), kokosovník (Cocos), kanárník (Canarium), damaroň jižní syn. Kauri (Agathis australis), teak (Tectona grandis), svietenie (Swietenia), vrcholák (Terminalia).
c)
Vdechnutelný díl; v případě směsi prachů dřev s různými limitními hodnotami se limitní hodnota této směsi nastavuje podle složky s nejnižší limitní hodnotou.".
46. V příloze č. 5 se doplňuje část D, která včetně nadpisu zní:
 
"ČÁST D
Hodnocení ruční manipulace s břemeny se zohledněním pracovní polohy
Hodnocení ruční manipulace s břemeny se zohledněním pracovní polohy vychází z vyhodnocení kompresní síly na ploténku L4/L5 v závislosti na časových a frekvenčních parametrech práce. Limitní hodnoty jsou uvedeny v tabulce č. 7. Limitní hodnotou kompresní síly, které zaměstnanec nesmí být vystaven v žádném časovém úseku pracovní doby, je hodnota 6 400 N.
Tabulka č. 7
I-------------------------I-------------------------I------------------------I I Komprese [N] I Maximální povolený I Maximální povolená I I I počet úkonů I doba trvání úkonů I I I I [min] I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 6400 I 0 I 0,0 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 6105 I 10 I 1,2 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 5844 I 20 I 2,4 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 5611 I 30 I 3,6 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 5402 I 40 I 4,8 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 5213 I 50 I 6,0 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 5042 I 60 I 7,2 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 4887 I 70 I 8,4 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 4744 I 80 I 9,6 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 4613 I 90 I 10,8 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 4493 I 100 I 12,0 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 4381 I 110 I 13,2 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 4278 I 120 I 14,4 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 4182 I 130 I 15,6 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 4093 I 140 I 16,8 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 4009 I 150 I 18,0 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 3931 I 160 I 19,2 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 3857 I 170 I 20,4 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 3788 I 180 I 21,6 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 3723 I 190 I 22,8 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 3662 I 200 I 24,0 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 3603 I 210 I 25,2 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 3549 I 220 I 26,4 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 3496 I 230 I 27,6 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 3447 I 240 I 28,8 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I 3400 I 250 I 30,0 I I-------------------------I-------------------------I------------------------I I I I I I-------------------------I-------------------------I------------------------I
Tabulka č. 8
I-------------I-----------I------------I------------I-----------I------------I I Doba výkonu I + Limitní I Koeficient I Doba I - Limitní I Koeficient I I práce I hodnota I přepočtu I výkonu I hodnota I přepočtu I I [min.] I [%] I I práce I [%] I I I I I I [min.] I I I I-------------I-----------I------------I------------I-----------I------------I I 481-509 I 2,5 I 1,025 I 450-479 I 2,5 I 0,975 I I-------------I-----------I------------I------------I-----------I------------I I 510-539 I 5 I 1,05 I 420-449 I 5 I 0,95 I I-------------I-----------I------------I------------I-----------I------------I I 540-569 I 7,5 I 1,075 I 390-419 I 7,5 I 0,925 I I-------------I-----------I------------I------------I-----------I------------I I 570-599 I 10 I 1,1 I 360-389 I 10 I 0,9 I I-------------I-----------I------------I------------I-----------I------------I I 600-629 I 12,5 I 1,125 I 330-359 I 12,5 I 0,875 I I-------------I-----------I------------I------------I-----------I------------I I 630-659 I 15 I 1,15 I 300-329 I 15 I 0,85 I I-------------I-----------I------------I------------I-----------I------------I I 660-689 I 17,5 I 1,175 I 270-299 I 17,5 I 0,825 I I-------------I-----------I------------I------------I-----------I------------I I > 689 I 20 I 1,2 I 240-269 I 20 I 0,8 I I-------------I-----------I------------I------------I-----------I------------I
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024, s výjimkou ustanovení čl. I bodu 37, které nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr zdravotnictví:
prof. MUDr. Válek, CSc., MBA, EBIR, v. r.

Související dokumenty