470/2012 Sb. o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným

Schválený:
470/2012 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2012
o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným
Změna: 307/2015 Sb.
Změna: 434/2016 Sb.
Změna: 458/2017 Sb.
Změna: 247/2018 Sb.
Změna: 243/2019 Sb.
Změna: 243/2019 Sb. (část)
Změna: 485/2020 Sb.
Změna: 485/2020 Sb. (část)
Změna: 528/2021 Sb.
Změna: 528/2021 Sb. (část)
Změna: 368/2022 Sb.
Změna: 41/2024 Sb.
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 489/2001 Sb., zákona č. 256/2002 Sb., zákona č. 259/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 358/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 311/2006 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 406/2010 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 288/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb., (dále jen „zákon“):
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie5) a upravuje
a) pozemní komunikace, jejichž užití podléhá mýtnému,
b) další skutečnosti uváděné v evidenci údajů o mýtném nezbytné pro provozování systému elektronického mýtného,
c) výši kauce při poskytnutí elektronického zařízení,
d) způsob provádění evidence údajů o mýtném,
e) způsob nakládání s elektronickým zařízením a podmínky jeho užívání,
f) způsob úhrady mýtného,
g) druhy údajů, které jsou potřebné k zadání do elektronického zařízení a které umožňují stanovení mýtného,
h) strukturu, popis a způsob výpočtu nákladů a způsob stanovení sazeb mýtného,
i) způsob určení emisní třídy CO
2
vozidla v systému elektronického mýtného a
j) náležitosti plánu rizik.
 
§ 2
Pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné
Pozemní komunikace, za jejichž užívání je vybíráno mýtné, jsou uvedeny v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce.
 
§ 3
Výše kauce
Kauce činí 2 468 Kč.
 
§ 4
Evidence údajů o mýtném
Evidence údajů o mýtném obsahuje informace uvedené v § 22c odst. 2 zákona a dále:
a) číslo mýtného účtu vozidla v systému elektronického mýtného,
b) režim placení a způsob placení mýtného.
 
§ 5
Způsob provádění evidence údajů o mýtném
(1) Evidence údajů o mýtném zahrnuje přihlášení vozidla do režimu placení předem nebo následného placení, které se provádí na kontaktních nebo distribučních místech anebo prostřednictvím zákaznické samoobsluhy.
(2) Evidence údajů o mýtném se provádí na základě kopie osvědčení o registraci vozidla nebo na základě obdobného dokladu vydaného jiným než členským státem Evropské unie a údaje o tom, zda evidované vozidlo má pokovené čelní sklo.
(3) Jde-li o vozidlo v systému elektronického mýtného registrované v České republice, provozovatel systému elektronického mýtného provádí evidenci údajů o mýtném rovněž na základě údajů, které mu byly vydány z registru silničních vozidel.
(4) Emisní třída CO
2
vozidla v systému elektronického mýtného se určí a zapíše v evidenci údajů o mýtném
a) na základě údajů z registru silničních vozidel,
b) na základě údajů obsažených v osvědčení o registraci vozidla nebo obdobném dokladu vydaném jiným než členským státem Evropské unie,
c) na základě údajů obsažených v prohlášení o shodě vozidla s typem vozidla6) nebo souboru informací pro zákazníky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího stanovení emisí CO
2
a spotřebu paliva u těžkých nákladních vozidel7), byl-li některý z těchto dokladů provozovatelem vozidla předložen a obsahuje-li údaje potřebné pro určení emisní třídy CO
2
vozidla, nebo
d) postupem podle § 17a odst. 3 věty druhé.
 
§ 6
Evidované údaje
Provozovatel vozidla informuje nejdéle do pěti dnů provozovatele systému elektronického mýtného o změnách v evidovaných údajích včetně režimu placení a předloží mu elektronické zařízení.
 
§ 7
Způsob evidence údajů o mýtném při změně provozovatele vozidla
Při převodu vozidla na jiného provozovatele odhlásí původní provozovatel vozidlo ze systému elektronického mýtného.
 
§ 8
Odhlášení ze systému elektronického mýtného
(1) Provozovatel vozidla odhlásí vozidlo u provozovatele systému elektronického mýtného a vrátí mu elektronické zařízení na kontaktním nebo distribučním místě anebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Při odhlášení vozidla provozovatel vozidla předloží osvědčení o registraci vozidla anebo jiný doklad prokazující vyjmutí vozidla z registru vozidel. Uvedené doklady lze nahradit dokladem totožnosti provozovatele vozidla nebo zástupce provozovatele vozidla, je-li zástupce provozovatele vozidla v mýtném systému registrován.
(2) V případě, kdy elektronické zařízení nemůže být vráceno (například v případě jeho ztráty nebo zničení), odhlašuje se vozidlo písemným oznámením provozovateli systému elektronického mýtného na kontaktní nebo distribuční místo.
(3) Pokud při odhlášení zbývá nespotřebované předplacené mýtné, bude tato částka vrácena provozovateli vozidla.
 
§ 9
Způsoby úhrady mýtného
(1) Mýtné se hradí buď v režimu placení předem, nebo v režimu následného placení.
(2) V režimu placení předem lze mýtné předplatit:
a) hotově na kontaktních a distribučních místech, nebo
b) platebními prostředky stanovenými ve smluvních podmínkách provozovatele systému elektronického mýtného.
 
§ 10
Elektronické zařízení
(1) Elektronické zařízení smí být užíváno pouze způsobem upraveným zákonem a touto vyhláškou.
(2) Pokud dojde k poruše elektronického zařízení, zajistí provozovatel nebo řidič vozidla před užitím zpoplatněné komunikace jeho výměnu za plně funkční. V případě poruchy elektronického zařízení v průběhu užívání zpoplatněné pozemní komunikace zajistí provozovatel nebo řidič vozidla výměnu za plně funkční elektronické zařízení na nejbližším kontaktním nebo distribučním místě.
(3) Provozovatel systému elektronického mýtného je oprávněn zablokovat elektronické zařízení z důvodu závažného porušení smluvních podmínek provozovatele systému elektronického mýtného; na zablokování elektronického zařízení musí být provozovatel vozidla předem upozorněn. Pokud dojde k zablokování elektronického zařízení v průběhu užívání zpoplatněné pozemní komunikace, zajistí provozovatel nebo řidič vozidla výměnu za plně funkční elektronické zařízení na nejbližším kontaktním nebo distribučním místě.
(4) Elektronické zařízení může být použito jen v tom režimu placení, pro který bylo vozidlo zaevidováno do systému elektronického mýtného.
 
§ 11
Ztráta elektronického zařízení
Ztrátu, krádež a jiné případy, kdy se elektronické zařízení dostane z držení provozovatele nebo řidiče vozidla (dále jen „ztráta“), provozovatel nebo řidič vozidla okamžitě nahlásí provozovateli systému elektronického mýtného včetně identifikačních údajů o vozidle.
 
§ 12
Přeprava elektronického zařízení bez povinnosti platit mýtné
V případě, že má být elektronické zařízení přepravováno po zpoplatněné pozemní komunikaci bez povinnosti platit mýtné (například při přepravě pro jiné vozidlo), musí být deaktivováno nebo uvedeno do režimu určeného pro takovouto přepravu.
 
§ 13
Nastavení údajů do elektronického zařízení
Řidič zadá při každé změně údajů před užitím zpoplatněné pozemní komunikace do elektronického zařízení údaje o počtu všech náprav, a to způsobem uvedeným v návodu. Dvojnáprava nebo trojnáprava1) na přípojném vozidle se považuje za dvě nebo tři nápravy.
 
§ 14
Kontrola funkčnosti elektronického zařízení
Řidič kontroluje před začátkem, v průběhu a po ukončení užívání zpoplatněné pozemní komunikace, zda je elektronické zařízení plně funkční, a bezodkladně nahlásí provozovateli systému elektronického mýtného nebo poskytovateli evropského mýtného jakékoliv zjištěné vady nebo nedostatky ve fungování elektronického zařízení. V průběhu jízdy řidič dbá signálů elektronického zařízení podle návodu. Pro účely tohoto ustanovení se ukončením užívání zpoplatněné pozemní komunikace a jeho opětovným začátkem myslí také jakékoliv přerušení jízdy po zpoplatněné pozemní komunikaci.
 
§ 15
Popis nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena
(1) Náklady na výstavbu zpoplatněných pozemních komunikací zahrnují veškeré náklady bezprostředně související s jejich výstavbou, které tvoří
a) cena staveb a pozemků,
b) náklady na financování výstavby zpoplatněných pozemních komunikací,
c) náklady na zpracování projektových dokumentací,
d) náklady na archeologický, geologický a jiný obdobný průzkum,
e) odpisy ve smyslu jiných právních předpisů3).
(2) Náklady na údržbu a opravu zpoplatněných pozemních komunikací zahrnují podle vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích8), veškeré náklady na
a) běžnou údržbu,
b) souvislou údržbu,
c) opravy a
d) zimní údržbu.
(3) Náklady na správu související s provozem zpoplatněných pozemních komunikací zahrnují ostatní náklady neuvedené v odstavcích 1 a 2, jejichž vynaložení přímo souvisí s provozem na zpoplatněných pozemních komunikacích a které zároveň nesouvisí s výstavbou a provozem systému elektronického mýtného. Mezi tyto náklady patří též platby vyplývající z koncesních smluv.
(4) Náklady na výstavbu a provoz systému elektronického mýtného zahrnují
a) náklady na výstavbu, zřízení a údržbu stanovišť pro výběr mýtného,
b) náklady související s provozem, správou, výběrem a vymáháním mýtného,
c) odpisy ve smyslu jiných právních předpisů3).
(5) Do nákladů na výstavbu zpoplatněných pozemních komunikací podle odstavce 1 se zahrnou
a) náklady na výstavbu pozemních komunikací dokončených po 10. červnu 1978 do data aktualizace výpočtu nákladů, které se určí poměrem, jenž odpovídá podílu plánované doby životnosti zpoplatněných pozemních komunikací, která zbývá po datu aktualizace výpočtu nákladů na celkové předpokládané době životnosti zpoplatněných pozemních komunikací,
b) náklady vynaložené a předpokládané na výstavbu pozemních komunikací, které jsou k datu aktualizace výpočtu nákladů ve výstavbě,
c) předpokládané náklady na výstavbu plánovaných pozemních komunikací, které jsou zaneseny v územně plánovací dokumentaci; tyto náklady jsou rozloženy podle plánované životnosti pozemní komunikace, nejméně však na období 20 let.
 
§ 15a
Popis nákladů vyvolaných znečištěním ovzduší při provozu vozidel na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena
Náklady vyvolané znečištěním ovzduší při provozu vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena, tvoří
a) náklady na vysazování a ošetřování silniční vegetace zpoplatněných pozemních komunikací,
b) náklady na opatření vedoucí ke snížení znečištění ovzduší v tunelech zpoplatněných pozemních komunikací,
c) náklady na ochranu před znečišťováním půdy smyvy ze zpoplatněných pozemních komunikací vynaložené na
1. odvodňovací zařízení,
2. čištění vod a likvidaci kalů,
d) náklady na realizaci opatření souvisejících se zvýšením plynulosti dopravy na zpoplatněných pozemních komunikacích, které zahrnují náklady na inteligentní dopravní systémy,
e) ostatní náklady neuvedené v písmenech a) až d), přímo vyvolané znečištěním ovzduší při provozu vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích.
 
§ 15b
Popis nákladů vyvolaných hlukem při provozu vozidel na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena
Náklady vyvolané hlukem při provozu vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena, tvoří
a) náklady na realizaci protihlukových opatření vedoucích ke snížení hluku z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích vynaložené na
1. směsi pro obrusné vrstvy se sníženou hlučností,
2. zemní valy,
3. protihlukové stěny,
4. protihlukové polovegetační stěny,
5. zemní valy kombinované s protihlukovou stěnou,
6. mobilní protihlukové stěny,
b) náklady na protihlukové úpravy na pozemních objektech ohrožených hlukem z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích vynaložené na
1. výměnu oken s deklarovanou vzduchovou neprůzvučností,
2. dotěsnění otvorů a výplně otvorů (např. další vrstvou skla či typem výplně s vyšším stupněm zvukové izolace),
3. průhledné předstěny,
4. akustické absorpční obklady,
c) ostatní náklady neuvedené v písmenu a) nebo b) přímo vyvolané hlukem při provozu vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích.
 
§ 15c
Popis nákladů vyvolaných emisemi CO
2
při provozu vozidel na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena
Náklady vyvolané emisemi CO
2
při provozu vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena, tvoří náklady na
a) dosažení úspor energií v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury,
b) podporu obnovitelných zdrojů energie v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury,
c) výstavbu dobíjecích a plnicích stanic a jiných staveb a zařízení, které slouží k prodeji nebo výdeji alternativních paliv k pohonu dopravních prostředků,
d) změnu postupů při výstavbě a správě dopravní infrastruktury vedoucí ke snížení emisí CO
2
,
e) adaptaci na změny klimatu a
f) náhradu újmy vyvolané změnami klimatu.
 
§ 16
Způsob výpočtu nákladů, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena
Náklady, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena, se určí poměrem ze součtu nákladů uvedených v § 15, 15a, 15b a 15c, vztažených ke skutečným nebo předpokládaným provozním výkonům vozidel v systému elektronického mýtného. Při výpočtu nákladů pouze pro určitou část komunikací se použije jen odpovídající část nákladů vztažená ke skutečným nebo předpokládaným provozním výkonům vozidel v systému elektronického mýtného. Pro výpočet se použijí náklady za kalendářní rok.
 
§ 17
Způsob stanovení sazeb mýtného
(1) Výpočet sazeb mýtného se provede na skutečném nebo předpokládaném podílu vozidel v systému elektronického mýtného na ujetých kilometrech na zpoplatněných pozemních komunikacích. Pro výpočet lze použít pouze podíl nákladů vypočtených podle § 15, 15a, 15b a 15c a vztažených zvlášť pro dálnice a zvlášť pro vybrané silnice I. třídy, uvedené v přílohách č. 1 a 2 k této vyhlášce. Uvedený podíl nákladů se přiřadí pouze ke skutečnému nebo předpokládanému podílu vozidel v systému elektronického mýtného. Takto stanovený podíl nákladů se rozdělí podle podmínek stanovených v jiném právním předpise4) a vztahuje se vždy ke skutečným nebo předpokládaným provozním výkonům vozidel v systému elektronického mýtného.
(2) Jednotlivé sazby mýtného jsou rozlišeny tak, aby celkový výnos z uloženého mýtného za období kalendářního roku nepřekročil poměrnou část nákladů, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena.
 
§ 17a
Způsob určení emisní třídy CO
2
vozidla v systému elektronického mýtného
(1) Vozidlu v systému elektronického mýtného používajícímu jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík se určí emisní třída CO
2
č. 5.
(2) Vozidlu v systému elektronického mýtného, které nepoužívá jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, které patří do podskupiny vozidel podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího výkonnostní normy pro emise CO
2
pro nová těžká vozidla9) a které bylo poprvé zaregistrováno po dni 30. června 2019, se určí emisní třída CO
2
č. 1, 2, 3 nebo 4 podle předpisu Evropské unie upravujícího výběr poplatků za užívání pozemních komunikací vozidly10). Provozovatel systému elektronického mýtného určí emisní třídu CO
2
vozidla v souladu s přílohou č. 3 k této vyhlášce podle podskupiny, do níž vozidlo patří, jeho specifických emisí CO
2
a data jeho první registrace.
(3) Vozidlu v systému elektronického mýtného, které není uvedeno v odstavci 1 ani 2, se určí emisní třída CO
2
č. 1. Tato emisní třída CO
2
se určí rovněž vozidlu, u něhož nelze určit emisní třídu CO
2
č. 2, 3, 4 nebo 5 na základě údajů z registru silničních vozidel nebo údajů obsažených v osvědčení o registraci vozidla nebo obdobném dokladu vydaném jiným než členským státem Evropské unie, pokud provozovatel vozidla nepředložil provozovateli systému elektronického mýtného prohlášení o shodě vozidla s typem vozidla6) nebo soubor informací pro zákazníky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího stanovení emisí CO
2
a spotřebu paliva u těžkých nákladních vozidel7) obsahující údaje potřebné pro určení emisní třídy CO
2
vozidla.
 
§ 18
Náležitosti plánu pro řízení rizik
Plán řízení rizik obsahuje určení a vyhodnocení rizik souvisejících s poskytováním evropské služby elektronického mýtného, jakož i vhodné postupy pro zmírňování, odstraňování a průběžné sledování těchto rizik. Plán řízení rizik obsahuje opatření zaměřující se především na řízení rizik souvisejících s
a) likviditou podniku poskytovatele evropského mýtného a peněžními toky z provozní činnosti,
b) makroekonomickým vývojem,
c) změnami konkurenceschopnosti při poskytování evropské služby elektronického mýtného,
d) poškozením pověsti podniku poskytovatele evropského mýtného,
e) potížemi při zajištění nepřetržitého poskytování evropské služby elektronického mýtného ve všech systémech elektronického mýtného a možnými výpadky pokrytí některého systému elektronického mýtného,
f) přerušením podnikání,
g) potížemi při dosahování požadované úrovně poskytovaných služeb,
h) právní odpovědností vůči třetím osobám,
i) změnou právní úpravy.
 
§ 18a
Výjimky z této vyhlášky
(1) Ustanovení § 5 až 8, § 10 odst. 3 a § 11 se nepoužijí v případě, kdy provozovatel vozidla nemá uzavřenu smlouvu s provozovatelem systému elektronického mýta a má uzavřenu výhradně smlouvu o poskytování evropské služby elektronického mýtného s poskytovatelem evropského mýtného.
(2) V případě provozovatelů vozidel, kteří mají uzavřenu smlouvu o poskytování evropské služby elektronického mýtného, se zápis do evidence údajů o mýtném provádí na základě těch údajů, které provozovateli systému elektronického mýtného poskytl poskytovatel evropského mýtného.
 
§ 19
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
2. Vyhláška č. 323/2007 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
3. Vyhláška č. 14/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
4. Vyhláška č. 483/2009 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyhláška č. 333/2010 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vyhláška č. 356/2011 Sb., kterou se mění vyhláška č. 527/2006 Sb., o užívání zpoplatněných pozemních komunikací a o změně vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 20
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2013.
Ministr:
Ing. Stanjura v. r.
 
Příloha 1
Seznam dálnic, jejichž užití podléhá mýtnému
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I Označení I             Úsek            I Délka (km) I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D0  I Praha, Satalice-Praha, Běchovice (exity 58-62)   I    4,6 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D0  I Modletice (Dl)-Praha, Ruzyně (exity 76-28)     I    37,1 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  Dl  I Průhonice-Říkovice (exity 6-272)          I   274,1 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  Dl  I Přerov, Předmostí-státní hranice (km 282 až km 377) I    97,0 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D2  I Brno, jih-státní hranice (exit 1 až km 61)     I    61,4 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D3  I Mezno-Úsilné (km 62 až exit 131)          I    71,3 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D4  I Jíloviště-Háje (exity 9-15)             I    41,9 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D4  I Rádobytce-Nová Hospoda (km 77 až exit 84)      I    6,7 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D5  I Praha, Třebonice-státní hranice (exit 1 až km 151) I   156,1 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D6  I Praha, Řepy-Krupá (exit 1 až km 49)         I    49,4 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D6  I Lubenec, východ-Bošov (km 75 až exit 83)      I    8,8 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D6  I Jenišov-Cheb, sever (exity 131-169)         I    39,2 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D7  I Praha, Ruzyně-Knovíz (exity 2-18)          I    17,0 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D7  I Panenský Týnec-Louny, západ (km 34,5-km 51)     I    17,0 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D7  I Postoloprty-Spořice (exity 56-78)          I    23,6 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D8  I Praha, Březiněves-státní hranice (km -3,5 až km 92) I    98,7 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D10  I Praha, Satalice-Ohrazenice (exity 1-71)       I    72,7 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D11  I Praha, Horní Počernice-Jaroměř, sever (exity 1-113) I   116,1 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D35  I Sedlice-Ostrov (exit 127 až km 158)         I    32,4 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D35  I Mohelnice, jih-Křelov (exity 235-261)        I    27,3 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D35  I Olomouc, Topolany-Lipník nad Bečvou         I    33,3 I
I     I (km 264 až exit 296)                I      I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D46  I Vyškov, východ-Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39) I    41,1 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D48  I Bělotín-Jeseník nad Odrou (exity 1-8)        I    8,6 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D48  I Palačov-Nový Jičín, centrum (km 12-exit 21)     I    9,0 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D48  I Rybí-Žukov (km 24 až exit 70)            I    45,7 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D52  I Rajhrad-Pohořelice, jih (exity 10-26)        I    17,0 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D55  I Hulín-Napajedla (exity 16-34)            I    20,2 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
    I  D56  I Ostrava, Hrabová-Frýdek-Místek (exit 39 až km 54)  I    14,9 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
 
Příloha 2
Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I Označení I             Úsek            I Délka (km) I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/3  I Mirošovice-Mezno                  I        46,8 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/4  I Praha-Jíloviště                  I    5,3 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/6  I Bošov-Karlovy Vary                 I    29,7 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/7  I Spořice-Chomutov (exity 78-82)           I    3,4 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/11  I Krásné Pole-Ostrava                I    8,7 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/12  I Praha-Kolín                    I    32,5 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/16  I Řevničov-Bezděčín                 I    75,6 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/16  I Mladá Boleslav-Úlibice               I    37,6 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/19  I Oltyně-Čekanice                  I    10,4 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/19  I Tábor-Pelhřimov                  I    38,1 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/20  I Plzeň-České Budějovice               I   109,0 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/22  I Vodňany-Klatovy                  I    55,9 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/26  I Plzeň-Folmava                   I    51,7 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/27  I Plzeň, Litice-Klatovy               I    30,8 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/30  I Lovosice-Ústí nad Labem              I    14,4 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/33  I Semonice-Náchod                  I    18,2 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/34  I České Budějovice-Jindřichův Hradec         I    43,7 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/34  I Jarošov nad Nežárkou-Koclířov           I   120,8 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/35  I Bílý Kostel nad Nisou-Ohrazenice          I    33,8 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/35  I Turnov-Jičín                    I    13,8 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/35  I Úlibice-Všestary (MÚK s D11)            I    28,8 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/35  I Hradec Králové-Mohelnice              I    89,3 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/35  I Křelov-Olomouc                   I    2,9 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/37  I Hradec Králové-Pardubice              I    17,3 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/38  I Jestřebí-Mladá Boleslav              I    31,1 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/38  I Poděbrady-Hatě                   I   157,4 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/43  I Brno-Svitavy                    I    53,8 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/46  I Olomouc, Slavonín-Olomouc, centrum         I    0,9 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/47  I Kroměříž-Hulín                   I    3,4 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/47  I Přerov-Bělotín                   I    26,1 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/48  I Bělotín-Rybí                    I    22,1 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/50  I Holubice-Rovné                   I    86,1 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/52  I Brno-Rajhrad                    I    5,9 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/52  I Pohořelice-Mikulov                 I    23,3 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/55  I Přerov-Hulín                    I    11,4 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/58  I Příbor-Krmelín                   I    12,2 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/63  I Bystřany-Řehlovice                 I    7,5 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/68  I Třanovice-Mosty u Jablunkova            I    33,7 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
 
Příloha 3
Určení emisní třídy CO
2
vozidla v systému elektronického mýtného
I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I
I Období, ve kterém bylo  I 07/2019 I 07/2020 I 07/2021 I 07/2022 I 07/2023 I 07/2024 I 07/2025 I 07/2026 I 07/2027 I 07/2028 I 07/2029 I 07/2030 I
I vozidlo poprvé      I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -   I  -  I  -  I  -  I  -   I  -   I  -  I
I zaregistrováno      I 06/2020 I 06/2021 I 06/2022 I 06/2023 I 06/2024 I 06/2025 I 06/2026 I 06/2027 I 06/2028 I 06/2029 I 06/2030 I 06/2031 I
I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I
I Podskupina vozidel 4-UD                                                               I
I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I
I Emisní třída CO
2
č. 1 = I 291,869 I 284,572 I 277,275 I 269,978 I 262,682 I 255,385 I 248,088 I 239,332 I 230,576 I 221,8201 I 213,064 I 204,308 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) vyšší nebo rovné I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 2 = I 291,869 I 284,572 I 277,275 I 269,978 I 262,682 I 255,385 I 248,088 I 239,332 I 230,576 I 221,8201 I 213,064 I 204,308 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 3 = I 282,652 I 275,585 I 268,519 I 261,453 I 254,386 I 247,3202 I 240,254 I 231,774 I 223,295 I 214,815 I 206,336 I 197,856 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 4 = I 153,615 I 153,615 I 153,615 I 153,615 I 153,615 I 153,615 I 153,615 I 153,615 I 153,615 I 153,615 I 153,615 I 153,615 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Podskupina vozidel 4-RD I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 1 = I 187,302 I 182,619 I 177,937 I 173,254 I 168,572 I 163,889 I 159,207 I 153,588 I 147,969 I 142,3495 I 136,7305 I 131,111 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) vyšší nebo rovné I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 2 = I 187,302 I 182,619 I 177,937 I 173,254 I 168,572 I 163,889 I 159,207 I 153,588 I 147,969 I 142,3495 I 136,7305 I 131,111 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 3 = I 181,387 I 176,853 I 172,318 I 167,783 I 163,248 I 158,714 I 154,179 I 148,738 I 143,296 I 137,854 I 132,413 I 126,971 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 4 = I 98,580 I 98,580 I 98,580 I 98,580 I 98,580 I 98,580 I 98,580 I 98,580 I 98,580 I 98,580 I 98,580 I 98,580 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Podskupina vozidel 4-LH I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 1 = I 100,662 I 98,145 I 95,629 I 93,112 I 90,596 I 88,079 I 85,563 I 82,543 I 79,523 I 76,503 I 73,483 I 70,463 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) vyšší nebo rovné I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 2 = I 100,662 I 98,145 I 95,629 I 93,112 I 90,596 I 88,079 I 85,563 I 82,543 I 79,523 I 76,503 I 73,483 I 70,463 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 3 = I 97,483 I 95,046 I 92,609 I 90,172 I 87,735 I 85,298 I 82,861 I 79,936 I 77,012 I 74,087 I 71,163 I 68,238 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 4 = I 52,980 I 52,980 I 52,980 I 52,980 I 52,980 I 52,980 I 52,980 I 52,980 I 52,980 I 52,980 I 52,980 I 52,980 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Podskupina vozidel 5-RD I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 1 = I 79,800 I 77,805 I 75,810 I 73,815 I 71,820 I 69,825 I 67,830 I 65,436 I 63,042 I 60,648 I 58,254 I 55,860 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) vyšší nebo rovné I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 2 = I 79,800 I 77,805 I 75,810 I 73,815 I 71,820 I 69,825 I 67,830 I 65,436 I 63,042 I 60,648 I 58,254 I 55,860 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 3 = I 77,280 I 75,348 I 73,416 I 71,484 I 69,552 I 67,620 I 65,688 I 63,3696 I 61,051 I 58,733 I 56,414 I 54,096 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 4 = I 42,000 I 42,000 I 42,000 I 42,000 I 42,000 I 42,000 I 42,000 I 42,000 I 42,000 I 42,000 I 42,000 I 42,000 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Podskupina vozidel 5-LH I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 1 = I 53,770 I 52,426 I 51,082 I 49,737 I 48,393 I 47,049 I 45,705 I 44,091 I 42,478 I 40,865 I 39,252 I 37,639 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) vyšší nebo rovné I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
Č. 2 = I 53,770 I 52,426 I 51,082 I 49,737 I 48,393 I 47,049 I 45,705 I 44,091 I 42,478 I 40,865 I 39,252 I 37,639 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 3 = I 52,072 I 50,7702 I 49,468 I 48,167 I 46,865 I 45,563 I 44,261 I 42,699 I 41,137 I 39,575 I 38,013 I 36,4504 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 4 = I 28,300 I 28,300 I 28,300 I 28,300 I 28,300 I 28,300 I 28,300 I 28,300 I 28,300 I 28,300 I 28,300 I 28,300 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Podskupina vozidel 9-RD I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 1 = I 105,431 I 102,795 I 100,159 I 97,524 I 94,888 I 92,252 I 89,616 I 86,453 I 83,2905 I 80,128 I 76,965 I 73,802 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) vyšší nebo rovné I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 2 = I 105,431 I 102,795 I 100,159 I 97,524 I 94,888 I 92,252 I 89,616 I 86,453 I 83,2905 I 80,128 I 76,965 I 73,802 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 3 = I 102,102 I 99,549 I 96,997 I 94,444 I 91,891 I 89,339 I 86,786 I 83,723 I 80,6603 I 77,597 I 74,534 I 71,471 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 4 = I 55,490 I 55,490 I 55,490 I 55,490 I 55,490 I 55,490 I 55,490 I 55,490 I 55,490 I 55,490 I 55,490 I 55,490 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Podskupina vozidel 9-LH I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 1 = I 61,902 I 60,354 I 58,807 I 57,259 I 55,712 I 54,164 I 52,617 I 50,7596 I 48,903 I 47,046 I 45,188 I 43,331 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) vyšší nebo rovné I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 2 = I 61,902 I 60,354 I 58,807 I 57,259 I 55,712 I 54,164 I 52,617 I 50,7596 I 48,903 I 47,046 I 45,188 I 43,331 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 3 = I 59,947 I 58,449 I 56,9498 I 55,451 I 53,952 I 52,454 I 50,955 I 49,157 I 47,358 I 45,5599 I 43,761 I 41,963 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 4 = I 32,580 I 32,580 I 32,580 I 32,580 I 32,580 I 32,580 I 32,580 I 32,580 I 32,580 I 32,580 I 32,580 I 32,580 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Podskupina vozidel 10-RD I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 1 = I 79,097 I 77,1196 I 75,142 I 73,165 I 71,187 I 69,2099 I 67,232 I 64,8595 I 62,487 I 60,114 I 57,741 I 55,368 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) vyšší nebo rovné I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 2 = I 79,097 I 77,1196 I 75,142 I 73,165 I 71,187 I 69,2099 I 67,232 I 64,8595 I 62,487 I 60,114 I 57,741 I 55,368 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 3 = I 76,599 I 74,684 I 72,769 I 70,854 I 68,939 I 67,024 I 65,109 I 62,811 I 60,513 I 58,215 I 55,917 I 53,619 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 4 = I 41,630 I 41,630 I 41,630 I 41,630 I 41,630 I 41,630 I 41,630 I 41,630 I 41,630 I 41,630 I 41,630 I 41,630 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Podskupina vozidel 10-LH I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 1 = I 55,347 I 53,963 I 52,5797 I 51,196 I 49,812 I 48,429 I 47,045 I 45,385 I 43,724 I 42,064 I 40,403 I 38,743 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) vyšší nebo rovné I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 2 = I 55,347 I 53,963 I 52,5797 I 51,196 I 49,812 I 48,429 I 47,045 I 45,385 I 43,724 I 42,064 I 40,403 I 38,743 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 3 = I 53,599 I 52,259 I 50,919 I 49,579 I 48,239 I 46,899 I 45,559 I 43,951 I 42,343 I 40,735 I 39,127 I 37,519 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 4 = I 29,130 I 29,130 I 29,130 I 29,130 I 29,130 I 29,130 I 29,130 I 29,130 I 29,130 I 29,130 I 29,130 I 29,130 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I
Vybraná ustanovení novel
Čl.II vyhlášky č. 243/2019 Sb.
Přechodné ustanovení
Pro výši kauce za elektronické zařízení, které lze užívat do 30. listopadu 2019, se použije vyhláška č. 470/2012 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
1) Vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel.
3) Například zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 3 a 4 nařízení vlády č. 484/2006 Sb., o výši časových poplatků a o výši sazeb mýtného za užívání určených pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů.
5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání pozemních komunikací vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 ze dne 24. února 2022, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EU) 2019/520, pokud jde o výběr poplatků pro vozidla za užívání určitých pozemních komunikací.
6) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
7) Nařízení Komise (EU) 2017/2400 ze dne 12. prosince 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO
2
a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011, v platném znění.
8) Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242 ze dne 20. června 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO
2
pro nová těžká vozidla a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EU) 2018/956 a směrnice Rady 96/53/ES.
10) Čl. 7ga odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání pozemních komunikací vozidly, v platném znění.

Související dokumenty