434/2022 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel

Schválený:
434/2022 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 15. prosince 2022,
kterou se mění vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 137 odst. 2 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 133/2011 Sb., zákona č. 297/2011 Sb., zákona č. 230/2014 Sb., zákona č. 249/2014 Sb., zákona č. 48/2016 Sb., zákona č. 199/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 220/2021 Sb. a zákona č. 261/2021 Sb., k provedení § 43a odst. 6 tohoto zákona:
Čl.I
Vyhláška č. 209/2018 Sb., o hmotnostech, rozměrech a spojitelnosti vozidel, se mění takto:
1. V § 1 úvodní část ustanovení včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
"Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie5) a upravuje
5) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242 ze dne 20. června 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO2 pro nová těžká vozidla a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EU) 2018/956 a směrnice Rady 96/53/ES.".
2. V § 2 písm. f) bodu 5 se slovo "a" zrušuje.
3. V § 2 se za písmeno f) vkládá nové písmeno g), které včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7 zní:
"g) nulovými emisemi emise menší než 1 g CO
2
.kWh
-1
stanovené v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel6), nebo emise menší než 1 g CO
2
.km
-1
stanovené v souladu s přímo použitelným předpisem Evropské unie upravujícím schvalování vozidel z hlediska emisí lehkých osobních vozidel a užitkových vozidel7), a
6) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 595/2009 ze dne 18. června 2009 o schvalování typu motorových vozidel a motorů z hlediska emisí z těžkých nákladních vozidel (Euro VI) a o změně nařízení (ES) č. 715/2007 a směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 2005/55/ES a 2005/78/ES, v platném znění.
7) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 715/2007 ze dne 20. června 2007 o schvalování typu motorových vozidel z hlediska emisí z lehkých osobních vozidel a z užitkových vozidel (Euro 5 a Euro 6), v platném znění.".
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).
4. V § 5 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno m), které zní:
"m) u vozidel a jízdních souprav hasičských záchranných sborů a jednotek požární ochrany - 60,00 t.".
5. V § 5 odst. 7 se za slovo "paliva" vkládají slova "nebo pro vozidla s nulovými emisemi".
6. V § 5 se na konci textu odstavce 7 doplňují slova "pro vozidla na alternativní paliva nebo nejvýše o 2,00 t pro vozidla s nulovými emisemi".
7. V § 7 odst. 1 písm. a) se doplňují body 9 a 10, které znějí:
"9. vozidel hasičských záchranných sborů a jednotek požární ochrany - 2,70 m,
10. vozidel hasičských záchranných sborů a jednotek požární ochrany; pokud překračují šíři vozidla uvedenou v bodě 9 až do celkové šíře 3,50 m, lze je, s výjimkou případů, kdy řidič vozidla užívá zvláštního výstražného světla modré nebo modré a červené barvy, provozovat pouze za užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy nebo za použití vozidla technického doprovodu vybaveného zvláštním výstražným světlem oranžové barvy - 3,50 m,".
8. V § 7 odst. 1 písm. b) se doplňuje bod 5, který zní:
"5. vozidel hasičských záchranných sborů a jednotek požární ochrany - 4,20 m,".
9. V § 7 odst. 1 písm. c) se doplňují body 16 a 17, které znějí:
"16. jednotlivého vozidla hasičského záchranného sboru nebo jednotky požární ochrany - 15,00 m,
17. jízdní soupravy vozidla hasičského záchranného sboru nebo jednotky požární ochrany s jedním nebo více přípojnými vozidly - 22,00 m,".
10. V § 10 písm. f) se slovo "určenou" nahrazuje slovy "nebo pro vozidla s nulovými emisemi určené".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2023.
Ministr:
Mgr. Kupka v. r.

Související dokumenty