383/2010 Sb. o kolkových známkách

Schválený:
383/2010 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 9. prosince 2010
o kolkových známkách
Ministerstvo financí stanoví podle § 163 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád:
 
§ 1
Hodnota a barva kolkové známky
(1) Kolkové známky se vydávají takto:
 
hodnota       barva vrchního tisku
1 Kč, 5 Kč     žlutá
10 Kč, 20 Kč    olivově zelená
50 Kč        hnědozelená
100 Kč       tyrkysově modrá
200 Kč       blankytně modrá
500 Kč       fialová
1 000 Kč      oranžová.
(2) Kolkové známky v každé jednotlivé hodnotě se tisknou na samostatném tiskovém listě.
 
§ 2
Podoba kolkové známky
(1) Kolkové známky jsou dvoudílné s lepivou vrstvou na zadní straně; oba díly dělí perforace. Výška obrazců vrchního tisku činí u horního dílu 26 mm, u spodního dílu 12,5 mm, šířka obou obrazců činí 23 mm.
(2) Kolkové známky jsou tištěny metodou tisku z plochy na ceninovém papíru s ochrannými vlákny. Při tisku musí být použit jako ochranný prvek gilošový vzor.
(3) Na obou dílech kolkové známky jsou použity alespoň 2 další ochranné prvky, z nichž jeden je speciálním zajišťovacím prvkem. U kolkových známek v hodnotě vyšší než 20 Kč jsou použity alespoň 3 další ochranné prvky, z nichž jeden je speciálním zajišťovacím prvkem.
(4) Na horním dílu kolkové známky je vyobrazený velký státní znak České republiky, číslo označující hodnotu kolkové známky, označení peněžní jednotky „Kč“, nápis „Česká republika“ a nápis „Kolková známka“.
(5) Na dolním dílu kolkové známky je číslo označující hodnotu kolkové známky, označení peněžní jednotky „Kč“ a nápis „Kolková známka“.
 
§ 3
Používání kolkových známek
(1) Platí-li se poplatek při předložení písemného vyhotovení podání (dále jen „podání“), na jehož základě nedojde k vydání písemného dokumentu ze strany orgánu veřejné moci (dále jen „dokument“) podléhajícího poplatku, nalepí se oba díly kolkové známky na toto podání.
(2) Platí-li se poplatek při předložení podání, na jehož základě dojde k vydání dokumentu podléhajícího poplatku, a připouští-li to povaha dokumentu, nalepí se kolková známka na podání pouze spodním dílem bez oddělení horního dílu; horní díl nalepí orgán veřejné moci, který zajišťuje správu placení kolkovými známkami (dále jen „správce poplatku“), na tento dokument.
(3) Platí-li se poplatek na základě písemné výzvy k jeho zaplacení, nalepí se kolková známka na písemné vyhotovení obsahující tuto výzvu pouze spodním dílem bez oddělení horního dílu. Dojde-li poté k vydání dokumentu, nalepí se horní díl kolkové známky na tento dokument. V případě, kdy se dokument nevydává, nebo vydává-li se nezávisle na zaplacení poplatku, nalepí se rovněž horní díl na písemné vyhotovení obsahující výzvu k zaplacení poplatku.
(4) V případech neuvedených v odstavcích 1 až 3 se nalepí horní díl kolkové známky vždy na dokument, jehož vydání je předmětem poplatku, a spodní díl vždy do spisu správce poplatku. Nevydá-li se dokument, nebo vydává-li se nezávisle na zaplacení poplatku, nalepí se oba díly kolkové známky do spisu správce poplatku.
(5) Nalepené kolkové známky se nesmějí vzájemně překrývat.
(6) Správce poplatku vždy opatří kolkovou známku otiskem úředního razítka neodstranitelnou razítkovací barvou, a to tak, aby část otisku byla na obou dílech kolkové známky a část na listině, na které je kolková známka nalepena.
 
§ 4
Technické náležitosti nakládání s kolkovými známkami
(1) Ministerstvo financí může zabezpečit prostřednictvím smlouvy s jinou osobou
a) distribuci kolkových známek,
b) prodej kolkových známek,
c) skladování kolkových známek,
d) výměnu poškozených kolkových známek,
e) zpětný odkup nepoškozených kolkových známek,
f) likvidaci poškozených či nespotřebovaných kolkových známek.
(2) Správce poplatku může od osoby podle odstavce 1 odebírat kolkové známky za účelem dalšího prodeje, a to na základě smlouvy o odběru kolkových známek.
 
§ 5
Náležitosti evidence kolkových známek
(1) Správce poplatku vede evidenci kolkových známek, které opatřil otiskem úředního razítka.
(2) V případě, že správce poplatku zabezpečuje další prodej kolkových známek, vede evidenci
a) pořízených kolkových známek,
b) prodaných kolkových známek,
c) peněžní hotovosti související s jejich nákupem a prodejem.
(3) Správce poplatku, který zabezpečuje další prodej kolkových známek, jednou měsíčně provede kontrolu stavu zásob kolkových známek a příslušné peněžní hotovosti z jejich prodeje.
 
§ 6
Přechodná ustanovení
(1) Kolkové známky vydané podle dosavadních právních předpisů (dále jen „dosavadní kolková známka“) pozbývají platnosti dnem 1. ledna 2012.
(2) Za podání s platnou kolkovou známkou se považují i ta podání opatřená dosavadní kolkovou známkou, která byla učiněna nebo podána k poštovní přepravě nejpozději 31. prosince 2011.
(3) Nepoužité a nepoškozené dosavadní kolkové známky lze vyměnit u osoby uvedené v § 4 odst. 1 za kolkové známky vydané v souladu s touto vyhláškou v době od jejich zavedení do oběhu do pozbytí platnosti dosavadních kolkových známek, a to v poměru hodnot 1 : 1.
 
§ 7
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách.
2. Vyhláška č. 264/1997 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Ministerstva financí č. 192/1993 Sb., o kolkových známkách.
 
§ 8
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2011.
Ministr:
Ing. Kalousek v. r.

Související dokumenty