Vyhláška č. 399/2023 Sb., kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
399/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. prosince 2023,
kterou se mění vyhláška č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle § 108 odst. 1 písm. c) zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 212/2016 Sb., zákona č. 323/2021 Sb. a zákona č. 270/2023 Sb.:
Čl.I
Ve vyhlášce č. 284/1995 Sb., kterou se provádí zákon o důchodovém pojištění, ve znění vyhlášky č. 157/1997 Sb., vyhlášky č. 302/1997 Sb., vyhlášky č. 40/2000 Sb., vyhlášky č. 328/2007 Sb., vyhlášky č. 359/2009 Sb. a vyhlášky č. 258/2022 Sb., § 3a včetně nadpisu zní:
 
"§ 3a
Postup při zjišťování ročního vyměřovacího základu pojištěnce ve vztahu k vyloučeným dobám
(1) Jestliže se při souběhu více výdělečných činností v rámci kalendářního roku vyskytují různé počty dnů vyloučených dob v rámci jednotlivých výdělečných činností, a nelze-li zjistit, zda se tyto vyloučené doby vzájemně kryjí nebo jaká část vyměřovacích základů nebo hrubých výdělků pojištěnce (dále jen "vyměřovací základ") připadá na tyto vyloučené doby, vyloučené doby se neuplatní a vyměřovací základ z každé této výdělečné činnosti se úměrně navýší. Úměrné navýšení podle věty první se stanoví tak, že se vyměřovací základ z každé výdělečné činnosti vynásobí podílem počtu dní trvání této výdělečné činnosti a počtu dní trvání této výdělečné činnosti sníženého o vyloučené doby v rámci této výdělečné činnosti; takto navýšený vyměřovací základ se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru.
(2) Vyskytne-li se v kalendářním roce časový úsek, v němž se kryjí vyloučené doby s dobou výdělečné činnosti, za kterou je dosažen příjem, který se zahrnuje do vyměřovacího základu, a pro účely postupu podle § 16 odst. 7 zákona nelze zjistit výši tohoto příjmu za období, po které trvala zároveň vyloučená doba, považuje se za vyměřovací základ v tomto časovém úseku poměrná část z vyměřovacího základu dosaženého v kalendářním roce v období trvání této výdělečné činnosti. Tato poměrná část se stanoví tak, že se vyměřovací základ za období trvání této výdělečné činnosti v kalendářním roce vydělí počtem dní trvání této výdělečné činnosti v kalendářním roce a vynásobí se počtem dní trvání vyloučené doby; takto stanovená poměrná část se zaokrouhluje na celé koruny směrem dolů.
(3) Jestliže se při souběhu výdělečné činnosti a vyloučené doby v kalendářním roce vyskytují různé počty dnů vyloučených dob a pro účely postupu podle § 16 odst. 7 zákona nelze zjistit, zda se tyto vyloučené doby vzájemně kryjí nebo jaká část vyměřovacích základů na tyto vyloučené doby připadá, upraví se vyměřovací základ obdobně podle odstavce 1 a za vyměřovací základ připadající na dobu, po kterou se kryje výdělečná činnost s vyloučenou dobou, se považuje poměrná část takto upraveného vyměřovacího základu stanovená obdobně podle odstavce 2.".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.
Ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty