211/2018 Sb. o technických prohlídkách vozidel

Schválený:
211/2018 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 20. září 2018
o technických prohlídkách vozidel
Změna: 303/2020 Sb.
Změna: 303/2020 Sb. (část)
Změna: 330/2022 Sb.
Změna: 330/2022 Sb. (část)
Změna: 155/2023 Sb.
Změna: 155/2023 Sb. (část)
Změna: 155/2023 Sb. (část)
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 260/2014 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 48 odst. 7, § 48a odst. 4, § 53 odst. 2, § 54 odst. 4 a 12, § 57 odst. 5, § 58 odst. 3, § 59b odst. 8, § 60 odst. 5, § 62 odst. 3, § 63 odst. 5 a § 79 odst. 8 zákona:
 
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 
§ 1
Předmět úpravy
Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje
a) rozsah a způsob provádění technických prohlídek, identifikační údaje vozidla, kontrolní úkony, technické podmínky pro hodnocení výsledku technické prohlídky, způsob hodnocení výsledku technické prohlídky a způsob vyznačování provedení technických prohlídek,
b) rozsah údajů nezbytných pro provádění technické prohlídky a způsob a formu jejich předávání od výrobce Ministerstvu dopravy,
c) formu, obsah a způsob předávání údajů správci informačního systému technických prohlídek,
d) vzory protokolu o technické prohlídce vozidla, záznamníku závad, protokolu o měření emisí vozidla a kontrolní nálepky technické způsobilosti vozidla a způsob jejího vyplnění a umístění na tabulku s registrační značkou,
e) způsob výpočtu kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek,
f) druhy stanic technické kontroly, požadavky na přístroje a další technické zařízení a programové vybavení nezbytné k řádnému provádění technických prohlídek a souvisejících úkonů, požadavky na stavební uspořádání potřebné pro výkon činnosti stanice technické kontroly a způsob metrologického zajištění přístrojů,
g) způsob ověření plnění podmínek k provozování stanice technické kontroly a požadavky na vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek ve stanici technické kontroly,
h) vzor tiskopisu profesního osvědčení kontrolního technika,
i) rozsah, obsah a způsob provádění výuky v základním a prohlubovacím kurzu, rozsah znalostí potřebných pro úspěšné absolvování závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek a zkoušky odborné způsobilosti kontrolního technika a způsob provádění, organizování a hodnocení závěrečné zkoušky odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek a zkoušky odborné způsobilosti kontrolního technika před zkušební komisí,
j) druhy stanic měření emisí, stavební uspořádání nebytových prostor umožňující provozování stanice měření emisí, přístroje, technická zařízení a programové vybavení nezbytné k řádnému provádění měření emisí a souvisejících úkonů a náležitosti vnitřní organizační struktury a systému vnitřní kontroly a
k) podrobnosti o způsobu provádění technické prohlídky mobilním způsobem.
 
ČÁST DRUHÁ
TECHNICKÉ PROHLÍDKY
 
§ 2
Rozsah provádění technických prohlídek
(K § 48 odst. 7 zákona)
(1) Technická prohlídka se provádí v rozsahu plném nebo částečném. Plným rozsahem je provedení technické prohlídky v rozsahu všech kontrolních úkonů podle přílohy č. 1, které se vztahují na konstrukci a vybavení vozidla. Částečným rozsahem je provedení technické prohlídky jen v rozsahu vybraných kontrolních úkonů.
(2) U vozidel kategorie L a elektromobilů se neprovádějí kontrolní úkony spojené s měřením emisí vozidel.
 
§ 3
(1) Pravidelná technická prohlídka se provádí v plném rozsahu.
(2) Technická prohlídka silničních vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí zahrnuje kontrolu plnění požadavků stanovených mezinárodní smlouvou upravující mezinárodní silniční přepravu nebezpečných věcí2).
(3) Technická prohlídka historického vozidla se provádí v plném rozsahu podle kontrolních úkonů uvedených v příloze č. 23 k této vyhlášce.
(4) Technická prohlídka za účelem schválení technické způsobilosti silničního vozidla se provádí v plném rozsahu.
(5) Technická prohlídka prováděná za účelem zápisu silničního vozidla do registru vozidel se provádí v plném rozsahu.
(6) Technická prohlídka na žádost se provádí v plném nebo částečném rozsahu podle požadavků žadatele o její provedení.
(7) Opakovaná technická prohlídka prováděná při zjištění vážné nebo nebezpečné závady na silničním vozidle provedená do 30 dnů od předchozí technické prohlídky se provede v rozsahu částečném, omezeném na kontrolu technického stavu a fungování silničního vozidla, jeho systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků a jejich vlivu na životní prostředí, na kterých byla vážná nebo nebezpečná závada zjištěna, pokud není při prohlídce zjištěna jiná zjevná vážná nebo nebezpečná závada. Opakovaná technická prohlídka provedená po uplynutí více než 30 dnů od předchozí technické prohlídky se provede v plném rozsahu. Opakovaná technická prohlídka následující po zadržení osvědčení o registraci vozidla podle jiného právního předpisu3), jde-li o nebezpečné závady, zjištěné při objasňování dopravní nehody, se vždy provede v plném rozsahu.
(8) Opakovaná technická prohlídka prováděná v rámci státního odborného dozoru se provádí v rozsahu stanoveném osobou pověřenou výkonem státního odborného dozoru.
 
§ 4
Evidenční kontrola
(1) Evidenční kontrola se provádí v rozsahu kontrolních úkonů stanovených v příloze č. 1 ve skupině kontrolních úkonů 0.
(2) Evidenční kontrola je součástí každé technické prohlídky podle § 3 odst. 1, 3, 4, 5 a 7.
(3) Byl-li při evidenční kontrole předložen protokol o provedení opravy nebo výměny počítače ujeté vzdálenosti, zaznamenají se údaje obsažené v tomto protokolu do informačního systému technických prohlídek.
 
§ 5
Způsob provedení technické prohlídky
(K § 48 odst. 7 zákona)
(1) Při technické prohlídce se neprovádí demontáž nebo odstranění jakékoliv části vozidla.
(2) Kontrola shody údajů se provádí porovnáním skutečného stavu vozidla a jeho identifikačních údajů s údaji uvedenými v registru silničních vozidel a v dokladech stanovených v příloze č. 2.
 
§ 6
Kontrolní úkony, technické podmínky pro hodnocení výsledku technické prohlídky a způsob hodnocení výsledku technické prohlídky
(K § 48 odst. 7 zákona)
(1) Technická prohlídka se provádí prostřednictvím kontrolních úkonů. Kontrolní úkony, technické podmínky pro hodnocení výsledku technické prohlídky a způsob hodnocení výsledku technické prohlídky jsou stanoveny v příloze č. 1.
(2) Výsledek technické prohlídky se hodnotí podle nejzávažnější zjištěné závady.
 
§ 7
Způsob vyznačování provedení technických prohlídek
(K § 48 odst. 7 zákona)
Výsledek hodnocení technické způsobilosti vozidla a dobu platnosti technické způsobilosti vozidla vyznačuje stanice technické kontroly záznamem do informačního systému technických prohlídek a do protokolu o technické prohlídce po provedení:
a) pravidelné technické prohlídky,
b) opakované technické prohlídky následující po pravidelné technické prohlídce, nebo
c) opakované technické prohlídky prováděné v rámci státního odborného dozoru, jsou-li výsledky odlišné od provedení bezprostředně předcházející prohlídky podle písmene a) nebo b).
 
§ 7a
Způsob vyznačení provedení technické prohlídky historického vozidla
(K § 48 odst. 7 zákona)
(1) Výsledek hodnocení technické způsobilosti historického vozidla vyznačuje stanice technické kontroly do informačního systému technických prohlídek, do protokolu o technické prohlídce historického vozidla a ručním zápisem do průkazu historického vozidla.
(2) Výsledek se zapisuje v části Informace o platném testování vozidla v rozsahu:
a) datum platnosti technické prohlídky historického vozidla,
b) číslo protokolu,
c) výsledek technické prohlídky a
d) otisk razítka stanice technické kontroly.
 
§ 8
Vzor kontrolní nálepky technické způsobilosti vozidla a způsob jejího vyplnění a umístění na tabulku s registrační značkou
(K § 53 odst. 2 zákona)
(1) Měsíc a rok provedení příští pravidelné technické prohlídky silničního vozidla se na kontrolní nálepce vyznačí perforací.
(2) Kontrolní nálepku technické způsobilosti vozidla perforuje a umisťuje podle výsledku technické prohlídky kontrolní technik stanice technické kontroly na zadní tabulku registrační značky při provádění
a) pravidelné technické prohlídky,
b) opakované technické prohlídky následující po pravidelné technické prohlídce, nebo
c) opakované technické prohlídky prováděné v rámci státního odborného dozoru, jsou-li výsledky odlišné od provedení bezprostředně předcházející prohlídky podle písmen a) a b).
(3) Vzor a umístění kontrolní nálepky na zadní tabulku registračních značek vozidel jsou uvedeny v příloze č. 3.
 
§ 9
Protokol o technické prohlídce
(K § 53 odst. 2 zákona)
Vzory protokolu o technické prohlídce a protokolu o samostatné evidenční kontrole jsou uvedeny v příloze č. 4.
 
§ 10
Záznamník závad
(K § 53 odst. 2 zákona)
Vzor záznamníku závad je uveden příloze č. 5 a vzor záznamníku závad pro měření emisí je uveden v příloze č. 22. Záznamník závad je vyplňován elektronicky nebo listinně.
 
§ 11
Forma a způsob předávání údajů správci informačního systému technických prohlídek
(K § 48a odst. 5 zákona)
(1) Stanice technické kontroly a stanice měření emisí prostřednictvím uživatelského rozhraní stanoveného správcem informačního systému technických prohlídek vkládají aktuální informace o prováděných technických prohlídkách a měření emisí. Komunikace v rámci informačního systému technických prohlídek probíhá prostřednictvím internetového připojení stanice technické kontroly a stanice měření emisí.
(2) Přístup k informačnímu systému technických prohlídek je zajištěn bezpečným způsobem prostřednictvím veřejné sítě internet šifrovaným komunikačním kanálem využívajícím moderní, standardizované a silné kryptografické metody a protokoly. Přístup oprávněných uživatelů je založen na přístupovém seznamu povolených neměnných adres jednoznačně identifikujících klientský počítač v síti internet (dále jen "pevné adresy"). Přístup přidělí správce systému pouze takové osobě, která absolvovala školení pro používání tohoto systému a je držitelem osvědčení obsluhy informačního systému technických prohlídek.
(3) Identifikace uživatelů se provádí v souladu se zákonem o elektronické identifikaci4) s úrovní záruky alespoň značná5).
(4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se nepoužijí pro stanice technické kontroly a stanice měření emisí, které provádí pouze technické prohlídky a měření emisí vozidel Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů a Bezpečnostní informační služby.
 
§ 12
Údaje předávané provozovatelem stanice technické kontroly
(K § 48a odst. 5 zákona)
(1) Provozovatel stanice technické kontroly předává do informačního systému technických prohlídek údaje
a) dokumentující přítomnost vozidla ve stanici technické kontroly, které jsou pořizovány v průběhu technické prohlídky a kterými jsou snímky vozidla z místa konání technické prohlídky na kontrolní lince stanice technické kontroly a ze stanoviště měření emisí, které musí obsahovat pohled na vozidlo zpředu a boku, na vozidlo zezadu a opačného boku, na identifikační číslo silničního vozidla (VIN) umístěné na karoserii nebo rámu, umístěný za čelním oknem a výrobní štítek vozidla s VIN, pokud je jimi vozidlo vybaveno, stav počítače ujeté vzdálenosti, údaje jsou v reálném čase ukládány do sběrného zařízení, které je propojeno s informačním systémem technických prohlídek a umožňuje přenos těchto snímků do systému,
b) o zahájení a provedení technické prohlídky, které se vkládají do systému automaticky pomocí čárových kódů přidělených kontrolnímu technikovi a konkrétnímu číslu protokolu prováděné technické prohlídky,
c) o vozidle, na kterém byla technická prohlídka provedena, o závadách zjištěných v průběhu technické prohlídky a o výsledku hodnocení technické způsobilosti, které se vkládají do informačního systému technických prohlídek automaticky prostřednictvím zápisu do aplikace na základě údajů zjištěných z dokumentace předkládané k provedení technické prohlídky, záznamníku závad vyplněného v průběhu provedení technické prohlídky a z výpisů z měřicích přístrojů pro provádění technických prohlídek a ze stanoviště měření emisí, a
d) o kontrolních technicích provádějících technické prohlídky za účelem přiřazení kontrolního technika k provozovně stanice technické kontroly.
(2) Provozovatel stanice technické kontroly neprodleně předá do informačního systému technických prohlídek údaje o zahájení nebo ukončení pracovního poměru kontrolního technika. Tyto údaje musí obsahovat jméno a datum narození kontrolního technika, číslo profesního osvědčení kontrolního technika, popřípadě číslo kontrolního technika určeného ke kontrole vozidel přepravujících nebezpečné věci z hlediska plnění požadavků stanovených mezinárodní smlouvou upravující mezinárodní silniční přepravu nebezpečných věcí2) (dále jen "kontrolní technik vozidel k přepravě nebezpečných věcí") nebo číslo kontrolního technika určeného k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích (dále jen "kontrolní technik typu K"), datum zahájení nebo ukončení pracovního poměru a určení provozovny, v níž technik pracuje, s uvedením evidenčního čísla provozovny. Upřesnění způsobu vkládání těchto údajů a údajů uvedených v odstavci 1 s ohledem na rozvoj informačního systému technických prohlídek a informačních technologií zveřejní ministerstvo ve Věstníku dopravy.
 
§ 13
Údaje předávané provozovatelem stanice měření emisí
(K § 48a odst. 5 zákona)
(1) Provozovatel stanice měření emisí předává do informačního systému technických prohlídek údaje
a) dokumentující přítomnost vozidel ve stanici měření emisí, které jsou pořizovány v průběhu měření emisí a kterými jsou snímky vozidla z místa konání měření emisí, které musí obsahovat pohled na vozidlo zpředu a boku, na vozidlo zezadu a opačného boku, na identifikační číslo silničního vozidla (VIN) umístěné na karoserii nebo rámu, umístěný za čelním oknem a výrobní štítek vozidla s VIN, pokud je jimi vozidlo vybaveno, stav počítače ujeté vzdálenosti, údaje jsou v reálném čase ukládány do sběrného zařízení, které je propojeno s informačním systémem technických prohlídek a umožňuje přenos těchto snímků do systému,
b) o zahájení a provedení měření emisí, které se vkládají do systému automaticky pomocí čárových kódů přidělených kontrolnímu technikovi a konkrétnímu číslu protokolu prováděného měření emisí,
c) o vozidle, na kterém bylo měření emisí, záznamníku závad vyplněného v průběhu měření emisí provedeno, a výsledcích měření zjištěných v průběhu měření emisí, záznamníku závad vyplněného v průběhu měření emisí, které se vkládají do informačního systému technických prohlídek automaticky prostřednictvím zápisu do aplikace na základě údajů zjištěných z dokumentace předkládané k provedení měření emisí, záznamníku závad vyplněného v průběhu měření emisí a z výpisů z měřicích přístrojů pro provádění měření emisí, záznamníku závad vyplněného v průběhu měření emisí,
d) o kontrolních technicích provádějících měření emisí za účelem přiřazení kontrolního technika k provozovně stanice měření emisí.
(2) Provozovatel stanice měření emisí neprodleně předá do informačního systému technických prohlídek údaje o zahájení nebo ukončení pracovního poměru kontrolního technika. Tyto údaje musí obsahovat jméno a datum narození kontrolního technika, číslo profesního osvědčení kontrolního technika, datum zahájení nebo ukončení pracovního poměru a určení provozovny, v níž technik pracuje, s uvedením evidenčního čísla provozovny. Upřesnění způsobu vkládání těchto údajů a údajů uvedených v odstavci 1 s ohledem na rozvoj informačního systému technických prohlídek a informačních technologií zveřejní ministerstvo ve Věstníku dopravy.
 
§ 13a
zrušen
 
ČÁST TŘETÍ
STANICE TECHNICKÉ KONTROLY
 
§ 14
Druhy stanic technické kontroly
(K § 54 odst. 12 zákona)
Stanice technické kontroly se dělí na
a) stanice technické kontroly pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií L, M
1
, N
1
, O
1
a O
2
(dále jen "stanice technické kontroly pro osobní automobily"),
b) stanice technické kontroly pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií M
2
, M
3
, N
2
, N
3
, O
1
, O
2
, O
3
a O
4
a zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, C, OT, R, S a Z (dále jen "stanice technické kontroly pro užitkové automobily"),
c) stanice technické kontroly kombinované pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií L, M
1
, M
2
, M
3
, N
1
, N
2
, N
3
, O
1
, O
2
, O
3
a O
4
a zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, C, OT, R, S a Z (dále jen "stanice technické kontroly kombinovaná pro osobní a užitkové automobily"),
d) stanice technické kontroly pro zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, C, OT, R, S a Z (dále jen "stanice technické kontroly pro traktory"),
e) stanice technické kontroly pro osobní automobily rozšířená o provádění technických prohlídek zvláštních vozidel kategorií T, C, OT, R, S a Z.
 
§ 15
Způsob výpočtu kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek
(K § 54 odst. 4 zákona)
(1) Způsob výpočtu kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek je uveden v příloze č. 6.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije pro stanice technické kontroly, které provádí pouze technické prohlídky vozidel Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů a Bezpečnostní informační služby.
 
§ 16
Požadavky na přístroje a další technické zařízení a programové vybavení k provádění technických prohlídek
(K § 54 odst. 12 zákona)
(1) Stanice technické kontroly pro osobní automobily musí být k provádění technické prohlídky vybavena těmito přístroji a zařízeními:
a) přístrojem na kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách s možností huštění (dále jen "hustič pneumatik"),
b) zařízením na kontrolu vůlí nápravy,
c) přístrojem na kontrolu geometrie řízené nápravy,
d) zařízením na kontrolu házivosti kol,
e) přístrojem na kontrolu seřízení světlometů,
f) válcovou zkušebnou brzd,
g) přístrojem na zjišťování přítomnosti uhlovodíkového plynu,
h) zvedákem do pracovní jámy ke zdvižení nápravy vozidla,
i) zařízením na kontrolu zapojení zásuvky tažného zařízení,
j) zařízením na měření opotřebení spojovacích zařízení vozidel pro osobní automobily,
k) zařízením na měření prostupu světla,
l) přístrojem na měření hloubky dezénu pneumatik,
m) hlukoměrem,
n) zařízením k připojení elektronického rozhraní vozidla,
o) přístrojem na měření otáček motoru,
p) přístrojem na měření teploty motoru,
q) přístrojem pro měření emisí výfukových plynů zážehových motorů schváleného typu,
r) přístrojem k měření kouřivosti vznětových motorů (opacimetr) schváleného typu,
s) přístrojem pro kontrolu funkce řídicích jednotek emisního systému zážehového motoru a komunikaci s nimi (tester řídicích systémů zážehového motoru),
t) testerem řídicích systémů vznětového motoru a
u) testerem řídicích systémů plynového pohonu.
(2) Stanice technické kontroly pro užitkové automobily musí být k provádění technické prohlídky vybavena přístroji a zařízeními podle odstavce 1 a dále těmito přístroji:
a) soupravou tlakoměrů pro kontrolu vzduchových soustav vozidel (dále jen "tlakoměr"),
b) decelerometrem,
c) zařízením na měření opotřebení spojovacích zařízení vozidel pro užitkové automobily a traktory,
d) časoměrným zařízením,
e) zařízením pro určení hodnoty zatížení na kolo/nápravu pro stanovení zatížení nápravy (dále jen "váhy").
(3) Stanice technické kontroly pro traktory musí být vybavena těmito přístroji:
a) decelerometrem,
b) tlakoměrem,
c) zařízením na kontrolu zapojení zásuvky tažného zařízení,
d) zařízením na měření opotřebení spojovacích zařízení vozidel pro traktory,
e) časoměrným zařízením,
f) zařízením k připojení elektronického rozhraní vozidla,
g) technickým a programovým vybavením stanice vztahující se k provádění měření emisí, vyjma přístrojů k měření emisí vozidel poháněných motory na pohon plynným palivem a
h) přístroji a zařízeními podle odstavce 1 písm. b), e), f), g), h), l) a m) a odstavce 2 písm. e), v případě provádění technických prohlídek zvláštních vozidel kategorie T nebo R s konstrukční rychlostí převyšující 40 km.h
-1
a celkovou hmotností převyšující 3 500 kg.
(4) Stanice technické kontroly musí být dále vybavena
a) zařízením pro kontinuální odsávání výfukových plynů po celé délce linky,
b) zdrojem stlačeného vzduchu ve stanici pro osobní automobily s tlakem nejméně 0,6 MPa a ve stanici pro užitkové automobily s tlakem nejméně 1,0 MPa,
c) montážní lampou do pracovní jámy,
d) odpovídajícím osvětlením pracoviště, větráním a vytápěním,
e) hardwarovým a softwarovým vybavením umožňujícím využívání informačního systému technických prohlídek,
f) zařízením umožňujícím elektronickou komunikaci prostřednictvím dálkového přístupu a
g) na jednotlivých kontrolních stáních kontrolní linky stanice technické kontroly seznamy jednotlivých kontrolních úkonů, které se na kontrolním stání provádí.
(5) Stanice technické kontroly musí být dále vybavena základním povinným technickým zařízením a programovým vybavením, kterým je
a) osobní počítač,
b) spolehlivé a dostatečně rychlé připojení do veřejné sítě internet s pevnou adresou, která bude evidována v seznamu povolených pevných adres oprávněných klientských počítačů jednotlivých stanic technické kontroly,
c) předepsané programové vybavení pro bezpečný přístup do informačního systému technických prohlídek pomocí technologie virtuálních privátních sítí využívající silné standardizované kryptografické algoritmy a protokoly,
d) pro měření emisí vozidel s neřízenými emisními systémy musí mít k dispozici potřebné technické podklady pro jejich seřizování a opravy všech značek a typů vozidel s neřízenými emisními systémy, u nichž provádí měření emisí,
e) pro měření emisí vozidel s řízenými emisními systémy musí mít k dispozici potřebné podklady všech značek a typů vozidel s řízenými systémy, včetně přístrojové techniky pro kontrolu funkce řízeného emisního systému včetně jejího propojení s vozidlem a dokumentací, která stanoví postupy komunikace s řídící jednotkou systému a způsob vyhledávání závad, u nichž provádí měření emisí.
(6) Stanice technické kontroly, která provádí pouze technické prohlídky vozidel Ministerstva vnitra, Ministerstva obrany, Policie České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů a Bezpečnostní informační služby, nemusí být vybavena přístroji a zařízeními k měření emisí vozidel poháněných motory na pohon plynným palivem.
(7) Přístroje uvedené v odstavcích 1 až 3 musí být schváleného typu s výjimkou přístroje uvedeného v odstavci 1 písm. s) až u), v případě přístrojů určených pro vozidla bez OBD, v odstavci 2 písm. a) a v odstavci 3 písm. b). Přístroje a zařízení používané k technické prohlídce musí splňovat základní charakteristiky uvedené v příloze č. 7. Přístroje používané k provádění technických prohlídek vozidel jsou pracovními měřidly nestanovenými (dále jen "pracovní měřidla"6)). Hustiče pneumatik uvedené do provozu po dni 17. srpna 2000 jsou pracovními měřidly stanovenými (dále jen "stanovená měřidla"7)).
 
§ 17
Požadavky na stavební uspořádání potřebné pro výkon činnosti stanice technické kontroly
(K § 54 odst. 12 zákona)
(1) Kontrolní linka stanice technické kontroly pro osobní automobily musí být průjezdná a musí mít tyto minimální rozměry:
a) šířka linky ...................... 5,0 m,
b) světlá výška linky ............... 3,5 m,
c) světlá šířka vrat ................ 3,0 m.
(2) Kontrolní linka stanice technické kontroly pro užitkové automobily musí být průjezdná a musí mít tyto minimální rozměry:
a) šířka linky ...................... 6,0 m,
b) světlá výška linky ............... 4,5 m,
c) světlá šířka vrat ................ 4,5 m.
(3) Stanice technické kontroly musí mít dále tyto prostory:
a) kancelář příjmu,
b) kancelář vedoucího,
c) místnost pro kontrolní techniky, kdy plocha místnosti odpovídá 5 m
2
na každé kontrolní stání kontrolní linky stanice technické kontroly,
d) čekárnu pro návštěvníky navazující na kancelář příjmu,
e) sociální zařízení pro pracovníky a návštěvníky stanice technické kontroly,
f) parkovací plochy pro vozidla přistavovaná k technické prohlídce a pro vozidla, která již technickou prohlídku absolvovala; celková potřebná kapacita těchto parkovišť je pro každou kontrolní linku stanice technické kontroly pro osobní automobily nejméně 8 vozidel a pro každou kontrolní linku stanice technické kontroly pro užitkové automobily nejméně 3 osmnáctimetrové soupravy a 2 dvanáctimetrová vozidla,
g) zastřešený prostor (přístřešek) o délce minimálně 15 m a šířce minimálně 3,5 m pro provádění kontrolních úkonů na stojícím vozidle, v případě stanice technické kontroly pro traktory,
h) vnitřní komunikace v areálu stanice technické kontroly, které musí umožňovat bezpečný a plynulý provoz, a
i) areál stanice technické kontroly musí mít vjezd a výjezd z veřejně přístupné pozemní komunikace.
(4) Uspořádání jednotlivých pracovišť i celého areálu stanice technické kontroly musí umožnit dodržení předepsaných technologických postupů technické prohlídky a odpovídat kromě požadavků na pracoviště a pracovní prostředí8) stanovených jiným právním předpisem také obsahu technických norem uvedených v příloze č. 8 pro
a) parkovací plochy,
b) vnitřní komunikace,
c) příjezdové a výjezdové prostory na kontrolní linku,
d) pracovní jámu pro kontrolní úkony na spodku vozidla,
e) podlahy pracovišť na kontrolu seřízení světlometů a na kontrolu geometrie přední nápravy a
f) podlahy na kontrolních linkách musí mít bezprašný a snadno udržovatelný povrch.
(5) Před zahájením provozu musí být stanice technické kontroly označena způsobem stanoveným v příloze č. 9.
(6) Stanoviště měření emisí musí být stavebně uspořádáno tak, aby umožňovalo provádění měření emisí vozidel v rozsahu pro příslušný druh stanice technické kontroly uvedeném v oprávnění k provozování stanice technické kontroly. Pracoviště měření emisí musí být stavebně odděleno a musí být situováno mimo kontrolní linku stanice technické kontroly. Stanoviště měření emisí musí být dále vybaveno
a) zařízením na odsávání výfukových plynů, větráním a vytápěním,
b) hardwarovým a softwarovým vybavením umožňujícím využívání informačního systému technických prohlídek,
c) zařízením umožňujícím elektronickou komunikaci prostřednictvím dálkového přístupu,
d) kontrolní jámou nebo zvedákem na vozidlo, popřípadě jiným technickým zařízením nebo technologií umožňující kontrolu palivového a výfukového systému,
e) ochozem nebo rampou k přístupu na střechu vozidla v případě stanice měření emisí kategorie vozidel M
3
, popřípadě jiným technickým zařízením nebo technologií umožňující kontrolu střechy vozidla kategorie M
2
a M
3
poháněná NG.
(7) Stanoviště měření emisí nemusí být součástí areálu stanice technické kontroly, ale musí být zřízeno v katastrálním území obce, v níž je provozována stanice technické kontroly. V takovém případě však musí mít prostory splňující podmínky pro měření emisí a odpovídající obsahu technických norem uvedených v příloze č. 8 a musí být označeno způsobem stanoveným v příloze č. 9.
 
§ 18
Způsob metrologického zajištění
(K § 54 odst. 12 zákona)
Zásady práce s měřidly a lhůty jejich kalibrace nebo ověřování stanoví "Metrologický řád stanic technické kontroly" uvedený v příloze č. 10.
 
§ 19
Způsob ověření plnění podmínek k provozování stanice technické kontroly a požadavky na vnitřní organizační strukturu, systém vnitřní kontroly a systém řízení jakosti pro provádění technických prohlídek ve stanici technické kontroly
(K § 57 odst. 5 zákona)
(1) Plnění podmínek k provozování stanice technické kontroly se ověří
a) protokoly o kalibraci měřidel,
b) protokolem o závěrečné expertize vypracovaný osobou pověřenou ministerstvem,
c) výsledkem metrologické kontroly,
d) kopiemi profesních osvědčení kontrolních techniků a
e) kopií kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu v případě nové stavby stanice technické kontroly nebo změny stavby provedené za účelem užívání stavby k provádění technických prohlídek.
(2) Vnitřní organizační struktura popisuje vztah nadřízenosti a podřízenosti podle funkčních míst. Vnitřní organizační struktura musí být provedena srozumitelnou formou. Konkrétně musí být jmenovitě uvedeno, kdo z pracovníků stanice technické kontroly vykonává jednotlivá funkční místa a funkční role.
(3) Systém vnitřní kontroly stanovuje základní požadavky na provádění a rozsah kontroly prováděné pracovníky stanice technické kontroly. Z popisu systému vnitřní kontroly musí být zřejmé, kdo kontrolu provádí, četnost, se kterou se kontroly provádí, minimální obsah kontroly a obsah zprávy o provedené kontrole.
(4) Systém řízení jakosti je popsán v základním dokumentu systému řízení jakosti s názvem "Příručka jakosti". Systém řízení jakosti popsaný v Příručce jakosti obsahuje minimálně tato organizační opatření:
a) popis vnitřní organizační struktury,
b) popis informačního systému stanic technické kontroly,
c) popis vedených evidencí a
d) popis systému vnitřní kontroly.
(5) Příručka je základním souhrnným dokumentem, který popisuje systém řízení jakosti ve stanici technické kontroly, a to formou písemných pravidel a postupů v rámci řešené oblasti. Minimální obsah příručky je tvořen následujícími kapitolami:
1. Účel, obsah a údaje o stavu revizí kapitol.
2. Vnitřní organizační struktura a odpovědnosti.
3. Předávání informací.
4. Vedené evidence.
5. Systém vnitřní kontroly.
6. Nápravná opatření.
(6) Doporučenou podobu popisu vnitřní organizační struktury, systému vnitřní kontroly a systému řízení jakosti pro provádění technických prohlídek zveřejní ministerstvo ve Věstníku dopravy.
 
§ 20
Náležitosti zprávy o výsledku vnitřní kontroly
(K § 58 odst. 3 zákona)
(1) Zpráva o výsledku vnitřní kontroly obsahuje
a) nadpis "Zpráva o výsledku vnitřní kontroly",
b) uvedení údajů, za jaké období je vypracována,
c) označení provozovatele a provozovny stanice technické kontroly,
d) druhy prováděných kontrol v rámci vnitřního kontrolního systému, zejména
1. provozování stanice technické kontroly v rozsahu uděleného oprávnění,
2. oblast platnosti osvědčení,
3. zabezpečení provádění technických prohlídek,
4. oblasti používání přístrojů a zařízení,
5. bezpečnosti při provádění technické prohlídky,
6. aktuálnost předepsaných systémů ve stanici technické kontroly a
7. uvedení nápravných opatření v případě zjištěných závad při vnitřní kontrole,
e) uvedení osoby zpracovatele,
f) datum a místo vypracování a
g) otisk razítka provozovny stanice technické kontroly a podpis osoby odpovědné za vypracování této zprávy o výsledku vnitřní kontroly.
(2) Doporučená podoba zprávy o výsledku vnitřní kontroly je uvedena v příloze č. 11.
 
ČÁST ČTVRTÁ
STANICE MĚŘENÍ EMISÍ
 
§ 21
Druhy stanic měření emisí
(K § 63 odst. 5 zákona)
(1) Stanice měření emisí je pracoviště specializované na měření emisí vozidel a dělí se podle druhu motoru na
a) stanice měření emisí pro vozidla poháněná zážehovými motory,
b) stanice měření emisí pro vozidla poháněná vznětovými motory a
c) stanice měření emisí pro vozidla poháněná motory upravenými na pohon zkapalněným ropným plynem nebo stlačeným zemním plynem.
(2) Rozsah povolení k měření emisí vozidel je dán kategoriemi vozidel M
1
, M
2
, M
3
, N
1
, N
2
, N
3
, T, C a Z.
 
§ 22
Přístroje, technická zařízení a programové vybavení nezbytné k řádnému provádění měření emisí a souvisejících úkonů
(K § 63 odst. 5 zákona)
(1) Stanice měření emisí pro vozidla poháněná zážehovými motory musí být vybavena přístroji a zařízeními podle § 16 odst. 1 písm. o), p) a q) a v případě stanice měření emisí měřící emise motorů vozidel s řízeným emisním systémem i přístrojem podle § 16 odst. 1 písm. s).
(2) Stanice měření emisí pro vozidla poháněná vznětovými motory musí být vybavena přístroji a zařízeními podle § 16 odst. 1 písm. o), p) a r) a v případě stanice měření emisí měření emise motorů vozidel s řízeným emisním systémem i přístrojem podle § 16 odst. 1 písm. t).
(3) Stanice měření emisí pro vozidla poháněná motory na pohon plynným palivem, například LPG, NG, vodík (H
2
), musí být v závislosti na druhu motoru (zážehový, vznětový) vybavena přístroji podle odstavce 1 nebo 2 a dále podle § 16 odst. 1 písm. g) a u).
(4) Přístroje a zařízení používané ve stanici měření emisí musí umožňovat měření emisí. Měřicí zařízení musí být metrologicky navázané.
(5) Stanice měření emisí, která má základní povinné technické vybavení pro měření emisí vozidel s neřízenými emisními systémy, může měřit emise všech značek a typů vozidel s neřízenými emisními systémy, pro něž má k dispozici potřebné technické podklady pro jejich seřizování a opravy.
(6) Měření emisí u vozidel s řízenými emisními systémy může provádět stanice měření emisí všech značek a typů vozidel, pro něž má k dispozici potřebné technické podklady pro jejich seřizování a opravy, a je zároveň vybavena přístrojovou technikou pro kontrolu funkce řízeného emisního systému včetně jejího propojení s vozidlem a dokumentací, která stanoví postupy komunikace s řídící jednotkou systému a způsob vyhledávání závad.
(7) Před zahájením provozu stanice měření emisí zabezpečí její provozovatel kalibraci měřidel, vyhotoví popis vnitřní organizační struktury a systému vnitřní kontroly pro zajištění měření emisí.
 
§ 22a
Způsob ověření plnění podmínek k provozování stanice měření emisí
(K § 63 odst. 5 zákona)
Plnění podmínek k provozování stanice měření emisí se ověří
a) protokoly o kalibraci měřidel,
b) protokolem o závěrečné expertize vypracovaným osobou pověřenou ministerstvem,
c) výsledkem metrologické kontroly,
d) kopiemi profesních osvědčení kontrolních techniků a
e) kopií kolaudačního rozhodnutí nebo kolaudačního souhlasu v případě nové stavby stanice měření emisí nebo změny stavby provedené za účelem užívání stavby k provádění měření emisí.
 
§ 23
Náležitosti vnitřní organizační struktury a systému vnitřní kontroly ve stanici měření emisí
(K § 63 odst. 5 zákona)
(1) Vnitřní organizační struktura popisuje vztah nadřízenosti a podřízenosti podle funkčních míst. Vnitřní organizační struktura musí být provedena srozumitelnou formou. Konkrétně musí být jmenovitě uvedeno, kdo z pracovníků stanice měření emisí vykonává jednotlivá funkční místa a funkční role.
(2) Systém vnitřní kontroly stanovuje základní požadavky na provádění a rozsah kontroly prováděné pracovníky stanice měření emisí. Z popisu systému vnitřní kontroly musí být zřejmé, kdo kontrolu provádí, četnost, se kterou se kontroly provádí, minimální obsah kontroly a obsah zprávy o provedené kontrole.
(3) Systém vnitřní kontroly je popsán v základním dokumentu s názvem "Příručka pro zajištění měření emisí" a obsahuje minimálně tato organizační opatření:
a) popis vnitřní organizační struktury,
b) popis informačního systému stanic měření emisí,
c) popis vedených evidencí a
d) popis systému vnitřní kontroly.
(4) Příručka je základním souhrnným dokumentem, který popisuje systém řízení pro zajištění měření emisí ve stanici měření emisí, a to formou písemných pravidel a postupů v rámci řešené oblasti. Minimální obsah příručky je tvořen následujícími kapitolami:
1. Účel, obsah a údaje o stavu revizí kapitol.
2. Vnitřní organizační struktura a odpovědnosti.
3. Předávání informací.
4. Vedené evidence.
5. Systém vnitřní kontroly.
6. Nápravná opatření.
(5) Doporučenou podobu popisu vnitřní organizační struktury a systému vnitřní kontroly pro zajištění měření emisí zveřejní ministerstvo ve Věstníku dopravy.
 
§ 24
Protokol o měření emisí
(K § 53 odst. 2 zákona)
Vzory protokolů o měření emisí jsou uvedeny v příloze č. 12.
 
§ 25
Stavební uspořádání nebytových prostor umožňující provozování stanice měření emisí
(K § 63 odst. 5 zákona)
(1) Stanice měření emisí musí mít pro své provozování prostory splňující podmínky pro měření emisí a odpovídající obsahu technických norem uvedených v příloze č. 8.
(2) Stanoviště měření emisí musí být stavebně uspořádáno tak, aby splňovalo požadavky s ohledem na rozsah provádění měření emisí vozidel, který je uveden v povolení k provozování stanice měření emisí podle kategorie vozidel.
(3) Stanoviště měření emisí musí být vybaveno
a) zařízením na odsávání výfukových plynů, větráním a vytápěním,
b) hardwarovým a softwarovým vybavením umožňujícím využívání informačního systému technických prohlídek,
c) zařízením umožňujícím elektronickou komunikaci prostřednictvím dálkového přístupu,
d) kontrolní jámou nebo zvedákem na vozidlo, popřípadě jiným technickým zařízením nebo technologií umožňující kontrolu palivového a výfukového systému,
e) ochozem nebo rampou k přístupu na střechu vozidla v případě stanice měření emisí kategorie vozidel M3, popřípadě jiným technickým zařízením nebo technologií umožňující kontrolu střechy vozidla kategorie M2 a M3 poháněná NG.
(4) Před zahájením provozu musí být stanice měření emisí označena způsobem stanoveným v příloze č. 13.
 
ČÁST PÁTÁ
KONTROLNÍ TECHNIK
 
§ 26
Rozsah a obsah odborných znalostí a způsob provádění výuky v základním a prohlubovacím kurzu k získání a prohlubování odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek
(K § 62 odst. 3 zákona)
(1) Rozsah a způsob provádění výuky v základním a prohlubovacím kurzu k získání odborných znalostí kontrolního technika obsahuje učební osnova základního a prohlubovacího kurzu, která je uvedena v příloze č. 14.
(2) Cílem výuky teoretické přípravy a praktického výcviku základního kurzu je seznámit kontrolní techniky
a) s organizací technických prohlídek, sítí stanic technické kontroly a rámcově se systémem řízení této sítě,
b) s odpovědností kontrolního technika a s právními a ekonomickými důsledky jeho činnosti,
c) s vlivem změn technického stavu vozidla na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, na životní prostředí a ekonomiku provozu vozidla,
d) s vlivem změn technického stavu motoru vozidla a jeho příslušenství na životní prostředí a ekonomiku vozidla,
e) s konstrukcí a funkcí diagnostických zařízení s cílem naučit kontrolní techniky tato zařízení používat pro ověřování funkce a zjišťování technického stavu ústrojí vozidla, motoru a jeho příslušenství,
f) se zásadami schvalování a registrace vozidel,
g) s praktickým výkonem kontrolní činnosti na kontrolních linkách pro jednotlivé druhy vozidel včetně měření emisí vozidel a se správným hodnocením zjišťovaného technického stavu vozidla,
h) s organizací metrologie v České republice a v síti stanic technické kontroly s cílem naučit kontrolní techniky činnostem, které jsou nutné pro zajištění správnosti měřidel a měření, a
i) s vedením agendy spojené s činností stanice technické kontroly.
(3) Cílem prohlubovacího kurzu je seznámit kontrolní techniky
a) s novými poznatky o konstrukci, provedení, s typickými závadami konstrukčních celků a emisních systémů kontrolovaných vozidel a vozidel nově zaváděných do provozu,
b) s novými postupy pro kontrolu technického stavu a měření emisí kontrolovaných vozidel,
c) s novými přístroji a pomůckami a jejich využitím v podmínkách stanice technické kontroly,
d) s novou diagnostickou technikou a možnostmi jejího využívání v podmínkách měření emisí,
e) s novými mezinárodními a národními předpisy, které se vztahují k činnosti stanice technické kontroly, a
f) se závadami v činnosti stanic technické kontroly a kontrolních techniků zjištěnými při výkonu státního odborného dozoru.
 
§ 27
Organizování a hodnocení závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek a zkoušky odborné způsobilosti kontrolního technika před zkušební komisí
(K § 62 odst. 3 zákona)
(1) Závěrečnou zkouškou odborné způsobilosti prokazuje kontrolní technik znalosti odpovídající cílům základního a prohlubovacího kurzu podle § 26 odst. 2 a 3.
(2) Závěrečná zkouška odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek v základním kurzu se skládá z písemného testu, praktické a ústní zkoušky.
(3) Závěrečná zkouška odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek v prohlubovacím kurzu se skládá z písemného testu.
(4) Písemným testem prokazuje kontrolní technik znalosti
a) právních předpisů upravujících činnost stanice technické kontroly, provádění technické prohlídky, kontroly a hodnocení technického stavu vozidla, podmínek provozu vozidel na pozemních komunikacích,
b) základního technického názvosloví a agendy spojené s činností stanice technické kontroly,
c) metrologického zabezpečení v České republice a ve stanici technické kontroly,
d) konstrukce, obsluhy a údržby měřidel a technologických zařízení používaných při technické prohlídce,
e) vlivu změn technického stavu vozidla na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, na životní prostředí a ekonomiku provozu vozidla,
f) vlivu změn technického stavu motoru vozidla a jeho příslušenství na životní prostředí a ekonomiku vozidla,
g) konstrukce a funkce diagnostických zařízení,
h) zásad schvalování a registrace vozidel,
i) o nových poznatcích týkajících se konstrukce, provedení, typických závad konstrukčních celků a emisních systémů kontrolovaných vozidel a vozidel nově zaváděných do provozu,
j) o nových postupech pro kontrolu technického stavu a měření emisí kontrolovaných vozidel,
k) nových přístrojů, pomůcek a jejich využití v podmínkách stanice technické kontroly,
l) o nové diagnostické technice a možnostech jejího využívání v podmínkách stanice měření emisí,
m) o nových mezinárodních a národních předpisech, které se vztahují k činnosti stanice technické kontroly a stanice měření emisí, a
n) závad v činnosti stanic technické kontroly, stanic měření emisí a kontrolních techniků zjištěných při výkonu státního odborného dozoru.
(5) Praktickou a ústní zkouškou prokazuje kontrolní technik znalosti a dovednosti při používání měřidel a technologických zařízení se zaměřením na správnost vyhodnocení měření a praktického provádění technické prohlídky na kontrolní lince a na stanovišti měření emisí a na správné hodnocení technického stavu vozidla.
(6) Postup při závěrečné zkoušce odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek je uveden v příloze č. 15.
 
§ 28
Rozsah a obsah odborných znalostí a způsob provádění výuky v základním a prohlubovacím kurzu k získání a prohlubování odborné způsobilosti kontrolního technika, jehož oprávnění k provádění technických prohlídek je omezeno na měření emisí vozidel
(K § 62 odst. 3 zákona)
(1) Rozsah a způsob provádění výuky v základním a prohlubovacím kurzu k získání odborných znalostí kontrolního technika, jehož oprávnění k provádění technických prohlídek je omezeno na měření emisí vozidel, obsahuje učební osnova základního a prohlubovacího kurzu, která je uvedena v příloze č. 16.
(2) Cílem základního kurzu je seznámit kontrolního technika
a) se systémem technických prohlídek vozidel, s organizací měření emisí jako součásti technické prohlídky, sítí stanic technické kontroly a stanic měření emisí a rámcově se systémem řízení těchto sítí,
b) s odpovědností kontrolního technika a s právními a ekonomickými důsledky jeho činnosti,
c) se zásadami schvalování vozidel a motorů z hlediska emisí výfukových plynů, registrace vozidel,
d) s vlivem změn technického stavu motoru a jeho příslušenství na životní prostředí a ekonomiku provozu,
e) s konstrukcí a funkcí diagnostických zařízení s cílem naučit kontrolního technika tato zařízení používat pro ověřování funkce a zjišťování technického stavu ústrojí vozidla, motoru a jeho příslušenství,
f) s praktickým výkonem měření emisí a se správným hodnocením zjišťovaného technického stavu motoru a jeho příslušenství, včetně způsobu vkládání údajů týkajících se zahájení a výsledku měření emisí v informačním systému technických prohlídek,
g) s organizací metrologie v České republice a v síti stanic měření emisí s cílem naučit kontrolního technika činnostem, které jsou nutné pro zajištění metrologického pořádku ve stanici měření emisí, a
h) s vedením agendy spojené s činností stanice měření emisí.
(3) Cílem prohlubovacího kurzu je seznámit kontrolního technika, jehož oprávnění k provádění technických prohlídek je omezeno na měření emisí vozidel,
a) s novými poznatky o konstrukci, provedení, typických závadách emisních systémů kontrolovaných vozidel a vozidel nově zaváděných do provozu,
b) s novými metodickými postupy pro měření emisí kontrolovaných vozidel,
c) s novou diagnostickou technikou a možnostmi jejího využívání v podmínkách stanice měření emisí,
d) s novými mezinárodními a národními předpisy, které se vztahují k činnosti stanice měření emisí, a
e) se závadami v činnosti stanic měření emisí zjištěnými při výkonu státního odborného dozoru.
 
§ 29
Organizování a hodnocení závěrečné zkoušky odborné způsobilosti kontrolního technika, jehož oprávnění k provádění technických prohlídek je omezeno na měření emisí vozidel
(K § 62 odst. 3 zákona)
(1) Závěrečnou zkouškou odborné způsobilosti prokazuje kontrolní technik, jehož oprávnění bude omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel, znalosti odpovídající cílům základního a prohlubovacího kurzu podle § 28 odst. 2 a 3.
(2) Závěrečná zkouška odborné způsobilosti k měření emisí v základním kurzu se skládá z písemného testu, praktické a ústní zkoušky.
(3) Závěrečná zkouška z odborné způsobilosti k provádění měření emisí v prohlubovacím kurzu se skládá z písemného testu.
(4) Postup při závěrečné zkoušce odborné způsobilosti k měření emisí je uveden v příloze č. 17.
 
§ 30
Vzor tiskopisu profesního osvědčení kontrolního technika
(K § 60 odst. 5 zákona)
Vzory profesního osvědčení kontrolního technika k provádění technických prohlídek a profesního osvědčení kontrolního technika, jehož oprávnění k provádění technických prohlídek je omezeno na měření emisí vozidel, jsou uvedeny v příloze č. 18.
 
ČÁST ŠESTÁ
TECHNICKÉ PROHLÍDKY VOZIDEL URČENÝCH K PŘEPRAVĚ NEBEZPEČNÝCH VĚCÍ
 
§ 31
Způsob a rozsah pokrytí území České republiky činnostmi stanic technické kontroly provádějících technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí a základní technické vybavení nezbytné pro provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí
(K § 59b odst. 8 zákona)
(1) V každém správním obvodu kraje může být zřízena alespoň jedna provozovna stanice technické kontroly vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí.
(2) Způsob pokrytí území České republiky činnostmi stanic technické kontroly provádějících technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí se určí na základě posouzení počtu skutečně provedených technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí ve stávajících stanicích technické kontroly určených k technickým prohlídkám vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí v příslušném kraji, kde má být nově uvažovaná stanice technické kontroly provádějící technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí provozována, a upraveného počtu technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí vypočítaný z průměru celkového počtu skutečně provedených technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí na území České republiky za období předchozích pěti kalendářních let.
(3) Rozsah pokrytí správního obvodu kraje je překročen, je-li počet skutečně provedených technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí ze všech stanic technické kontroly určených k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí kraji, kde má být nově uvažovaná stanice technické kontroly vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí provozována, vyšší než 25 % z upraveného počtu technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí vypočítaný z průměru celkového počtu skutečně provedených technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí na území České republiky za období předchozích pěti kalendářních let ze všech provedených technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí na území České republiky.
(4) Stanice technické kontroly provádějící technické prohlídky vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí musí být vybavena tímto základním technickým vybavením nezbytným k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí:
a) základní technickou dokumentací týkající se konstrukce vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí a
b) přístroji a zařízeními pro provádění technických prohlídek ve stanici technické kontroly podle § 16 této vyhlášky.
 
§ 32
Rozsah odborných znalostí a učební osnova výuky teoretické přípravy a praktického výcviku k získání a prohlubování odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí
(K § 59b odst. 8 zákona)
(1) Rozsah odborných znalostí kontrolního technika k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí obsahuje učební osnova základního a prohlubovacího kurzu, která je uvedena v příloze č. 19.
(2) Cílem výuky teoretické přípravy a praktického výcviku základního kurzu je seznámit kontrolní techniky vozidel k přepravě nebezpečných věcí
a) s ustanoveními právních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí2),
b) s právními předpisy, které se týkají druhů dopravních prostředků určených k přepravě nebezpečných věcí, požadavky na konstrukci a schvalování těchto vozidel a odpovědností kontrolního technika a s právními a ekonomickými důsledky jeho činnosti,
c) s vlivem změn technického stavu vozidla na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, na životní prostředí a ekonomiku provozu vozidla,
d) s praktickým výkonem kontrolní činnosti na kontrolních linkách pro jednotlivé druhy vozidel a se správným hodnocením zjišťovaného technického stavu vozidla,
e) se značením těchto vozidel a dokladů předepsaných pro provoz a schvalování technické způsobilosti a
f) s vedením agendy spojené s činností stanice technické kontroly provozující kontrolu technického stavu vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí.
(3) Cílem prohlubovacího kurzu je seznámit kontrolní techniky vozidel k přepravě nebezpečných věcí
a) s novými předpisy v oblasti požadavků na konstrukci a označení dopravních prostředků a schvalování technické způsobilosti vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí a
b) s novými poznatky o konstrukci, provedení, s typickými závadami konstrukčních celků kontrolovaných vozidel a vozidel nově zaváděných do provozu určených k přepravě nebezpečných věcí.
(4) Cílem mimořádného kurzu je seznámit kontrolní techniky vozidel k přepravě nebezpečných věcí se změnou Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)2), ke které došlo mimo pravidelný dvouletý cyklus změn.
 
§ 33
Organizování a hodnocení závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí a zkušební řád
(K § 59b odst. 8 zákona)
(1) Závěrečnou zkouškou odborné způsobilosti prokazuje kontrolní technik vozidel k přepravě nebezpečných věcí znalosti odpovídající cílům základního a prohlubovacího kurzu podle § 32 odst. 2 a 3.
(2) Závěrečná zkouška odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí se skládá z písemného testu a ústní zkoušky.
(3) Písemným testem prokazuje kontrolní technik vozidel k přepravě nebezpečných věcí znalosti
a) právních předpisů upravujících přepravu nebezpečných věcí2), upravujících všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů, provádění technické prohlídky, kontroly a hodnocení technického stavu vozidla určeného k přepravě nebezpečných věcí a podmínek provozu těchto vozidel na pozemních komunikacích a
b) právních předpisů upravujících a týkajících se dopravních prostředků a předmětů určených k přepravě nebezpečných věcí, požadavků na konstrukci a schvalování těchto vozidel, základního technického názvosloví a agendy spojené s činností stanice technické kontroly.
(4) Ústní zkouškou prokazuje kontrolní technik vozidel k přepravě nebezpečných věcí znalosti a dovednosti při používání měřidel a technologických zařízení se zaměřením na správnost vyhodnocení měření a praktického provádění technické prohlídky na kontrolní lince a na správné hodnocení technického stavu vozidla a se zaměřením na konkrétní druhy dopravních prostředků z hlediska jejich konstrukce a použití, značení těchto vozidel, dokladů předepsaných pro provoz a schvalování technické způsobilosti.
(5) Postup při závěrečné zkoušce odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí je uveden v příloze č. 20.
(6) Vzor profesního osvědčení kontrolního technika vozidel k přepravě nebezpečných věcí k provádění technických prohlídek vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí je uveden v příloze č. 21.
 
ČÁST SEDMÁ
ZKUŠEBNÍ STANICE
 
§ 33a
Druhy zkušebních stanic
(K § 72 odst. 6 zákona)
Zkušební stanice se dělí na
a) zkušební stanice pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií L, M
1
, N
1
, O
1
a O
2
,
b) zkušební stanice pro silniční motorová a přípojná vozidla kategorií M
2
, M
3
, N
2
, N
3
, O
1
, O
2
, O
3
a O
4
a zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, C, R, S a Z,
c) zkušební stanice pro zvláštní motorová a přípojná vozidla kategorií T, C, R, S a Z,
d) zkušební stanice kombinované pro motorová a přípojná vozidla podle písmen a), b) a c) v různých kombinacích podle kategorie vozidel,
e) zkušební stanice kombinované pro motorová a přípojná vozidla podle písmen a) a b) v různých kombinacích podle kategorie vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí podle mezinárodní smlouvy upravující mezinárodní silniční přepravu nebezpečných věcí2).
 
§ 33b
Způsob získání odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích
(K § 72 odst. 6 zákona)
(1) Způsob získání odborných znalostí kontrolního technika typu K zahrnuje část teoretického získávání odborných znalostí a část závěrečného ověření znalostí formou závěrečné zkoušky po absolvování základního výcviku nebo přezkoušení po absolvování zdokonalovacího výcviku.
(2) Cílem výuky teoretické a praktické přípravy základního výcviku je seznámit kontrolní techniky typu K
a) s ustanoveními právních předpisů upravujících schvalování technické způsobilosti vozidel,
b) s právními předpisy, které se týkají technických požadavků na konstrukci a schvalování vozidel a odpovědností kontrolního technika a s právními a ekonomickými důsledky jeho činnosti,
c) s vlivem změn technického stavu vozidla na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, na životní prostředí a ekonomiku provozu vozidla,
d) s praktickým výkonem kontrolní činnosti na kontrolních linkách pro jednotlivé druhy vozidel a se správným hodnocením zjišťovaného technického stavu vozidla ve vztahu ke schvalování technické způsobilosti a úkonům s tím spojeným,
e) s doklady předepsanými pro provoz a schvalování technické způsobilosti,
f) s vedením agendy spojené s činností zkušební stanice provádějící technické kontroly vozidel a
g) s používáním informačního systému technických prohlídek v části určené k vytváření protokolů o technických kontrolách.
(3) Cílem zdokonalovacího výcviku je seznámit kontrolní techniky typu K
a) s novými předpisy v oblasti požadavků na konstrukci vozidel a schvalování technické způsobilosti vozidel,
b) s novými poznatky o konstrukci, provedení, s typickými závadami konstrukčních celků kontrolovaných vozidel a vozidel nově zaváděných do provozu a
c) s případnými změnami v informačním systému technických prohlídek souvisejícími s vytvářením protokolů o technických kontrolách.
(4) Rozsah odborných znalostí kontrolního technika typu K obsahuje učební osnova základního a zdokonalovacího výcviku, která je uvedena v příloze č. 24 k této vyhlášce.
(5) Postup při závěrečné zkoušce a přezkoušení odborné způsobilosti kontrolního technika typu K je uveden v příloze č. 25 k této vyhlášce.
(6) Vzor profesního osvědčení kontrolního technika typu K je uveden v příloze č. 26 k této vyhlášce. Kontrolnímu technikovi typu K, který absolvoval základní výcvik a složil závěrečnou zkoušku z odborné způsobilosti, ministerstvo přidělí razítko s evidenčním číslem.
(7) Držitel osvědčení podle odstavce 6 se jednou za 3 roky podrobuje zdokonalovacímu výcviku a přezkoušení z odborné způsobilosti k provádění technických kontrol vozidel před schválením jejich technické způsobilosti k provozu na pozemních komunikacích.
 
ČÁST OSMÁ
TECHNICKÁ PROHLÍDKA PROVÁDĚNÁ MOBILNÍM ZPŮSOBEM
 
§ 34
Způsob provádění technické prohlídky mobilním způsobem
(K § 79 odst. 7 zákona, k § 79b odst. 8 zákona)
(1) Při provádění technických prohlídek mobilním způsobem se postupuje přiměřeně jako při provádění technické prohlídky na kontrolní lince stanice technické kontroly.
(2) V rámci technické prohlídky prováděné mobilním způsobem lze jízdní zkoušky účinku brzd vozidla provádět pouze na pozemní komunikaci nebo prostranství, které musí být dostatečně dlouhé a široké tak, aby se vozidlo mohlo bezpečně otočit.
 
§ 34a
Požadavky na místa určená pro provádění technických prohlídek mobilním způsobem
(K § 54 odst. 12 zákona)
(1) Zkušební úsek pro jízdní zkoušku musí splňovat tyto parametry:
a) vozovka zkušebního úseku pozemní komunikace nebo prostranství musí mít rovný, čistý a neklouzavý asfaltový, asfaltobetonový nebo cementobetonový povrch, bez výmolů nebo jiného zjevného povrchového poškození s výjimkou prohlídek vozidel konstrukčně určených k pohybu na sněhu a ledu,
b) minimální délka přímého zkušebního úseku (bez ploch pro otáčení) je 60 m, není-li zkušební úsek ukončen pevnou překážkou; pokud je zkušební úsek ve směru prováděné jízdní zkoušky ukončen pevnou překážkou, nesmí být jeho celková délka kratší než 80 m, z toho prostor s povrchem podle písmene a) minimálně 60 m a minimální bezpečnostní prostor pro nouzové brzdění 20 m,
c) šířka přímého zkušebního úseku minimálně 4 m,
d) podélný a příčný sklon zkušebního úseku maximálně do 2 %.
(2) Místo určené pro provádění technických prohlídek mobilním způsobem musí umožnit bezpečné provádění jednotlivých kontrolních úkonů, dodržení technologie provádění technických prohlídek, ochrany životního prostředí, jiného veřejného zájmu a bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.
(3) Plnění požadavků na místa určená pro provádění technických prohlídek mobilním způsobem se ověří protokolem vypracovaným osobou pověřenou ministerstvem.
 
ČÁST DEVÁTÁ
PŘECHODNÁ USTANOVENÍ, ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ A ÚČINNOST
 
§ 35
Přechodná ustanovení
(1) Provozovatel stanice technické kontroly, který je vybaven přístroji a zařízeními podle vyhlášky č. 302/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, do doby vydání nového oprávnění a osvědčení podle článku II bodu 3 zákona č. 193/2018 Sb. nemusí plnit požadavky týkající se technického a programového vybavení vztahující se k provádění měření emisí.
(2) Na stanici technické kontroly, která byla uvedena do provozu před nabytím účinnosti této vyhlášky, se použijí požadavky na stavební uspořádání podle vyhlášky č. 302/2001 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; stavební uspořádání takové stanice technické kontroly musí odpovídat vždy alespoň podmínkám uspořádání stanice technické kontroly platným v době, kdy byla takováto stanice uvedena do provozu.
(3) Identifikace podle § 11 odst. 3 této vyhlášky se poprvé použije od 1. července 2020.
(4) Do doby schválení přístrojů uvedených v § 16 odst. 1 písm. m) a n), § 16 odst. 2 písm. e) a § 16 odst. 3 písm. f), g) a i) této vyhlášky a siloměru podle § 16 odst. 3 písm. a) této vyhlášky, nejdéle však do 20. května 2022, se stanice technické kontroly nemusí těmito přístroji dovybavovat. Ministerstvo dopravy schválení těchto přístrojů oznámí ve Věstníku dopravy.
(5) Přístroj podle § 16 odst. 1 písm. j) této vyhlášky musí stanice technické kontroly pro osobní automobily začít používat nejdéle od 1. ledna 2019.
 
§ 36
Zrušovací ustanovení
Zrušují se:
1. Vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel.
2. Vyhláška č. 99/2003 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel.
3. Vyhláška č. 9/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění vyhlášky č. 99/2003 Sb.
4. Vyhláška č. 83/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
5. Vyhláška č. 342/2014 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
6. Vyhláška č. 132/2016 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
7. Vyhláška č. 228/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů.
 
§ 37
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2018.
Ministr:
Ing. Ťok v. r.
 
Příl.1
Kontrolní úkon
Obsahovou náplň kontrolního úkonu tvoří
a) technické podmínky stanovené zvláštním právním předpisem
9)
,
b) způsob kontroly a
c) specifikace závad, která popisuje zjištěné závady a stanoví stupeň jejich závažnosti.
              SEZNAM KONTROLNÍCH ÚKONŮ
 pro kontrolu a hodnocení technického stavu vozidla při technické prohlídce
 
Označení stupňů závad:
A - lehká závada
B - vážná závada
C - nebezpečná závada
 
---------------------
9)
Vyhláška č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I Skupina kontrolních úkonů I I-------I--------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I Číslo I Kontrolní úkon I Metoda kontroly I I KÚ I I I I-------I-----------------------------I--------------I---------------------------------------------------------I I Číslo a základní popis závady I Číslo KÚ I Podrobný popis závady se stupněm hodnocení I I I v IS TP I I I-------------------------------------I--------------I---------------------------------------------------------I I 0. IDENTIFIKACE VOZIDLA I I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I 0.1 Registrační značky (jsou-li vyžadovány) I I-------I--------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 0.1 I Registrační značky (jsou-li vyžadovány) I Vizuální kontrola. I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 0.1.1 I 0.1.1 I Vozidlo, které podléhá registraci, není opatřeno I B I I Vozidlo, které podléhá registraci, I I předepsaným počtem tabulek registračních značek. I I I není opatřeno předepsaným počtem I I I I I tabulek registračních značek I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 0.1.2 I 0.1.2.2 I Uchycení tabulky registrační značky není I B I I Uchycení tabulky registrační značky I I spolehlivé, takže tabulka registrační značky může I I I je uvolněné nebo není spolehlivé, I I upadnout. I I I takže tabulka registrační značky I--------------I----------------------------------------------------I----I I může upadnout nebo způsob uchycení I 0.1.2.3 I Způsob uchycení tabulky registrační značky I B I I neodpovídá požadavkům I I neodpovídá požadavkům nebo snižuje její čitelnost. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 0.1.3 I 0.1.3.2 I Poškození některého písmenného nebo číselného I B I I Tabulka registrační značky je I I znaku registrační značky, které snižuje její I I I poškozená nebo deformovaná nebo I I čitelnost nebo poškození, či deformace (např. I I I nečitelná, nebo je upraven její I I ohnutí) tabulky registrační značky, které snižují I I I rozměr nebo její nepovolená úprava I I její čitelnost. I I I snižuje její čitelnost I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 0.1.3.3 I Nepovolená úprava (např. zmenšení rozměrů) tabulky I B I I I I registrační značky. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 0.1.4 I 0.1.4 I Údaje uvedené na tabulce registrační značky I B I I Údaje uvedené na tabulce I I neodpovídají údajům uvedeným v předložených I I I registrační značky neodpovídají I I dokladech od vozidla. I I I údajům uvedeným v dokladech vozidla I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 0.1.5 I 0.1.5.1 I Neschválená úprava umístění tabulky registrační I B I I Umístění tabulky registrační značky I I značky na vozidle vzhledem k minimální nebo I I I na vozidle nebo úhly geometrické I I maximální výšce nad vozovkou nebo umístění tabulky I I I viditelnosti tabulky registrační I I registrační značky vzhledem k podélné střední I I I značky neodpovídají požadavkům I I rovině vozidla neodpovídá požadavkům a tyto změny I I I I I umístění u vozidel kategorie L nejsou zapsány v I I I I I registru silničních vozidel. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 0.1.5.2 I Tabulka registrační značky není umístěná kolmo k I B I I I I podélné střední rovině vozidla (vychýlení do boku) I I I I I nebo není její spodní hrana přibližně vodorovná s I I I I I vozovkou nebo úhly naklopení tabulky registrační I I I I I značky (od vozovky nebo k vozovce) překračují I I I I I povolené hodnoty. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 0.1.5.3 I Poloha umístění registrační značky na vozidle nebo I B I I I I dodatečné úpravy na vozidle zapříčiňují I I I I I nedostatečnou viditelnost tabulky registrační I I I I I značky v některém z vymezených úhlů geometrické I I I I I viditelnosti. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 0.1.6 I 0.1.6 I Použití neschválené tabulky registrační značky I B I I Použití neschválené tabulky I I (vlastní výroba). I I I registrační značky (vlastní výroba) I I I I I I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 0.2 Identifikace vozidla / identifikační číslo / výrobní číslo a povinný štítek výrobce I I-------I--------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 0.2.1 I Identifikační číslo / výrobní číslo I Vizuální kontrola. I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 0.2.1.1 I 0.2.1.1 I Vyražené identifikační číslo / výrobní číslo I B I I Vyražené identifikační číslo / I I vozidla nebo výměnného samostatného technického I I I výrobní číslo vozidla nebo I I celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený) I I I výměnného samostatného technického I I chybí, nebo je nelze najít. I I I celku (výměnná nástavba, pracovní I I I I I stroj nesený) chybí, nebo je nelze I I I I I najít I I I I I I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 0.2.1.2 I 0.2.1.2 I Identifikační číslo / výrobní číslo je neúplné I B I I Identifikační číslo / výrobní číslo I I nebo nečitelné nebo vyrezlé nebo jinak poškozené. I I I je neúplné nebo nečitelné nebo I I I I I vyrezlé nebo jinak poškozené I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 0.2.1.3 I 0.2.1.3 I Identifikační číslo / výrobní číslo neodpovídá I B I I Identifikační číslo / výrobní číslo I I údajům uvedeným v dokladech vozidla nebo v I I I neodpovídá údajům uvedeným v I I dokladech výměnného samostatného technického celku I I I dokladech vozidla nebo výměnného I I (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený). I I I samostatného technického celku I I I I I (výměnná nástavba, pracovní stroj I I I I I nesený) I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 0.2.1.4 I 0.2.1.4.1 I Ve struktuře vyraženého identifikačního čísla / I B I I Ve struktuře vyraženého I I výrobního čísla nebo v jeho okolí, jsou patrné I I I identifikačního čísla / výrobního I I změny (např. přeražení jiného čísla, navaření I I I čísla nebo v jeho okolí, jsou I I části karoserie z jiného vozidla) svědčící o jeho I I I patrné změny svědčící o jeho I I pozměnění. I I I pozměnění nebo je číslo vyraženo I--------------I----------------------------------------------------I----I I neschváleným, neoriginálním I 0.2.1.4.2 I Identifikační číslo / výrobní číslo je vyraženo I B I I způsobem I I neschváleným, neoriginálním způsobem nebo způsob I I I I I ražby nebo umístění ražby zjevně neodpovídá I I I I I provedení výrobce vozidla nebo výměnného I I I I I samostatného technického celku, přičemž v I I I I I dokladech vozidla nebo dokladech od výměnného I I I I I samostatného technického celku chybí zápis I I I I I správního úřadu o obnovení původního VIN náhradní I I I I I technologií nebo o vyražení přiděleného úředního I I I I I čísla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 0.2.1.4.3 I Velikost znaků, způsob ražby nebo umístění ražby I B I I I I obnoveného původního VIN náhradní technologií nebo I I I I I přiděleného úředního čísla neodpovídá požadavkům I I I I I nebo údajům, uvedeným v dokladech vozidla nebo v I I I I I dokladech výměnného samostatného technického celku I I I I I (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený). I I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 0.2.2 I Povinný štítek výrobce I Vizuální kontrola. I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 0.2.2.1 I 0.2.2.1.2 I Povinný štítek výrobce, je-li vyžadován, chybí I B I I Povinný štítek výrobce, je-li I I (u vozidla uvedeného do provozu od 01. 01. 2002). I I I vyžadován, chybí nebo je nečitelný I--------------I----------------------------------------------------I----I I nebo je neúplný nebo vyznačené I 0.2.2.1.3 I Povinný štítek výrobce je nečitelný nebo I B I I údaje neodpovídají údajům, uvedeným I I předepsané údaje na štítku chybí (vyžaduje se vždy I I I v dokumentaci vozidla nebo I I alespoň označení výrobce vozidla, VIN/ výrobní I I I samostatného technického celku I I číslo podvozku). I I I (výměnná nástavba, pracovní stroj I--------------I----------------------------------------------------I----I I nesený) I 0.2.2.1.4 I Vyznačené údaje na povinném štítku výrobce (v I B I I I I případě označení výrobce vozidla, VIN / výrobní I I I I I číslo podvozku) neodpovídají údajům, uvedeným v I I I I I dokumentaci vozidla nebo samostatného technického I I I I I celku (výměnná nástavba, pracovní stroj nesený), I I I I I nestanoví-li výrobce jinak. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 0.2.2.2 I 0.2.2.2 I Způsob upevnění, provedení nebo způsob vyznačení I B I I Způsob upevnění nebo provedení nebo I I údajů na povinném štítku výrobce svědčí o jeho I I I způsob vyznačení údajů na povinném I I pozměnění. I I I štítku výrobce svědčí o jeho I I I I I pozměnění I I I I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 0.2.3 I Doklady k vozidlu I Vizuální kontrola. I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 0.2.3 I 0.2.3 I Nečitelné doklady k vozidlu nebo nepřesnosti I A I I Nečitelné doklady k vozidlu nebo I I formální povahy. I I I nepřesnosti formální povahy I I I I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 0.3 I Neshoda údajů I Vizuální kontrola. I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 0.3.1 I 0.3.1.1 I Změna nebo úprava vozidla, která neodpovídá I B I I Změna nebo úprava vozidla, která I I schválenému provedení nebo údajům, uvedeným v I I I neodpovídá schválenému provedení I I předložené dokumentaci k vozidlu (neschválená I I I nebo údajům, uvedeným v předložené I I přestavba - pracovní stroj nesený, změna nástavby, I I I dokumentaci k vozidlu, nebo je-li I I karosérie, typ motoru, druh pohonu, změna I I I vyžadováno, není tato změna nebo I I hmotnosti nebo rozměru vozidla apod.). I I I úprava vyznačena v dokumentaci k I--------------I----------------------------------------------------I----I I vozidlu I 0.3.1.2 I Je-li vyžadováno, není změna nebo úprava vozidla I B I I I I vyznačena v dokumentaci k vozidlu (dodatečná I I I I I montáž tažného zařízení nebo ochranného rámu I I I I I apod.). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 0.3.2 I 0.3.2 I V rozporu s požadavky zákona byla na počítadle I B I I V rozporu s požadavky zákona byla I I ujeté vzdálenosti provedena změna záznamu o I I I na počítadle ujeté vzdálenosti I I celkové ujeté vzdálenosti vozidla. I I I provedena změna záznamu o celkové I I I I I ujeté vzdálenosti vozidla I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1. BRZDOVÉ ZAŘÍZENÍ I I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I 1.1 Mechanický stav a funkce I I-------I--------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 1.1.1 I Uložení pedálu provozní brzdy / ruční I Vizuální kontrola částí při ovládání brzdového systému. I I I páka brzdy I I I I I Poznámka: Vozidla vybavená brzdovým systémem s I I I I posilovačem je třeba kontrolovat i s vypnutým motorem. I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I l.l.l.l I 1.1.1.1.1 I U motocyklu je ruční páka brzdy obtížně pohyblivá, I B I I Ovládací prvek provozní brzdy I I zjevně překračuje stanovené hodnoty pro jeho I I I obtížně pohyblivý I I ovládání (maximální ovládací sílu). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.1.1.2 I Ovládací prvek provozní brzdy není zjevně I B I I I I pohyblivý. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.1.2 I 1.1.1.2 I Nadměrné opotřebení nebo nadměrná vůle v ovládacím I B I I Nadměrné opotřebení nebo nadměrná I I prvku provozní brzdy. I I I vůle v ovládacím prvku provozní I I I I I brzdy I I I I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.2 I Stav brzdového pedálu / ruční ovládací I Vizuální kontrola částí při ovládání brzdového systému. I I I páky brzdy a zdvih ovládacího prvku I I I I provozní brzdy I Poznámka: Vozidla vybavená brzdovým systémem s I I I I posilovačem je třeba kontrolovat i s vypnutým motorem. I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.2.1 I 1.1.2.1.1 I Nadměrná vůle na počátku zdvihu ovládacího prvku I B I I Nadměrný zdvih nebo nedostatečná I I brzdy (mrtvý chod). I I I rezerva zdvihu ovládacího prvku I--------------I----------------------------------------------------I----I I provozní brzdy I 1.1.2.1.2 I Nedostatečná vůle na počátku zdvihu ovládacího I B I I I I prvku kapalinové brzdy. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.2.1.3 I Nedostatečná vzdálenost od podlahy (rezerva) na I B I I I I konci zdvihu ovládacího prvku kapalinové brzdy. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.2.1.4 I K vyvolání brzdného účinku je nutné opakované I B I I I I sešlápnutí / zmáčknutí ovládacího prvku provozní I I I I I brzdy (např. při zavzdušnění). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.2.2 I 1.1.2.2.1 I Ovládací prvek provozní brzdy se po odbrzdění I B I I Ovládací prvek provozní brzdy se I I správně neuvolňuje. I I I správně neuvolňuje I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.2.2.2 I Ovládací prvek provozní brzdy se po odbrzdění I B I I I I nevrací do původní polohy a kolo trvale přibrzďuje I I I I I (je zablokováno). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.2.3 I 1.1.2.3 I Protiskluzové pokrytí pedálu provozní brzdy chybí, I B I I Protiskluzové pokrytí pedálu I I je volné nebo opotřebené tak, že neplní svou I I I provozní brzdy chybí, je volné nebo I I funkci. I I I opotřebené tak, že je hladké I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.2.4 I 1.1.2.4 I U traktoru, který je vybaven zdvojeným brzdovým I B I I U traktoru, který je vybaven I I pedálem, chybí zařízení pro jeho spojení nebo I I I zdvojeným brzdovým pedálem, chybí I I zařízení není funkční. I I I zařízení pro jeho spojení nebo I I I I I zařízení není funkční I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.2.5 I 1.1.2.5.1 I U motocyklu na konci páky ruční brzdy chybí I B I I Ovládací zařízení provozní brzdy I I předepsané bezpečnostní zaoblení. I I I poškozené nebo neodpovídá I--------------I----------------------------------------------------I----I I požadavkům I 1.1.2.5.2 I Ovladač provozní brzdy (nožní pedál, ruční páka) I B I I I I deformovaný, naprasklý nebo ulomený. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.2.5.4 I U motocyklu nelze nastavitelnou páčku nebo pedál I B I I I I provozní brzdy aretovat v požadované poloze. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.2.6 I 1.1.26.1 I Systém ovládání provozní brzdy vozidla neodpovídá I B I I Systém ovládání provozní brzdy I I požadavkům (např. u motocyklů kat. L5, L6, L7). I I I vozidla neodpovídá požadavkům nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I některé předepsané ovládací prvky I 1.1.2.6.2 I Některé předepsané ovládací prvky provozní brzdy I B I I provozní brzdy chybí nebo byly I I chybí nebo byly z vozidla demontovány (např. I I I demontovány I I u motocyklu). I I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.3 I Vývěva nebo kompresor a jejich I Vizuální kontrola součástí za normálního pracovního I I I příslušenství I tlaku. Zkontrolovat čas pro dosažení podtlaku nebo I I I I tlaku potřebného pro bezpečné účinné brzdění a funkci I I I I výstražné signalizace, víceokruhového jistícího ventilu I I I I a přetlakového ventilu. I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.3.1 I 1.1.3.1.1 I Tlak vzduchu / podtlak je nedostatečný k zajištění I B I I Tlak vzduchu / podtlak je I I nejméně 4 brzdění po vstupu výstražného zařízení v I I I nedostatečný k zajištění nejméně I I činnost nebo je ručička manometru v poli I I I dvou bezpečně účinných brzdění s I I nebezpečí. I I I plným zdvihem ovládacího orgánu I--------------I----------------------------------------------------I----I I provozního brzdění po vstupu I 1.1.3.1.2 I Tlak vzduchu / podtlak je nedostatečný k zajištění I C I I výstražného zařízení do činnosti I I nejméně 2 brzdění po vstupu výstražného zařízení v I I I nebo je ručička manometru v poli I I činnost nebo je ručička manometru v poli I I I nebezpečí I I nebezpečí. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.3.2 I 1.1.3.2 I Čas pro dosažení tlaku / podtlaku potřebného pro I B I I Čas pro dosažení tlaku / podtlaku I I bezpečné účinné brzdění je podle požadavků příliš I I I potřebného pro bezpečné účinné I I dlouhý. I I I brzdění není v souladu s požadavky I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.3.3 I 1.1.3.3.1 I Víceokruhový jistící ventil nebo přetlakový ventil I B I I Víceokruhový jisticí ventil nebo I I brzdové soustavy není funkční. I I I přetlakový ventil nefunguje I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.3.4 I 1.1.3.4.1 I Slyšitelný únik vzduchu z kompresoru nebo I B I I Únik vzduchu působící znatelný I I víceokruhového jistícího ventilu nebo přetlakového I I I pokles tlaku nebo slyšitelný únik I I ventilu. I I I vzduchu I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.3.5 I 1.1.3.5.1 I Vnější poškození kompresoru nebo víceokruhového I B I I Vnější poškození, které může I I jistícího ventilu nebo přetlakového ventilu nebo I I I ovlivnit funkci brzdového systému I I jejich uchycení, které může ovlivnit funkci I I I I I brzdového systému. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.3.5.2 I Vnější poškození kompresoru nebo víceokruhového I C I I I I jistícího ventilu nebo přetlakového ventilu nebo I I I I I jejich uchycení, které bezprostředně ohrožuje I I I I I funkci brzdového systému. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.3.5.3 I Nedostatečný účinek nouzového brzdění. I C I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.3.6 I 1.1.3.6 I Nepovolená změna spočívající v odběru tlaku I B I I Nepovolená úprava spočívající v I I vzduchu pro vedlejší spotřebiče z potrubí nebo ze I I I odběru tlaku vzduchu z brzdové I I zařízení, které je umístěné před víceokruhovým I I I soustavy pro vedlejší spotřebiče I I jistícím ventilem nebo odběr tlaku vzduchu z I I I I I některého brzdového okruhu. I I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.4 I Výstražná signalizace nízkého tlaku, I Kontrola funkčnosti. I I I manometr I I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.4.1 I 1.1.4.1.1 I Některý manometr je vadný, avšak výstražná I A I I Nesprávná funkce nebo porucha I I signalizace nízkého tlaku vzduchu je plně funkční. I I I manometru nebo výstražné I--------------I----------------------------------------------------I----I I signalizace nízkého tlaku vzduchu I 1.1.4.1.2 I Optická kontrolka signalizace nízkého tlaku I A I I I I vzduchu se při ověření funkčnosti neuvede v I I I I I činnost (např. vadná žárovka), ale akustická I I I I I signalizace, je-li instalována, je plně funkční I I I I I nebo naopak. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.4.1.3 I Signalizace nízkého tlaku vzduchu se při ověření I B I I I I funkčnosti neuvede v činnost nebo nefunguje I I I I I správně nebo některý manometr je vadný či chybí a I I I I I signalizace nízkého tlaku vzduchu nefunguje. I I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.5 I Ručně ovládaný brzdič parkovací brzdy I Vizuální kontrola částí při činnosti brzdového systému. I I I přípojného vozidla I I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.5.1 I 1.1.5.1 I Ovládací prvky ručně ovládaného brzdiče parkovací I B I I Ovladač ručně ovládaného brzdiče I I brzdy jsou poškozené nebo prasklé, nebo nadměrně I I I parkovací brzdy je prasklý, I I opotřebené. I I I poškozený nebo je nadměrně I I I I I opotřebený I I I I I I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.5.2 I 1.1.5.2.1 I Ovládání ručně ovládaného brzdiče parkovací brzdy I B I I Ručně ovládaný brzdič parkovací I I není spolehlivé nebo ručně ovládaný brzdič není I I I brzdy je nespolehlivý nebo jeho I I spolehlivý. I I I ovládání je nespolehlivé I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.5.2.2 I Ovládání ručně ovládaného brzdiče parkovací brzdy I B I I I I je obtížné nebo ovládací prvky brzdiče jsou pro I I I I I řidiče obtížně přístupné (nepovolená úprava). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.5.3 I 1.1.5.3.1 I U ručně ovládaného brzdiče parkovací brzdy I B I I U ručně ovládaného brzdiče I I slyšitelný únik vzduchu ze systému. I I I parkovací brzdy únik vzduchu ze I--------------I----------------------------------------------------I----I I systému I 1.1.5.3.2 I Únik vzduchu z ručně ovládaného brzdiče parkovací I B I I I I brzdy způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v I I I I I brzdovém systému. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.5.4 I 1.1.5.4 I Ručně ovládaný brzdič parkovací brzdy není I B I I U ručně ovládaného brzdiče I I funkční. I I I parkovací brzdy nevyhovující funkce I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.5.5 I 1.1.5.5 I Montáž nebo upevnění ručně ovládaného brzdiče I B I I Vadné upevnění nebo montáž brzdiče I I parkovací brzdy na vozidle je uvolněné nebo není I I I parkovací brzdy I I spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.5.6 I 1.1.5.6 I Ručně ovládaný brzdič parkovací brzdy, je-li I B I I Ručně ovládaný brzdič parkovací I I vyžadován, chybí (je demontován). I I I brzdy, je-li vyžadován, chybí (je I I I I I demontován) I I I I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.6 I Ovladač parkovací brzdy, ovládací páka, I Vizuální kontrola částí při činnosti brzdového systému. I I I západka parkovací brzdy, elektrická I I I I parkovací brzda I I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.6.1 I 1.1.6.1.2 I Západka nearetuje správně, ovládací páku parkovací I B I I Západka parkovací brzdy nearetuje I I brzdy nelze spolehlivě zajistit v pracovní poloze. I I I správně I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.6.2 I 1.1.62.1 I Opotřebení v převodu ovladače parkovací brzdy nebo I A I I Nadměrné opotřebení v převodu I I západkového mechanismu, které však nemá vliv na I I I ovladače parkovací brzdy nebo I I spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací brzdy. I I I západkového mechanismu parkovací I--------------I----------------------------------------------------I----I I brzdy I 1.1.6.2.2 I Nadměrné opotřebení v převodu ovladače parkovací I B I I I I brzdy nebo západkového mechanismu, které má vliv I I I I I na spolehlivost nebo funkci ovládání parkovací I I I I I brzdy. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.6.3 I 1.1.6.3.1 I Maximální brzdný účinek je dosažen až po více jak I B I I Nadměrný zdvih páky nebo I I 2/3 celkového zdvihu ovladače parkovací brzdy, I I I nedostatečná rezerva zdvihu v I I pokud výrobce nestanoví jinak. I I I převodu svědčí o nesprávném I--------------I----------------------------------------------------I----I I seřízení parkovací brzdy I 1.1.6.3.2 I Nedostatečná rezerva zdvihu ovladače parkovací I B I I I I brzdy. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.6.4 I 1.1.6.4.1 I Ovládací prvek parkovací brzdy (např. klika se I B I I Ovladač parkovací brzdy nebo I I šroubem) je obtížně pohyblivý. I I I některé ovládací prvky chybí, jsou I--------------I----------------------------------------------------I----I I poškozené nebo nefunkční I 1.1.6.4.2 I Po odbrzdění se převod parkovací brzdy nevrací do I B I I I I původní polohy. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.6.4.3 I Ovládací prvek parkovací brzdy (např. klika se I B I I I I šroubem) je v natolik zhoršeném technickém stavu I I I I I (např. zkorodovaný, poškozený nebo nadměrně I I I I I opotřebený), že není funkční. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.6.4.4 I Ovládací prvek parkovací brzdy (např. klika se I B I I I I šroubem, páka) nebo některé ovládací prvky (lana, I I I I I páky apod.) parkovací brzdy byly z vozidla nebo z I I I I I nápravy zjevně demontovány (nepřípustný zásah do I I I I I brzdového systému). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.6.5 I 1.1.6.5.1 I Výstražná signalizace činnosti parkovací brzdy I B I I Nesprávná funkce výstražné I I nefunguje. I I I signalizace parkovací brzdy nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I výstražná signalizace ukazuje I 1.1.6.5.2 I Výstražné signalizace parkovací brzdy signalizuje I B I I nesprávnou funkci parkovací brzdy I I nesprávnou funkci parkovací brzdy. I I I I I I I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.7 I Brzdové ventily (brzdiče, vyfukovací I Vizuální kontrola částí při činnosti brzdového systému. I I I ventily, regulátory tlaku) I I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.7.1 I 1.1.7.1.2 I Vnější poškození brzdového ventilu, které může I B I I Poškození brzdového ventilu nebo I I ovlivňovat funkci nebo spolehlivost brzdového I I I nadměrný únik vzduchu I I systému. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.7.1.3 I Slyšitelný únik vzduchu z brzdového ventilu. I B I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.7.1.4 I Vnější poškození brzdového ventilu, které I C I I I I bezprostředně ovlivňuje funkci brzdového systému I I I I I vozidla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.7.1.5 I Únik vzduchu z brzdového ventilu, způsobuje I C I I I I znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému I I I I I vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.7.2 I 1.1.7.2.1 I Brzdový ventil (vyfukovací část) je nadměrně I A I I Nadměrný únik oleje z kompresoru I I znečištěný olejem z kompresoru. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.7.2.2 I Množství oleje z kompresoru způsobuje u brzdového I B I I I I ventilu (vyfukovací část) odkapávání oleje na I I I I I vozovku. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.7.3 I 1.1.7.3.1 I Upevnění brzdového ventilu je uvolněné nebo není I B I I Vadné upevnění nebo montáž I I spolehlivé. I I I brzdového ventilu I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.7.4 I 1.1.7.4.1 I Vytékání brzdové kapaliny z nízkotlaké části I B I I Únik brzdové kapaliny nebo I I kapalinových brzd (např. okolo nádobky na brzdovou I I I netěsnost I I kapalinu). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.7.4.2 I Netěsnost u vysokotlaké části kapalinových brzd I C I I I I (např. brzdové válečky, zátěžové regulátory). I I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.8 I Pneumatické a elektrické ovládací vedení I Odpojit a opět připojit všechny spojkové hlavice I I I vozidel a jejich spojovací prvky (hadice, I brzdového systému mezi tažným a přípojným vozidlem. I I I hlavice, elektrické kabely, konektory) I I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.8.1 I 1.1.8.1.1 I Spojková hlavice je částečně opotřebená I A I I Vadná nebo opotřebovaná nebo I I (obroušená), ale tato závada nemá vliv na její I I I poškozená spojková hlavice nebo I I spolehlivost nebo těsnost. I I I automatický uzavírací ventil nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I vzduchové propojovací vedení I 1.1.8.1.2 I Vnější poškození pneumatického propojovacího I A I I (hadice) I I vedení (hadice), které nemá vliv na jeho I I I I I spolehlivost či těsnost. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.8.1.4 I Spojková hlavice je poškozená nebo nadměrně I B I I I I opotřebená nebo mechanismus spojení hlavic je I I I I I vadný nebo není spolehlivý. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.8.1.5 I Automatický uzavírací ventil spojkové hlavice je I B I I I I vadný. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.8.1.6 I Vnější poškození pneumatického propojovacího I B I I I I vedení (hadice), které má vliv na jeho I I I I I spolehlivost či těsnost nebo použité pneumatické I I I I I propojovací vedení neodpovídá požadavkům. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.8.2 I 1.1.8.2.1 I Vnější poškození izolace elektrického ovládacího I A I I Poškozený elektrický konektor nebo I I vedení (elektrický kabel) systému ABS / EBS / ESC, I I I elektrické ovládací vedení (kabel) I I které nemá vliv na jeho funkci či spolehlivost. I I I systému ABS / EBS / ESC I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.8.2.3 I Vnější poškození elektrického konektoru systému I A I I I I ABS / EBS / ESC, které však nemá vliv na jeho I I I I I funkci či spolehlivost nebo bezpečnostní pojistka I I I I I pro spojení konektorů je deformovaná, avšak I I I I I funkční. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.8.2.4 I Vnější poškození izolace elektrického ovládacího I B I I I I vedení (elektrický kabel) systému ABS / EBS / ESC, I I I I I které může ovlivňovat jeho funkci či spolehlivost I I I I I nebo použité elektrické ovládací vedení neodpovídá I I I I I požadavkům. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.8.2.5 I Vnější poškození elektrického konektoru systému I B I I I I ABS / EBS / ESC, které může ovlivňovat jeho funkci I I I I I či spolehlivost nebo bezpečnostní pojistka pro I I I I I spojení konektorů není funkční nebo chybí. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.8.3 I 1.1.8.3.1 I Spojení spojkové hlavice s pneumatickým I A I I Vadně namontovaná nebo upevněná I I propojovacím vedením (hadicí) je uvolněné nebo I I I spojková hlavice nebo elektrický I I poškozené avšak nemá vliv na těsnost nebo I I I konektor systému ABS / EBS / ESC I I spolehlivost spojení. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.8.3.2 I Spojení elektrického konektoru ABS / EBS / ESC s I A I I I I elektrickým ovládacím vedením (elektrickým I I I I I kabelem) je uvolněné nebo poškozené avšak nemá I I I I I vliv na spolehlivost přenosu dat. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.8.3.3 I Spojková hlavice je vadně namontovaná k I B I I I I pneumatickému propojovacímu vedení nebo k vozidlu I I I I I nebo spojení spojkové hlavice s pneumatickým I I I I I propojovacím vedením (hadicí) není spolehlivé. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.8.3.4 I Elektrický konektor ABS / EBS je zjevně vadně I B I I I I namontován k elektrickému ovládacímu vedení I I I I I (kabelu) nebo k vozidlu nebo spojení konektoru s I I I I I kabelem není spolehlivé. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.8.4 I 1.1.8.4.1 I Slyšitelný únik vzduchu ze spojovacích prvků I B I I Nadměrný únik vzduchu ze I I pneumatického ovládacího vedení mezi tažným a I I I spojovacích prvků pneumatického I I taženým vozidlem. I I I ovládacího vedení mezi tažným a I--------------I----------------------------------------------------I----I I taženým vozidlem I 1.1.8.4.2 I Únik vzduchu ze spojovacích prvků pneumatického I C I I I I ovládacího vedení mezi tažným a taženým vozidlem I I I I I způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém I I I I I systému. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.8.5 I 1.1.8.5.1 I Použití nevhodného elektrického ovládacího vedení I B I I Nepřipojené nebo nesprávně I I (propojovacího kabelu) určeného pro systém ABS I I I připojené spojovací prvky I I (konektor s počtem pinů 5), k ovládání přípojného I I I I I vozidla, které je vybaveno systémem EBS (konektor I I I I I s počtem pinů 7). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.8.5.2 I Propojení pneumatického ovládacího vedení (hadice) I C I I I I mezi tažným a taženým vozidlem chybí nebo není I I I I I funkční (úmyslné vyřazení vzduch. brzd z provozu). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.8.6 I 1.1.8.6.1 I Nebezpečná úprava některého prvku pneumatického I B I I Nebezpečná úprava propojovacího I I propojovacího vedení (hadice / spojková hlavice). I I I vedení (elektrické, pneumatické) I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.8.6.2 I Nebezpečná úprava některého prvku elektrického I B I I I I ovládacího vedení systému ABS / EBS / ESC I I I I I (konektor / kabel). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.8.6.3 I Nebezpečná úprava prvků pneumatického I C I I I I propojovacího vedení, která bezprostředně ohrožuje I I I I I bezpečnost jízdy jízdní soupravy (hadice / I I I I I spojková hlavice). I I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.9 I Zásobník energie, vzduchojem I Vizuální kontrola částí při činnosti brzdového systému. I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.9.1 I 1.1.9.1.1 I Povrchová koroze / oxidace vzduchojemu, která nemá I A I I Poškozený, zkorodovaný nebo netěsný I I vliv na jeho těsnost nebo spolehlivost. I I I vzduchojem I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.9.1.2 I Vzduchojem je nadměrně zkorodovaný nebo poškozený I B I I I I tak, že může být ohrožena jeho těsnost nebo I I I I I spolehlivost. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.9.1.3 I Slyšitelný únik vzduchu ze vzduchojemu nebo spojů. I B I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.9.1.4 I Únik vzduchu ze vzduchojemu nebo spojů způsobuje I B I I I I znatelný pokles tlaku vzduchu v brzdovém systému. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.9.2 I 1.1.92.1 I Dálkové ovládání odkalovacího zařízení I A I I Odkalovací zařízení vzduchojemu I I vzduchojemu, je-li vyžadováno, chybí nebo není I I I nefunguje I I funkční (autobusy). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.9.2.2 I Odkalovací zařízení není umístěno ve spodní části I B I I I I vzduchojemu nebo není snadno přístupné nebo po I I I I I použití nelze uzavřít a slyšitelně z něj uniká I I I I I vzduch. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.9.2.3 I Odkalovací zařízení vzduchojemu není přístupné, I B I I I I chybí nebo není funkční nebo po použití nelze I I I I I uzavřít a způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu I I I I I v brzdovém systému vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.9.3 I 1.1.9.3.1 I Uchycení vzduchojemu je uvolněné nebo neodpovídá I B I I Vadně upevněný nebo namontovaný I I požadavkům nebo jeho způsob montáže neodpovídá I I I vzduchojem I I požadavkům. I I I--------I-------------------------------------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.10 I Posilovač brzd, hlavní brzdový válec I Pokud možno vizuální kontrola částí při činnosti I I I (hydraulické systémy) I brzdového systému. Činnost posilovače brzd se ověřuje I I I I s vypnutým motorem ve válcové zkušebně brzd. I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.10.1 I 1.1.10.1.1 I Posilovač brzd je poškozený, ale ovládací síla na I B I I Vadný nebo neúčinný posilovač brzd I I brzdový pedál nepřekračuje stanovenou maximální I I I I I hodnotu. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.10.1.2 I Činnost posilovače brzd narušuje odstupňovatelnost I B I I I I brzdného účinku. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.10.1.3 I Posilovač brzd je neúčinný, ovládací síla na I C I I I I brzdový pedál překračuje stanovenou maximální I I I I I hodnotu (neposiluje). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.10.2 I 1.1.10.2.1 I Při trvalém sešlápnutí brzdového pedálu znatelné I B I I Hlavní brzdový válec je vadný nebo I I propadávání pedálu k podlaze (vnitřní netěsnost), I I I netěsný I I pokud výrobce nestanoví jinak. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.10.2.2 I Hlavní brzdový válec je vadný nebo netěsný, nelze I C I I I I vyvolat předepsaný brzdný účinek. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.10.3 I 1.1.10.3.1 I Uchycení hlavního brzdového válce uvolněné nebo I B I I Hlavní brzdový válec je I I některý prvek uchycení je poškozený nebo chybí. I I I nespolehlivě namontovaný I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.10.3.2 I Hlavní brzdový válec nespolehlivě namontovaný nebo I C I I I I část vozidla, určená pro montáž hlavního brzdového I I I I I válce, se deformuje nebo pohybuje při sešlápnutí I I I I I brzdového pedálu. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.10.4 I 1.1.10.4.1 I Množství brzdové kapaliny pod vyznačenou značkou I A I I Nedostatečné množství brzdové I I MIN. I I I kapaliny I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.10.4.2 I Množství brzdové kapaliny nelze zkontrolovat I B I I I I (nepřístupná nádobka) nebo je brzdová kapalina I I I I I výrazně pod úrovní značky MIN. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.10.4.3 I V nádobce není brzdová kapalina. I C I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.10.6 I 1.1.10.6.1 I Chybí víčko nádržky brzdové kapaliny, avšak I A I I Chybí víčko nádržky brzdové I I nehrozí bezprostřední znečištění brzdové kapaliny I I I kapaliny I I (např. pod kapotou). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.10.7 I 1.1.10.7 I Výstražná signalizace hladiny brzdové kapaliny I A I I Výstražná signalizace poklesu I I signalizuje závadu nebo je-li vyžadována, chybí I I I hladiny brzdové kapaliny rozsvícená I I nebo je zjevně vadná. I I I nebo vadná nebo chybí I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.10.8 I 1.1.10.8 I Zařízení pro indikaci poklesu hladiny brzdové I A I I Zařízení pro indikaci poklesu I I kapaliny je poškozené, neúplné nebo chybí nebo I I I hladiny brzdové kapaliny nefunguje I I zjevně nefunguje nebo nefunguje správně. I I I správně nebo je poškozeno nebo I I I I I chybí I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.11 I Brzdová potrubí I Vizuální kontrola částí při činnosti brzdového systému. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.11.1 I 1.1.11.1 I Bezprostřední riziko závady nebo prasknutí I C I I Bezprostřední riziko závady nebo I I brzdového potrubí. I I I prasknutí brzdového potrubí I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.11.2 I 1.1.11.2.1 I Slyšitelný únik vzduchu z brzdového potrubí nebo I B I I Z brzdového potrubí nebo spojů I I spojů. I I I uniká médium I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.11.2.2 I Únik vzduchu z brzdového potrubí nebo spojů I C I I I I působící znatelný pokles tlaku v brzdovém systému. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.11.2.3 I Z brzdového potrubí nebo spojů únik brzdové I C I I I I kapaliny. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.11.3 I 1.1.11.3.2 I Brzdové potrubí nebo spojovací prvky jsou I B I I Brzdové potrubí je poškozené nebo I I poškozeny nebo deformovány nebo jsou nadměrně I I I zalomené nebo zkorodované nebo I I zkorodovány (tzv. hloubková koroze). I I I spojovací prvky brzdového potrubí I--------------I----------------------------------------------------I----I I jsou poškozené nebo nejsou I 1.1.11.3.3 I PA brzdové potrubí zkroucené nebo zmáčknuté nebo I B I I spolehlivé I I se vzájemně odírá nebo nese známky zalomení nebo I I I I I jiného poškození. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.11.3.4 I PA brzdové potrubí zalomeno. I C I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.11.4 I 1.1.11.4.1 I Některá část uchycení brzdového potrubí uvolněná, I A I I Způsob montáže nebo uchycení I I ale tato závada nemůže způsobit jeho poškození. I I I brzdového potrubí neodpovídá I--------------I----------------------------------------------------I----I I požadavkům I 1.1.11.4.2 I Brzdové potrubí nesprávně uchycené nebo vedené, I B I I I I takže může dojít k jeho poškození nebo minimální I I I I I poloměr ohybu nebo minimální vzdálenost od I I I I I tepelného zdroje u PA brzdového potrubí neodpovídá I I I I I požadavkům a zvyšuje riziko jeho poškození. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.12 I Brzdové hadice I Vizuální kontrola částí při činnosti brzdového systému. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.12.1 I 1.1.12.1 I Bezprostřední riziko závady nebo prasknutí brzdové I C I I Bezprostřední riziko závady nebo I I hadice. I I I prasknutí brzdové hadice I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.12.2 I 1.1.12.2.1 I Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale I A I I Brzdové hadice poškozené, odřené, I I není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice. I I I zkroucené nebo příliš krátké I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.12.2.2 I Brzdová hadice zkroucená, popraskaná nebo odřená I B I I I I tak, že je zasažena (vidět) druhá spodní vrstva I I I I I hadice. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.12.2.3 I Poškození brzdové hadice z důvodu chybného I B I I I I umístění nebo uchycení nebo nevhodné délky (příliš I I I I I krátké / dlouhé) nebo malého poloměru ohybu. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.12.3 I 1.1.12.3.1 I Slyšitelný únik vzduchu z brzdové hadice nebo I B I I Z brzdových hadic nebo spojů uniká I I spojů. I I I médium I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.12.3.2 I Únik vzduchu z brzdové hadice nebo spojů působící I C I I I I znatelný pokles tlaku v brzdovém systému. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.12.3.3 I Z brzdové hadice nebo spojů únik brzdové kapaliny. I C I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.12.4 I 1.1.12.4 I Objemová deformace (vyboulení) brzdové hadice pod I B I I Objemová deformace brzdových hadic I I plným tlakem. I I I pod plným tlakem I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.12.5 I 1.1.12.5.1 I Brzdová hadice pórovitá nebo narušená od působení I B I I Brzdové hadice pórovité nebo I I ropných látek (rozleptaná). I I I narušené ropnými produkty I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.12.5.2 I Značné narušení brzdové hadice od působení ropných I C I I I I látek (rozleptaní), které bezprostředně ovlivňuje I I I I I její spolehlivost (těsnost). I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.13 I Brzdové obložení a destičky I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.13.1 I 1.1.13.1.1 I Brzdové obložení nebo brzdové destičky jsou I B I I Brzdové obložení nebo destičky I I poškozené nebo zjevně nadměrně opotřebované nebo I I I nadměrně opotřebované I I indikátory opotřebení signalizují opotřebení pod I I I I I minimální hodnotu stanovenou výrobcem. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.13.1.2 I Brzdové obložení nebo brzdové destičky poškozené I C I I I I nebo opotřebované natolik, že kolo zjevně I I I I I nedosahuje požadovaný brzdný účinek. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.13.2 I 1.1.13.2.1 I Zjevné povrchové znečištění brzdových destiček I B I I Brzdové obložení nebo destičky I I nebo brzdového obložení (olejem, tukem apod.) - I I I znečištěné (olejem, tukem apod.) I I zjevně snížený brzdný účinek kola. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.13.2.2 I Zjevné povrchové znečištění brzdových destiček I C I I I I nebo brzdového obložení (olejem, tukem apod.) - I I I I I kolo zjevně nebrzdí. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.13.3 I 1.1.13.3 I Některé brzdové obložení nebo brzdová destička I C I I Brzdové obložení nebo destičky I I chybí nebo není zjevně v souladu s požadavky I I I chybí I I výrobce. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.14 I Brzdové bubny, brzdové kotouče, brzdové I Vizuální kontrola. I I I třmeny a brzdové štíty I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.14.1 I 1.1.14.1.2 I Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný (hloubková I B I I Brzdový buben nebo kotouč nadměrně I I koroze) - poškozená funkční plocha zjevně I I I opotřebený, zkorodovaný, rýhovaný I I přesahuje 1/5 její šířky. I I I nebo s nadměrnými trhlinami nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I lomy I 1.1.14.1.3 I Brzdový buben nebo kotouč zjevně nadměrně I B I I I I opotřebený (zeslabený). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.14.1.4 I Brzdový kotouč s rýhami. I B I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.14.1.5 I Brzdový kotouč s lomem (trhlinou) ve funkční části I B I I I I kotouče, který zasahuje do jeho okraje, nebo I I I I I trhlina v délce přesahující zjevně 2/3 šířky I I I I I funkční plochy kotouče nebo s trhlinami. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.14.1.6 I Brzdový kotouč s jakoukoliv trhlinou na upevňovací I C I I I I přírubě brzdového kotouče nebo s chybějící I I I I I (ulomenou nebo opotřebenou) částí kotouče nebo s I I I I I nadměrnými lomy (trhlinami) ve funkční části I I I I I kotouče, které zasahují do jeho okraje, které I I I I I vzhledem k rozsahu poškození brzdového kotouče I I I I I bezprostředně ohrožují bezpečnost provozu (např. I I I I I nebezpečí roztrhnutí kotouče). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.14.1.7 I Brzdový buben zjevně s lomy (prasklý). I C I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.14.2 I 1.1.14.2.1 I Brzdový buben nebo kotouč zjevně znečištěný I B I I Brzdový buben nebo kotouč I I (olejem, tukem apod.). I I I znečištěný (olejem, tukem apod.) I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.14.2.2 I Brzdový buben nebo kotouč zjevně znečištěný I C I I I I (olejem, tukem apod.), narušený brzdný účinek. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.14.3 I 1.1.14.3 I Některý brzdový buben nebo brzdový kotouč chybí. I C I I Brzdový buben nebo kotouč chybí I I I I I I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.14.4 I 1.1.14.4 I Brzdový štít, je-li vyžadován, chybí nebo chybí I B I I Brzdové štíty nespolehlivě uchycené I I jeho část nebo není spolehlivě uchycen nebo je I I I nebo poškozené nebo chybí I I poškozen tak, že neplní svoji funkci. I I I I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.14.5 I 1.1.14.5.1 I Brzdový třmen uvolněný. I B I I Brzdový třmen uvolněný nebo chybí I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.14.5.2 I Brzdový třmen chybí nebo je vyřazen z provozu. I C I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.14.6 I 1.1.14.6.1 I Brzdový kotouč uvolněný (např. u brzdového kotouče I B I I Brzdový kotouč uvolněný I I motocyklu uvolněné nosné čepy). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.14.6.2 I Brzdový kotouč uvolněný a tato závada I C I I I I bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla I I I I I (např. u brzdového kotouče motocyklu uvolněné I I I I I nosné čepy). I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.15 I Brzdová lana, vodící kladky, lanovody, I Vizuální kontrola částí při činnosti brzdového systému. I I I táhla, pákoví I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.15.1 I 1.1.15.1.1 I Brzdové lano poškozené, popraskané, zkorodované I B I I Brzdové lano poškozené nebo I I nebo zauzlované. I I I popraskané nebo zkorodované nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I zauzlované I 1.1.15.1.2 I Brzdové lano chybí nebo je v tak zhoršeném I C I I I I technickém stavu (např. nadměrně zkorodované, I I I I I poškozené nebo popraskané), že není funkční nebo I I I I I spolehlivé. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.15.2 I 1.1.15.2.1 I Brzdové vodící kladky, pákoví nebo táhla nadměrně I B I I Některé brzdové vodící kladky, páky I I zkorodované, opotřebované nebo zdeformované. I I I brzdového převodu nebo táhla I--------------I----------------------------------------------------I----I I nadměrně opotřebované, zdeformované I 1.1.15.2.2 I Brzdové vodící kladky, pákoví nebo táhla jsou v I C I I nebo zkorodované I I tak zhoršeném technickém stavu (např. nadměrně I I I I I zkorodované, opotřebované nebo zdeformované), že I I I I I nejsou funkční nebo spolehlivé. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.15.3 I 1.1.15.3.1 I Uchycení lanovodů nebo spojení brzdových lan, I B I I Spojení lanovodů, brzdových lan, I I táhel nebo pákoví je uvolněné, poškozené nebo I I I táhel nebo pákoví je uvolněné nebo I I spojení či zajištění spojení neodpovídá I I I není spolehlivé nebo neodpovídá I I požadavkům. I I I požadavkům I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.15.3.2 I Uchycení lanovodů nebo spojení brzdových lan, I C I I I I táhel nebo pákoví je natolik nespolehlivé, že je I I I I I bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.15.4 I 1.1.15.4.2 I Lanovody (bowdeny) vadné nebo poškozeny tak, že I B I I Vadné lanovody I I mají vliv na jejich funkci. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.15.5 I 1.1.15.5.1 I Omezení volného pohybu brzdových lan, lanovodů, I B I I Omezení volného pohybu brzdových I I táhel nebo pák brzdového systému. I I I lan, lanovodů, táhel nebo pák I--------------I----------------------------------------------------I----I I brzdového systému I 1.1.15.5.2 I Omezení volného pohybu brzdových lan, lanovodů, I C I I I I táhel nebo pák brzdového systému, které má za I I I I I následek malou účinnost brzd nebo které způsobuje I I I I I trvalé přibrzďování. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.15.6 I 1.1.15.6.1 I Pohyby pák/táhel brzdového systému svědčící o I B I I Nenormální pohyby pák / táhel I I nadměrném opotřebení nebo o nesprávném seřízení. I I I brzdového systému svědčící o I--------------I----------------------------------------------------I----I I nesprávném seřízení nebo nadměrném I 1.1.15.6.2 I Pohyby pák/táhel brzdového systému svědčící o I C I I opotřebení I I nadměrném opotřebení nebo o nesprávném seřízení, I I I I I které má za následek malou účinnost brzd nebo I I I I I které způsobuje trvalé přibrzďování. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.16 I Brzdové válce (včetně pružinových válců I Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému. I I I a hydraulických válečků) I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.16.1 I 1.1.16.1.1 I Brzdový válec poškozený, prasklý (např. upevňovací I B I I Brzdový válec prasklý nebo I I úchyty) nebo nadměrně zkorodovaný. I I I poškozený nebo nadměrně zkorodovaný I--------------I----------------------------------------------------I----I I nebo není funkční I 1.1.16.1.2 I Brzdový válec je vyřazen z provozu nebo chybí nebo I C I I I I je v tak zhoršeném technickém stavu, že není I I I I I funkční. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.16.2 I 1.1.16.2.1 I Slyšitelný únik vzduchu z brzdového válce. I B I I Brzdový válec je netěsný I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.16.2.2 I Únik vzduchu z brzdového válce, působící znatelný I C I I I I pokles tlaku v brzdovém systému. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.16.2.3 I Únik brzdové kapaliny z hydraulického brzdového I C I I I I válečku. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.16.3 I 1.1.16.3.1 I Montáž některého ze spojovacích prvků uchycení I B I I Brzdový válec vadně namontovaný I I brzdového válce / válečku je nespolehlivá, některý I I I I I spojovací prvek uchycení brzdového válce / válečku I I I I I je uvolněný nebo chybí nebo je prasklý úchyt I I I I I (lože) brzdového válce. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.16.3.2 I Brzdový válec je utržený nebo je prasklý úchyt I C I I I I (lože) a bezprostředně hrozí upadnutí brzdového I I I I I válce. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.16.4 I 1.1.16.4.1 I Nadměrný zdvih pístu nebo membrány brzdového válce I B I I Nedostatečný nebo nadměrný zdvih I I není v souladu s požadavky. I I I mechanismu pístu nebo membrány I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.16.4.2 I Zdvih pístu nebo membrány je nadměrný a neumožňuje I C I I I I vyvinout dostatečnou brzdnou sílu na kole. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.16.4.3 I Nedostatečný zdvih pístu nebo membrány brzdového I C I I I I válce způsobuje trvalé přibrzďování kola. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.16.5 I 1.1.16.5.1 I Některá prachovka brzdového válce / válečku je I A I I Prachovky brzdového válce / válečku I I poškozená, ale plní svoji funkci. I I I chybí nebo jsou nadměrně poškozené I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.16.5.2 I Některá prachovka brzdového válce / válečku chybí I B I I I I nebo je poškozená tak, že neplní svoji funkci. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.16.6 I 1.1.16.6 I Některá vratná pružina brzdového válce, je-li I B I I Vadné nebo chybějící vratné pružiny I I vyžadována, chybí nebo je vadná (např. prasklá, I I I brzdového válce, jsou-li I I vytahaná). I I I instalovány I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.16.7 I 1.1.16.7.1 I Nadměrně zkorodovaný válec. I B I I Nadměrně zkorodovaný válec I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.16.7.2 I Nedměrně zkorodovaný válec a hrozí bezprostředně I C I I I I prasknutí válce. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.17 I Zátěžový regulátor / omezovač brzdného I Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému. I I I účinku I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.17.1 I 1.1.17.1.1 I Ovládací páky, lana nebo pružiny AZR / omezovače I B I I Vadné ovládací pákoví zátěžového I I brzdného účinku jsou poškozené nebo nadměrně I I I regulátoru / omezovače brzdného I I zkorodované. I I I účinku I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.17.1.2 I Spojení táhel, lan nebo pákoví AZR / omezovače I B I I I I brzdného účinku a jejich zajištění je poškozené, I I I I I uvolněné nebo není spolehlivé nebo spojení I I I I I neodpovídá požadavkům. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.17.1.3 I Ovládací lano AZR / omezovače brzdného účinku je I C I I I I přetržené nebo lano, páky nebo pružiny jsou I I I I I natolik poškozeny nebo zkorodovány, že AZR / I I I I I omezovač brzdného účinku neplní svoji funkci. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.17.2 I 1.1.17.2.2 I Nesprávně seřízené pákoví AZR / omezovače brzdného I B I I Pákoví zátěžového regulátoru / I I účinku v závislosti na zatížení vozidla způsobuje I I I omezovače brzdného účinku nesprávně I I nedostatečný nebo nadměrný brzdný účinek kol I I I seřízené I I nápravy / náprav. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.17.3 I 1.1.17.3.1 I U vozidla vybaveného funkčním systémem ABS, které I B I I Zátěžový regulátor / omezovač I I není určeno k tažení přípojných vozidel (mimo I I I brzdného účinku zadřený nebo I I kategorii 02), nefunkční AZR (páka zadřená v I I I nefunguje I I poloze pro naložené vozidlo) způsobuje nadměrný I I I I I brzdný účinek kol nápravy / náprav u vozidla v I I I I I nenaloženém stavu. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.17.3.2 I Ručně ovládaný zátěžový regulátor přípojného I B I I I I vozidla traktoru nelze ovládat. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.17.3.3 I AZR / omezovač brzdného účinku není zjevně I C I I I I funkční. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.17.4 I 1.1.17.4 I AZR / omezovač brzdného účinku zjevně demontován - I C I I Zátěžový regulátor / omezovač I I nepřípustný zásah do brzdového systému. I I I brzdného účinku zjevně demontován I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.17.5 I 1.1.17.5 I Štítek s údaji pro seřízení AZR, je-li vyžadován, I A I I Chybí štítek s údaji pro seřízení I I chybí. I I I AZR I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.17.6 I 1.1.17.6 I Údaje na štítku pro seřízení AZR nečitelné nebo I A I I Údaje pro seřízení AZR nečitelné I I nejsou v souladu s požadavky. I I I nebo nejsou v souladu s požadavky I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.18 I Páky brzdových klíčů a zařízení k I Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému. I I I automatickému seřizování I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.18.1 I 1.1.18.1.1 I Mechanismus ovládání pák brzdových klíčů poškozený I B I I Mechanismus ovládání pák brzdových I I nebo nadměrně opotřebený. I I I klíčů je poškozený, zadřený nebo má I--------------I----------------------------------------------------I----I I nenormální pohyb nebo je nadměrně I 1.1.18.1.2 I Po odbrzdění se nevrací některý brzdový klíč na I B I I opotřebený I I nápravě do původní polohy (výrazný rozdíl). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.18.2 I 1.1.18.2 I Výrazný rozdíl zdvihu pák brzdových klíčů na I B I I Nesprávně seřízený mechanismus I I nápravě nebo seřízení zdvihu pák brzdových klíčů I I I ovládání pák brzdových klíčů I I neodpovídá požadavkům výrobce. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.18.3 I 1.1.18.3.1 I Mechanismus zařízení k automatickému seřizování I B I I Vadný mechanismus zařízení I I pák brzdových klíčů je nadměrně opotřebený. I I I k automatickému seřizování pák I--------------I----------------------------------------------------I----I I brzdových klíčů I 1.1.18.3.2 I Zařízení k automatickému seřizování pák brzdových I B I I I I klíčů je v natolik zhoršeném technickém stavu, I I I I I (např. nadměrně opotřebené, poškozené), že není I I I I I funkční nebo nefunguje správně. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.18.4 I 1.1.18.4.1 I Uchycení, spojení a zajištění jednotlivých částí I B I I Nesprávná montáž nebo změna I I mechanismu ovládání pák brzdových klíčů vadné nebo I I I jednotlivých částí mechanismu I I není spolehlivé nebo neodpovídá požadavkům. I I I ovládání pák brzdových klíčů I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.18.4.2 I Nesprávná montáž nebo změna mechanismu ovládání I B I I I I pák brzdových klíčů nebo zařízení k automatickému I I I I I seřizování má vliv na brzdný účinek. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.19 I Systém odlehčovací brzdy (je-li I Vizuální kontrola částí za použití brzdového systému. I I I instalován nebo vyžadován) I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.19.1 I 1.1.19.1.1 I V systému odlehčovací brzdy některý spoj uvolněný, I A I I Vadné spoje nebo montáž systému I I ale tato závada nemá vliv na funkci nebo I I I odlehčovací brzdy I I spolehlivost systému. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.19.1.2 I Montáž systému odlehčovací brzdy vadná nebo I B I I I I některý spoj v systému odlehčovací brzdy uvolněný I I I I I a tato závada má vliv na funkci nebo spolehlivost I I I I I systému. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.19.2 I 1.1.19.2 I Systém odlehčovací brzdy je zjevně vadný nebo I B I I Systém odlehčovací brzdy, je-li I I je-li vyžadován, chybí. I I I vyžadován, chybí nebo je zjevně I I I I I vadný I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.20 I Automatická činnost brzd přípojného I Rozpojit brzdové spojení mezi tažným vozidlem a I I I vozidla I přípojným vozidlem. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.20.1 I 1.1.20.1 I Brzda přípojného vozidla se automaticky neuvede v I C I I Brzda přípojného vozidla se I I činnost po rozpojení spojení. I I I automaticky neuvede v činnost po I I I I I rozpojení spojení I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.21 I Celý brzdový systém I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.21.1 I 1.1.21.1.2 I Poškození jiných zařízení brzdového systému I B I I Jiná zařízení brzdového systému I I (protizámrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.) I I I (protizámrazové čerpadlo, sušič I I nebo nadměrná koroze, které může nepříznivě I I I vzduchu apod.) jsou z vnějšku I I ovlivnit funkci nebo spolehlivost brzdového I I I poškozená nebo nadměrně zkorodovaná I I systému. I I I tak, že nepříznivě ovlivňují I--------------I----------------------------------------------------I----I I brzdový systém I 1.1.21.1.3 I Poškození jiných zařízení brzdového systému I C I I I I (protizámrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.), I I I I I které bezprostředně ohrožuje funkci brzdového I I I I I systému. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.21.2 I 1.1.21.2.1 I Únik nemrznoucí směsi. I A I I Únik vzduchu nebo nemrznoucí směsi I--------------I----------------------------------------------------I----I I z jiných zařízení brzdového systému I 1.1.21.2.2 I Slyšitelný únik vzduchu z jiných zařízení I B I I (protizámrazové čerpadlo, vysoušeč I I brzdového systému (protizámrazové čerpadlo, I I I vzduchu apod.) I I vysoušeč vzduchu apod.). I I I I I I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.21.2.3 I Únik vzduchu z jiných zařízení brzdového systému I C I I I I (protizámrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.), I I I I I který způsobuje znatelný pokles tlaku vzduchu v I I I I I brzdovém systému. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.21.3 I 1.1.21.3 I Uchycení jiných zařízení brzdového systému I B I I Jakákoli část zařízení brzdového I I (protizámrazové čerpadlo, vysoušeč vzduchu apod.), I I I systému nespolehlivá, uvolněná nebo I I je uvolněné nebo poškozené nebo neodpovídá I I I nesprávně namontovaná I I požadavkům. I I I I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.21.4 I 1.1.21.4.1 I Nebezpečná úprava jakékoli součásti brzdového I B I I Nebezpečná úprava jakékoli části I I systému, která není v souladu s požadavky výrobce. I I I brzdového systému I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.1.21.4.2 I Jakýkoliv nepovolený zásah do brzdového systému I C I I I I (demontáž, vyřazení z činnosti apod.) nebo I I I I I neschválená změna brzdového systému. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.22 I Kontrolní přípojky (pokud jsou I Vizuální kontrola. I I I požadovány nebo namontovány) I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.22.1 I 1.1.22.1 I Přípojky pro kontrolu tlaku v brzdové soustavě, I B I I Přípojky pro kontrolu tlaku v I I jsou-li vyžadovány, chybí nebo neodpovídají I I I brzdové soustavě chybí I I požadavkům. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.22.2 I 1.1.22.2 I Přípojky pro kontrolu tlaku v brzdové soustavě I B I I Přípojky pro kontrolu tlaku v I I poškozené nebo nepoužitelné nebo netěsné. I I I brzdové soustavě poškozené nebo I I I I I nepoužitelné nebo netěsné I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.23 I Nájezdová brzda I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.1.23 I 1.1.23.2 I Nedostatečná účinnost nájezdové brzdy. I B I I Stav a činnost nájezdové brzdy I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.2 Činnost a účinky systému provozního brzdění I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 1.2.1 I Činnost a účinky provozního brzdění I Zkouška na válcové zkušebně brzd (statické zařízení na I I I I zkoušky brzdění). Traktory a vozidla, u kterých nelze I I I I provést zkoušku na válcové zkušebně brzd, pomocí jízdní I I I I zkoušky s postupným zvyšováním brzdné síly do maxima. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.2.1.1 I 1.2.1.1.1 I Nedostatečná brzdná síla na jednom nebo více I B I I Nedostatečná brzdná síla na jednom I I kolech. I I I nebo více kolech I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.2.1.1.2 I Žádná brzdná síla na jednom nebo více kolech. I C I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.2.1.2 I 1.2.1.2.2 I Rozdíl brzdných sil (při brzdění nebo odbrzdění) I C I I Rozdíl brzdných sil na kolech téže I I na kolech téže nápravy je větší než 30 % . V I I I nápravy je větší než 30 % . V I I případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně I I I případě jízdní zkoušky se vozidlo I I vychyluje z přímého směru. I I I nadměrně vychyluje z přímého směru I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.2.1.3 I 1.2.1.3.1 I Účinek brzd není spojitě odstupňovaný. I B I I Nedosáhne se odstupňování brzdného I I I I I účinku (blokování) I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.2.1.4 I 1.2.1.4 I Nadměrná prodleva brzdného účinku na některém I B I I Nadměrná prodleva brzdného účinku I I kole. I I I na některém kole I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.2.1.5 I 1.2.1.5 I Kolísání brzdné síly v průběhu každého úplného I B I I Nadměrné kolísání brzdné síly v I I otočení kola na válcové zkušebně brzd přesahuje o I I I průběhu každého úplného otočení I I více jak +- 10 % střední hodnoty brzdné síly I I I kola (ovalita nebo házivost) I I odečtené z brzdové charakteristiky brzdy. I I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.2.2 I Brzdný účinek I Zkouška na válcové zkušebně brzd (statické zařízení na I I I I zkoušky brzdění). I I I I I I I I Kontrola činnosti a účinků provozního brzdění se I I I I provádí na válcové zkušebně brzd. Kontrola účinku I I I I provozní brzdové soustavy na válcové zkušebně brzd se u I I I I motorových vozidel nebo přípojných vozidel s maximální I I I I přípustnou hmotností převyšující 3500 kg musí provádět I I I I v souladu se zněním normy ISO 21 069. I I I I I I I I Traktory a vozidla, u kterých nelze provést zkoušku na I I I I válcové zkušebně brzd se kontrola brzdného účinku I I I I provozní brzdové soustavy provádí za pomocí jízdní I I I I zkoušky s použitím decelerometru se záznamem a s I I I I postupným zvyšováním brzdné síly do maxima. I I I I I I I I Traktory a vozidla, u kterých nelze provést jízdní I I I I zkoušku s použitím decelerometru se záznamem se I I I I kontrola brzdného účinku provozní brzdové soustavy I I I I provádí pomocí jízdní zkoušky s postupným zvyšováním I I I I brzdné síly do maxima, tento postup se použije i v I I I I případě, že stanice technické kontroly není povinně I I I I vybavena decelerometrem a zkouška nelze provést na I I I I válcové zkušebně brzd. I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.2.2 I 1.2.2.1 I Vozidlo nedosahuje předepsaného brzdného účinku I C I I Nedosahuje se předepsaných I I pro provozní brzdění. I I I minimálních hodnot brzdného účinku I--------------I----------------------------------------------------I----I I pro provozní brzdění I 1.2.2.2 I Nelze ověřit předepsaný brzdný účinek pro provozní I B I I I I brzdění (předčasný blok některého kola nápravy z I I I I I důvodu nedostatečného zatížení vozidla). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.3 Činnost a brzdné účinky nouzového brzdění (pokud je zajišťováno zvláštním systémem) I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 1.3.1 I Činnost a účinky nouzového brzdění I Pokud je systém nouzového brzdění oddělen od systému I I I I provozního brzdění, užije se metoda popsaná v bodě I I I I 1.2.1. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.3.1.1 I 1.3.1.1.1 I Nedostatečná brzdná síla na jednom nebo více I B I I Nedostatečná brzdná síla na jednom I I kolech. I I I nebo více kolech I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 1.3.1.1.2 I Žádná brzdná síla na jednom nebo více kolech. I C I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.3.1.2 I 1.3.1.2.2 I Rozdíl brzdných sil (při brzdění nebo odbrzdění) I C I I Rozdíl brzdných sil na kolech téže I I na kolech téže nápravy je větší než 30 % . V I I I nápravy je větší než 30 % . V I I případě jízdní zkoušky se vozidlo nadměrně I I I případě jízdní zkoušky se vozidlo I I vychyluje z přímého směru. I I I nadměrně vychyluje z přímého směru I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.3.1.3 I 1.3.1.3.1 I Účinek nouzové brzdy není spojitě odstupňovaný. I B I I Nedosáhne se odstupňování brzdného I I I I I účinku (blokování) I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.3.2 I Brzdný účinek nouzového brzdění I Pokud je systém nouzového brzdění oddělen od systému I I I I provozního brzdění, užije se metoda popsaná v bodě I I I I 1.2.2. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.3.2.1 I 1.3.2.1.1 I Nelze ověřit předepsaný brzdný účinek pro nouzové I B I I I I brzdění (předčasný blok některého kola nápravy z I I I Nedosahuje se předepsaných I I důvodu nedostatečného zatížení vozidla). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I minimálních hodnot brzdného účinku I 1.3.2.1.2 I Vozidlo nedosahuje předepsaného brzdného účinku I C I I pro nouzové brzdění I I pro nouzové brzdění (50 % provozního brzdění). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.4 Činnost a brzdné účinky parkovací brzdy I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 1.4.1 I Činnost parkovací brzdy I Brzda se použije při zkoušce na válcové zkušebně brzd I I I I (statické zařízení na zkoušky brzdění). U traktorů a u I I I I vozidel, u kterých z technických důvodů nelze provést I I I I zkoušku na válcové zkušebně brzd, se provádí jízdní I I I I zkouška s použitím decelerometru. I I I I I I I I Traktory a vozidla, u kterých nelze provést jízdní I I I I zkoušku s použitím decelerometru se záznamem se I I I I kontrola činnosti parkovací brzdy provádí pomocí jízdní I I I I zkoušky s postupným zvyšováním brzdné síly do maxima, I I I I tento postup se použije i v případě, že stanice I I I I technické kontroly není povinně vybavena decelerometrem I I I I a zkouška nelze provést na válcové zkušebně brzd. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.4.1.1 I 1.4.1.1.1 I Parkovací brzda na některém z kol vozidla není I B I I Parkovací brzda je na jedné straně I I funkční. I I I neúčinná nebo se vozidlo v případě I--------------I----------------------------------------------------I----I I jízdní zkoušky nadměrně vychyluje z I 1.4.1.1.2 I Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou I C I I přímého směru I I není funkční. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.4.2 I Brzdný účinek parkovací brzdy I Zkouška činnosti parkovací brzdy se provádí na válcové I I I I zkušebně brzd, v souladu se stanovenou metodikou pro I I I I válcové zkušebny brzd. U traktoru a u vozidel, u I I I I kterých z technických důvodů nelze provést zkoušku na I I I I válcové zkušebně brzd, se provádí kontrola účinnosti I I I I parkovací brzdy jízdní zkouškou s použitím I I I I decelerometru se záznamem v souladu s metodikou pro I I I I používání decelerometru. I I I I I I I I Traktory a vozidla, u kterých nelze provést jízdní I I I I zkoušku s použitím decelerometru se záznamem se I I I I kontrola brzdného účinku parkovací brzdy provádí pomocí I I I I jízdní zkoušky s postupným zvyšováním brzdné síly do I I I I maxima, tento postup se použije i v případě, že stanice I I I I technické kontroly není povinně vybavena decelerometrem I I I I a zkouška nelze provést na válcové zkušebně brzd. I I I I I I I I Je-li to možné, nákladní vozidla by se měla kontrolovat I I I I naložená. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.4.2.1 I 1.4.2.1.1 I Některé z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, I B I I Vozidlo nedosahuje poměrný brzdný I I nedosahuje požadovaného brzdného účinku. I I I účinek pro svah se sklonem 18 % , I--------------I----------------------------------------------------I----I I nebo u jízdních souprav, tažné I 1.4.2.1.2 I Žádné z kol vozidla, ovládané parkovací brzdou, I C I I vozidlo nedosahuje poměrný brzdný I I nedosahuje požadovaného brzdného účinku. I I I účinek pro svah se sklonem 12 % I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.5 Činnost systému odlehčovací brzdy I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 1.5 I Činnost systému odlehčovací brzdy I Vizuální kontrola a případně zkouška činnosti. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.5.1 I 1.5.1 I Účinek systému odlehčovací brzdy nelze I B I I Účinek odlehčovací brzdy nelze I I odstupňovat. I I I odstupňovat (neuplatní se u systémů I I I I I výfukových brzd) I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.5.2 I 1.5.2 I Systém odlehčovací brzdy nefunguje. I B I I Systém odlehčovací brzdy nefunguje I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.6 Protiblokovací systém (ABS) I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 1.6 I Protiblokovací systém (ABS) I Vizuální kontrola a kontrola výstražné signalizace I I I I a/nebo použití elektronického rozhraní vozidla. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.6.1 I 1.6.1 I Vadná funkce výstražné signalizace systému ABS. I B I I Vadná funkce výstražné signalizace I I I I I systému ABS I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.6.2 I 1.6.2 I Výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci I B I I Výstražná signalizace ukazuje I I systému ABS. I I I nesprávnou funkci systému ABS I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.6.3 I 1.6.3 I Čidlo otáčení kol systému ABS nevhodně uchycené I B I I Čidla otáčení kol systému ABS chybí I I nebo poškozené tak, že neplní svoji funkci (např. I I I nebo jsou poškozená I I přetržený elektrický kabel) nebo chybí. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.6.4 I 1.6.4 I Elektrické kabely systému ABS jsou poškozené tak, I B I I Elektrické kabely systému ABS jsou I I že nejsou funkční nebo chybí. I I I poškozené nebo nesprávně vedené I I I I I nebo nespolehlivě upevněné nebo I I I I I chybí I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.6.5 I 1.6.5 I Jiné části systému ABS chybí nebo jsou poškozené I B I I Jiné části systému ABS chybí nebo I I tak, že je systém ABS nefunkční nebo byl systém I I I jsou poškozené tak, že je systém I I ABS z vozidla demontován. I I I ABS nefunkční nebo byl systém ABS z I I I I I vozidla zjevně demontován. I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.6.6 I 1.6.6 I Elektrické ovládací vedení (propojení) systému ABS I B I I Propojení systému ABS mezi tažným I I mezi tažným a přípojným vozidlem chybí nebo I I I a přípojným vozidlem chybí nebo I I nefunguje nebo spojení vozidel neodpovídá I I I neodpovídá požadavkům na zapojení I I požadavkům na zapojení vozidel do jízdních souprav I I I vozidel do jízdních souprav s I I s ohledem na kompatibilitu mezi tažným a přípojným I I I ohledem na kompatibilitu mezi I I vozidlem z hlediska sdělování dat (ABS). I I I tažným a přípojným vozidlem z I I I I I hlediska sdělování dat (ABS) I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.6.7 I 1.6.7 I Systém ukazuje závadu přes elektronické rozhraní I B I I Systém ukazuje závadu přes I I vozidla. I I I elektronické rozhraní vozidla I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.7 Elektronický brzdový systém (EBS) I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 1.7 I Elektronický brzdový systém (EBS) I Vizuální kontrola a kontrola výstražné signalizace I I I I a/nebo použití elektronického rozhraní vozidla. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.7.1 I 1.7.1 I Vadná funkce výstražné signalizace systému EBS. I B I I Vadná funkce výstražné signalizace I I I I I EBS I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.7.2 I 1.7.2 I Výstražná signalizace ukazuje nesprávnou funkci I B I I Výstražná signalizace ukazuje I I systému EBS. I I I nesprávnou funkci systému EBS I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.7.3 I 1.7.3 I Je-li přípojné vozidlo vybaveno systémem EBS, I C I I I I chybí propojení systému EBS mezi tažným a I I I Propojení systému EBS mezi tažným a I I přípojným vozidlem nebo elektrické ovládací vedení I I I přípojným vozidlem, je-li systém I I zjevně nefunguje. I I I namontován, chybí I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.7.4 I 1.7.4 I Systém ukazuje závadu přes elektronické rozhraní I B I I Systém ukazuje závadu přes I I vozidla. I I I elektronické rozhraní vozidla I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.8 Brzdová kapalina I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 1.8 I Brzdová kapalina I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 1.8 I 1.8.1 I Brzdová kapalina znečištěna nebo zakalena. I B I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I Vadná kvalita brzdové kapaliny I 1.8.2 I Brzdová kapalina znečištěna nebo zakalena, I C I I I I bezprostřední riziko závady. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2. ŘÍZENÍ I I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I 2.1 Mechanický stav I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 2.1.1 I Stav převodky řízení I Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, I I I I kola jsou nad zemí nebo na otočných plošinách a otočí I I I I se volantem z jednoho dorazu do druhého. Vizuální I I I I kontrola činnosti převodky řízení. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.1.1 I 2.1.1.1.1 I Přenos ovládací síly v převodce řízení není I B I I Zvýšený odpor v převodce řízení I I rovnoměrný v celém rozsahu rejdu, v některé poloze I I I I I natočení volantu (např. krajní) zjevně zvýšený I I I I I odpor. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.1.1.1.2 I Zvýšený odpor v převodu převodky řízení, ovládací I B I I I I síla na volant, která je nutná k natočení kol, I I I I I zjevně překračuje stanovené hodnoty. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.1.2 I 2.1.1.2 I Opotřebené drážkování hřídele převodky řízení nebo I C I I Opotřebované drážkování nebo I I jakákoliv vůle ve spojení hřídele převodky řízení I I I jakákoliv radiální vůle ve spojení I I s hlavní pákou řízení. I I I hřídele převodky řízení s hlavní I I I I I pákou řízení I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.1.3 I 2.1.1.3.1 I V převodu převodky řízení vůle větší než provozní. I B I I Nadměrná vůle v převodu převodky I--------------I----------------------------------------------------I----I I řízení, deformace dílů převodky I 2.1.1.3.2 I V převodu převodky řízení jsou natolik velké vůle, I C I I řízení nebo převodka řízení I I že je bezprostředně ohroženo bezpečné ovládání I I I nespolehlivá I I vozidla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.1.1.3.3 I Převod převodky řízení je v natolik zhoršeném I C I I I I technickém stavu (např. váznutí, přeskakování nebo I I I I I převod není funkční v celém rozsahu rejdu), že je I I I I I bezprostředně ohroženo bezpečné ovládání vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.1.4 I 2.1.1.4.1 I V uložení hřídele (ložiska) nebo v uložení I B I I Nadměrná vůle v uložení hřídelů I I hřebenových tyčí (pouzdra) převodky řízení vůle I I I nebo hřebenových tyčí převodky I I větší než provozní. I I I řízení I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.1.1.4.2 I V uložení hřídele (ložiska) nebo v uložení I C I I I I ozubených tyčí (pouzdra) převodky řízení jsou I I I I I natolik velké vůle, že je bezprostředně ohroženo I I I I I bezpečné ovládání vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.1.5 I 2.1.1.5.1 I Netěsnost převodky řízení. I A I I Převodka řízení netěsní nebo jsou I--------------I----------------------------------------------------I----I I prachovky poškozené nebo ve výrazně I 2.1.1.5.2 I Prachovka převodky řízení je prasklá, avšak I A I I zhoršeném stavu nebo prachovky I I nedochází k úniku maziva. I I I chybí I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.1.1.5.3 I Prachovka převodky řízení chybí nebo je chybně I B I I I I uchycená nebo poškozená tak, že neplní svoji I I I I I funkci a dochází k úniku maziva. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.1.1.5.4 I Z převodky řízení odkapává mazivo. I B I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.1.6 I 2.1.1.6.1 I Kloubové nebo pružné spojení hřídele volantu s I B I I Kloubové spojení hřídele volantu s I I hřídelí převodky řízení je nadměrně opotřebované, I I I hřídelí převodky řízení I I nebo poškozené nebo spojovací prvky, je-li I I I opotřebované nebo není spolehlivé I I vyžadováno, nejsou viditelně zajištěny. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.1.1.6.2 I Kloubové nebo pružné spojení hřídele volantu s I C I I I I hřídelí převodky řízení je v natolik zhoršeném I I I I I technickém stavu (např. opotřebované nebo I I I I I poškozené), že je bezprostředně ohroženo bezpečné I I I I I ovládání vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.1.7 I 2.1.1.7.1 I Nebezpečná úprava převodky řízení nebo spojení I B I I Nebezpečná úprava převodky řízení I I převodky řízení s hřídelí volantu nebo s hlavní I I I nebo kloubového spojení převodky I I pákou řízení. I I I řízení s hřídelí volantu nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I spojení hřídele převodky s hlavní I 2.1.1.7.2 I Nebezpečná úprava a převodky řízení nebo spojení I C I I pákou řízení I I převodky řízení s hřídelí volantu nebo s hlavní I I I I I pákou řízení, která bezprostředně ohrožuje I I I I I bezpečné ovládání vozidla. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.2 I Upevnění skříně převodky řízení I Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, I I I I kola vozidla jsou na zemi a otočí se volantem / I I I I řídítkovým řízením po směru a proti směru hodinových I I I I ručiček nebo se použije speciálně upravený detektor I I I I vůle řízení. Vizuální kontrola připevnění skříně I I I I převodovky k podvozku. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.2.1 I 2.1.2.1.1 I Některý spoj upevnění převodky řízení je uvolněný. I B I I Převodka řízení není náležitě I--------------I----------------------------------------------------I----I I upevněná I 2.1.2.1.2 I Některý spoj upevnění převodky řízení je uvolněný I C I I I I a v důsledku toho se převodka řízení pohybuje. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.2.2 I 2.1.2.2.1 I Některý montážní otvor pro upevnění převodky I B I I Lože na podvozku / karosérii pro I I řízení na podvozku nebo karosérii je zjevně I I I upevnění převodky řízení prasklé I I vymačkaný nebo vytlučený. I I I nebo montážní otvory protáhlé I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.1.2.2.2 I Na podvozku nebo na karosérii je místo pro uložení I C I I I I převodky řízení prasklé (lože) a převodka řízení I I I I I se v důsledku toho pohybuje. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.2.3 I 2.1.2.3.1 I Chybějící nebo utržený upevňovací šroub převodky I B I I Chybějící nebo prasklé upevňovací I I řízení. I I I šrouby I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.1.2.3.2 I Chybějící nebo utržený upevňovací šroub a převodka I C I I I I řízení se v důsledku toho pohybuje. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.2.4 I 2.1.2.4.1 I Některý úchyt skříně převodky řízení je prasklý. I B I I Prasklá skříň převodky řízení I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.1.2.4.2 I Některý úchyt skříně převodky řízení je prasklý a I C I I I I převodka řízení se v důsledku toho pohybuje. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.3 I Stav pákového mechanismu řízení I Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, I I I I kola vozidla jsou na zemi a otočí se volantem po směru I I I I a proti směru hodinových ručiček nebo se použije I I I I speciálně upravený detektor vůle řízení. Vizuální I I I I kontrola opotřebení, prasklin a spolehlivosti řídících I I I I částí. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.3.1 I 2.1.3.1.1 I V pohyblivém spoji pákového mechanismu řízení I B I I Nevhodná vůle v pohyblivých spojích I I (např. kulový čep, kloub, pouzdro) je větší vůle I I I pákového mechanismu řízení I I než montážní. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.1.3.1.2 I V pohyblivém spoji pákového mechanismu řízení I C I I I I (např. kulový čep, kloub, pouzdro) jsou natolik I I I I I velké vůle, že je bezprostředně ohrožena I I I I I bezpečnost jízdy vozidla (nebezpečí rozpojení). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.1.3.1.3 I Vícenásobný počet větších vůlí (větší než I C I I I I montážní) v pohyblivých spojích pákového I I I I I mechanismu řízení v konečném důsledku I I I I I bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.3.2 I 2.1.3.2.1 I Uvolněné nebo opotřebené spoje (např. uchycení I B I I Uvolněné nebo nadměrně opotřebené I I čepu, spojení na spojovací nebo řídící tyči), I I I spoje u pákového mechanismu řízení I I které mají vliv na spolehlivost pákového I I I I I mechanismu řízení. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.1.3.2.2 I Otvor pro uchycení čepu pákového mechanismu řízení I B I I I I zjevně vymačkaný. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.1.3.2.3 I Uvolněné nebo nadměrně opotřebené spoje pákového I C I I I I mechanismu řízení (např. uchycení čepu, spojení na I I I I I řídící nebo spojovací tyči), které bezprostředně I I I I I ohrožují bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.3.3 I 2.1.3.3.1 I Zjevné ohnutí řídící nebo spojovací tyče řízení. I B I I Praskliny na jakékoli části nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I deformace jakékoli části pákového I 2.1.3.3.2 I Praskliny u jakékoli části pákového mechanismu I C I I mechanismu řízení I I řízení (čepy, páky, řídící nebo spojovací tyče) I I I I I nebo deformace jakékoli části pákového mechanismu I I I I I řízení (řídící nebo spojovací tyče), které I I I I I bezprostředně ohrožují bezpečnost jízdy. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.3.4 I 2.1.3.4 I Viditelné zajištění spojů u pákového mechanismu I B I I Viditelné zajištění spojů u I I řízení, je-li vyžadováno, chybí nebo není funkční I I I pákového mechanismu řízení, je-li I I nebo není spolehlivé. I I I vyžadováno, chybí nebo není I I I I I spolehlivé I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.3.5 I 2.1.3.5 I Zjevně nesprávné seřízení částí pákového I B I I Zjevně nesprávné seřízení částí I I mechanismu řízení (např. příčné nebo podélné I I I pákového mechanismu řízení (např. I I spojovací tyče řízení), které má vliv na provozní I I I příčné nebo podélné spojovací tyče I I vlastnosti vozidla (jen u silniční kontroly). I I I řízení) I I I I I I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.3.6 I 2.1.3.6.1 I Nebezpečná úprava pákového mechanismu řízení, I B I I Nebezpečná úprava u pákového I I která má vliv na provozní vlastnosti vozidla nebo I I I mechanismu řízení I I spolehlivost mechanismu řízení. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.1.3.6.2 I Nebezpečná úprava pákového mechanismu řízení, I C I I I I která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy I I I I I vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.3.7 I 2.1.3.7.1 I Prachovky pohyblivých spojů pákového mechanismu I A I I Prachovky pákového mechanismu I I řízení jsou poškozené. I I I řízení chybí, jsou poškozené nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I jsou ve výrazně zhoršeném stavu I 2.1.3.7.2 I Prachovky u pohyblivých spojů pákového mechanismu I B I I I I řízení chybí nebo jsou ve výrazně zhoršeném stavu, I I I I I takže neplní svoji funkci. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.4 I Funkce pákového mechanismu řízení I Vozidlo se umístí nad montážní jámu nebo na zvedák, I I I I kola jsou na zemi a motor v chodu (posilovač řízení) a I I I I otočí se volantem z jednoho dorazu do druhého. Vizuální I I I I kontrola pohyblivosti pákoví. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.4.1 I 2.1.4.1 I Pákový mechanismus řízení drhne (naráží) při I B I I Pákový mechanismus řízení drhne při I I pohybu o pevnou část podvozku. I I I pohybu o pevnou část podvozku I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.4.2 I 2.1.4.2 I Doraz řízení chybně seřízen nebo chybí, řízená I B I I Doraz řízení je chybně seřízen nebo I I kola se v krajní poloze dotýkají pákoví nebo I I I chybí I I podvozku vozidla. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.5 I Posilovač řízení I Kontroluje se těsnost systému řízení a hladina kapaliny I I I I v nádrži (je-li viditelná). Kola jsou na zemi, motor v I I I I chodu a kontroluje se činnost posilovače řízení. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.5.1 I 2.1.5.1.2 I Únik média (kapalina / vzduch) z posilovače I B I I Únik média z posilovače řízení I I řízení. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.5.2 I 2.1.5.2.1 I U posilovače řízení množství kapaliny pod I A I I Nedostatek kapaliny u posilovače I I vyznačenou značkou MIN. I I I řízení I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.1.5.2.2 I Nedostatečné množství kapaliny ovlivňuje funkci I B I I I I posilovače řízení. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.5.3 I 2.1.5.3.1 I Posilovač řízení nefunguje v plném rozsahu rejdu. I B I I Mechanismus posilovače řízení I--------------I----------------------------------------------------I----I I nefunguje I 2.1.5.3.2 I Posilovač řízení nefunguje a tato závada I C I I I I bezprostředně ohrožuje bezpečné ovládání vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.5.4 I 2.1.5.4.1 I Vnější poškození mechanismu posilovače řízení I B I I Mechanismus posilovače řízení je I I (pístnice, páky, tyče), které má vliv na provozní I I I poškozený nebo má praskliny nebo je I I vlastnosti vozidla nebo spolehlivost mechanismu I I I nespolehlivý I I řízení. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.1.5.4.2 I Mechanismus posilovače řízení má praskliny nebo je I C I I I I poškozen natolik, že není spolehlivý a tato závada I I I I I bezprostředně ohrožuje bezpečné ovládání vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.5.5 I 2.1.5.5.1 I Drhnutí částí mechanismu posilovače řízení o sebe I B I I Nesprávné seřízení mechanismu I I (pístnice, páky, tyče). I I I posilovače řízení nebo drhnutím I--------------I----------------------------------------------------I----I I částí mechanismu posilovače řízení I 2.1.5.5.2 I Nesprávné seřízení mechanismu posilovače řízení, I C I I o sebe I I bezprostředně ohrožuje bezpečné ovládání vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.5.6 I 2.1.5.6.1 I Nebezpečná úprava mechanismu posilovače řízení, I B I I Nebezpečná úprava mechanismu I I která má vliv na jeho spolehlivost nebo funkci. I I I posilovače řízení I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.1.5.6.2 I Nebezpečná úprava mechanismu posilovače řízení, I C I I I I která bezprostředně ohrožuje bezpečné ovládání I I I I I vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.5.7 I 2.1.5.7.1 I Trubky nebo hadice posilovače řízení jsou I B I I Trubky / hadice posilovače řízení I I poškozené, nebo nadměrně zkorodované. I I I jsou poškozené, nadměrně I--------------I----------------------------------------------------I----I I zkorodované I 2.1.5.7.2 I Bezprostřední riziko prasknutí trubky nebo hadice I C I I I I posilovače řízení. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.1.5.8 I 2.1.5.8 I Uchycení mechanismu posilovače řízení, není-li I B I I Mechanismus posilovače řízení, I I součástí převodky řízení (pístnice, páky, tyče), I I I není-li součástí převodky řízení I I je uvolněné nebo je spojení nadměrně opotřebované I I I (pístnice, páky, tyče), není I I (pouzdro / čep pístnice) a tato závada má vliv na I I I náležitě uchycen nebo je uchycení I I spolehlivé ovládání vozidla. I I I uvolněné nebo opotřebované I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.2 Volant, sloupek řízení a řídítka I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 2.2.1 I Stav volantu / řídítek I Kola jsou na zemi, volant se zatlačí ze strany na I I I I stranu (snaha o kývavý pohyb) v pravém úhlu ke sloupku I I I I a zlehka se na něj zatlačí směrem dolů a nahoru. I I I I Vizuální kontrola vůle. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.2.1.1 I 2.2.1.1.1 I Vůle v uchycení volantu k volantové hřídeli a tato I B I I Zjevné uvolněné spojení volantu s I I závada má vliv na spolehlivé ovládání vozidla. I I I hřídelí volantu nebo řídítek s I--------------I----------------------------------------------------I----I I vidlicí nebo vzájemné spojení není I 2.2.1.1.2 I Uvolněné nebo nespolehlivé uchycení volantu k I C I I spolehlivé nebo neodpovídá I I volantové hřídeli nebo uvolněné uchycení řídítek k I I I požadavkům I I vidlici nebo čepu řízení bezprostředně ovlivňuje I I I I I bezpečné ovládání vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.2.1.2 I 2.2.1.2.1 I Mechanismus výškového nebo úhlového nastavení I B I I Mechanismus seřízení polohy volantu I I polohy volantu, nelze spolehlivě aretovat v I I I a sloupku řízení, je-li namontován, I I některé nastavené poloze. I I I nelze spolehlivě aretovat v I--------------I----------------------------------------------------I----I I nastavené poloze nebo je zádržný I 2.2.1.2.2 I Mechanismus výškového nebo úhlového nastavení I C I I mechanismus vadný I I polohy volantu je vadný, nastavení nelze I I I I I spolehlivě aretovat v jakékoliv nastavené poloze a I I I I I tato závada bezprostředně ohrožuje spolehlivé a I I I I I bezpečné ovládání vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.2.1.3 I 2.2.1.3.1 I Poškození volantu nebo řídítek (konstrukce), které I B I I Poškození volantu / řídítek I I má vliv na spolehlivé a bezpečné ovládání vozidla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.2.1.3.2 I Prasklá řídítka nebo nosník čepu řízení nebo I C I I I I poškození volantu nebo řídítek (konstrukce), které I I I I I bezprostředně ohrožuje spolehlivé a bezpečné I I I I I ovládání vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.2.1.4 I 2.2.1.4 I Nebezpečná úprava nebo neschválená změna volantu / I B I I Nebezpečná úprava volantu / řídítek I I řídítek. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.2.1.5 I 2.2.1.5.1 I Poškození volantu, které může způsobit poranění I B I I Porušení požadavků na ochranu I I řidiče. I I I řidiče před nárazem na prvky řízení I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.2.1.5.2 I Krytka náboje volantu chybí, nebo je poškozená I B I I I I (např. vystřelený airbag) nebo neodpovídá I I I I I požadavkům na bezpečnost. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.2.1.5.3 I Použití koule na volant u vozidel s konstrukční I B I I I I rychlostí přesahující 40 km/h. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.2.2 I Sloupek řízení / vidlice předního kola I Vozidlo, s výjimkou motocyklu, se umístí nad montážní I I I motocyklu I jámu nebo na zvedák, hmotnost vozidla je na zemi a I I I I volant se zatlačí a zatáhne rovnoběžně se sloupkem, I I I I volant / řídítka se zatlačí různými směry v pravém úhlu I I I I ke sloupku / vidlici. Vizuální kontrola vůle a stavu I I I I pružných spojů nebo univerzálních kloubů. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.2.2.1 I 2.2.2.1 I Nadměrná pohyblivost středu volantu směrem nahoru I B I I Nadměrná pohyblivost středu volantu I I nebo dolů (axiální vůle). I I I směrem nahoru nebo dolů (axiální I I I I I vůle) I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.2.2.2 I 2.2.2.2 I Nadměrná pohyblivost horní části sloupku radiálně I B I I Nadměrná pohyblivost horní části I I od osy sloupku (vůle v uložení). I I I sloupku radiálně od osy sloupku I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.2.23 I 2.2.2.3 I Zhoršený stav pružných spojů (např. hardy spojka) I B I I Zhoršený stav pružných spojů nebo I I nebo universálních kloubů na volantové hřídeli, I I I universálních kloubů u sloupku I I který ovlivňuje spolehlivost a funkci spojeni. I I I řízení nebo vidlice předního kola I I I I I motocyklu I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.2.2.4 I 2.2.2.4.1 I Sloupek řízení uvolněný. I B I I Vadné upevnění sloupku řízení nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I jeho poškození, u motocyklu vadná I 2.2.2.4.2 I U motocyklu nadměrná nebo nedostatečná provozní I B I I vůle v uložení vidlice předního I I vůle v uložení vidlice předního kola ovlivňující I I I kola nebo její poškození I I jízdní vlastnosti vozidla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.2.2.43 I Stav sloupku řízení je v tak zhoršeném stavu nebo I C I I I I jeho uchycení je natolik nespolehlivé, že je I I I I I bezprostředně ohroženo bezpečné ovládání vozidla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.2.2.4.4 I U motocyklu deformovaná nebo prasklá vidlice I C I I I I řízení předního kola. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.2.2.5 I 2.2.2.5 I Nebezpečná úprava sloupku řízení / vidlice, která I C I I Nebezpečná úprava sloupku I I bezprostředně ohrožuje bezpečné ovládání vozidla. I I I řízení / vidlice I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.3 Vůle v řízení I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 23.1 I Nadměrná vůle v řízení v rozporu s I Vozidlo s výjimkou motocyklu se umístí nad montážní I I I požadavky I jámu nebo na zvedák, hmotnost vozidla spočívá na I I I I kolech, v případě vozidel s posilovačem řízení je motor I I I I pokud možno v chodu, kola jsou rovně a volant se zlehka I I I I otočí co nejvíce po směru a proti směru hodinových I I I I ručiček, aniž by se pohnula kola. Při pohybování I I I I volantem z jedné polohy do druhé se vizuálně pozoruje I I I I velikost obvodové vůle řízení. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.3.1 I 2.3.1.1 I U vozidel schválených před 1. 1. 2002, I B I I Nadměrná vůle v řízení v rozporu s I I nestanoví-li výrobce jinak, mechanická obvodová I I I požadavky I I vůle volantu, přesahuje při nastavení kol do I I I I I přímého směru: I I I I I - 36° u vozidel s konstrukční rychlostí do 40 km/h I I I I I - 27° u vozidel s konstrukční rychlostí do 100 I I I I I km/h I I I I I - 18° u vozidel s konstrukční rychlostí nad 100 I I I I I km/h. I I I I I U vozidel schválených po 1.1.2002, nestanoví-li I I I I I výrobce jinak, mechanická obvodová vůle volantu I I I I I přesahuje při nastavení kol do přímého směru jednu I I I I I pětinu průměru volantu (měřeno na obvodu věnce I I I I I volantu). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.3.1.2 I Nadměrná vůle v řízení mající negativní dopad na I C I I I I bezpečnost řízení. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.4 Seřízení kol I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 2.4.1 I Sbíhavost kol řídící nápravy I Kontrola seřízení geometrie řízené nápravy se provádí I I I I pomocí přístroje na kontrolu geometrie řízené nápravy v I I I I souladu s metodikou. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.4.1 I 2.4.1 I Seřízení sbíhavosti (rozbíhavosti) kol řízené I A I I Seřízení sbíhavosti (rozbíhavosti) I I nápravy přesahuje povolené tolerance. I I I kol řízené nápravy přesahuje I I I I I povolené tolerance I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.4.2 I Odklon kol řídící nápravy I Kontrola seřízení geometrie řízené nápravy se provádí I I I I pomocí přístroje na kontrolu geometrie řízené nápravy v I I I I souladu s metodikou. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.4.2 I 2.4.2 I Odklon kol řízené nápravy přesahuje povolené I B I I Odklon kol řízené nápravy přesahuje I I tolerance. I I I povolené tolerance I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.5 Točnice řízené nápravy přípojného vozidla I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 2.5 I Točnice řízené nápravy přípojného I Vizuální kontrola a/nebo použití speciálně upraveného I I I vozidla I detektoru vůle. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.5.1 I 2.5.1.1 I Konstrukční část otočného spojení (točnice) řízené I B I I Poškozená nebo prasklá část točnice I I nápravy s rámem vozidla je prasklá, poškozená I I I řízené nápravy přípojného vozidla I I (deformovaná) nebo nadměrně zkorodovaná. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.5.1.2 I Konstrukční část otočného spojení (točnice) řízené I C I I I I nápravy s rámem vozidla je v natolik zhoršeném I I I I I technickém stavu (např. popraskaná nebo nadměrně I I I I I zkorodovaná), že je bezprostředně ohrožena I I I I I bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.5.2 I 2.5.2.1 I Nadměrně opotřebené otočné spojení (točnice) I B I I Nadměrná vůle u točnice řízené I I řízené nápravy s rámem vozidla. I I I nápravy přípojného vozidla I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.5.2.2 I Otočné spojení (točnice) řízené nápravy s rámem I C I I I I vozidla je natolik opotřebované, že je I I I I I bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.5.3 I 2.5.3.1 I Některé upevňovací prvky na otočném spojení I B I I Vadné připevnění točnice řízené I I (točnice) řízené nápravy s rámem vozidla jsou I I I nápravy přípojného vozidla I I uvolněné, prasklé nebo chybí. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.5.3.2 I Spojovací prvky otočného spojení (točnice) řízené I C I I I I nápravy s rámem vozidla jsou natolik nespolehlivé I I I I I (např. spojovací prvky uvolněné, prasklé nebo I I I I I chybí), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost I I I I I jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.6 Elektrický posilovač řízení I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 2.6 I Elektrický posilovač řízení I Vizuální kontrola a/nebo použití elektronického I I I I rozhraní vozidla. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.6.1 I 2.6.1 I Kontrolka vadné funkce elektrického posilovače I B I I Kontrolka vadné funkce elektrického I I řízení signalizuje poruchu systému. I I I posilovače řízení signalizuje I I I I I poruchu systému I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.6.2 I 2.6.2.1 I Elektrický posilovač řízení nefunguje. Úhel I B I I Nesprávný vztah mezi úhlem natočení I I natočení kol (měřeno na vnějším kole) na obě I I I volantu a úhlem natočení kol I I strany není shodný nebo neodpovídá podmínkám I I I I I proměnné rychlosti otáčení volantu. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 2.6.2.2 I Elektrický posilovač řízení nefunguje a I C I I I I bezprostředně ovlivňuje bezpečnost řízení (neshoda I I I I I mezi úhlem natočení volantu a úhlem natočení kol). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 2.6.3 I 2.6.3 I Systém signalizuje závadu přes elektronické I B I I U elektrického posilovače řízení I I rozhraní vozidla. Elektrický posilovač nefunguje. I I I signalizuje systém závadu přes I I I I I elektronické rozhraní vozidla I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3. VÝHLEDY I I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I 3.1 Pole výhledu I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 3.1 I Pole výhledu I Vizuální kontrola ze sedadla řidiče. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3.1.1 I 3.1.1.1 I Překážka v poli přímého výhledu řidiče směrem I B I I V poli přímého výhledu řidiče I I dopředu v úhlu 180°, která narušuje jeho výhled I I I směrem dopředu v úhlu 180_ I I dopředu či do stran nebo sledování zařízení pro I I I překážka, která významně narušuje I I nepřímý výhled. I I I jeho výhled dopředu či do stran I I I I I nebo sledování zařízení pro nepřímý I I I I I výhled I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3.1.2 I 3.1.2.1 I Clona proti slunci čelního okna u spolujezdce, I A I I Clona proti slunci čelního okna I I je-li instalována, chybí je poškozená tak, že I I I chybí nebo je poškozená nebo neplní I I neplní svoji funkci nebo nelze nastavit v I I I svoji funkci nebo neodpovídá I I požadované poloze nebo neodpovídá požadavkům. I I I požadavkům I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 3.1.2.2 I Clona proti slunci čelního okna před řidičem I B I I I I chybí, je poškozená tak, že neplní svoji funkci I I I I I nebo ji nelze nastavit v požadované poloze nebo I I I I I neodpovídá požadavkům. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3.2 Stav zasklení I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 3.2 I Stav zasklení I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3.2.1 I 3.2.1.2 I Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné nebo I A I I Prasklé nebo poškrábané zasklení I I poškrábané sklo) o velikosti nejvíce 1/3 výšky I I I nebo některé zasklení chybí I I průhledné části zasklení, které se nachází v poli I I I I I výhledu řidiče směrem dopředu, mimo vymezenou část I I I I I stírané plochy čelního skla nebo poškození o I I I I I velikosti menší než 20 mm, které se nachází ve I I I I I vymezené části stírané plochy čelního skla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 3.2.1.3 I Poškození zasklení (praskliny, neprůhledné nebo I B I I I I poškrábané zasklení), o velikosti větší než 1/3 I I I I I výšky průhledné části zasklení na výšku, které se I I I I I nachází v poli výhledu řidiče směrem dopředu, mimo I I I I I vymezenou část stírané plochy čelního skla nebo I I I I I poškození zasklení o velikosti větší než 20 mm, I I I I I které se nachází ve vymezené části stírané plochy I I I I I čelního skla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 3.2.1.4 I V některém okně, mimo čelního okna, chybí I B I I I I zasklení. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 3.2.1.5 I Poškození skla zasklení snižuje výhled řidiče I C I I I I natolik, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost I I I I I jízdy vozidla nebo způsob upevnění nebo stav I I I I I poškození zasklení ohrožuje přepravované osoby. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 3.2.1.6 I V čelním okně schází zasklení. I C I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 3.2.1.8 I Poškození skla zasklení (např. praskliny, I B I I I I poškrábání nebo zastříkání barvou) mimo pole I I I I I výhledu řidiče, které vzhledem k rozsahu svého I I I I I poškození, negativně ovlivňuje celkovou pevnost I I I I I zasklení nebo znemožňuje přiměřeně výhled z I I I I I vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3.2.2 I 3.2.2.1 I V poli výhledu řidiče směrem dopředu (v úhlu 180°) I B I I Celkový prostup světla přes I I je celkový prostup světla přes zasklení nižší než I I I zasklení neodpovídá požadavkům I I 70 % . I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 3.2.2.2 I V poli výhledu řidiče směrem dozadu je celkový I B I I I I prostup světla přes zasklení nižší než 70 % a I I I I I vozidlo není vybaveno funkčními vnějšími zrcátky I I I I I na levé a pravé straně. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3.2.3 I 3.2.3.1 I U vozidla, není-li stanoveno jinak, použito I B I I Použitý zasklívací materiál nebo I I nehomologované bezpečnostní zasklení nebo u I I I jeho montáž ve vozidle neodpovídá I I vozidla schváleného po 1. 1. 2002 není na jeho I I I požadavkům I I použití (např. DOT) udělena výjimka, zapsaná v I I I I I registru silničních vozidel. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 3.2.3.2 I Způsob montáže zasklívacího materiálu ve vozidle I B I I I I je vadný nebo neodpovídá požadavkům (např. I I I I I původnímu provedení výrobce), nebo příslušné části I I I I I karoserie pro upevnění zasklení jsou zkorodovány v I I I I I celé tloušťce stěny, v souhrnné délce větší než I I I I I 1/5 největší délky okna. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 3.2.3.3 I Ochrana zasklení proti náhodnému poškození I B I I I I přepravovaným nákladem, je-li vyžadována, chybí I I I I I nebo je poškozena tak, že neplní svůj účel nebo I I I I I neodpovídá požadavkům. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3.2.4 I 3.2.4.1 I Jakákoliv dodatečná úprava čelního okna, vyjma I B I I Úprava zasklení (např. zatmavení), I I použití schválené folie pro čelní okno opatřené I I I označení úpravy nebo použitý I I povinným štítkem s předepsanými údaji (označení I I I materiál (např. automobilní nebo I I výrobce, typ výrobku, schvalovací značka ATEST 8 I I I reklamní fólie) neodpovídá I I SD XXXX a text "JEN NA ČELNÍ OKNO"). I I I požadavkům nebo oprava zasklení I--------------I----------------------------------------------------I----I I neodpovídá požadavkům I 3.2.4.2 I Použití neschválené fólie nebo způsob montáže I B I I I I dodatečné úpravy neodpovídá požadavkům (zakrytí I I I I I střední brzdové svítilny) nebo poškozená fólie I I I I I (změna zabarvení, trhliny nebo vznik vzduchových I I I I I bublin mezi nalepenou fólií a sklem) omezuje nebo I I I I I zkresluje výhled řidiče. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 3.2.4.3 I Dodatečně povrchově upravené zasklení není I B I I I I opatřeno povinným štítkem s předepsanými údaji I I I I I (označení výrobce, typ výrobku, schvalovací číslo I I I I I ATEST 8 SD XXXX). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 3.2.4.4 I Oprava stanoveného zasklení omezuje nebo zkresluje I B I I I I výhled řidiče nebo oprava zasklení některého okna I I I I I vozidla zjevně snižuje pevnost zasklení nebo může I I I I I způsobit ohrožení bezpečnosti. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3.2.5 I 3.2.5.1 I Některé okno, je-li otevíratelné, nelze otevřít. I A I I Otvírání nebo zavírání okna vadné I--------------I----------------------------------------------------I----I I nebo okno nelze zajistit v otevřené I 3.2.5.2 I Některé okno nelze zavřít či bezpečně zajistit v I B I I nebo zavřené poloze I I zavřené poloze. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3.2.6 I 3.2.6.2 I U motocyklu horní hrana čelního překrytu (větrný I B I I Čelní sklo nebo kryt motocyklu I I štít) nemá předepsané zaoblení (rádius) nebo je I I I poškozený nebo jeho provedení nebo I I překryt neúplný, nadměrně popraskaný nebo I I I montáž neodpovídá požadavkům I I nedostatečně upevněný. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 3.2.6.3 I U motocyklu stav poškození nebo upevnění čelního I C I I I I překrytu (větrný štít) snižuje výhled směrem I I I I I dopředu nebo vzniká nebezpečí poranění osob a tím I I I I I je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy I I I I I vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3.3 Zařízení pro nepřímý výhled I I-------I--------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 3.3 I Zařízení pro nepřímý výhled I Vizuální kontrola. I I-------I-----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3.3.1 I 3.3.1.2 I Vozidlo není vybaveno, popřípadě není povinně I B I I Vozidlo není vybaveno předepsaným I I dovybaveno, předepsaným počtem zařízení pro I I I počtem zařízení pro nepřímý výhled I I nepřímý výhled dané třídy nebo rozměru nebo bylo I I I odpovídající třídy nebo velikosti I I zařízení z vozidla zjevně demontováno. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 3.3.1.3 I U vozidla, není-li stanoveno jinak, použito I B I I I I neschválené / nehomologované zařízením pro nepřímý I I I I I výhled nebo u vozidla schváleného po 1. 1. 2002 I I I I I není na jeho použití (např. DOT) udělena výjimka, I I I I I zapsaná v registru silničních vozidel. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3.3.2 I 3.3.2.1 I Zařízení, umožňující vychýlení po nárazu, není I A I I Uchycení zařízení pro nepřímý I I funkční. I I I výhled uvolněné nebo nelze I--------------I----------------------------------------------------I----I I spolehlivě aretovat v seřízené I 3.3.2.2 I Uvolněné, nespolehlivé nebo poškozené uchycení I B I I poloze nebo uchycení neodpovídá I I zařízení pro nepřímý výhled nebo nemožnost aretace I I I požadavkům I I v seřízené poloze neumožňuje řidiči poskytovat I I I I I jasný výhled z vozidla předepsaným směrem. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 3.3.2.3 I Způsob montáže zařízení pro nepřímý výhled na I B I I I I vozidle neodpovídá požadavkům. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3.3.3 I 3.3.3.2 I Některé povinné zařízení pro nepřímý výhled, při I B I I Zařízení pro nepřímý výhled I I sezení na místě řidiče v normální jízdní poloze, I I I nezajišťuje předepsané pole výhledu I I nezajišťuje předepsané pole výhledu směrem dozadu I I I nebo není funkční (kamera - I I nebo do strany popřípadě před vozidlo nebo I I I monitor) I I zařízení kamera - monitor nefunguje správně nebo I I I I I není funkční. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 3.3.3.3 I Dodatečná úprava karosérie vozidla (např. dostavba I B I I I I nebo přestavba), která omezuje předepsané pole I I I I I výhledu pro jednotlivé třídy zpětných zrcátek I I I I I (krátké držáky). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3.3.4 I 3.3.4.1 I Poškození zařízení pro nepřímý výhled, které však I A I I Nepřípustné úpravy (např. nálepky) I I umožňuje plnit jeho funkci nebo poškození I I I nebo poškození zařízení pro nepřímý I I konstrukce (ochranné pouzdro) zařízení pro nepřímý I I I výhled, při kterém není zajištěn I I výhled, které je umístěno 2 m nad vozovkou. I I I předepsaný výhled nebo poškození, I--------------I----------------------------------------------------I----I I při kterém může dojít k poranění I 3.3.4.2 I Nepřípustné úpravy (např. nálepky) nebo poškození I B I I osob I I zařízení pro nepřímý výhled, které neumožňuje I I I I I řidiči poskytovat tímto zařízením předepsaný nebo I I I I I jasný výhled z vozidla směrem dozadu nebo do I I I I I strany popřípadě před vozidlo. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 3.3.4.3 I Poškození nebo nepovolená úprava (např. u I B I I I I motocyklu) zařízení pro nepřímý výhled, které se I I I I I nachází níže než 2 m nad vozovkou, při kterých I I I I I jsou na povrchu konstrukce (ochranné pouzdro) I I I I I ostré hrany, které mohou způsobit zachycení nebo I I I I I zranění osob. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3.4 Stěrače skla I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 3.4 I Stěrače skla I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3.4.1 I 3.4.1.1 I Stěrač zadního skla nelze uvést v činnost. I A I I Stěrač nefunguje správně nebo není I--------------I----------------------------------------------------I----I I funkční I 3.4.1.2 I Stěrače čelního skla nelze uvést v činnost nebo I B I I I I některý stěrač nefunguje. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3.4.2 I 3.4.2.1 I Stěrač zadního skla chybí nebo ramínko dostatečně I A I I Stěrač je poškozený nebo neúplný I I nestírá v celé ploše. I I I nebo chybí I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 3.4.2.2 I Některý stěrač čelního skla, je-li vyžadován, I B I I I I chybí nebo ramínko stěrače dostatečně nestírá v I I I I I celé ploše tak, aby zajistilo dostatečnou I I I I I viditelnost řidiče čelním sklem. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 3.4.2.3 I Některý stěrač skla je neúplný nebo poškozený tak, I B I I I I že poškozuje stírané sklo. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3.4.3 I 3.4.3.1 I Hřídel stěrače není opatřena ochranným pouzdrem I A I I Uchycení stěrače vadné nebo I I (nebezpečné vnější výčnělky). I I I neodpovídá požadavkům I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 3.4.3.2 I Uvolněné uchycení stěrače nebo způsob jeho montáže I B I I I I (seřízení) má vliv na chybnou funkci stírání nebo I I I I I způsobuje poškození stíraného skla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3.5 Ostřikovače skla I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 3.5 I Ostřikovače skla I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3.5.1 I 3.5.1.1 I Ostřikovač zadního skla, je-li instalován, I A I I Ostřikovače nefungují správně nebo I I nefunguje nebo chybí. I I I chybí I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 3.5.1.2 I Ostřikovač čelního skla neostřikuje dostatečně I A I I I I stíranou plochu před spolujezdcem (seřízení). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 3.5.1.3 I Některý ostřikovač čelního skla nefunguje nebo I B I I I I chybí nebo neostřikuje dostatečně stíranou plochu I I I I I před řidičem (seřízení). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3.6 Systém odmlžování a odmrazování čelního skla I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 3.6 I Systém odmlžování a odmrazování čelního I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I I skla I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3.6.1 I 3.6.1.2 I Systém odmlžování čelního skla nefunguje nebo je I A I I Systém odmlžování čelního skla, I I poškozen tak, že zjevně neplní svoji funkci. I I I je-li instalován nebo vyžadován, I I I I I nefunguje nebo nefunguje správně I I I I I nebo je zjevně vadný I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 3.6.2 I 3.6.2.2 I Systém odmrazování čelního skla nefunguje nebo je I A I I Systém odmrazování čelního skla, I I poškozen tak, že zjevně neplní svoji funkci. I I I je-li instalován nebo vyžadován, I I I I I nefunguje nebo nefunguje správně I I I I I nebo je zjevně vadný I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4. SVÍTILNY, SVĚTLOMETY, ODRAZKY A ELEKTRICKÉ ZAŘÍZENÍ I I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I 4.1 Světlomety I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 4.1.1 I Stav a funkce světlometů I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.1.1.1 I 4.1.1.1.1 I Nesvítí některý nepovinný (volitelný) světlomet. I A I I Zdroj světla světlometu nesvítí, je I--------------I----------------------------------------------------I----I I vadný nebo chybí I 4.1.1.1.2 I V potkávacím světlometu nesvítí doplňkový zdroj I A I I I I světla, který však nevytváří hlavní potkávací I I I I I světlo (k posílení světla do zatáčky). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.1.1.1.3 I Nesvítí některý povinný světlomet. I B I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.1.1.1.5 I U potkávacího nebo dálkového světlometu zdroj I B I I I I světla ve světlometu chybně upevněn nebo je vadný, I I I I I takže nesplňuje fotometrické vlastnosti (nevytváří I I I I I požadovanou kresbu) nebo způsobuje oslnění. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.1.1.1.6 I Světlo / zdroj světla je vadný nebo chybí. I B I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.1.1.1.7 I Jediné světlo / zdroj světla; v případě LED I B I I I I viditelnost závažně narušena. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.1.1.1.8 I Na vozidle nesvítí žádný potkávací světlomet nebo I C I I I I na straně do vozovky nesvítí potkávací světlomet I I I I I ani přední obrysová svítilna. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.1.1.2 I 4.1.1.2.1 I Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém I A I I Světlomet nebo jeho optický systém I I potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu I I I poškozený nebo vadný I I poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje I I I I I jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita I I I I I vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho I I I I I seřízení. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.1.1.2.2 I Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém I B I I I I potkávacího světlometu nebo dálkového světlometu I I I I I poškozený tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo I I I I I bude ovlivňovat jeho funkci nebo fotometrické I I I I I vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, I I I I I kresba) nebo možnost jeho seřízení. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.1.1.3 I 4.1.1.3 I Některý úchyt potkávacího nebo dálkového I B I I Světlomet není spolehlivě upevněn I I světlometu uvolněný nebo prasklý nebo chybí a I I I I I tento stav má vliv na seřízení světlometu (např. I I I I I způsobuje blikání světlometu za jízdy) nebo se I I I I I světlomet může za jízdy uvolnit nebo způsob I I I I I uchycení světlometu neodpovídá požadavkům. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.1.2 I Seřízení světlometů I Kontrola seřízení potkávacích a dálkových světlometů I I I I se provede s použitím přístroje na kontrolu seřízení I I I I světlometu v souladu se stanovenou metodikou nebo I I I I použitím elektronického rozhraní vozidla. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.1.2.1 I 4.1.2.1.1 I Výškové seřízení sklonu rozhraní potkávacího I B I I Seřízení světlometu neodpovídá I I světlometu neodpovídá požadavkům. I I I předepsaným požadavkům I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.1.2.1.2 I Stranové seřízení rozhraní potkávacího světlometu I B I I I I neodpovídá požadavkům. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.1.2.1.4 I Natočení obrazu rozhraní potkávacího světlometu I B I I I I neodpovídá požadavkům. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.1.2.1.5 I Seřízení dálkového světlometu neodpovídá I B I I I I požadavkům. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.1.2.1.6 I Systém vykazuje závadu přes elektronické rozhraní I B I I I I vozidla. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.1.3 I Spínače pro uvedení světlometů v činnost I Vizuální kontrola a zkouška činnosti nebo použití I I I I elektronického rozhraní vozidla. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.1.3.1 I 4.1.3.1.1 I Potkávací nebo dálkový světlomet nebo potkávací I B I I Vadný spínač pro uvedení I I nebo dálkové světlomety nelze uvést v činnost. I I I potkávacího nebo dálkového I--------------I----------------------------------------------------I----I I světlometu v činnost I 4.1.3.1.2 I Nepovinné (volitelné) dálkové světlomety, jsou-li I B I I I I zapojeny, nelze uvést v činnost. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.1.3.1.3 I Systém vykazuje závadu přes elektronické rozhraní I B I I I I vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.1.3.2 I 4.1.3.2.1 I Přepnutí z potkávacích světlometů na dálkové I B I I Přepnutí z potkávacích světlometů I I světlomety nebo naopak není funkční. I I I na dálkové světlomety nebo naopak I--------------I----------------------------------------------------I----I I nefunguje nebo přepnutí neodpovídá I 4.1.3.2.2 I Při přepnutí potkávacích světlometů na dálkové I B I I požadavkům I I světlomety nebo naopak vzniká časová prodleva I I I I I (nedostatečné osvětlení vozovky). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.1.3.3 I 4.1.3.3.1 I Povinná kontrolka činnosti / zapojení obvodu I B I I Povinná kontrolka zapnutí dálkového I I dálkového světlometu chybí. I I I světlometu, nebo je-li vyžadováno, I--------------I----------------------------------------------------I----I I povinná kontrolka pro zapnutí I 4.1.3.3.2 I Povinná kontrolka činnosti / poruchy / zapojení I B I I potkávacího světlometu, chybí I I obvodu potkávacího světlometu, je-li vyžadována, I I I I I chybí. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.1.4 I Splnění požadavků pro světlomety I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.1.4.1 I 4.1.4.1.1 I Vozidlo není vybaveno předepsaným potkávacím nebo I B I I Počet, kategorie, umístění, barva I I dálkovým světlometem (popřípadě párem předepsaných I I I nebo intenzita vyzařovaného světla, I I světlometů). I I I nebo geometrická viditelnost I--------------I----------------------------------------------------I----I I světlometů není u světlometů v I 4.1.4.1.2 I Skutečný stav zapojených světlometů neodpovídá I B I I souladu s požadavky I I předepsanému / povolenému počtu typu světlometů I I I I I (potkávací / dálkový světlomet). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.1.4.1.3 I Umístění světlometů na vozidle nesplňuje požadavky I B I I I I na jejich uspořádání nebo orientaci nebo požadavky I I I I I na jejich umístění vzhledem k šířce nebo výšce I I I I I vozidla nebo podmínky jejich geometrické I I I I I viditelnosti. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.1.4.1.4 I Umístění nebo způsob montáže světlometů na vozidle I B I I I I nebo jejich úprava (např. ochranné mřížky) I I I I I nesplňuje požadavky na vnější výčnělky na vozidle. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.1.4.1.5 I Světlomet vyzařuje jinou barvu světla než bílou (s I B I I I I výjimkou traktorů a vozidel schválených do provozu I I I I I před 1. 7. 1972, u kterých se připouští i I I I I I selektivní žlutá barva). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.1.4.1.6 I Sada (pár) světlometů zjevně nesplňuje předepsané I B I I I I fotometrické vlastnosti (např. intenzita I I I I I vyzařovaného světla). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.1.4.1.7 I Index intenzity vyzařovaného světla u současně I B I I I I rozsvícených dálkových světlometů překračuje I I I I I povolený limit. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.1.4.1.8 I Částice na čočce nebo zdroj světla, kvůli kterým I B I I I I se zjevně snižuje jasnost světla nebo se mění I I I I I barva vyzařovaného světla I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.1.4.2 I 4.1.4.2.1 I Světelný signál (houkačka), je-li jim vozidlo I A I I Elektrické zapojení potkávacích I I vybaveno, nefunguje v souladu s požadavky. I I I nebo dálkových světlometů nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I jejich uvedení v činnost, není v I 4.1.4.2.2 I Počet současně rozsvícených dálkových světlometů I B I I souladu s požadavky I I překračuje dva páry (4 ks). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.1.4.2.3 I Elektrické zapojení potkávacích nebo dálkových I B I I I I světlometů nebo jejich uvedení v činnost, není v I I I I I souladu s požadavky. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.1.4.3 I 4.1.4.3.2 I Nepovolená úprava světlometu. I B I I Jakákoliv úprava světlometu nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I zdroje světla, nebo jeho zaclonění I 4.1.4.3.3 I Použití zjevně nehomologovaného / neschváleného I B I I I I zdroje světla nebo nepovolená úprava zdroje I I I I I světla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.1.4.4 I 4.1.4.4 I Ve světlometu použit zjevně jiný zdroj světla, I B I I Ve světlometu použit jiný zdroj I I který je neslučitelný s udělenou homologací / I I I světla, který není slučitelný s I I schválení světlometu. I I I udělenou homologací světlometu I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.1.4.5 I 4.1.4.5.1 I U vozidla, schváleného v ČR po 1. 1. 2002, pro I B I I Použit nehomologovaný světlomet I I potkávací nebo dálkové světlo použit I I I nebo světlomet pro levostranný I I nehomologovaný světlomet (např. DOT) a na jeho I I I provoz nebo je použit homologovaný I I použití není udělena výjimka, zapsaná v registru I I I světlomet určený pro jinou funkci I I silničních vozidel. I I I osvětlení I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.1.4.5.2 I Použit potkávací světlomet, který není určen pro I B I I I I pravostranný provoz. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.1.4.5.3 I Pro potkávací nebo dálkové světlo použito světelné I B I I I I zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení (např. I I I I I mlhový světlomet). I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.1.5 I Korektory sklonu světlometů (jsou-li I Vizuální kontrola a zkouška činnosti a/nebo použití I I I povinné) I elektronického rozhraní vozidla. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.1.5.1 I 4.1.5.1.1 I U vozidla, je-li vyžadována, chybí automatická I B I I U vozidla, je-li vyžadována, chybí I I korekce sklonu světlometů. I I I nebo není plně funkční automatická I--------------I----------------------------------------------------I----I I korekce sklonu světlometů I 4.1.5.1.2 I Automatická korekce sklonu světlometů, není zjevně I B I I I I plně funkční. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.1.5.1.3 I Systém vykazuje závadu přes elektronické rozhraní I B I I I I vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.1.5.2 I 4.1.5.2.1 I Ručně ovládaná korekce sklonu světlometů, je-li I B I I Ručně ovládaná korekce sklonu I I vyžadována, chybí. I I I světlometů ze sedadla řidiče chybí I--------------I----------------------------------------------------I----I I nebo není plně funkční I 4.1.5.2.2 I Korekce sklonu světlometů není plně funkční. I B I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.1.6 I Zařízení pro čištění světlometů (je-li I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I I povinné) I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.1.6.1 I 4.1.6.1.1 I Zařízení pro čištění světlometu není funkční. I A I I U vozidla chybí nebo není funkční I--------------I----------------------------------------------------I----I I zařízení pro čištění světlometů I 4.1.6.1.2 I U vozidla, je-li vyžadováno, chybí nebo není I B I I I I funkční zařízení pro čištění světlometů. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.2 Přední a zadní obrysové svítilny, boční obrysové svítilny, doplňkové obrysové svítilny a denní svítilny I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 4.2.1 I Stav a funkce obrysových nebo denních I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I I svítilen I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.2.1.1 I 4.2.1.1.1 I Nesvítí některá nepovinná (volitelná) obrysová I A I I Zdroj světla obrysové nebo denní I I nebo denní svítilna. I I I svítilny je vadný nebo chybí nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I neodpovídá požadavkům I 4.2.1.1.2 I Nesvítí některá obrysová nebo denní svítilna. I B I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.2.1.1.3 I Zdroj světla zjevně vadný (např. zčernalá žárovka) I B I I I I nebo poškozený tak, že zjevně ovlivňuje I I I I I fotometrické vlastnosti obrysové nebo denní I I I I I svítilny (např. intenzita vyzařovaného světla) I I I I I nebo mění barvu vyzařovaného světla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.2.1.1.4 I Použití nehomologovaného / neschváleného zdroje I B I I I I světla nebo nepovolená změna zdroje světla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.2.1.1.5 I Na vozidle nesvítí žádná zadní obrysová svítilna I C I I I I nebo na straně do vozovky nesvítí žádná zadní I I I I I obrysová svítilna včetně doplňkové obrysové I I I I I svítilny. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.2.1.2 I 4.2.1.2.2 I Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém I B I I Optický systém obrysové nebo denní I I obrysové nebo denní svítilny poškozený tak, že I I I svítilny poškozený I I poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat I I I I I její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. I I I I I intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu I I I I I vyzařovaného světla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.2.1.3 I 4.2.1.3 I Chybné uchycení nebo způsob montáže obrysové nebo I B I I Obrysová nebo denní svítilna není I I denní svítilny negativně ovlivňuje její funkci I I I spolehlivě upevněna I I nebo fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) I I I I I nebo se může za jízdy uvolnit. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.2.2 I Spínač obrysových nebo denních svítilen I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.2.2.1 I 4.2.2.1 I Obrysové nebo denní svítilny nelze uvést v I B I I Spínač obrysových nebo denních I I činnost. I I I svítilen vadný I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.2.2.2 I 4.2.2.2 I Kontrolka činnosti / zapojení obvodu obrysových I B I I Kontrolka zapnutí obrysových I I světel, je-li vyžadována, chybí. I I I světel, je-li vyžadována, chybí I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.2.3 I Splnění požadavků pro obrysové nebo I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I I denní svítilny I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.2.3.1 I 4.2.3.1.1 I Vozidlo není vybaveno některými předepsanými I B I I Počet, kategorie, umístění, barva I I obrysovými nebo denními svítilnami. I I I nebo intenzita vyzařovaného světla, I--------------I----------------------------------------------------I----I I nebo geometrická viditelnost I 4.2.3.1.2 I Skutečný stav zapojených obrysových nebo denních I B I I obrysových svítilen, není v souladu I I svítilen neodpovídá předepsanému / povolenému I I I s požadavky I I počtu (chybí / překračuje). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.2.3.1.3 I Umístění obrysových nebo denních svítilen na I B I I I I vozidle nesplňuje požadavky na jejich uspořádání I I I I I nebo orientaci nebo požadavky na jejich umístění I I I I I vzhledem k šířce, výšce nebo délce vozidla nebo I I I I I jejich úhlovému naklopení či orientace montáže I I I I I (TOP) nebo podmínky jejich geometrické I I I I I viditelnosti. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.2.3.1.4 I Svítilna je umístěna na pohyblivých částech, nebo I A I I I I její umístění na pohyblivých částech není v I I I I I souladu s požadavky. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.2.3.1.5 I Způsob dodatečné montáže obrysových nebo denních I B I I I I svítilen, jejich umístění nebo úprava, porušuje I I I I I požadavky na vnější výčnělky na vozidle. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.2.3.1.6 I Obrysová nebo denní svítilna, není-li stanoveno I B I I I I jinak, vyzařuje směrem dopředu světlo jiné barvy I I I I I než bílé, směrem dozadu světlo jiné barvy než I I I I I červené a směrem do stran světlo jiné barvy než I I I I I oranžové, nebo sada obrysových svítilen (společný I I I I I pár) zjevně nesplňuje stejné fotometrické I I I I I vlastnosti. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.2.3.1.7 I Intenzita vyzařovaného světla obrysové nebo denní I B I I I I svítilny zjevně neodpovídá požadavkům (je nízká / I I I I I vysoká). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.2.3.2 I 4.2.3.2 I Elektrické zapojení obrysových nebo denních I B I I Elektrické zapojení obrysových nebo I I svítilen nebo jejich uvedení v činnost, není v I I I denních svítilen nebo jejich I I souladu s požadavky. I I I uvedení v činnost není v souladu s I I I I I požadavky I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.2.3.3 I 4.2.3.3 I Nepovolená úprava obrysové nebo denní svítilny I B I I Jakákoliv úprava obrysové nebo I I nebo zdroje světla. I I I denní svítilny nebo zdroje světla I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.2.3.4 I 4.2.3.4.1 I U vozidla, schváleného v ČR po 1. 1. 2002, pro I B I I Pro obrysovou nebo denní svítilnu I I obrysovou svítilnu použito nehomologované světelné I I I použito nehomologované světelné I I zařízení (např. DOT) a na jeho použití není I I I zařízení nebo je použito I I udělena výjimka, zapsaná v registru silničních I I I homologované světelné zařízení I I vozidel. I I I určené pro jinou funkci osvětlení I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.2.3.4.2 I Pro obrysovou nebo denní svítilnu použito světelné I B I I I I zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.3 Brzdové svítilny I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 4.3.1 I Stav a funkce brzdových svítilen I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.3.1.1 I 4.3.1.1.1 I Nesvítí některá nepovinná (volitelná) brzdová I A I I Zdroj světla brzdové svítilny je I I svítilna. I I I vadný nebo chybí nebo neodpovídá I--------------I----------------------------------------------------I----I I požadavkům I 4.3.1.1.2 I Nesvítí některá povinná brzdová svítilna. I B I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.3.1.1.3 I Na vozidle nesvítí žádná brzdová svítilna. I C I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.3.1.1.4 I Zdroj světla zjevně vadný (např. zčernalá žárovka) I B I I I I nebo poškozený tak, že zjevně ovlivňuje I I I I I fotometrické vlastnosti brzdové svítilny (např. I I I I I intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu I I I I I vyzařovaného světla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.3.1.1.5 I Použití nehomologovaného / neschváleného zdroje I B I I I I světla nebo nepovolená změna zdroje světla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.3.1.1.7 I U brzdové svítilny v případě LED modulu více jak I B I I I I 1/3 zdrojů světla je vadných. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.3.1.2 I 4.3.1.2.2 I Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém I B I I Brzdová svítilna nebo její optický I I brzdové svítilny poškozený tak, že poškození I I I systém poškozený I I zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat její funkci I I I I I nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita I I I I I vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného I I I I I světla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.3.1.3 I 4.3.1.3 I Chybné uchycení nebo způsob montáže brzdové I B I I Brzdová svítilna není spolehlivě I I svítilny negativně ovlivňuje její funkci nebo I I I upevněna I I fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo I I I I I se může za jízdy uvolnit. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.3.2 I Spínač brzdových svítilen I Vizuální kontrola a zkouška činnosti a/nebo použití I I I I elektronického rozhraní vozidla. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.3.2.1 I 4.3.2.1.1 I Zpomalená funkce spínače brzdových světel. I B I I Spínač brzdových světel nefunguje I--------------I----------------------------------------------------I----I I nebo není spolehlivý I 4.3.2.1.2 I Systém vykazuje závadu přes elektronické rozhraní I B I I I I vozidla I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.3.2.1.3 I Po aktivaci brzdy se na vozidle neuvedou v činnost I C I I I I brzdová světla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.3.2.2 I 4.3.2.2.1 I Narušená funkce ovládacího zařízení - brzdová I B I I Narušená funkce ovládacího zařízení I I světla se nerozsvítí bezprostředně po aktivaci I I I brzdových svítilen I I brzdy. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.3.2.2.2 I Světla nouzového brzdění jsou nefunkční nebo I B I I I I nefungují správně. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.3.3 I Splnění požadavků pro brzdové svítilny I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.3.3.1 I 4.3.3.1.1 I Vozidlo není vybaveno brzdovými svítilnami I B I I Počet, kategorie, umístění, barva I I předepsané kategorie. I I I nebo intenzita vyzařovaného světla, I--------------I----------------------------------------------------I----I I nebo geometrická viditelnost I 4.3.3.1.2 I Skutečný stav zapojených brzdových svítilen I B I I brzdových svítilen, není v souladu I I neodpovídá předepsanému / povolenému počtu (chybí I I I s požadavky I I / překračuje). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.3.3.1.3 I Umístění brzdových svítilen na vozidle nesplňuje I B I I I I požadavky na jejich uspořádání nebo orientaci nebo I I I I I požadavky na jejich umístění vzhledem k šířce nebo I I I I I výšce vozidla nebo jejich úhlovému naklopení či I I I I I orientaci montáže (TOP) nebo podmínky jejich I I I I I geometrické viditelnosti. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.3.3.1.5 I Brzdová svítilna vyzařuje jinou barvu než červenou I B I I I I nebo sada brzdových svítilen (společný pár) zjevně I I I I I nesplňuje stejné fotometrické vlastnosti. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.3.3.1.6 I Intenzita vyzařovaného světla brzdové svítilny I B I I I I zjevně neodpovídá požadavkům (je nízká). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.3.3.1.7 I U brzdové svítilny kategorie S3 nebo S4, I B I I I I namontované uvnitř vozidla, dochází k obtěžování I I I I I řidiče vyzařovaným světlem přes zařízení pro I I I I I nepřímý výhled a / nebo jiné plochy vozidla (např. I I I I I zadní okno). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.3.3.2 I 4.3.3.2 I Elektrické zapojení brzdových svítilen nebo jejich I B I I Elektrické zapojení brzdových I I uvedení v činnost, není v souladu s požadavky. I I I svítilen nebo jejich uvedení v I I I I I činnost není v souladu s požadavky I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.3.3.3 I 4.3.3.3 I Nepovolená úprava brzdové svítilny nebo zdroje I B I I Jakákoliv úprava brzdové svítilny I I světla. I I I nebo zdroje světla I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.3.3.4 I 4.3.3.4.1 I U vozidla, schváleného v ČR po 1. 1. 2002 pro I B I I Pro brzdovou svítilnu použito I I brzdové světlo použito nehomologované světelné I I I nehomologované světelné zařízení I I zařízení (např. DOT) a na jeho použití není I I I nebo je použito homologované I I udělena výjimka, zapsaná v registru silničních I I I světelné zařízení určené pro jinou I I vozidel. I I I funkci osvětlení I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.3.3.4.2 I Pro brzdové světlo použito světelné zařízení, I B I I I I určené pro jinou funkci osvětlení (např. zadní I I I I I mlhová svítilna). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.4 Směrové svítilny a výstražná signalizace I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 4.4.1 I Stav a funkce směrových svítilen I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.4.1.1 I 4.4.1.1.1 I Nesvítí některá nepovinná (volitelná) směrová I A I I Zdroj světla směrových svítilen je I I svítilna. I I I vadný nebo chybí nebo neodpovídá I--------------I----------------------------------------------------I----I I požadavkům I 4.4.1.1.2 I Nesvítí některá směrová svítilna. I B I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.4.1.1.4 I Zdroj světla zjevně vadný (např. sloupnutá barva) I B I I I I nebo poškozený tak, že ovlivňuje zjevně I I I I I fotometrické vlastnosti směrové svítilny (např. I I I I I intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu I I I I I vyzařovaného světla (bílá), v případě LED jako I I I I I jediného zdroje světla funguje méně než ze 2/3. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.4.1.1.5 I Použití nehomologovaného / neschváleného zdroje I B I I I I světla nebo nepovolená změna zdroje světla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.4.1.1.6 I V případě vícenásobného zdroje světla (skupinová I A I I I I svítilna) některý zdroj světla směrové svítilny I I I I I vadný, v případě LED modulu je až 1/3 zdrojů I I I I I světla vadných. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.4.1.2 I I I I I Směrová svítilna nebo její optický I--------------I----------------------------------------------------I----I I systém poškozený I 4.4.1.2.2 I Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém I B I I I I směrové svítilny poškozený tak, že poškození I I I I I zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat její funkci I I I I I nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita I I I I I vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného I I I I I světla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.4.1.3 I 4.4.1.3 I Chybné uchycení nebo způsob montáže směrové I B I I Směrová svítilna není spolehlivě I I svítilny negativně ovlivňuje její funkci nebo I I I upevněna I I fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo I I I I I se může za jízdy uvolnit. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.4.2 I Spínač směrových svítilen a výstražných I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I I světel I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.4.2.1 I 4.4.2.1.1 I Spínač výstražné signalizace není spolehlivý. I A I I Spínač směrových světel nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I výstražné signalizace nefunguje I 4.4.2.1.2 I Výstražnou signalizaci nelze uvést v činnost. I B I I nebo není spolehlivý nebo nefunguje I--------------I----------------------------------------------------I----I I v souladu s požadavky I 4.4.2.1.4 I Směrová světla nelze uvést v činnost nebo spínač I B I I I I směrových světel není spolehlivý. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.4.2.2 I 4.4.2.2 I Povinná kontrolka činnosti / zapojení obvodu I B I I Povinná kontrolka zapnutí směrových I I (optická nebo zvuková) směrových světel nebo I I I světel nebo výstražné signalizace I I výstražné signalizace chybí. I I I chybí I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.4.3 I Splnění požadavků pro směrové svítilny I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.4.3.1 I 4.4.3.1.1 I Vozidlo není vybaveno předepsanými směrovými I B I I Počet, kategorie, umístění, barva I I svítilnami. I I I nebo intenzita vyzařovaného světla, I--------------I----------------------------------------------------I----I I nebo geometrická viditelnost I 4.4.3.1.2 I Skutečný stav zapojených směrových svítilen I B I I směrových svítilen, není v souladu I I neodpovídá předepsanému / povolenému počtu (chybí I I I s požadavky I I / překračuje). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.4.3.1.3 I Umístění směrových svítilen na vozidle nesplňuje I B I I I I požadavky na jejich uspořádání nebo orientaci nebo I I I I I požadavky na jejich umístění vzhledem k šířce, I I I I I výšce nebo délce vozidla nebo jejich úhlovému I I I I I naklopení či orientaci montáže (TOP) nebo vzhledem I I I I I k vzdálenosti od potkávacího světlometu nebo I I I I I podmínky jejich geometrické viditelnosti. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.4.3.1.5 I Způsob dodatečné montáže směrových svítilen, I B I I I I jejich umístění nebo úprava, porušuje požadavky na I I I I I vnější výčnělky na vozidle. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.4.3.1.6 I Směrová svítilna vyzařuje jinou barvu než I B I I I I oranžovou (s výjimkou vozidel schválených do I I I I I provozu před 1. 7. 1972, u kterých se připouští I I I I I barva bílá u předních a barva červená u zadních I I I I I směrových svítilen) nebo sada směrových svítilen I I I I I (společný pár) zjevně nesplňuje stejné I I I I I fotometrické vlastnosti. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.4.3.1.7 I Intenzita vyzařovaného světla směrové svítilny I B I I I I zjevně neodpovídá požadavkům (je nízká). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.4.3.2 I 4.4.3.2 I Nepovolená úprava směrové svítilny nebo zdroje I B I I Jakákoliv úprava směrové svítilny I I světla. I I I nebo zdroje světla I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.4.3.3 I 4.4.3.3.1 I U vozidla, schváleného v ČR po 1. 1. 2002, pro I B I I Pro směrovou svítilnu použito I I směrové světlo použito nehomologované světelné I I I nehomologované světelné zařízení I I zařízení (např. DOT) a na jeho použití není I I I nebo je použito homologované nebo I I udělena výjimka, zapsaná v registru silničních I I I nehomologované světelné zařízení, I I vozidel. I I I určené pro jinou funkci osvětlení I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.4.3.3.2 I Pro směrové světlo použito světelné zařízení, I B I I I I určené pro jinou funkci osvětlení (např. obrysová I I I I I svítilna). I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.4.4 I Frekvence přerušování světla u směrových I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I I svítilen a výstražné signalizace I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.4.4.1 I 4.4.4.1.1 I Frekvence přerušování světla u výstražných světel I A I I Frekvence přerušování světla u I I není zjevně v souladu s požadavky (90 +- 30 I I I směrových svítilen a výstražné I I krát/min). I I I signalizace není v souladu s I--------------I----------------------------------------------------I----I I požadavky I 4.4.4.1.2 I Frekvence přerušování světla u směrových světel I A I I I I není zjevně v souladu s požadavky (90 +- 30 I I I I I krát/min). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.5 Přední mlhové světlomety a zadní mlhové svítilny I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 4.5.1 I Stav a funkce předních mlhových I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I I světlometů a zadní mlhové svítilny I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.5.1.1 I 4.5.1.1.1 I Nesvítí některý přední mlhový světlomet nebo zadní I A I I Zdroj světla u mlhového světlometu I I mlhová svítilna na straně přivrácené ke kraji I I I nebo mlhové svítilny je vadný nebo I I vozovky. I I I chybí nebo neodpovídá požadavkům I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.5.1.1.2 I Nesvítí zadní mlhová svítilna na straně přivrácené I B I I I I do středu vozovky. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.5.1.1.3 I U předního mlhového světlometu zdroj světla vadný, I A I I I I předepsaná kresba nemá osvětlenou plochu jasně I I I I I ohraničenou nebo celistvou (tmavé plochy). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.5.1.1.4 I Zdroj světla předního mlhového světlometu zjevně I B I I I I chybně upevněn nebo je vadný, takže nesplňuje I I I I I fotometrické vlastnosti (nevytváří požadovanou I I I I I kresbu) nebo způsobuje oslnění, v případě LED jako I I I I I jediného zdroje světla funguje méně než ze 2/3. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.5.1.1.5 I Zdroj světla v zadní mlhové svítilně vadný nebo I B I I I I poškozený tak, že zjevně ovlivňuje její I I I I I fotometrické vlastnosti (např. intenzita I I I I I vyzařovaného světla) nebo mění barvu vyzařovaného I I I I I světla, v případě LED jako jediného zdroje světla I I I I I funguje méně než ze 2/3. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.5.1.1.6 I Použití nehomologovaného / neschváleného zdroje I B I I I I světla nebo nepovolená změna zdroje světla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.5.1.1.7 I Vadný zdroj světla (v případě vícenásobného zdroje I A I I I I světla, v případě LED nefunguje až z 1/3). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.5.1.2 I 4.5.1.2.2 I U předního mlhového světlometu vnější krycí sklo I B I I Mlhový světlomet nebo mlhová I I těleso nebo optický systém světlometu poškozený I I I svítilna nebo jejich optický systém I I tak, že poškození zjevně ovlivňuje nebo bude I I I poškozený I I ovlivňovat jeho funkci nebo fotometrické I I I I I vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, I I I I I kresba) nebo možnost jeho seřízení. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.5.1.2.4 I U zadní mlhové svítilny vnější krycí sklo, těleso I B I I I I nebo optický systém svítilny poškozený tak, že I I I I I poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat I I I I I její funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. I I I I I intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu I I I I I vyzařovaného světla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.5.1.3 I 4.5.1.3.1 I Některý úchyt mlhového světlometu uvolněný nebo I B I I Mlhový světlomet nebo mlhová I I prasklý nebo chybí a tento stav má vliv na I I I svítilna nejsou spolehlivě upevněny I I seřízení světlometu (např. způsobuje blikání I I I I I světlometu za jízdy) nebo se světlomet může za I I I I I jízdy uvolnit nebo způsob uchycení světlometu I I I I I neodpovídá požadavkům. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.5.1.3.2 I Uvolněné uchycení zadní mlhové svítilny, které I A I I I I však neovlivňuje její funkci nebo fotometrické I I I I I vlastnosti (např. viditelnost) nebo spolehlivost I I I I I její montáže. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.5.1.3.3 I Chybné uchycení nebo způsob montáže zadní mlhové I B I I I I svítilny negativně ovlivňuje její funkci nebo I I I I I fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo I I I I I může dojít k jejímu upadnutí. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.5.2 I Seřízení předních mlhových světlometů I Kontrola seřízení světlometu se světlem do mlhy se I I I I provede s použitím přístroje na kontrolu seřízení I I I I světlometu v souladu se stanovenou metodikou. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.5.2.1 I 4.5.2.1.2 I Výškové nastavení sklonu rozhraní předního I B I I Seřízení předního světlometu se I I mlhového světlometu způsobuje oslnění. I I I světlem do mlhy neodpovídá I I I I I předepsaným požadavkům I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.5.3 I Spínač předních mlhových světlometů a I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I I zadní mlhové svítilny I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.5.3.1 I 4.5.3.1.1 I Přední mlhové světlomety nelze uvést v činnost. I A I I Spínač pro přední světlomety se I--------------I----------------------------------------------------I----I I světlem do mlhy nebo spínač pro I 4.5.3.1.2 I Přední mlhové světlomety nelze vypnout. I B I I zadní mlhovou svítilnu vadný I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.5.3.1.3 I Zadní mlhovou svítilnu nelze uvést v činnost nebo I B I I I I vypnout. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.5.3.2 I 4.5.3.2 I Povinná kontrolka činnosti / zapojení obvodu I B I I Povinná kontrolka zapnutí předních I I předních mlhových světlometů nebo zadní mlhové I I I světlometů se světlem do mlhy nebo I I svítilny chybí. I I I zapnutí zadní mlhové svítilny chybí I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.5.4 I Splnění požadavků pro přední mlhové I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I I světlomety a zadní mlhové svítilny I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.5.4.1 I 4.5.4.1.1 I Vozidlo není vybaveno / dovybaveno předepsanou I B I I Počet, kategorie, umístění, barva I I zadní mlhovou svítilnou na straně přivrácené do I I I nebo intenzita vyzařovaného světla, I I středu vozovky. I I I nebo geometrická viditelnost zadní I--------------I----------------------------------------------------I----I I mlhové svítilny nebo předních I 4.5.4.1.2 I Skutečný stav zapojených předních mlhových I B I I světlometů se světlem do mlhy, není I I světlometů neodpovídá povolenému počtu (chybí / I I I v souladu s požadavky I I překračuje). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.5.4.1.3 I Skutečný stav zapojených zadních mlhových svítilen I B I I I I neodpovídá povolenému počtu (překračuje). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.5.4.1.4 I Umístění předních mlhových světlometů na vozidle I B I I I I nesplňuje požadavky na jejich uspořádání nebo I I I I I orientaci nebo požadavky na jejich umístění I I I I I vzhledem k šířce nebo výšce vozidla, orientace I I I I I montáže (TOP) nebo podmínky jejich geometrické I I I I I viditelnosti. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.5.4.1.5 I Umístění nebo způsob montáže předních mlhových I B I I I I světlometů na vozidle nebo jejich úprava (např. I I I I I ochranné mřížky) nesplňuje požadavky na vnější I I I I I výčnělky na vozidle. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.5.4.1.6 I Umístění zadní mlhové svítilny (popř. párem I B I I I I svítilen) na vozidle nesplňuje požadavky na její I I I I I uspořádání nebo orientaci nebo požadavky na její I I I I I umístění vzhledem k výšce vozidla nebo vzhledem k I I I I I vzdálenosti od brzdové svítilny, nebo jejímu I I I I I úhlovému naklopení či orientaci montáže (TOP) nebo I I I I I podmínky její geometrické viditelnosti. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.5.4.1.7 I Přední mlhový světlomet vyzařuje jinou barvu I B I I I I světla než bílou nebo žlutou selektivní. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.5.4.1.8 I Zadní mlhová svítilna vyzařuje jinou barvu než I B I I I I červenou. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.5.4.1.9 I Sada (pár) předních mlhových světlometů zjevně I B I I I I nesplňuje stejné fotometrické vlastnosti (např. I I I I I intenzita vyzařovaného světla). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.5.4.1.10 I Intenzita vyzařovaného světla zadní mlhovou I B I I I I svítilnou zjevně neodpovídá požadavkům (je nízká). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.5.4.2 I 4.5.4.2.1 I Elektrické zapojení předních mlhových světlometů I B I I Elektrické zapojení zadní mlhové I I nebo jejich uvedení v činnost není v souladu s I I I svítilny nebo předních světlometů I I požadavky. I I I se světlem do mlhy nebo jejich I--------------I----------------------------------------------------I----I I uvedení v činnost není v souladu s I 4.5.4.2.2 I Elektrické zapojení zadní mlhové svítilny nebo I B I I požadavky I I její uvedení v činnost není v souladu s požadavky. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.5.4.3 I 4.5.4.3.1 I Nepovolená úprava světlometu se světlem do mlhy I B I I Jakákoliv úprava svítilny nebo I I nebo jeho zdroje světla. I I I světlometu nebo zdroje světla I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.5.4.3.2 I Nepovolená úprava zadní mlhové svítilny nebo I B I I I I jejího zdroje světla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.5.4.4 I 4.5.4.4.1 I U vozidla, schváleného v ČR po 1.1. 2002 pro zadní I B I I Pro zadní mlhovou svítilnu nebo I I mlhové světlo použito nehomologované světelné I I I přední světlomet se světlem do mlhy I I zařízení (např. DOT) a na jeho použití není I I I použito nehomologované světelné I I udělena výjimka, zapsaná v registru silničních I I I zařízení nebo je použito I I vozidel. I I I homologované světelné zařízení I--------------I----------------------------------------------------I----I I určené pro jinou funkci osvětlení I 4.5.4.4.2 I U vozidla, schváleného v ČR po 1.1. 2002 pro I B I I I I přední mlhové světlo použito nehomologované I I I I I světelné zařízení (např. DOT) a na jeho použití I I I I I není udělena výjimka, zapsaná v registru I I I I I silničních vozidel. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.5.4.4.3 I Pro zadní mlhové světlo použito světelné zařízení, I B I I I I určené pro jinou funkci osvětlení (např. brzdová I I I I I svítilna). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.5.4.4.4 I Pro přední mlhové světlo použito homologované I B I I I I světelné zařízení, určené pro jinou funkci I I I I I osvětlení (např. potkávací nebo dálkový I I I I I světlomet). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.6 Zpětné světlomety I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 4.6.1 I Stav a funkce zpětných světlometů I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.6.1.1 I 4.6.1.1.1 I Nesvítí některý zpětný světlomet. I A I I Zdroj světla u zpětného světlometu I--------------I----------------------------------------------------I----I I je vadný nebo chybí nebo neodpovídá I 4.6.1.1.2 I Nesvítí žádný zpětný světlomet. I B I I požadavkům I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.6.1.1.3 I Zdroj světla ve zpětném světlometu vadný nebo I B I I I I poškozený tak, že ovlivňuje jeho fotometrické I I I I I vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) I I I I I nebo mění barvu vyzařovaného světla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.6.1.1.4 I Použití zjevně nehomologovaného / neschváleného I A I I I I zdroje světla nebo nepovolená úprava zdroje I I I I I světla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.6.1.2 I 4.6.1.2.2 I Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém I B I I Zpětný světlomet nebo jeho optický I I zpětného světlometu poškozený tak, že poškození I I I systém poškozený I I zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat jeho funkci I I I I I nebo fotometrické vlastnosti (např. intenzita I I I I I vyzařovaného světla). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.6.1.3 I 4.6.1.3.1 I Uvolněné uchycení zpětného světlometu, které však I A I I Zpětný světlomet není spolehlivě I I neovlivňuje jeho funkci nebo fotometrické I I I upevněn I I vlastnosti (např. viditelnost) nebo spolehlivost I I I I I jeho montáže. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.6.1.3.2 I Chybné uchycení nebo způsob montáže zpětného I B I I I I světlometu negativně ovlivňuje jeho funkci nebo I I I I I fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo I I I I I může dojít k jeho upadnutí. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.6.2 I Splnění požadavků pro zpětné světlomety I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.6.2.1 I 4.6.2.1.1 I Vozidlo není vybaveno předepsaným zpětným I B I I Počet, kategorie, umístění, barva I I světlometem (popřípadě předepsaným párem I I I nebo intenzita vyzařovaného světla, I I světlometů). I I I nebo geometrická viditelnost I--------------I----------------------------------------------------I----I I zpětného světlometu, není v souladu I 4.6.2.1.2 I Skutečný stav zapojených zpětných světlometů I B I I s požadavky I I neodpovídá předepsanému / povolenému počtu (chybí I I I I I / překračuje). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.6.2.1.3 I Umístění zpětných světlometů na vozidle nesplňuje I B I I I I požadavky na jejich uspořádání nebo orientaci nebo I I I I I požadavky na jejich umístění vzhledem k výšce I I I I I vozidla, úhlovému naklopení či orientaci montáže I I I I I (TOP) nebo podmínky jejich geometrické I I I I I viditelnosti. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.6.2.1.4 I Zpětný světlomet vyzařuje jinou barvu světla než I B I I I I bílou. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.6.2.1.5 I Intenzita vyzařovaného světla zpětným světlometem I B I I I I zjevně neodpovídá požadavkům (je nízká). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.6.2.1.6 I Sklon (naklopení) nepovinného (volitelného) I B I I I I zpětného světlometu není v souladu s požadavky, I I I I I světlomet zjevně způsobuje oslnění. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.6.2.2 I 4.6.2.2.2 I Zapnutí nebo vypnutí zpětných světlometů není v I B I I Systém nefunguje v souladu s I I souladu s požadavky (např. zpětné světlomety lze I I I požadavky I I uvést v činnost samostatným vypínačem). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.6.2.3 I 4.6.2.3.1 I Zpětný světlomet, není-li stanoveno jinak, není I B I I Pro zpětný světlomet použito I I homologovaný (např. DOT) a na jeho použití není I I I nehomologované světelné nebo je I I udělena výjimka, zapsaná v registru silničních I I I použito homologované světelné I I vozidel. I I I zařízení určené pro jinou funkci I--------------I----------------------------------------------------I----I I osvětlení I 4.6.2.3.2 I Pro nepovinný (volitelný) zpětný světlomet použito I B I I I I světelné zařízení, určené pro jinou funkci I I I I I osvětlení (např. dálkový, pracovní nebo mlhový I I I I I světlomet). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.6.2.3.3 I Pro povinný zpětný světlomet použito světelné I B I I I I zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení (např. I I I I I dálkový, pracovní nebo mlhový světlomet). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.6.2.4 I 4.6.2.4.1 I Nepovolená úprava zpětného světlometu nebo jeho I B I I Jakákoliv úprava světlometu nebo I I zdroje světla. I I I zdroje světla I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.6.3 I Spínač pro zpětné světlomety I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.6.3.1 I 4.6.3.1.1 I Zpětné světlomety zůstávají trvale rozsvícené při I B I I Spínač pro zpětné světlomety I I jízdě vpřed. I I I nefunguje v souladu s požadavky I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.6.3.1.2 I Zpětný světlomet se může rozsvítit, přestože není I B I I I I zařazen zpětný chod. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.7 Zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační značky I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 4.7.1 I Stav a funkce osvětlení zadní tabulky I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I I registrační značky I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.7.1.1 I 4.7.1.1.1 I Vozidlo, je-li vyžadováno, není vybaveno I B I I Zařízení k osvětlení zadní tabulky I I předepsaným zařízením pro osvětlení zadní tabulky I I I registrační značky poškozené nebo I I registrační značky. I I I chybí nebo zařízení vyzařuje bílé I--------------I----------------------------------------------------I----I I světlo směrem vzad I 4.7.1.1.2 I Zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační I A I I I I značky poškozené, ale stav poškození zjevně I I I I I neovlivňuje jeho funkci nebo fotometrické I I I I I vlastnosti nebo nezpůsobuje vyzařování bílého I I I I I světla směrem vzad. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.7.1.1.3 I Zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační I B I I I I značky poškozené tak, že poškození zjevně I I I I I ovlivňuje nebo bude ovlivňovat jeho funkci nebo I I I I I fotometrické vlastnosti (např. intenzita I I I I I vyzařovaného světla) nebo zařízení způsobuje I I I I I vyzařování bílého světla směrem vzad. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.7.1.2 I 4.7.1.2.1 I U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační I A I I Zdroj osvětlení zadní tabulky I I značky nesvítí některý světelný zdroj. I I I registrační značky je vadný nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I chybí nebo neodpovídá požadavkům I 4.7.1.2.2 I U zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační I B I I I I značky nesvítí žádný světelný zdroj. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.7.1.2.3 I Použití nehomologovaného / neschváleného zdroje I B I I I I světla nebo nepovolená změna nebo úprava zdroje I I I I I světla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.7.1.2.4 I Zdroj osvětlení zadní tabulky registrační značky I B I I I I vyzařuje přímé nebo bílé světlo směrem dozadu I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.7.1.3 I 4.7.1.3.1 I Uvolněné uchycení zařízení k osvětlení zadní I A I I Osvětlení zadní tabulky registrační I I tabulky registrační značky, které však neovlivňuje I I I značky není spolehlivě upevněno I I účinnost osvětlení tabulky registrační značky ani I I I I I spolehlivost montáže zařízení. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.7.1.3.2 I Chybné uchycení zařízení k osvětlení zadní tabulky I B I I I I registrační značky negativně ovlivňuje účinnost I I I I I osvětlení tabulky registrační značky nebo může I I I I I způsobit vyzařování světla směrem vzad nebo může I I I I I způsobit jeho upadnutí. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.7.2 I Splnění požadavků pro osvětlení zadní I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I I tabulky registrační značky I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.7.2.1 I 4.7.2.1.1 I Zařízení neosvětluje nebo neosvětluje dostatečně I B I I Zařízení pro osvětlení zadní I I zadní tabulku registrační značky. I I I tabulky registrační značky neplní I--------------I----------------------------------------------------I----I I svoji funkci (osvětlení RZ) nebo I 4.7.2.1.2 I Zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační I B I I vyzařovaná barva nebo elektrické I I značky vyzařuje jinou barvu světla než bílou. I I I zapojení neodpovídá požadavkům I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.7.2.1.3 I Elektrické zapojení osvětlení zadní tabulky I A I I I I registrační značky neodpovídá požadavkům. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.7.2.2 I 4.7.2.2 I Pro osvětlení zadní tabulky registrační značky, I A I I Pro osvětlení zadní tabulky I I použito nehomologované / neschválené světelné I I I registrační značky použito I I zařízení. I I I nehomologované světelné zařízení I I I I I nebo světelné zařízení určené pro I I I I I jinou funkci osvětlení I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.8 Odrazky, nápadné značení a desky zadního značení I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 4.8.1 I Stav odrazek, nápadného značení a desek I Vizuální kontrola. I I I zadního značení I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.8.1.1 I 4.8.1.1.1 I Odrazka poškozená, ale stav poškození zjevně I A I I Zařízení využívající zpětný odraz I I neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. I I I vadné nebo poškozené I I viditelnost). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.8.1.1.2 I Deska zadního značení poškozená nebo částečně I A I I I I barevně změněná (např. od slunce), ale stav I I I I I poškození zjevně neovlivňuje její fotometrické I I I I I vlastnosti (viditelnost). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.8.1.1.3 I Některá část nápadného značení (pruhu) poškozená I A I I I I nebo chybí, ale tento stav zjevně neovlivňuje I I I I I celkově funkci nápadného značení (vyznačení obrysu I I I I I vozidla) nebo jeho fotometrické vlastnosti I I I I I (viditelnost). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.8.1.1.4 I Odrazka poškozená tak, že stav poškození zjevně I B I I I I negativně ovlivňuje její fotometrické vlastnosti I I I I I (viditelnost). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.8.1.1.5 I Deska zadního značení poškozená, deformovaná nebo I B I I I I barevně změněná tak (např. od slunce), že I I I I I poškození zjevně negativně ovlivňuje její I I I I I fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo I I I I I může způsobit zranění (ostré hrany). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.8.1.1.6 I Chybějící části nápadného značení (pruhu) zjevně I B I I I I ovlivňují funkci nápadného značení (nedostatečné I I I I I vyznačení obrysu vozidla) nebo poškození nápadného I I I I I značení zjevně ovlivňuje jeho fotometrické I I I I I vlastnosti (viditelnost). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.8.1.2 I 4.8.1.2.1 I Uvolněné uchycení odrazky, které však zjevně I A I I Zařízení využívající zpětný odraz I I neovlivňuje její fotometrické vlastnosti (např. I I I není spolehlivě připevněno I I viditelnost) ani spolehlivost její montáže. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.8.1.2.2 I Uvolněné uchycení desky zadního značení, které I A I I I I však zjevně neovlivňuje její fotometrické I I I I I vlastnosti (např. viditelnost) ani spolehlivost I I I I I její montáže. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.8.1.2.3 I Nespolehlivé uchycení odrazky negativně ovlivňuje I B I I I I její fotometrické vlastnosti (viditelnost) nebo I I I I I může způsobit její upadnutí. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.8.1.2.4 I Uvolněné nebo nevhodné uchycení desky zadního I B I I I I značení na vozidle negativně ovlivňuje její I I I I I fotometrické vlastnosti nebo je uchycení I I I I I nespolehlivé a může způsobit její upadnutí nebo I I I I I zranění osob (vnější výčnělky vozidla) nebo držák I I I I I desky pro pomalá vozidla, je-li vyžadován, chybí I I I I I nebo není spolehlivý. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.8.1.2.5 I Uvolněné uchycení některého pruhu nápadného I B I I I I značení může způsobit jeho upadnutí. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.8.2 I Splnění požadavků pro odrazky, nápadné I Vizuální kontrola. I I I značení a desky zadního značení I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.8.2.1 I 4.8.2.1.1 I Vozidlo není vybaveno některými předepsanými I B I I Počet, kategorie, barva, umístění, I I odrazkami stanovené třídy. I I I úhly pro upevnění na vozidle nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I podmínky geometrické viditelnosti I 4.8.2.1.2 I Vozidlo, je-li vyžadováno, není vybaveno I B I I zařízení využívající zpětný odraz, I I předepsanými deskami zadního značení. I I I nejsou v souladu s požadavky I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.8.2.1.3 I Vozidlo, je-li vyžadováno, není vybaveno I B I I I I předepsaným nápadným značením. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.8.2.1.4 I Počet odrazek, neodpovídá předepsanému / I B I I I I povolenému počtu (chybí / překračuje). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.8.2.1.5 I Odrazky, není-li stanoveno jinak, vyzařují směrem I B I I I I dopředu odražené světlo jiné barvy než bílé, I I I I I směrem dozadu odražené světlo jiné barvy než I I I I I červené a směrem do stran odražené světlo jiné I I I I I barvy než oranžové. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.8.2.1.6 I Nápadné značení třídy C, není-li stanoveno jinak, I B I I I I vyzařuje směrem dozadu odražené světlo jiné barvy I I I I I než červené nebo žluté a směrem do stran odražené I I I I I světlo jiné barvy než žluté nebo bílé. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.8.2.1.7 I Umístění odrazek na vozidle, nesplňuje požadavky I B I I I I na jejich uspořádání, orientaci, třídu odrazky I I I I I nebo umístění vzhledem k šířce, výšce nebo délce I I I I I vozidla, úhlovému naklopení všemi směry (+- 3°) I I I I I či orientaci montáže (TOP) nebo podmínky jejich I I I I I geometrické viditelnosti. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.8.2.1.8 I Umístění desek zadního značení na vozidle, I B I I I I nesplňuje požadavky na jejich uspořádání, I I I I I orientaci nebo umístění vzhledem k šířce, výšce I I I I I vozidla, úhlovému naklopení všemi směry (+- 5°) I I I I I či orientaci montáže (TOP) nebo podmínky jejich I I I I I geometrické viditelnosti. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.8.2.1.9 I Umístění nápadného značení na vozidle, nesplňuje I B I I I I požadavky montáže vzhledem k šířce, výšce nebo I I I I I délce vozidla, kategorie vozidla (kategorie M1 a I I I I I O1 nesmí být vybaveno nápadným značením) nebo I I I I I vzhledem k viditelnosti vnějšího obrysu vozidla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.8.2.1.10 I Zakrytí desek zadního značení pro pomalá vozidla I B I I I I překračuje 10 % celkové plochy desky. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.8.2.2 I 4.8.2.2.1 I Použita nehomologovaná / neschválená odrazka. I B I I Použito nehomologované zařízení, I--------------I----------------------------------------------------I----I I využívající zpětný odraz nebo I 4.8.2.2.2 I Použity nehomologované desky zadního značení. I B I I použita odrazka jiné třídy I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.8.2.2.3 I Použity nehomologované pruhy pro nápadné značení. I B I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.9 Povinné kontrolky zařízení pro osvětlení I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 4.9.1 I Stav a funkce kontrolek zařízení pro I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I I osvětlení I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.9.1.1 I 4.9.1.1.1 I Nepovinná kontrolka (optická popř. zvuková) I A I I Kontrolka pro osvětlení nesvítí I I příslušného světelného zařízení se neaktivuje v I I I I I souladu s požadavky. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.9.1.1.2 I Povinná kontrolka (optická popř. zvuková) I B I I I I příslušného světelného zařízení chybí nebo se I I I I I neaktivuje v souladu s požadavky. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.9.2 I Splnění požadavků pro kontrolky I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I I osvětlení I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.9.2.1 I 4.9.2.1.1 I Umístění nebo označení, nebo barva kontrolky není I A I I Kontrolka pro osvětlení není v I I v souladu s požadavky. I I I souladu s požadavky I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.10 Elektrické spojení tažného vozidla s přípojným vozidlem I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 4.10.1 I Stav a funkce elektrického spojení I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I I tažného vozidla s přípojným vozidlem I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.10.1 I 4.10.1.1 I Zásuvka nebo zástrčka poškozená, ale stav I A I I Zásuvka nebo zástrčka poškozená I I poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost I I I nebo vadná nebo neodpovídá I I elektrického propojení vozidel. I I I požadavkům I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.10.1.2 I Zásuvka nebo zástrčka poškozená tak (mechanicky, I B I I I I oxidace apod.), že poškození zjevně ovlivňuje I I I I I funkci některého světelného zařízení přípojného I I I I I vozidla nebo negativně ovlivňuje spolehlivost I I I I I elektrického propojení vozidel. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.10.1.3 I Vozidlo není vybaveno předepsanou zástrčkou nebo I B I I I I zásuvkou nebo zástrčka / zásuvka není schváleného I I I I I provedení. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.10.2 I 4.10.2.1 I Uvolněné uchycení zásuvky k vozidlu, které však I A I I Uchycení zásuvky vadné nebo I I neovlivňuje spolehlivost elektrického propojení I I I nespolehlivé nebo vadné spojení I I vozidel. I I I zástrčky s elektrickým kabelem I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.10.2.2 I Chybné uchycení nebo způsob montáže zásuvky na I B I I I I vozidle nebo chybná montáž zástrčky k I I I I I propojovacímu kabelu ovlivňuje funkci některého I I I I I světelného zařízení přípojného vozidla nebo I I I I I negativně ovlivňuje spolehlivost elektrického I I I I I propojení vozidel. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.10.3 I 4.10.3.1 I Izolace propojovacího kabelu poškozená, ale stav I A I I Poškození propojovacího I I poškození zjevně neovlivňuje spolehlivost I I I elektrického kabelu I I elektrického propojení vozidel. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.10.3.2 I Izolace propojovacího kabelu poškozená (např. I B I I I I prodřená) tak, že poškození zjevně ovlivňuje I I I I I funkci některého světelného zařízení přípojného I I I I I vozidla nebo může negativně ovlivňovat I I I I I spolehlivost elektrického propojení vozidel. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.10.3.3 I Nebezpečná úprava propojovacího elektrického I B I I I I kabelu. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.10.4 I 4.10.4.1 I Elektrické propojení tažného vozidla s přípojným I B I I Elektrické propojení tažného I I vozidlem nefunguje správně, v důsledku čehož na I I I vozidla s přípojným vozidlem I I přípojném vozidle nesvítí zadní mlhová svítilna I I I nefunguje správně nebo není I I nebo zpětný světlomet nebo směrová svítilna na I I I spolehlivé nebo chybí nebo I I straně přivrácené ke kraji vozovky nebo na některé I I I neodpovídá požadavkům I I straně vozidla nesvítí obrysové, doplňkové I I I I I obrysové nebo boční obrysové svítilny nebo I I I I I zařízení k osvětlení zadní tabulky registrační I I I I I značky. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.10.4.2 I Elektrické propojení tažného vozidla s přípojným I B I I I I vozidlem nefunguje správně v důsledku chybného I I I I I ukostření nebo chybného zapojení, na tažném a I I I I I přípojném vozidle svítí rozdílné svítilny I I I I I (funkce). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.10.4.3 I Elektrické propojení tažného vozidla s přípojným I C I I I I vozidlem chybí nebo nefunguje správně, v důsledku I I I I I čehož na přípojném vozidle nesvítí brzdové I I I I I svítilny nebo směrová svítilna na straně I I I I I přivrácené do středu vozovky nebo na tažném a I I I I I přípojném vozidle svítí směrové svítilny na I I I I I opačných stranách vozidel a tato závada I I I I I bezprostředně ohrožuje provoz vozidla na pozemních I I I I I komunikacích. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.11 Elektroinstalace vozidla I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 4.11.1 I Stav a funkce elektroinstalace vozidla I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.11.1 I 4.11.1.1 I Uchycení elektrických kabelů neodpovídá I A I I Elektrické kabely nespolehlivě I I požadavkům, avšak nehrozí jejich poškození nebo I I I připevněny k vozidlu nebo nevhodně I I přerušení. I I I vedeny I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.11.1.2 I U vozidel určených pro přepravu nebezpečných věcí I B I I I I (ADR), vedení nebo ochrana elektrických kabelů I I I I I neodpovídá požadavkům. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.11.1.3 I Uchycení nebo způsob montáže (např. vedení) I B I I I I elektrických kabelů neodpovídá požadavkům, hrozí I I I I I nebezpečí jejich poškození nebo přerušení. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.11.1.4 I Elektrické kabely nevhodně vedeny nebo I C I I I I nespolehlivě připevněny, hrozí bezprostřední I I I I I nebezpečí vzniku elektrického zkratu nebo požáru v I I I I I důsledku jejich poškození. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.11.2 I 4.11.2.1 I Svorkovnice částečně poškozená, neúplná (např. I A I I Zhoršený stav elektroinstalace I I chybí kryt). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.11.2.2 I Způsob spojení elektrických kabelů neodpovídá I B I I I I požadavkům (např. mimo svorkovnici vozidla) nebo I I I I I hrozí nebezpečí přerušení spojení. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.11.2.3 I Způsob spojení elektrických kabelů neodpovídá I C I I I I požadavkům (např. mimo svorkovnici vozidla), hrozí I I I I I bezprostřední nebezpečí vzniku elektrického zkratu I I I I I nebo požáru. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.11.3 I 4.11.3.1 I Izolace elektrického kabelu v mírně zhoršeném I A I I Izolace elektrického kabelu I I stavu. I I I poškozená nebo ve zhoršeném stavu I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.11.3.2 I Elektrický kabel nebo jeho izolace poškozená tak, I B I I I I že poškození zjevně ovlivňuje jeho spolehlivost I I I I I nebo hrozí nebezpečí vzniku elektrického zkratu. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.11.3.3 I Izolace elektrického kabelu je natolik poškozená I C I I I I (obnažený vodič), že hrozí bezprostřední nebezpečí I I I I I vzniku elektrického zkratu nebo požáru. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.11.3.4 I Zjevné poškození izolace kabelu, svědčící o jeho I C I I I I značném proudovém přetěžování (např. roztavená I I I I I izolace kabelu u světlometu), hrozí bezprostřední I I I I I nebezpečí vzniku požáru. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.11.4 I 4.11.4.1 I Nebezpečná úprava elektroinstalace, která má vliv I B I I Nebezpečná úprava elektroinstalace I I na její spolehlivost nebo při které hrozí I I I I I nebezpečí vzniku elektrického zkratu. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.11.4.2 I Nebezpečná úprava elektroinstalace, při které I C I I I I hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku elektrického I I I I I zkratu nebo požáru. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.12 Jiná světelná zařízení a světelné systémy I I (Např. pracovní světlomety, parkovací svítilna, zvláštní výstražná světelná zařízení, rohový světlomet, I I svítilna vnějšího osvětlení vozidla, adaptivní přední osvětlovací systém AFS, systém nastavení I I horizontálního sklonu HIAS) I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 4.12.1 I Stav a funkce jiných světelných zařízení I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I I a světelných systémů I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.12.1.1 I 4.12.1.1.1 I Nesvítí některé (jiné) nepovinné (volitelné) I A I I Zdroj světla nebo světlomet, I I světelné zařízení. I I I svítilna nebo jejich optický systém I--------------I----------------------------------------------------I----I I poškozený nebo je vadný nebo I 4.12.1.1.2 I Nesvítí některé (jiné) povinné světelné zařízení. I B I I zařízení využívající zpětný odraz I--------------I----------------------------------------------------I----I I nebo světelný systém je poškozen I 4.12.1.1.3 I U (jiného) světelného zařízení zdroj světla chybně I B I I nebo není funkční I I upevněn nebo je vadný takže nesplňuje fotometrické I I I I I vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla) I I I I I nebo mění barvu vyzařovaného světla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.12.1.1.5 I Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém I B I I I I (jiného) světelného zařízení poškozený tak, že I I I I I poškození zjevně ovlivňuje nebo bude ovlivňovat I I I I I jeho funkci nebo jeho optické vlastnosti (např. I I I I I intenzita vyzařovaného světla) nebo mění barvu I I I I I vyzařovaného světla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.12.1.1.6 I Světelný systém (např. AFS/HIAS) není zjevně I B I I I I funkční a způsobuje zjevně oslnění. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.12.1.2 I 4.12.1.2.1 I Nepovinné (jiné volitelné) světelné zařízení nelze I A I I Funkce nebo uvedení do činnosti I I uvést v činnost. I I I světlometu, svítilny nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I světelného systému nebo jejich I 4.12.1.2.2 I Povinné (jiné) světelné zařízení nelze uvést v I B I I elektrické zapojení není v souladu I I činnost. I I I s požadavky I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.12.1.2.3 I Elektrické zapojení nebo způsob uvedení v činnost I B I I I I (jiného) světelného zařízení (povinného / I I I I I nepovinného) není v souladu s požadavky. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.12.1.2.4 I Funkce nebo činnost světelného systému (např. AFS I B I I I I / HIAS) není v souladu s požadavky. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.12.1.3 I 4.12.1.3.1 I Uvolněné uchycení (jiného) světelného zařízení, I A I I Světelné zařízení není spolehlivě I I které však neovlivňuje jeho funkci nebo I I I připevněno I I fotometrické vlastnosti (např. viditelnost) nebo I I I I I spolehlivost jeho montáže. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.12.1.3.2 I Chybné uchycení nebo způsob montáže (jiného) I B I I I I světelného zařízení negativně ovlivňuje jeho I I I I I funkci nebo fotometrické vlastnosti (např. I I I I I viditelnost) nebo může dojít k jejímu upadnutí. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.12.2 I Splnění požadavků jiných světelných I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I I zařízení a světelných systémů I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.12.2.1 I 4.12.2.1.1 I Vozidlo není vybaveno (jiným) povinným světelným I B I I Homologace, počet, barva nebo I I zařízením. I I I intenzita vyzařovaného světla, I--------------I----------------------------------------------------I----I I umístění nebo geometrická I 4.12.2.1.2 I Skutečný stav zapojených (jiných) světelných I B I I viditelnost světelných zařízení I I zařízení neodpovídá předepsanému / povolenému I I I není v souladu s požadavky I I počtu (chybí / překračuje). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.12.2.1.3 I Světelné zařízení (jiné), s výjimkou pracovních I B I I I I světlometů, není homologované (např. DOT) a na I I I I I jeho použití není udělena výjimka, zapsaná v I I I I I registru silničních vozidel. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.12.2.1.4 I Pro (jiné) světelné zařízení použito světelné I B I I I I zařízení, určené pro jinou funkci osvětlení. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.12.2.1.5 I Umístění (jiných) světelných zařízení na vozidle I B I I I I nesplňuje požadavky na jejich uspořádání nebo I I I I I orientaci nebo požadavky na jejich umístění I I I I I vzhledem k šířce, výšce nebo délce vozidla nebo I I I I I jejich úhlovému naklopení či orientace montáže I I I I I (TOP) nebo podmínky jejich geometrické I I I I I viditelnosti. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.12.2.1.7 I Umístění nebo způsob montáže (jiných) světelných I B I I I I zařízení nebo jejich úprava (např. ochranné I I I I I mřížky), nesplňuje požadavky na vnější výčnělky na I I I I I vozidle. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.12.2.1.8 I Dodatečně upravené nebo instalované (jiné) I B I I I I světelné zařízení, není-li stanoveno jinak, I I I I I vyzařuje směrem dopředu nepřerušované světlo jiné I I I I I barvy než bílé, směrem dozadu nepřerušované světlo I I I I I jiné barvy než červené a směrem do stran I I I I I nepřerušované světlo jiné barvy než oranžové, nebo I I I I I sada (jiných) světelných zařízení (společný pár) I I I I I zjevně nesplňuje stejné fotometrické vlastnosti. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.12.2.1.9 I Intenzita vyzařovaného světla (jiných) světelných I B I I I I zařízení zjevně neodpovídá požadavkům (je nízká / I I I I I vysoká). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.12.2.1.10 I Na vozidle je v rozporu s jinými legislativními I B I I I I požadavky namontováno světelné zařízení nebo I I I I I světelný systém (zvláštní výstražné světelné I I I I I zařízení určené pro vozidla s právem přednosti v I I I I I jízdě apod.). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.12.2.2 I 4.12.2.2 I Povinná kontrolka činnosti / signalizace poruchy I B I I Povinná kontrolka, je-li vyžadována I I /zapojení obvodu (optická nebo zvuková) světelného I I I u světelných zařízení nebo I I zařízení (jiného) nebo světelného systému, je-li I I I světelných systémů, chybí I I vyžadována, chybí. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.12.2.3 I 4.12.2.3.1 I Úpravy na vozidle, které ovlivňují vnější povrch I A I I Jakákoliv úprava světelného I I rozptylového skla, avšak nezasahují do svítící I I I zařízení nebo jeho zdroje světla I I plochy nebo plochy výstupu světla (jiného) I I I nebo použití neschváleného zdroje I I světelného zařízení. I I I světla I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.12.2.3.2 I Nepovolená úprava (jiného) světelného zařízení I B I I I I nebo jeho zdroje světla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.12.2.3.3 I Použití nehomologovaného / neschváleného zdroje I B I I I I světla nebo nepovolená změna zdroje světla u I I I I I (jiného) světelného zařízení. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.13 Akumulátor I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 4.13 I Akumulátor I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.13.1 I 4.13.1 I Vozidlo nelze spolehlivě nastartovat. I B I I Vadný nebo nespolehlivý akumulátor I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.13.2 I 4.13.2.1 I Akumulátor nedostatečně utěsněn, avšak elektrolyt I A I I Akumulátor je poškozen nebo z I I nevytéká. I I I akumulátoru vytéká elektrolyt I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.13.2.2 I Akumulátor je poškozen, z akumulátoru vytéká I B I I I I elektrolyt. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.13.3 I 4.13.3.1 I Odpojovač akumulátoru je nespolehlivý nebo je-li I B I I Odpojovač akumulátoru, je-li I I vyžadován, chybí nebo neodpovídá požadavkům. I I I vyžadován, chybí nebo není I--------------I----------------------------------------------------I----I I spolehlivý nebo neodpovídá I 4.13.3.2 I Přístup k odpojovači akumulátoru omezen. I B I I požadavkům I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 4.13.3.3 I Nespolehlivé uchycení odpojovače akumulátoru k I B I I I I vozidlu nebo uvolněné spojení elektrických kabelů I I I I I s odpojovačem akumulátoru. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.13.4 I 4.13.4 I Zjevná vada pojistky nebo zjevná nebezpečná úprava I B I I Vadné pojistky (jsou-li požadovány) I I / změna pojistky (popřípadě pojistek). I I I nebo nebezpečná úprava pojistek I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.13.5 I 4.13.5 I Odvětrání akumulátoru mimo prostor pro řidiče a I B I I Odvětrání akumulátoru chybí nebo je I I cestující je zjevně nedostatečné nebo chybí. I I I nedostatečné I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.13.6 I 4.13.6.1 I Akumulátor není dostatečně uchycen nebo jeho I B I I Akumulátor není uchycen nebo je I I upevnění není spolehlivé nebo jeho umístění I I I nespolehlivě uchycen a jeho pohyb I I neodpovídá požadavkům. I I I může způsobit zkrat I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 4.13.7 I 4.13.7 I Spojení kabelů s akumulátorem je uvolněné nebo I B I I Kabely k akumulátoru jsou uvolněné I I vývody kabelů jsou nadměrně zoxidovány nebo je-li I I I nebo vývody kabelů, je-li I I vyžadováno, nejsou kabely chráněny proti zkratu. I I I vyžadováno, nejsou chráněny proti I I I I I zkratu I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5. NÁPRAVY, KOLA, PNEUMATIKY A ZAVĚŠENÍ NÁPRAV I I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I 5.1 Nápravy I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 5.1.1 I Nápravy, vidlice I Vizuální kontrola, u zdvihatelné nápravy, je-li to I I I I možné, ověří se i funkce zvedání nápravy. Vozidlo se I I I I umístí nad montážní jámu nebo na zvedák a zařízením na I I I I kontrolu vůlí náprav se na každé kolo vyvine síla ve I I I I svislém nebo bočním směru a sleduje se míra I I I I pohyblivosti nápravnice vůči čepu nápravy. U motocyklu I I I I se kontroluje spojení přední a zadní vidlice s rámem I I I I při pojíždění a přibrzďování brzdami, případně I I I I přizdvihováním přední / zadní části motocyklu. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.1.1.1 I 5.1.1.1 I Prasklá, deformovaná nebo nadměrně zkorodovaná I C I I Prasklá nebo deformovaná nebo I I náprava, vidlice. I I I nadměrně zkorodovaná náprava, I I I I I vidlice I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.1.1.2 I 5.1.1.2.1 I Některý spojovací prvek upevnění nápravy uvolněný, I B I I V uchycení nápravy nebo vidlice I I prasklý nebo chybí nebo v otočném uložení nápravy I I I jsou vůle nebo některé spojovací I I (např. čep / pouzdro u vodících tyčí / výkyvná I I I prvky uchycení nápravy nebo vidlice I I přední náprava traktoru) jsou větší vůle než I I I jsou uvolněné nebo prasklé nebo I I provozní. I I I chybí nebo uchycení nápravy je I--------------I----------------------------------------------------I----I I nespolehlivé I 5.1.1.2.2 I Upevnění nápravy je natolik nespolehlivé I C I I I I (spojovací prvky uvolněné, prasklé nebo chybí) I I I I I nebo v otočném uložení nápravy (např. čep / I I I I I pouzdro u vodících tyčí / výkyvná přední náprava I I I I I traktoru) jsou natolik velké vůle, že je I I I I I bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.1.1.2.3 I Zvětšená vůle v otočném uložení vidlice motocyklu, I B I I I I která má vliv na jeho provozní vlastnosti. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.1.1.2.4 I V otočném uložení vidlice motocyklu jsou natolik I C I I I I velké vůle, že je bezprostředně ohrožena I I I I I bezpečnost jízdy vozidla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.1.1.2.5 I Zhoršená stabilita, narušená funkčnost, I C I I I I nedostatečný odstup od jiných částí vozidla nebo I I I I I od země. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.1.1.3 I 5.1.1.3.1 I Nebezpečná úprava u nápravy nebo vidlice, která I B I I Nebezpečná úprava nápravy nebo I I ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla. I I I vidlice I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.1.1.3.2 I Nebezpečná úprava nápravy nebo vidlice, která I C I I I I bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.1.1.4 I 5.1.1.4.1 I Ze zařízení pro zdvihání / spouštění nápravy I B I I Ze zařízení pro zdvihání / I I nadměrně uniká médium. I I I spouštění nápravy nadměrně uniká I--------------I----------------------------------------------------I----I I médium nebo je zařízení popraskané I 5.1.1.4.2 I Zařízení pro zdvihání / spouštění nápravy je I B I I nebo deformované nebo opotřebované I I popraskané, deformované nebo nadměrně zkorodované I I I nebo není funkční I I nebo v otočném uložení jsou větší vůle než I I I I I provozní nebo zařízení pro zdvihání / spouštění I I I I I nápravy není funkční. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.1.1.4.3 I Některé spojovací prvky upevnění zařízení pro I B I I I I zdvihání / spouštění nápravy jsou uvolněné nebo I I I I I chybí. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.1.1.5 I 5.1.1.5.2 I Z nápravy odkapává mazivo na vozovku. I B I I Z nápravy uniká mazivo I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.1.2 I Čepy náprav I Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu I I I I nebo na zvedák. Zařízením na kontrolu vůlí náprav se na I I I I každé kolo vyvine síla ve svislém nebo bočním směru a I I I I sleduje se míra pohyblivosti nápravnice vůči čepu I I I I nápravy. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.1.2.1 I 5.1.2.1 I Čep nápravy s prasklinami. I C I I Čep nápravy s prasklinami I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.1.2.2 I 5.1.2.2.1 I U rejdového čepu radiální vůle větší než provozní. I B I I Nadměrná radiální vůle rejdového I--------------I----------------------------------------------------I----I I čepu I 5.1.2.2.2 I U rejdového čepu je natolik velká radiální vůle, I C I I I I že je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy I I I I I vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.1.2.3 I 5.1.2.3.1 I U rejdového čepu axiální vůle větší než provozní. I B I I Nadměrná axiální vůle rejdového I--------------I----------------------------------------------------I----I I čepu I 5.1.2.3.2 I U rejdového čepu je natolik velká axiální vůle, že I C I I I I je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy I I I I I vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.1.2.4 I 5.1.2.4.1 I Některý spojovací prvek upevnění čepu nápravy je I B I I Spojovací prvky uchycení čepu I I uvolněný nebo upevnění čepu neodpovídá požadavkům. I I I nápravy k nápravě jsou uvolněné I--------------I----------------------------------------------------I----I I nebo chybí nebo uchycení čepu I 5.1.2.4.2 I Upevnění čepu nápravy je natolik nespolehlivé I C I I nápravy k nápravě není spolehlivé I I (některý spojovací prvek nadměrně uvolněný, I I I nebo neodpovídá požadavkům I I prasklý nebo chybí) že je bezprostředně ohrožena I I I I I bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.1.2.5 I 5.1.2.5 I Viditelné zajištění upevnění čepu nápravy (např. I B I I Viditelné zajištění čepu nápravy, I I závlačkou), je-li vyžadováno, chybí nebo není I I I je-li vyžadováno, chybí nebo není I I spolehlivé. I I I spolehlivé I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.1.3 I Uložení kol I Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu I I I I nebo na zvedák a použije se zařízení na kontrolu vůlí I I I I náprav. Pohybuje se kolem nebo se vyvíjí síla na každé I I I I kolo z boku a sleduje se míra pohyblivosti kola směrem I I I I nahoru vůči čepu nápravy. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.1.3.1 I 5.1.3.1.1 I V uložení kola větší vůle než provozní. I B I I Nadměrná vůle v ložisku kola I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.1.3.1.2 I V uložení kola je natolik velká vůle, že je I C I I I I bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.1.3.2 I 5.1.3.2.1 I V uložení kola je nedostatečná provozní vůle, kolo I B I I Ložisko kola obtížně pohyblivé, I I je obtížně pohyblivé. I I I zadřené I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.1.3.2.2 I Ložisko kola zadřené, při otáčení kola drhne, I C I I I I (nebezpečí přehřátí). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.2 Kola a pneumatiky I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 5.2.1 I Upevnění kol I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.2.1.1 I 5.2.1.1.1 I Některý spojovací prvek upevnění kola chybí nebo I B I I Jakákoli matice nebo šroub k I I je zjevně uvolněný nebo některý použitý spojovací I I I upevnění kola je uvolněný nebo I I prvek (typ matice) není vhodný pro upevnění I I I chybí, nebo je spoj poškozen tak, I I použitého typu disku. I I I že zjevně nejde dotáhnout (stržený I--------------I----------------------------------------------------I----I I závit) nebo montáž kola neodpovídá I 5.2.1.1.2 I Upevnění kola je natolik nespolehlivé (spojovací I C I I požadavkům I I prvky prasklé, chybí nebo jsou poškozené tak, že I I I I I je nelze zjevně dotáhnout), že je bezprostředně I I I I I ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.2.1.1.3 I Způsob montáže kola zjevně neodpovídá požadavkům I B I I I I (např. otočený disk, použití speciálních I I I I I vymezovacích podložek, které nejsou zapsány v I I I I I dokladech vozidla nebo použití nevhodných I I I I I upevňovacích prvků nebo upravené spojovací prvky I I I I I mohou způsobit zachycení chodce). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.2.1.1.4 I Způsob montáže kola zjevně neodpovídá požadavkům I C I I I I (např. použit nevhodný typ disku k délce I I I I I upevňovacích šroubů nebo použité nevhodné I I I I I upevňovací prvky pro daný typ disku) a tato závada I I I I I bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla I I I I I (nebezpečí upadnutí kola). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.2.1.2 I 5.2.1.2.1 I Z náboje kola výrazně uniká mazivo. I B I I Náboj kola opotřebený nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I poškozený nebo z náboje kola I 5.2.1.2.2 I Náboj kola je v natolik zhoršeném technickém stavu I C I I výrazně uniká mazivo I I (např. nadměrně opotřebený nebo poškozený), že je I I I I I bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla I I I I I (nebezpečí upadnutí kola). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.2.1.3 I 5.2.1.3 I Ochranné zařízení kryjící matice kol, je-li I B I I Ochranné zařízení kryjící matice I I vyžadováno, chybí, neodpovídá požadavkům nebo je I I I kol, je-li vyžadováno, chybí nebo I I poškozené tak, že neplní svoji funkci, nebo může I I I je poškozené tak, že neplní svoji I I způsobit zranění. I I I funkci, nebo může způsobit zranění I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.2.2 I Disky / ráfky kola I Vizuální kontrola. K ověření pochybnosti o házivosti se I I I I využije přístroj pro měření házivosti. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.2.2.1 I 5.2.2.1 I Zjevná trhlina nebo vada sváru na disku nebo ráfku I C I I Jakákoli trhlina nebo vada sváru I I kola. I I I kola I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.2.2.2 I 5.2.2.2.1 I Ramínko nebo pojistný kruh ráfku není náležitě I B I I Ramínko ráfku nebo pojistný kruh I I připevněn. I I I pneumatiky není náležitě připevněný I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.2.2.2.2 I Ramínko nebo pojistný kruh ráfku není náležitě I C I I I I připevněn a bezprostředně hrozí jeho uvolnění. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.2.2.3 I 5.2.2.3.1 I Některé otvory pro šrouby v disku kola jsou zjevně I B I I Zdeformované nebo nadměrně I I zvětšené a tato závada ovlivňuje spolehlivost I I I zkorodované kolo nebo poškozený I I upevnění kola vozidla. I I I ráfek nebo některé otvory pro I--------------I----------------------------------------------------I----I I šrouby v disku kola jsou nadměrně I 5.2.2.3.2 I Házivost kola neodpovídá požadavkům tolerance nebo I B I I zvětšeny I I zdeformovaný nebo jinak zjevně poškozený disk či I I I I I ráfek ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.2.2.3.3 I Disk nebo ráfek kola je v natolik zhoršeném I C I I I I technickém stavu (např. zdeformovaný nebo I I I I I poškozený), že je bezprostředně ohrožena I I I I I bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.2.2.4 I 5.2.2.4 I Neschválený typ kola nebo velikost (rozměr ráfku) I B I I Velikost nebo typ kola není v I I není v souladu s údaji, uvedenými v registru I I I souladu s požadavky a má vliv na I I silničních vozidel. I I I bezpečnost silničního provozu I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.2.2.5 I 5.2.2.5.2 I Některé dráty drátového kola jsou nadměrně I B I I U drátového kola zdeformovaný ráfek I I zkorodované nebo jsou uvolněné, prasklé nebo chybí I I I nebo uvolněné nebo nadměrně I I a tato závada ovlivňuje jízdní vlastnosti vozidla. I I I zkorodované nebo prasklé nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I chybějící dráty, nebo nadměrná I 5.2.2.5.3 I Drátové kolo je v natolik zhoršeném technickém I C I I házivost, či snížená tuhost I I stavu (např. nadměrně zkorodované, uvolněné, I I I drátového kola I I prasklé nebo chybějící dráty nebo zdeformovaný I I I I I ráfek nebo snížená tuhost drátového kola způsobuje I I I I I jeho nadměrnou házivost), že je bezprostředně I I I I I ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.2.2.6 I 5.2.2.6 I Nepovolené změny konstrukce kola (např. opravy ve I C I I Nepovolené úpravy nebo změny na I I smyslu svařování, přidávání materiálů v oblasti I I I ráfku nebo disku kola I I ráfku nebo disku kolo, na základě lomů, prasklin I I I I I nebo zjevného opotřebení). I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.2.3 I Pneumatiky I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.2.3.1 I 5.2.3.1.1 I Typ pneumatiky, namontovaný na vozidle, nesouhlasí I B I I Označení schválení typu, rozměry, I I s údaji uvedenými v registru silničních vozidel. I I I index nosnosti nebo kategorie I--------------I----------------------------------------------------I----I I rychlosti pneumatiky není v souladu I 5.2.3.1.2 I Maximální zatížení jednotlivé pneumatiky je I B I I s požadavky a má vliv na bezpečný I I překročeno ve vztahu k maximálnímu technicky I I I provoz vozidla I I přípustnému zatížení nápravy, stanovené výrobcem I I I I I (údaj na identifikačním štítku vozidla). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.2.3.1.3 I Kategorie rychlosti pneumatiky je nižší, než je I B I I I I uvedena v registru silničních vozidel (konstrukční I I I I I rychlost) nebo chybí informace řidiče (např. I I I I I štítek) o snížené nejvyšší přípustné rychlosti, I I I I I je-li informace vyžadována. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.2.3.1.4 I Nesprávný způsob montáže pneumatiky (např. směrová I B I I I I pneumatika nebo umístění ventilku ve dvojité I I I I I montáži). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.2.3.1.5 I Pneumatika namontovaná na vozidle, není-li I B I I I I stanoveno jinak, není schválená / homologovaná I I I I I nebo neodpovídá požadavkům homologace. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.2.3.2 I 5.2.3.2 I Pneumatiky na vozidle, nestanoví-li výrobce jinak, I B I I Pneumatiky na vozidle různé I I různé konstrukce. I I I konstrukce (radiální / diagonální) I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.2.3.3 I 5.2.3.3.1 I Pneumatiky na téže nápravě se vzájemně liší I B I I Pneumatiky na téže nápravě různého I I označením výrobce pneumatiky. I I I typu I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.2.3.3.2 I Pneumatiky na téže nápravě se vzájemně liší I B I I I I vyznačenou šířkou nebo průměrem nebo profilovým I I I I I číslem. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.2.3.3.3 I Pneumatiky na téže nápravě se vzájemně liší druhem I B I I I I použití. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.2.3.3.4 I Pneumatiky na téže nápravě se vzájemně liší I B I I I I označeným indexem únosnosti. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.2.3.3.5 I Pneumatiky na téže nápravě se vzájemně liší I B I I I I označenou kategorií rychlosti. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.2.3.4 I 5.2.3.4 I Vzájemný rozdíl vnějších průměrů jednotlivých I B I I Pneumatiky na téže nápravě nebo ve I I nezatížených pneumatik na téže nápravě nebo ve I I I dvojité montáži jsou různé I I dvojité montáži se zjevně vzájemně liší o více než I I I velikosti I I 1,5 % . I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.2.3.5 I 5.2.3.5.1 I Závažné poškození nebo proříznutí pneumatiky I B I I Jakékoli závažné poškození nebo I I (např. v oblasti patky, boku, ramene, běhounu, I I I proříznutí pneumatiky I I obnažení kordu kostry, oddělování protektoru, I I I I I vytrhávání pryže od běhounu, vyboulení, vznik I I I I I obvodových trhlin). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.2.3.5.2 I Poškození pneumatiky je natolik závažné, že je I C I I I I bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.2.3.6 I 5.2.3.6.1 I Hloubka vzorku pneumatiky v hlavních dezénových I B I I Hloubka vzorku pneumatiky není v I I drážkách nebo zářezech není v některé části šířky I I I souladu s požadavky I I běhounu v souladu s požadavky. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.2.3.6.2 I Hloubka vzorku pneumatiky v hlavních dezénových I C I I I I drážkách nebo zářezech není v celé šířce běhounu I I I I I některé části pneumatiky v souladu s požadavky. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.2.3.7 I 5.2.3.7.1 I Pneumatika dře o jiné části vozidla (poškození I B I I Pneumatika dře o jiné části vozidla I I pneumatiky). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.2.3.7.2 I Pneumatika dře o jiné části vozidla a tato závada I C I I I I bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla I I I I I nebo zvyšuje riziko vzniku požáru. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.2.3.8 I 5.2.3.8.1 I Obnovené drážkování pneumatiky provedeno na I B I I Pneumatiky s obnoveným drážkováním I I pneumatice, která není k tomu účelu schválena. I I I nejsou v souladu s požadavky I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.2.3.8.2 I Obnovené drážkování pneumatiky není provedeno v I B I I I I souladu s požadavky výrobce nebo je obnažena I I I I I kordová vrstva nárazníku. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.2.3.8.3 I Obnovené drážkování pneumatiky způsobilo narušení I C I I I I nosné kostry pneumatiky. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.2.3.9 I 5.2.3.9.1 I Nepovinný systémem monitorování poklesu tlaku v I A I I Systém monitorování tlaku v I I pneumatikách zjevně nefunguje nebo nefunguje I I I pneumatikách, je-li vyžadován, I I správně. I I I zjevně nefunguje správně, nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I nefunguje nebo chybí I 5.2.3.9.2 I Vozidlo, je-li vyžadováno, není povinně vybaveno I B I I I I systémem monitorování poklesu tlaku v pneumatikách I I I I I nebo systém zjevně nefunguje nebo nefunguje I I I I I správně. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.2.3.10 I 5.2.3.10.1 I Náhradní kolo chybí nebo je poškozené nebo I B I I Rezervní kolo, je-li vyžadováno, I I neodpovídá požadavkům výrobce. I I I chybí nebo je vadné nebo neodpovídá I--------------I----------------------------------------------------I----I I požadavkům výrobce nebo nejsou I 5.2.3.10.2 I Vozidlo, které není vybaveno povinným náhradní I B I I splněny požadavky pro alternativní I I kolem, nesplňuje požadavky pro jeho alternativní I I I náhradu rezervního kola jinými I I náhradu jinými prostředky (např. vozidlo nemá I I I prostředky I I systém monitorování poklesu tlaku v každém kole I I I I I nebo vozidlo nemá systém monitorování poklesu I I I I I tlaku v každém kole společně se souhlasem výrobce I I I I I vozidla nebo provozovatel vozidla nemá sjednanou I I I I I asistenční smlouvu pro zajištění opravy poškozené I I I I I pneumatiky nepřetržitě na celém území České I I I I I republiky). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.2.3.11 I 5.2.3.11.2 I Montáž obnovených pneumatik na přední nápravě I B I I Montáž obnovených pneumatik na I I autobusů třídy II a III nebo na přední nápravě u I I I vozidle není v souladu s požadavky I I zásahového požárního automobilu není v souladu s I I I I I požadavků. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3 Systém zavěšení náprav I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 5.3.1 I Systém mechanického odpružení a I Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu I I I stabilizátor I nebo na zvedák. Je možno použít zařízení ke kontrole I I I I vůlí kol. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3.1.1 I 5.3.1.1.1 I V pohyblivém uložení (pouzdra / čepy / I B I I V uchycení a/nebo spojení systému I I silentbloky) systému mechanického odpružení jsou I I I mechanického odpružení jsou I I větší vůle než provozní nebo některé spojovací I I I nadměrné vůle nebo některé I I prvky (třmeny, svorníky) jsou uvolněné nebo I I I spojovací prvky jsou uvolněné nebo I I spojení neodpovídá požadavkům. I I I chybí nebo je uchycení, či spojení I--------------I----------------------------------------------------I----I I systému mechanického odpružení I 5.3.1.1.2 I V pohyblivém uložení (pouzdra / čepy / I C I I nespolehlivé nebo neodpovídá I I silentbloky) systému mechanického odpružení jsou I I I požadavkům I I natolik velké vůle nebo spojení mechanického I I I I I odpružení je natolik nespolehlivé, že je I I I I I bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3.1.2 I 5.3.1.2.1 I Některá část systému mechanického odpružení je I B I I Některá část systému mechanického I I poškozená opotřebovaná nebo nadměrně zkorodovaná. I I I odpružení je poškozená nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I nadměrně opotřebovaná nebo nadměrně I 5.3.1.2.2 I Pružné dorazy pérování poškozené tak, že neplní I B I I zkorodovaná I I svoji funkci nebo chybí nebo dorazy progresivního I I I I I pérování nadměrně opotřebované (probroušené) nebo I I I I I chybí. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.3.1.2.3 I Některá část systému mechanického odpružení je v I C I I I I natolik zhoršeném technickém stavu (např. I I I I I poškozená, opotřebovaná nebo zkorodovaná), že je I I I I I bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3.1.3 I 5.3.1.3.1 I Některá součást listového pera je prasklá nebo I B I I Některá část systému mechanického I I pružící element je nadměrně opotřebený nebo I I I odpružení je prasklá nebo chybí I I poškozený, ale systém mechanického odpružení je I I I nebo systém mechanického odpružení I I funkční. I I I není spolehlivý nebo nefunguje I--------------I----------------------------------------------------I----I I správně I 5.3.1.3.2 I Systém mechanického odpružení není funkční nebo I C I I I I nefunguje správně z důvodu chybějící nebo I I I I I poškozené pružící části (listové pero / pružina / I I I I I torzní tyč / pružící elementy). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3.1.4 I 5.3.1.4.1 I V pohyblivém uložení (pouzdra / čepy / silentbloky I B I I V uchycení a/nebo spojení zařízení I I / tyčky s kulovými čepy) zařízení stabilizátoru I I I stabilizátoru jsou nadměrné vůle I I jsou větší vůle než provozní nebo některé I I I nebo některé spojovací prvky jsou I I spojovací prvky jsou uvolněné, prasklé nebo chybí I I I uvolněné nebo chybí, nebo uchycení, I I nebo spojení neodpovídá požadavkům. I I I či spojení součástí stabilizátoru I--------------I----------------------------------------------------I----I I není spolehlivé nebo neodpovídá I 5.3.1.4.2 I Spojení nebo upevnění součástí stabilizátoru je I C I I požadavkům I I natolik nespolehlivé (spojovací prvky uvolněné, I I I I I prasklé nebo chybí) nebo v pohyblivém uložení I I I I I stabilizátoru (pouzdra / čepy / silentbloky / I I I I I tyčky s kulovými čepy) jsou natolik velké vůle, že I I I I I je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy I I I I I vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3.1.5 I 5.3.1.5.1 I Některá část stabilizátoru je poškozená nebo I B I I Některá část stabilizátoru je I I nadměrně zkorodovaná (např. úchyty) a tato závada I I I poškozená nebo nadměrně zkorodovaná I I ovlivňuje spolehlivost funkce stabilizátoru. I I I a stabilizátor není spolehlivý nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I některá část stabilizátoru je I 5.3.1.5.2 I Stabilizátor je natolik poškozený (některá část I C I I prasklá a stabilizátor neplní svoji I I stabilizátoru je prasklá nebo není upevněná), že I I I funkci I I stabilizátor neplní svoji funkci. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3.1.6 I 5.3.1.6.1 I Nebezpečná úprava neschválená změna v systému I B I I Nebezpečná úprava v systému I I mechanického odpružení nebo stabilizátoru, která I I I mechanického odpružení nebo I I ovlivňuje spolehlivost funkce systému nebo I I I stabilizátoru I I provozní vlastnosti vozidla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.3.1.6.2 I Nebezpečná úprava nebo neschválená změna v systému I C I I I I mechanického odpružení nebo stabilizátoru, která I I I I I bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3.2 I Tlumiče pérování I Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu I I I I nebo na zvedák. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3.2.1 I 5.3.2.1 I V upevnění tlumiče pérování jsou větší vůle než I B I I V uchycení tlumiče pérování jsou I I provozní nebo některé spojovací prvky jsou I I I nadměrné vůle nebo některé I I uvolněné, prasklé nebo chybí nebo upevnění tlumiče I I I spojovací prvky jsou uvolněné nebo I I pérování neodpovídá požadavkům. I I I jsou prasklé nebo chybí nebo I I I I I uchycení tlumiče pérování I I I I I neodpovídá požadavkům I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3.2.2 I 5.3.2.2.2 I Tlumič pérování chybí nebo z něj vytéká kapalina I B I I Tlumič pérování je poškozený nebo I I nebo je poškozený tak, že zjevně nefunguje. I I I netěsný nebo zjevně nefunguje nebo I I I I I chybí I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3.3 I Systém nezávislého zavěšení kol I Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu I I I I nebo na zvedák. Je možno použít zařízení ke kontrole I I I I vůlí kol. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3.3.1 I 5.3.3.1.1 I V systému zavěšení kol (např. čepy / pouzdra / I B I I V uchycení systému nezávislého I I silentbloky) jsou větší vůle než provozní nebo I I I zavěšení kol jsou nadměrné vůle I I některé spojovací prvky jsou uvolněné. I I I nebo některé spojovací prvky jsou I--------------I----------------------------------------------------I----I I uvolněné nebo chybí nebo je I 5.3.3.1.2 I V systému zavěšení kol (např. čepy / pouzdra / I C I I uchycení systému nezávislého I I silentbloky) jsou natolik velké vůle nebo I I I zavěšení kol nespolehlivé nebo I I spojovací prvky (např. šrouby, matice) jsou I I I neodpovídá požadavkům I I natolik nespolehlivé, že je bezprostředně ohrožena I I I I I bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3.3.2 I 5.3.3.2.2 I Některá část systému zavěšení kol (např. ramena) I B I I Poškozená, popraskaná nebo nadměrně I I je poškozená, popraskaná nebo nadměrně I I I zkorodovaná část systému I I zkorodovaná. I I I nezávislého zavěšení kol I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.3.3.2.3 I Některá část systému zavěšení kol je v natolik I C I I I I zhoršeném technickém stavu (např. je deformovaná, I I I I I popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná), že je I I I I I bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3.3.3 I 5.3.3.3.1 I Nebezpečná úprava nebo neschválená změna v systému I B I I Nebezpečná úprava v systému I I zavěšení kol, která ovlivňuje spolehlivost funkce I I I nezávislého zavěšení kol I I systému nebo provozní vlastnosti vozidla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.3.3.3.2 I Nebezpečná úprava nebo neschválená změna v systému I C I I I I zavěšení kol, která bezprostředně ohrožuje I I I I I bezpečnost jízdy vozidla. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3.4 I Hnací hřídele kol I Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu I I I I nebo na zvedák. Je možno použít zařízení ke kontrole I I I I vůlí kol. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3.4.1 I 5.3.4.1.1 I Opotřebení kloubového spojení hnacího hřídele kol I B I I Nadměrné opotřebení kloubového I I (poloosy), které ovlivňuje spolehlivost funkce I I I spojení hnacího hřídele kol I I spojení nebo provozní vlastnosti vozidla. I I I (poloosy) I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.3.4.1.2 I V kloubovém spojení hnacího hřídele kol (poloosy) I C I I I I je natolik velká vůle, že je bezprostředně I I I I I ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3.4.2 I 5.3.4.2.1 I Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je I A I I Prachovka na hnacím hřídeli kola I I prasklá, avšak nedochází k úniku maziva. I I I (poloose) chybí nebo je ve výrazně I--------------I----------------------------------------------------I----I I zhoršeném stavu I 5.3.4.2.2 I Prachovka na hnacím hřídeli kola (poloose) je I B I I I I chybně upevněna nebo poškozená tak, že neplní I I I I I svoji funkci a dochází k úniku maziva nebo I I I I I prachovka chybí. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3.5 I Pneumatické / hydropneumatické odpružení I Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu I I I I nebo na zvedák. Je možno použít zařízení ke kontrole I I I I vůlí kol. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3.5.1 I 5.3.5.1.1 I Systém pneumatického / hydropneumatického I B I I Systém pneumatického / I I odpružení není funkční, ale tato závada I I I hydropneumatického odpružení není I I bezprostředně neohrožuje bezpečnost jízdy vozidla. I I I funkční I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.3.5.1.2 I Nefunkční systém pneumatického / I C I I I I hydropneumatického odpružení bezprostředně I I I I I ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3.5.2 I 5.3.5.2.2 I Některá část systému pneumatického / I B I I Některá část systému pneumatického I I hydropneumatického odpružení je poškozená, I I I / hydropneumatického odpružení je I I popraskaná nebo nadměrně zkorodovaná. I I I nadměrně opotřebovaná nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I poškozená (např. měchy, vlnovce) I 5.3.5.2.3 I Některá část systému pneumatického / I C I I nebo nadměrně zkorodovaná nebo I I hydropneumatického odpružení je v natolik I I I chybí I I zhoršeném technickém stavu (např. poškozená, I I I I I deformovaná, popraskaná nebo nadměrně I I I I I zkorodovaná), že je bezprostředně ohrožena I I I I I bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3.5.3 I 5.3.5.3 I Ze systému pneumatického / hydropneumatického I B I I Únik média ze systému I I odpružení uniká médium (vzduch / olej). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3.5.4 I 5.3.5.4.1 I Některé spojovací prvky v systému pneumatického / I B I I Některé spojovací prvky v systému I I hydropneumatického odpružení jsou uvolněné, I I I pneumatického / hydropneumatického I I prasklé nebo chybí nebo upevnění neodpovídá I I I odpružení jsou uvolněné nebo chybí I I požadavkům. I I I nebo nejsou spolehlivé nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I uchycení neodpovídá požadavkům I 5.3.5.4.2 I Upevnění nebo spojení systému pneumatického / I C I I I I hydropneumatického odpružení je natolik I I I I I nespolehlivé (např. spojovací prvky uvolněné, I I I I I prasklé nebo chybí), že je bezprostředně ohrožena I I I I I bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3.5.5 I 5.3.5.5.1 I Ovládací nebo snímací zařízení nastavení výšky I B I I Ovládací nebo snímací zařízení I I vozidla systému pneumatického / hydropneumatického I I I nastavení výšky vozidla není I I odpružení je poškozeno nebo je zjevně chybně I I I funkční nebo je zařízení poškozeno I I seřízeno, ale tato závada bezprostředně neohrožuje I I I nebo chybně seřízeno a tento stav I I bezpečnost jízdy vozidla. I I I ovlivňuje bezpečný provoz vozidla I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.3.5.5.2 I Ovládací nebo snímací zařízení nastavení výšky I C I I I I vozidla systému pneumatického / hydropneumatického I I I I I odpružení je zjevně chybně seřízeno nebo je I I I I I natolik poškozeno, že není funkční a tato závada I I I I I bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 5.3.5.6 I 5.3.5.6.1 I Nebezpečná úprava nebo neschválená změna v systému I B I I Nebezpečná úprava v systému I I pneumatického / hydropneumatického odpružení, I I I pneumatického / hydropneumatického I I která ovlivňuje spolehlivost funkce systému nebo I I I odpružení I I provozní vlastnosti vozidla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 5.3.5.6.2 I Nebezpečná úprava nebo neschválená změna v systému I C I I I I pneumatického / hydropneumatického odpružení, I I I I I která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy I I I I I vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6. PODVOZEK A ČÁSTI PŘIPEVNĚNÉ K PODVOZKU I I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I 6.1 Podvozek nebo rám a části k nim připojené I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 6.1.1 I Celkový stav podvozku nebo rámu a částí I Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu I I I k nim připojených I nebo na zvedák. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.1.1 I 6.1.1.1.1 I Zjevné deformace, praskliny nebo lomy rámu, I B I I Praskliny nebo deformace jakékoliv I I pomocného rámu nebo jiné nosné konstrukce vozidla. I I I části konstrukčního prvku rámu nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I pomocného rámu nebo jiné nosné I 6.1.1.1.2 I Rám nebo pomocný rám je v tak zhoršeném technickém I C I I konstrukce vozidla I I stavu (např. nadměrné deformace, praskliny nebo I I I I I zlomy), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost I I I I I jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.1.2 I 6.1.1.2.2 I Některé spojovací prvky (šrouby, nýty, sváry) nebo I B I I Některé spojovací prvky nebo I I výstužné desky rámu jsou zjevně uvolněné, prasklé I I I výstužné desky rámu jsou uvolněné I I nebo chybí. I I I nebo prasklé nebo chybí nebo jsou I--------------I----------------------------------------------------I----I I nespolehlivé I 6.1.1.2.3 I Spojení rámu nebo pomocného rámu je natolik I C I I I I nespolehlivé (spojovací prvky nebo výstužné desky I I I I I rámu jsou zjevně uvolněné, poškozené, prasklé nebo I I I I I chybí), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost I I I I I jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.1.3 I 6.1.1.3.2 I Koroze části rámu nebo pomocného rámu vozidla, I B I I Nadměrná koroze jakékoli části I I která narušuje celkovou pevnost a spolehlivost I I I konstrukčního prvku samonosné I I konstrukce vozidla. I I I karosérie nebo rámu nebo pomocného I--------------I----------------------------------------------------I----I I rámu vozidla, která má vliv na I 6.1.1.3.3 I Pevnost rámu nebo pomocného rámu vozidla je I C I I pevnost konstrukce vozidla I I natolik narušena korozí, že je zjevně I I I I I bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.1.4 I 6.1.1.4 I Nebezpečná úprava rámu, která neodpovídá I B I I Nebezpečná úprava rámu nebo I I požadavkům výrobce nebo ovlivňuje celkovou pevnost I I I samonosné karosérie I I konstrukce vozidla. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.2 I Výfukový systém I Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu I I I I nebo na zvedák. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.2.1 I 6.1.2.1.2 I Výfukový systém zjevně netěsný. I B I I Výfukový systém netěsný I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.2.2 I 6.1.2.2.2 I Některá část výfukového systému je nedostatečně I B I I Některá část výfukového systému je I I upevněna nebo upevnění výfukového systému I I I nedostatečně uchycena nebo I I neodpovídá požadavkům a tato závada má vliv na I I I poškozena nebo chybí I I funkci systému. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.2.2.3 I Některá část výfukového systému je poškozena, I B I I I I změněna nebo chybí a tato závada má vliv na funkci I I I I I systému. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.2.3 I 6.1.2.3.1 I Nevhodné vyústění nebo netěsnost výfukového I B I I Výfukové plyny z motoru nebo z I I systému motoru nebo nezávislého topení, které může I I I nezávislého topení se zjevně I I způsobit pronikání (např. podlahou) výfukových I I I dostávají do kabiny nebo do I I plynů do kabiny nebo do prostoru pro cestující. I I I prostoru pro cestující I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.2.3.2 I Výfukové plyny z motoru nebo z nezávislého topení I C I I I I se zjevně dostávají do kabiny nebo do prostoru pro I I I I I cestující, ohrožení zdraví osob ve vozidle. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.2.4 I 6.1.2.4.1 I Zjevný zásah do výfukového systému, který není v I B I I Změna nebo úprava části výfukového I I souladu s požadavky (např. ovlivňující funkci nebo I I I systému nebo použitý náhradní I I bezpečnost). I I I výfukový systém není v souladu s I--------------I----------------------------------------------------I----I I požadavky I 6.1.2.4.2 I Označení dílů výfukového systému, je-li I B I I I I vyžadováno, chybí nebo neodpovídá požadavkům. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.3 I Palivová nádrž a potrubí (včetně I Vizuální kontrola, vozidlo se umístí nad montážní jámu I I I palivové nádrže a potrubí pro vytápění) I nebo na zvedák. V případě systémů LPG / CNG / LNG se I I I I použije zařízení pro detekci úniku plynu. Stanoví-li I I I I tak výrobce, jde-li o vozidlo vybavené motorem na I I I I alternativní pohon, musí mít vozidlo demontované kryty I I I I palivových nádrží. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.3.1 I 6.1.3.1.1 I Palivová nádrž je poškozená tak, že je zjevně I C I I Nádrž je nadměrně poškozená nebo je I I netěsná. I I I netěsná nebo neodpovídá požadavkům I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.3.1.2 I Palivová nádrž určená pro pohon / vytápění vozidla I B I I I I neodpovídá požadavkům (homologace) nebo I I I I I nestanovil-li výrobce jinak, staří palivové nádrže I I I I I na LPG / CNG překračuje stanovenou dobu nebo I I I I I nejsou na vozidle demontovány kryty palivových I I I I I nádrží, pokud tak stanovil výrobce u vozidla I I I I I vybaveného motorem na alternativní palivo. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.3.1.3 I Z palivové nádrže na kapalná paliva dochází k I C I I I I úniku paliva. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.3.1.4 I Do kabiny nebo prostoru pro cestující unikají I C I I I I plynné výpary z netěsné palivové nádrže na kapalná I I I I I paliva. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.3.2 I 6.1.3.2.1 I Upevnění palivové nádrže ve vozidle je uvolněné, I B I I Některé prvky systému uchycení I I poškozené nebo spojovací prvky / úchyty chybí nebo I I I nádrže ve vozidle jsou uvolněné I I upevnění nádrže neodpovídá požadavkům. I I I nebo poškozené nebo prasklé nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I chybí nebo jsou nespolehlivé nebo I 6.1.3.2.2 I Způsob montáže z hlediska umístění palivové nádrže I C I I montáž nádrže ve vozidle neodpovídá I I ve vozidle neodpovídá požadavkům (např. přídavné I I I požadavkům I I nádrže nebo nádrže na vodík / LPG / CNG - pohon / I I I I I vytápění). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.3.2.3 I Upevnění palivové nádrže ve vozidle je natolik I C I I I I nespolehlivé (např. spojovací prvky / úchyty I I I I I uvolněné, poškozené nebo chybí), že je I I I I I bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla I I I I I nebo provoz na pozemních komunikacích. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.3.3 I 6.1.3.3.1 I Víčko plnicího hrdla palivové nádrže je netěsné I B I I Víčko plnicího hrdla palivové I I nebo neodpovídá požadavkům, nebo je-li vyžadováno, I I I nádrže chybí nebo je netěsné nebo I I nelze víčko uzamknout nebo víčko palivové nádrže I I I neodpovídá požadavkům, nebo je-li I I chybí. I I I vyžadováno, nelze víčko uzamknout I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.3.3.2 I Dochází k úniku paliva plnicím hrdlem palivové I C I I I I nádrže. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.3.4 I 6.1.3.4 I Ventil palivové nádrže, je-li vyžadován, zjevně I B I I Ventil palivové nádrže, pokud je I I nefunguje správně nebo chybí nebo neodpovídá I I I požadován, nefunguje správně nebo I I požadavkům. I I I chybí nebo neodpovídá požadavkům I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.3.5 I 6.1.3.5.1 I Palivové potrubí / hadice nebo jejich spojovací I A I I Palivové potrubí / hadice jsou I I prvky (spony) jsou poškozené, ale tato závada nemá I I I poškozené nebo nadměrně zkorodované I I vliv na spolehlivost a těsnost systému. I I I nebo netěsné nebo spojovací prvky I--------------I----------------------------------------------------I----I I palivového potrubí / hadic jsou I 6.1.3.5.2 I Palivové potrubí / hadice je netěsné nebo I B I I poškozené nebo nadměrně zkorodované I I poškozené nebo zjevná koroze palivového potrubí / I I I nebo nejsou spolehlivé nebo I I spojovacích prvků (spon) má vliv na spolehlivost a I I I neodpovídají požadavkům I I těsnost systému. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.3.5.3 I U nízkotlaké části systému pohonu / vytápění I B I I I I vozidla použito nevhodné palivové potrubí / I I I I I hadice, které neodpovídá požadavkům nebo způsob I I I I I spojení palivového potrubí / hadic je I I I I I nespolehlivé, uvolněné nebo neodpovídá požadavkům I I I I I (např. u LPG / CNG). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.3.5.4 I Z netěsného palivového potrubí / hadice nebo I C I I I I jejich spojení dochází k úniku paliva. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.3.5.5 I Z netěsného plynového potrubí / hadice nebo I C I I I I spojení systému pohonu / vytápění na LPG / CNG I I I I I uniká plyn (z nízkotlaké / vysokotlaké části). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.3.6 I 6.1.3.6.1 I Upevnění palivového potrubí je uvolněné, ale tato I B I I Uchycení palivového potrubí / hadic I I závada nemá vliv na spolehlivost systému. I I I je uvolněné nebo je nespolehlivé I--------------I----------------------------------------------------I----I I nebo neodpovídá požadavkům nebo I 6.1.3.6.2 I Upevnění palivového potrubí / hadic je uvolněné, I C I I způsob montáže palivového potrubí / I I nespolehlivé nebo způsob montáže palivového I I I hadic ve vozidle neodpovídá I I potrubí / hadic neodpovídá požadavkům a tato I I I požadavkům I I závada má vliv na bezpečnost nebo spolehlivost I I I I I systému. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.3.7 I 6.1.3.7.1 I Z důvodu hromadění maziva v motorovém prostoru I B I I Nebezpečí požáru z důvodu hromadění I I (např. spodní kryt motoru) hrozí nebezpečí vzniku I I I paliva nebo maziva nebo jiného I I požáru. I I I hořlavého materiálu v motorovém I--------------I----------------------------------------------------I----I I prostoru nebo palivové potrubí nebo I 6.1.3.7.2 I Zařízení, které tepelně chrání nádrž / palivové I B I I nádrž je nedostatečně tepelně I I potrubí od výfukového systému (tepelný štít), I I I chráněna od výfukového systému I I je-li zařízení vyžadováno, je poškozené tak, že I I I I I není zařízení dostatečně funkční. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.3.7.3 I Z důvodu nashromážděného množství paliva, nebo I C I I I I jiného hořlavého materiálu v motorovém prostoru I I I I I (např. spodní kryt motoru) nebo z důvodu I I I I I nefunkčního nebo chybějícího zařízení, které I I I I I tepelně chrání nádrž / palivové potrubí od I I I I I výfukového systému (tepelný štít), je-li zařízení I I I I I vyžadováno, hrozí bezprostřední nebezpečí vzniku I I I I I požáru vozidla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.3.7.4 I Systém LPG/CNG/LNG nebo vodíkový systém není v I C I I I I souladu s požadavky, některá z částí systému je I I I I I vadná. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.3.8 I 6.1.3.8.1 I Montáž systému pohonu na vodík / LPG / CNG ve I B I I Montáž systému pohonu na vodík nebo I I vozidle není uvedena v registru silničních vozidel I I I na LPG nebo na CNG do vozidla není I I (neschválená přestavba). I I I v souladu s požadavky I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.3.8.2 I Způsob montáže systému pohonu na vodík / LPG / CNG I C I I I I do vozidla není v souladu s požadavky. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.3.8.3 I Některý komponent systému pohonu na vodík / LPG / I B I I I I CNG je poškozený (např. plynotěsná skřínka), I I I I I chybí, není funkční nebo neodpovídá požadavkům I I I I I homologace. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.3.8.4 I Způsob montáže systému pohonu na vodík / LPG / CNG I C I I I I ve vozidle je v rozporu s požadavky na bezpečnost I I I I I a bezprostředně ohrožuje život a zdraví I I I I I přepravovaných osob, bezpečnost jízdy vozidla nebo I I I I I provoz na pozemních komunikacích. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.3.8.5 I Do kabiny nebo do prostoru pro cestující uniká I C I I I I plyn ze systému pohonu na LPG / CNG. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.3.8.6 I Vozidlo, je-li vyžadováno, není označeno I B I I I I předepsaným štítkem označující montáž systému I I I I I pohonu na LPG / CNG / vodík nebo označení na I I I I I vozidle je poškozené nebo není dostatečně I I I I I viditelné. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.3.9 I 6.1.3.9.2 I Způsob montáže systému nezávislého vytápění na I B I I Montáž systému nezávislého vytápění I I kapalná / plynná paliva do vozidla není v souladu I I I na LPG / CNG ve vozidle není v I I s požadavky. I I I souladu s požadavky I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.3.9.3 I Některý komponent systému nezávislého vytápění na I B I I I I LPG / CNG je poškozený, chybí, není funkční nebo I I I I I neodpovídá požadavkům homologace. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.3.9.4 I Způsob montáže systému nezávislého vytápění na I C I I I I kapalná / plynná paliva ve vozidle je v rozporu s I I I I I požadavky na bezpečnost. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.3.9.5 I Do kabiny nebo do prostoru pro cestující unikají I C I I I I plynné výpary / plyny LPG / CNG ze systému I I I I I nezávislého vytápění (kapalná / plynná paliva). I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.4 I Nárazníky, boční ochrana a zařízení I Vizuální kontrola. I I I ochrany proti podjetí zezadu I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.4.1 I 6.1.4.1.2 I Zařízení ochrany proti podjetí zezadu, boční I B I I Zařízení ochrany proti podjetí I I ochrana, nárazník, je-li vyžadován, chybí, je I I I zezadu nebo boční ochrany nebo I I neúplný nebo některá část zařízení je poškozená I I I nárazník, je-li vyžadován, chybí I I tak, že zařízení neplní svůj účel nebo konstrukce I I I nebo systému neplní svůj účel nebo I I zařízení nebo jeho montáž na vozidle není v I I I zjevně není v souladu s požadavky I I souladu s požadavky. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.4.2 I 6.1.4.2.1 I U zařízení ochrany proti podjetí zezadu, boční I B I I Chybí bezpečné zakončení (krytky) I I ochrany nebo nárazníku, chybí bezpečné zakončení I I I ostrých nebo náběžných hran nebo I I ostrých nebo náběžných hran (krytky) nebo zařízení I I I některá část systému je prasklá I I je deformované, prasklé, neúplné nebo je poškozené I I I nebo nadměrně deformovaná nebo není I I natolik, že může způsobit zachycení osob I I I úplná a může při kontaktu nebo I I (nebezpečné hrany). I I I letmém dotyku způsobit zranění I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.4.2.2 I Zařízení ochrany proti podjetí zezadu, boční I C I I I I ochrana nebo nárazník je v tak zhoršeném I I I I I technickém stavu (uvolněný, prasklý, deformovaný, I I I I I vyhnutý do strany), že bezprostředně hrozí jeho I I I I I upadnutí nebo zachycení osob (nebezpečné hrany). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.4.3 I 6.1.4.3.2 I Některé spojovací prvky zařízení ochrany proti I B I I Některé spojovací prvky systému I I podjetí zezadu, boční ochrany nebo nárazníku jsou I I I ochrany proti podjetí zezadu nebo I I uvolněné nebo chybí nebo upevnění zařízení na I I I boční ochrany nebo nárazníku jsou I I vozidle je uvolněné nebo není spolehlivé nebo I I I uvolněné nebo chybí nebo uchycení I I neodpovídá požadavkům a tato závada ovlivňuje jeho I I I systému na vozidle je uvolněné nebo I I funkci nebo bezpečnost. I I I není spolehlivé nebo způsob I I I I I upevnění neodpovídá požadavkům I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.5 I Nosič rezervního kola (je-li na vozidle) I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.5.1 I 6.1.5.1.1 I Nosič náhradního kola poškozený, avšak tato závada I A I I Nosič rezervního kola poškozen nebo I I nemá vliv na jeho funkci nebo spolehlivost. I I I není úplný nebo neplní svoji funkci I--------------I----------------------------------------------------I----I I nebo nespolehlivé zajištění nosiče I 6.1.5.1.2 I Nosič náhradního kola poškozený, neúplný nebo není I B I I proti samovolnému sklopení I I funkční. I I I náhradního kola I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.5.1.3 I Nefunkční zajištění nosiče proti samovolnému I C I I I I sklopení náhradního kola. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.5.2 I 6.1.5.2 I Nosič náhradního kola má praskliny nebo je I B I I Nosič rezervního kola má praskliny I I nespolehlivě upevněn. I I I nebo je nespolehlivý I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.5.3 I 6.1.5.3.1 I Náhradní kolo není spolehlivě upevněno v prostoru I B I I Rezervní kolo není k nosiči I I pro náhradní kolo nebo náhradní kolo není I I I spolehlivě uchyceno a mohlo by I I spolehlivě upevněno na jiném místě vozidla (např. I I I spadnout nebo rezervní kolo není I I při instalaci toroidní nádrže na LPG). I I I v zavazadlovém prostoru spolehlivě I--------------I----------------------------------------------------I----I I uchyceno a může se pohybovat I 6.1.5.3.2 I Náhradní kolo není spolehlivě upevněno k nosiči I C I I I I náhradního kola a bezprostředně hrozí jeho I I I I I upadnutí na vozovku. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.6 I Mechanické spojovací zařízení a tažné I Vizuální kontrola opotřebení a správné funkce se I I I zařízení I zvláštním ohledem na veškerá instalovaná bezpečnostní I I I I zařízení s použitím měřidla v souladu se stanovenou I I I I metodikou. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.6.1 I 6.1.6.1 I Montáž spojovacího zařízení není uvedena v I B I I Montáž spojovacího zařízení není I I předložené dokumentaci k vozidlu nebo montáž I I I uvedena v dokumentaci vozidla nebo I I neodpovídá požadavkům (např. výrobce / technickým I I I neodpovídá požadavkům nebo I I požadavkům) nebo spojovací zařízení, není-li I I I spojovací zařízení není schváleného I I stanoveno jinak, není schváleného provedení. I I I typu I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.6.2 I 6.1.6.2.1 I Poškození, praskliny nebo deformace některé části I B I I Některá část spojovacího zařízení I I spojovacího zařízení (pouze samostatné tažné I I I poškozená nebo deformovaná nebo I I vozidlo). I I I prasklá I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.6.2.2 I Poškození, praskliny nebo deformace některých I C I I I I částí spojovacího zařízení u jízdní soupravy. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.6.3 I 6.1.6.3.1 I Zjevně nadměrné opotřebení některé části I B I I Některá část spojovacího zařízení I I spojovacího zařízení. I I I nadměrně opotřebovaná I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.6.3.2 I Opotřebení některých částí spojovacího zařízení u I C I I I I jízdní soupravy je v natolik zhoršeném technickém I I I I I stavu, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost I I I I I silničního provozu (rozpojení jízdní soupravy). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.6.3.3 I Ke kontrole není předložena příslušná část I B I I I I odnímatelného spojovacího zařízení tažného I I I I I vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.6.4 I 6.1.6.4.1 I Upevnění spojovacího zařízení vadné, uvolněné, I B I I Uchycení spojovacího zařízení vadné I I nespolehlivé nebo upevnění spojovacího zařízení I I I nebo nespolehlivé nebo uchycení I I neodpovídá požadavkům. I I I neodpovídá požadavkům I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.6.4.2 I Upevnění některých částí spojovacího zařízení I C I I I I jízdní soupravy je natolik nespolehlivé, že je I I I I I bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy jízdní I I I I I soupravy. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.6.5 I 6.1.6.5.1 I Zajištění proti neúmyslnému rozpojení spojovacího I B I I Jakékoliv zajištění proti I I zařízení (pojistka), je-li vyžadováno, chybí, je I I I neúmyslnému rozpojení, je-li I I poškozeno, nefunguje správně nebo není spolehlivé. I I I vyžadováno, chybí nebo je poškozeno I--------------I----------------------------------------------------I----I I nebo nefunguje správně nebo není I 6.1.6.5.2 I Bezpečnostní zajištění při neúmyslném rozpojení I B I I spolehlivé I I jízdní soupravy (zajišťovací lanko, řetěz), je-li I I I I I vyžadováno, chybí nebo neodpovídá požadavkům, je I I I I I poškozené nebo je nadměrně zkorodované a z tohoto I I I I I důvodu není spolehlivé. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.6.6 I 6.1.6.6 I Indikátor pro indikaci uzavření spojovacího I B I I Jakýkoliv indikátor pro indikaci I I zařízení, je-li vyžadován, nefunguje správně. I I I uzavření spojovacího zařízení, I I I I I je-li vyžadován, nefunguje správně I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.6.7 I 6.1.6.7.2 I Spojovací zařízení zakrývá registrační značku nebo I B I I Spojovací zařízení zakrývá I I předepsané osvětlení vozidla a tato závada I I I registrační značku nebo předepsané I I ovlivňuje podstatným způsobem viditelnost I I I osvětlení vozidla I I předepsaného osvětlení nebo viditelnost nebo I I I I I čitelnost tabulky registrační značky. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.6.8 I 6.1.6.8.1 I Nebezpečná úprava spojovacího zařízení, která má I B I I Nebezpečná úprava spojovacího I I vliv na spolehlivost spojení vozidel. I I I zařízení I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.6.8.2 I Nebezpečná úprava spojovacího zařízení, která I C I I I I bezprostředně ohrožuje bezpečnost spojení jízdní I I I I I soupravy. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.7 I Převodové ústrojí I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.7.1 I 6.1.7.1.1 I Na přírubě kloubových hřídelů u převodového I B I I Spojení hřídelů u převodového I I ústrojí jsou některé šrouby zjevně uvolněné nebo I I I ústrojí zjevně uvolněné, šrouby na I I viditelné zajištění šroubů, je-li zjevně I I I přírubě kloubových hřídelů uvolněny I I vyžadováno, chybí nebo neplní svoji funkci. I I I nebo chybí nebo viditelné zajištění I--------------I----------------------------------------------------I----I I šroubů, je-li vyžadováno, chybí I 6.1.7.1.2 I Spojení kloubových hřídelů u převodového ústrojí I C I I nebo neplní svoji funkci I I je natolik nespolehlivé, že je bezprostředně I I I I I ohrožena bezpečnost jízdy vozidla (nebezpečí I I I I I upadnutí hřídele). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.7.2 I 6.1.7.2.1 I V uložení hřídele převodového ústrojí jsou zjevně I B I I Nadměrné vůle v uložení hřídele I I větší vůle než provozní. I I I převodového ústrojí (ložiska) I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.7.2.2 I V uložení hřídele převodového ústrojí (ložiska) I C I I I I jsou zjevně natolik velké vůle, že je I I I I I bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.7.3 I 6.1.7.3.1 I V universálních kloubech u převodového ústrojí I B I I Nadměrné opotřebení univerzálních I I jsou zjevně větší vůle než provozní (axiální a I I I kloubů u převodového ústrojí I I radiální). I I I (axiální a radiální vůle) I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.7.3.2 I Opotřebení univerzálních kloubů u převodového I C I I I I ústrojí je nadměrné natolik (axiální a radiální I I I I I vůle), že je bezprostředně ohrožena bezpečnost I I I I I jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.7.4 I 6.1.7.4.1 I Stav pružných členů u kloubů u převodového ústrojí I B I I Zhoršený stav pružných těles u I I je zjevně zhoršený. I I I kloubů u převodového ústrojí I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.7.4.2 I Stav pružných členů u kloubů u převodového ústrojí I C I I I I je zjevně zhoršený natolik, že je bezprostředně I I I I I ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.7.5 I 6.1.7.5 I Poškozená nebo zjevně deformovaná hřídel u I B I I Hřídel u převodového ústrojí I I převodového ústrojí. I I I poškozená nebo ohnutá I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.7.6 I 6.1.7.6.1 I Ložiskové pouzdro u převodového ústrojí je zjevně I B I I Ložiskové pouzdro u převodového I I poškozené. I I I ústrojí má praskliny nebo je I--------------I----------------------------------------------------I----I I poškozené nebo je nespolehlivé I 6.1.7.6.2 I Ložiskové pouzdro u převodového ústrojí je natolik I C I I I I poškozené, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost I I I I I jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.7.7 I 6.1.7.7.1 I Prachovka na převodovém ústrojí je prasklá, avšak I A I I Prachovka u převodového ústrojí I I nedochází k úniku maziva. I I I chybí nebo je ve výrazně zhoršeném I--------------I----------------------------------------------------I----I I stavu I 6.1.7.7.2 I Prachovka na převodovém ústrojí je chybně upevněná I B I I I I nebo poškozená natolik, že neplní svoji funkci I I I I I nebo prachovka chybí. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.7.8 I 6.1.7.8 I Nepovolená oprava nebo úprava převodového ústrojí. I B I I Nepovolená úprava převodového I I I I I ústrojí I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.7.9 I 6.1.7.9 I Povinný ochranný kryt řetězu / řemenice u I B I I U převodového ústrojí chybí I I převodového ústrojí je poškozen natolik, že neplní I I I ochranný kryt řetězu / řemenice, I I svůj účel nebo neodpovídá požadavkům nebo chybí I I I je-li vyžadován I I (např. u motocyklu). I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.8 I Uchycení motoru I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.8.1 I 6.1.8.1.1 I Uložení motoru je uvolněné, s prasklinami nebo ve I B I I Uchycení motoru ve zhoršeném stavu, I I zhoršeném stavu nebo způsob uložení motoru I I I zjevně velmi poškozené, uvolněné I I neodpovídá požadavkům. I I I nebo s prasklinami I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.1.8.1.2 I Uložení motoru je natolik zjevně nespolehlivé, že I C I I I I je bezprostředně ohrožena bezpečnost. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.9 I Výkon motoru I Vizuální kontrola a/nebo použití elektronického I I I I rozhraní vozidla. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.9.1 I 6.1.9.1 I Zjevný nepovolený zásah do řídicí jednotky. I B I I Řídící jednotka nepovoleně upravena I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.9.2 I 6.1.9.2 I Zjevná nepovolená úprava motoru mající dopad na I C I I Nepovolená úprava motoru I I bezpečnost a/nebo životní prostředí. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.1.9.3 I 6.1.9.3 I Zjevné nepovolené použití přídavných řídicích I B I I Nepovolené použití přídavných I I (korekčních) jednotek. I I I řídicích (korekčních) jednotek I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2 Kabina, karoserie a nástavba I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 6.2.1 I Celkový stav kabiny, karosérie a I Vizuální kontrola. I I I nástavby I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.1.1 I 6.2.1.1.2 I Koroze části karosérie, kabiny nebo nástavby I B I I Kabina nebo karoserie nebo nástavba I I vozidla, která narušuje celkovou pevnost a I I I poškozená nebo nadměrně zkorodovaná I I spolehlivost konstrukce vozidla. I I I nebo není spolehlivá I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.1.1.3 I Koroze narušila karosérii, kabinu nebo nástavbu I C I I I I vozidla natolik, že je bezprostředně ohrožena I I I I I bezpečnost jízdy vozidla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.1.1.4 I Deformace, praskliny nebo lomy karosérie, kabiny I B I I I I nebo nástavby vozidla, které ovlivňují její I I I I I pevnost. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.1.1.5 I Rozsah poškození karosérie, kabiny nebo nástavby I C I I I I vozidla deformacemi, prasklinami je natolik I I I I I závažné, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost I I I I I jízdy vozidla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.1.1.6 I Nedostatečná funkční vůle od rotujících nebo I C I I I I pohyblivých částí a vozovky. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.1.2 I 6.2.1.2.1 I Na karosérii, kabině nebo nástavbě vozidla se I B I I Nebezpečné vnější díly na kabině, I I vyskytují nebezpečné vnější díly, které mohou I I I karoserii nebo nástavbě, které by I I způsobit zachycení nebo zranění osob. I I I mohly způsobit zranění I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.1.2.2 I V prostoru pro řidiče nebo cestující se vyskytují I B I I I I díly, které mohou způsobit zranění osob nebo I I I I I nesplňují příslušné požadavky. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.1.2.3 I V prostoru pro řidiče, cestující nebo na povrchu I C I I I I karosérie, kabiny nebo nástavby vozidla se I I I I I vyskytují díly, které bezprostředně ohrožují I I I I I bezpečnost osob. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.1.3 I 6.2.1.3.1 I Sloupky karoserie nebo kabiny nedostatečně I B I I Ukotvení sloupku karoserie nebo I I ukotvené nebo poškozené. I I I kabiny poškozené I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.1.3.2 I Sloupky karoserie, kabiny jsou natolik I C I I I I nespolehlivé nebo poškozené, že je bezprostředně I I I I I ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.1.4 I 6.2.1.4.1 I Stav kabiny umožňuje pronikání výparů od motoru I B I I Stav kabiny umožňuje pronikání I I nebo výfukových plynů do kabiny řidiče nebo do I I I výparů od motoru nebo výfukových I I prostoru pro cestující. I I I plynů do kabiny řidiče nebo do I--------------I----------------------------------------------------I----I I prostoru pro cestující I 6.2.1.4.2 I Do kabiny pronikají zjevně výpary nebo výfukové I C I I I I plyny. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.1.5 I 6.2.1.5.1 I Druh (typ) karosérie nebo nástavby neodpovídá I B I I Nebezpečná úprava kabiny nebo I I údajům, uvedeným v dokumentaci vozidla I I I karosérie nebo nástavby I I (neschválená změna karosérie nebo nástavby). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.1.5.2 I Přepážka, oddělující prostor nákladu od prostoru I B I I I I pro cestující, je-li vyžadována, chybí nebo I I I I I neodpovídá požadavkům nebo prostor pro náklad není I I I I I v souladu s požadavky. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.1.5.3 I Nebezpečná úprava kabiny, karosérie nebo nástavby, I B I I I I která ovlivňuje provozní vlastnosti vozidla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.1.5.4 I Nebezpečná úprava kabiny, karosérie nebo nástavby, I C I I I I která bezprostředně ohrožuje bezpečnost jízdy I I I I I vozidla. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.2 I Uchycení kabiny, karoserie nebo nástavby I Vizuální kontrola nad montážní jámou nebo na zvedáku. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.2.1 I 6.2.2.1.1 I Uchycení kabiny, karosérie nebo nástavby k I B I I Uchycení kabiny nebo karosérie nebo I I podvozku nebo rámu vozidla není zjevně v jeho I I I nástavby k podvozku nebo rámu I I podélné rovině. I I I vozidla není zjevně v jeho podélné I--------------I----------------------------------------------------I----I I rovině nebo způsob uchycení (počet I 6.2.2.1.2 I Způsob upevnění kabiny, karosérie nebo nástavby k I B I I upevňovacích bodů nebo jejich I I podvozku nebo rámu vozidla (počet, rozmístění, I I I provedení) zjevně neodpovídá I I provedení upevňovacích bodů) zjevně neodpovídá I I I požadavkům výrobce vozidla I I požadavkům výrobce vozidla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.2.1.3 I Způsob upevnění kabiny, karosérie nebo nástavby k I C I I I I podvozku nebo rámu vozidla (počet, rozmístění, I I I I I provedení upevňovacích bodů) zjevně neodpovídá I I I I I požadavkům výrobce vozidla a je bezprostředně I I I I I ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.2.2 I 6.2.2.2.1 I Některé spojovací prvky (šrouby, pružiny) upevnění I B I I Některé spojovací prvky (šrouby, I I kabiny, karoserie nebo nástavby k podvozku nebo I I I pružiny) uchycení kabiny nebo I I rámu vozidla jsou uvolněné, poškozené nebo chybí I I I karoserie nebo nástavby k podvozku I I nebo spojení zjevně neodpovídá požadavkům výrobce. I I I nebo rámu vozidla jsou uvolněné, I--------------I----------------------------------------------------I----I I nebo poškozené nebo chybí I 6.2.2.2.2 I Některé spojovací prvky (šrouby, pružiny) upevnění I C I I I I kabiny, karoserie nebo nástavby k podvozku nebo I I I I I rámu vozidla jsou uvolněné, poškozené nebo chybí I I I I I nebo spojení zjevně neodpovídá požadavkům výrobce I I I I I a je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy I I I I I vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.2.3 I 6.2.2.3.1 I Upevňovací body (úchyty) nebo spojovací desky na I B I I Upevňovací body (úchyty) nebo I I rámu nebo karosérii nebo nástavbě jsou nadměrně I I I spojovací desky na rámu nebo I I zkorodované, zdeformované nebo prasklé. I I I karosérii nebo nástavbě jsou I--------------I----------------------------------------------------I----I I nadměrně zkorodované nebo I 6.2.2.3.2 I Upevňovací body (úchyty) nebo spojovací desky na I C I I zdeformované nebo prasklé I I rámu nebo karosérii nebo nástavbě jsou natolik I I I I I zkorodované, zdeformované nebo prasklé, že je I I I I I bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.3 I Dveře a pojistky dveří / kapota, víko I Vizuální kontrola. I I I zavazadlového prostoru I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.3.1 I 6.2.3.1 I Dveře nelze z venku nebo zevnitř otevřít nebo I B I I Dveře nelze náležitě otevřít nebo I I spolehlivě zavřít nebo nelze dveře otevřít v plném I I I zavřít I I rozsahu. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.3.2 I 6.2.3.2.1 I Dveře nelze spolehlivě zajistit proti samovolnému I B I I Dveře nelze spolehlivě zajistit I I otevírání. I I I proti samovolnému otevírání I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.3.2.2 I Dveře nelze spolehlivě zajistit v otevřené poloze I B I I I I (skříň). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.3.2.3 I Dveře nelze zajistit proti samovolnému otevírání a I C I I I I tím je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy I I I I I vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.3.3 I 6.2.3.3.1 I Uvolněné nebo opotřebené závěsy dveří, vodicí I A I I Dveře, sloupek, systém dveřních I I kladky posuvných dveří, omezovače dveří, avšak I I I závěsů, systém dveřních zámků nebo I I tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich I I I sloupek chybí, jsou uvolněné nebo I I otvírání a zavírání. I I I ve zhoršeném stavu I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.3.3.2 I Některý prvek ze systému dveřních závěsů nebo I B I I I I dveřních zámků je nadměrně opotřebovaný, I I I I I poškozený, nefunguje správně nebo chybí. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.3.3.3 I Stav systému dveřních závěsů nebo dveřních zámků I C I I I I je v tak zhoršeném stavu (poškozený, nadměrně I I I I I opotřebovaný, nefunguje správně, chybí), že je I I I I I bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.3.3.4 I Dveře jsou nadměrně zkorodované, poškozené, I B I I I I zdeformované nebo provedení dveří neodpovídá I I I I I požadavkům. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.3.3.5 I Dveře chybí nebo jsou v tak zhoršeném stavu (např. I C I I I I nadměrně zkorodované nebo poškozené), že je I I I I I bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.3.4 I 6.2.3.4 I Nebezpečná úprava nebo neschválená změna dveří I B I I Nebezpečná úprava (závěsy, kliky) I I nebo dveřního systému. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.3.5 I 6.2.3.5.1 I Kapotu / víko zavazadlového prostoru nelze I A I I Kapotu / víko zavazadlového I I spolehlivě zajistit v otevřené poloze. I I I prostoru nelze spolehlivě otevřít I--------------I----------------------------------------------------I----I I nebo zavřít I 6.2.3.5.2 I Kapotu / víko zavazadlového prostoru nelze I B I I I I spolehlivě otevřít nebo zavřít. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.3.6 I 6.2.3.6 I U přední kapoty / předního víka zavazadlového I C I I Přední kapota / přední víko I I prostoru, otvírané směrem dozadu, bezpečnostní I I I zavazadlového prostoru, otvírané po I I pojistka proti samovolnému otevření, chybí nebo I I I směru jízdy, nelze spolehlivě I I není funkční nebo neodpovídá požadavkům. I I I zajistit proti samovolnému otevření I I I I I nebo způsob zajištění kapoty / víka I I I I I zavazadlového prostoru neodpovídá I I I I I požadavkům I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.37 I 6.2.37 I Závěsy kapoty / víka zavazadlového prostoru I B I I Závěsy kapoty / víka zavazadlového I I uvolněné, poškozené nebo zjevně opotřebené. I I I prostoru ve zhoršeném stavu I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.4 I Podlaha I Vizuální kontrola nad montážní jámou nebo na zvedáku. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.4.1 I 6.2.4.1.1 I Podlaha je ve zhoršeném stavu (např. děravá, I B I I Podlaha je ve velmi zhoršeném stavu I I nadměrně zkorodovaná, uvolněná) nebo neodpovídá I I I nebo je nespolehlivá nebo děravá I I požadavkům. I I I nebo neodpovídá požadavkům I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.4.1.2 I Podlaha je v tak zhoršeném technickém stavu (např. I C I I I I děravá, nadměrně zkorodovaná, uvolněná), že je I I I I I bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla I I I I I nebo provoz na pozemních komunikacích. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.5 I Sedadlo řidiče I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.5.1 I 6.2.5.1.2 I Větší vůle než provozní v systému posouvání / I B I I Nosná konstrukce sedadla je I I seřízení sedadla řidiče (podélné, výškové, I I I poškozená nebo neúplná nebo I I úhlové), ovlivňující mechanické vlastnosti sedadla I I I neodpovídá požadavkům I I (vůle / tuhost). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.5.1.3 I Konstrukce sedadla řidiče je poškozená nebo I B I I I I nadměrně opotřebená (sedák / opěradlo), prasklá, I I I I I deformovaná nebo neúplná (např. chybí opěrky I I I I I hlavy) nebo poškození sedadla může způsobit I I I I I zranění řidiče (např. chybějící polstrování) nebo I I I I I typ sedadla zjevně neodpovídá požadavkům. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.5.1.4 I Sedadlo řidiče chybí nebo nosná konstrukce sedadla I C I I I I řidiče je poškozená natolik, že je bezprostředně I I I I I ohroženo bezpečné ovládání vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.5.2 I 6.2.5.2.1 I Některý spojovací prvek ukotvení sedadla řidiče je I B I I Ukotvení sedadla uvolněné nebo I I zjevně uvolněný, prasklý nebo chybí nebo kotevní I I I nespolehlivé nebo způsob ukotvení I I úchyt (včetně okolí) je nadměrně zkorodovaný nebo I I I neodpovídá požadavkům I I způsob ukotvení sedadla neodpovídá požadavkům I I I I I (např. mimo kotevní úchyty). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.5.2.2 I Ukotvení sedadla řidiče je natolik nespolehlivé I C I I I I (uvolněné/prasklé/chybějící spojovací prvky, I I I I I nadměrně zkorodované kotevní úchyty), že je I I I I I bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.5.3 I 6.2.5.3.1 I Výškové nebo úhlové nebo podélné seřízení sedadla I B I I Výškové nebo úhlové nebo podélné I I řidiče, je-li vyžadováno, není funkční nebo nelze I I I seřízení sedadla nelze aretovat v I I sedadlo spolehlivě aretovat v požadované poloze. I I I požadované poloze nebo aretace I--------------I----------------------------------------------------I----I I polohy není spolehlivá I 6.2.5.3.2 I Sedadlo řidiče nelze zajistit v poloze vhodné pro I C I I I I ovládání vozidla nebo aretace sedadla v požadované I I I I I poloze je natolik nespolehlivá že, je I I I I I bezprostředně ohroženo bezpečné ovládání vozidla. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.6 I Ostatní sedadla I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.6.1 I 6.2.6.1.2 I Konstrukce sedadla je poškozená nebo nadměrně I B I I Sedadlo poškozené nebo neúplné nebo I I opotřebená (sedák / opěradlo), prasklá, I I I nespolehlivé nebo neodpovídá I I deformovaná nebo neúplná (např. chybí opěrky I I I požadavkům I I hlavy) nebo poškození sedadla může způsobit I I I I I zranění přepravované osoby (např. chybějící I I I I I polstrování) nebo typ sedadla (provedení) I I I I I neodpovídá požadavkům. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.6.1.3 I Větší vůle než provozní v systému posouvání / I B I I I I seřízení sedadla (podélné, výškové, úhlové), je-li I I I I I instalováno, ovlivňující mechanické vlastnosti I I I I I sedadla (vůle / tuhost). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.6.2 I 6.2.6.2 I Počet kotevních úchytů / sedadel ve vozidle I B I I Počet kotevních úchytů (sedadel) ve I I nesouhlasí (chybí / nadpočet) s údaji uvedenými v I I I vozidle nesouhlasí s údaji I I dokumentaci vozidla. I I I uvedenými v dokladech vozidla I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.63 I 6.2.6.3.1 I Některý spojovací prvek ukotvení sedadla je zjevně I A I I Některé sedadlo je uvolněné nebo I I uvolněný. I I I ukotvení sedadla je nespolehlivé I--------------I----------------------------------------------------I----I I nebo způsob ukotvení sedadla ve I 6.2.6.3.2 I Některý spojovací prvek ukotvení sedadla je zjevně I B I I vozidle neodpovídá požadavkům I I uvolněný, prasklý nebo chybí nebo způsob ukotvení I I I I I sedadla neodpovídá požadavkům nebo kotevní úchyt I I I I I (včetně okolí) je nadměrně zkorodovaný a tato I I I I I závada ovlivňuje spolehlivost ukotvení sedadla. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.7 I Ovladače vozidla I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.7.1 I 6.2.7.1.1 I Ovladač vozidla je poškozený, nefunguje správně, I B I I Ovladač vozidla nefunguje správně I I nebo je neodborně změněn tak, že může při ovládání I I I nebo je nespolehlivý či poškozený I I vozidla způsobit zranění řidiče (např. ostré hrany I I I nebo je neodborně změněn tak, že I I na řadicí páce, pedálech / ručních pákách) nebo I I I může při ovládání vozidla způsobit I I neodpovídá požadavkům (např. u ručních ovladačů I I I zranění řidiče nebo neodpovídá I I motocyklů chybí předepsané zaoblení). I I I požadavkům I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.7.1.2 I Jakýkoliv ovladač (např. řadicí páka, pedály / I C I I I I páky, ruční ovladače apod.) nezbytný pro bezpečné I I I I I ovládání vozidla nefunguje správně, je vadný nebo I I I I I poškozený tak, že vozidlo nelze spolehlivě a I I I I I bezpečně ovládat. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.8 I Stupátka, schůdky a přidržovací madla u I Vizuální kontrola. I I I vozidla I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.8.1 I 6.2.8.1.1 I Stupátko nebo schůdky u vozidla poškozeny, avšak I A I I Stupátko nebo schůdky u vozidla I I tato závada nemá vliv na spolehlivost nebo I I I nadměrně zkorodovány nebo poškozeny I I bezpečnost. I I I nebo chybí nebo stupátko nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I schůdky či přidržovací madla nejsou I 6.2.8.1.2 I Stupátka nebo schůdky u vozidla jsou nadměrně I B I I spolehlivá nebo neodpovídají I I zkorodovány nebo přidržovací madla, stupátka nebo I I I požadavkům I I schůdky jsou uvolněné nebo poškozené tak, že I I I I I nejsou spolehlivé nebo neodpovídají požadavkům I I I I I nebo, jsou-li vyžadovány, chybí (např. u I I I I I motocyklů). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.8.2 I 6.2.8.2 I Stupátka, schůdky nebo přidržovací madla ve stavu, I B I I Stupátko nebo schůdky u vozidla I I který by mohl způsobit zranění osoby při I I I nebo přidržovací madla ve stavu, I I nastupování / vystupování nebo by mohly způsobit I I I který by mohl při použití způsobit I I zachycení. I I I zranění I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.9 I Jiná vnitřní a vnější výbava vozidla, I Vizuální kontrola. I I I samostatné technické celky I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.9.1 I 6.2.9.1.2 I Upevnění výbavy vozidla, je vadné nebo uvolněné I B I I Uchycení výbavy vozidla, je vadné I I nebo nespolehlivé. I I I nebo uvolněné nebo nespolehlivé I--------------I----------------------------------------------------I----I I nebo způsob její montáže na vozidlo I 6.2.9.1.3 I Montáž výbavy vozidla na vozidlo neodpovídá I B I I neodpovídá požadavkům I I požadavkům (např. ochranné rámy). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.9.2 I 6.2.9.2.2 I Způsob upevnění samostatného technického celku k I B I I Uchycení samostatného technického I I podvozku nebo rámu vozidla (počet upevňovacích I I I celku (výměnná nástavba, pracovní I I bodů, jejich umístění nebo provedení) zjevně I I I stroj nesený) na vozidle je vadné I I neodpovídá požadavkům výrobce vozidla nebo je I I I nebo uvolněné nebo není spolehlivé I I nespolehlivé. I I I nebo způsob montáže samostatného I--------------I----------------------------------------------------I----I I technického celku na vozidle není v I 6.2.9.2.3 I Způsob upevnění samostatného technického celku k I C I I souladu s požadavky I I podvozku nebo rámu vozidla (počet, rozmístění, I I I I I provedení upevňovacích bodů) zjevně neodpovídá I I I I I požadavkům výrobce vozidla nebo je nespolehlivý a I I I I I je bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy I I I I I vozidla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.9.2.4 I Některé spojovací prvky (šrouby, pružiny) uchycení I B I I I I samostatného technického celku k podvozku nebo I I I I I rámu vozidla jsou uvolněné, poškozené, chybí nebo I I I I I použité spojovací prvky zjevně neodpovídají I I I I I požadavkům výrobce. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.9.2.5 I Některé spojovací prvky (šrouby, pružiny) uchycení I C I I I I samostatného technického celku k podvozku nebo I I I I I rámu vozidla jsou uvolněné, poškozené nebo chybí I I I I I nebo použité spojovací prvky zjevně neodpovídají I I I I I požadavkům výrobce a tím je bezprostředně ohrožena I I I I I bezpečnost jízdy vozidla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.9.2.6 I Upevňovací body (úchyty) nebo spojovací desky na I B I I I I rámu nebo samostatném technickém celku jsou zjevně I I I I I nadměrně zkorodované nebo zdeformované nebo I I I I I prasklé. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.9.27 I Upevňovací body (úchyty) nebo spojovací desky na I C I I I I rámu nebo samostatném technickém celku jsou I I I I I natolik zkorodované nebo zdeformované nebo I I I I I prasklé, že je bezprostředně ohrožena bezpečnost I I I I I jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.9.3 I 6.2.9.3 I Vozidlo, není-li stanoveno jinak, je vybaveno I B I I Výbava vozidla, jejíž technická I I výbavou vozidla (autodoplňky), jejíž technická I I I způsobilost se schvaluje I I způsobilost není schválena (chybí povinné označení I I I (autodoplňky), není schváleného I I např. schvalovací značkou ATEST 8SDXXXX). I I I typu (chybí povinné označení např. I I I I I schvalovací značka ATEST 8SDXXXX I I I I I apod.) I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.9.4 I 6.2.9.4 I U samostatného technického celku, který je I B I I Samostatný technický celek (výměnná I I namontován na vozidle: I I I nástavba, pracovní stroj nesený), I I 1) Chybí záznam o schválení přestavby (pevná I I I dodatečně namontovaný na vozidlo, I I nástavba) v dokumentaci vozidla (v registru I I I není schváleného typu (chybí I I silničních vozidel) nebo I I I výrobní štítek a výrobní číslo) I I 2) chybí předepsané doklady - "technické osvědčení I I I nebo chybí technické osvědčení I I samostatného technického celku" nebo "výpis z I I I samostatného technického celku I I technického osvědčení samostatného technického I I I (výměnné nástavby nebo pracovního I I celku" (výměnná nástavba / pracovní stroj nesený). I I I stroje neseného) nebo záznam o I I I I I schválení přestavby v dokumentaci I I I I I vozidla I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.9.5 I 6.2.9.5 I Na povrchu samostatného technického celku (výměnná I B I I Na povrchu samostatného technického I I nástavba / pracovní stroj nesený) nebo na povrchu I I I celku (pracovní stroj nesený) nebo I I výbavy vozidla jsou nebezpečné vnější díly, které I I I výbavě vozidla jsou nebezpečné I I mohou způsobit zranění. I I I vnější díly, které mohou při nárazu I I I I I nebo letmém dotyku způsobit zranění I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.9.6 I 6.2.9.6.1 I Zařízení pro zajištění nebo uchycení kontejneru k I B I I Zařízení pro uchycení kontejneru k I I vozidlu je opotřebené nebo poškozené (deformované, I I I vozidlu je poškozené nebo není I I prasklé) tak, že zjevně není plně funkční. I I I funkční a kontejner nelze I--------------I----------------------------------------------------I----I I spolehlivě zajistit v přepravní I 6.2.9.6.2 I Zařízení pro zajištění nebo uchycení kontejneru k I C I I poloze I I vozidlu není funkční nebo je poškozené tak, že I I I I I přepravovaný kontejner nelze bezpečně zajistit v I I I I I přepravní poloze. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.97 I 6.2.9.7.1 I Netěsnost hydraulického zařízení. I A I I Hydraulické zařízení netěsné I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.97.2 I Z hydraulického zařízení odkapává olej. I B I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.10 I Kryty kol a systémy proti rozstřiku I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.10.1 I 6.2.10.1.1 I Zástěrka nebo zařízení proti rozstřiku s I A I I Zařízení proti rozstřiku s I I pohlcováním energie je uvolněné nebo poškozené, I I I pohlcováním energie nebo zástěrka I I ale tato závada neovlivňuje spolehlivost jejich I I I je-li vyžadována, chybí nebo je I I upevnění nebo funkci. I I I poškozená tak, že neplní svoji I--------------I----------------------------------------------------I----I I funkci nebo jejich uchycení je I 6.2.10.1.2 I Zástěrka / zařízení proti rozstřiku s pohlcováním I B I I uvolněné nebo není spolehlivé I I energie, je-li vyžadováno, chybí nebo je poškozené I I I I I natolik, že neplní svoji funkci. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.10.1.3 I Upevnění zástěrky nebo zařízení proti rozstřiku s I B I I I I pohlcováním energie je natolik nespolehlivé, že I I I I I může upadnout. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.10.2 I 6.2.10.2.1 I Na vozidle je kryt kola / blatník uvolněný nebo I A I I Kryt kola nebo blatník, je-li I I poškozený, ale tato závada nemá vliv na I I I vyžadován, chybí nebo je nadměrně I I spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. I I I zkorodovaný nebo je poškozený tak, I--------------I----------------------------------------------------I----I I že neplní svoji funkci nebo jeho I 6.2.10.2.2 I Na vozidle, je-li vyžadováno, chybí kryt kola / I B I I uchycení je uvolněné nebo není I I blatník nebo je kryt kola / blatník uvolněný, I I I spolehlivé I I nadměrně zkorodovaný nebo poškozený tak, že neplní I I I I I svoji funkci. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.10.3 I 6.2.10.3 I Způsob montáže krytu kola / blatníku na vozidle I B I I Nedostatečná vzdálenost krytu kola I I (jeho umístění, výška od kola) neodpovídá I I I nebo blatníku od kola (zimní I I požadavkům. I I I řetězy) I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.10.4 I 6.2.10.4.1 I Parametry (provedení, velikost) zařízení proti I B I I Parametry krytu kola nebo I I rozstřiku s pohlcováním energie / zástěrky nebo I I I jednotlivých prvků systému proti I I způsob jejich montáže na vozidle není v souladu s I I I rozstřiku nejsou v souladu s I I požadavky. I I I požadavky I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.10.4.2 I Parametry (provedení, šířka) krytu kola / blatníku I B I I I I nejsou v souladu s požadavky (kryty kol I I I I I nezakrývají celou šířku běhounu pneumatiky apod.). I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.11 I Stojan u motocyklu I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.11.1 I 6.2.11.1 I Stojan u motocyklu je uvolněný nebo nadměrně I B I I Stojan u motocyklu je uvolněný nebo I I zkorodovaný nebo je poškozený natolik, že neplní I I I nadměrně zkorodovaný nebo je I I svoji funkci. I I I poškozený natolik, že neplní svoji I I I I I funkci I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.11.2 I 6.2.11.2 I Stojan u motocyklu chybí nebo neodpovídá I B I I Stojan u motocyklu chybí nebo I I požadavkům. I I I neodpovídá požadavkům I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.11.3 I 6.2.11.3 I Zajištění stojanu proti vysunutí během jízdy není I C I I Zajištění stojanu proti vysunutí I I plně funkční nebo není spolehlivé. I I I během jízdy není funkční nebo není I I I I I spolehlivé I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.12 I Držadla a stupačky u motocyklu I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.12.1 I 6.2.12.1 I Držadla nebo stupačky u motocyklu chybí (jsou I B I I Držadla nebo stupačky u motocyklu I I demontované), jsou velmi zkorodované nebo jsou I I I chybí (jsou demontované), jsou I I natolik poškozené, že neplní svoji funkci. I I I velmi zkorodované nebo jsou natolik I I I I I poškozené, že neplní svoji funkci I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.12.2 I 6.2.12.2 I Držadla nebo stupačky u motocyklu neodpovídají I B I I Držadla nebo stupačky u motocyklu I I požadavkům. I I I neodpovídají požadavkům I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.90 I Bočnice, čela valníkové karoserie I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.90.1 I 6.2.90.1.2 I Zjevná koroze, deformace nebo praskliny bočnice, I B I I Bočnice, čela valníkové karoserie I I čela nebo sloupku, která narušuje pevnost nebo I I I nákladního prostoru ve zhoršeném I I těsnost valníkové karoserie nákladového prostoru. I I I stavu nebo nejsou těsné z hlediska I--------------I----------------------------------------------------I----I I sypkých materiálů nebo některý I 6.2.90.1.3 I Bočnice, čela nebo sloupky valníkové karoserie I C I I sloupek je nadměrně poškozený nebo I I nákladového prostoru jsou v natolik zhoršeném I I I popraskaný nebo bočnice a čela I I technickém stavu (např. nadměrná koroze, deformace I I I valníkové karoserie, na vozidle I I nebo praskliny), že je bezprostředně ohrožena I I I chybí (byly z vozidla demontovány) I I bezpečnost jízdy vozidla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.90.1.4 I Bočnice a čela u valníkové karoserie na vozidle I B I I I I chybí (neschválená přestavba). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.90.2 I 6.2.90.2.2 I Upevnění čela nebo sloupků valníkové karoserie I B I I Uchycení čela nebo sloupků je I I nákladního prostoru je uvolněné natolik, že je I I I nadměrně uvolněné nebo není I I narušena pevnost a spolehlivost konstrukce I I I spolehlivé I I valníkové karoserie. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 6.2.90.2.3 I Upevnění čela nebo sloupků valníkové karoserie I C I I I I nákladního prostoru je natolik nespolehlivé, že je I I I I I bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.90.3 I 6.2.90.3.2 I Závěsy bočnic jsou zjevně opotřebované, poškozené, I B I I Závěsy bočnic jsou nadměrně I I uvolněné nebo některé závěsy bočnic chybí. I I I opotřebované nebo poškozené nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I jsou uvolněné nebo chybí I 6.2.90.3.3 I Uchycení bočnic je natolik nespolehlivé, že je I C I I I I bezprostředně ohrožena bezpečnost jízdy vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.90.4 I 6.2.90.4.2 I Některá část systému zavírání / otevírání nebo I B I I Některá část systému zavírání / I I zajištění bočnic je zjevně opotřebovaná, I I I otevírání nebo zajištění bočnic je I I zkorodovaná nebo neodpovídá požadavkům nebo I I I nadměrně opotřebovaná nebo I I některá část systému chybí nebo je poškozená tak, I I I poškozená, nebo chybí nebo I I že některá část bočnice nelze spolehlivě uzavřít I I I nedopovídá požadavkům nebo nelze I I nebo zajistit proti otevření. I I I bočnice spolehlivě uzavřít nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I zajistit I 6.2.90.4.3 I Některé části systému zavírání / otevírání nebo I C I I I I zajištění bočnic jsou natolik nespolehlivé, že I I I I I hrozí bezprostřední nebezpečí otevření bočnice. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.90.5 I 6.2.90.5 I Nebezpečná úprava systému zavírání / otevírání I B I I Nebezpečná úprava systému zavírání I I nebo zajištění bočnic, která má vliv na jeho I I I / otevírání nebo zajištění bočnic I I funkci nebo spolehlivost. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.91 I Výsuvné opěry u přípojných vozidel I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 6.2.91.1 I 6.2.91.1.2 I Opěra přípojného vozidla, je-li vyžadováno, chybí I B I I Opěra přípojného vozidla je-li I I nebo je popraskaná, neúplná, deformovaná nebo není I I I vyžadováno chybí nebo je I I spolehlivá nebo mechanismus pro vysouvání opěry je I I I popraskaná, neúplná nebo I I vadný a opěra nelze vysunout. I I I deformovaná nebo není spolehlivá I I I I I nebo mechanismus pro vysouvání I I I I I opěry (nohy) je vadný I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7. JINÉ VYBAVENÍ I I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I 7.1 Bezpečnostní pásy / zádržné systémy I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 7.1.1 I Bezpečnost montáže bezpečnostních pásů a I Vizuální kontrola. I I I zádržných systémů I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.1.1.1 I 7.1.1.1.1 I Kotevní úchyty pro bezpečnostní pás, je-li I B I I Bod ukotvení bezpečnostního pásu I I bezpečnostní pás vyžadován, chybí nebo kotevní I I I nadměrně zkorodovaný nebo poškozený I I úchyty neodpovídají požadavkům. I I I tak, že není spolehlivý nebo bod I--------------I----------------------------------------------------I----I I ukotvení bezpečnostního pásu I 7.1.1.1.2 I Bod ukotvení bezpečnostního pásu zjevně nadměrně I B I I neodpovídá požadavkům nebo chybí I I zkorodovaný (včetně okolí) nebo poškozený tak, že I I I I I ukotvení bezpečnostního pásu není spolehlivé. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 7.1.1.1.3 I Stav ukotvení bezpečnostního pásu bezprostředně I C I I I I ohrožuje bezpečnost. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.1.1.2 I 7.1.1.2 I Některá část připevňovacího kování bezpečnostních I B I I Připevňovací kování bezpečnostních I I pásů je uvolněná nebo poškozená tak, že ukotvení I I I pásů je uvolněné I I bezpečnostního pásu není spolehlivé. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.1.2 I Stav bezpečnostních pásů / spon / I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I I navíječů I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.1.2.1 I 7.1.2.1 I Sedadlo vozidla, je-li vyžadováno, není vybaveno I B I I Bezpečnostní pás, je-li vyžadován, I I bezpečnostním pásem. I I I chybí I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.1.2.2 I 7.1.2.2.3 I Popruh bezpečnostního pásu poškozen tak, že je I B I I Popruh bezpečnostního pásu poškozen I I narušena jeho pevnost (např. naříznutý, prodřený, I I I nebo seřizovací zařízení pásu I I roztřepený) nebo popruh bezpečnostního pásu I I I poškozeno nebo neodpovídá I I neodpovídá požadavkům. I I I požadavkům I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 7.1.2.2.4 I Seřizovací zařízení pásu pro ruční seřízení je I B I I I I poškozeno tak, že bezpečnostní pás nelze snadno a I I I I I spolehlivě seřídit nebo některá tuhá část soupravy I I I I I pásu (seřizovací zařízení, spony) má na svém I I I I I povrchu ostré hrany, které mohou třením způsobit I I I I I opotřebení nebo porušení popruhů nebo způsobit I I I I I zranění osob nebo některá tuhá část soupravy pásu I I I I I vykazuje známky poškození nebo koroze, která I I I I I ohrožuje správnou funkci zařízení. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.1.2.3 I 7.1.2.3 I Vozidlo není na všech sedadlech, je-li vyžadováno, I B I I Sedadlo není vybaveno předepsaným I I vybaveno předepsaným typem bezpečnostních pásů I I I typem bezpečnostního pásu nebo I I (břišní / tříbodový / samonavíjecí apod.) nebo I I I zádržného systému I I typem zádržného systému (sedadlo s ukotvenými I I I I I pásy). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.1.2.4 I 7.1.2.4 I Bezpečnostní pás nelze spolehlivě zapnout nebo I B I I Spona bezpečnostního pásu poškozená I I rozepnout. I I I nebo nelze náležitě zapnout nebo I I I I I rozepnout nebo zapnutí spony není I I I I I spolehlivé nebo spona neodpovídá I I I I I požadavkům I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.1.2.5 I 7.1.2.5 I Navíječ bezpečnostního pásu nenavíjí nebo nenavíjí I B I I Navíječ bezpečnostního pásu I I správně nebo neblokuje. I I I poškozený nebo nefunguje správně I I I I I nebo neblokuje I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.1.2.6 I 7.1.2.6 I Signalizace nezapnutí bezpečnostního pásu, je-li I A I I Signalizace nezapnutí I I vyžadovaná, nefunguje. I I I bezpečnostního pásu, je-li I I I I I vyžadovaná, nefunguje I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.1.3 I Omezovač tahu bezpečnostních pásů I Vizuální kontrola a/nebo použití elektronického I I I I rozhraní. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.1.3.1 I 7.1.3.1.1 I Omezovač bezpečnostních pasů, je-li vyžadován, I B I I Omezovač bezpečnostních pasů, je-li I I není zjevně funkční nebo chybí nebo zjevně I I I vyžadován, zjevně chybí, nebo je I I neodpovídá požadavkům. I I I nefunkční nebo není pro dané I--------------I----------------------------------------------------I----I I vozidlo vhodný I 7.1.3.1.2 I Systém ukazuje závadu omezovače bezpečnostního I C I I I I pásu přes elektronické rozhraní vozidla. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.1.4 I Předepínací zařízení bezpečnostních pásů I Vizuální kontrola a/nebo použití elektronického I I I I rozhraní. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.1.4.1 I 7.1.4.1.1 I Předepínací zařízení bezpečnostního pásu, je-li I B I I Předepínací zařízení bezpečnostního I I vyžadováno, zjevně chybí nebo je-li instalováno, I I I pásu, je-li vyžadováno, zjevně I I zjevně neodpovídá požadavkům. I I I chybí nebo je-li instalováno, není I--------------I----------------------------------------------------I----I I pro dané vozidlo vhodné I 7.1.4.1.2 I Systém ukazuje závadu předepínacího zařízení I C I I I I bezpečnostního pásu přes elektronické rozhraní I I I I I vozidla. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.1.5 I Airbagy I Vizuální kontrola a/nebo použití elektronického I I I I rozhraní. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.1.5.1 I 7.1.5.1.1 I Airbagy, jsou-li vyžadovány, zjevně chybí nebo I B I I Airbagy, jsou-li vyžadovány, zjevně I I jsou-li instalovány, zjevně neodpovídají I I I chybí nebo jsou-li instalovány, I I požadavkům. I I I nejsou pro dané vozidlo vhodné I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 7.1.5.1.2 I Systém ukazuje závadu Airbagu přes elektronické I C I I I I rozhraní vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.1.5.2 I 7.1.5.2 I Airbag zjevně nefunguje (vystřelený) nebo I B I I Airbag zjevně nefunguje I I kontrolka upozorňuje na nesprávnou funkci systému I I I (vystřelený) nebo kontrolka I I airbagu. I I I upozorňuje na nesprávnou funkci I I I I I soupravy airbagu I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.1.5.3 I 7.1.5.3 I Vozidlo, vybavené airbagy pro cestující na I B I I Vozidlo, vybavené airbagy pro I I předních sedadlech, je-li vyžadováno, není I I I cestující na předních sedadlech, I I opatřeno výstražným štítkem o nebezpečí při I I I je-li vyžadováno, není opatřeno I I používání dětských zádržných systémů orientovaných I I I výstražným štítkem o nebezpečí při I I proti směru jízdy. I I I používání dětských zádržných I I I I I systémů orientovaných proti směru I I I I I jízdy I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.1.6 I Doplňující zádržné systémy I Vizuální kontrola a/nebo použití elektronického I I I I rozhraní. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.1.6.1 I 7.1.6.1 I Doplňující zádržný systém (např. ISOFIX) poškozený I B I I Doplňující zádržný systém (např. I I nebo kontrolka vadné funkce signalizuje jakékoliv I I I ISOFIX) poškozený nebo neodpovídá I I selhání systému nebo doplňující zádržný systém I I I požadavkům, nebezpečí poranění I I neodpovídá požadavkům (nebezpečí poranění dítěte). I I I dítěte I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.1.6.2 I 7.1.6.2 I Způsob montáže doplňujícího zádržného systému ve I C I I Způsob montáže doplňujícího I I vozidle neodpovídá požadavkům. I I I zádržného systému ve vozidle I I I I I neodpovídá požadavkům I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.2 Hasicí přístroj I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 7.2 I Hasicí přístroj I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.2.1 I 7.2.1 I Hasicí přístroj, je-li vyžadován, chybí nebo není I B I I Hasicí přístroj, je-li vyžadován, I I zjevně funkční. I I I chybí nebo není zjevně funkční (je I I I I I již použitý) I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.2.2 I 7.2.2.2 I Počet předepsaných hasicích přístrojů ve vozidle I B I I Počet hasicích přístrojů, jejich I I nebo jejich minimální hasící schopnost není v I I I hasící schopnost nebo způsob I I souladu s požadavky nebo uchycení hasicího I I I umístění ve vozidle není v souladu I I přístroje ve vozidle není spolehlivé. I I I s požadavky I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 7.2.2.3 I U autobusu není hasicí přístroj umístěn v I B I I I I bezprostřední blízkosti řidiče nebo některý I I I I I předepsaný hasicí přístroj není snadno přístupný. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.2.3 I 7.2.3 I Překročena lhůta povinné periodické prohlídky I A I I Překročena lhůta periodické I I hasicího přístroje nebo periodická prohlídka I I I prohlídky hasicího přístroje nebo I I přístroje chybí. I I I periodická prohlídka přístroje I I I I I chybí I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.2.4 I 7.2.4.1 I Automatický hasicí systém, je-li instalován, není I A I I Automatický hasicí systém, je-li I I zjevně funkční, nebo je již zjevně použitý nebo má I I I instalován nebo vyžadován, není I I překročenou lhůtu periodické prohlídky. I I I zjevně funkční, nebo je již zjevně I--------------I----------------------------------------------------I----I I použitý nebo má překročenou lhůtu I 7.2.4.2 I Automatický hasicí systém, je-li vyžadován, není I B I I periodické prohlídky I I zjevně funkční, nebo je již zjevně použitý nebo má I I I I I překročenou lhůtu periodické prohlídky. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.3 Zámky a ochranné zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 7.3 I Zámky a ochranné zařízení bránící I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I I neoprávněnému použití vozidla I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.3.1 I 7.3.1 I Zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla, I B I I Zařízení bránící neoprávněnému I I je-li vyžadováno (např. uzamykání volantu, I I I použití vozidla, je-li vyžadováno, I I řídítek, řazení), zjevně chybí, je nefunkční nebo I I I chybí nebo neodpovídá požadavkům I I neodpovídá požadavkům. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.3.2 I 7.3.2 I Zařízení bránící neoprávněnému použití vozidla I C I I Vozidlo nelze uzamknout nebo I I může způsobit náhodné zablokování volantu, řídítek I I I zařízení bránící neoprávněnému I I nebo může náhodně zablokovat převodové ústrojí I I I použití vozidla může způsobit I I nebo zabrzdit vozidlo. I I I náhodné zablokování řízení nebo I I I I I řídítek nebo zablokovat převodové I I I I I ústrojí nebo zabrzdit brzdu I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.4 Výstražný trojúhelník (je-li požadován) I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 7.4 I Výstražný trojúhelník (je-li požadován) I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.4.1 I 7.4.1.2 I Výstražný trojúhelník chybí, je neúplný nebo I A I I Výstražný trojúhelník chybí nebo je I I poškozený tak, že je omezena jeho funkce I I I poškozený nebo neúplný I I (viditelnost, použitelnost). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.4.2 I 7.4.2 I Nehomologovaný / neschválený výstražný I A I I Výstražný trojúhelník neodpovídá I I trojúhelník. I I I požadavkům I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.5 Lékárnička (je-li požadována) I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 7.5 I Lékárnička (je-li požadována) I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.5.1 I 7.5.1.1 I Vozidlo není vybaveno příslušným druhem lékárničky I A I I Lékárnička chybí, není úplná nebo I I nebo obsah lékárničky je neúplný, poškozený nebo I I I není v souladu s požadavky I I uložení lékárničky ve vozidle neodpovídá I I I I I požadavkům stanoveným zvláštním právním I I I I I předpisem
9)
. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 7.5.1.2 I V autobusu není lékárnička uložena na označeném I A I I I I nebo přístupném místě v prostoru pro cestující (je I I I I I např. v zavazadlovém prostoru). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.6 Zakládací klíny ke kolu (jsou-li požadovány) I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 7.6 I Zakládací klíny ke kolu (jsou-li I Vizuální kontrola. I I I požadovány) I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.6.1 I 7.6.1.2 I Vozidlo není vybaveno stanoveným minimálním počtem I B I I Zakládací klíny ke kolu, jsou-li I I zakládacích klínů ke kolům nebo zakládací klín I I I vyžadovány, nejsou v dobrém stavu I I neodpovídá požadavkům nebo je poškozen natolik, že I I I nebo jejich počet nebo provedení I I neplní svoji funkci. I I I neodpovídá požadavkům nebo chybí I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.6.2 I 7.6.2 I Uložení zakládacích klínů na vozidle neodpovídá I B I I Uložení zakládacích klínů na I I požadavkům. I I I vozidle neodpovídá požadavkům nebo I I I I I je nespolehlivé, možnost upadnutí I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.7 Zvukové výstražné zařízení I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 7.7 I Zvukové výstražné zařízení I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.7.1 I 7.7.1 I Zvukové výstražné zařízení motorového vozidla, I B I I Zvukové výstražné zařízení I I je-li vyžadováno, nefunguje nebo chybí. I I I nefunguje nebo chybí I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.7.2 I 7.7.2 I Ovládání zvukového výstražného zařízení není I A I I Ovládání zvukového výstražného I I spolehlivé. I I I zařízení není spolehlivé I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.7.3 I 7.7.3.2 I Zvukové výstražné zařízení vydává zjevně kolísavý I B I I Zvukové výstražné zařízení není v I I nerovnoměrný zvuk (např. fanfáry, lodní siréna, I I I souladu s požadavky I I tramvaj). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 7.7.3.3 I Zvukové výstražné zařízení vozidla, je-li I B I I I I vyžadováno, není schváleného typu (např. použit I I I I I zvonek na jízdní kolo, klakson s balónkem). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 7.7.3.4 I Umístění zvukového výstražného zařízení na vozidle I B I I I I porušuje požadavky na vnější výčnělky (ostré I I I I I hrany). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.8 Rychloměr I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 7.8 I Rychloměr I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.8.1 I 7.8.1.2 I U silničního motorového vozidla, je-li vyžadováno, I B I I Rychloměr, je-li vyžadován, chybí I I rychloměr chybí nebo není schváleného typu. I I I nebo není v souladu s požadavky I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.8.2 I 7.8.2 I Rychloměr není zjevně funkční. I B I I Rychloměr zjevně není funkční I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.8.3 I 7.8.3.1 I Osvětlení stupnice rychloměru, je-li vyžadováno, I B I I Stupnice není uvedena v km/h nebo I I není funkční. I I I ji nelze osvětlit I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 7.8.3.2 I U vozidla, schváleného v ČR po 1. 7. 2002, I B I I I I stupnice rychloměru není uvedena v km/h. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.9 Záznamové zařízení (tachograf), je-li vybaveno / vyžadováno I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 7.9 I Záznamové zařízení (tachograf), je-li I Vizuální kontrola. I I I vybaveno / vyžadováno I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.9.1 I 7.9.1 I Záznamové zařízení, je-li vyžadováno, chybí nebo I B I I Záznamové zařízení, je-li I I není v souladu s požadavky nebo bylo z vozidla I I I vyžadováno, chybí nebo není v I I zjevně demontováno nebo dodatečná montáž I I I souladu s požadavky I I záznamového zařízení neodpovídá požadavkům (EC, I I I I I digitální). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.9.2 I 7.9.2 I Záznamové zařízení / adaptér nefunguje, je I B I I Záznamové zařízení nebo adaptér, I I poškozený nebo není plně funkční (např. tiskárna). I I I poškozený nebo není plně funkční I I I I I (tiskárna) nebo nefunguje I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.9.3 I 7.9.3 I Plomby u záznamového zařízení zjevně poškozené I B I I Vadné nebo chybějící plomby u I I nebo zjevně chybí nebo zjevně neodpovídají I I I záznamového zařízení I I požadavkům. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.9.4 Instalační štítek záznamového I 7.9.4 I Montážní štítek záznamového zařízení chybí nebo je I B I I zařízení chybí nebo je porušený I I porušen tak, že není čitelný nebo je překročena I I I nebo nečitelný nebo je překročena I I lhůta pro periodickou prohlídku záznamového I I I lhůta pro periodickou prohlídku I I zařízení (vztahuje se pouze na vozidlo s I I I zařízení I I povinností být vybaveno záznamovým zařízením) nebo I I I I I není montážní štítek v souladu s požadavky. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.9.5 I 7.9.5 I Zjevné zásahy nebo manipulace se záznamovým I B I I Jakékoliv očividné zásahy nebo I I zařízením / adaptérem. I I I manipulace se záznamovým zařízením I I I I I / adaptérem I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.9.6 I 7.9.6 I Rozměr pneumatik, uvedený v montážním štítku k I B I I Rozměr pneumatik uvedený v I I záznamovému zařízení, nesouhlasí s pneumatikami I I I montážním štítku k záznamovému I I hnaných kol (např. změna profilového čísla). I I I zařízení nesouhlasí s velikostí I I I I I pneumatik hnané nápravy I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.10 Omezovač rychlosti, je-li osazen / vyžadován I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 7.10 I Omezovač rychlosti, je-li osazen / I Vizuální kontrola. I I I vyžadován I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.10.1 I 7.10.1 I Vozidlo, je-li vyžadováno, není vybaveno / I B I I Omezovač rychlosti, je-li I I dovybaveno omezovačem rychlosti nebo podobným I I I vyžadován, chybí nebo není v I I palubním systémem vozidla, které plní stejnou I I I souladu s požadavky I I funkci omezení rychlosti. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.10.2 I 7.10.2 I Omezovač rychlosti není zjevně funkční (překročení I B I I Omezovač rychlosti zjevně nefunkční I I rychlosti). I I I (překročení rychlosti) I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.10.3 I 7.10.3 I Zjevný neoprávněný zásah do systému omezovače I B I I Nastavená rychlost vozidla I I rychlosti, nastavená rychlost vozidla neodpovídá I I I neodpovídá požadavkům (je-li I I požadavkům (je-li kontrolováno). I I I kontrolováno) I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.10.4 I 7.10.4 I Plomby omezovače rychlosti zjevně poškozené nebo I B I I Vadné nebo chybějící plomby I I zjevně chybí nebo zjevně neodpovídají požadavkům. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.10.5 I 7.10.5 I Nastavená rychlost omezovače rychlosti není I B I I Štítek s vyznačenou nastavenou I I zřetelným způsobem uvedena na štítku v kabině I I I rychlostí chybí nebo je nečitelný I I řidiče vozidla nebo je štítek poškozený tak, že je I I I I I nečitelný. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.10.6 I 7.10.6 I Rozměr pneumatik, uvedený v montážním štítku k I B I I Velikost pneumatik neodpovídá I I omezovači rychlosti, nesouhlasí pneumatikami I I I údajům pro kalibraci omezovače I I hnaných kol (např. změna profilového čísla). I I I rychlosti I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.11 Počítadlo ujeté vzdálenosti, je-li instalováno I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 7.11 I Počítadlo ujeté vzdálenosti, je-li I Vizuální kontrola, porovnání údajů z předchozí I I I instalováno I technické prohlídky v informačním systému technických I I I I prohlídek a/nebo použití elektronického rozhraní. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.11.1 I 7.11.1.1 I U počítadla ujeté vzdálenosti zjevná manipulace s I B I I U počítadla ujeté vzdálenosti I I počtem ujetých kilometrů. I I I zjevná manipulace s počtem ujetých I I I I I kilometrů I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.11.2 I 7.11.2.1 I Počitadlo ujeté vzdálenosti, zjevně nefunguje. I B I I Počitadlo ujeté vzdálenosti, zjevně I--------------I----------------------------------------------------I----I I nefunguje I 7.11.2.2 I Počitadlo ujeté vzdálenosti, je-li vyžadováno, I B I I I I chybí. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.12 Systém elektronického řízení stability (ESC), je-li osazen nebo vyžadován I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 7.12 I Systém elektronického řízení stability I Vizuální kontrola a/nebo použití elektronického I I I (ESC), je-li osazen nebo vyžadován I rozhraní vozidla. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.12.1 I 7.12.1.1 I Vozidlo, je-li vyžadováno, není vybaveno systémem I B I I Vozidlo, je-li vyžadováno, není I I elektronického řízení stability. I I I vybaveno systémem elektronického I--------------I----------------------------------------------------I----I I řízení stability nebo systém není I 7.12.1.2 I Systém ukazuje závadu přes elektronické rozhraní I B I I funkční I I vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.12.2 I 7.12.2 I Čidlo otáčení kol systému elektronického řízení I B I I Čidla rychlosti na kolech chybí I I stability nevhodně uchycené nebo poškozené tak, že I I I nebo jsou poškozená I I neplní svoji funkci nebo chybí. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.12.3 I 7.12.3 I Elektrické kabely systému elektronického řízení I B I I Vedení poškozené I I stability jsou poškozené tak, že nejsou funkční I I I I I nebo chybí. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.12.4 I 7.12.4 I Jiné části systému elektronické kontroly stability I B I I Jiné části chybí nebo jsou I I chybí nebo jsou poškozené tak, že systém není I I I poškozené I I funkční. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.12.5 I 7.12.5 I Spínač systému elektronické kontroly stability I B I I Spínač systému poškozený nebo I I nefunguje v souladu s požadavky. I I I nefunguje v souladu s požadavky I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.12.6 I 7.12.6 I Kontrolka vadné funkce systému elektronické I B I I Kontrolka vadné funkce systému I I kontroly stability ukazuje jakékoli selhání I I I elektronické kontroly stability I I systému. I I I ukazuje jakékoli selhání systému I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.13 Systém eCall (je-li instalován, v souladu s právními předpisy EU týkajícími se schvalování typu) I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 7.13 I Systém eCall (je-li nainstalován) I Vizuální kontrola doplněná použitím elektronického I I I I rozhraní, pokud to umožňují technické vlastnosti I I I I vozidla a jsou zpřístupněna nezbytná data. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.13.1 I 7.13.1.1 I Chybí systém nebo jakákoli konstrukční část. I B I I Montáž a konfigurace on I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 7.13.1.2 I Nesprávná verze softwaru. I A I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 7.13.1.3 I Nesprávné kódování systému. I A I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.13.2 I 7.13.2.1 I Poškozený systém nebo konstrukční části. I A I I Stav I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 7.13.2.2 I Kontrolka vadné funkce systému eCall ukazuje I A I I I I jakékoli selhání systému. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 7.13.2.3 I Selhání elektronické řídicí jednotky systému. I A I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 7.13.2.4 I Selhání zařízení mobilní komunikační sítě. I A I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 7.13.2.5 I Selhání signálu GPS. I A I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 7.13.2.6 I Zvukové součásti nejsou připojeny. I A I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 7.13.2.7 I Zdroj elektrického proudu nepřipojen nebo I A I I I I nedostatečné nabitý. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 7.13.2.8 I Systém ukazuje závadu prostřednictvím I A I I I I elektronického rozhraní vozidla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.13.3 I 7.13.3.1 I Nesprávný minimální soubor údajů. I A I I Výkon I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 7.13.3.2 I Zvukové součásti nefungují správně. I A I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.90 Označení některých údajů na vozidle I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 7.90 I Označení některých údajů na vozidle I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.90.1 I 7.90.1 I Vozidlo není označeno předepsanými údaji. I B I I Vozidlo, je-li vyžadováno, není I I I I I označeno předepsanými údaji I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.90.2 I 7.90.2.2 I Označení některých předepsaných údajů na vozidle I B I I Označení některých údajů na vozidle I I je poškozené tak, že je nečitelné nebo neplní I I I je poškozené nebo nečitelné nebo I I svoji funkci. I I I jejich umístění na vozidle nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I provedení neodpovídá požadavkům I 7.90.2.3 I Umístění nebo provedení některých předepsaných I B I I I I údajů na vozidle neodpovídá požadavkům nebo I I I I I skutečnosti. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.91 Klíč na matice nebo šrouby kol a příruční zvedák I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 7.91 I Klíč na matice nebo šrouby kol a I Vizuální kontrola. I I I příruční zvedák I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.91.1 I 7.91.1 I Pokud je tak vyžadováno, vozidlo není vybaveno I B I I Pokud je tak vyžadováno, vozidlo I I klíčem na matice nebo šrouby kol. I I I není vybaveno klíčem na matice nebo I I I I I šrouby kol I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 7.91.2 I 7.91.2 I Pokud je tak vyžadováno, vozidlo není vybaveno I B I I Pokud je tak vyžadováno, vozidlo I I příručním zvedákem s předepsanou nosností. I I I není vybaveno příručním zvedákem s I I I I I předepsanou nosností I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 8. OBTĚŽOVÁNÍ OKOLÍ I I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I 8.1 Hlučnost I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 8.1.1 I Systém tlumení hluku I Subjektivní hodnocení. Pokud kontrolní technik usoudí, I I I I že hlučnost vozidla překračuje průměrné hodnoty, změří I I I I hluk stojícího vozidla pomocí hlukoměru v souladu s I I I I metodikou. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 8.1.1.1 I 8.1.1.1 I Hlučnost zjevně přesahuje úroveň povolenou v I B I I Hlučnost přesahuje míru povolenou v I I požadavcích. I I I požadavcích I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 8.1.1.2 I 8.1.1.2.1 I Zařízení pro tlumení hluku ze vzduchotlakové I B I I Jakákoli část systému tlumení hluku I I soustavy chybí nebo je zjevně poškozené natolik, I I I uvolněná, mohla by spadnout, I I že neplní svoji funkci. I I I poškozená, nesprávně osazená, chybí I--------------I----------------------------------------------------I----I I nebo je zjevně upravena tak, že by I 8.1.1.2.2 I Zjevný zásah do výfukového systému, kterým je I C I I to mohlo mít nežádoucí vliv na I I bezprostředně zatěžováno životní prostředí I I I hlučnost I I nadměrným hlukem. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.1.1.2.3 I Velmi vysoké riziko odpadnutí některé části I C I I I I systému tlumení hluku. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 8.2 Emise z výfuku I I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I 8.2.1 Emise zážehových motorů I I---------I------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 8.2.1.1 I Zařízení k omezení emisí z výfuku I Vizuální kontrola I I I I I I---------I---------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 8.2.1.1 I 8.2.1.1.1 I Zařízení k omezení emisí namontované výrobcem I B I I Zařízení k omezení emisí I I chybí, je změněno nebo je zjevně poškozené. I I I namontované výrobcem chybí, je I--------------I----------------------------------------------------I----I I změněno nebo je zjevně poškozené I 8.2.1.1.2 I Netěsnost zařízení k omezení emisí, která by měla I B I I I I vliv na měření emisí. I I I---------I---------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 8.2.1.2 I Plynné emise I Měření emisí se provádí v souladu s metodikou na I I I I základě hodnot, stanovených výrobcem vozidla, není-li I I I I stanoveno jinak. I I---------I---------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 8.2.1.2 I 8.2.1.2.1 I Plynné emise zážehových motorů překračují hodnoty I B I I Emise překračují určené hodnoty I I stanovené výrobcem. I I I udané výrobcem I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.1.2.2 I Nestanoví-li výrobce vozidla hodnoty plynných I B I I I I emisí, je překročena povolená hodnota plynný I I I I I emisí: I I I I I I I I I I a) Zážehové motory s neřízeným emisním systémem I I I I I a) 4,5 % oxidu uhelnatého a 1 200 ppm I I I I I nespálených uhlovodíků u vozidel poprvé I I I I I registrovaných do 31. prosince 1985, I I I I I b) 3,5 % oxidu uhelnatého a 800 ppm nespálených I I I I I uhlovodíků u vozidel poprvé registrovaných I I I I I od 1. ledna 1986. I I I I I I I I I I Výše uvedené přípustné hodnoty se vztahují i na I I I I I vozidla vybavená neřízeným emisním systémem s I I I I I katalyzátorem. I I I I I I I I I I b) Zážehové motory s řízeným emisním systémem a I I I I I katalyzátorem I I I I I a) 0,5 % oxidu uhelnatého při volnoběžných I I I I I otáčkách u vozidel poprvé registrovaných do I I I I I 30. června 2002, I I I I I b) 0,3 % oxidu uhelnatého při volnoběžných I I I I I otáčkách u vozidel poprvé registrovaných od I I I I I 1. července 2002, I I I I I c) 0,3 % oxidu uhelnatého při zvýšených I I I I I otáčkách u vozidel poprvé registrovaných do I I I I I 30. června 2002, součinitel přebytku vzduchu I I I I I lambda přitom musí dosahovat hodnoty I I I I I 1 +- 0,03, I I I I I d) 0,2 % oxidu uhelnatého při zvýšených I I I I I otáčkách u vozidel poprvé registrovaných od I I I I I 1. července 2002, součinitel přebytku I I I I I vzduchu lambda přitom musí dosahovat hodnoty I I I I I 1 +- 0,03. I I I I I I I I I I Zážehové motory vozidel kategorie T, C I I I I I I I I I I a) Traktory s neřízenými systémy I I I I I a) 4,5 % oxidu uhelnatého a 1 200 ppm I I I I I nespálených uhlovodíků při volnoběžných I I I I I otáčkách a i při zvýšených otáčkách u I I I I I vozidel poprvé registrovaných do I I I I I 31. prosince 2015, I I I I I b) 3,5 % oxidu uhelnatého a 800 ppm I I I I I nespálených uhlovodíků při volnoběžných I I I I I otáčkách a i při zvýšených otáčkách u I I I I I vozidel poprvé registrovaných od 1. ledna I I I I I 2016 do 30. června 2020, I I I I I c) 1,5 % oxidu uhelnatého a 300 ppm I I I I I nespálených uhlovodíků při volnoběžných I I I I I otáčkách i při zvýšených otáčkách u vozidel I I I I I poprvé registrovaných od 1. července 2020, I I I I I I I I I I b) Traktory s řízenými emisními systémy a I I I I I katalyzátorem I I I I I a) 2,5 % oxidu uhelnatého při volnoběžných I I I I I otáčkách a i při zvýšených otáčkách u I I I I I vozidel poprvé registrovaných do 30. června I I I I I 2020. Součinitel přebytku vzduchu lambda I I I I I přitom musí dosahovat hodnoty 1 +- 0,03, I I I I I b) 1,5 % oxidu uhelnatého při volnoběžných I I I I I otáčkách a i při zvýšených otáčkách u I I I I I vozidel poprvé registrovaných od 1. července I I I I I 2020. Součinitel přebytku vzduchu lambda I I I I I přitom musí dosahovat hodnoty 1 +- 0,03. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.1.2.3 I Součinitel přebytku vzduchu lambda neodpovídá I B I I I I specifikaci výrobce. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.1.2.4 I Zjištění z OBD značí zjevně nesprávnou funkci / I B I I I I nekompatibilní softwarová verze / s vozidlem nelze I I I I I navázat komunikaci. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.1.2.5 I U vozidel s OBD sdělovač MI (MIL) se po zapnutí I B I I I I zapalování nerozsvítí nebo po nastartování vozidla I I I I I indikuje závadu. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.1.2.6 I Zvýšený volnoběh - otáčky nejsou udržitelné ve I B I I I I stanoveném otáčkovém pásmu. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.1.2.7 I Regulace základního volnoběhu - otáčky nejsou ve I B I I I I stanoveném otáčkovém pásmu. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.1.2.8 I Nestandardní chování motoru vozidla znemožňující I B I I I I další měření. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.1.2.9 I Emisně relevantní závady získané z řídící I B I I I I jednotky. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 8.2.2 Emise vznětových motorů I I---------I------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 8.2.2.1 I Zařízení k omezení emisí z výfuku I Vizuální kontrola. I I I I I I---------I---------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 8.2.2.1 I 8.2.2.1.1 I Zařízení k omezení emisí namontované výrobcem I B I I Zařízení k omezení emisí I I chybí, je změněno nebo je zjevně poškozené. V I I I namontované výrobcem chybí, je I I případě vozidla vybaveného filtrem pevných částic I I I změněno nebo je zjevně poškozené I I s emisní normou EURO 5 (V), EURO 6 (VI) je tato I I I I I podmínka splněna také v případě, že je naměřena I I I I I hodnota kouřivosti vyšší než 0,25 m
-1
. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.2.1.2 I Netěsnost zařízení k omezení emisí, která by měla I B I I I I vliv na měření emisí. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.2.1.3 I Systém SCR k omezení emisí namontovaný výrobcem I B I I I I chybí, je změněn nebo zjevně vyřazen z funkčnosti. I I I---------I---------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 8.2.2.2 I Opacita I Měření emisí se provádí v souladu s metodikou na I I I I základě hodnot stanovených výrobcem vozidla, není-li I I I I stanoveno jinak. I I---------I---------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 8.2.2.2.1 I 8.2.2.2.1.1 I Naměřená hodnota kouřivosti přesahuje úroveň I B I I Opacita u vozidel kategorie M a N I I korigovaného součinitele absorpce uvedenou na I I I přesahuje stanovené hodnoty I I štítku výrobce. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.2.2.1.2 I Pokud výrobce vozidla kategorie M nebo N s pohonem I B I I I I na motorovou naftu nebo s duálním pohonem I I I I I nestanovil hodnotu korigovaného součinitele I I I I I absorpce motoru, nesmí naměřená hodnota kouřivosti I I I I I překročit: I I I I I a) u vozidel poprvé registrovaných do 31. prosince I I I I I 1979: 4,0 m
-1
, I I I I I b) u motorů s atmosférickým sáním nebo u vozidel I I I I I poprvé registrovaných nebo poprvé uvedených do I I I I I provozu od 1. ledna 1980 do 30. června 2008: I I I I I 2,5 m
-1
, I I I I I c) u přeplňovaných motorů poprvé registrovaných I I I I I nebo poprvé uvedených do provozu od 1. ledna I I I I I 1980 do 30. června 2008: 3,0 m
-1
nebo u vozidel I I I I I poprvé registrovaných nebo poprvé uvedených do I I I I I provozu od 1. července 2008: 1,5 m
-1
, I I I I I d) 0,7 m
-1
u vozidel s datem první registrace od I I I I I 1. ledna 2015, I I I I I e) 0,25 m
-1
u vozidel s emisními limity EURO 6. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.2.2.1.3 I U vozidel s OBD sdělovač MI (MIL) se po zapnutí I B I I I I zapalování nerozsvítí nebo po nastartování vozidla I I I I I indikuje závadu. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.2.2.1.4 I Zjištění z OBD značí zjevně nesprávnou funkci / I B I I I I nekompatibilní softwarová verze / s vozidlem nelze I I I I I navázat komunikaci. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.2.2.1.5 I Regulace volnoběhu - otáčky nejsou ve stanoveném I B I I I I otáčkovém pásmu. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.2.2.1.6 I Referenční nebo přeběhové otáčky nejsou ve I B I I I I stanoveném otáčkovém pásmu. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.2.2.1.7 I Překročení max. přípustných otáček motoru I B I I I I (omezovače). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.2.2.1.8 I Povolený rozptyl kouřivosti byl překročen. I B I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.2.2.1.9 I Překročeny doby akcelerace. I B I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.2.2.1.10 I Nestandardní chování motoru vozidla znemožňující I B I I I I další měření. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.2.2.1.11 I Emisně relevantní závady získané z řídící I B I I I I jednotky. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 8.2.2.2.2 I 8.2.2.2.2.1 I Naměřená hodnota kouřivosti přesahuje úroveň I B I I Opacita u vozidel kategorie I I korigovaného součinitele absorpce uvedenou na I I I T nebo C I I štítku výrobce. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.2.2.2.2 I Pokud výrobce vozidla kategorie T nebo C s pohonem I B I I I I na motorovou naftu nebo s duálním pohonem I I I I I nestanovil hodnotu korigovaného součinitele I I I I I absorpce motoru, nesmí naměřená hodnota kouřivosti I I I I I překročit: I I I I I a) 4,0 m
-1
u vozidel se vznětovým motorem s datem I I I I I první registrace do 31. prosince 1979, I I I I I b) 3,0 m
-1
u vozidel s přeplňovaným vznětovým I I I I I motorem s datem první registrace od 1. ledna I I I I I 1980 do 31. prosince 2014, I I I I I c) 2,5 m
-1
u vozidel s nepřeplňovaným vznětovým I I I I I motorem s datem první registrace od 1. ledna I I I I I 1980 do 31. prosince 2014, I I I I I d) 1,5 m
-1
u vozidel se vznětovým motorem s datem I I I I I první registrace od 1. ledna 2015 do 31. I I I I I prosince 2017, I I I I I e) 0,7 m
-1
u vozidel se vznětovým motorem s datem I I I I I první registrace od 1. ledna 2018. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.2.2.2.3 I U vozidel s OBD sdělovač MI (MIL) se po zapnutí I B I I I I zapalování nerozsvítí nebo po nastartování vozidla I I I I I indikuje závadu. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.2.2.2.4 I Zjištění z OBD značí zjevně nesprávnou funkci / I B I I I I nekompatibilní softwarová verze / s vozidlem nelze I I I I I navázat komunikaci. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.2.2.2.5 I Regulace volnoběhu - otáčky nejsou ve stanoveném I B I I I I otáčkovém pásmu. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.2.2.2.6 I Referenční nebo přeběhové otáčky nejsou ve I B I I I I stanoveném otáčkovém pásmu. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.2.2.2.7 I Překročení max. přípustných otáček motoru I B I I I I (omezovače). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.2.2.2.8 I Povolený rozptyl kouřivosti byl překročen. I B I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.2.2.2.9 I Překročeny doby akcelerace. I B I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.2.2.2.10 I Nestandardní chování motoru vozidla znemožňující I B I I I I další měření. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.2.2.2.2.11 I Emisně relevantní závady získané z řídící I B I I I I jednotky. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 8.3 Elektromagnetické odrušení I I--------------------I-------------------------------I---------------------------------------------------------I I 8.3.1 I Vysokofrekvenční rušení I Vizuální kontrola. I I--------------------I----------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 8.3.1 I 8.3.1 I Vozidlo nebo některá část jeho výbavy neplní I A I I Vysokofrekvenční rušení I I požadavky na elektromagnetickou kompatibilitu. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 8.4 Ostatní položky týkající se životního prostředí I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 8.4.1 I Úniky kapalin I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 8.4.1.1 I 8.4.1.1.1 I Únik provozních nebo jiných kapalin (které nejsou I B I I Jakýkoli nadměrný únik kapalin, I I uvedeny v ostatních jednotlivých závadách), který I I I který by mohl poškodit životní I I by mohl poškodit životní prostředí nebo I I I prostředí nebo představovat I I představovat bezpečnostní riziko pro ostatní I I I bezpečnostní riziko pro ostatní I I účastníky silničního provozu. I I I účastníky silničního provozu I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 8.4.1.1.2 I Nadměrný únik provozních nebo jiných kapalin I C I I I I (které nejsou uvedeny v ostatních jednotlivých I I I I I závadách), který bezprostředně poškozuje životní I I I I I prostředí nebo bezprostředně ohrožuje ostatní I I I I I účastníky silničního provozu. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9. DALŠÍ PROHLÍDKY VOZIDEL K DOPRAVĚ OSOB KATEGORIE M2 A M3 I I--------------------------------------------------------------------------------------------------------------I I 9.1 Dveře, únikové východy autobusu I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 9.1.1 I Provozní dveře a východy autobusu I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.1.1.1 I 9.1.1.1 I Některé dveře autobusu nelze otevřít nebo bezpečně I B I I Vadná funkce některých dveří I I zavřít v plném rozsahu nebo je-li vyžadováno, I I I autobusu I I nefunguje automatické uzamčení dveří za jízdy I I I I I autobusu. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.1.1.2 I 9.1.1.2.1 I Dveře autobusu jsou zdeformované, popraskané nebo I A I I Zhoršený stav některých dveří I I zkorodované, ale tento stav nemá vliv na I I I autobusu I I bezpečnost přepravovaných osob. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.1.1.2.2 I Dveře autobusu jsou zdeformované, popraskané nebo I B I I I I nadměrně zkorodované nebo některá část dveří chybí I I I I I nebo stav dveří ohrožuje bezpečnost přepravovaných I I I I I osob. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.1.1.2.3 I Některý prvek nebo zařízení ze systému dveřních I A I I I I zámků nebo dveřních závěsů nebo otočného I I I I I mechanismu zavírání dveří autobusu je uvolněný, I I I I I poškozený nebo opotřebovaný, ale tato závada I I I I I neovlivňuje bezpečnost a provozní vlastnosti I I I I I dveří. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.1.1.2.4 I Některý prvek ze systému dveřních zámků, dveřních I B I I I I závěsů nebo otočného mechanismu zavírání dveří I I I I I autobusu je uvolněný, nadměrně opotřebovaný, I I I I I poškozený nebo chybí a tato závada ovlivňuje I I I I I bezpečnost nebo provozní vlastnosti dveří I I I I I autobusu. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.1.1.3 I 9.1.1.3.1 I Nefunkční nouzové otvírání dveří autobusu (pokud I B I I Nouzové otevírání dveří autobusu je I I lze funkci ověřit bez poškození). I I I vadné I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.1.1.3.2 I Signalizace nouzového otevření dveří autobusu, I B I I I I je-li vyžadována, chybí nebo nefunguje. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.1.1.4 I 9.1.1.4.1 I Z místa řidiče autobusu nelze otevřít nebo zavřít I B I I Dálkové ovládání dveří autobusu je I I některé dveře. I I I vadné nebo je vadná signalizace I--------------I----------------------------------------------------I----I I otevřených / zavřených dveří I 9.1.1.4.2 I Ovladač nebo zařízení pro otevírání dveří autobusu I B I I I I cestujícími, nefunguje. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.1.1.4.3 I Signalizace otevření provozních dveří autobusu, I B I I I I je-li vyžadována, chybí nebo nefunguje. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.1.1.4.4 I Některá zařízení nepřímého výhledu (zpětná I B I I I I zrcátka, kamery), umožňující řidiči autobusu I I I I I sledovat přítomnost cestujících v bezprostřední I I I I I blízkosti uvnitř nebo vně všech bočních provozních I I I I I dveří, jsou-li vyžadována, chybí nebo nejsou I I I I I funkční nebo jsou poškozená tak, že neplní svoji I I I I I funkci. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.1.1.4.5 I Zvuková výstraha proti rozjezdu autobusu při I B I I I I otevřených dveří, je-li vyžadována, nefunguje. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.1.1.5 I 9.1.1.5.1 I Označení ovladačů nebo zařízení pro otevírání I A I I Dveře nebo systém otvírání a I I dveří autobusu chybí nebo není v souladu s I I I zavírání dveří autobusu není v I I požadavky. I I I souladu s požadavky I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.1.1.5.2 I Konstrukce dveří autobusu, je-li vyžadováno, I B I I I I zjevně neodpovídá požadavkům ochrany proti sevření I I I I I nebo zachycení (měkké hrany) nebo se dveře I I I I I automaticky neotevřou při sevření. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.1.1.5.3 I Počet provozních dveří a východů v autobusu, I B I I I I jejich provedení, požadované rozměry a rozmístění I I I I I není v souladu s požadavky (např. dodatečnou I I I I I úpravou). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.1.1.5.4 I Dodatečná úprava vnitřních prostorů autobusu brání I B I I I I použití povinného východu nebo požadovanému I I I I I přístupu k takovému východu (včetně nouzovým I I I I I dveřím). I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.1.2 I Únikové východy autobusu I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.1.2.1 I 9.1.2.1 I Některé části zařízení pro otevření únikového I B I I Vadná funkce únikového východu v I I východu v autobusu (např. páčky, madla) zjevně I I I autobusu I I chybí nebo jsou poškozené natolik, že únikový I I I I I východ nelze zjevně otevřít (např. závěsný poklop I I I I I nebo závěsné / odhoditelné okno). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.1.2.2 I 9.1.2.2.1 I Označení únikového východu nebo návod na otevření I A I I Označení únikových východů autobusu I I únikového východu v autobusu je částečně I I I nebo návod na jejich použití chybí I I poškozený, ale je srozumitelný. I I I nebo je nečitelný I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.1.2.2.2 I Označení únikového východu nebo návod na otevření I B I I I I únikového východu v autobusu chybí nebo je I I I I I nečitelný. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.1.2.3 I 9.1.2.3 I V blízkosti únikového okna autobusu není k I A I I Chybí kladívko k rozbití skla I I dispozici zařízení nebo nástroj pro jeho rozbití. I I I únikového okna autobusu I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.1.2.4 I 9.1.2.4.1 I Počet, druh, rozměr, umístění nebo provedení I B I I Únikové východy autobusu nejsou v I I (materiál) únikových východů (úniková okna I I I souladu s požadavky I I odhoditelná / závěsná, únikové poklopy střešní / I I I I I podlahové) neodpovídá kategorii a třídě autobusu. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.1.2.4.2 I Neschválená úprava únikového okna autobusu (např. I B I I I I nalepení reklamní fólie), vyjma použití schválené I I I I I folie pro úniková okna, opatřené povinným štítkem I I I I I s předepsanými údaji (označení výrobce, typ I I I I I výrobku, schvalovací číslo ATEST 8 SD XXXX a text I I I I I "URČENO NA ÚNIKOVÁ OKNA"). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.1.2.4.3 I Dodatečná úprava vnitřních / vnějších prostorů I B I I I I autobusu, která brání použití některého únikového I I I I I východu nebo brání požadovanému přístupu k I I I I I takovému východu. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.1.2.4.4 I Montáž schválené fólie na úniková okna autobusu I B I I I I neodpovídá požadavkům. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.2 Systém odmrazování a odmlžování čelního skla autobusu I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 9.2 I Systém odmrazování a odmlžování čelního I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I I skla autobusu I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.2.1 I 9.2.1.1 I Ovladačem systému odmlžování čelního skla autobusu I A I I Odmlžování čelního skla autobusu I I nelze měnit výkon odmlžování (např. otáčky I I I nefunguje nebo nefunguje správně I I ventilátoru). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.2.1.2 I Systém odmlžování čelního skla autobusu nefunguje I B I I I I nebo systém odmlžování není zjevně dostatečně I I I I I účinný (netěsnost vzduchového potrubí apod.). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.2.2 I 9.2.2.1 I Nevyhovujícím stavem systému odmrazování nebo I B I I Systémem odmrazování a odmlžování I I odmlžování čelního skla autobusu (např. netěsnost I I I autobusu se dostávají do prostoru I I nebo nadměrná koroze potrubí) hrozí nebezpečí I I I pro řidiče nebo do prostoru pro I I pronikání emisí jedovatých či výfukových plynů do I I I cestující emise jedovatých či I I prostoru pro řidiče nebo pro cestující. I I I výfukových plynů I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.2.2.2 I Systémem odmlžování nebo odmrazování čelního skla I C I I I I autobusu se dostávají do prostoru pro cestující I I I I I emise výfukových nebo jiných jedovatých plynů. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.2.3 I 9.2.3 I Systém odmrazování čelního skla autobusu nefunguje I B I I Odmrazování čelního skla autobusu I I nebo systém odmrazování není zjevně dostatečně I I I nefunguje nebo nefunguje správně I I účinný (netěsnost vzduchového potrubí apod.). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.3 Systém větrání a vytápění autobusu I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 9.3 I Systém větrání a vytápění autobusu I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.3.1 I 9.3.1.1 I Systém větrání nebo klimatizace v autobusu, je-li I A I I Vadná funkce systému větrání a I I namontována, není funkční nebo nelze plynule I I I vytápění v autobusu I I regulovat intenzitu větrání / chlazení (např. nad I I I I I sedadlem). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.3.1.2 I V autobusu zjevně nefunguje systém vytápění nebo I B I I I I je vytápění zjevně nedostatečné nebo nelze teplotu I I I I I vytápění plynule regulovat. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.3.1.3 I Některá část zařízení vytápění prostoru pro I B I I I I cestující chybí (např. kryt) nebo je nevhodně I I I I I vedená nebo je poškozená natolik, že může způsobit I I I I I cestujícím v autobusu popáleniny. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.3.2 I 9.3.2.1 I Nevyhovujícím stavem systému větrání nebo vytápění I B I I Systémem větrání a vytápění v I I autobusu (např. netěsnost nebo nadměrná koroze I I I autobusu se dostávají do prostoru I I vzduchového potrubí / výměníku) hrozí nebezpečí I I I pro řidiče nebo pro cestující emise I I pronikání emisí jedovatých či výfukových plynů do I I I jedovatých či výfukových plynů I I prostoru pro řidiče nebo pro cestující. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.3.2.2 I Systémem větrání nebo vytápění autobusu se I C I I I I dostávají do prostoru pro řidiče nebo pro I I I I I cestující emise jedovatých či výfukových plynů. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.4 Sedadla v autobusu I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 9.4.1 I Sedadla pro cestující v autobusu (včetně I Vizuální kontrola. I I I sedadel doprovodu) I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.4.1.1 I 9.4.1.1.2 I Konstrukce sedadla pro cestující v autobusu je I B I I Některé sedadlo pro cestující v I I poškozená nebo nadměrně opotřebená (sedák / I I I autobusu je poškozené nebo není I I opěradlo), prasklá, deformovaná nebo neúplná nebo I I I bezpečné I I poškození sedadla může způsobit zranění I I I I I přepravované osoby. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.4.1.2 I 9.4.1.2 I Některý spojovací prvek ukotvení sedadla pro I B I I Některé sedadlo pro cestující v I I cestující v autobusu je uvolněný, prasklý nebo I I I autobusu je uvolněné nebo ukotvení I I chybí nebo způsob ukotvení sedadla neodpovídá I I I sedadla není spolehlivé I I požadavkům (např. mimo kotevní úchyty) nebo I I I I I kotevní úchyt (včetně okolí) je nadměrně I I I I I zkorodovaný a tato závada ovlivňuje spolehlivost I I I I I ukotvení sedadla. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.4.1.3 I 9.4.1.3.1 I Větší vůle než montážní v systému posouvání / I A I I Systém seřízení nebo posouvání I I seřízení sedadla pro cestující v autobusu (např. I I I sedadla pro cestující v autobusu je I I boční, úhlové), ovlivňující mechanické vlastnosti I I I vadný nebo nelze sedadlo aretovat I I sedadla (vůle / tuhost). I I I spolehlivě v požadované poloze I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.4.1.3.2 I Systém seřízení nebo posouvání sedadla pro I B I I I I cestující v autobusu je vadný nebo nelze sedadlo I I I I I aretovat spolehlivě v požadované poloze nebo se I I I I I sedadlo po sklopení samočinně nezablokuje v I I I I I obvyklé poloze. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.4.1.4 I 9.4.1.4.1 I Počet sedadel pro cestující v autobusu, I B I I Sedadla pro cestující v autobusu I I nestanoví-li výrobce jinak, neodpovídá počtu I I I nejsou v souladu s požadavky I I (chybí / překračuje počet sedadel / kotevních I I I I I úchytů) uvedeném v dokumentaci vozidla nebo typ I I I I I sedadla (provedení) neodpovídá požadavkům I I I I I homologace nebo neodpovídá požadavkům typu I I I I I vozidla. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.4.1.4.2 I Předepsaný minimální volný prostor pro sedícího I B I I I I cestujícího v autobusu nebo volný prostor nad I I I I I místem sedění je zjevně snížen (např. dodatečnou I I I I I úpravou). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.4.1.4.3 I Sedadla pro cestující blokují nouzový východ I B I I I I autobusu. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.4.2 I Prostor pro řidiče autobusu (další I Vizuální kontrola. I I I požadavky) I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.4.2.1 I 9.4.2.1.2 I Sluneční clona v autobusu nelze spolehlivě I B I I Sluneční clona nebo antireflexní I I aretovat v nastavené poloze nebo sluneční clona / I I I ochrana proti oslnění řidiče I I antireflexní ochrana proti oslnění řidiče chybí I I I autobusu je vadná nebo neodpovídá I I nebo je v tak zhoršeném stavu, že neplní svoji I I I požadavkům I I funkci nebo neodpovídá požadavkům (např. rozměr). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.4.2.2 I 9.4.2.2.1 I Prostor řidiče autobusu, je-li opatřen zábranou I B I I Ochrana řidiče autobusu je I I (dvířky), nelze spolehlivě zajistit v zavřené I I I nespolehlivá nebo neodpovídá I I poloze. I I I požadavkům I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.4.2.2.2 I Prostor řidiče autobusu, je-li vyžadováno, není I B I I I I dostatečně chráněn před cestujícími nebo předměty I I I I I (např. zavazadly) a hrozí nebezpečí zranění řidiče I I I I I nebo prostor řidiče neodpovídá požadavkům. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.5 Vnitřní osvětlení a navigační zařízení autobusu I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 9.5 I Vnitřní osvětlení a navigační zařízení I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I I autobusu I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.5.1 I 9.5.1.1 I Některá svítilna vnitřního osvětlení stanovených I A I I Vnitřní osvětlení a navigační I I prostorů autobusu nesvítí, ale tato závada I I I zařízení autobusu je vadné nebo I I neohrožuje bezpečnost přepravy cestujících. I I I neodpovídá požadavkům I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.5.1.2 I Některé svítilny vnitřního osvětlení stanovených I B I I I I prostorů autobusu nesvítí nebo jsou poškozeny / a I I I I I natolik (ostré hrany), že tato závada ohrožuje I I I I I bezpečnost přepravy cestujících. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.5.1.3 I Některý stanovený prostor autobusu, je-li I B I I I I osvětlení vyžadováno (např. schody, východy, I I I I I prostor pro cestující, toalety, vnitřní označení a I I I I I vnitřní ovladače východů, překážky v prostoru I I I I I autobusu) není osvětlen předepsaným umělým I I I I I vnitřním osvětlením, nebo způsob osvětlení I I I I I neodpovídá požadavkům. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.6 Uličky, plochy pro stojící cestující, přihrádky pro zavazadla v autobusu I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 9.6 I Uličky, plochy pro stojící cestující, I Vizuální kontrola. I I I přihrádky pro zavazadla v autobusu I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.6.1 I 9.6.1.1 I Povrch podlahy autobusu nezajišťuje bezpečný pohyb I B I I Podlaha v autobusu je vadná nebo I I cestujících a může zapříčinit jejich zranění I I I nespolehlivá I I (např. povrch nadměrně opotřebený, potrhaný, I I I I I vyboulený). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.6.1.2 I Některý poklop v podlaze autobusu není dostatečně I B I I I I upevněn nebo zajištěn proti otevření nebo některá I I I I I jeho část nadměrně vyčnívá nad úroveň podlahy a I I I I I může zapříčinit zranění cestujících. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.6.1.3 I Podlaha autobusu je v natolik zhoršeném stavu I C I I I I (např. nadměrná koroze, praskliny nebo I I I I I nespolehlivě uchycené poklopy nebo poklop chybí), I I I I I že je bezprostředně ohrožena bezpečnost I I I I I přepravovaných osob. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.6.2 I 9.6.2.1 I Některá madla (zábradlí) nebo držadla (poutka) v I A I I V autobusu vadné zábradlí nebo I I autobusu jsou uvolněná, ale tato závada neohrožuje I I I madla I I zdraví a bezpečnost přepravovaných osob. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.6.2.2 I Madla (zábradlí) a držadla (poutka) v autobusu I B I I I I jsou na svém povrchu natolik poškozena, že mohou I I I I I způsobit zranění přepravovaných osob nebo jsou I I I I I prasklá nebo nespolehlivě uchycená, že neplní I I I I I svoji funkci nebo ohrožují bezpečnost I I I I I přepravovaných osob. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.6.3 I 9.6.3.1 I Přihrádka pro zavazadla v autobusu je uvolněná, I A I I Přihrádky pro zavazadla v autobusu I I ale tato závada neovlivňuje její funkci (bezpečnou I I I jsou uvolněné nebo poškozené tak, I I přepravu zavazadel). I I I že může dojít k vypadnutí zavazadel I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.6.3.2 I Přihrádka pro zavazadla v autobusu je uvolněná I B I I I I nebo poškozená natolik, že je ohrožena její funkce I I I I I (nebezpečí vypadnutí zavazadel na cestující během I I I I I jízdy). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.6.3.3 I Prostor pro zavazadla v autobusu nelze bezpečně I B I I I I uzavřít, nebezpečí vypadnutí zavazadel. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.6.4 I 9.6.4.1 I Rozměry (minimální šířka, maximální sklon) nebo I B I I Uličky nebo plochy pro stojící I I povrchová úprava podlahy uličky autobusu není v I I I cestující nebo přihrádky pro I I souladu s požadavky (např. po dodatečné úpravě). I I I zavazadla v autobusu nejsou v I--------------I----------------------------------------------------I----I I souladu s požadavky I 9.6.4.2 I Provedení, povrchová úprava nebo způsob montáže I B I I I I madel (zábradlí) nebo držadel v autobusu není v I I I I I souladu s požadavky (např. po dodatečné úpravě) I I I I I nebo některá předepsaná madla (zábradlí) nebo I I I I I držadla (poutka) chybí. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.6.4.3 I Provedení prostoru pro zavazadla v autobusu není v I B I I I I souladu s požadavky (např. po dodatečné úpravě) a I I I I I hrozí nebezpečí vypadnutí zavazadel. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.7 Schody v autobusu I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 9.7 I Schody v autobusu I Vizuální kontrola a zkouška činnosti I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.7.1 I 9.7.1.1 I Nášlapná plocha schodů autobusu nezajišťuje I B I I Schody v autobusu jsou vadné nebo I I bezpečný pohyb cestujících a může zapříčinit I I I nejsou bezpečné I I jejich zranění (např. povrch nadměrně opotřebený, I I I I I potrhaný, vyboulený). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.7.1.2 I Nášlapná plocha schodů autobusu je v natolik I C I I I I zhoršeném stavu, že je bezprostředně ohrožena I I I I I bezpečnost osob. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.7.2 I 9.7.2 I Zasouvatelné schody autobusu nelze vysunout / I B I I Zasouvatelné schody v autobusu I I zasunout nebo signalizace funkce u řidiče, je-li I I I nefungují správně I I vyžadována, není funkční nebo chybí. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.7.3 I 9.7.3.1 I Rozměry, tvar, sklon nebo povrch schodů autobusu I B I I Schody v autobusu nejsou v souladu I I nejsou v souladu s požadavky. I I I s požadavky I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.7.3.2 I Pohyb zasouvatelných schodů autobusu nebo porušení I B I I I I předepsaných požadavků pro zasouvatelné schody I I I I I může způsobit zranění osob. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.8 Systém vnitřní komunikace s cestujícími autobusu I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 9.8 I Systém vnitřní komunikace s cestujícími I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I I autobusu I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.8.1 I 9.8.1.1 I Některý prostředek (tlačítko) pro komunikaci mezi I A I I Systém vnitřní komunikace s I I řidičem autobusu a prostorem pro cestující nebo I I I cestujícími autobusu je vadný nebo I I odpočinkovým prostorem pro druhého řidiče, je-li I I I neodpovídá požadavkům I I vyžadován, nefunguje nebo chybí. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.8.1.2 I Systém vnitřní komunikace s cestujícími autobusu, I B I I I I je-li vyžadován, chybí nebo není funkční nebo I I I I I neodpovídá požadavkům. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.9 Nápisy a upozornění (piktogramy) v autobusu I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 9.9 I Nápisy a upozornění (piktogramy) v I Vizuální kontrola. I I I autobusu I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.9.1 I 9.9.1.1 I Vnitřní označení autobusu předepsanými nápisy nebo I A I I Nápisy nebo piktogramy v autobusu I I piktogramy je poškozené, ale čitelné. I I I jsou poškozené nebo chybné nebo I--------------I----------------------------------------------------I----I I nečitelné nebo chybí I 9.9.1.2 I Vnitřní označení autobusu předepsanými nápisy nebo I B I I I I piktogramy chybí nebo je poškozené tak, že nápisy I I I I I nebo piktogramy jsou nečitelné. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.9.2 I 9.9.2 I Předepsaná minimální velikost číslic nebo písmen I A I I Nápisy a upozornění (piktogramy) v I I nebo provedení piktogramů pro vnitřní označení I I I autobusu nejsou v souladu s I I autobusů není v souladu s požadavky. I I I požadavky I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.10 Požadavky týkající se dopravy dětí v autobusu I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 9.10.1 I Požadavky na dveře autobusu, určeného pro I Vizuální kontrola. I I I přepravu dětí I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.10.1.1 I 9.10.1.1 I U speciálně konstruovaných autobusů na přepravu I B I I Ochrana dveří v autobusu určeném I I dětí (školáků), konstrukce nebo systém ovládání I I I pro přepravu dětí není v souladu s I I provozních dveří neodpovídá požadavkům. I I I požadavky I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.10.2 I Signalizační a speciální vybavení v I Vizuální kontrola. I I I autobusu určeném pro přepravu dětí I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.10.2.1 I 9.10.2.1 I U speciálně konstruovaných autobusů na přepravu I A I I Signalizační nebo speciální I I dětí (školáků), signalizační nebo speciální I I I vybavení v autobusu pro přepravu I I vybavení chybí nebo není v souladu s požadavky. I I I dětí chybí nebo není v souladu s I I I I I požadavky I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.11 Požadavky týkající se dopravy cestujících se sníženou pohyblivostí v autobusu I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 9.11.1 I Rampy, zdviže a dveře vztahující se k I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I I dopravě cestujících se sníženou I I I I pohyblivostí v autobusu I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.11.1.1 I 9.11.1.1.1 I Dveře autobusu pro přístup invalidních vozíků, I B I I Některá rampa, zdviž nebo dveře I I jsou-li vyžadovány, neumožňují snadný přístup nebo I I I autobusu určené pro nastupování a I I nejsou vybaveny rampou nebo zdviží. I I I vystupování cestujících se sníženou I--------------I----------------------------------------------------I----I I pohyblivostí, nejsou funkční I 9.11.1.1.2 I Zdviž nebo rampa autobusu není funkční nebo I B I I I I nefunguje v celém rozsahu nebo ji nelze spolehlivě I I I I I zajistit v přepravní poloze. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.11.1.1.3 I Při použití zdviže autobusu se neuvede samočinně v I B I I I I činnost zařízení bránící nechtěnému pohybu I I I I I invalidního vozíku. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.11.1.2 I 9.11.1.2.1 I Předepsané označení zdviže / rampy autobusu nebo I B I I Některá rampa, zdviž nebo dveře I I směru pohybu invalidního vozíku, je-li vyžadováno, I I I autobusu určené pro nastupování a I I chybí nebo je nadměrně poškozené. I I I vystupování cestujících se sníženou I--------------I----------------------------------------------------I----I I pohyblivostí, je ve zhoršeném stavu I 9.11.1.2.2 I Dveře, podlaha nebo zařízení zdviže / rampy I B I I nebo může způsobit zranění I I autobusu je opotřebované, nadměrně zkorodované, I I I cestujících I I popraskané nebo poškozené tak, že může způsobit I I I I I zranění nebo překáží v pohybu cestujícím. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.11.1.3 I 9.11.1.3.1 I Ovládání zdviže / rampy autobusu, které jsou I B I I Ovládání rampy nebo zdviže, určené I I poháněné servomotorem, není funkční. I I I pro nastupování a vystupování I--------------I----------------------------------------------------I----I I cestujících se sníženou I 9.11.1.3.2 I Zařízení pro ručně ovládanou zdviž invalidního I B I I pohyblivostí, nefunguje nebo I I vozíku v autobusu nefunguje nebo zjevně nefunguje I I I nefunguje správně I I správně. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.11.1.4 I 9.11.1.4.1 I Kontrolka, upozorňující řidiče autobusu na I B I I Kontrolka nebo zvuková signalizace I I vysunutou nebo spuštěnou polohu zařízení pro I I I upozorňující řidiče autobusu na I I nastupování (zdviž, rampa), nefunguje nebo chybí. I I I používání rampy nebo zdviže I--------------I----------------------------------------------------I----I I cestujícími se sníženou I 9.11.1.4.2 I Optická a zvuková signalizace vysunutí a zasunutí I B I I pohyblivostí, nefunguje nebo chybí I I rampy v prostoru dveří autobusu, je-li vyžadována, I I I I I nefunguje nebo chybí. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.11.1.5 I 9.11.1.5.1 I Dveře autobusu pro přístup invalidních vozíků, I B I I Rampa, zdviž nebo dveře autobusu I I jsou-li vyžadovány, nejsou v souladu s požadavky. I I I určené pro nastupování a I--------------I----------------------------------------------------I----I I vystupování cestujících se sníženou I 9.11.1.5.2 I Zdviž / rampa pro přístup invalidních vozíků do I B I I pohyblivostí, neodpovídají I I autobusu nebo způsob jejich ovládání není v I I I požadavkům I I souladu s požadavky. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.11.2 I Upevnění vozíků pro invalidy v autobusu I Vizuální kontrola a zkouška činnosti. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.11.2.1 I 9.11.2.1 I U zádržného systému pro uchycení invalidního I B I I Zádržný systém pro uchycení I I vozíku v autobusu, vybaveného samonavíjecím pásem, I I I invalidního vozíku v autobusu není I I samonavíjecí zařízení nenavíjí nebo nenavíjí I I I funkční I I správně nebo blokovací zařízení neblokuje. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.11.2.2 I 9.11.2.2.2 I Popruh zádržného systému pro uchycení invalidního I B I I Zádržný systém pro uchycení I I vozíku v autobusu poškozen tak, že je narušena I I I invalidního vozíku v autobusu je I I jeho pevnost (naříznutý, prodřený, roztřepený I I I poškozený nebo není spolehlivý I I apod.). I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.11.2.2.3 I Některá tuhá část zádržného systému pro uchycení I B I I I I invalidního vozíku v autobusu má na svém povrchu I I I I I ostré hrany, které mohou třením způsobit I I I I I opotřebení nebo porušení popruhu nebo způsobit I I I I I zranění osob nebo některá tuhá část soupravy pásu I I I I I vykazuje známky poškození nebo koroze, která I I I I I ohrožuje správnou funkci zařízení. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.11.2.2.4 I Některá část připevňovacího kování zádržného I B I I I I systému pro uchycení invalidního vozíku v autobusu I I I I I je uvolněná nebo poškozená tak, že ukotvení I I I I I zádržného systému uchycení invalidního vozíku není I I I I I spolehlivé. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.11.2.2.6 I Konstrukce opěradla / opory pro přepravu I B I I I I invalidního vozíku orientovaného směrem vzad je I I I I I poškozená natolik, že opěradlo / opora neplní I I I I I svoji funkci nebo může způsobit zranění ostatních I I I I I přepravovaných osob (ostré hrany). I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.11.2.3 I 9.11.2.3 I Spony zádržného systému pro uchycení invalidního I B I I Spony zádržného systému pro I I vozíku v autobusu nelze spolehlivě zapnout nebo I I I uchycení invalidního vozíku v I I rozepnout. I I I autobusu nelze spolehlivě zapnout I I I I I nebo rozepnout I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.11.2.4 I 9.11.2.4.1 I Prostor určený pro přepravu invalidního vozíku v I B I I Prostor, určený pro přepravu I I autobusu neodpovídá požadavkům nebo není vybaven I I I invalidního vozíku v autobusu, není I I předepsaným typem zádržného systému. I I I v souladu s požadavky I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.11.2.4.2 I Autobus, který je určen pro přepravu invalidního I A I I I I vozíku, není opatřen předepsaným označením. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.11.3 I Signalizační a speciální vybavení I Vizuální kontrola. I I I autobusu, vztahující se k dopravě I I I I cestujících se sníženou pohyblivostí I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.11.3.1 I 9.11.3.1 I Dorozumívací zařízení pro osoby se sníženou I B I I Dorozumívací zařízení nebo I I pohyblivostí, je-li vyžadováno, nefunguje, nebo I I I speciální vybavení určené pro I I chybí nebo její provedení nebo umístění v autobusu I I I cestující se sníženou pohyblivostí, I I není v souladu s požadavky. I I I chybí nebo není v souladu s I I I I I požadavky I I I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.12 Jiné speciální vybavení autobusu I I--------I-------------------------------------------I---------------------------------------------------------I I 9.12.1 I Zařízení pro přípravu jídla v autobusu I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.12.1.1 I 9.12.1.1 I Montáž zařízení pro výrobu horkých nápojů nebo I B I I Zařízení pro přípravu jídla v I I kuchyňské zařízení v autobusu nesplňuje požadavky I I I autobusu není v souladu s požadavky I I bezpečnosti. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.12.1.2 I 9.12.1.2 I Zařízení pro přípravu jídla v autobusu je zjevně I B I I Zařízení pro přípravu jídla v I I poškozené do takové míry, že by bylo jeho I I I autobusu je poškozené do takové I I používání nebezpečné. I I I míry, že by bylo jeho používání I I I I I nebezpečné I I I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.12.2 I Sanitární zařízení v autobusu I Vizuální kontrola. I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.12.2 I 9.12.2.1 I Sanitární zařízení v autobusu není v souladu s I A I I Sanitární zařízení v autobusu je I I požadavky. I I I poškozené a může způsobit zranění I--------------I----------------------------------------------------I----I I nebo není v souladu s požadavky I 9.12.2.2 I Sanitární zařízení v autobusu je poškozené a může I B I I I I způsobit zranění. I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.12.3 I Jiné zařízení namontované v autobusu I Vizuální kontrola. I I I (např. audiovizuální systémy) I I I--------I----------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I I 9.12.3 Dodatečně namontované I 9.12.3.1 I Audiovizuální systémy pro cestující, nejsou I B I I zařízení v autobusu není v souladu I I umístěny mimo zorné pole řidiče, nebo jejich I I I s požadavky nebo porušuje požadavky I I provedení nebo umístění porušuje požadavky na I I I na bezpečnost I I bezpečnost (ostré hrany) nebo minimální výšku nad I I I I I sedadlem. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.12.3.2 I Dodatečná montáž zařízení (výbavy) v autobusu není I A I I I I v souladu s požadavky, ale není ohrožena I I I I I bezpečnost jízdy ani bezpečnost cestujících. I I I I--------------I----------------------------------------------------I----I I I 9.12.3.3 I Dodatečně namontované zařízení (výbava) v autobusu I B I I I I porušuje požadavky na bezpečnost. I I I-------------------------------------I--------------I----------------------------------------------------I----I
Poznámky:
- "Homologované zařízení" - zde znamená systém, konstrukční část nebo samostatný technický celek homologovaný podle příslušného předpisu EHK nebo schválený podle příslušné směrnice nebo nařízení EHS/ES/EU.
- "Požadavky" - zde znamená požadavky na schválení vozidla k datu první registrace nebo prvního uvedení do provozu a také povinnosti dodatečného vybavení podle příslušných právních předpisů. Věta první také platí pro systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky vozidla.
- "Vizuální kontrola" - zde znamená zejména prohlédnutí kontrolovaných položek a v případě potřeby také fyzické prověření jejich ovládání, posouzení hluku nebo užití jiného vhodného prostředku kontroly bez použití technických zařízení.
- " Nebezpečná úprava" - zde znamená úprava, které má nepříznivý vliv na bezpečnost vozidla v provozu na pozemních komunikacích anebo negativní vliv na životní prostředí.
- "Identifikace vozidla" - zde znamená činnost, při níž stanice technické kontroly přezkoumává soulad identifikačních údajů s předloženou dokumentací k vozidlu, kterou je zejména osvědčení o registraci vozidla, technický průkaz, výpis technických údajů k vozidlu vydaný akreditovaným zástupcem nebo pověřenou zkušebnou, COC list nebo jiný na roveň postavený dokument. Soulad provedení identifikátorů na vozidle se porovnává se schválenou databází.
- "Identifikační údaj" - zde znamená zejména identifikační číslo vozidla (VIN) a povinný štítek výrobce. Pro identifikaci vozidla je možné použít i další údaje přidělené vozidlu zpravidla výrobcem vozidla nebo registračním místem: číslo motoru, je-li jím vozidlo vybaveno a je-li uvedeno v dokladech k vozidlu, registrační značku a provedení vozidla nebo jiné podobné údaje, podle nichž lze určit jedinečnost vozidla.
- "DOT" je označení úřadu upravující předpisy v dopravě v USA (Department of Transport U.S.), kterým jsou označovány systémy, konstrukční části nebo samostatné technické celky, které odpovídají požadavkům tohoto úřadu.
- U vozidel se zážehovými a vznětovými motory s neřízeným emisním systémem nebo s neřízeným emisním systémem s katalyzátorem, které má zapsanou v technickém průkaze historickou původnost, se při měření emisí provádí vizuální kontrola skupin a dílů ovlivňujících tvorbu emisí škodlivin výlukových plynů zaměřená na úplnost a těsnost palivové, zapalovací, sací a výfukové soustavy a těsnost motoru; kontrola ostatních zařízení určených ke snižování emisí škodlivin (odvětrání motoru, recirkulace výfukových plynů apod.) se provádí v rozsahu stanoveném výrobcem vozidla.
- U vozidla poháněného motorem mazaným směsí paliva s mazivem (dvoutaktní motory) se při měření emisí provádí vizuální kontrola skupin a dílů ovlivňujících tvorbu emisí škodlivin výfukových plynů zaměřená na úplnost a těsnost palivové, zapalovací, sací a výfukové soustavy a těsnost motoru; kontrola ostatních zařízení určených ke snižování emisí škodlivin (odvětrání motoru, recirkulace výfukových plynů apod.) se provádí v rozsahu stanoveném výrobcem vozidla, a kontrola funkce řídicího systému motoru, čtení paměti závad pomocí diagnostického zařízení v rozsahu a způsobem předepsaným výrobcem vozidla.
              PŘEDEPSANÉ BRZDNÉ ÚČINKY
 
I----------------------------------------------------------------------------I
I    Brzdný účinek vozidel kategorie M, N a O (provozního brzdění)    I
I---------------I-----------------I---------------------I--------------------I
I   Datum   I  Kategorie  I Minimálních hodnota I Max. ovládací síla I
I  schválení  I   vozidla   I poměrného brzdného I  na pedál (N)  I
I  typu od:  I         I  účinku Z (%)   I          I
I---------------I-----------------I---------------------I--------------------I
I 1. 1. 1972  I    M1    I     59     I    490     I
I        I-----------------I---------------------I--------------------I
I        I   M2, M3   I     51     I    685     I
I        I-----------------I---------------------I--------------------I
I        I   N, O    I     45     I    685     I
I---------------I-----------------I---------------------I--------------------I
I 1. 7. 1995  I    M1    I     59     I    490     I
I        I-----------------I---------------------I--------------------I
I        I    N1    I     51     I    685     I
I        I-----------------I---------------------I--------------------I
I        I M2, M3, N2 a N3 I     51     I    685     I
I        I-----------------I---------------------I--------------------I
I        I   O 
1)
I 45/51
2)
I
3)
I I---------------I-----------------I---------------------I--------------------I
1)
Vozidlo kategorie O1 je-li vybaveno brzdovým systémem.
2)
První hodnota platí pro návěsy, druhá pro přívěsy.
3)
U poloprůběžného nebo průběžného systému s pneumatickým ovládáním nesmí při zkoušce tlak v plnicí větvi spojovacího potrubí přesáhnout 700 kPa a v ovládací větvi spojení: a) v pneumatické ovládací větvi nesmí tlak přesáhnout 650 kPa, b) v elektrické ovládací větvi nesmí přesáhnout digitální požadovanou hodnotu odpovídající 650 kPa. U vozidel kategorie O2 s nájezdovým nebo elektrickým brzdovým systémem se použijí odpovídající vstupní hodnoty dané zkušební metodikou. I----------------------------------------------------------------------------I I Brzdný účinek traktorů (provozního brzdění) I I "a" = střední plné zpomalení stanovené I I "d
m
"
7)
= a I I------------------------------I----------------------I----------------------I I Konstrukční rychlost I Střední plné I Max. ovládací síla I I traktoru I zpomalení I na pedál I I------------------------------I----------------------I----------------------I I do 30 km/h a schválení typu I a = 2,4 m/s
2
I 600 N I I před 1. 3. 1998
4)
I I I I------------------------------I----------------------I----------------------I I do 40 km/h a schválení typu I a = 4,5 m/s
2
I 600 N I I po 1. 3. 1998
5)
I I I I------------------------------I----------------------I----------------------I I nad 40 km/h
6)
I a = 5,0 m/s
2
I 600 N I I------------------------------I----------------------I----------------------I I do 30 km/h
7)
I a = 3,55 m/s
2
I 600 N I I I I 400 N (ruční) I I------------------------------I----------------------I----------------------I I nad 30 km/h
7)
I a = 5,0 m/s
2
I 600 N I I I I 400 N (ruční) I I------------------------------I----------------------I----------------------I
4)
Směrnice rady 76/432/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se brzdových zařízení kolových zemědělských a lesnických traktorů, příloha č. II odst. 2.1.1.1.
5)
Směrnice komise 96/63/ES, kterou se mění směrnice Rady76/432/EHS, týkající se brzdových zařízení kolových traktorů stanovila vzorec Smax <= 0,15 V + (V
2
/116), kdy z hodnoty 116 vychází střední plné zpomalení 4,5 m/s2.
6)
Traktory s maximální konstrukční rychlostí nad 40 km/h se posuzují z hlediska brzdového systému podle předpisu EHK č. 13 jako vozidlo odpovídající kategorie N, nevztahuje se na vozidla, která byla schválena před platností nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68 ze dne 15. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na brzdění vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel, v platném znění.
7)
Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/68 ze dne 15. října 2014, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 167/2013, pokud jde o požadavky na brzdění vozidel pro účely schvalování zemědělských a lesnických vozidel, v platném znění.
 
Příl.2
Doklady předkládané k provedení technické prohlídky
(1) Pravidelná technická prohlídka
- osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
- technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
- výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
- je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
(2) Technická prohlídka silničních vozidel určených k přepravě nebezpečných věcí zahrnuje kontrolu plnění požadavků stanovených mezinárodní smlouvou9)
- osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
- technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
- výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
- protokol o pravidelné technické prohlídce, pokud již byla provedena (nevztahuje se na vozidla nová, prvně uváděná do provozu),
- doklad o provedených prvních nebo periodických zkouškách pevné nebo výměnné nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací. Zpravidla sestává ze dvou částí, a to zprávy o provedené zkoušce (např. inspekční zprávy) a návazného osvědčení (inspekčního certifikátu) o shodě s platnými požadavky dohody ADR. Jedná-li se o cisternu, musí být v certifikátu vydaném po 31. prosinci 2002 uveden vždy kód cisterny a případně zvláštní ustanovení, která tato cisterna splňuje,
- doklad o zkoušce těsnosti nástavby podle dohody ADR vydaný k tomu pověřenou organizací (pokud ho podle předchozího certifikátu nástavba již má mít),
- osvědčení ADR, pokud již bylo dříve vozidlu vydáno.
(3) Technická prohlídka za účelem schválení technické způsobilosti silničního vozidla
a) v případě jednotlivě dovezeného vozidla
- je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- doklad o registraci vozidla v cizím státě nebo jiný, jemu odpovídající doklad,
b) v případě jednotlivě vyrobeného vozidla:
- je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
- výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
- doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud jsou stanoveny,
c) v případě přestavby vozidla:
- osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
- je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
- výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
- doklady stanovené schvalovacím orgánem pro provedení technické prohlídky stanovené v podmínkách rozhodnutí, pokud tyto jsou stanoveny.
(4) Technická prohlídka prováděná za účelem zápisu silničního vozidla do registru vozidel
- doklad o technické způsobilosti vozidla,
- prohlášení o shodě nebyl-li vydán technický průkaz,
- osvědčení o registraci vozidla vydaný jiným členským státem a, byl-li vydán, i technický průkaz tohoto vozidla,
- technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
- výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.
(5) Technická prohlídka na žádost
- pouze ty doklady, které mají vztah k požadovanému rozsahu (plný, částečný, částečný v rozsahu evidenční kontroly) technické prohlídky.
(6) Opakovaná technická prohlídka
- osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu, nebo potvrzení o jeho zadržení,
- technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
- výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
- je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
- protokol o předchozí kontrole technického stavu silničního vozidla podle zvláštního právního předpisu nebo jiné obdobné kontrole v jiném členském státě, při které byla na vozidle zjištěna vážná nebo nebezpečná závada, pokud byla tato prohlídka provedena.
(7) Evidenční kontrola
- osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
- technické osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován,
- výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.
(8) Technická prohlídka prováděná v rámci technické silniční kontroly podle zákona o silničním provozu
- osvědčení o registraci vozidla nebo osvědčení o technickém průkazu,
- výpis z technického osvědčení samostatného technického celku, je-li namontován.
(9) Technická prohlídka historického vozidla
- žádost o provedení testování historického vozidla, kde je potvrzena historická původnost, a u registrovaného vozidla v registru historických vozidel dále
- průkaz historického vozidla, včetně jeho příloh, které tvoří nedílnou součást průkazu historického vozidla, je-li vydán,
- osvědčení o registraci vozidla,
- je-li vyžadováno měření emisí, protokol o měření emisí, pokud bylo měření emisí provedeno podle § 47 odst. 5 zákona č. 56/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 
Příl.3
Vzor a umístění kontrolní nálepky na zadní tabulku registračních značky vozidel
Kontrolní nálepka technické způsobilosti vozidla je
a) červené barvy,
b) opatřena transparentním lakem, který obsahuje částice odrážející UV světlo, a
c) ve své střední části stříbrným hologramem, na kterém je vyznačena schvalovací značka (ATEST 8 SD 1000).Umístění kontrolní nálepky na tabulce registrační značky
Kontrolní nálepka se vylepuje na zadní tabulku registrační značky do kruhového prolisu, určeného pro kontrolní nálepku. Je-li tabulka opatřena dvěma kruhovými prolisy, kontrolní nálepka se vylepuje do horního prolisu.


Na tabulky registračních značek, které nejsou opatřeny kruhovými prolisy (starší provedení), se kontrolní nálepky vylepují následovně:
a) Obdélníková jednořadá tabulka registrační značky
Kontrolní nálepka se vylepuje do horní části první mezery mezi alfanumerickými znaky.b) Obdélníková dvouřádková tabulka registrační značky
Kontrolní nálepka se vylepuje do levé horní části tabulky registrační značky.c) Obdélníková dvouřádková tabulka registrační značky se zkosenými rohy (všech rozměrů)
Kontrolní nálepka se vylepuje do levé horní části tabulky registrační značky. 
Příl.4
Vzor protokolů o technické prohlídce 
Příl.5
Vzor záznamníku závad
      

 
Příl.6
Výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek, kapacity kontrolních linek stanic technické kontroly a počtu skutečně provedených technických prohlídek
Potřebné podklady pro výpočet se stanoví z centrálního registru vozidel a informačního systému technických prohlídek a to vždy k 1.1. a 1.7. každého roku z dat za období předchozích 12 měsíců. Pro výpočet se dále použije aktuální provozní doba a aktuální počet techniků na jednotlivých provozovnách v době, kdy je výpočet prováděn.
1. Výpočet kapacitní potřeby technických prohlídek
Ke stanovení kapacitní potřeby technických prohlídek na území okresu10) z hlediska zajištění potřebného počtu technických prohlídek se vychází z počtu vozidel evidovaných v tomto území. Jednotlivé druhy a kategorie vozidel se výpočtem převádějí na základní druh vozidla, kterým je osobní automobil (OA) nebo užitkový automobil (UA). Konkrétně počet vozidel kategorií M
1
, N
1
, O
1
, O
2
a L se převádí na počet OA, počet vozidel kategorií M
2
, M
3
, N
2
, N
3
, O
3
a O
4
na počet UA. Tím se dostane tzv. upravený počet OA nebo UA, dále označovaný jako OA
U
nebo UA
U
.
Kromě počtu vozidel evidovaných na území okresu se do výpočtu zahrnuje i rozdílná pracnost technických prohlídek (dále jen "TPr") vozidel kategorií O a L vůči automobilům a rozdílná pracnost evidenčních kontrol (dále jen "EK"), opakovaných technických prohlídek (dále jen "OP"), technických prohlídek před registrací (dále jen "PR") a technických prohlídek před schválením technické způsobilosti vozidla (dále jen "PS") vůči pravidelným technickým prohlídkám (dále jen "PT").
1.1. Pracnost TPr vozidel kategorií O a L je vyjádřena koeficientem k
p
podle jednotlivých kategorií vozidel.
k
pOOA
= T
OOA
/ T
OA
k
pOOA
je koeficient vozidel kategorie O
1
a O
2
k
pLOA
= T
LOA
/ T
OA
k
pLOA
je koeficient vozidel kategorie L k
pOUA
= T
OUA
/ T
UA
k
pOUA
je koeficient vozidel kategorie O
3
a O
4
Pro účely této přílohy se rozumí:
a) T
OOA
je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky, které se provádí načtením čárového kódu záznamníku závad a kontrolního technika na kontrolní lince STK (dále jen "zahájení technické prohlídky") po ukončení technické prohlídky, které se provádí opětovným načtením čárového kódu záznamníku závad na kontrolní lince STK (dále jen "ukončení technické prohlídky"), počítaný ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie O
1
a O
2
na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek.
b) T
LOA
je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie L na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek.
c) T
OA
je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie M
1
a N
1
na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek.
d) T
OUA
je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie O3 a O4 na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek.
e) T
UA
je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie N
2
, N
3
, M
2
a M
3
na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek.
1.2. Pracnost EK, OP, PR a PS vůči PT je vyjádřena koeficientem k
EK
, k
OP
, k
PR
a k
PS
pro linky OA a UA
k
EKOA
= T
EKOA
/ T
PTOA
k
EKOA
je koeficient pracnost EK vůči PT u OA k
EKUA
= T
EKUA
/ T
PTUA
k
EKUA
je koeficient pracnost EK vůči PT u UA k
OPOA
= T
OPOA
/ T
PTOA
k
OPOA
je koeficient pracnost OP vůči PT u OA k
OPUA
= T
OPUA
/ T
PTUA
k
OPOA
je koeficient pracnost OP vůči PT u UA k
PROA
= T
PROA
/ T
PTOA
k
PROA
je koeficient pracnost PR vůči PT u OA k
PRUA
= T
PRUA
/ T
PTUA
k
PROA
je koeficient pracnost PR vůči PT u UA k
PSOA
= T
PSOA
/ T
PTOA
k
PSOA
je koeficient pracnost PS vůči PT u OA k
PSUA
= T
PSUA
/ T
PTUA
k
PSOA
je koeficient pracnost PS vůči PT u UA
Pro účely této přílohy se rozumí:
a) T
EKOA
je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech evidenčních kontrol vozidel kategorií M
1
, N
1
, O
1
, O
2
a L na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek.
b) T
EKUA
je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech evidenčních kontrol vozidel kategorií M
2
, M
3
, N
2
, N
3
, O
3
a O
4
na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek.
c) TOPOA je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech opakovaných technických prohlídek vozidel kategorií M
1
, N
1
, O
1
, O
2
a L na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek.
d) T
OPUA
je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech opakovaných technických prohlídek vozidel kategorií M
2
, M
3
, N
2
, N
3
, O
3
a O
4
na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek.
e) T
PROA
je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech technických prohlídek před registrací vozidel kategorií M
1
, N
1
, O
1
, O
2
a L na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek.
f) T
PRUA
je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech technických prohlídek před registrací kategorií M
2
, M
3
, N
2
, N
3
, O
3
a O
4
na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek.
g) T
PSOA
je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech technických prohlídek před schválením technické způsobilosti vozidla vozidel kategorií M
1
, N
1
, O
1
, O
2
a L na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek.
h) T
PSUA
je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech technických prohlídek před schválením technické způsobilosti vozidla vozidel kategorií M
2
, M
3
, N
2
, N
3
, O
3
a O
4
na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek.
i) T
PTOA
je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech pravidelných technických prohlídek vozidel kategorií M
1
, N
1
, O
1
, O
2
a L na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek.
j) T
PTUA
je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky po ukončení technické prohlídky počítaný ze všech pravidelných technických prohlídek vozidel kategorií M
2
, M
3
, N
2
, N
3
, O
3
a O
4
na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek.
k) Průměrný čas (T
OOA
, T
LOA
, T
OA
, T
OUA
, T
UA
) se vypočte takto: Sečtou se součiny počtu jednotlivých druhů technických prohlídek (pravidelná, opakovaná, před schválením, před registrací a evidenční kontrola) s průměrným časem jednotlivých druhů technických prohlídek (pravidelná, opakovaná, před schválením, před registrací a evidenční kontrola) a to se podělí součtem počtů jednotlivých druhů technických prohlídek (pravidelná, opakovaná, před schválením, před registrací a evidenční kontrola) pro dané kategorie vozidel.
l) Průměrný čas (T
EKOA
, T
OPOA
, T
PROA
, T
PSOA
, T
PTOA
, T
EKUA
, T
OPUA
, T
PRUA
, T
PSUA
, T
PTUA
) se vypočte takto: Sečtou se součiny počtu evidenční kontrol, opakovaných technických prohlídek, technických prohlídek před registrací, technických prohlídek před schválením technické způsobilosti, pravidelných technických prohlídek jednotlivých kategorií M
1
, N
1
, O
1
, O
2
, L pro linky OA a M
2
, M
3
, N
2
, N
3
, O
3
, O
4
pro linky UA s průměrným časem evidenční kontrol, opakovaných technických prohlídek, technických prohlídek před registrací, technických prohlídek před schválením technické způsobilosti, pravidelných technických prohlídek jednotlivých kategorií a to se podělí součtem počtů evidenční kontrol, opakovaných technických prohlídek, technických prohlídek před registrací, technických prohlídek před schválením technické způsobilosti, pravidelných technických prohlídek jednotlivých kategorií.
1.3. Potřebná kapacita STK pro OA (PKOA)
Ve výpočtu se zohledňují i různé lhůty provádění pravidelných TPr proti osobním automobilům, a to takto:
- pro přípojná vozidla koeficientem a (dvojnásobná lhůta, čtyři roky, a = 0,5),
- pro motocykly koeficientem b (dvojnásobná lhůta, čtyři, b = 0,5).
Upravený počet OA pro daný správní obvod se vypočte ze vzorců:
OAU = M
1
+ N
1
+ a * k
pOOA
* (O
1
+ O
2
+ b * k
pLOA
* L
Po dosazení hodnot koeficientů:
OAU = M
1
+ N
1
+ 0,5 * k
pOOA
* (O
1
+ O
2
) + 0,5 * k
pLOA
* L
Potřebná roční kapacita technických prohlídek OA, PKOA, se vypočte vynásobením upraveného počtu OAU koeficientem kOA.
Koeficient kOA zohledňuje:
a) počet OA mladších 4 roky koeficient c, kde se uvádí se procentuální podíl vozidel kategorie M
1
ve stáří do 4 let dle CRV z celkového počtu vozidel kategorie M
1
a N
1
,
b) potřebu opakovaných technických prohlídek koeficient oOA, kdy se uvádí procentuální podíl opakovaných prohlídek ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie L, M
1
, N
1
, O
1
a O
2
na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek a dále se násobí koeficientem k
OPOA
,
c) potřebu evidenčních kontrol ekOA, které představují zvýšení nároků na kapacitu, kdy se uvádí počet (procentuální podíl) evidenční kontroly ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie L, M
1
, N
1
, O
1
a O
2
na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek a dále se násobí koeficientem k
EKOA
,
d) potřebu technických prohlídek vozidel před registrací vozidla prOA, které představují zvýšení nároků na kapacitu, kdy se uvádí procentuální podíl technické prohlídky před registrací vozidla ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie L, M
1
, N
1
, O
1
a O
2
na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek a dále se násobí koeficientem k
PROA
,
e) potřebu technických prohlídek vozidel před schválením technické způsobilosti vozidla psOA, které představují zvýšení nároků na kapacitu, kdy se uvádí procentuální podíl technické prohlídky před schválením technické způsobilosti vozidla ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie L, M
1
, N
1
, O
1
a O
2
na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek a dále se násobí koeficientem k
PSOA
,
f) lhůtu pravidelných technických prohlídek OA koeficient lh = 2 roky.
Upravený koeficient kOA:
kOA = (1 - c) * (1 + oOA * k
OPOA
) * (1 + ekOA * k
EKOA
) * (1 + prOA * k
PROA
) * (1 + psOA * k
PSOA
)/ lh
Kapacitní potřeba technických prohlídek STK pro OA:
PKOA = kOA * OAU
1.4. Potřebná kapacita STK pro UA (PKUA)
Upravený počet UA pro daný územní obvod se vypočte ze vzorce:
UAU = M
2
+ M
3
+ N
2
+ N
3
+ k
pOUA
* (O
3
+ O
4
)
Potřebná roční kapacita technických prohlídek UA, PKUA, se vypočte vynásobením upraveného počtu UAU koeficientem kUA.
Koeficient kUA zohledňuje:
a) potřebu opakovaných technických prohlídek koeficient oUA, kdy se uvádí procentuální podíl opakovaných prohlídek ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie N
2
, N
3
, M
2
, M
3
, O
3
a O
4
na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek a dále se násobí koeficient k
OPUA
,
b) potřebu evidenčních kontrol ekUA, které představují zvýšení nároků na kapacitu, kdy se uvádí počet (procentuální podíl) evidenčních kontrol ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie N
2
, N
3
, M
2
, M
3
, O
3
a O
4
na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek a dále se násobí koeficient k
EKUA
,
c) potřebu technických prohlídek vozidel před registrací vozidla prUA, které představují zvýšení nároků na kapacitu, kdy se uvádí procentuální podíl technických prohlídek před registrací vozidla ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie N
2
, N
3
, M
2
, M
3
, O
3
a O
4
na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek a dále se násobí koeficient k
PRUA
,
d) potřebu technických prohlídek vozidel před schválením technické způsobilosti vozidla psUA, které představují zvýšení nároků na kapacitu, kdy se uvádí procentuální podíl technických prohlídek před schválením technické způsobilosti vozidla ze všech druhů technických prohlídek vozidel kategorie N
2
, N
3
, M
2
, M
3
, O
3
a O
4
na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek a dále se násobí koeficient k
PSUA
,
e) lhůtu pravidelných technických prohlídek UA koeficient lh = 1 rok.
Upravený koeficient kUA:
kUA = (1 + oUA * k
OPUA
) * (1 + ekUA * k
EKUA
) * (1 + prUA * k
PRUA
) * (1 + psUA * k
PSUA
)/ lh
Kapacitní potřeba technických prohlídek STK pro UA:
PKUA = kUA * UAU
2. Kapacita kontrolních linek STK
2.1. Počet produktivních dnů v roce
Při kalkulaci se vychází z těchto údajů:
počet pracovních dnů/ v kalendářním roce/         Pr
dny
dovolená /den/ 20 nemoc /den/ n
den
(vychází ze statistiky ČSÚ přepočítané na všechny pracující a pracovní dny) sanitární dny, plnění jiných úkolů /den/ 7 počet produktivních dnů v roce (d) za kalendářní rok, který se vypočte tak, že d = Pr
dny
- 20 - n
den
- 7
2.2. Průměrná provozní doba STK (h
e
)
Průměrná provozní doba STK (h
e
), se spočítá ze skutečné týdenní provozní doby vydělené 5. V případě, že stanici technické kontroly bylo uděleno pouze oprávnění, uvede se hodnota h
e
= 8.
Pro potřeby výpočtu h
e
se z důvodu zohlednění časové pracnosti zohlední počet kontrolních stání na kontrolních linkách a počet kontrolních techniků provádějících technické prohlídky na těchto kontrolních linkách. V rámci výpočtu se bere v úvahu, že na kontrolní lince pro provozní dobu 40 hod. pracovního týdne se započte každý kontrolní technik, který pracuje na této kontrolní lince. Je-li na této kontrolní lince počet kontrolních techniků roven počtu kontrolních stání, považuje se kontrolní linka stanice technické kontroly v provozu za plně vytíženou. V případě, že počet kontrolních techniků neodpovídá počtu kontrolních stání na kontrolní lince, započte se u
a) kontrolní linky o čtyřech kontrolních stání (OA) za každého kontrolního technika 1/4 kapacity kontrolní linky.
b) kontrolní linky o třech kontrolních stání (OA) za každého kontrolního technika 1/3 kapacity kontrolní linky.
c) kontrolní linka o dvou kontrolních stání (UA) za každého kontrolního technika 1/2 kapacity kontrolní linky.
Při provozní době dané provozovny STK, která přesahuje 40 hodin v týdnu, se vychází při výpočtu z následující skutečnosti, provozovatel STK musí mít pro každou směnu, tzn., pro každých 8 hod. pracovní dne k dispozici počet kontrolních techniků odpovídající počtu kontrolních stání na kontrolní lince, jinak se pro potřeby výpočtu bere v úvahu pouze základní provozní doba přepočtená na denní pracovní čas h
e
= 8.
Pracuje-li kontrolní technik na více provozovnách STK, započítá se pouze pro jednu provozovnu STK.
2.3. Kapacita kontrolní linky STK pro osobní automobily (KLOA)
Pro účely výpočtu kapacity kontrolní linky STK pro osobní automobily (KLOA) se vychází z TPr OA
M1
, kdy se jedná o průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky kontrolním technikem na kontrolní lince STK po ukončení technické prohlídky kontrolním technikem na kontrolní lince STK počítaný z pravidelných technických prohlídek kategorie M
1
na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek.
a) čtyři kontrolní stání
pracnost TPr OA
M1
přepočtená na 1 hodinu tLOA4 = TPr OA
M1
/60 h počet kontrolních stání na lince p = 4 ztráta počtu TPr (zahájení a ukončení práce) z = 3 Kapacita kontrolní linky (počet TPr/rok) KLOA4 = (p * h
e
/ tLOA4 - z) * d = ((4 * h
e
/ (TPr OA
M1
/60) - 3) * d = TPr/rok
b) tři kontrolní stání
pracnost TPr OA
M1
přepočtená na 1 hodinu tLOA3 = TPr OA
M1
/60 h počet kontrolních stání na lince: p = 3 ztráta počtu TPr: z = 2 Kapacita kontrolní linky (počet TPr/rok) KLOA3 = (p * h
e
/ tLOA3 - z) * d = ((3 * h
e
/ (TPr OA
M1
/60) - 2) * d = TPr/rok
2.4. Kontrolní linka STK pro užitkové automobily (KLUA)
Pro účely výpočtu kapacity kontrolní linky STK pro užitkové automobily (KLOA) se vychází z TPr UA
N3
je průměrný čas v minutách od zahájení technické prohlídky kontrolním technikem na kontrolní lince STK po ukončení technické prohlídky kontrolním technikem na kontrolní lince STK počítaný z pravidelných technických prohlídek kategorie N
3
na území České republiky za období předchozích 12 měsíců z Informačního systému technických prohlídek.
pracnost TPr UA
N3
přepočtená na 1 hodinu tLUA = TPr UA
N3
/60 h počet kontrolních stání na lince: p = 2 ztráta počtu TPr: z = 1 Kapacita kontrolní linky (počet TPr/rok) KLUA = (p * h
e
/ tLUA - z) * d = ((2 * h
e
/ (TPr UA
N3
/60) - 1)) * d = TPr/rok
3. Počet skutečně provedených technických prohlídek
Počet skutečně provedených technických prohlídek se stanoví z počtu jednotlivých technických prohlídek vozidel jednotlivých kategorií a časové pracnosti provedení jednotlivých technických prohlídek pro jednotlivé kategorie vozidel vztažené ke stanici technické kontroly pro osobní automobily (SOA) a užitkové automobily (SUA), kdy data pro výpočet vycházejí z Informačního systému technických prohlídek za předcházející rok pro jednotlivé stanice technické kontroly.
3.1 Počet skutečně provedených prohlídek STK pro OA
SOA = SOA
p
+ SOA
o
+ SOA
e
+ SOA
r
+ SOA
s
Upravený počet OA pro STK OA se vypočte ze vzorců:
a) Počet pravidelných technických prohlídek stanice technické kontroly SOA
p
je dán součtem počtu pravidelných technických prohlídek podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na OA:
SOA
p
= M
1
+ N
1
+ k
pOOA
* (O
1
+ O
2
) + k
pLOA
* L
b) Počet opakovaných technických prohlídek stanice technické kontroly SOA
o
je dán součtem počtu opakovaných technických prohlídek podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na OA:
SOA
o
= (M
1
+ N
1
+ k
pOOA
* (O
1
+ O
2
) + k
pLOA
* L) * k
OPOA
c) Počet evidenčních kontrol stanice technické kontroly SOA
e
je dán součtem počtu evidenčních kontrol podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na OA:
SOA
e
= (M
1
+ N
1
+ k
pOOA
* (O
1
+ O
2
) + k
pLOA
* L) * k
EKOA
d) Počet technických prohlídek před registrací vozidla kontrol stanice technické kontroly SOA
r
je dán součtem počtu technických prohlídek před registrací vozidla podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na OA:
SOA
r
= (M
1
+ N
1
+ k
pOOA
* (O
1
+ O
2
) + k
pLOA
* L) * k
PROA
e) Počet technických prohlídek před schválením technické způsobilosti vozidla kontrol stanice technické kontroly SOA
s
je dán součtem počtu před schválením technické způsobilosti vozidla podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na OA:
SOA
s
= (M
1
+ N
1
+ k
pOOA
* (O
1
+ O
2
) + k
pLOA
* L) * k
PSOA
3.2 Počet skutečně provedených prohlídek STK pro UA
SUA = SUA
p
+ SUA
o
+ SUA
e
+ SUA
r
+ SUA
s
Upravený počet UA pro STK UA se vypočte ze vzorců:
a) Počet pravidelných technických prohlídek stanice technické kontroly SUA
p
je dán součtem počtu pravidelných technických prohlídek podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na UA:
SUA
p
= M
2
+ M
3
+ N
2
+ N
3
+ k
pOUA
* (O
3
+ O
4
)
b) Počet opakovaných technických prohlídek stanice technické kontroly SUA
o
je dán součtem počtu opakovaných technických prohlídek podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na UA:
SUA
o
= (M
2
+ M
3
+ N
2
+ N
3
+ k
pOUA
* (O
3
+ O
4
)) * k
OPUA
c) Počet evidenčních kontrol stanice technické kontroly SUA
e
je dán součtem počtu evidenčních kontrol podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na UA:
SUA
e
= (M
2
+ M
3
+ N
2
+ N
3
+ k
pOUA
* (O
3
+ O
4
)) * k
EKUA
d) Počet technických prohlídek před registrací vozidla kontrol stanice technické kontroly SUA
r
je dán součtem počtu technických prohlídek před registrací vozidla podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na UA:
SUA
r
= (M
2
+ M
3
+ N
2
+ N
3
+ k
pOUA
* (O
3
+ O
4
)) * k
PRUA
e) Počet technických prohlídek před schválením technické způsobilosti vozidla kontrol stanice technické kontroly SUA
s
je dán součtem počtu před schválením technické způsobilosti vozidla podle jednotlivých kategorií vozidel a jejich pracnosti, přepočtený na UA:
SUA
s
= (M
2
+ M
3
+ N
2
+ N
3
+ k
pOUA
* (O
3
+ O
4
)) * k
PSUA
.
 
Příl.7
Základní charakteristiky přístrojů používaných k technickým prohlídkám vozidel
Přístroje a zařízení používané ve stanici technické kontroly (STK) a stanice měření emisí (SME) musí umožňovat provádět měření dle metodik schválených pro provádění technických prohlídek. Konstrukční, manipulační a klimatotechnické provedení přístrojů musí odpovídat standardním podmínkám pro pracoviště STK a SME. Jejich základní charakteristiky jsou následující:
1. Přístroj na kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách s možností huštění (hustič pneumatik)
Zařízení umožňuje měření tlaku vzduchu v pneumatikách, dohušťování a snižování tlaku vzduchu v nich.
Hustič pneumatik musí být připojitelný na rozvod tlakového vzduchu se jmenovitým tlakem pro osobní automobily alespoň 0,6 MPa, pro užitkové automobily alespoň 1,0 MPa.
Pro osobní automobily musí mít rozsah měření tlaku alespoň 400 kPa, pro užitkové automobily nejméně 1 MPa. Vlastnosti měřícího přístroje na měření tlaku vzduchu, uvedeného do provozu po 17. 8. 2000, musí odpovídat vyhlášce č. 345/2002 Sb.
2. Zařízení na kontrolu vůlí nápravy
Zařízení je určeno k instalaci na pracovní jámu a umožňuje vizuální kontrolu vůlí v zavěšení a uložení kol nápravy. Zařízení musí být vybaveno svítilnou k osvětlení kontrolovaného místa a ovládacími prvky pohybu dotykových desek.
Zařízení na kontrolu vůlí náprav musí splňovat tyto požadavky:
a) musí být vybaveno alespoň dvěma deskami poháněnými motorem, kterými lze pohybovat opačnými směry, podélně i příčně;
b) kontrolor musí mít možnost pohyb desek ovládat ze svého místa, kde provádí kontrolu;
c) desky u vozidel nad 3,5 tuny musí splňovat tyto technické požadavky:
- podélný a příčný pohyb nejméně 95 mm,
- rychlost podélného a příčného pohybu 5 až 15 cm/s;
d) u vozidel nad 3,5 tuny musí zařízení umožnit kontrolu vůlí nápravy i bez zvedání nápravy.
3. Přístroj na kontrolu geometrie řízené nápravy
Přístroj pracuje na mechanickém nebo mechanicko-optickém principu. Naměřené hodnoty se odečítají na úhloměrné stupnici nebo na displeji optoelektronické vyhodnocovací části přístroje.
Zařízení musí umožnit měření nejméně úhlu sbíhavosti kol, úhlu odklonu kol a úhlu rejdu.
4. Zařízení na kontrolu házivosti kol
Zařízení je určeno k měření radiální a axiální házivosti kol vozidla. Je délkovým měřidlem umožňujícím svými doteky, přímým a úhlovým, snímat odchylky rovinnosti nebo kruhovitosti ráfku kola nebo jeho pneumatiky.
5. Přístroj na kontrolu seřízení světlometů
Přístroj na kontrolu seřízení světlometů (regloskop) je opticko-mechanické zařízení, pracující na principu přímé projekce obrazu světla vyzařovaného světlometem a umožňujícím kontrolu a seřízení světlometů motorových vozidel, jejichž výška nad vozovkou je v rozmezí nejméně 200 - 1300 mm.
V STK se používá pouze provedení regloskopu vázané na pevnou pojezdovou dráhu a stání vozidla.
6. Válcová zkušebna brzd
Válcová zkušebna brzd je zařízení, na kterém se ve stanicích technické kontroly provádějí kontroly brzdových soustav vozidel.
Provedení válcových zkušeben brzd používaných ve stanici technické kontroly musí umožňovat:
1. měření brzdných sil na obvodech kol jedné nápravy vozidla v závislosti na ovládací síle na pedál brzdy u kapalinových nebo smíšených brzdových soustav, u vzduchových brzdových soustav v závislosti na tlaku vzduchu v brzdové soustavě,
2. indikaci měřených veličin takovým způsobem, aby měřené hodnoty mohly být sledovány z místa řidiče zkoušeného automobilu nebo jízdní soupravy,
3. provedení grafického zápisu závislosti brzdných sil na ovládací síle působící na pedál brzdy nebo na tlaku vzduchu, a to při brzdění i odbrzďování,
4. ruční dálkové ovládání všech hlavních funkcí z místa řidiče, zejména spouštění a vypínání pohonných jednotek, a to i jednotlivě,
5. zřetelnou signalizací dosažení bloku kteréhokoliv z kol nápravy.
Ve STK se používají dva velikostní typy válcových zkušeben brzd, pro osobní a pro užitkové automobily.
7. Decelerometr
Decelerometr je přenosný přístroj, který umožňuje za pomocí jízdní zkoušky vozidla nebo souprav vozidel kontrolovat účinek brzd. Slouží k měření brzdného zpomalení v závislosti na čase, při současném měření ovládací síly na pedál nebo tlaku vzduchu u vzduchových brzdových soustav.
Zařízení musí umožnit grafický záznam měřených veličin a vyhodnocení plného brzdného zpomalení.
8. Přístroj (detektor) na zjišťování přítomnosti uhlovodíkového plynu
Přenosný přístroj je určen k detekci místa úniku uhlovodíkového plynu z plynové soustavy vozidla. Jeho čidlo musí být schopno indikovat přítomnost plynu již při koncentraci nižší než 10 % dolní meze výbušnosti uhlovodíkového plynu.
9. Zvedák do pracovní jámy
Konstrukce zvedáku musí umožňovat jeho zabudování do pracovní jámy a možnost pojezdu v podélném a příčném směru k ose pracovní jámy. Výhodný je strojní pohon zvedáku.
Nosnost zvedáku musí být min. 1 250 kg pro osobní automobily a 8 000 kg pro užitkové automobily.
10. Zařízení na kontrolu zapojení zásuvky tažného zařízení
Zařízení je pracovní pomůckou, umožňující kontrolu zapojení a funkce elektrické zásuvky motorového vozidla k napájení a ovládání světelných zařízení přípojného vozidla.
Zařízení musí být vybaveno autokontrolou vlastních signalizačních prvků (kontrolních svítilen).
11. Kontrolní tlakoměr
Deformační tlakoměr (souprava tlakoměrů) slouží ke kontrole vzduchové soustavy vozidel s přetlakovými vzduchovými soustavami. Musí mít měřící rozsah nejméně 1,0 MPa a třídu přesnosti alespoň 1,0.
12. Zařízení na měření opotřebení spojovacích zařízení vozidel
Zařízení na měření opotřebení spojovacích zařízení vozidel sloužící ke stanovení mezního opotřebení funkčních součástí spojovacích zařízení vozidel, přenášejících suvné síly mezi tažným vozidlem a přípojným vozidlem.
1. Pro osobní automobily je tvořeno:
a) posuvným měřítkem a
b) zkušební koulí průměr 49 mm.
2. Pro užitkové automobily a traktory je tvořeno:
a) mezní měrkou na kontrolu opotřebení uzávěru sedla a královského čepu,
b) posuvným měřítkem a
c) zkušební koulí průměr 49 mm.
13. Zařízení na měření prostupu světla
Zařízení pro měření prostupu světla slouží ke zjišťování míry propustnosti světla zasklením vozidel. Konstrukce přístroje musí umožnit měření na vozidle bez demontáže skel.
Zařízení musí odpovídat požadavkům předpisu EHK č. 43, musí být vybaveno autokontrolou kalibrovaných hodnot. Elektrické napájení přístroje může být akumulátorové nezávislé na vnějším zdroji nebo vnějším zdrojem nebo kombinované.
14. Časoměrné zařízení
Časoměrné zařízení slouží k měření času při kontrole parametrů brzdového ústrojí vozidel. Časoměrným zařízením může být mechanické nebo elektronické zařízení, jehož ovládání je manuální a odečet naměřených hodnot vizuální (stopky).
Časový rozsah měření je minimálně 30 minut, odečet času minimálně 0,1 sekundy, přesnost (+-) 0,1 sekundy.
15. Přístroj na měření hloubky dezénu pneumatik
Přístroj slouží k měření hloubky dezénu pneumatik. Zobrazení měřených hodnot je na digitálním displeji nebo analogové stupnici s aretací změřené hodnoty. Minimální rozsah měření je od 0 do 25 mm s rozlišením 0,02 mm.
16. Váhy
Zařízení pro určení hodnoty zatížení na kolo/nápravu pro stanovení zatížení nápravy (volitelně pro měření dvou zatížení na kolo, jako jsou plošiny pro vážení hmotnosti na kole a plošiny pro vážení hmotnosti na nápravě).
17. HU adaptér
Zařízení k připojení elektronického rozhraní vozidla, jako je skenovací přístroj pro OBD.
Požadavky na komunikační rozhraní s vozidlovými sběrnicemi
1. Přístroj musí být schopen navázat OBD komunikaci nejméně podle následujících standardů:
- ISO 9141-2
- SAE J1850 (PWM i VPW)
- ISO 14230
- ISO 15765
- SAEJ1939
- ISO/PAS 27145 (nejméně DoCAN)
- ISO 11992
2. Přístroj musí umět získat z palubní sběrnice nejméně následující údaje a veličiny, pokud jsou přítomny, respektují se přitom datové struktury podle ISO 15031-5, SAE J1979 resp. ISO/PAS 27145.
I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I
I  Údaj/veličina/zdroj  I  ISO 15031-5  I   SAE J1939    I  ISO 27145  I
I              I  (SAE J1979)  I           I   DoCAN   I
I              I         I           I  (WWH-OBD)  I
I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I
I Povinně snímané veličiny                              I
I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I
I Otáčky motoru       I Mód 01h, PID 0Ch I EEC1, PGN=(F004)
h
, I Služba 22h, I I I I SPN190 I OBDDID F40Ch I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Teplota chl. kapaliny I Mód 01h, PID 05h I ETI, PGN=(FEEE)
h
, I Služba 22h, I I I I SPN110 I OBDDID F405h, I I I I I F467h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Teplota oleje I Mód 01h, PID 5Ch I ETI, PGN=(FEEE)
h
, I Služba 22h, I I I I SPN175 I OBDDID F45Ch I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Stav počítadla ujeté I Mód 01h, PID A6h I HRVD, PGN=(FEC1)
h
, I Služba 22h, I I vzdálenosti I I SPN=917 I OBDDID F4A6h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I VIN I Mód 09h, PID 02h I VI, PGN=(FEEC)
h
, I Služba 22h, I I I I SPN=237 I OBDINFOTYPDID I I I I I F802h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I stav MIL I Mód 01h, PID 01h I DM12, SPN1213, I Služba 22h, I I I I SPN3038 I OBDDID F401h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I počet DTC I Mód 01h, PID 01h I DM12 I Služba 22h, I I I I I OBDDID F401h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I kódy DTC I Mód 03h I DM12 I Služba 19h, I I I I I Subfunction I I I I I 42h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Readiness kódy I Mód 01h, PID 01h I DM5, SPN1221, I Služba 22h, I I I I SPN1222, SPN1223 I OBDDID F401h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I verze SW (CALID, CID) I Mód 09h, PID 04h I DM19, SPN1635 I Služba 22h, I I I I I OBDINFOTYPDID I I I I I F804h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I kontrolní součet SW (CVN) I Mód 09h, PID 06h I DM19, SPN1634 I Služba 22h, I I I I I OBDINFOTYPDID I I I I I F806h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I dráha ujetá při aktivní I Mód 01h, PID 21h I DM21, SPN3069 I Služba 22h, I I DTC I I I OBDDID F421h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Poloha pedálu akcelerace I Mód 01h, PID 11h I EEC2, PGN=(F003)
h
, I Služba 22h, I I I I SPN=91 I OBDDID F411h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Verze OBD I Mód 01h, PID 1Ch I DM5, SPN1220 I Služba 22h, I I I I I OBDDID F41Ch I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Doba od startu motoru I Mód 01h, PID 1Fh I DM26, SPN3301 I Služba 22h, I I I I I OBDDID F41Fh I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Ujeté km se svítící MIL I Mód 01h, PID 21h I DM21, SPN3069 I Služba 22h, I I I I I OBDDID F421h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Počet startů od RESETu I Mód 01h, PID 30h I DM26, SPN3302 I Služba 22h, I I I I I OBDDID F430h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Ujeté km od RESETu I Mód 01h, PID 31h I DM21, SPN3294 I Služba 22h, I I I I I OBDDID F431h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Doba běhu motoru při I Mód 01h, PID 4Dh I DM21, SPN3295 I Služba 22h, I I aktivní MIL I I I OBDDID F44Dh I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Doba běhu motoru od I Mód 01h, PID 4Eh I DM21, SPN3296 I Služba 22h, I I RESETu I I I OBDDID F44Eh I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Kumulativní doba běhu I Mód 01h, PID 93h I DM39, SPN4145 I Služba 22h, I I motoru při aktivní MIL I I I OBDDID F493h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Emisní třída I Mód 01h, PID 5Fh I n/a I Služba 22h, I I I I I OBDDID F45Fh I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Stav OBD/ECU I Mód 01h, PID 91h I n/a I Služba 22h, I I I I I OBDDID F491h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I SCR Status I Mód 01h, PID 85h I n/a I Služba 22h, I I I I I OBDDID F485h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I NOx Status I Mód 01h, PID 88h I n/a I Služba 22h, I I I I I OBDDID F488h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I UREA Status I Mód 01h, PID 94h I n/a I Služba 22h, I I I I I OBDDID F494h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Doba mezi DPF I Mód 01h, PID 8Bh I AFT1PS1, I Služba 22h, I I regeneracemi I I PGN=(FC8C)
h
, I OBDDID F48Bh I I I I SPN6776, SPN6775 I I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Stupeň zanesení DPF I Mód 01h, PID 8Fh I AT1S, PGN=(FD7B)
h
, I Služba 22h, I I sazemi a popelem I I SPN3719, SPN3720 I OBDDID F48Fh I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Souhrnný status MIL I Mód 01h, PID 90h I DM36, SPN4136, I Služba 22h, I I I I SPN4137 I OBDDID F490h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Aktivní závady třídy A I n/a I DM42 I Služba 19h, I I I I I Sub-function I I I I I 42h, I I I I I FGID 33h, I I I I I DTCSM 08h, I I I I I DTCSVM 02h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Aktivní závady třídy I n/a I DM45 I Služba 19h, I I B1 I I I Sub-function I I I I I 42h, I I I I I FGID 33h, I I I I I DTCSM 08h, I I I I I DTCSVM 04h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Aktivní závady třídy B2 I n/a I DM48 I Služba 19h, I I I I I Sub-function I I I I I 42h, I I I I I FGID 33h, I I I I I DTCSM 08h, I I I I I DTCSVM 08h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Podružné, nepovinně snímané veličiny, pouze pro statistické zpracování, nemají vliv I I na vyhodnocení emisního testu I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I signály lambda sond I Mód 01h, PID 14h I n/a I Služba 22h, I I (skokové) I - 1Bh I I OBDDID I I signály lambda sond I Mód 01h, PID 24h I I F414h-F41Bh I I (širokop.) I - 2Bh I I OBDDID I I signály lambda sond I Mód 01h, PID 34h I I F424h-F42Bh I I (proudové) I - 3Bh I I OBDDID I I I I I F434h-F43Bh I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Používané palivo I Mód 01h, PID 51h I n/a I Služba 22h, I I I I I OBDDID F451h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Množství lihu v palivu I Mód 01h, PID 52h I n/a I Služba 22h, I I I I I OBDDID F452h I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I I Konfigurace motoru: I n/a I I n/a I I volnoběžné otáčky I I PGN=(FEE3)
h
,SPN=188 I I I otáčky omezovače I I PGN=(FEE3)
h
,SPN=532 I I I---------------------------I------------------I----------------------I---------------I
3. Přístroj musí umožňovat připojení k palubní sběrnici vozidla nejméně pomocí následujících konektorů:


4. Při komunikaci podle SAE J1939 může přístroj umožňovat automatizované provádění emisního testu pomocí TSC zpráv.
18. Hlukoměr
Přístroj pro měření úrovně hluku u stojícího vozidla. Pro měření akustického tlaku musí být zvukoměr třídy II (s příslušným kalibrátorem).
19. Přístroj pro měření emisí výfukových plynů zážehových motorů (analyzátor)
Přístroj pro měření emisí výfukových plynů vozidel se zážehovými motory je měřidlo, které slouží k určení objemových podílů stanovených složek výfukového plynu motorového vozidla se zážehovým motorem při určité úrovni vlhkosti analyzovaného vzorku. Měřené složky plynu jsou oxid uhelnatý (CO), oxid uhličitý (CO
2
), kyslík (O
2
) a uhlovodíky (HC), případně oxidy dusíku (NO
x
) ve výfukových plynech, otáčky a teplota motoru vozidel se zážehovými motory. Obsah uhlovodíků musí být vyjádřen koncentrací n-hexanu (C
6
H
14
) měřeného pomocí metod absorpce v blízké infračervené oblasti. Objemové podíly složek plynu jsou vyjádřeny v procentech objemu (%) pro CO, CO
2
a O
2
a v milióntinách objemu (ppm) pro HC.
Přístroj může měřit úhel sepnutí kontaktů přerušovače, úhel předstihu zážehu a případně i další veličiny. Současně vypočítává součinitel přebytku vzduchu lambda (lambda) a korigovaný obsah oxidu uhelnatého (CO
COR
) pomocí referenčních vzorců.
Přístroj nemusí měřit koncentrace oxidů dusíku (NO
x
), musí však být pro dovybavení senzorem NO
x
připraven.
Přístroj sestává nejméně z těchto podsestav:
- podsestavy analyzátoru výfukových plynů, měřícího obsah složek výfukového plynu a umožňujícího výpočet součinitele lambda (dále jen také "analyzátor"),
- podsestavy měření teploty motoru,
- podsestavy měření otáček motoru,
- podsestavy komunikace s palubními sběrnicemi vozidla a OBD,
- podsestavy tisku on-line protokolu,
- podsestavy komunikace po síti TCP/IP.
Jednotlivé podsestavy, s výjimkou vlastního analyzátoru výfukových plynů, mohou být sloučené. Přístroj může obsahovat i další podsestavy (např. kouřoměru, motortesteru apod.), musí však být připraven pro dovybavení sestavou kouřoměru.
Prokázání shody
1
Výrobce nebo žadatel o typové schválení přístroje pro SME musí ke zkoušenému výrobku doložit:
- prohlášení o shodě; pro uvedení na trh ČR v českém jazyce,
- kopii certifikátu ES o přezkoušení typu, nebo certifikátu ES přezkoumání návrhu a kopii příloh k němu, pokud byly vydány.
Z uvedených dokumentů musí být zřejmé, že typ analyzátoru:
1. Byl podroben posouzení shody některým z postupů (modulů) stanovených předpisy. V případě analyzátorů to mohou být tyto postupy:
a) přezkoušení typu (postup B) ve spojení s prohlášením o shodě s typem založeném na ověřování výrobků (postup F),
b) přezkoušení typu (postup B) ve spojení s prohlášením o shodě s typem založeném na zabezpečování jakosti výroby (postup D) nebo
c) prohlášení o shodě založené na komplexním zabezpečování jakosti a přezkoumání návrhu (postup H1).
2. Splňuje technické požadavky základní a specifické podle příslušných příloh zvláštního právního předpisu
1)
.
---------------------
1)
Nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh, ve znění nařízení vlády č. 99/2017 Sb.
Každé jednotlivé měřidlo musí být označeno v souladu s vydaným certifikátem ES značkou CE, doplňkovým metrologickým značením a v případě použití postupů D a H1 i identifikačním číslem notifikované osoby.
Z podsestavy analyzátoru se pro účely emisního testu povinně zpracovávají následující veličiny:
- CO [%]
- CO2 [%]
- HC [ppm]
- O
2
[%]
Z podsestavy analyzátoru mohou být dostupné následující veličiny, pro účely statistického zpracování:
- NO [ppm]
- NO
2
[ppm]
- NO
X
[ppm]
- K[m
-1
]
Vypočítávané veličiny
Vedle přímo měřených veličin se zpracovávají tyto vypočítávané veličiny:
a) Součinitel lambda (lambda)
Výpočtový vzorec pro součinitel lambda musí být doplněn o konkrétní hodnoty součinitelů H
CV
a O
CV
nejméně pro následující druhy používaných paliv, kterými jsou (viz homologační předpis EHK 83 resp. nařízení 692/2008/ES):
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I    Palivo     I      H
CV
I O
CV
I I------------------------I-------------------------I-------------------------I I BA (E5) I 1.89 I 0.016 I I------------------------I-------------------------I-------------------------I I LPG I 2.53 I 0.000 I I------------------------I-------------------------I-------------------------I I CNG a LNG I 4.00 I 0.000 I I------------------------I-------------------------I-------------------------I I E85 I 2.74 I 0.390 I I------------------------I-------------------------I-------------------------I I E75 I 2.61 I 0.329 I I------------------------I-------------------------I-------------------------I
Druh paliva musí být na přístroji (analyzátoru) uživatelsky nastavitelný. Hodnoty konstant H
CV
a O
CV
se mohou měnit v závislosti na aktuálním znění předpisů.
b) CO korigované (CO
COR
)
Hodnota součinitele X ve vzorci musí být nastavena podle druhu používaného paliva (viz. EHK 83):
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I     Motor     I     Palivo     I      X      I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I 4-dobý         I LPG           I     13.5      I
I            I-------------------------I-------------------------I
I            I CNG a LNG        I     11.5      I
I            I-------------------------I-------------------------I
I            I ostatní         I     15.0      I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I 2-dobý         I všechna         I     10.0      I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
Hodnota CO
COR
se eviduje pouze pro účely statistického zpracování výsledků měření a nemá vliv na výsledek emisního testu. Hodnoty konstanty X se může měnit v závislosti na aktuálním znění předpisů.
Třída přesnosti
Vyžaduje se analyzátor třídy přesnosti "0" nebo "00
Přístroje pro měření emisí výfukových plynů zážehových motorů musí být schváleného typu.
20. Přístroj pro měření kouřivosti vznětových motorů (kouřoměr)
Přístroj pro měření kouřivosti vozidel se vznětovými motory ve smyslu vyhlášky je přístroj, kterým se měří světelná absorpce výfukových plynů (N), doba akcelerace motoru (t
A
) otáčky a teplota motoru vozidel se vznětovými motory. Měřit přístroj může úhel předvstřiku a případně i další veličiny. Současně umožňuje vypočítávat korigovaný součinitel absorpce (K) pomocí referenčních vzorců.
Přístroj sestává nejméně z těchto podsestav:
- podsestavy kouřoměrné komory, měřící světelnou absorpci výfukových plynů a umožňujícího výpočet korigovaného součinitele absorpce (dále jen "komora kouřoměru"),
- podsestavy měření teploty motoru,
- podsestavy měření otáček motoru,
- podsestavy komunikace s palubními sběrnicemi vozidla a OBD,
- podsestavy tisku on-line protokolu,
- podsestavy komunikace po síti TCP/IP.
Jednotlivé podsestavy, s výjimkou vlastní komory kouřoměru, mohou být sloučené. Přístroj může obsahovat i další podsestavy (např. analyzátoru výfukových plynů, motortesteru apod.), musí však být připraven pro dovybavení sestavou analyzátoru výfukových plynů.
Požadavky na kouřoměry
Technické požadavky na toto měřidlo nebo podsestavu tohoto měřidla pro účely schvalování typu přístroje pro měření opacity výfukových plynů vozidel se vznětovými motory ve SME nebo ve STK je možno převzít z normy ISO 11614, pokud výrobce respektoval její požadavky a může tuto skutečnost doložit.
Nemůže-li výrobce doložit plnění požadavků ISO 11614, musí splnit požadavky uvedené dále.
Prokázání plnění požadavků ISO 1161
Výrobce nebo žadatel o typové schválení přístroje pro SME nebo STK musí ke zkoušenému výrobku doložit:
- prohlášení o tom, že výrobek plní požadavku normu ISO 11614,
- protokol o ověření požadavků normy ISO 11614.
Technická zkušebna zhodnotí věrohodnost dodané dokumentace a navrhne předložené podklady akceptovat nebo odmítnout. V případě odmítnutí podkladů se přístroj podrobí fyzickému zkoušení a aplikují technické požadavky.
Požadavky, pokud není prokázána shoda s ISO 11614
1. Přístroj musí pracovat na principu měření absorpce světla procházejícího vzorkem výfukového plynu v měřicí komoře. Musí umožňovat průběžné měření součinitele absorpce tohoto vzorku.
2. Měřící komora musí mít neodrazivý vnitřní povrch. Dopad rozptýleného světla vnitřními odrazy nebo rozptýlenými efekty na fotoelektrický článek musí být vhodnou úpravou omezen na minimum.
3. Měřící komora opacimetru musí být vyhřívaná tak, aby nedocházelo ke kondenzaci vodní páry a tím k ovlivnění naměřených hodnot (vyhřívání měřící komory nad 70°C).
4. Zdrojem světla musí být žárovka s barevnou teplotou v rozsahu 2510 až 3250 K, zelená dioda LED se spektrálním vrcholem mezi 550 a 570 nm, nebo jiný ekvivalentní zdroj světla.
5. Přijímač světla musí obsahovat fotoelektrický článek nebo fotodiodu s křivkou spektrální citlivosti podobnou křivce vidění lidského oka (maximální citlivost v rozsahu 550/570 nm; méně než 4 % max. citlivosti pod 430 nm a nad 680 nm).
6. Konstrukce elektrického obvodu včetně indikačního přístroje musí být taková, aby výstupní hodnota byla lineární funkcí intenzity dopadajícího světla v celém provozním (tepelném) rozsahu fotoelektrického článku.
7. Efektivní optická délka měřící komory musí být stanovena výrobcem a musí být uváděna jako jeden ze základních technických údajů přístroje.
8. Přístroj musí indikovat opacitu v absolutních jednotkách opacity (m
-1
), případně v procentech (%) nebo jednotkách HSU.
9. Prochází-li světelný tok měřící komorou přístroje naplněnou čistým vzduchem, musí být přístroj nastavitelný tak, aby indikoval nulovou hodnotu součinitele absorpce.
10. Při vypnutém zdroji světla musí přístroj udávat hodnotu součinitele absorpce vyšší než 9,99 m
-1
.
11. Měřící komora musí být plněna výfukovým plynem pomocí odběrové sondy. Sonda musí být konstruována tak, aby ji bylo možno zasunout do konce výfuku vozidla nejméně do hloubky 50 mm. Musí být vybavena zařízením, přidržujícím ji v zasunuté poloze, a to bez ohledu na hloubku zasunutí.
12. Materiál sondy musí být odolný vůči korozi a teplotě výfukového plynu a nesmí ovlivňovat optické vlastnosti výfukového plynu.
13. Tlak měřeného plynu v měřící komoře se nesmí lišit o více než 750 Pa od atmosférického tlaku.
14. Rozlišitelnost indikace součinitele absorpce musí být v rozsahu do 2,5 m
-1
alespoň 0,01 m
-1
.
15. Přístroj musí být vybaven nastavovacím zařízením umožňujícím nulování a vnitřní nastavení. Nulování a vnitřní nastavení musí být alespoň poloautomatické. Nastavení musí být přístrojem automaticky vyžadováno po každém zapnutí přístroje.
16. Přístroj musí být konstruován tak, aby umožnil průběžnou provozní kontrolu funkce pomocí optického filtru, vkládaného do měřící komory. Jeho opacita musí odpovídat absorpčnímu koeficientu 1,6 - 1,8 m
-1
. Hodnota musí být určena s přesností nejméně +- 0,025 m
-1
a filtr musí být označen, aby byl identifikovatelný ve vztahu k jeho jmenovité hodnotě. Provozní kontrola spočívá ve zjištění, zda hodnota čtená na přístroji se neliší o více než 0,1 m
-1
od hodnoty uvedené na optickém filtru.
17. Pro hodnocení požadovaných vlastností přístroje při zkoušce metodou volné akcelerace se používá metody porovnání s vlastnostmi referenčního opacimetru. Měření se provádějí alespoň na 5 různých typech vozidel, postupně referenčním a zkoušeným přístrojem, samostatně s každým typem odběrového zařízení (sondy). U každého vozidla se provede alespoň jeden cyklus měření postupem dle návodu k obsluze. U vozidel s dostatečným průměrem výfuku se provádí měření oběma přístroji současně.
18. Vyhodnocení výsledků zkoušení dle bodu 17 se provede tak, že ze souboru naměřených výsledků se odstraní cca 10 % nejhorších výsledků. Metodou lineární regrese se určí koeficient Xa korelační koeficient Kkde: x
i
= údaj referenčního opacimetru y
i
= údaj zkoušeného opacimetru přitom y
i
= X * x
i
Vyhovující opacimetr musí splňovat následující podmínky:
0,95 <= X <= 1,05
0,995 <= K
Měřené veličiny
Z podsestavy kouřoměru se pro účely emisního testu povinně zpracovávají následující veličiny:
- K [m
-1
]
- t
B
[s],
- teplota výfukového plynu na vstupu do kouřoměru nebo tlak výfukového plynu na vstupu do kouřoměru nebo složení výfukového plynu (CO [%], HC [ppm], CO
2
[%]).
Z podsestavy kouřoměru mohou být dostupné následující veličiny, pro účely statistického zpracování:
- NO [ppm],
- NO
2
[ppm],
- NO
x
[ppm],
- CO [%],
- HC [ppm],
- CO
2
[%].
Přesnost měření, rozlišitelnost údajů
Podsestava kouřoměru musí splňovat následující požadavky na přesnost měření a rozlišitelnost výstupních hodnot:
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I    Veličina     I   Přesnost údaje   I   Rozlišitelnost   I
I------------------------I-------------------------I-------------------------I
I K (0,25 - 1,8) m
-1
I 0,1 m
-1
I 0,01 m
-1
I I------------------------I-------------------------I-------------------------I I t
b
I 0,1 s I 0,1 s I I------------------------I-------------------------I-------------------------I I Teplota výfuk. plynu I Dostatečné k detekci přítomnosti plynu I I------------------------I---------------------------------------------------I I Tlak výfuk. plynu I Dostatečné k detekci přítomnosti plynu I I------------------------I---------------------------------------------------I I Co, HC, CO
2
I Dle požadavků na analyzátory I I------------------------I---------------------------------------------------I
21. Ostatní požadavky na sestavu přístroje jako celek
1. Podsestava přístroje s obslužným/řídícím SW musí být připojitelná k síti TCP/IP. Toto připojení musí být konfigurovatelné.
2. Software přístroje musí být identifikovatelný již při uživatelské manipulaci s přístrojem.
3. Vedle režimu úředního měření může být přístroj vybaven i jinými režimy měření (nastavovací, diagnostická), záznamy a výstupy z těchto režimů však musí být výslovně označeny, že nejsou určeny pro oficiální měření vozidla ve SME. On-line protokol z těchto záznamů nesmí být možné zpracovat.
4. Přístroj, resp. jeho celková sestava, musí být vybaven lokálním datovým úložištěm, zaznamenávajícím výsledky měření a komunikace s vozidlem. Každý záznam musí obsahovat nejméně následující údaje:
Záznam měření kouřivosti (vznětové motory): teplota motoru, průměrné otáčky volnoběhu, průměrné otáčky omezovače, průměrné K, rozptyl K, průměrná poloha pedálu akcelerace při volnoběhu průměrná poloha pedálu akcelerace v okamžiku dosažení otáček omezovače, rozptyl doby akcelerace, limity otáček, limit K, limit rozptylu K, dále pro všechny dílčí akcelerace kouřivost K, doba akcelerace, otáčky volnoběhu, otáčky omezovače,
Záznam měření složení výfukových plynů (zážehové motory): teplota motoru, otáčky volnoběhu, otáčky zvýšeného volnoběhu, CO, CO
COR
, CO
2
, HC, O
2
, lambda, NO
x
volnoběhu i zvýšeného volnoběhu, průměrná poloha pedálu akcelerace při volnoběhu i zvýšeném volnoběhu
Záznam komunikace s OBD (vozidla s OBD): otáčky motoru, teplota motoru, stav Readiness, stav MIL, počet DTC, kódy DTC, CALID, CVN, VIN, verze OBD, doba od startu motoru, ujeté km se svítící MIL, doba běhu motoru se svítící MIL, kumulativní doba běhu motoru se svítící MIL, počet startů motoru od RESETu, doba běhu motoru od RESETu, ujeté km od RESETu, SCR status, NO
x
status, UREA status, doba mezi regeneracemi DPF, stupeň zanesení DPF (saze/popel), pokud je vyhodnocován pak signál lambda sond (druh sond, amplituda, frekvence, plnění)
Všechny záznamy navíc: VIN vozidla, stav počítadla ujeté vzdálenosti vozidla datum a čas měření, jméno, příjmení a číslo osvědčení mechanika SME, který měření prováděl, datum do kterého je platná kalibrace přístroje, příznak bezchybné činnosti přístroje, příznak nedokončeného měření a kontrolní součet (CRC), kterým se osvědčuje pravost uložených dat.
5. Datové úložiště musí mít dostatečnou kapacitu pro záznam nejméně 12-ti měsíců činnosti přístroje. Tato podmínka se považuje za splněnou, pokud od každého druhu záznamu dle předchozího bodu lze uložit nejméně 65535 datových vět.
6. Číselné hodnoty se ukládají s přesností, s jakou jsou měřeny a zobrazovány na displeji.
7. Zjistí-li kontrolní zařízení závažnou chybu nebo chybnou činnost přístroje, musí být na záznamu z měření výslovně uvedeno, že je měření neplatné z důvodu chybné činnosti přístroje. Chybné hodnoty nesmí být zobrazeny, případně se místo naměřených hodnot všude uvede "n/a".
8. Při zobrazení záznamu z měření na displeji přístroje nebo při jeho tisku se znovu provede kontrolní součet (CRC) uložených dat a porovná s dříve uloženou hodnotou. Bude-li zjištěn rozdíl, označí se záznam viditelně jako neplatný, s porušenou integritou.
9. Přenos dat na externí tiskárnu (je-li použita) musí být zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k ovlivnění výsledků měření.
Překročení stanovené doby mezi dvěma kalibracemi musí přístroj signalizovat. V případě, že je provedeno měření, musí být informace o překročené kalibraci výslovně uvedena na záznamu z měření.
Přístroje pro měření kouřivosti vznětových motorů musí být schváleného typu.
22. Společné přístroje pro měření emisí motorů
1. Přístroj pro kontrolu funkce řídicích jednotek emisních systémů a komunikaci s nimi
Přístroj musí umožňovat komunikaci s řídicí jednotkou systému řízení motoru v rozsahu stanoveném výrobcem vozidla nebo emisního systému. Přístroj musí být připojitelný k řídicímu systému motoru takovým způsobem, aby při jeho použití nedošlo k samovolnému vymazání paměti závad nebo k záznamu závad z důvodu připojení přístroje. Přístroj musí podporovat přenos kontrolovaných hodnot za účelem vydání protokolu o měření emisí v reálném čase.
2. Přístroj (detektor) na zjišťování přítomnosti uhlovodíkového plynu
Přenosný přístroj je určen k detekci místa úniku uhlovodíkového plynu z plynové soustavy vozidla. Jeho čidlo musí být schopno indikovat přítomnost plynu již při koncentraci nižší než 10 % dolní meze výbušnosti uhlovodíkového plynu. Lhůta kalibrace: podle předpisu výrobce přístroje.
23. Přístroj na měření otáček motoru
1. Přístroj musí být schopen měřit otáčky motoru nejméně dvěma různými způsoby, přitom jeden ze způsobů musí být založen na principu snímání informace z diagnostického rozhraní OBD nebo sběrnice J1939. Dosažitelná přesnost a rozlišitelnost je u tohoto rozhraní navázána na data poskytovaná OBD nebo JI939 nebo ISO/PAS 27145.
2. Přístroj musí být vybaven signálovým vstupem pro jeho kalibraci, tento vstup může být jak samostatný tak sloučený s jiným signálovým vstupem.
3. Otáčky motoru musí přístroj měřit v rozsahu nejméně 600 až 6000 min
-1
s přesností:
- v rozsahu 600 až 1000 min
-1
, max. +- 25 min
-1
,
- v rozsahu nad 1000 min
-1
, max. +- 150 min
-1
.
4. Rozlišitelnost indikačního zařízení musí být:
- v rozsahu do 1000 min
-1
, lepší nebo rovna 10 min
-1
,
- v rozsahu nad 1000 min
-1
, lepší nebo rovna 20 min
-1
.
24. Přístroj na měření teploty motoru
1. Přístroj musí umožňovat měření teploty oleje motoru nejméně otvorem pro měrku množství oleje v motoru. V případě tohoto způsobu měření příslušná sonda musí být flexibilní, její průměr musí vyhovovat pro běžné motory; sonda musí mít možnost nastavení délky zasunutí do motoru. Sonda musí být dostatečně robustní, aby při běžné manipulaci nemohlo dojít k zachycení sondy vnitřními rotujícími součástmi v klikové skříni.
2. Přístroj může umožňovat měření povrchové teploty motoru pomocí bezkontaktního infračerveného snímání emisivity kovového povrchu. Není vyžadováno snímání emisivity lesklých povrchů. V případě, že je snímač opatřen optikou, musí být fokus v rozsahu 1:1-1:20.
3. Přístroj musí umožňovat přenos teploty motoru z diagnostického rozhraní OBD nebo sběrnice J1939. Dosažitelná přesnost a rozlišitelnost je u tohoto rozhraní navázána na data poskytovaná OBD nebo J1939 nebo ISO/PAS 27145.
4. Teplotu musí přístroj měřit v rozsahu nejméně 50 až 100°C, s odchylkou max. 2,5°C. Rozlišitelnost musí být lepší nebo rovna 2°C.
 
Příl.8
Seznam technických norem
ČSN 73 6059 - Servisy a opravny motorových vozidel. Čerpací stanice pohonných hmot.
ČSN 30 0552 - Zjišťování stopových a obrysových průměrů zatáčení atd.
ČSN 73 6058 - Jednotlivé, řadové a hromadné garáže
ČSN 73 6056 - Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.
ČSN 73 6110 - Projektování místních komunikací.
 
Příl.9
Vnější označení stanice technické kontroly
Provedení:
a) Barvy:
- podklad označení bílý,
- znak kontrolní nálepky červený,
- popis označení černý.
b) Rozměry:
- délky stran obdélníku: šířka 600 mm, výška 620 mm,
- délka strany šestiúhelníku: 265 mm 
Příl.10
METROLOGICKÝ ŘÁD stanic technické kontroly
Stanice technické kontroly a stanice měření emisí (dále jen "STK) jsou specializovaná pracoviště, určená k provádění kontroly nad technickým stavem silničních motorových a jejich přípojných vozidel. Kontrola je zajišťována formou kontrol, realizovaných za pomoci diagnostických měřících zařízení (dále jen "měřidlo"). Z výsledků měření jsou vyvozovány závěry o způsobilosti vozidel k dalšímu provozu. U měření tohoto charakteru je nezbytné zajišťovat jednotnost a správnost měření tak, aby chybným měřením nebyly poškozeny oprávněné zájmy provozovatelů vozidel. Jednotnost a správnost měření a měřidel je zabezpečována jednotnými technologickými postupy pro činnost stanic technické kontroly, jednotným systémem metrologického zajištění a školením pracovníků. Zásady metrologického zajištění sítě stanic technické kontroly přitom důsledně vycházejí ze zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění zákona a jeho prováděcích předpisů.
Návaznost měřidel v síti stanic technické kontroly zajišťují osoby pověřené ministerstvem.
1. Provozovatel STK
a) zabezpečuje řádnou údržbu, opravy a obnovu měřidel,
b) vede metrologickou evidenci o měřidlech STK a provozní deníky měřidel,
c) zabezpečuje jednotnost a správnost měření prováděných v STK,
d) zabezpečuje řádné zaškolení kontrolních techniků na práci s měřidly,
e) zabezpečuje včasné uplatnění požadavků na kalibraci (ověření) měřidel,
f) zabezpečuje vytvoření podmínek k provedení kalibrace (ověření) měřidel STK, spočívající ve vyloučení provozu na lince a zajištění stálé teploty vzduchu na lince alespoň 15 °C.
2. Povinnosti pracovníků STK
2.1. Kontrolní technik
a) zabezpečuje správnost obsluhy měřidel, dodržování podmínek a postupů měření,
b) zabezpečuje správné vyhodnocení výsledků měření, která provedl,
c) u měřidla, které má v materiální péči, zabezpečuje za jeho údržbu a řádný technický stav; vede o něm předepsanou evidenci (provozní deník),
d) dodržuje zásady tohoto řádu a na úseku metrologického zajištění plní úkoly, uložené mu vedoucím stanice technické kontroly.
2.2. Vedoucí STK
a) zabezpečuje dodržování metrologického pořádku v STK a za včasné předkládání požadavků na metrologickou kontrolu měřidel,
b) vede metrologickou evidenci (soupis měřidel),
c) organizuje periodickou péči o měřidla STK, včetně vedení provozních deníků, zabezpečuje technický stav měřidel STK,
d) zabezpečuje provádění periodické provozní údržby a kontroly měřidel,
e) kontroluje vedení provozních deníků měřidel.
Pozn.: Pracovníci pověřené osoby provádějí pouze kalibraci (ověřování) měřidel. Údržbu a opravy měřidel zabezpečuje jejich provozovatel.
3. Metrologická evidence
Stanice technické kontroly vedou evidenci o měřidlech, kterou tvoří
a) soupis měřidel,
b) provozní deníky měřidel.
Soupis měřidel je tabulkově uspořádaná samostatně vedená evidence pro každou kategorii měřidel. Obsahuje
a) kategorii měřidla (PM - pracovní měřidlo, SM - stanovené měřidlo, HE - hlavní etalon, PE - pracovní etalon),
b) název a typ měřidla, případně další identifikační znaky,
c) výrobní číslo, pokud je na měřidle uvedeno,
d) evidenční číslo,
e) lhůtu kontroly (ověření, kalibrace),
f) skutečný termín provedení kontroly (měsíc, rok),
g) další plánovaný termín kontroly (měsíc a rok).
Provozní deníky měřidel slouží k vedení volnou formou průběžných záznamů o stavu měřidla, jeho kontrole, údržbě, poruchách a opravách.
4. Pověřená osoba
1. zpracovává metrologické postupy kalibrace (ověřování) měřidel určených ke kalibraci (ověřování) tímto metrologickým řádem. Postupy předkládá ministerstvu k odsouhlasení,
2. zabezpečuje výkon metrologických služeb pro STK. Kalibraci (ověřování) měřidel provádí technologiemi, stanovenými metrologickými postupy, přímo v jednotlivých STK,
3. zabezpečuje metrologickou návaznost etalonů, které používá při kalibraci (ověřování) měřidel STK,
4. vede a uchovává záznamy o kalibrovaných (ověřovaných) měřidlech, včetně zjištěných hodnot,
5. vystavuje STK osvědčení o tom, zda měřidla STK plní (neplní) metrologické požadavky na měřidla STK a způsobilá měřidla označuje kalibrační (ověřovací) značkou.
Nezpůsobilá měřidla pak štítkem, upozorňujícím na nesprávnost měřidla. Osvědčení se vztahuje na skupinu měřidel technologického vybavení STK. Na jednotlivé měřidlo mohou pracovníci pověřené osoby vystavit kalibrační (ověřovací) list nebo osvědčení,
6. přístupné seřizovači prvky měřidel, jejichž neodbornou manipulací by mohlo dojít ke změně metrologických vlastností měřidla, zajišťuje přelepkou nebo plombou,
7. pracovníci pověřené osoby kontrolují dodržování metrologického pořádku ve stanici technické kontroly, vedení příslušné evidence a provádění řádné údržby měřidel. O zásadních nedostatcích informuje ministerstvo nebo příslušný krajský úřad.
5. Poruchy, opravy a následná kalibrace (ověření)
Stanice technické kontroly nesmí používat měřidlo s poruchou, která může ovlivnit správnost měření. Vzniklou poruchu musí urychleně odstranit nebo dát odstranit odborným servisem.
Servis po provedené opravě zajistí kalibraci nebo ověření měřidla a vystaví příslušný doklad (kalibrační nebo ověřovací list) nebo přístroj opatří kalibrační (ověřovací) značkou. Doklad vystavený servisem nahrazuje doklad vystavený pověřenou osobou do doby následné periodické kontroly měřidel. Provedl-li servis opravu měřidla bez následné kalibrace (ověření), stanice technické kontroly si vyžádá následnou kalibraci (ověření) u pověřené osoby.
PŘÍLOHY
A. Přehled měřidel stanice technické kontroly, jejich kategorizace a lhůty kalibrace (ověření)
B. Osvědčení o kalibraci (ověření) měřidel
C. Vzor provozního deníku měřidla
D. Provádění provozní údržby a kontroly měřidel stanice technické kontroly a požadavky na přesnost měřidel
Příloha A k Metrologickému řádu STK
 
         Přehled měřidel stanice technické kontroly, 
        jejich kategorizace a lhůty kalibrace (ověření)
I------I--------------------------------------------I-----------I------------I
I Poř. I       Název měřidla         I Kategorie I  Lhůta  I
I č. I                      I měřidla*) I kalibrace I
I   I                      I      I (ověření) I
I   I                      I      I v měsících I
I------I--------------------------------------------I-----------I------------I
I 1  I Tlakoměr deformační            I  PM   I   12   I
I------I--------------------------------------------I-----------I------------I
I 2  I Hustič pneumatik              I PM/SM**) I   12   I
I------I--------------------------------------------I-----------I------------I
I 3  I Válcová zkušebna brzd           I  PM   I   12   I
I------I--------------------------------------------I-----------I------------I
I 4  I Zařízení na kontrolu geometrie řízení   I  PM   I   12   I
I------I--------------------------------------------I-----------I------------I
I 5  I Přístroj na kontrolu seřízení světlometů  I  PM   I   12   I
I------I--------------------------------------------I-----------I------------I
I 6  I Indikátor házivosti kol          I  PM   I   12   I
I------I--------------------------------------------I-----------I------------I
I 7  I Decelerometr                I  PM   I   12   I
I------I--------------------------------------------I-----------I------------I
I 8  I Detektor uhlovodíkových plynů       I  PM   I   12   I
I------I--------------------------------------------I-----------I------------I
I 9  I Zařízení na měření opotřebení spojovacích I  PM   I   12   I
I   I zařízení vozidel              I      I      I
I------I--------------------------------------------I-----------I------------I
I 10 I Zařízení na měření prostupu světla     I  PM   I   12   I
I------I--------------------------------------------I-----------I------------I
I 11 I Časoměrné zařízení             I  PM   I   12   I
I------I--------------------------------------------I-----------I------------I
I 12 I Přístroj na měření hloubky dezénu     I  PM   I   12   I
I   I pneumatik                 I      I      I
I------I--------------------------------------------I-----------I------------I
I 13 I Váhy                    I  PM   I   12   I
I------I--------------------------------------------I-----------I------------I
I 14 I HUD adaptér                I  PM   I   12   I
I------I--------------------------------------------I-----------I------------I
I 15 I Hlukoměr                  I  PM   I   12   I
I------I--------------------------------------------I-----------I------------I
I 16 I Přístroj na měření otáček motoru      I  PM   I   12   I
I------I--------------------------------------------I-----------I------------I
I 17 I Přístroj na měření teploty motoru     I  PM   I   12   I
I------I--------------------------------------------I-----------I------------I
I 18 I Přístroj pro měření emisí výfukových plynů I  SM   I   12   I
I   I zážehových motorů (analyzátor)       I      I      I
I------I--------------------------------------------I-----------I------------I
I 19 I Přístroj pro měření kouřivosti vznětových I  PM   I   12   I
I   I motorů (kouřoměr)             I      I      I
I------I--------------------------------------------I-----------I------------I
I 20 I Přístroj na zjišťování těsnosti plynového I  PM   I  podle  I
I   I zařízení                  I      I výrobce  I
I------I--------------------------------------------I-----------I------------I
 *) PM - pracovní měřidlo nestanovené (pracovní měřidlo)
   SM - pracovní měřidlo stanovené (stanovené měřidlo)
 **) hustiče pneumatik uvedené do provozu po 17. 8. 2000
Příloha B k Metrologickému řádu STKPříloha C Metrologického řádu STKPříloha D Metrologického řádu STK
Provádění provozní údržby a kontroly měřidel stanice technické kontroly, požadavky na přesnost měřidel
Údržba měřidel používaných ve stanici technické kontroly se provádí podle pokynů výrobců těchto měřidel, uváděných v návodech na obsluhu. V této příloze jsou popisovány pouze specifické požadavky, zejména požadavky na kontrolu funkce a správnosti měřidel, které je nutno zabezpečit vzhledem k charakteru a četnosti použití těchto měřidel ve stanici technické kontroly.
O údržbě, provozní kontrole přesnosti a opravách měřidla se provádí zápis do deníku měřidla. Údržbu, kontrolu měřidla a zápis do deníku provádí pověřený pracovník stanice technické kontroly. Provádění stanoveného rozsahu prací a vedení deníků kontroluje vedoucí stanice technické kontroly.
Pokud interval údržby nebo kontroly měřidla je kratší než 1 týden, záznam do deníku se provádí souhrnně jednou za týden.
1. Zařízení na kontrolu tlaku a huštění pneumatik
1.1. Zařízení na kontrolu tlaku (deformaění tlakoměr)
a) Samostatná kontrola funkce se neprovádí.
b) Kontrola přesnosti se provádí pouze v případech odůvodněné pochybnosti o správnosti změřeného údaje.
Pozn.: Orientační kontrolu lze provést srovnáním s jinými přístroji známé přesnosti, připojením na vhodný tlakový zdroj (např. pneumatiku).
c) Dovolená chyba je dána třídou přesnosti přístroje. Vypočte se podle vztahu:
          třída přesnosti x horní hranice měřícího rozsahu
dovolená chyba = +- ------------------------------------------------
                     100
Pozn.: Pro kontrolu vzduchových brzdových soustav vozidel jsou v STK požadovány tlakoměry s třídou přesnosti 1 a méně.
1.2. Hustič pneumatik
a) Správná funkce hustiče se kontroluje subjektivně před zahájením denního provozu.
b) Kontrola správnosti se provádí pouze v případě pochybnosti o správnosti změřeného údaje. Provádí se zapojením zařízení na vhodný (co do rozsahu) deformační tlakoměr o známé přesnosti.
c) Dovolená chyba měření tlaku Deltap pro jmenovité hodnoty tlaku p je:
Pro hustíce pneu uvedené do provozu před 17. 8. 2000
Deltap = +- (0,02 p + 10) [kPa]
 
Pro hustiče pneu uvedené do provozu po 17. 8. 2000 v rozsahu teplot 15 až 25 °C
Deltap = +- 8 kPa v rozsahu do 400 kPa
Deltap = +- 16 kPa v rozsahu nad 400 kPa
2. Zařízení na kontrolu seřízení světlometů (regloskop)
a) Zvláštní provozní kontrola funkce se neprovádí.
b) Provozní kontrola se provádí pouze v případě pochybnosti o správnosti měřeného údaje.
Pozn.: Orientační kontrolu lze provést pomocí hadicové libely, vozidla a přenosné stěny, umístěné 10 m, popř. 5 m před vozidlem. Středy světlometů se přenesou na kontrolní stěnu pomocí hadicové libely a průmětu středů předního a zadního okna vozidla.
c) Dovolená chyba měření sklonu světla způsobená chybou rovinnosti stání vozidla je 2 cm/10 m. Dovolená chyba způsobená chybou rovinnosti pojezdu regloskopu je 1,5 cm/10 m. Dovolená chyba optické soustavy vlastního regloskopu je 1,5 cm/10 m, pro stranové posunutí +- 10 cm/10 m. Chyba natočení rozhraní nesmí být větší než +- 1,5 st. a - 0,5 st.
3. Mechanické zařízení na měření geometrie řízení
a) Kontrola funkce a vizuální kontrola mechanického stavu zařízení se provádí denně, před zahájením provozu.
b) Provozní kontrola správnosti se provádí minimálně jednou týdně. Provádí se tímto způsobem:
- nastavíme nulu na úhloměrné stupnici stojanu. Měřící doteky ustavíme do svislé roviny (jako při měření odklonu kola) a zkontrolujeme, zda leží v rovině kolmé k rovině stání vozidla (úhloměrem, olovnicí). Doteky otočíme o 180 st. a měření opakujeme. Při správném nastavení přístroje musí měřící doteky ležet v obou polohách v jedné rovině, kolmé k rovině stání vozidla a na ukazateli musí být nula. Největší dovolená odchylka je 15 úhlových minut. Stejným způsobem zkontrolujeme druhý stojan.
- při nastavení nuly na úhloměrné stupnici stojanu ustavíme doteky obou stojanů ve vodorovné poloze, co nejblíže ke konci vodících tyčí. Spojnice doteků by měla být rovnoběžná s naváděcí čárou pro vozidlo.
- pomocí kontrolní tyče zkontrolujeme vzdálenost (rozchod) mezi příslušnými doteky obou stojanů. Rozdíl hodnot naměřených mezi doteky nesmí přesáhnout 1 mm (vůle mezi tyčkou a dotekem).
- nejsou-li splněny uvedené podmínky, seřídíme stojan dle návodu výrobce.
c) Požadovaná přesnost měření úhlů je 15 úhlových minut.
4. Válcová zkušebna brzd
a) Zvláštní provozní kontrola funkce zkušebny se neprovádí.
b) Kontrola správnosti měření brzdných a ovládací síly a tlaku se provádí jedenkrát za 3 měsíce. Kontrola brzdných sil se provádí pomocí přípravků (rameno a závaží), patřících k příslušenství válcové zkušebny brzd. Postupuje se podle návodu výrobce válcové zkušebny brzd.
c) Kontrola pedometru se provádí podle návodu výrobce, minimálně ve dvou bodech rozsahu (jeden z nich může být nula) zatěžováním závažími, případně pomocí přípravku a závaží. Kontrola měření tlaku se provádí připojením na zdroj o známém tlaku vzduchu.
d) Požadovaná přesnost měření:
Brzdných sil
- větší z chyb +- 3 % z konečné hodnoty rozsahu nebo +- 10 % z měřené hodnoty.
 Pro samotný měřící řetězec válcové zkušebny brzd (měření pomocí přípravku)
 platí chyby poloviční, tj. 1,5 % a 5 %.
- rozdíl indikací pro pravou a levou stranu nesmí přesáhnout větší z chyb +- 1,5 % 
 z konečné hodnoty rozsahu nebo +- 5 % z měřené hodnoty.
Pro samotný měřící řetězec zkušebny platí chyby poloviční, tj. +- 0,75 % a +- 2,5 %.
 
Ovládací síly
+- 35 N v rozsahu 0 - 700 N
 
Tlaku
+- 25 kPa v rozsahu 0 - 1000 kPa
5. Indikátor házivosti kol
a) Jednou za týden se provede kontrola pohyblivosti jednotlivých částí měřidla, činnosti aretace a kontrola funkce.
b) Kontrola správnosti se provádí pouze v případech pochybnosti o správnosti měřených hodnot.
Pozn.: Provozní kontrolu lze provést vkládáním podložek o známé tloušťce mezi měřící dotek a pevnou podložku (např. stěnu) nebo pomocí číselníkového úchylkoměru, mikrometrického šroubu, případně posuvného měřidla.
c) Přípustná chyba v celém měřícím rozsahu je +- 0,25 mm.
6. Decelerometr
a) Nejméně jednou měsíčně se provede
- statická kontrola přesnosti přístrojem indikovaných hodnot brzdného zpomalení.
Kontrola se provádí pomocí kalibračního přípravku, dodávaného výrobcem decelerometru. Přitom se postupuje podle návodu výrobce.
- kontrola přesnosti pedometru. Provádí se stejně jako u válcových zkušeben brzd (bod 4).
Kontrola tlakoměru se neprovádí. Provádí ji metrologická služba ve stanovených lhůtách. Orientačněji lze provést připojením na zdroj o známém tlaku vzduchu.
b) Údržba a kontrola dalších funkcí přístroje se provádí podle návodu výrobce.
Požadovaná přesnost měření:
- brzdného zpomalení: +- 3 % z hodnoty rozsahu,
- pedometru: +- 35 N,
- tlaku: +- 25 kPa.
7. Detektor uhlovodíkových plynů
Jednou měsíčně se zkontroluje stav nabití zdroje a funkce detektoru pomocí vhodného zdroje uhlovodíkového plynu (např. plynu ze zapalovače).
8. Zařízení na měření opotřebení spojovacích zařízení vozidel
a) Samostatná kontrola funkce se neprovádí.
b) Kontrola přesnosti se provádí pouze v případech odůvodněné pochybnosti o správnosti kontrolního měření, zejména při zjevném poškození kalibračních měrek.
c) Požadovaná přesnost kalibračních měrek je +- 0,05 mm, v případě měrek vyrobených z tvrzeného plastu a používaných ke kontrole královského čepu je požadovaná přesnost +- 0,5 mm, v případě měrek používaných ke kontrole koule 49 je požadovaná přesnost +- 0,1 mm.
9. Zařízení na měření prostupu světla
a) Kontrola funkce se provádí před každým měřením, pomocí integrovaného indikátoru přístroje.
b) Kontrola přesnosti se provádí pouze v případech odůvodněné pochybnosti o správnosti změřeného údaje.
c) Citlivost měřicího přístroje se seřídí tak, aby indikátor přijímače ukazoval 100 (dílků, %), není-li do dráhy světelných paprsků vložen žádný objekt. Nedopadá-li na přijímač žádné světlo, musí přístroj ukazovat nulovou hodnotu. Přesnost odečítání a linearity musí být do 5 %.
10. Časoměrné zařízení
a) Samostatná kontrola funkce se neprovádí.
b) Kontrola přesnosti se provádí pouze v případech odůvodněné pochybnosti o správnosti změřeného údaje.
c) Požadovaná přesnost měření časuje +- 0,1 sekundy.
11. Přístroj na měření hloubky dezénu pneumatik
a) Kontrola funkce se provádí před zahájením denního provozu, kontrola čitelnosti displeje se provádí před každým měřením.
b) Kontrola přesnosti se provádí pouze v případech odůvodněné pochybnosti o správnosti změřeného údaje.
c) požadovaná přesnost měření je 0,1 mm.
12. Váhy
a) Vizuální kontrola přístroje se provádí před zahájením denního provozu.
b) Provozní ověření správné funkce - podle provozního návodu přístroje.
13. HU adaptér
a) Vizuální kontrola přístroje se provádí před zahájením denního provozu.
b) Provozní ověření správné funkce - podle provozního návodu přístroje.
14. Hlukoměr
a) Vizuální kontrola přístroje se provádí před zahájením denního provozu.
b) Provozní ověření správné funkce - podle provozního návodu přístroje.
15. Přístroj pro měření emisí výfukových plynů zážehových motorů
a) Vizuální kontrola přístroje se provádí před zahájením denního provozu.
b) Zkouška těsnosti - podle provozního návodu přístroje.
c) Kontrola na zbytkové uhlovodíky a následné kroky - podle provozního návodu přístroje.
d) Provozní ověření správné funkce - podle provozního návodu přístroje.
1+6. Přístroj pro měření kouřivosti vznětových motorů
a) Vizuální kontrola přístroje se provádí před zahájením denního provozu.
b) Kontrola provozního ověření správné funkce se provádí průběžně pomocí optického filtru, vkládaného do měřící komory (podle provozního návodu přístroje). Jeho opacita musí odpovídat absorbčnímu koeficientu 1,6 - 1,8 m
-1
. Hodnota musí být určena s přesností nejméně +/- 0.025 m
-1
a musí být na filtru vyznačena. Provozní kontrola spočívá ve zjištění, zda hodnota čtená na přístroji se neliší o více než 0.1 m
-1
od hodnoty uvedené na optickém filtru.
17. Přístroj na měření otáček motoru
a) Vizuální kontrola přístroje se provádí před zahájením denního provozu.
b) Správná funkce přístroje se kontroluje podle provozního návodu přístroje.
18. Přístroj na měření teploty motoru
a) Vizuální kontrola přístroje se provádí před zahájením denního provozu.
b) Správná funkce přístroje se kontroluje podle provozního návodu přístroje.
19. Komunikační rozhraní s vozidlovými sběrnicemi
a) Vizuální kontrola přístroje se provádí před zahájením denního provozu.
b) Správná funkce přístroje se kontroluje podle provozního návodu přístroje.
 
Příl.11
Vzor Zpráva o výsledku vnitřní kontroly


 
Příl.12
Vzor protokolů o měření emisí
 
Příl.13
Vnější označení stanice měření emisí
Provedení:
c) Barvy:
- podklad označení bílý,
- znak kontrolní nálepky zelený,
- popis označení černý.
d) Rozměry:
- délky stran obdélníku: šířka 600 mm, výška 620 mm,
- délka strany šestiúhelníku: 265 mm 
Příl.14
Učební osnova výuky teoretické přípravy a praktického výcviku k získání odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek ve stanici technické kontroly v základním a prohlubovacím kurzu
(k § 62 odst. 3 zákona)
Pracovníci stanice technické kontroly splňující zákonem stanovené kvalifikační předpoklady mohou vykonávat funkci kontrolního technika až po absolvování stanovené teoretické přípravy a praktického výcviku, úspěšném ověření znalostí a dovedností a vydání profesního osvědčení kontrolního technika nebo po úspěšném ověření znalostí v prohlubovacím kurzu.
Rozsah odborných znalostí obsahuje učební osnova základního nebo prohlubovacího kurzu pro kontrolní techniky.
Výuka kontrolních techniků je rozdělena na teoretickou přípravu formou přednášek, cvičení a odborných konzultací a na praktický výcvik na kontrolních linkách a na stanovištích měření emisí.
a) Základní kurz
Základní kurz trvá pět týdnů a je tematicky rozdělen do 200 hodin, z toho 112 hodin pro teoretickou přípravu, 24 hodin pro měření emisí vznětových a zážehových motorů na pohon plynným palivem, 8 hodin pro odborné konzultace, 40 hodin pro praktický výcvik na kontrolních linkách a 16 hodin pro ověření teoretických znalostí a praktických dovedností.
      Učební osnova základního kurzu pro kontrolní techniky
 
Počet hodin
 
I.  Teoretická výuka                                112
 
   1. Význam silniční dopravy. Technické prohlídky vozidel. 
     Národní i mezinárodní předpisy o technických podmínkách, schvalování 
     technické způsobilosti a registrace vozidel. 
     Právní rámec pro kontrolu technického stavu vozidel v provozu
   2. Zřizování, organizace a řízení stanic technické kontroly
   3. Bezpečnostní předpisy
   4. Základní technické názvosloví, opakovaní základů mechaniky, 
     elektrotechniky a vlastností materiálů
   5. Činnost stanice technické kontroly, systém řízení jakosti, 
     organizační struktura
   6. Informační systém technických prohlídek
   7. Metrologie ve stanici technické kontroly, technická měření, technické 
     vybavení STK, konstrukce a vlastnosti přístrojů
   8. Vliv na chování vozidla, metodické postupy kontrol, limity a hodnocení
   9. Identifikační znaky vozidla (skupina kontrolních úkonů 0)
   10. Brzdové zařízení (skupina kontrolních úkonů 1)
   11. Řízení (skupina kontrolních úkonů 2)
   12. Výhledy (skupina kontrolních úkonů 3)
   13. Svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení (skupina 
     kontrolních úkonů 4)
   14. Nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav (skupina kontrolních 
     úkonů 5)
   15. Podvozek a části připevněné k podvozku (skupina kontrolních úkonů 6)
   16. Jiné vybavení (skupina kontrolních úkonů 7)
   17. Obtěžování okolí (skupina kontrolních úkonů 8)
   18. Další prohlídky vozidel k dopravě osob kategorie M2 a M3 (skupina 
     kontrolních úkonů 9)
   19. Technický stav vozidel a bezpečnost silničního provozu
   20. Právní problematika stanice technické kontroly
 
II. Měření emisí motorových vozidel                        24
 
   1. Homologační předpisy, právní předpisy upravující měření emisí vozidel
   2. Technické vybavení stanic měření emisí
   3. Emisní chování motorů, konstrukce motorů z hlediska tvorby, řízení a 
     snižování emisí
   4. Metodický postup měření emisí 
   5. Limity kontrolovaných parametrů, hodnocení zjištěných skutečností a 
     výsledků měření, protokol o měření emisí
   6. Konstrukce a vlastnosti přístrojů pro měření emisí, jejich obsluha a 
     údržba, zásady metrologického zajištění
   7. Informační systém a systém řízení jakosti, vedení evidence
 
III. Praktické provádění technických prohlídek                   40
   na kontrolní lince stanice technické kontroly a stanovišti měření emisí 
   vozidel z toho 28 na kontrolní lince a 12 na stanovišti měření emisí)
 
IV. Odborné konzultace                               8
 
V.  Ověřování odborné způsobilosti kontrolního technika (závěrečná 
   zkouška)                                   16
-------------------------------------------------------------------------------------
Celkem                                      200 
b) Prohlubovací kurz
Prohlubovací kurz trvá pět dnů a je tematicky rozdělen do 40 hodin, z toho 12 hodin pro teoretickou přípravu, 2 hodiny pro odborné konzultace, 6 hodiny pro praktický výcvik na kontrolních linkách 16 hodin pro oblast měření emisí a 4 hodiny pro ověření teoretických znalostí.
      Učební osnova prohlubovacího kurzu pro kontrolní techniky
 
Počet hodin
 
I.  Teoretická výuka                               12
 
   1. Změny v činnosti stanice technické kontroly vyvolané změnou právních 
    předpisů
   2. Změny ve způsobu provádění technických prohlídek a hodnocení závad 
    vozidel
   3. Příčiny protiprávního způsobu provádění technických prohlídek a jejich 
    právní dopady na činnost kontrolního technika
 
II. Praktické provádění technických prohlídek na kontrolní lince stanice 
   technické kontroly                               6
 
   1. Praktická ukázka vzorového provedení technické prohlídky
   2. Seznámení s novými postupy při provádění technických prohlídek
 
III. Odborné konzultace                               2
 
IV. Měření emisí                                 16
 
   1. Změny v homologačních předpisech, v mezinárodních a národních právních 
    předpisech upravující měření emisí vozidel v provozu, v měření emisí 
    ve stanicích měření emisí a jejich technické vybavení
   2. Změny v metodických postupech měření emisí, limitů kontrolovaných 
    parametrů, hodnocení zjištěných skutečností a výsledků měření, změny 
    v protokolu o měření emisí
   3. Praktická ukázka změn měření emisí, předepsaného postupu pro různé 
    druhy a provedení motoru, bezpečnost práce na pracovišti
   4. Změny ve vedení evidence o provedených měřeních, v informačním systému 
    a systému řízení jakosti
   5. Změny v konstrukci a vlastnostech přístrojů pro měření emisí, jejich 
    obsluha a údržba, zásady metrologického zajištění
   6. Změny v konstrukce motorů z hlediska tvorby, řízení a snižování emisí
   7. Nesprávné postupy měření emisí zjištěné při kontrolách, příčiny 
    protiprávního způsobu provádění měření emisí a jejich právní dopady na 
    činnost kontrolního technika
 
V.  Ověřování odborné způsobilosti kontrolního technika 
   (závěrečné přezkoušení)                            4
-------------------------------------------------------------------------------------
Celkem                                       40
Ověřování odborné způsobilosti kontrolního technika (závěrečné přezkoušení kontrolních techniků) probíhá v předem vyhlášených zkušebních termínech Ministerstvem dopravy.
c) Prohlubovací kurz kontrolního technika, který je držitelem platného profesního osvědčení kontrolního technika, které bylo omezeno pouze k měření emisí, jehož cílem je získání profesního osvědčení kontrolního technika bez omezení.
Prohlubovací kurz je čtyřtýdenní, provádí se pro měření emisí vozidel poháněných vznětovými motory a pro měření emisí vozidel poháněných zážehovými motory včetně vozidel s motory poháněných plynem kapalným (např. LPG, LNG, H
2
) nebo stlačeným plynem (např. CNG, H
2
), popřípadě jejich kombinace a pro provádění technických prohlídek vozidel. Je tematicky rozdělen do 160 vyučovacích hodin, z toho 88 hodin pro teoretickou přípravu, 16 hodin pro měření emisí vznětových a zážehových motorů a motorů na pohon plynným palivem, 32 hodin pro praktický výcvik na kontrolních linkách, 8 hodiny pro odborné konzultace, a 16 hodin pro ověření praktických dovedností.
          Učební osnova prohlubovacího kurzu
 
Počet hodin
 
I.  Teoretická výuka                               88
 
   1. Význam silniční dopravy. Technické prohlídky vozidel.
     Národní i mezinárodní předpisy o technických podmínkách, schvalování 
     technické způsobilosti a registrace vozidel. Právní rámec pro 
     kontrolu technického stavu vozidel v provozu
   2. Zřizování, organizace a řízení stanic technické kontroly
   3. Bezpečnostní předpisy
   4. Základní technické názvosloví, opakovaní základů mechaniky, 
     elektrotechniky a vlastností materiálů
   5. Činnost stanice technické kontroly, systém řízení jakosti, 
     organizační struktura
   6. Informační systém technických prohlídek
   7. Metrologie ve stanici technické kontroly, technická měření, technické 
     vybavení STK, konstrukce a vlastnosti přístrojů
   8. Vliv na chování vozidla, metodické postupy kontrol, limity a hodnocení
   9. Identifikační znaky vozidla (skupina kontrolních úkonů 0)
   10. Brzdové zařízení (skupina kontrolních úkonů 1)
   11. Řízení (skupina kontrolních úkonů 2)
   12. Výhledy (skupina kontrolních úkonů 3)
   13. Svítilny, světlomety, odrazky a elektrické zařízení (skupina 
     kontrolních úkonů 4)
   14. Nápravy, kola, pneumatiky a zavěšení náprav (skupina kontrolních 
     úkonů 5)
   15. Podvozek a části připevněné k podvozku (skupina kontrolních úkonů 6)
   16. Jiné vybavení (skupina kontrolních úkonů 7)
   17. Obtěžování okolí (skupina kontrolních úkonů 8)
   18. Další prohlídky vozidel k dopravě osob kategorie M2 a M3 (skupina 
     kontrolních úkonů 9)
   19. Technický stav vozidel a bezpečnost silničního provozu
   20. Právní problematika stanice technické kontroly
 
II. Měření emisí                                 16
 
   1. Změny v homologačních předpisech, v mezinárodních a národních 
     právních předpisech upravující měření emisí vozidel v provozu, 
     v měření emisí ve stanicích měření emisí a jejich technické vybavení
   2. Změny v metodických postupech měření emisí, limitů kontrolovaných 
     parametrů, hodnocení zjištěných skutečností a výsledků měření, změny 
     v protokolu o měření emisí
   3. Praktická ukázka změn měření emisí, předepsaného postupu pro různé 
     druhy a provedení motoru, bezpečnost práce na pracovišti
   4. Změny ve vedení evidence o provedených měřeních, v informačním 
     systému technických prohlídek a systému řízení jakosti
   5. Změny v konstrukci a vlastnostech přístrojů pro měření emisí, jejich 
     obsluha a údržba, zásady metrologického zajištění
   6. Změny v konstrukce motorů z hlediska tvorby, řízení a snižování emisí
   7. Nesprávné postupy měření emisí zjištěné při kontrolách
 
III. Praktické provádění technických prohlídek na kontrolní lince         32
 
IV. Odborné konzultace                               8
 
V.  Ověřování odborné způsobilosti kontrolního technika (závěrečná zkouška)    16
-------------------------------------------------------------------------------------
Celkem                                      160".
 
Příl.15
Postup při závěrečné zkoušce a přezkoušení z odborné způsobilosti k provádění technických prohlídek ve stanici technické kontroly
(k § 62 odst. 3 zákona)
a) Zkouška v základním kurzu
(1) Na závěr základního kurzu pro kontrolní techniky prokazují jeho účastníci odbornou způsobilost závěrečnou zkouškou z teoretických i praktických znalostí a dovedností před zkušební komisí jmenovanou ministerstvem. Odbornou způsobilostí se rozumí soubor odborných znalostí vztahujících se k provádění technických prohlídek, kontrole a hodnocení technického stavu vozidla a metrologického zabezpečení ve stanici technické kontroly, jakož i schopnost jejich uplatnění při technické prohlídce.
(2) Cílem závěrečné zkoušky z teoretické přípravy je formou písemného testu prokázat odbornou způsobilost kontrolního technika k provádění technických prohlídek. Otázky písemného testu schvaluje ministerstvo. Cílem závěrečné zkoušky je dále formou praktické a ústní zkoušky prověřit technické znalosti a dovednosti při používání měřidel a technologických zařízení se zaměřením zejména na správnost a vyhodnocení měření a praktické provádění technické prohlídky na kontrolní lince a na správné hodnocení zjišťovaného technického stavu vozidla.
(3) Písemný test se provádí:
a) pomocí výpočetní techniky nebo
b) v případě, že nelze využít postup podle písmene a), písemně.
(4) Hodnocení písemného testu se provádí bodovým ohodnocením jednotlivých předmětů podle zkušebních otázek. Hodnocení se provede následujícím způsobem:
a) prospěl, jestliže účastník základního kurzu dosáhl nejméně 80 % dosažitelného bodového ohodnocení,
b) neprospěl, jestliže účastník základního kurzu dosáhl méně než 80 % dosažitelného bodového ohodnocení.
(5) Hodnocení ústní a praktické zkoušky se hodnotí stupněm prospěl nebo neprospěl. Hodnocení této zkoušky provádí zkušební komise hlasováním.
(6) O průběhu závěrečné zkoušky vyhotoví zkušební komise zkušební protokol podepsaný členy komise, jehož součástí je seznam účastníků základního kurzu. V případě postupu podle odstavce 4 písm. b) i jimi odevzdané písemné testy, včetně jejich bodového ohodnocení a celkové hodnocení.
(7) Absolvent základního kurzu, který při závěrečné zkoušce neprospěl, může si své znalosti individuálně doplnit a požádat o opakování komisionálního přezkoušení v rozsahu závěrečné zkoušky základního kurzu. Opakovat závěrečnou zkoušku může účastník nejvýše dvakrát. Žádost o opakování závěrečné zkoušky může vždy podat nejdříve 1 měsíc po ukončení předchozí závěrečné nebo opakované závěrečné zkoušky a však opakovanou zkoušku musí vykonat nejpozději do šesti měsíců po ukončení základního kurzu. Další opakování závěrečné zkoušky není možné bez nového absolvování základního kurzu.
(8) Absolventu základního kurzu, který při závěrečné zkoušce prospěl ve všech dílčích zkouškách (z teoretických i praktických znalostí a dovedností před zkušební komisí), vydá ministerstvo prostřednictvím IS TP profesní osvědčení kontrolního technika podle provedení uvedeného v příloze č. 18.
b) Přezkoušení v prohlubovacím kurzu podle písm. b) přílohy č. 14 této vyhlášky
(1) Absolvent základního kurzu, který je držitelem profesního osvědčení kontrolního technika, je povinen se v zákonem stanovené lhůtě podrobit prohlubovacímu kurzu, který je ukončen ověřením odborné způsobilosti kontrolního technika k provádění technických prohlídek. K prohlubovacímu kurzu a k závěrečnému přezkoušení prohlubovacího kurzu bude připuštěn kontrolní technik, který se prokáže osvědčením kontrolního technika v souladu s ustanovením § 61 zákona.
(2) Cílem závěrečného přezkoušení v prohlubovacím kurzu je formou písemného testu prokázat odbornou způsobilost kontrolního technika k provádění technických prohlídek. Otázky písemného testu schvaluje ministerstvo.
(3) Písemný test se provádí:
a) pomocí výpočetní techniky nebo
b) v případě, že nelze využít postup podle písmene a), písemně.
(4) Hodnocení písemného testu se provádí bodovým ohodnocením jednotlivých předmětů podle zkušebních otázek. Hodnocení se provede následujícím způsobem:
a) prospěl, jestliže účastník prohlubovacího kurzu dosáhl nejméně 80 % dosažitelného bodového ohodnocení,
b) neprospěl, jestliže účastník prohlubovacího kurzu dosáhl méně než 80 % dosažitelného bodového ohodnocení.
(5) O průběhu závěrečného přezkoušení vyhotoví zkoušející prostřednictvím IS TP zkušební protokol, jehož součástí je seznam účastníků prohlubovacího kurzu, jimi vypracované písemné testy, včetně jejich bodového ohodnocení a celkové hodnocení. Jeli postupováno podle odstavce 3 písm. b) postupuje se přiměřeně.
(6) Žádost o opakování závěrečného přezkoušení může zkoušený podat nejdříve 5 dnů po ukončení předchozí závěrečného nebo opakovaného přezkoušení. Opakovat závěrečné přezkoušení může účastník nejvýše dvakrát.
(7) Kontrolní technik ztratí odbornou způsobilost kontrolního technika k provádění technických prohlídek v případě, že neprospěje ani při druhém opakovaném přezkoušení. Další opakování zkoušky prokazující odbornou způsobilost kontrolního technika k provádění technických prohlídek není možné bez nového absolvování základního kurzu.
(8) Absolventu prohlubovacího kurzu, který při závěrečném přezkoušení prospěl, vydá ministerstvo prostřednictvím IS TP profesní osvědčení kontrolního technika podle provedení uvedeného v příloze č. 18. Za vydání se považuje i prodloužení platnosti stávajícího profesního osvědčení kontrolního technika v IS TP. Zkoušející, který vykonával přezkoušení odborné způsobilost kontrolního technika k provádění technických prohlídek, vyznačí na základě výsledku vykonané zkoušky do profesního osvědčení kontrolního technika jeho platnost.
(9) U prohlubovacího kurzu v případě, že přezkoušení bylo vykonáno s výsledkem prospěl, profesní osvědčení bude vydáno na dobu dle ustanovení § 61 zákona.
(10) U prohlubovacího kurzu v případě, že druhé opakované přezkoušení bylo vykonáno s výsledkem, neprospěl, profesní osvědčení pozbude platnosti dnem vykonání opakovaného přezkoušení. Tato skutečnost se poznamená do profesního osvědčení, a do evidence ministerstva prostřednictvím IS TP.
c) Přezkoušení v prohlubovacím kurzu podle písm. c) přílohy č. 14 této vyhlášky
(1) Na závěr prohlubovacího kurzu pro kontrolního technika, který je držitelem platného profesního osvědčení kontrolního technika, omezené pouze k měření emisí, jehož cílem je získání profesní osvědčení kontrolního technika bez omezení prokazují jeho účastníci odbornou způsobilost závěrečnou zkouškou z teoretických i praktických znalostí a dovedností před zkušební komisí jmenovanou ministerstvem. Odbornou způsobilostí se rozumí soubor odborných znalostí vztahujících se k provádění technických prohlídek, kontrole a hodnocení technického stavu vozidla a metrologického zabezpečení ve stanici technické kontroly, jakož i schopnost jejich uplatnění při technické prohlídce.
(2) Cílem závěrečného přezkoušení z teoretické přípravy je formou písemného testu prokázat odbornou způsobilost kontrolního technika k provádění technických prohlídek. Otázky písemného testu schvaluje ministerstvo. Cílem závěrečného přezkoušení je dále formou praktické a ústní zkoušky prověřit technické znalosti a dovednosti při používání měřidel a technologických zařízení se zaměřením zejména na správnost a vyhodnocení měření a praktické provádění technické prohlídky na kontrolní lince a na správné hodnocení zjišťovaného technického stavu vozidla.
(3) Písemný test se provádí:
a) pomocí výpočetní techniky nebo
b) v případě, že nelze využít postup podle písmene a), písemně.
(4) Hodnocení písemného testu se provádí bodovým ohodnocením jednotlivých předmětů podle zkušebních otázek. Hodnocení se provede následujícím způsobem:
a) prospěl, jestliže účastník prohlubovacího kurzu dosáhl nejméně 80 % dosažitelného bodového ohodnocení,
b) neprospěl, jestliže účastník prohlubovacího kurzu dosáhl méně než 80 % dosažitelného bodového ohodnocení.
(5) Hodnocení ústní a praktické zkoušky se hodnotí stupněm prospěl nebo neprospěl. Hodnocení této zkoušky provádí zkušební komise hlasováním.
(6) O průběhu závěrečného přezkoušení vyhotoví zkušební komise zkušební protokol podepsaný členy komise, jehož součástí je seznam účastníků prohlubovacího kurzu. V případě postupu podle odstavce 4 písm. b) i jimi odevzdané písemné testy, včetně jejich bodového ohodnocení a celkové hodnocení.
(7) Žádost o opakování závěrečného přezkoušení může vždy podat nejdříve 5 dnů po ukončení předchozí závěrečného nebo opakovaného přezkoušení. Opakovat závěrečné přezkoušení může účastník nejvýše dvakrát.
(8) Kontrolní technik ztratí odbornou způsobilost kontrolního technika k provádění technických prohlídek v případě, že neprospěje ani při druhém opakovaném přezkoušení. Další opakování zkoušky prokazující odbornou způsobilost kontrolního technika k provádění technických prohlídek není možné bez nového absolvování základního kurzu.
(9) Absolventu prohlubovacího kurzu, který při závěrečném přezkoušení prospěl ve všech dílčích zkouškách (z teoretických i praktických znalostí a dovedností před zkušební komisí), vydá ministerstvo prostřednictvím IS TP profesní osvědčení kontrolního technika podle provedení uvedeného v příloze č. 18. U prohlubovacího kurzu v případě, že přezkoušení bylo vykonáno s výsledkem prospěl, profesní osvědčení bude vydáno na dobu dle ustanovení § 61 zákona.
(10) U prohlubovacího kurzu v případě, že druhé opakované přezkoušení bylo vykonáno s výsledkem, neprospěl, profesní osvědčení pozbude platnosti dnem vykonání opakovaného přezkoušení. Tato skutečnost se poznamená do profesního osvědčení v evidenci ministerstva prostřednictvím IS TP.
 
Příl.16
Učební osnova výuky teoretické přípravy k získání odborné způsobilosti k měření emisí ve stanici měření emisí v základním a prohlubovacím kurzu
(k § 62 odst. 3 zákona)
Pracovníci stanice měření emisí splňující zákonem stanovené kvalifikační předpoklady mohou vykonávat funkci kontrolního technika, jehož oprávnění bude omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel, až po absolvování stanovené teoretické přípravy, úspěšném ověření znalostí a vydání profesního osvědčení kontrolního technika, jehož oprávnění bude omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel, nebo po úspěšném ověření znalostí v prohlubovacím kurzu.
Rozsah odborných znalostí obsahuje učební osnova základního nebo prohlubovacího kurzu pro kontrolního technika, jehož oprávnění bude omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel.
a) Základní kurz
Základní kurz kontrolního technika, jehož oprávnění bude omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel, je pětidenní a provádí se společně pro měření emisí vozidel poháněných zážehovými motory, vozidel poháněných vznětovými motory a vozidel poháněných motory na pohon plynem kapalným (např. LPG, LNG, H2) nebo plynem stlačeným (např. (např. CNG, H2). Je tematicky rozdělen do 40 vyučovacích hodin, z toho 16 hodin pro teoretickou přípravu, 8 hodin pro praktický výcvik na stanovištích měření emisí a 16 hodin pro ověření teoretických znalostí a praktických dovedností.
  Učební osnova základního kurzu pro kontrolního technika, jehož oprávnění bude 
     omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel
 
Počet hodin
 
I.  Měření emisí motorových vozidel                        24
 
   1. Homologační předpisy, právní předpisy upravující měření emisí vozidel
   2. Technické vybavení stanic měření emisí
   3. Emisní chování motorů, konstrukce motorů z hlediska tvorby, řízení 
     a snižování emisí
   4. Metodický postup měření emisí
   5. Limity kontrolovaných parametrů, hodnocení zjištěných skutečností 
     a výsledků měření, protokol o měření emisí 
   6. Konstrukce a vlastnosti přístrojů pro měření emisí, jejich obsluha 
     a údržba, zásady metrologického zajištění 
   7. Informační systém a systém řízení jakosti, vedení evidence 
   8. Měření emisí motorových vozidel na stanovišti měření emisí - praxe
 
II. Závěrečná zkouška                               16
-------------------------------------------------------------------------------------
Celkem                                       40 
b) Prohlubovací kurz
Prohlubovací kurz pro kontrolního technika, jehož oprávnění je omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel, je dvoudenní a provádí se pro měření emisí vozidel poháněných vznětovými motory a pro měření emisí vozidel poháněných zážehovými motory včetně vozidel s motory poháněných plynem kapalným (např. LPG, LNG, H2) nebo stlačeným plynem (např. CNG, H2), popřípadě jejich kombinace. Prohlubovací kurz trvá nejméně 20 hodin.
 Učební osnova prohlubovacího kurzu pro kontrolního technika, jehož oprávnění bude 
    omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel
 
1.  Měření emisí                                 16
 
   1. Změny v homologačních předpisech, v mezinárodních a národních 
     právních předpisech upravující měření emisí vozidel v provozu, 
     v měření emisí ve stanicích měření emisí a jejich technické vybavení
   2. Změny v metodických postupech měření emisí, limitů kontrolovaných 
     parametrů, hodnocení zjištěných skutečností a výsledků měření, změny 
     v protokolu o měření emisí
   3. Praktická ukázka změn měření emisí, předepsaného postupu pro různé 
     druhy a provedení motoru, bezpečnost práce na pracovišti
   4. Změny ve vedení evidence o provedených měřeních, v informačním 
     systému technických prohlídek a systému řízení jakosti
   5. Změny v konstrukci a vlastnostech přístrojů pro měření emisí, jejich 
     obsluha a údržba, zásady metrologického zajištění
   6. Změny v konstrukce motorů z hlediska tvorby, řízení a snižování emisí
   7. Nesprávné postupy měření emisí zjištěné při kontrolách
 
II. Závěrečná zkouška                               4
------------------------------------------------------------------------------------- 
Celkem                                       20
Ověřování odborné způsobilosti kontrolního technika, jehož oprávnění je omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel (závěrečné přezkoušení) probíhá v předem vyhlášených zkušebních termínech Ministerstvem dopravy.
 
Příl.17
Postup při závěrečné zkoušce a přezkoušení z odborné způsobilosti k měření emisí ve stanici měření emisí
(k § 62 odst. 3 zákona)
a) Zkouška v základním kurzu
(1) Na závěr základního kurzu pro kontrolní techniky, jehož oprávnění bude omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel, prokazují jeho účastníci odbornou způsobilost závěrečnou zkouškou z teoretických i praktických znalostí a dovedností před zkušební komisí jmenovanou ministerstvem. Odbornou způsobilostí se rozumí soubor odborných znalostí a dovedností vztahujících se k provádění měření emisí, kontrole, seřízení a hodnocení technického stavu motoru a jeho příslušenství, metrologického zabezpečení a vedení agendy ve stanici měření emisí, jakož i schopnost jejich uplatnění při měření emisí.
(2) Odborná způsobilost se prokazuje vysvědčením o státní nebo maturitní zkoušce nebo výučním listem nebo dokladem o splnění odpovídajícího kvalifikačního standardu soustavy Národních kvalifikací MŠMT a dokladem o praxi z daného oboru a závěrečnou zkouškou z předmětů stanovených v učební osnově základního kurzu pro kontrolní techniky.
(3) Cílem závěrečné zkoušky z teoretické přípravy je formou písemného testu prokázat odbornou způsobilost kontrolního technika, jehož oprávnění bude omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel k provádění měření emisí. Otázky písemného testu schvaluje ministerstvo. Cílem závěrečné zkoušky je dále formou praktické a ústní zkoušky prověřit technické znalosti a dovednosti při používání měřidel a technologických zařízení se zaměřením zejména na správnost a vyhodnocení měření emisí a praktické provádění měření emisí na stanovišti měření emisí a na správné hodnocení zjišťovaného stavu vozidla z hlediska měření emisí.
(4) Písemný test se provádí:
a) pomocí výpočetní techniky nebo
b) v případě, že nelze využít postup podle písmene a), písemně.
(5) Hodnocení písemného testu se provádí bodovým ohodnocením jednotlivých předmětů podle zkušebních otázek. Hodnocení se provede následujícím způsobem:
a) prospěl, jestliže účastník základního kurzu dosáhl nejméně 80 % dosažitelného bodového ohodnocení,
b) neprospěl, jestliže účastník základního kurzu dosáhl méně než 80 % dosažitelného bodového ohodnocení.
(6) Hodnocení ústní a praktické zkoušky se hodnotí stupněm prospěl nebo neprospěl. Hodnocení této zkoušky provádí zkušební komise hlasováním.
(7) O průběhu závěrečné zkoušky vyhotoví zkušební komise zkušební protokol podepsaný členy komise, jehož součástí je seznam účastníků základního kurzu. V případě postupu podle odstavce 4 písm. b) i jimi odevzdané písemné testy, včetně jejich bodového ohodnocení a celkové hodnocení.
(8) Absolvent základního kurzu, který při závěrečné zkoušce neprospěl, může si své znalosti individuálně doplnit a požádat o opakování komisionálního přezkoušení v rozsahu závěrečné zkoušky základního kurzu. Opakovat závěrečnou zkoušku může účastník nejvýše dvakrát. Žádost o opakování závěrečné zkoušky může vždy podat nejdříve 1 měsíc po ukončení předchozí závěrečné nebo opakované závěrečné zkoušky, avšak opakovanou zkoušku musí vykonat nejpozději do šesti měsíců po ukončení základního kurzu. Další opakování závěrečné zkoušky není možné bez nového absolvování základního kurzu.
(9) Absolventu základního kurzu, který při závěrečné zkoušce prospěl ve všech dílčích zkouškách (z teoretických i praktických znalostí a dovedností před zkušební komisí), vydá ministerstvo prostřednictvím IS TP profesní osvědčení kontrolního technika podle provedení uvedeného v příloze č. 18.
b) Přezkoušení v prohlubovacím kurzu podle písm. b) přílohy č. 16 této vyhlášky
(1) Absolvent základního kurzu, který je držitelem profesního osvědčení kontrolního technika, jehož oprávnění je omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel, je povinen se v zákonem stanovené lhůtě podrobit prohlubovacímu kurzu, který je ukončen ověřením odbornou způsobilost kontrolního technika, jehož oprávnění je omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel k provádění měření emisí. K prohlubovacímu kurzu a k závěrečnému přezkoušení prohlubovacího kurzu bude připuštěn kontrolní technik, který se prokáže osvědčením kontrolního technika, jehož oprávnění je omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel v souladu s ustanovením § 60 odst. 5 zákona.
(2) Cílem závěrečného přezkoušení prohlubovacímu kurzu je formou písemného testu prokázat odbornou způsobilost kontrolního technika, jehož oprávnění je omezeno k provádění technických prohlídek na měření emisí vozidel k provádění měření emisí vozidel. Otázky písemného testu schvaluje ministerstvo.
(3) Písemný test se provádí: