154/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
154/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 18. května 2023,
kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 193/2003 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 63/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 52/2020 Sb., zákona č. 337/2020 Sb., zákona č. 543/2020 Sb. a zákona č. 432/2022 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 4 odst. 7, § 5 odst. 9, § 6 odst. 8, § 7 odst. 6, § 7b odst. 8, § 7d odst. 3, § 7e odst. 4, § 7f odst. 3, § 9 odst. 6, § 12 odst. 9, § 13 odst. 8, § 14 odst. 3, § 38 odst. 3, § 38c odst. 6 a § 38d odst. 4 zákona:
Čl.I
Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb., vyhlášky č. 10/2017 Sb., vyhlášky č. 86/2017 Sb., vyhlášky č. 158/2017 Sb., vyhlášky č. 72/2019 Sb., vyhlášky č. 40/2020 Sb. a vyhlášky č. 330/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se odstavec 4 zrušuje.
2. V § 3 odst. 2 písm. b) a v § 10 odst. 2 písm. f) se slova "o odpadech" nahrazují slovy "o výrobcích s ukončenou životností".
3. V § 3 odst. 2 se na konci textu písmene c) doplňují slova "a o údaje o silničním vozidle".
4. V § 3 odst. 2 písm. e) se slova "vložením údajů obsažených v evidenci technických údajů schválených typů silničních vozidel registru silničních vozidel, jedná-li se o technické údaje o silničním vozidle," nahrazují slovy "ručním vepsáním údajů, jedná-li se o údaje, které nejsou vedeny v informačních systémech podle písmen a) až d),".
5. V § 3 odst. 2 písm. f) se na konci textu bodu 2 doplňují slova "pokud již není v registru silničních vozidel dostupný elektronicky,".
6. V § 3 odst. 2 písm. f) bodě 3 se slova "vydání technického průkazu vozidla" nahrazují slovy "zápis vozidla do registru silničních vozidel".
7. V § 3 odst. 2 písm. f) bod 6 zní:
"6. technického průkazu vozidla, který byl odevzdán nebo odňat.".
8. V § 3 odst. 2 se písmeno g) zrušuje.
9. V § 3 odst. 3 se slova "a) až e)" nahrazují slovy "a) až d)".
10. V § 3 odst. 4 se věta poslední zrušuje.
11. V § 3 se odstavce 5 a 6 zrušují.
12. V § 6 odst. 1 a 2 se slova "a technického průkazu silničního vozidla" zrušují.
13. § 7 se včetně nadpisu zrušuje.
14. V nadpisu § 9 se slova "a technického průkazu silničního vozidla" zrušují.
15. V § 9 úvodní části ustanovení se slova "a technického průkazu silničního vozidla" zrušují.
16. V § 10 odst. 1 písm. d) a v § 10 odst. 2 písm. d) se slova "technickém průkazu a" zrušují.
17. V § 10 odst. 1 se na konci písmene e) slovo "a" nahrazuje čárkou.
18. V § 10 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje slovem "a" a doplňuje se písmeno g), které zní:
"g) údaj o zachování registrační značky, tabulek s touto registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla, je-li silniční vozidlo vyřazeno z provozu déle než 3 po sobě jdoucí roky.".
19. V § 10 odst. 3 písm. e) se slova "vydaných dokladech" nahrazují slovy "vydaném dokladu".
20. V § 13 odst. 1 písm. e) se slova "a speciální vozidlo" zrušují.
21. V § 13 odst. 1 se na konci písmene f) slovo "nebo" zrušuje a vkládá se nové písmeno g), které zní:
"g) vozík pro invalidy s motorickým pohonem, pokud jeho šířka nebo délka přesahuje 1,4 m, jeho konstrukční rychlost převyšuje 15 km.h
-1
nebo jeho maximální přípustná hmotnost převyšuje 450 kg, nebo".
Dosavadní písmeno g) se označuje jako písmeno h).
22. V § 14 odst. 1 písmeno b) zní:
"b) výkon motoru stanovený výrobcem silničního vozidla
1. v kW/jmenovité otáčky v min
-1
v případě spalovacího motoru, nebo
2. v kW v případě ostatních motorů,".
23. V § 14 odst. 1 písm. c) se za slovo "objem" vkládá slovo "spalovacího".
24. V § 14 odstavec 4 zní:
"(4) Údaje o celkových rozměrech silničního vozidla v mm se zapisují v rozsahu konstrukčních parametrů silničního vozidla uvedených v dokladu o technické způsobilosti silničního vozidla.".
25. V nadpisu § 16 se slovo "povolení" nahrazuje slovem "schválení".
26. V § 16 odst. 1 písm. e) se slova " , část I nebo část II" zrušují.
27. V § 16 odst. 2 úvodní části ustanovení, v § 16 odst. 2 písm. a) a c), v § 16 odst. 3 úvodní části ustanovení a v § 16 odst. 3 písm. a) a b) se slovo "povolení" nahrazuje slovem "schválení".
28. V § 16 odst. 2 písm. b) se slovo "povolil" nahrazuje slovem "schválil".
29. Za § 16 se vkládá nový § 16a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 16a
Podrobnosti o údajích zapisovaných do registru silničních vozidel
(K § 5 odst. 9 zákona)
Podrobnosti o údajích zapisovaných do registru silničních vozidel jsou uvedeny v příloze č. 8 k této vyhlášce.".
30. § 17 až 20 se včetně nadpisů zrušují.
31. § 21 včetně nadpisu zní:
 
"§ 21
Způsob provádění zápisu údajů v novém osvědčení o registraci silničního vozidla a jejich rozsah
(K § 7f odst. 3 zákona)
(1) Do osvědčení o registraci silničního vozidla se zapisují údaje v rozsahu přílohy č. 12 k této vyhlášce.
(2) Zápis v osvědčení o registraci silničního vozidla se provádí tiskárnou výpočetní techniky registru silničních vozidel a potvrzuje se otiskem razítka, podpisem oprávněné osoby a opatří se datem provedení zápisu.".
32. § 22 včetně nadpisu zní:
  
"§ 22
Vzory dokladů k silničnímu vozidlu a vzory žádosti o vydání nových dokladů k silničnímu vozidlu
(K § 7 odst. 6 a § 7f odst. 3 zákona)
(1) Technický průkaz silničního vozidla obsahuje ochranné prvky, je vyroben v odstínech zelenomodré barvy a jeho rozměr je 210 x 297 mm. Vzor technického průkazu silničního vozidla je uveden v příloze č. 10 k této vyhlášce.
(2) Osvědčení o registraci silničního vozidla obsahuje ochranné prvky a je laminováno ochrannou fólií. Doklad je vyroben v odstínech žluto-zelenomodré barvy a jeho rozměr je 105 x 75 mm. Vzor osvědčení o registraci silničního vozidla je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.
(3) Vzor žádosti o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce.".
33. § 22 včetně nadpisu zní:
  
"§ 22
Vzor osvědčení o registraci silničního vozidla a vzor žádosti o vydání nového osvědčení o registraci silničního vozidla
(K § 7 odst. 6 a § 7f odst. 3 zákona)
(1) Osvědčení o registraci silničního vozidla obsahuje ochranné prvky, je laminováno ochrannou fólií a jeho rozměr je 105 x 75 mm. Vzor osvědčení o registraci silničního vozidla je uveden v příloze č. 12 k této vyhlášce.
(2) Vzor žádosti o vydání nového osvědčení o registraci silničního vozidla je uveden v příloze č. 14 k této vyhlášce.".
34. V § 28 se v textu pod nadpisem text "§ 5 odst. 8" nahrazuje textem "§ 5 odst. 9".
35. V § 29 odst. 1 písm. a), b), h), i), n) a o) se slova " , speciální vozidlo" zrušují.
36. V § 29 odst. 1 písm. e) a l) se slova "technickém průkazu" nahrazují slovy "registru silničních vozidel".
37. V § 33 odst. 3 se slova "technického průkazu silničního vozidla" nahrazují slovy "registru silničních vozidel".
38. V § 37a odst. 1 se text "§ 17" nahrazuje textem "§ 21".
39. V § 37a odstavec 2 zní:
"(2) Osvědčení o přidělení zvláštní registrační značky s omezenou platností pro vývoz do jiného státu obsahuje ochranné prvky, je laminováno ochrannou fólií a jeho rozměr je 105 x 75 mm.".
40. Část sedmá se včetně nadpisu zrušuje.
41. Příloha č. 2 zní:
  
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel


".
42. Příloha č. 2 zní:
  
"Příloha č. 2 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
Žádost o zápis silničního vozidla do registru silničních vozidel


".
43. Příloha č. 3 zní:
  
"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

".
44. Příloha č. 3 zní:
  
"Příloha č. 3 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
Žádost o zápis změny vlastníka nebo provozovatele silničního vozidla

".
45. Příloha č. 5 zní:
 
"Příloha č. 5 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
Číselník typů karosérie vozidla
Pro zápis údaje o typu karosérie do registru silničních vozidel se povinně uvádí údaj ve 3. sloupci tabulky. K jednotlivému druhu vozidla lze uvést také údaj ze 2. sloupce tabulky.
---------------------------------------------- ---------------------------
 DRUH VOZIDLA    BLIŽŠÍ SPECIFIKACE       TYP KAROSERIE      
---------------------------------------------- ---------------------------
 (VOZIDLO URČENÉ                              
 K DOSTAVBĚ)                                
---------------------------------------------- ---------------------------
 OSOBNÍ AUTOMOBIL  AA SEDAN                        
 (M1,M1G)      AB HATCHBACK                      
           AC KOMBI                        
           AD KUPÉ                         
           AE KABRIOLET                      
           AF VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO                 
           AG UŽITKOVÉ KOMBI                    
           (prázdná číselníková                  
           položka*)                        
---------------------------------------------- ---------------------------
 AUTOBUS       DÁLKOVÝ            CA JEDNOPODLAŽNÍ     
 (M2,M3,M2G,M3G)                  CB DVOJPODLAŽNÍ     
                           CC KLOUBOVÉ       
                           JEDNOPODLAŽNÍ      
                                       
                           CD KLOUBOVÉ       
                           DVOJPODLAŽNÍ       
                           CE NÍZKOPODLAŽNÍ     
                           JEDNOPODLAŽNÍ      
                                       
                           CF NÍZKOPODLAŽNÍ     
                           DVOJPODLAŽNÍ       
                                       
                           CG KLOUBOVÉ       
                           NÍZKOPODLAŽNÍ      
                           JEDNOPODLAŽNÍ      
                                       
                           CH KLOUBOVÉ       
                           NÍZKOPODLAŽNÍ      
                           DVOJPODLAŽNÍ       
                                       
                           CI JEDNOPODLAŽNÍ     
                           S OTEVŘENOU STŘECHOU   
                                       
                           CJ DVOJPODLAŽNÍ     
                           S OTEVŘENOU STŘECHOU   
                                       
                           CX (PODVOZEK URČENÝ    
                            K DOSTAVBĚ)     
 
                                      
           MĚSTSKÝ                         
           MEZIMĚSTSKÝ                       
           TŘÍDA A                         
           TŘÍDA B                         
           (prázdná číselníková položka*)                        
---------------------------------------------- ---------------------------
 NÁKLADNÍ      BA               01 PLOŠINA        
 AUTOMOBIL                                  
 (N1, N2, N3,    BB SKŘÍŇOVÝ          02 BOČNICE        
 N1G, N2G, N3G)                               
           BC TAHAČ NÁVĚSŮ        03 SKŘÍŇOVÁ NÁSTAVBA   
           BD TAHAČ            04 KLIMATIZOVANÁ     
           PŘÍVĚSŮ            NÁSTAVBA 
           BE PICK UP           05 KLIMATIZOVANÁ 
                           NÁSTAVBA BEZ REGULACE  
           BX (PODVOZEK URČENÝ K     06 SHRNOVACÍ PLACHTA   
           DOSTAVBĚ)                        
                           07 PŘEPRAVNÍ SKŘÍŇ    
                           08 NOSIČ KONTEJNERU   
                           09 VOZIDLA S HÁKOVÝM   
                           ZDVIHACÍM ZAŘÍZENÍM   
                           10 SKLÁPĚCÍ VOZIDLO   
                           11 CISTERNA       
                           12 CISTERNA ADR     
                           13 PŘEPRAVA       
                           HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT   
                           14 PŘEPRAVA VOZIDEL   
                           15 AUTOMÍCHAČKA         
                           16 ČERPADLO NA BETON   
                           17 PŘEPRAVA DŘEVA    
                           18 PRO SBĚR ODPADKŮ   
                           19 ZAMETACÍ VOZIDLO   
                           20 KOMPRESOR       
                           21 PŘEPRAVA LODĚ     
                           22 PŘEPRAVA KLUZÁKU
                           23 POJÍZDNÁ PRODEJNA 
                           NEBO REKLAMA
                           24 VYPROŠŤOVACÍ VOZIDLO
                           25 VOZIDLO SE ŽEBŘÍKEM
                           26 JEŘÁBOVÉ VOZIDLO
                           27 PRO VÝŠKOVÉ PRÁCE
                           28 S VRTACÍ SOUPRAVOU
                           30 PRO PŘEPRAVU SKLA
                           31 POŽÁRNÍ
                           99 KAROSERIE NEUVEDENÁ
                           V TOMTO SOUPISU. 
           (prázdná číselníková položka*)
---------------------------------------------- ---------------------------
PŘÍPOJNÉ VOZIDLO   DA Návěs            možnost doplnit o další
                           specifikace viz 
                           nákladní automobily
(O1, 02, 03, 04)   DB Přívěs
           DC Přívěs s nápravami 
           uprostřed
           DE
           (prázdná číselníková položka*)
---------------------------------------------- ---------------------------
VOZIDLO                       možnost doplnit o další
ZVLÁŠTNÍHO      SA OBYTNÝ AUTOMOBIL      specifikace viz
URČENÍ                        nákladní automobily
           SB PANCÉŘOVANÝ AUTOMOBIL
(M, N, 0)       
           SD POHŘEBNÍ AUTOMOBIL
           
           SE OBYTNÝ PŘÍVĚS
           
           SF AUTOJEŘÁB
           
           SG POŽÁRNICKÝ
           
           SH PRO INVALIDNÍ VOZÍK
           
           SJ OJNICOVÝ PŘÍVĚS
           
           SK PŘÍPOJNÉ VOZIDLO PRO
           DOPRAVU NADMĚRNÉHO NÁKLADU
           
           SL MOTOROVÉ VOZIDLO PRO
           DOPRAVU NADMĚRNÉHO NÁKLADU
           
           SM NOSIČ RŮZNÉHO ZAŘÍZENÍ
           (SG prázdná číselníková položka)
---------------------------------------------- ---------------------------
MOTOCYKL       MOPED NÁKLADNÍ
(L1e až L7e,     MOPED - LEHKÁ ČTYŘKOLKA
včetně        MOPED - MOTOKOLO
podkategorií)     MOPED - TŘÍKOLKA 
           S POSTRANNÍM VOZÍKEM 
           SNĚŽNÝ SKÚTR 
           TŘÍKOLKA 
           ČTYŘKOLKA 
           SPORTOVNÍ 
           SPORTOVNÍ - TŘÍKOLKA 
           SPORTOVNÍ - ČTYŘKOLKA 
           SPORTOVNÍ - S POSTRANNÍM 
           VOZÍKEM
           (prázdná číselníková položka*)
---------------------------------------------- ---------------------------
TRAKTOR KOLOVÝ        KOMUNÁLNÍ
(T1a,T1b,T2a,T2b,T3a,    LESNICKÝ
T3b,T4.1a,T4.1b,T4.2a    NOSIČ NÁŘADÍ
T4.2b,T4.3a,T4.3b)      TAHAČ 
               ZEMĚDĚLSKÝ
TRAKTOR PÁSOVÝ        (prázdná číselníková položka*)
(C1a,C1b,C2a,C2b,C3a
C3b,C4.1a,C4.1b,C4.2a, 
C4.2b,C4.3a,C4.3b)
---------------------------------------------- ---------------------------
RŘÍPOJNÉ VOZIDLO       S OJÍ             možnost doplnit o další
(R1a, R1b, R2a, R2b,     S NEVÝKYVNOU OJÍ       specifikaice viz 
R3a, R3b, R4a, R4b)     S NÁPRAVAMI UPROSTŘED     nákladní automobily
               (prázdná číselníková položka*)
 
--------------------------------------------------------------------------------------
DRUH VOZIDLA (1. řádek)    BLIŽŠÍ SPECIFIKACE (2. řádek) BLIŽŠÍ SPECIFIKACE (2. řádek)
(Zkratka kategorie                     (pokračováni pouze PS)        
vozidla)
--------------------------------------------------------------------------------------
PRACOVNÍ STROJ        BALÍCÍ STROJ
 
PRACOVNÍ STROJ 
SAMOJÍZDNÝ          BRÁNY            HŘEBOVÉ
                              PRUTOVÉ
PRACOVNÍ STROJ NESENÝ                   TALÍŘOVÉ
                              VIBRAČNÍ
VÝMĚNNÁ NÁSTAVBA       ČELNÍ SPLACHOVACÍ LIŠTA
               ZAMETACÍ
VÝMĚNNÉ TAŽENÉ        ROZSTŘIKOVAČ ŽIVIC      S CISTERNOU
ZAŘÍZENÍ           DEMPR            KLOUBOVÝ
               GREJDR
               KOLOVÉ RÝPADLO        DVOUCESTNÉ
(SS, S1a, S1b,        KOLOVÝ DOZER
S2a, S2b, SP, SN)       KOLOVÝ NAKLADAČ
               KOMPAKTNÍ NAKLADAČ      ŘÍZENÝ PROKLUZEM KOL
               KOMPRESOR
               KOMUNÁLNÍ NOSIČ
               KOMUNÁLNÍ ČISTÍCÍ STROJ
               KRMNÝ VŮZ
               KRMNÝ A MÍCHACÍ VŮZ
               KYPŘIČ            KOMBINOVANÝ 
                              RADLIČKOVÝ
                              ROTAČNÍ
               NAKLADAČ ŘEPY        ČISTÍCÍ
                              VYORÁVACÍ
               NOSIČ NÁŘADÍ
               NOSIČ VÝMĚNNÝCH NÁSTAVEB 
               OBRACEČ PÍCE 
               OBRACEČ SHRNOVAČ PÍCE 
               OŘEZÁVAČ ŘEPY 
               PÁSOVÝ ZAVLAŽOVAČ 
               PLUH             JEDNOSTRANNÝ 
                              OBOUSTRANNÝ
               PNEUMATIKOVÝ VÁLEC 
               PODMÍTAČ           DISKOVÝ
                              RADLIČNÝ
               POKLADAČ ŽIVIČNÝCH VRSTEV 
               POSTŘIKOVAČ
               PŘEPRAVNÍ PODVOZEK
               PŮDNÍ PĚCH
               RECYKLAČNÍ ZAŘÍZENÍ
               ŽIVIČNÝCH SMĚSÍ
               ROSIČ
               ROZMETADLO          HNOJE
                              KEJDY A MOČŮVKY
                              PNEUMATICKÉ
                              PRŮMYSLOVÝCH HNOJIV
               RÝPADLO-NAKLADAČ 
               SÁZEČ BRAMBOR 
               SBĚRACÍ LIS         NA HRANATÉ BALÍKY
                              NA VÁLCOVÉ BALÍKY
               SAMOSBĚRACÍ VŮZ
               SECÍ KOMBINACE        BEZOREBNÁ
               SECÍ STROJ          BEZOREBNÝ
                              PNEUMATICKÝ
                              PRO PŘESNÝ VÝSEV
               SHRNOVAČ PÍCE
               SILÁŽOVACÍ STROJ 
               SKLÍZECÍ MLÁTIČKA 
               SKLÍZECÍ ŘEZAČKA 
               SKLÍZEČ BRAMBOR 
               KOMBINOVANÝ
               SKLÍZEČ ŘEPY KOMBINOVANÝ   BUNKROVÝ
               TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR
               VÁLCE            CAMBRIDGE
                              CROSSKILL
               VYORÁVAČ ŘEPY
               VYSOKOZDVIŽNÝ VOZÍK
               VYSPRÁVKOVÁ SOUPRAVA 
               ŽACÍ MAČKAČ
               ŽACÍ STROJ          BUBNOVÝ 
                              CEPOVÝ 
                              DISKOVÝ
                              LIŠTOVÝ  
               (možnost doplnit o další
               specifikace viz nákladní automobily)
               (prázdná číselníková položka*)
 
 *) Položka "prázdná číselníková položka" lze použít pro zápis jiné 
specifikace, jež není uvedena ve výčtu specifikací silničních vozidel. 
V bližší specifikaci se uvede stručný popis provedení vozidla bez písmenného 
kódu s výjimkou vozidel zvláštního určení. Vozidla zvláštního určení se 
označují písmenným kódem SG, např. SG POLICEJNÍ nebo SG PŘENOSOVÝ.".
46. Příloha č. 7 zní:
 
"Příloha č. 7 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
Číselník druhů spojovacího zařízení
Pro zápis údajů o druhu spojovacího zařízení silničního vozidla nebo zvláštního vozidla se používá označení z číselníku
1. TŘÍDA A
2. TŘÍDA B
3. TŘÍDA C
4. TŘÍDA D
5. TŘÍDA E
6. TŘÍDA F
7. TŘÍDA G
8. TŘÍDA H
9. TŘÍDA J
10. TŘÍDA K
11. TŘÍDA L
12. TŘÍDA S
13. TŘÍDA T
14. ZADNÍ TBZ
15. HUBICE
16. PŘEDNÍ TBZ".
47. Příloha č. 8 zní:
  
"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
Způsob zápisu údajů do nového technického průkazu vozidla
Všechny zápisy v technickém průkazu (dále jen "TP") se píší zásadně velkými písmeny abecedy, a to i tehdy, jestliže v předložené dokumentaci výrobce používá jiný druh písma. Pouze u čísla harmonizovaného schválení typu silničního vozidla, varianty, verze a textu v "DALŠÍCH ZÁZNAMECH" může být použito písmen malé abecedy.
V případě, že je počet znaků větší než kapacita položky, uvádí se v položce pouze odkaz na "DALŠÍ ZÁZNAMY", kde je uvedena položka celá. V takovémto případě se do příslušné položky zapisuje znak "*" a do položky "DALŠÍ ZÁZNAMY" se uvede pod stejným číslem položky celý údaj. Při překročení maximálního počtu znaků se v kolonce uvedou ty znaky, jež lze zapsat. Za posledním znakem se uvede "*
Údaje do TP se zapisují na základě zákonem stanovených podkladů, tzn. dokladu o schválení technické způsobilosti vozidla a dokumentace osvědčující zapisovaný údaj v TP.
Pokud není údaj pro danou kategorii relevantní nebo se neobjevuje v dokladu o schválení technické způsobilosti, neuvádí se.
Položky zapisované do technického průkazu vozidla seřazené dle označení v technickém průkazu vozidla:
K Číslo typového schválení vozidla: zapisuje se číslo harmonizovaného nebo vnitrostátního schválení typu silničního vozidla. Pokud existují obě možnosti, pak se zapíší obě a rozdělí lomítkem v pořadí od harmonizovaného schválení.
1 Druh vozidla: zapisuje se údaj z prvního sloupce tabulky uvedené v příloze č. 5.
2 Zapisuje se údaj z druhého sloupce tabulky uvedené v příloze č. 5.
J Kategorie vozidla: zkratka kategorie vozidla - údaj stanovený na základě harmonizovaných a národních předpisů vycházející z technických charakteristik vozidla.
D.1 Tovární značka: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla.
D.2 Typ: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla.
3/4 Varianta/verze: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla. Pokud není výrobcem stanovený, do TP se nezapisuje.
E Identifikační číslo vozidla (VIN): identifikační číslo vozidla se zapisuje bez mezer a oddělovacích znaků.
D.3 Obchodní označení: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla. Pokud není výrobcem stanovený, do TP se nezapisuje.
5 Výrobce vozidla: údaj ve formátu jméno výrobce, město, stát. Při překročení maximálního počtu znaků, je možné zkrátit název výrobce či neuvádět město.
6 Výrobce motoru: údaj ve formátu jméno výrobce, město, stát není-li při schvalování technické způsobilosti stanoveno jinak. Při překročení maximálního počtu znaků je možné zkrátit název výrobce či neuvádět město.
7 Typ: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla.
P.2/P.4 Maximální výkon [kW] při otáčkách [min
-1
]: údaj ve struktuře: výkon zaokrouhlený na maximálně jedno desetinné místo/otáčky nebo maximální trvalý jmenovitý výkon u elektrického motoru. U dříve schválených vozidel, která měla výkon uveden v koních, se údaj nepřepočítává a zapisuje se s uvedením znaku "k" za hodnotu výkonu. Vždy se uvádí jednotka výkonu, která byla uvedena výrobcem vozidla.
P.3 Palivo: zapisuje se údaj z tabulky uvedené v příloze č. 4.
P.1 Zdvih, objem [cm
3
]: údaj ve struktuře: objem zaokrouhlený na maximálně jedno desetinné místo
V.9 Emisní limit č.: zápis údaje na základě předpisu, který vozidlo prokazatelně splňuje/emisní úroveň EURO. Emisní úroveň EURO se uvádí ve formě "EURO" ve spojení s arabskými číslicemi.
V.6 Korigovaný součinitel absorpce [m
-1
]: údaj ve struktuře: hodnota kouřivosti zaokrouhlená na maximálně dvě desetinná místa.
V.7/V.8 CO
2
/Spotřeba paliva [g*km
-1
/ L*100 km
-1
]: údaj ve struktuře: kombinovaná hodnota CO
2
/kombinovaná hodnota spotřeby zaokrouhlená na maximálně jedno desetinné místo. Údaj se zapisuje u vozidel těch kategorií, pro která je tento údaj vyžadován mezinárodní předpisovou základnou, kterou je ČR vázána.
8 Výrobce: Výrobce karoserie ve formátu výrobce, město, stát. Při překročení maximálního počtu znaků je možné zkrátit název výrobce či neuvádět město Pokud je výrobce karoserie totožný s výrobcem vozidla, pak se do TP nezapisuje.
9 Druh (typ): údaj z třetího sloupce tabulky uvedené v příloze č. 5 podle druhu vozidla.
10 Výrobní číslo (další stupeň): údaj se zapisuje pouze, je-li odlišný od identifikačního čísla vozidla (VIN); do této položky TP zapisuje výrobce nástavby (v postupné výrobě) svoje výrobní číslo.
R Barva: zapisuje se údaj z přílohy č. 6.
S/S.1/S.2 Počet míst celkem/k sezení/k stání: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla.
11,12,13 Celková [mm]: délka, šířka, výška: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla.
M Rozvor [mm]: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla. Dílčí rozvory se oddělují znakem "+"
14 Rozchod [mm]: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla. V případě rozmezí se zapisuje větší údaj. Uvádí se u vozidel kategorií M1 a N1.
G Provozní hmotnost [kg]: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla.
F.1/F.2 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: Zapisuje se hodnota stanovená při schvalování technické způsobilosti vozidla. Hmotnosti technicky přípustná a povolená se vždy zapisují oddělené znakem "/". Pokud jsou technicky přípustná a povolená hmotnost svojí hodnotou shodné, zapisují se vždy obě hodnoty. Technicky přípustná hodnota je daná výrobcem a povolenou hmotností se rozumí hmotnost stanovená právními předpisy upravující povolené hmotnosti vozidel. V případě, že povolené hmotnosti nejsou zapsány v předložené dokumentaci podle zákona, je nutné tyto hodnoty stanovit pro danou kategorii a provedení vozidla podle právních předpisů upravující povolené hmotnosti vozidel.
N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: Zapisuje se hodnota stanovená při schvalování technické způsobilosti vozidla. Hmotnosti technicky přípustná a povolená se vždy zapisují oddělené znakem "/". Pokud jsou technicky přípustná a povolená hmotnost svojí hodnotou shodné, zapisují se vždy obě hodnoty. Technicky přípustná hodnota je daná výrobcem a povolenou hmotností se rozumí hmotnost stanovená právními předpisy upravující povolené hmotnosti vozidel. V případě, že povolené hmotnosti nejsou zapsány v předložené dokumentaci podle zákona, je nutné tyto hodnoty stanovit pro danou kategorii a provedení vozidla podle právních předpisů upravující povolené hmotnosti vozidel.
O.1, O.2 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg] (brzděného nebo nebrzděného): Zapisuje se hodnota stanovená při schvalování technické způsobilosti vozidla. Hmotnosti technicky přípustná a povolená se vždy zapisují oddělené znakem "/". Pokud jsou technicky přípustná a povolená hmotnost svojí hodnotou shodné, zapisují se vždy obě hodnoty. V případě, že vozidlo není určeno k tažení vozidel, zůstanou prázdné položky.
15 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla. Údaj se zapisuje pouze u vozidel mající možnost táhnout přípojné vozidlo.
16 Spojovací zařízení - druh: zapisuje se údaj z přílohy č. 7.
L Počet náprav - z toho poháněných: zapisuje se údaj ve struktuře: údaj o celkovém počtu náprav - počet náprav poháněných a slovně, které to jsou (podle pořadí od přední části vozidla).
N Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4....) - rozměry/montáž (zdvojená = 2): zapisuje se údaj ve struktuře: rozměr kol včetně zálisu; rozměr pneumatik včetně hmotnostního a rychlostního indexu (např. 7.0JX18 ET51; 225/55 R18 98V). Pokud se jedná o dvojmontáž, pak se za zápis zapíše "(2)". V případě, že údaj je uveden v harmonizovaném schválení, zapisuje se v rozsahu v jakém je zapsán v prohlášení o shodě. Variabilní použití se uvádí v "Dalších záznamech".
U.1/U.2 Vnější hluk vozidla (dB(A)) - stojícího při [ot*min
-1
]: zapisuje se údaj ve struktuře: hluk zaokrouhlený na maximálně jedno desetinné místo/otáčky.
U.3 za jízdy: zapisuje se údaj ve struktuře: hluk zaokrouhlený na maximálně jedno desetinné místo.
T Nejvyšší povolená rychlost (km/h): Zapisuje se hodnota stanovená při schvalování technické způsobilosti vozidla. Vybavení vozidla omezovačem se neuvádí.
Q: Poměr výkon/hmotnost (kW*kg
-1
): údaj se zaokrouhluje na tři desetinná místa. Jedná se o podíl výkonu k provozní hmotnosti. Uvádí se pouze u vozidel kategorie L.
17 Předpis, spotřeba paliva (L/100 km): Údaj se zapisuje u těch kategorií vozidel, které jej mají uvedeny ve schvalovací dokumentaci. Uvádí se údaje dle metodiky platné v době schválení. Údaj ve struktuře: předpis, dle kterého je spotřeba udávána, hodnota spotřeby zaokrouhlená na maximálně jedno desetinné místo.
ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA
Kolonka je určena pro vyplnění údajů o schválení technické způsobilosti silničního vozidla a vypisuje se vždy při vydání technického průkazu, a to položky "datum" a "Otisk razítka a podpis oprávněné osoby", uznání a schválení technické způsobilosti vozidla s uvedením také "číslo schválení
DALŠÍ ZÁZNAMY
Do kolonky se zapisují údaje:
1. o dokladu o technické způsobilosti silničního vozidla přiloženém k žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel v rozsahu identifikace dokladu a údaje o vydané registrační značce v jiném členském státě včetně uvedení země původu vozidla.
2. o variabilním provedení silničního vozidla vždy s uvedením "#" a u alternativního provedení s uvedením "*" a položky, ke které se zapisovaný údaj váže.
3. o povolených výjimkách z právních předpisů při schvalování technické způsobilosti silničního vozidla.
4. o schvalování technické způsobilosti silničního vozidla ve 2. stupni schvalování.
5. o tom, zda se jedná o duplikát. V případě vystavení duplikátu se použijí údaje zapsané v technickém průkazu vozidla v rozsahu platném při schválení technické způsobilosti vozidla, a to i v případě, že tyto údaje budou v rozporu s právní úpravou platnou v době vydání duplikátu s výjimkou zjevných chyb.
6. o individuálním použití/montáži výbavy vozidla, vyžadující technické posouzení.
7. o historické původnosti vozidla.
8. upřesňující provedení vozidla.
9. o spotřebě paliva a hodnotě CO
2
v případě schválení vozidla na více druhů paliv. Zapisují se údaje pro druhé a další palivo.".
48. Příloha č. 8 zní:
  
"Příloha č. 8 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
Podrobnosti o údajích zapisovaných do registru silničních vozidel
Všechny zápisy v registru silničních vozidel se píší zásadně velkými písmeny abecedy, a to i tehdy, jestliže v předložené dokumentaci výrobce používá jiný druh písma. Pouze u čísla harmonizovaného schválení typu silničního vozidla, varianty, verze a v textu "dalších zapisovaných údajů" může být použito písmen malé abecedy.
Údaje se do registru silničních vozidel zapisují na základě zákonem stanovených podkladů, tzn. dokladu o schválení technické způsobilosti vozidla a dokumentace osvědčující údaj zapisovaný v registru silničních vozidel.
Údaj, který není pro danou kategorii relevantní nebo se neobjevuje v dokladu o schválení technické způsobilosti, se neuvádí.
Položky zapisované do registru silničních vozidel:
(D.1) Tovární značka: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla.
(D.2) Typ: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla.
(D.3) Obchodní označení: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla; není-li údaj výrobcem stanovený, do registru silničních vozidel se nezapisuje.
(E) Identifikační číslo vozidla (VIN): identifikační číslo vozidla se zapisuje bez mezer a oddělovacích znaků.
(F.1/F.2/G/F.3) Hmotnost [kg]: F.1 největší technicky přípustná/F.2 povolená/G provozní/F.3 soupravy: zapisuje se hodnota stanovená při schvalování technické způsobilosti vozidla. Hmotnosti technicky přípustná, povolená, provozní a soupravy se vždy zapisují oddělené znakem "/". Pokud jsou technicky přípustná a povolená hmotnost svojí hodnotou shodné, zapisují se vždy obě hodnoty. Technicky přípustná hodnota je daná výrobcem a povolenou hmotností se rozumí hmotnost stanovená právními předpisy upravujícími povolené hmotnosti vozidel. V případě, že povolené hmotnosti nejsou zapsány v předložené dokumentaci podle zákona, je nutné tyto hodnoty stanovit pro danou kategorii a provedení vozidla podle právních předpisů upravujících povolené hmotnosti vozidel. Údaj přípustná/povolená hmotnost soupravy se zapisuje pouze u vozidel mající možnost táhnout přípojné vozidlo.
(J) Kategorie vozidla: zkratka kategorie vozidla - údaj stanovený na základě harmonizovaných a národních předpisů vycházející z technických charakteristik vozidla.
(K) Číslo schválení typu: zapisuje se číslo harmonizovaného nebo vnitrostátního schválení typu silničního vozidla. Pokud existují obě možnosti, pak se zapíší obě a rozdělí lomítkem v pořadí od harmonizovaného schválení.
(L) Počet náprav - z toho poháněných: zapisuje se údaj ve struktuře: údaj o celkovém počtu náprav - počet náprav poháněných a slovně, které to jsou podle pořadí od přední části vozidla (PRVNÍ, DRUHÁ, TŘETÍ, ...).
(M) Rozvor [mm]: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla. Dílčí rozvory se oddělují znakem "+".
(N) Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: zapisuje se hodnota stanovená při schvalování technické způsobilosti vozidla. Hmotnosti technicky přípustná a povolená se vždy zapisují oddělené znakem "/". Pokud jsou technicky přípustná a povolená hmotnost svojí hodnotou shodné, zapisují se vždy obě hodnoty. Technicky přípustná hodnota je daná výrobcem a povolenou hmotností se rozumí hmotnost stanovená právními předpisy upravujícími povolené hmotnosti vozidel.
(N.1-N.2-N.3-N.4) Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4....) - rozměry/montáž (zdvojená = 2): zapisuje se údaj ve struktuře: rozměr kol včetně zálisu; rozměr pneumatik včetně hmotnostního a rychlostního indexu (např. 7.0JX18 ET51; 225/55 R18 98V). Pokud se jedná o dvojmontáž, pak se za zápis zapíše "(2)". V případě, že údaj je uveden v harmonizovaném schválení, zapisuje se v rozsahu, v jakém je zapsán v prohlášení o shodě. Variabilní použití se uvádí v dalších záznamech.
(O.1/O.2) Pov. hmotnost přívěsu [kg]: O.1 brzd./O.2 nebrzd.: zapisuje se hodnota povolené hmotnosti přívěsu stanovená při schvalování technické způsobilosti vozidla. V případě, že vozidlo není určeno k tažení vozidel, zůstanou prázdné položky.
(P.1) Zdvihový objem [cm
3
]: údaj ve struktuře: objem zaokrouhlený na maximálně jedno desetinné místo.
(P.2/P.4) Max. výkon [kW] /ot. [min
-1
]: údaj ve struktuře: výkon zaokrouhlený na maximálně jedno desetinné místo/otáčky nebo maximální trvalý jmenovitý výkon u elektrického motoru. Pokud jsou v dokumentaci v příslušné položce uvedeny výkony více elektrických motorů, je nutné zapsat všechny, do kolonky P.2 se zapíše výkon prvního motoru a do dalších záznamů se zapíše hodnota výkonu všech motorů s poznámkou "(VPŘEDU)" či "(VZADU)". U dříve schválených vozidel, která měla výkon uveden v koních, se údaj nepřepočítává a zapisuje se s uvedením znaku "k" za hodnotou výkonu. Vždy se uvádí jednotka výkonu, která byla uvedena výrobcem vozidla.
(P.3) Palivo: zapisuje se údaj z tabulky uvedené v příloze č. 4.
(Q) Poměr výkon/hmotnost (kW*kg
-1
): údaj se zaokrouhluje na tři desetinná místa. Jedná se o podíl výkonu k provozní hmotnosti. Uvádí se pouze u vozidel kategorie L.
(R) Barva: zapisuje se údaj z přílohy č. 6.
(S.1/S.2) Počet míst k sezení/k stání: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla.
(T) Nejvyšší rychlost (km/h): zapisuje se hodnota stanovená při schvalování technické způsobilosti vozidla. Vybavení vozidla omezovačem se neuvádí.
(U.1/U.2) Vnější hluk vozidla (dB(A)) - stojícího při [ot*min
-1
]: zapisuje se údaj ve struktuře: hluk zaokrouhlený na maximálně jedno desetinné místo/otáčky.
(U.3) Vnější hluk vozidla (dB(A)) - za jízdy: zapisuje se údaj ve struktuře: hluk zaokrouhlený na maximálně jedno desetinné místo.
(V.6) Korigovaný součinitel absorpce [m
-1
]: údaj ve struktuře: hodnota kouřivosti zaokrouhlená na maximálně dvě desetinná místa.
(V.7) CO
2
[g*km
-1
] nebo specifické emise CO
2
, je-li tak uvedeno v bodě 49.5 prohlášení o shodě těžkých vozidel definovaného v dodatku přílohy VIII prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/683 nebo v bodě 49.5 certifikátu jednotlivého schválení vozidla definovaného v dodatku 1 přílohy III uvedeného nařízení.
(V.8) Kombinovaná spotřeba paliva [L*100 km
-1
]: údaj ve struktuře: kombinovaná hodnota spotřeby paliva zaokrouhlená na maximálně jedno desetinné místo. Údaj se zapisuje u vozidel těch kategorií, pro která je tento údaj vyžadován mezinárodní předpisovou základnou, kterou je ČR vázána.
(V.9) Emisní limit č.: zápis údaje na základě předpisu, který vozidlo prokazatelně splňuje/emisní úroveň EURO. Emisní úroveň EURO se uvádí ve formě "EURO" ve spojení s arabskými číslicemi.
(1) Druh vozidla: zapisuje se údaj z prvního sloupce tabulky uvedené v příloze č. 5.
(2) Bližší specifikace: zapisuje se údaj z druhého sloupce tabulky uvedené v příloze č. 5.
(3/4) Varianta/verze: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla. Pokud není údaj výrobcem stanovený, nezapisuje se.
(5) Výrobce vozidla: údaj ve formátu jméno výrobce, město, stát. Při překročení maximálního počtu znaků, je možné zkrátit název výrobce či neuvádět město.
Výrobce karoserie: výrobce karoserie ve formátu výrobce, město, stát. Při překročení maximálního počtu znaků je možné zkrátit název výrobce či neuvádět město. Pokud je výrobce karoserie totožný s výrobcem vozidla, údaj se nezapisuje.
(6) Výrobce motoru: údaj ve formátu jméno výrobce, město, stát, není-li při schvalování technické způsobilosti stanoveno jinak. Při překročení maximálního počtu znaků je možné zkrátit název výrobce či neuvádět město.
(7) Typ: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla.
(9) Druh (typ): údaj z třetího sloupce tabulky uvedené v příloze č. 5 podle druhu vozidla.
(10) Výrobní číslo (další stupeň): údaj se zapisuje pouze, je-li odlišný od identifikačního čísla vozidla (VIN); do této položky se zapisuje výrobní číslo výrobce nástavby (v postupné výrobě).
(11,12,13) Celková [mm]: délka, šířka, výška: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla.
(14) Rozchod [mm]: údaj stanovený při schvalování technické způsobilosti vozidla. V případě rozmezí se zapisuje větší údaj. Uvádí se u vozidel kategorií M1 a N1.
(16) Spojovací zařízení - druh: zapisuje se údaj z přílohy č. 7.
(17) Předpis, spotřeba paliva (L/100 km): Údaj se zapisuje u těch kategorií vozidel, které jej mají uvedeny ve schvalovací dokumentaci. Uvádí se údaje dle metodiky platné v době schválení. Údaj ve struktuře: předpis, dle kterého je spotřeba udávána, hodnota spotřeby zaokrouhlená na maximálně jedno desetinné místo.
Další zapisované údaje:
1. Údaje o dokladu o technické způsobilosti silničního vozidla přiloženém k žádosti o zápis vozidla do registru silničních vozidel v rozsahu identifikace dokladu a údaje o vydané registrační značce v jiném členském státě včetně uvedení země původu vozidla.
2. Údaje o variabilním provedení silničního vozidla vždy s uvedením "#" a u alternativního provedení s uvedením "*" a označení položky, ke které se zapisovaný údaj váže.
3. Údaje o povolených výjimkách z právních předpisů při schvalování technické způsobilosti silničního vozidla.
4. Údaje o schvalování technické způsobilosti silničního vozidla v dalším stupni schvalování.
5. Údaje o individuálním použití/montáži výbavy vozidla, vyžadující technické posouzení.
6. Údaj o historické původnosti vozidla.
7. Údaj upřesňující provedení vozidla.
8. Údaje o spotřebě paliva a hodnotě CO
2
v případě schválení vozidla na více druhů paliv. Zapisují se údaje pro druhé a další palivo.".
49. Příloha č. 10 se zrušuje.
50. Příloha č. 11 se zrušuje.
51. Příloha č. 12 zní:
 
"Příloha č. 12 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
Vzor osvědčení o registraci silničního vozidladruhá strana".
52. Příloha č. 13 se zrušuje.
53. Příloha č. 14 zní:
  
"Příloha č. 14 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
Žádost o vydání nového technického průkazu silničního vozidla a nového osvědčení o registraci silničního vozidla


".
54. Příloha č. 14 zní:
  
"Příloha č. 14 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
Žádost o vydání nového osvědčení o registraci silničního vozidla


".
55. Příloha č. 17 zní:
 
"Příloha č. 17 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou


".
56. Příloha č. 18 zní:
 
"Příloha č. 18 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
Oznámení o ztrátě, zničení nebo odcizení tabulky s registrační značkou


".
57. Příloha č. 19 zní:
 
"Příloha č. 19 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
Žádost o vydání tabulky s registrační značkou na vývoz


".
58. Přílohy č. 23 a 24 se zrušují.
59. Příloha č. 28 zní:
  
"Příloha č. 28 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla


".
60. Příloha č. 28 zní:
  
"Příloha č. 28 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.
Žádost o vyřazení silničního vozidla z provozu, ukončení vyřazení silničního vozidla z provozu a zápis zániku silničního vozidla


".
Čl.II
Přechodné ustanovení
Tiskopisy, jejichž vzor je uveden v přílohách č. 2, 3, 14, 17, 18, 19 a 28 k vyhlášce č. 343/2014 Sb., vyrobené přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky lze používat do vyčerpání jejich zásob, nejdéle však do 31. prosince 2028.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 6, 7, 11, 12, 14 až 16, 19, 29 až 31, 33, 36 až 39, 42, 44, 48, 49, 51, 54 až 57 a 60, která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2024.
Ministr:
Mgr. Kupka v. r.

Související dokumenty