318/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
318/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. října 2023,
kterou se mění vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění pozdějších předpisů
Digitální a informační agentura stanoví podle § 20 odst. 3 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění zákona č. 190/2009 Sb., zákona č. 263/2011 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 471/2022 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 194/2009 Sb., o stanovení podrobností užívání a provozování informačního systému datových schránek, ve znění vyhlášky č. 422/2010 Sb., vyhlášky č. 322/2015 Sb., vyhlášky č. 435/2016 Sb. a vyhlášky č. 216/2018 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 5 zní:
"(5) Bezpečnostní heslo
a) nesmí být shodné s uživatelským jménem, se kterým tvoří jedny přístupové údaje,
b) musí obsahovat nejméně 8 znaků a nejvýše 64 znaků,
c) musí obsahovat alespoň jedno velké písmeno, jedno malé písmeno a jednu číslici,
d) nesmí obsahovat 3 a více shodných znaků opakujících se za sebou,
e) nesmí začínat textem "qwert", "asdfg" nebo "12345" a
f) nesmí být shodné s naposledy použitými 255 bezpečnostními hesly.".
2. V § 5 odst. 1 se číslo "20" nahrazuje číslem "100".
3. V § 5 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se zrušuje označení odstavce 1.
4. V § 7 písmeno c) zní:
"c) vyžaduje-li to plnění povinnosti zajistit dostupnost, důvěrnost a integritu informačního systému datových schránek nebo jiného informačního systému a informací v nich obsažených.".
5. V příloze č. 2 bodě I písmeno a) zní:
"a) RSA 2048 a 3072 bitů (RFC 8017)".
6. V příloze č. 3 bodě I úvodní části ustanovení se slova "podmínek uvedených v bodech II a III" nahrazují slovy "podmínky uvedené v bodu IV".
7. V příloze č. 3 bodě I se na konci písmen a) až x) doplňuje čárka.
8. V příloze č. 3 bodě I písmeno r) zní:
"r) mpg/mpeg/mpeg1/mpeg2 (MPEG Phase 1 -ISO-IEC 11172/Phase 2 - ISO//ISO/IEC 13818),".
9. V příloze č. 3 bodě I se na konci písmene y) doplňuje slovo "a".
10. V příloze č. 3 bodě I se na konci písmene z) doplňuje tečka.
11. V příloze č. 3 se za bod I vkládají nové body II a III, které znějí:
"II. Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou za splnění podmínky uvedené v bodu IV formáty
a) json (JavaScript Object Notation),
b) mp4/m4a (MPEG-4 Audio ISO/IEC 14496),
c) mp4/m4v/m4p (MPEG-4 Video ISO/IEC 14496) a
d) heic/heif (High Efficiency Image File).
III. Přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky jsou za splnění podmínek uvedených v bodech IV až VI formáty
a) zip (ZIP File Format, specifikovaný v Info-ZIP Application Note 19970311) a
b) asics/scs/asice/sce (Associated Signature Containers Simple / Extended).".
Dosavadní body II a III se označují jako body IV a V.
12. V příloze č. 3 bodě IV se slova "bodu I" nahrazují slovy "bodech I až III" a slovo "obsahují-li" se nahrazuje slovy "obsahuje-li název souboru tvořící datovou zprávu jim".
13. V příloze č. 3 bod V zní:
"V. Formáty uvedené v bodu III jsou přípustnými formáty datové zprávy dodávané do datové schránky, pokud
a) obsah datové zprávy není zašifrovaný,
b) datovou zprávu tvoří alespoň jeden soubor ve formátu uvedeném v bodu I nebo II,
c) datovou zprávu netvoří soubor v jiném formátu než ve formátu uvedeném v bodu I nebo II,
d) datovou zprávu tvoří nejvýše 1 000 souborů a adresářů,
e) maximální úroveň vnoření adresářů do sebe činí 4 a
f) maximální velikost dekomprimovaného obsahu činí 3 GB.".
14. V příloze č. 3 se doplňuje bod VI, který zní:
"VI. Formát uvedený v bodu III písm. a) je přípustným datovým formátem datové zprávy dodávané do datové schránky, pokud datovou zprávu netvoří soubor obsahující část komprimovaného obsahu.".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.
Ředitel:
Ing. Mesršmíd v. r.

Související dokumenty