368/2023 Sb. , kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2024

Schválený:
368/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 12. prosince 2023,
kterou se mění některé vyhlášky o formulářových podáních při správě daní pro rok 2024
Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna vyhlášky o formulářových podáních pro daň silniční
Čl.I
Příloha vyhlášky č. 454/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň silniční, ve znění vyhlášky č. 437/2021 Sb. a vyhlášky č. 312/2022 Sb., zní:
 
"Příloha k vyhlášce č. 454/2020 Sb.
PŘIZNÁNÍ
k dani silniční za kalendářní rok
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2023.html#castka_173
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem 1. ledna 2023, se použije vyhláška č. 454/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly ode dne 1. ledna 2023 a skončily přede dnem 31. prosince 2023, se použije vyhláška č. 454/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky; pro tato daňová tvrzení lze použít vyhlášku č. 454/2020 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna vyhlášky o formulářových podáních pro daň z hazardních her
Čl.III
Příloha vyhlášky č. 455/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z hazardních her, zní:
 
"Příloha k vyhlášce č. 455/2020 Sb.
PŘIZNÁNÍ K DANI Z HAZARDNÍCH HER
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2023.html#castka_173
Čl.IV
Přechodné ustanovení
Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 455/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
ČÁST TŘETÍ
Změna vyhlášky o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty
Čl.V
Vyhláška č. 457/2020 Sb., o formulářových podáních pro daň z přidané hodnoty, ve znění vyhlášky č. 358/2021 Sb. a vyhlášky č. 112/2023 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno o), které zní:
"o) oznámení obsahující údaje z evidence o přeshraničních platbách a jejich příjemcích (oznámení CESOP) je uveden v příloze č. 15 k této vyhlášce.".
2. Příloha č. 1 zní:
 
"Příloha č. 1 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.
PŘIZNÁNÍ
k dani z přidané hodnoty
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2023.html#castka_173
3. Příloha č. 14 zní:
 
"Příloha č. 14 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.
KONTROLNÍ HLÁŠENÍ
podle § 101c a násl. zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (ZDPH)
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2023.html#castka_173
4. Za přílohu č. 14 se doplňuje příloha č. 15, která zní:
 
"Příloha č. 15 k vyhlášce č. 457/2020 Sb.
Oznámení CESOP / Disclosure CESOP
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2023.html#castka_173
Čl.VI
Přechodné ustanovení
Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 457/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.VII
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.

Související dokumenty