395/2023 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
395/2023 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. prosince 2023,
kterým se mění nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. a) zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona č. 365/2011 Sb.:
Čl.I
Příloha k nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění nařízení vlády č. 399/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 352/2019 Sb., nařízení vlády č. 391/2021 Sb. a nařízení vlády č. 441/2022 Sb., se mění takto:
1. V písmenu A se v tabulce v řádku "2.19.27 FARMACEUTICKÝ ASISTENT" ve sloupci "Platová třída" číslo "10" nahrazuje číslem "11".
2. V písmenu A se v tabulce v řádku "2.19.39 FARMACEUT" ve sloupci "Platová třída" číslo "14" nahrazuje číslem "15".
3. V písmenu A se v tabulce v řádku "2.19.40 ZUBNÍ LÉKAŘ" ve sloupci "Platová třída" číslo "11" nahrazuje číslem "12".
4. V písmenu A se v tabulce v řádku "2.19.41 LÉKAŘ" ve sloupci "Platová třída" číslo "11" nahrazuje číslem "12".
5. V písmenu B 2. části dílu 2.19 povolání 2.19.27 včetně nadpisu zní:
"2.19.27 FARMACEUTICKÝ ASISTENT
9. platová třída
1. Provádění odborných činností spojené zejména s přípravou a kontrolou léčivých přípravků připravovaných na lékařské předpisy i do zásoby, s výjimkou silně a velmi silně účinných léčiv, asistence při přípravě radiofarmak, cytostatik a asepticky připravovaných léčiv, výdej léčivých přípravků, jejichž výdej není vázán na lékařský předpis, výdej léčivých přípravků na žádanku, nejde-li o žádanku s modrým pruhem, výdej a prodej zdravotnických prostředků na lékařský předpis. Poskytování konzultační činnosti v oblasti volně prodejných léčiv, doplňků stravy a zdravotnických prostředků.
10. platová třída
1. Metodické usměrňování správného zacházení s léčivými přípravky a zdravotnickými prostředky na odděleních nemocnic, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
2. Hodnocení kvality zdravotní péče, k jehož výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
11. platová třída
1. Provádění specializovaných odborných činností v oboru farmaceutický asistent, například v rámci aseptické přípravy léčiv, přípravy radiofarmak, přípravy all-in-one vaků a cytostatik, kontroly a analýzy léčiv za použití instrumentálních metod, například spektrofotometru, polarimetru, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti.
2. Stanovování zásadní strategie a koncepce v rámci oboru farmaceutický asistent, metodická a koncepční činnost v rámci oboru farmaceutický asistent, příprava standardů specializovaných postupů v oboru farmaceutický asistent, aplikace výsledků výzkumu a vývoje do klinické praxe na vlastním pracovišti i v rámci oboru farmaceutický asistent, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
3. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků, včetně specializačního vzdělávání v oboru příslušné specializace, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.".
6. V písmenu B 2. části dílu 2.19 povolání 2.19.39 v 14. platové třídě bod 1 zní:
"1. Vykonávání vysoce náročných farmaceutických činností souvisejících se zajištěním komplexní lékárenské péče pro zdravotnická zařízení ústavní péče. Zavádění systému a kontrola pravidel souvisejících s bezpečným zacházením s léčivy, bezpečnou a racionální farmakoterapií, provádění konzultačních činností na úseku klinické farmacie s uplatňováním principů lékové politiky a farmakoekonomiky. Farmaceutická péče poskytovaná ve spolupráci s dalšími členy multidisciplinárního týmu. Zavádění nových poznatků stabilitních a kompatibilních studií do přípravy léčiv. Zajišťování a provádění celoživotního vzdělávání farmaceutů včetně specializačního vzdělávání v příslušném oboru specializace.".
7. V písmenu B 2. části dílu 2.19 povolání 2.19.39 se doplňuje 15. platová třída, která včetně nadpisu zní:
"
15. platová třída
1. Vědecká práce nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných výkonech včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.".
8. V písmenu B 2. části dílu 2.19 povolání 2.19.40 a povolání 2.19.41 včetně nadpisů znějí:
"2.19.40 ZUBNÍ LÉKAŘ
12. platová třída
1. Preventivní, protetická, diagnostická, léčebná a dispenzární péče o chrup, vykonávaná pod odborným dohledem.
13. platová třída
1. Samostatné provádění preventivní, protetické, diagnostické, léčebné a dispenzární péče o chrup.
14. platová třída
1. Samostatné provádění preventivní, protetické, diagnostické, léčebné a dispenzární péče o chrup, k jejímuž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti nebo dalšího odborného vzdělání v zubním lékařství, revizní a posudková činnost.
15. platová třída
1. Vědecká práce nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných léčebných výkonech včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni.
2.19.41 LÉKAŘ
12. platová třída
1. Preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče vykonávaná pod odborným dozorem nebo pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.
2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví vykonávané pod odborným dozorem nebo pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí.
13. platová třída
1. Preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče, k jejímuž samostatnému výkonu je nezbytné absolvování základního kmene.
2. Lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví, k jejichž samostatnému výkonu je nezbytné absolvování základního kmene.
14. platová třída
1. Samostatná preventivní, diagnostická, léčebná, léčebně rehabilitační, dispenzární nebo paliativní péče, k jejímuž samostatnému výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
2. Samostatně vykonávané lékařské činnosti v ochraně a podpoře veřejného zdraví, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.
3. Příprava podkladů pro hodnocení a řízení zdravotních rizik, hodnocení zdravotního stavu a jeho důsledků.
4. Lékařská posudková a revizní činnost.
15. platová třída
1. Práce ve výzkumu a vývoji nebo tvůrčí aplikace výsledků vědecké a výzkumné činnosti při vysoce specializovaných léčebných výkonech nebo v ochraně a podpoře veřejného zdraví včetně specifických konziliárních činností a vytváření podmínek pro interdisciplinární formy práce a rozvoj příslušného oboru na národní, případně nadnárodní úrovni, k jejichž výkonu je nezbytné získání specializované způsobilosti.".
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty