359/2023 Sb. , kterou se mění vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
359/2023 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 6. prosince 2023,
kterou se mění vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 72 odst. 4 a 5 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 283/2020 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 458/2020 Sb., o některých formulářových podáních v oblasti působnosti orgánů Celní správy České republiky, ve znění vyhlášky č. 437/2021 Sb. a vyhlášky č. 312/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 2 odst. 1 písm. c) se slova "nebo ze zahřívaných tabákových výrobků" nahrazují slovy " , ze zahřívaných tabákových výrobků, z ostatních tabákových výrobků nebo z výrobků souvisejících s tabákovými výrobky".
2. V § 2 odst. 1 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) až x) se označují jako písmena f) až w).
3. Přílohy č. 1 až 3 znějí:
_________________ 
Pozn. ASPI: Přílohy jsou k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2023.html#castka_169
4. Příloha č. 5 zní:
_________________ 
Pozn. ASPI: Příloha je k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2023.html#castka_169
5. Příloha č. 6 se zrušuje.
6. Přílohy č. 7 až 11 znějí:
_________________ 
Pozn. ASPI: Přílohy jsou k dispozici na stránkách http://ftp.aspi.cz/opispdf/2023.html#castka_169
Čl.II
Přechodné ustanovení
Pro daňová tvrzení za zdaňovací období nebo jeho část, které započaly přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se použije vyhláška č. 458/2020 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.

Související dokumenty