447/2023 Sb. , kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
447/2023 Sb.
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. prosince 2023,
kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů
Vláda nařizuje podle § 145 odst. 1 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění zákona č. 35/2019 Sb.:
Čl.I
Nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2016 Sb., nařízení vlády č. 115/2017 Sb., nařízení vlády č. 342/2017 Sb., nařízení vlády č. 263/2018 Sb., nařízení vlády č. 36/2019 Sb., nařízení vlády č. 158/2019 Sb., nařízení vlády č. 300/2019 Sb., nařízení vlády č. 603/2020 Sb., nařízení vlády č. 347/2021 Sb., nařízení vlády č. 531/2021 Sb., nařízení vlády č. 264/2022 Sb. a nařízení vlády č. 464/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odst. 3 se slova "12. platová třída," nahrazují slovy "11. platová třída, a", slova "a pro které je stanoven obor státní služby (dále jen "služba") uvedený v příloze č. 1 k tomuto nařízení" se zrušují, slovo "nejvyšší" se nahrazuje slovem "vysokou" a za slova "příslušném oboru" se vkládá slovo "státní".
2. V § 1 odst. 3 se věta poslední zrušuje.
3. V § 1 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
"(4) Služební orgán může pro účely postupu podle odstavce 3 ve služebním předpisu označit nejvýše 5 % služebních míst ve služebním úřadu za klíčová. Limit uvedený ve větě první může být na návrh služebního orgánu v dotčeném služebním úřadu navýšen o dalších až 5 %, a to po schválení Ministerstvem vnitra v dohodě s Ministerstvem financí.".
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
4. V § 2 a v § 6a odst. 2 se číslo "2" nahrazuje číslem "1".
5. V § 6 odst. 1 a 3 se číslo "3" nahrazuje číslem "2".
6. Příloha č. 1 se zrušuje.
Dosavadní přílohy č. 2 a 3 se označují jako přílohy č. 1 a 2.
Čl.II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2024.
Předseda vlády:
prof. PhDr. Fiala, Ph.D., LL.M., v. r.
Místopředseda vlády a ministr práce a sociálních věcí:
Ing. Jurečka v. r.

Související dokumenty