D-58 o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě osob

Schválený:
D-58
Pokyn
Ministerstva financí
o uplatňování daně z přidané hodnoty v mezinárodní přepravě osob
Referent: ing. Drápela,
tel. 2454 2292
Č.j. 181/73 619/1993
ze dne 22. prosince 1993
1) Výkony mezinárodní pravidelné přepravy osob poskytované právnickými a fyzickými osobami v rámci podnikání jsou podle ustanovení § 47 odst. 1 a 3 zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") osvobozeny od daně z přidané hodnoty (dále jen"DPH").
2) Právnické a fyzické osoby poskytující výkony mezinárodní pravidelné přepravy osob - plátci DPH, mají nárok na odpočet DPH podle § 19, 20, 21, 23 a § 47 odst. 4 zákona.
3) V rámci výkonů mezinárodní pravidelné přepravy osob podléhají DPH ve výši 5 % výkony vnitrostátní přepravy osob uskutečněné v tuzemsku, s výjimkou výkonů letecké a vodní dopravy uskutečňovaných v tuzemsku podle § 47 odst. 1, písm. d) zákona.
4) Výkony nepravidelné přepravy osob uskutečněné plátci DPH jak v tuzemsku, tak v zahraničí podléhají DPH ve výši 5 % stanovené v § 16 odst. 4 zákona.
5) Plátce DPH uskutečňující výkony nepravidelné přepravy osob může samostatně mimo základ daně vykazovat náklady mající charakter daní a poplatků, např. silniční daň, daň z přidané hodnoty za výkony nepravidelné přepravy osob zaplacené v zahraničí, poplatky za použití dálnic a tunelů a parkování a hlídání vozidel. Plátce DPH může rovněž samostatně mimo základ daně účtovat úhradu za zdanitelná plnění v tuzemsku osvobozená od DPH, pokud výše úhrady odpovídá ceně obvyklé, tj. platným sazebníkům a tarifům, např. pojištění, poštovné apod.
Účinnost: od 1.1.1994
Vydáním tohoto pokynu pozbývá platnost pokyn č. D-18 vydaný pod č.j. 181-21 882/1993.
Ing. Jan Klak
I. náměstek ministra

Související dokumenty