17996/21/7700-10123-711442 Metodický pokyn k určení dne podání žádosti o prodloužení lhůty a rozhodného dne pro určení počátku běhu lhůty pro lhůty podle § 36 daňového řádu vyřízení žádosti o prodloužení

Schválený:
17996/21/7700-10123-711442
METODICKÝ POKYN
k určení dne podání žádosti o prodloužení lhůty a rozhodného dne pro určení počátku běhu lhůty pro lhůty podle § 36 daňového řádu
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Sekce právní
Všem finančním úřadům, vč. Specializovaného finančního úřadu
Odvolacímu finančnímu ředitelství
Tento metodický pokyn upravuje obecně1) problematiku určování dne podání žádosti o prodloužení lhůty podle § 36 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "
daňový řád
"), a rozhodného dne pro určení počátku běhu lhůty pro vyřízení žádosti o prodloužení lhůty příslušným správcem daně podle § 36 odst. 3 daňového řádu.
1. Metodické řešení:
Při určování dne podání žádosti o prodloužení lhůty ve smyslu § 36 daňového řádu
se primárně postupuje podle § 36 odst. 7 ve spojení s § 35 odst. 1 daňového řádu (primární speciální pravidlo). Není-li takto možné den podání žádosti o prodloužení Ihůty určit (tj. podání žádosti o prodloužení lhůty zcela nenaplňuje dikci žádné z podmínek uvedených pod jednotlivými písmeny v § 35 odst. 1 daňového řádu 2)), určí se den podání podle § 73 odst. 1 věty druhé daňového řádu (sekundární obecné pravidlo).
Den podání žádosti o prodloužení lhůty je rozhodným dnem pro posouzení včasnosti podání žádosti o prodloužení lhůty (§ 36 odst. 1 daňového řádu) a určení doby (resp. počtu dní), která v den podání žádosti ještě zbývá ze lhůty, o jejíž prodloužení je žádáno (§ 36 odst. 2 a 3 daňového řádu).
Rozhodným dnem pro určení počátku běhu lhůty 30 dnů pro vydání rozhodnutí o žádosti o prodloužení lhůty správcem daně podle § 36 odst. 3 daňového řádu
je obecně den, kdy příslušný3) správce daně fakticky tuto žádost obdržel ve smyslu § 73 odst. 1 věty druhé daňového řádu. Pokud byla žádost o prodloužení lhůty adresována příslušnému správci daně a učiněna elektronicky způsobem vyžadujícím dodatečné potvrzení, je rozhodným dnem den, kdy bylo podáno potvrzení tohoto podání (§ 34 odst. 2 daňového řádu), tj. kdy příslušný správce daně fakticky potvrzení obdržel. V případech, kdy je příslušnému správci daně žádost o prodloužení lhůty postoupena, se § 34 odst. 2 daňového řádu neaplikuje a rozhodným dnem je den, kdy příslušný správce daně žádost o prodloužení lhůty fakticky obdržel4).
Pravidla pro určení rozhodného dne pro účely posouzení včasnosti podání žádosti o prodloužení lhůty, doby, která v den podání žádosti ještě zbývá ze lhůty, o jejíž prodloužení je žádáno, a počátku běhu lhůty 30 dnů pro vydání rozhodnutí o žádosti o prodloužení lhůty
se aplikují jak na lhůty správcovské, tak na lhůty zákonné
(pokud je lze prodloužit)
stejným způsobem
.
Nejtypičtější případy aplikace uvedených principů:
Situace I) - podání poštou místně příslušnému správci daně:
2. 2. 2021: Poslední den lhůty, o jejíž prodloužení je žádáno.
1. 2. 2021: U provozovatele poštovních služeb podána poštovní zásilka obsahující žádost o prodloužení lhůty adresovaná příslušnému správci daně [§ 35 odst. 1 písm. b) daňového řádu] = toto je den rozhodný pro určení dne podání žádosti o prodloužení lhůty (§ 36 odst. 7 daňového řádu) a následně pro posouzení včasnosti podání žádosti a určení minimální délky prodloužení. V tomto případě byla žádost podána včas (tj. před 3. 2. 2021). 4. 2. 2021: Žádost obdržel příslušný správce daně = tímto dnem je učiněno podání ve smyslu § 73 odst. 1 daňového řádu a jedná se o den určující počátek běhu lhůty pro správce daně pro vydání rozhodnutí o žádosti o prodloužení lhůty.
Situace II) - podání poštou místně nepříslušnému správci daně:
2. 2. 2021: Poslední den lhůty, o jejíž prodloužení je žádáno.
1. 2. 2021: U provozovatele poštovních služeb podána poštovní zásilka obsahující žádost o prodloužení lhůty adresovaná místně nepříslušnému správci daně. Ust. § 35 odst. 1 daňového řádu na tuto situaci nedopadá (pod žádné z jeho písmen nelze danou situaci podřadit), proto se pro účely určení dne podání žádosti o prodloužení lhůty (a následně pro posouzení včasnosti podání žádosti a určení minimální délky prodloužení) aplikuje § 73 odst. 1 daňového řádu = rozhodný je den, kdy podání fakticky obdrží příslušný správce daně. 4. 2. 2021: Žádost obdržel místně nepříslušný správce daně. 8. 2. 2021: Žádost obdržel (je mu postoupena nepříslušným správcem daně) příslušný správce daně = tento den je učiněno podání (§ 73 odst. 1 daňového řádu), je rozhodným pro určení dne podání žádosti o prodloužení lhůty a následně i pro posouzení včasnosti podání žádosti (v tomto případě podáno opožděně, neboť bylo podáno po 2. 2. 2021) a pro určení minimální délky prodloužení. Současně jde o den určující počátek běhu lhůty pro správce daně pro vydání rozhodnutí o žádosti o prodloužení lhůty 5) .
Pokud by v uvedeném příkladu byla poštovní zásilka adresována nadřízenému správci daně (ev. jinému věcně, avšak nikoliv místně, příslušnému správci daně), platilo by vše uvedené obdobně. Tedy i v takovém případě by byl dnem rozhodným pro určení dne podání žádosti o prodloužení lhůty den, kdy podání ve smyslu § 73 odst. 1 daňového řádu fakticky obdrží příslušný správce daně (tj. v uvedeném příkladu 8. 2. 2021), neboť § 35 odst. 1 daňového řádu na tuto situaci nedopadá a § 35 odst. 2 daňového řádu se pro účely určení dne podání žádosti o prodloužení lhůty neaplikuje. Stejný den by byl rozhodným i pro posouzení včasnosti podání žádosti, pro určení minimální délky prodloužení a současně by šlo o den určující počátek běhu lhůty pro správce daně pro vydání rozhodnutí o žádosti o prodloužení lhůty.
Situace III) - elektronické podání prostřednictvím EPO:
2. 2. 2021: Poslední den lhůty, o jejíž prodloužení je žádáno.
2. 2. 2021: Podána datová zpráva adresovaná příslušnému správci daně prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro Finanční správu (dále jen "
EPO
"), které je technickým zařízením společným pro několik správců daně [§ 35 odst. 1 písm. c) daňového řádu], obsahující žádost o prodloužení lhůty a nevyžadující dodatečné potvrzení podle § 71 odst. 3 daňového řádu = toto je den rozhodný pro určení dne podání žádosti o prodloužení lhůty (§ 36 odst. 7 daňového řádu) a následně pro posouzení včasnosti podání žádosti a určení minimální délky prodloužení. V tomto případě byla žádost podána včas (tj. před 3. 2. 2021). 2. 2. 2021: Žádost obdržel příslušný správce daně = tímto dnem je učiněno podání ve smyslu § 73 odst. 1 daňového řádu a jedná se současně o den určující počátek běhu lhůty pro správce daně pro vydání rozhodnutí o žádosti o prodloužení lhůty. Den učinění podání podle § 73 odst. 1 daňového řádu je tak v tomto případě shodou okolností totožný se dnem rozhodným pro určení dne podání žádosti o prodloužení lhůty podle § 36 odst. 7 daňového řádu.
Pokud by v uvedeném příkladu příslušný správce daně žádost obdržel až dne 3. 2. 20216, bylo by dnem 3. 2. 2021 učiněno podání ve smyslu § 73 odst. 1 daňového řádu, což by byl den určující počátek běhu lhůty pro správce daně. Dnem rozhodným pro určení dne podání žádosti o prodloužení lhůty (§ 36 odst. 7 daňového řádu) by však byl i nadále den 2. 2. 2021.
Pokud by v uvedeném příkladu byla žádost o prodloužení lhůty učiněna prostřednictvím e-mailové zprávy opatřené uznávaným elektronickým podpisem a adresované na elektronickou adresu podatelny příslušného správce daně, platilo by vše výše uvedené obdobně.
Situace IV) - datová zpráva vyžadující dodatečné potvrzení adresovaná místně příslušnému správci daně:
2. 2. 2021: Poslední den lhůty, o jejíž prodloužení je žádáno.
2. 2. 2021: Podána datová zpráva adresovaná příslušnému správci daně prostřednictvím EPO [§ 35 odst. 1 písm. c) daňového řádu] obsahující žádost o prodloužení lhůty a vyžadující dodatečné potvrzení (§ 71 odst. 3 daňového řádu) typicky prostřednictvím e-tiskopisu = za podmínky, že dojde ve stanovené lhůtě 5 dnů k potvrzení podání, je toto den rozhodný pro určení dne podání žádosti (§ 36 odst. 7 daňového řádu) a následně pro posouzení včasnosti podání žádosti (žádost by v takovém případě byla podána včas - tj. před 3. 2. 2021) a určení minimální délky prodloužení. 2. 2. 2021: Žádost neobsahující dodatečné potvrzení obdržel příslušný správce daně = za podmínky, že dojde ve stanovené lhůtě 5 dní k potvrzení podání, je tímto dnem učiněno podání ve smyslu § 73 odst. 1 daňového řádu. 8. 2. 2021: Poslední den lhůty pro potvrzení podání (7. 2. 2021 je neděle, tudíž na základě § 33 odst. 4 daňového řádu poslední den lhůty připadá až na 8. 2. 2021, coby nejblíže následující pracovní den). 9. 2. 2021: U provozovatele poštovních služeb podána poštovní zásilka obsahující e-tiskopis potvrzující podání žádosti o prodloužení lhůty adresovaná příslušnému správci daně. Uplatní se pravidlo o zachování lhůty obsažené v § 35 odst. 1 písm. b) daňového řádu, tudíž k potvrzení podání došlo včas. 10. 2. 2021: Příslušný správce daně obdržel e-tiskopis = jedná se o den určující počátek běhu lhůty pro správce daně pro vydání rozhodnutí o žádosti o prodloužení lhůty (§ 34 odst. 2 daňového řádu). Současně je postaveno najisto, že úkon učiněný dne 2. 2. 2021 má účinky podání, že k podání žádosti o prodloužení lhůty došlo včas (tj. před 3. 2. 2021) a že k učinění podání ve smyslu § 73 odst. 1 daňového řádu došlo 2. 2. 2021.
Pokud by k dodatečnému potvrzení došlo např. ve stejný den, ve kterém příslušný správce daně žádost obdržel (v uvedeném příkladu 2. 2. 2021), byl by tento den dnem určujícím počátek běhu lhůty pro správce daně.
Situace V) - datová zpráva vyžadující dodatečné potvrzení adresovaná místně nepříslušnému správci daně:
2. 2. 2021: Poslední den lhůty, o jejíž prodloužení je žádáno.
21. 1. 2021: Podána datová zpráva adresovaná nepříslušnému správci daně prostřednictvím EPO obsahující žádost o prodloužení lhůty a vyžadující dodatečné potvrzení (§ 71 odst. 3 daňového řádu) typicky prostřednictvím e-tiskopisu. Ust. § 35 odst. 1 daňového řádu na tuto situaci nedopadá (pod žádné z jeho písmen nelze danou situaci podřadit), proto se pro účely určení dne podání žádosti o prodloužení lhůty (a následně pro posouzení včasnosti podání žádosti a určení minimální délky prodloužení) aplikuje § 73 odst. 1 daňového řádu = rozhodný je den, kdy podání fakticky obdrží příslušný správce daně. 22. 1. 2021: Žádost neobsahující dodatečné potvrzení obdržel správce daně nepříslušný k jejímu vyřízení (dále též "
správce daně nepříslušný k vyřízení žádosti
"). 26. 1. 2021: Poslední den lhůty pro potvrzení podání. 25. 1. 2021: U provozovatele poštovních služeb podána poštovní zásilka obsahující e-tiskopis potvrzující podání žádosti o prodloužení lhůty adresovaná správci daně nepříslušnému k vyřízení žádosti o prodloužení lhůty. Uplatní se pravidlo o zachování lhůty obsažené v § 35 odst. 1 písm. b) daňového řádu (e-tiskopis je adresován příslušnému správci daně, tj. správci daně příslušnému k přijetí dodatečného potvrzení úkonu ve smyslu § 71 odst. 3 daňového řádu), tudíž k potvrzení podání došlo včas. 27. 1. 2021: Správce daně nepříslušný k vyřízení žádosti o prodloužení lhůty obdržel e-tiskopis = úkon učiněný dne 21. 1. 2021 má účinky podání. 2. 2. 2021: Žádost obdržel (je mu postoupena nepříslušným správcem daně) příslušný správce daně = tento den je učiněno podání (§ 73 odst. 1 daňového řádu), je rozhodným pro určení dne podání žádosti o prodloužení lhůty a následně i pro posouzení včasnosti podání žádosti (v tomto případě bylo podáno před 3. 2. 2021, tedy včas) a pro určení minimální délky prodloužení. Současně jde o den určující počátek běhu lhůty pro správce daně pro vydání rozhodnutí o žádosti o prodloužení lhůty (rozhodným dnem není den, kdy nepříslušný správce daně obdržel potvrzení podání).
II. Odůvodnění:
Obecné pravidlo vymezující, kdy nastává den podání,
obsahuje § 73 odst. 1 věta druhá daňového řádu, podle něhož je podání učiněno (resp. podáno) dnem, kdy došlo příslušnému správci daně. Tím se rozumí den, kdy se podání fakticky dostane do sféry příslušného správce daně (tj. kdy jej skutečně obdrží). Od tohoto dne je obecně7) odvíjen i počátek běhu lhůt pro správce daně. Pro posouzení včasnosti učinění podání je nutno zohlednit den rozhodný pro zachování lhůty stanovený podle pravidel pro zachování lhůty obsažených v § 35 daňového řádu (pokud takový den v konkrétním případě existuje, resp. lze-li jej na základě § 35 daňového řádu určit8) ), který však nemění den podání podle § 73 odst. 1 věty druhé daňového řádu.
Jakkoli daňový řád v § 36 pro určení dne rozhodného pro posouzení včasnosti podání žádosti o prodloužení lhůty (§ 36 odst. 1) a pro stanovení počtu dní zbývajících ze lhůty, o jejíž prodloužení je žádáno (§ 36 odst. 2 a 3), pracuje se slovním spojením "podání žádosti", které odpovídá terminologii zavedené v § 73 odst. 1 daňového řádu, výslovným
stanovením odchylného pravidla v § 36 odst. 7 daňového řádu v této souvislosti přisuzuje slovnímu spojení "podání žádosti" jiný obsah (resp. jej spojuje s odlišným časovým okamžikem, než jak je vymezen v § 73 odst. 1 daňového řádu9))
.
Za účelem vymezení, co se pro potřeby určení dne podání žádosti o prodloužení lhůty rozumí dnem podání, daňový řád v § 36 odst. 7 odkazuje na pravidla pro určení dne rozhodného pro zachování lhůty obsažená v jeho § 35 odst. 1. Důsledkem zavedení tohoto speciálního pravidla je v případech, kdy je žádost adresována příslušnému správci daně a podána některým ze způsobů podání uvedených v § 35 odst. 1 písm. b) až d) daňového řádu, aplikační přednost § 36 odst. 7 daňového řádu před obecným pravidlem pro určení dne podání (§ 73 odst. 1 daňového řádu), které se tak aplikuje toliko subsidiárně. Den podání žádosti o prodloužení lhůty tudíž má být v takových případech odvozován (resp. má s ním být totožný) ode dne rozhodného pro zachování lhůty (tj. kdy podatel fakticky provedl úkon), nikoliv od okamžiku podání (dne, kdy podání došlo příslušnému správci daně) ve smyslu § 73 odst. 1 daňového řádu.
Jedná se o stejnou logiku jako v případě aplikace pravidla o zachování lhůty (§ 35 daňového řádu), kdy toto pravidlo představuje benefit pro podatele. V případě určení dne podání žádosti o prodloužení lhůty, resp. dne rozhodného pro posouzení včasnosti podání žádosti o prodloužení lhůty a určení doby (resp. počtu dní), která v den podání žádosti ještě zbývá ze lhůty, o jejíž prodloužení je žádáno, je tento benefit cíleně přiznán pouze pro případy, kdy je žádost o prodloužení lhůty podána u věcně a místně příslušného správce daně (nebo jemu adresována) v souladu s dikcí § 35 odst. 1 DŘ, tj. některým ze způsobů podání stanovených v tomto ustanovení.
Pokud podle pravidel obsažených v § 35 odst. 1 daňového řádu nelze v konkrétním případě den podání žádosti určit, je namístě aplikovat obecné pravidlo obsažené v § 73 odst. 1 daňového řádu. Např. jelikož podání poštovní zásilky obsahující žádost o prodloužení lhůty adresované nepříslušnému správci daně nelze podřadit pod znění § 35 odst. 1 písm. b) daňového řádu (a ani pod jiné z písmen uvedených v § 35 odst. 1 daňového řádu), je v takovém případě dnem podání žádosti o prodloužení lhůty den, kdy žádost obdržel příslušný správce daně (§ 73 odst. 1 daňového řádu), nikoliv den, kdy je zásilka obsahující žádost o prodloužení lhůty adresovaná věcně nepříslušnému správci daně podána u provozovatele poštovních služeb.
Dnem podání žádosti o prodloužení lhůty
, resp. rozhodným dnem pro posouzení včasnosti podání žádosti o prodloužení lhůty (§ 36 odst. 1 daňového řádu) a určení doby (resp. počtu dní), která v den podání žádosti ještě zbývá ze lhůty, o jejíž prodloužení je žádáno (§ 36 odst. 2 a 3 daňového řádu), je tak den, kdy (podle konkrétní situace):
A)
byl učiněn úkon (žádost o prodloužení lhůty) u věcně a místně příslušného správce daně (tj. typicky ústně do protokolu nebo na podatelně) [§ 35 odst. 1 písm. a) daňového řádu],
B)
byla podána u provozovatele poštovních služeb poštovní zásilka obsahující žádost o prodloužení lhůty adresovaná věcně a místně příslušnému správci daně10) [§ 35 odst. 1 písm. b) daňového řádu],
C)
byla podána datová zpráva obsahující žádost o prodloužení lhůty adresovaná věcně a místně příslušnému správci daně na (společné) technické zařízení správce daně11) [§ 35 odst. 1 písm. c) daňového řádu],
D)
byla podána datová zpráva obsahující žádost o prodloužení lhůty do datové schránky věcně a místně příslušného správce daně [§ 35 odst. 1 písm. d) daňového řádu], nebo kdy
E)
žádost o prodloužení lhůty fakticky došla věcně, místně a osobně příslušnému správci daně, byla-li žádost o prodloužení lhůty učiněna/podána u jakéhokoliv jiného orgánu veřejné moci, než u příslušného (kumulativně věcně, místně a osobně) správce daně12) [§ 73 odst. 1 věta druhá daňového řádu].
Z použité textace v § 36 odst. 7 daňového řádu, jež neobsahuje limity co do typu lhůt tímto ustanovením dotčených, a ze systematiky § 36 daňového řádu, kdy odst. 7 je řazen až za normy (odstavce 5 a 6) dopadající obecně na rozhodování o lhůtách správcovských i zákonných, lze dovodit, že pravidlo pro určení dne podání žádosti o prodloužení lhůty zakotvené v § 36 odst. 7 daňového řádu se aplikuje univerzálně, tj. bez ohledu na to, zda se jedná o lhůty správcovské, či zákonné.
Doplněním § 36 odst. 7 do daňového řádu došlo toliko k vymezení rozhodného dne pro určení dne podání žádosti o prodloužení lhůty. V ostatním a v jiných souvislostech zůstávají stávající obecné principy aplikace institutu prodloužení lhůty vyplývající z § 36 daňového řádu nedotčeny, včetně případného rozlišování, zda se konkrétní princip/pravidlo uplatní ve vztahu ke správcovským a/nebo zákonným lhůtám. Jinými slovy řečeno, na jaký typ lhůty konkrétní pravidlo dopadá, určují právní normy toto pravidlo obsahující (např. § 36 odst. 2 daňového řádu se aplikuje pouze na lhůty správcovské), případně právní normy speciální, nikoliv § 36 odst. 7 daňového řádu.
Rozhodným dnem pro určení počátku běhu lhůty 30 dnů pro vydání rozhodnutí o žádosti o prodloužení lhůty příslušným správcem daně
je obecně den, kdy příslušný správce daně žádost o prodloužení lhůty fakticky obdržel (§ 36 odst. 3 daňového řádu ve spojení s § 73 odst. 1 daňového řádu), resp. kdy se reálně dostala do jeho dispozice. V případech, kdy je žádost o prodloužení lhůty adresována příslušnému správci daně a současně učiněna elektronicky způsobem vyžadujícím dodatečné potvrzení, se dále aplikuje pravidlo obsažené v § 34 odst. 2 daňového řádu, a tedy dochází k "posunutí" rozhodného dne pro určení počátku běhu lhůty. Pokud je žádost o prodloužení lhůty příslušnému správci daně postupována nepříslušným orgánem veřejné moci, pravidlo obsažené v § 34 odst. 2 daňového řádu se neaplikuje. To je dáno tím, že do doby faktického obdržení žádosti o prodloužení lhůty příslušným správcem daně se běh lhůty pro její vyřízení nemůže rozběhnout a k postoupení podání dochází až tehdy, kdy podání učiněné elektronicky způsobem vyžadujícím dodatečné potvrzení nabude účinky podání (tj. je-li podáno potvrzení podání).
III. Účinnost
Tento metodický pokyn nabývá účinnosti 6. pracovním dnem po jeho podpisu.
Ing. Mgr. Radim Patočka, Ph.D.
ředitel sekce
Na vědomí
Odboru 32 - Daňová legislativa Ministerstva financí
Odboru 39 - Správní činnosti Ministerstva financí
Generálnímu ředitelství cel
Sekci metodiky a výkonu daní Generálního finančního ředitelství
Sekci informatiky Generálního finančního ředitelství
Odboru daňových informačních systémů Generálního finančního ředitelství
Sekci daňové kontroly a analytiky Generálního finančního ředitelství
Odboru vymáhání Generálního finančního ředitelství
Odboru dotací a ostatních agend Generálního finančního ředitelství
Oddělení právně-analytickému Generálního finančního ředitelství
Oddělení soudních a správních agend Generálního finančního ředitelství
                          I-------------------------------I
                          I   Elektronicky podepsáno  I
                          I      11.11.2021     I 
                          I Ing. Mgr. Radim Patočka Ph.D. I
                          I     ředitel sekce    I
                          I-------------------------------I
1) Jiné právní předpisy mohou obsahovat speciální úpravu.
2) Ust. § 35 odst. 2 daňového řádu se pro účely určení dne podání žádosti o prodloužení lhůty neaplikuje.
3) Příslušným správcem daně se pro účely tohoto metodického pokynu obecně (tedy nevyplývá-li z konkrétní použité textace či z kontextu něco jiného) rozumí správce daně příslušný nejen věcně a místně, ale i osobně zejm. v návaznosti na výlučnou působnost Specializovaného finančního úřadu.
4) Den, kdy orgán veřejné moci postupující žádost o prodloužení lhůty obdržel potvrzení podání ve smyslu § 71 odst. 3 daňového řádu, je pro určení rozhodného dne, od kterého se odvíjí počátek běhu lhůty 30 dnů pro vydání rozhodnutí, irelevantní.
5) V situaci, kdy je žádost o prodloužení lhůty podána opožděně, je namístě řízení o ní zastavit. Tedy jakkoli je správce daně schopen zjistit údaje o rozhodném dni pro určení minimální délky prodloužení lhůty a o dni určujícím počátek běhu lhůty pro vydání rozhodnutí, reálně s nimi dále nepracuje.
7) Jedna z výjimek je uvedena v § 34 odst. 2 daňového řádu.
8) Ust. § 35 daňového řádu např. nedopadá na případy, kdy je podání učiněno/podáno u věcně nepříslušného správce daně.
9) S výjimkou učinění úkonu u věcně a místně příslušného správce daně, neboť den podání žádosti o prodloužení lhůty bude při aplikaci obecného (§ 73 odst. 1 daňového řádu) i speciálního pravidla [§ 36 odst. 7 ve spojení s § 35 odst. 1 písm. a) daňového řádu] totožný.
10) Ze shora uvedených typových situací se jedná o situaci I).
11) Ze shora uvedených typových situací se jedná o situace III) a IV).
12) Ze shora uvedených typových situací se jedná o situace II) a V).

Související dokumenty

Zákony

Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád