159/1993 Sb. o vydání bankovek po 500 Kč, ukončení platnosti bankovek po 500 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně

Schválený:
159/1993 Sb.
VYHLÁŠKA
České národní banky ze dne 25. května 1993 o vydání bankovek po 500 Kč, ukončení platnosti bankovek po 500 Kčs opatřených kolkem a jejich výměně
Česká národní banka podle § 22 písm. a) a d) zákona České národní rady č. 6/1993 Sb., o České národní bance, stanoví:
 
§ 1
Dnem 21. července 1993 se vydávají do oběhu bankovky po 500 Kč vzoru 1993 (dále jen "bankovka").
 
§ 2
(1) Bankovka je 69 mm široká a 152 mm dlouhá. Přípustná tolerance v její šířce a délce je plus minus 1,5 mm. Bankovka je vytištěna na přírodně zbarveném papíru s lokálním stupňovitým vodoznakem a ochranným okénkovým proužkem.
(2) Stupňovitý vodoznak je umístěn na 41 mm širokém nepotištěném okraji bankovky (dále jen "kupón") a tvoří jej portrét Boženy Němcové.
(3) Ochranný okénkový proužek o šířce 1,4 mm je zapuštěn do papíru v kolmém směru k delší straně bankovky po celé její šířce, při pohledu z lícní strany přibližně ve třetině délky bankovky. Na lícní straně bankovky vystupují vždy po 5 mm na povrch papíru části proužku stříbřité barvy v délce 5 mm, na kterých je ve směru zdola nahoru čitelný negativní mikrotext "500 Kč".
(4) Bankovka je opatřena ochrannou soutiskovou značkou v podobě písmene "C", do kterého je vloženo písmeno "S". Její horní část tištěná v hnědé barvě je viditelná na lícní straně bankovky nahoře v levé horní části tiskového obrazce, spodní část na rubové straně bankovky v pravé horní části tiskového obrazce. Celá soutisková značka je viditelná z obou stran bankovky v průhledu proti světlu. Při pohledu z rubové strany bankovky je ochranná soutisková značka stranově obrácená.
 
§ 3
(1) Na líci bankovky je v pravé části tiskového obrazce portrét spisovatelky Boženy Němcové. Je vytištěn tiskem z hloubky v barvě hnědé ve dvou odstínech. Jméno "BOŽENA NĚMCOVÁ" je umístěno ve dvou řádcích nahoře vpravo od portrétu. Je vytištěno rovněž tiskem z hloubky v barvě hnědé. Nad ramenem portrétu je umístěna ornamentální plocha pro skrytý obrazec, který při určitém úhlu dopadu světla vytváří tmavé nebo světlé číslo "500". Od portrétu vpravo vede souběžně s delšími stranami bankovky sytější pás hnědé barvy přesahující do 5 mm širokého nepotištěného okraje. Na pásu je shora dolů negativně vyznačeno číslo "500". Vlevo od čísla je na pásu rovněž negativně vyobrazen květ růže. Pás, číslo i květ růže jsou tištěny tiskem z plochy. V pravém horním rohu bankovky je hmatová značka pro nevidomé a slabozraké. Značku tvoří tři svislé proužky o rozměru 1 x 8 mm, které jsou od sebe vzdáleny 6 mm. Hmatová značka je vytištěna tiskem z hloubky v barvě hnědé. Při spodním okraji bankovky vlevo je drobným písmem vytištěno tiskem z hloubky v barvě hnědé jméno autora návrhu bankovky "O. KULHÁNEK INV.", vpravo rovněž v barvě hnědé jméno autora ryteckého přepisu návrhu bankovky "V. FAJT SC.".
(2) V levé části tiskového obrazce je ve dvou řádcích umístěn text slovně označující nominální hodnotu bankovky "PĚT SET KORUN ČESKÝCH", pod ním je uveden ve dvou řádcích název emisní banky "ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA". Pod názvem emisní banky je faksimile podpisu guvernéra České národní banky. Označení představitele emisní banky slovem "GUVERNÉR" je umístěno pod faksimile jeho podpisu. Letopočet vydání bankovky "1993" je umístěn v horní části tiskového obrazce vpravo od kupónu pod soutiskovou značkou. Všechny uvedené texty jsou vytištěny tiskem z hloubky v barvě hnědé. Na pozadí textů je v barvě červené vyobrazen květ rozvité růže. Pozadí je vytištěno tiskem z plochy s drobným rastrem v několika odstínech hnědé barvy v kombinaci s barvou červenou v podtisku.
(3) V horní části kupónu je vytištěno tiskem z hloubky v barvě hnědé velké výrazné číslo "500" označující nominální hodnotu bankovky. Barva čísla má v horní části světlejší odstín, který v části spodní přechází plynule do odstínu tmavě hnědého. Plocha číslic je vyplněna drobným rastrem.
 
§ 4
(1) Na rubu bankovky je v několika odstínech hnědé barvy vytištěn portrét mladé ženy jako symbol ženských postav z díla Boženy Němcové. Ve vlasech mladé ženy jsou vpleteny květy, které se na pravé straně portrétu proměňují v trny a bodláčí, jako symbolické vyjádření kontrastu romantického díla Boženy Němcové a jejího nelehkého života. Od portrétu vpravo vede souběžně s delšími stranami bankovky směrem ke kupónu 20 mm široký pás v barvě hnědé, na kterém je umístěn státní znak České republiky, vytištěný v barvě tmavě hnědé. Podtisk bankovky je tvořen drobným rastrem v několika odstínech hnědé barvy. V levém spodním rohu tiskového obrazce je vytištěno v barvě hnědé číslo "500", plocha jeho číslic je vyplněna drobným rastrem. Souběžně se spodní stranou bankovky je dole uprostřed umístěn nápis "PADĚLÁNÍ BANKOVEK SE TRESTÁ PODLE ZÁKONA". Barva nápisu je hnědá. Při spodním okraji bankovky jsou drobným písmem v barvě hnědé vytištěny nápisy "(C) ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA" (vlevo) a "THOMAS DE LA RUE AND COMPANY LIMITED" (vpravo). Všechna uvedená zobrazení a texty jsou vytištěny tiskem z plochy.
(2) Označení série bankovky jedním velkým písmenem abecedy a dvojmístným číslem a šestimístné pořadové číslo bankovky je vytištěno ve vodorovném směru vpravo dole pod státním znakem České republiky a ve svislém směru zdola nahoru v polovině kratší strany bankovky při nepotištěném okraji vlevo. Obě označení série a pořadová čísla bankovky jsou vytištěna tiskem z výšky v barvě černé. Číslice vodorovně situovaného pořadového čísla bankovky se směrem zleva doprava zvětšují.
(3) V horní části kupónu je vytištěno tiskem z plochy v barvě zelenohnědé velké výrazné číslo "500" označující nominální hodnotu bankovky. Plocha číslic je vyplněna drobným rastrem.
 
§ 5
(1) Platnost bankovek po 500 Kčs 1) opatřených kolkem 2) se ukončuje dnem 31. srpna 1993.
(2) Bankovky uvedené v odstavci 1 vyměňuje v době od 1. září 1993 do 31. května 1994 Česká národní banka a banky.3)
 
§ 6
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 1993.
Guvernér:
Ing. Tošovský v.r.
1) Vyhláška federálního ministerstva financí č. 109/1973 Sb., o vydání bankovek po 500 Kčs.
2) Vyhláška České národní banky č. 62/1993 Sb., kterou se provádí zákon č. 60/1993 Sb., o oddělení měny.
3) § 1 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách.

Související dokumenty