28/2024 Sb. , kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
28/2024 Sb.
ZÁKON
ze dne 24. ledna 2024,
kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
ZMĚNA ZÁKONA O ÚČASTNÍCÍCH ODBOJE A ODPORU PROTI KOMUNISMU
Čl.I
Zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 318/2015 Sb., zákona č. 195/2016 Sb., zákona č. 261/2021 Sb. a zákona č. 412/2023 Sb., se mění takto:
1. V § 6 se doplňuje odstavec 8, který zní:
"(8) Ministerstvo sděluje plátcům důchodů údaje o účastnících odboje a odporu proti komunismu potřebné pro úpravu důchodů podle § 8, a to nejpozději do 30 dnů ode dne vydání osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu.".
2. V § 8 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
"(1) U účastníků odboje a odporu proti komunismu, kterým o tom bylo vydáno osvědčení, se pro vznik nároku na starobní důchod považuje podmínka získání potřebné doby důchodového pojištění za splněnou dosažením důchodového věku. V případě vzniku nároku na starobní důchod z důchodového pojištění Slovenské republiky věta první neplatí; dnem vzniku nároku na tento důchod zaniká nárok na starobní důchod vzniklý podle věty první.".
Dosavadní odstavce 1 až 4 se označují jako odstavce 2 až 5.
3. V § 8 odst. 2 se číslo "3" nahrazuje číslem "4".
4. V § 8 odst. 3 se ve větě první slova "v odstavci 1" nahrazují slovy "v odstavcích 1 a 2" a číslo "2012" se nahrazuje číslem "2024" a ve větě druhé se číslo "2011" nahrazuje číslem "2023".
5. V § 8 odst. 4 písm. a) až d) se číslo "2" nahrazuje číslem "3".
6. V § 8 odst. 4 se na konci písmene d) středník nahrazuje tečkou a závěrečná část ustanovení se zrušuje.
7. V § 8 odstavec 5 zní:
"(5) Nejnižší procentní výměra důchodu stanovená podle odstavců 3 a 4 náleží i v případě důchodů, které byly podle právních předpisů Evropské unie nebo podle mezinárodní smlouvy vypočteny podle poměru dob důchodového pojištění získaných v České republice k celkově získané době důchodového pojištění; základní výměra důchodu přitom náleží v plné výši.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Důchody účastníků odboje a odporu proti komunismu, jejichž výše byla stanovena podle § 8 zákona č. 262/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve výši stanovené podle § 8 zákona č. 262/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Důchody se upraví podle věty první bez žádosti od splátky důchodu splatné ve čtvrtém kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, v němž byl tento zákon vyhlášen, s tím, že za dobu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne předcházejícího této splátce náleží jednorázový doplatek; ustanovení § 63 odst. 2 až 4 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí ohledně tohoto doplatku obdobně.
2. Důchody přiznané účastníkům odboje a odporu proti komunismu přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jejichž výše nebyla stanovena podle § 8 zákona č. 262/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a nedosahuje výše stanovené podle § 8 zákona č. 262/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, náleží ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona ve výši stanovené podle § 8 zákona č. 262/2011 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Důchody se upraví podle věty první bez žádosti od splátky důchodu splatné ve čtvrtém kalendářním měsíci následujícím po kalendářním měsíci, v němž byl tento zákon vyhlášen, s tím, že za dobu ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona do dne předcházejícího této splátce náleží jednorázový doplatek; ustanovení § 63 odst. 2 až 4 zákona č. 155/1995 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, platí ohledně tohoto doplatku obdobně.
3. Vdovské a vdovecké důchody přiznané přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vdovám a vdovcům po účastnících odboje a odporu proti komunismu se upraví bez žádosti obdobně podle bodů 1 a 2.
4. O nárocích na úpravu důchodů účastníků odboje a odporu proti komunismu, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se rozhodne podle zákona č. 262/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
5. Ministerstvo obrany předá do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona všem plátcům důchodu v elektronické podobě seznam osob, jimž bylo přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona vydáno osvědčení účastníka odboje a odporu proti komunismu podle § 6 zákona č. 262/2011 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST DRUHÁ
ZMĚNA ZÁKONA O DŮCHODOVÉM POJIŠTĚNÍ
Čl.III
V zákoně č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb., zákona č. 403/2012 Sb., zákona č. 463/2012 Sb., zákona č. 267/2013 Sb., zákona č. 274/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 182/2014 Sb., zákona č. 183/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 332/2014 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 377/2015 Sb., zákona č. 47/2016 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 190/2016 Sb., zákona č. 212/2016 Sb., zákona č. 213/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 99/2017 Sb., zákona č. 148/2017 Sb., zákona č. 150/2017 Sb., zákona č. 203/2017 Sb., zákona č. 259/2017 Sb., zákona č. 310/2017 Sb., zákona č. 191/2018 Sb., zákona č. 32/2019 Sb., zákona č. 244/2019 Sb., zákona č. 315/2019 Sb., zákona č. 469/2020 Sb., zákona č. 540/2020 Sb., zákona č. 323/2021 Sb., zákona č. 330/2021 Sb., zákona č. 221/2022 Sb., zákona č. 455/2022 Sb., zákona č. 71/2023 Sb., zákona č. 270/2023 Sb. a zákona č. 321/2023 Sb., se za § 67f vkládá nový § 67fa, který zní:
 
"§ 67fa
Při stanovení částek podle § 67e odst. 3 vět druhé a třetí a § 67f odst. 2 a 3 se postupuje podle § 8 odst. 2 a 3 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění účinném ke dni 1. ledna 2024.".
 
ČÁST TŘETÍ
ZMĚNA ZÁKONA O OCENĚNÍ ÚČASTNÍKŮ NÁRODNÍHO BOJE ZA VZNIK A OSVOBOZENÍ ČESKOSLOVENSKA A NĚKTERÝCH POZŮSTALÝCH PO NICH, O ZVLÁŠTNÍM PŘÍSPĚVKU K DŮCHODU NĚKTERÝM OSOBÁM, O JEDNORÁZOVÉ PENĚŽNÍ ČÁSTCE NĚKTERÝM ÚČASTNÍKŮM NÁRODNÍHO BOJE ZA OSVOBOZENÍ V LETECH 1939 AŽ 1945
Čl.IV
V části první zákona č. 357/2005 Sb., o ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich, o zvláštním příspěvku k důchodu některým osobám, o jednorázové peněžní částce některým účastníkům národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 212/2016 Sb., zákona č. 71/2023 Sb. a zákona č. 412/2023 Sb., se doplňuje hlava čtvrtá, která včetně nadpisu zní:
 
"HLAVA ČTVRTÁ
Úprava důchodů účastníků národního boje za osvobození
 
§ 16a
Účastníci národního boje za osvobození, kterým bylo vydáno osvědčení o účasti na národním boji za osvobození podle § 8 zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, bez ohledu na to, zda jsou občany České republiky, mají nárok na stanovení výše procentní výměry starobního důchodu obdobně podle § 8 odst. 2 až 5 zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění zákona č. 28/2024 Sb.; pro vznik nároku na starobní důchod těmto účastníkům platí § 8 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb., ve znění zákona č. 28/2024 Sb., obdobně.".
Čl.V
Přechodné ustanovení
Důchody účastníků národního boje za osvobození se upraví na žádost ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na výši stanovenou podle § 16a zákona č. 357/2005 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST ČTVRTÁ
ÚČINNOST
Čl.VI
Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po jeho vyhlášení.
Pekarová Adamová v. r.
Pavel v. r.
Fiala v. r.

Související dokumenty