Vyhláška č. 41/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
41/2024 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 19. února 2024,
kterou se mění vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb., zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 196/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 268/2015 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 193/2018 Sb., zákona č. 227/2019 Sb., zákona č. 284/2021 Sb., zákona č. 178/2022 Sb. a zákona č. 349/2023 Sb., k provedení § 20 odst. 1, § 22 odst. 8, § 22i odst. 4, § 22j odst. 1 písm. c) a § 22j odst. 3 tohoto zákona:
Čl.I
Vyhláška č. 470/2012 Sb., o užívání pozemních komunikací zpoplatněných mýtným, ve znění vyhlášky č. 307/2015 Sb., vyhlášky č. 434/2016 Sb., vyhlášky č. 458/2017 Sb., vyhlášky č. 247/2018 Sb., vyhlášky č. 243/2019 Sb., vyhlášky č. 485/2020 Sb., vyhlášky č. 528/2021 Sb. a vyhlášky č. 368/2022 Sb., se mění takto:
1. V § 1 úvodní část ustanovení včetně poznámky pod čarou č. 5 zní:
"Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie5) a upravuje
5) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání pozemních komunikací vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/38/ES ze dne 17. května 2006, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/76/EU ze dne 27. září 2011, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2022/362 ze dne 24. února 2022, kterou se mění směrnice 1999/62/ES, 1999/37/ES a (EU) 2019/520, pokud jde o výběr poplatků pro vozidla za užívání určitých pozemních komunikací.".
2. V § 1 písm. d) se slova "v systému elektronického mýtného" nahrazují slovy "údajů o mýtném".
3. V § 1 písm. f) se slova "a prokázání úhrady mýtného" zrušují.
4. V § 1 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:
"i) způsob určení emisní třídy CO
2
vozidla v systému elektronického mýtného a".
Dosavadní písmeno i) se označuje jako písmeno j).
5. V nadpisu § 5 se slova "v systému elektronického mýtného" nahrazují slovy "údajů o mýtném".
6. V § 5 odst. 1 a 2 se za slovo "Evidence" vkládají slova "údajů o mýtném".
7. V § 5 odst. 2 se slova "kopie technického průkazu, pokud byl vydán," nahrazují slovy "na základě obdobného dokladu vydaného jiným než členským státem Evropské unie".
8. V § 5 se doplňují odstavce 3 a 4, které včetně poznámek pod čarou č. 6 a 7 znějí:
"(3) Jde-li o vozidlo v systému elektronického mýtného registrované v České republice, provozovatel systému elektronického mýtného provádí evidenci údajů o mýtném rovněž na základě údajů, které mu byly vydány z registru silničních vozidel.
(4) Emisní třída CO
2
vozidla v systému elektronického mýtného se určí a zapíše v evidenci údajů o mýtném
a) na základě údajů z registru silničních vozidel,
b) na základě údajů obsažených v osvědčení o registraci vozidla nebo obdobném dokladu vydaném jiným než členským státem Evropské unie,
c) na základě údajů obsažených v prohlášení o shodě vozidla s typem vozidla6) nebo souboru informací pro zákazníky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího stanovení emisí CO
2
a spotřebu paliva u těžkých nákladních vozidel7), byl-li některý z těchto dokladů provozovatelem vozidla předložen a obsahuje-li údaje potřebné pro určení emisní třídy CO
2
vozidla, nebo
d) postupem podle § 17a odst. 3 věty druhé.
6) Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
7) Nařízení Komise (EU) 2017/2400 ze dne 12. prosince 2017, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009, pokud jde o stanovení emisí CO
2
a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel, a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES a nařízení Komise (EU) č. 582/2011, v platném znění.".
9. V nadpisu § 7 se za slovo "evidence" vkládají slova "údajů o mýtném".
10. V § 8 odst. 1 větě druhé se slova "nebo technický průkaz" zrušují.
11. V nadpisu § 9 se slova "a prokázání úhrady" zrušují.
12. V § 9 se odstavec 3 zrušuje.
13. V § 13 se slova "podle údajů v technickém průkazu vozidla nebo technických průkazech jízdní soupravy" zrušují.
14. V § 14 větě první se za slovo "mýtného" vkládají slova "nebo poskytovateli evropského mýtného".
15. Nadpis § 15 zní:
"Popis nákladů vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena".
16. V § 15 odst. 1 písm. c) se slova "(např. dokumentace vlivu záměru na životní prostředí, pro územní rozhodnutí, pro stavební povolení)" zrušují.
17. V § 15 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 8 zní:
"(2) Náklady na údržbu a opravu zpoplatněných pozemních komunikací zahrnují podle vyhlášky, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích8), veškeré náklady na
a) běžnou údržbu,
b) souvislou údržbu,
c) opravy a
d) zimní údržbu.
8) Vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.".
18. V § 15 odst. 5 písm. a) se slova " , do dne nabytí účinnosti této vyhlášky" nahrazují slovy "do data aktualizace výpočtu nákladů" a slova "10. červnu 2008" se nahrazují slovy "datu aktualizace výpočtu nákladů".
19. V § 15 odst. 5 písm. b) se slova "ke dni nabytí účinnosti této vyhlášky" nahrazují slovy "k datu aktualizace výpočtu nákladů".
20. Nadpis § 15a zní:
"Popis nákladů vyvolaných znečištěním ovzduší při provozu vozidel na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena".
21. V § 15a úvodní části ustanovení se slova "z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích" nahrazují slovy "při provozu vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena,".
22. V § 15a písm. e) se slova "jejichž vynaložení přímo souvisí se znečištěním ovzduší z provozu" nahrazují slovy "přímo vyvolané znečištěním ovzduší při provozu vozidel v systému elektronického mýtného".
23. Nadpis § 15b zní:
"Popis nákladů vyvolaných hlukem při provozu vozidel na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena".
24. V § 15b úvodní části ustanovení se slova "z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích" nahrazují slovy "při provozu vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena,".
25. V § 15b písm. c) se slova " , jejichž vynaložení přímo souvisí s hlukem z provozu" nahrazují slovy "přímo vyvolané hlukem při provozu vozidel v systému elektronického mýtného".
26. Za § 15b se vkládá nový § 15c, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 15c
Popis nákladů vyvolaných emisemi CO
2
při provozu vozidel na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena
Náklady vyvolané emisemi CO
2
při provozu vozidel v systému elektronického mýtného na zpoplatněných pozemních komunikacích, jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena, tvoří náklady na
a) dosažení úspor energií v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury,
b) podporu obnovitelných zdrojů energie v oblasti dopravy a dopravní infrastruktury,
c) výstavbu dobíjecích a plnicích stanic a jiných staveb a zařízení, které slouží k prodeji nebo výdeji alternativních paliv k pohonu dopravních prostředků,
d) změnu postupů při výstavbě a správě dopravní infrastruktury vedoucí ke snížení emisí CO
2
,
e) adaptaci na změny klimatu a
f) náhradu újmy vyvolané změnami klimatu.".
27. V nadpisu § 16 se slova "na zpoplatněné pozemní komunikace" nahrazují slovy " , jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena".
28. V § 16 větě první se slova "vynaložené na zpoplatněné pozemní komunikace, náklady vyvolané znečištěním ovzduší z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích a náklady vyvolané hlukem z provozu na zpoplatněných pozemních komunikacích" nahrazují slovy " , jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena," a slova "a 15b," se nahrazují slovy " , 15b a 15c".
29. V § 17 odst. 1 větě první se slova "podléhajících mýtnému" nahrazují slovy "v systému elektronického mýtného".
30. V § 17 odst. 1 větě druhé se slova "a 15b," nahrazují slovy " , 15b a 15c".
31. V § 17 odst. 1 větě třetí se slova "podléhajících mýtnému" nahrazují slovy "v systému elektronického mýtného".
32. V § 17 odst. 2 se slova "vynaložených na zpoplatněné pozemní komunikace" nahrazují slovy " , jejichž návratnost má být uložením mýtného dosažena".
33. Za § 17 se vkládá nový § 17a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 9 a 10 zní:
 
"§ 17a
Způsob určení emisní třídy CO
2
vozidla v systému elektronického mýtného
(1) Vozidlu v systému elektronického mýtného používajícímu jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík se určí emisní třída CO
2
č. 5.
(2) Vozidlu v systému elektronického mýtného, které nepoužívá jako palivo výlučně elektrickou energii nebo vodík, které patří do podskupiny vozidel podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího výkonnostní normy pro emise CO
2
pro nová těžká vozidla9) a které bylo poprvé zaregistrováno po dni 30. června 2019, se určí emisní třída CO
2
č. 1, 2, 3 nebo 4 podle předpisu Evropské unie upravujícího výběr poplatků za užívání pozemních komunikací vozidly10). Provozovatel systému elektronického mýtného určí emisní třídu CO
2
vozidla v souladu s přílohou č. 3 k této vyhlášce podle podskupiny, do níž vozidlo patří, jeho specifických emisí CO
2
a data jeho první registrace.
(3) Vozidlu v systému elektronického mýtného, které není uvedeno v odstavci 1 ani 2, se určí emisní třída CO
2
č. 1. Tato emisní třída CO
2
se určí rovněž vozidlu, u něhož nelze určit emisní třídu CO
2
č. 2, 3, 4 nebo 5 na základě údajů z registru silničních vozidel nebo údajů obsažených v osvědčení o registraci vozidla nebo obdobném dokladu vydaném jiným než členským státem Evropské unie, pokud provozovatel vozidla nepředložil provozovateli systému elektronického mýtného prohlášení o shodě vozidla s typem vozidla6) nebo soubor informací pro zákazníky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího stanovení emisí CO
2
a spotřebu paliva u těžkých nákladních vozidel7) obsahující údaje potřebné pro určení emisní třídy CO
2
vozidla.
9) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1242 ze dne 20. června 2019, kterým se stanoví výkonnostní normy pro emise CO
2
pro nová těžká vozidla a kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 595/2009 a (EU) 2018/956 a směrnice Rady 96/53/ES.
10) Čl. 7ga odst. 2 směrnice Evropského parlamentu a Rady 1999/62/ES ze dne 17. června 1999 o výběru poplatků za užívání pozemních komunikací vozidly, v platném znění.".
34. Za § 18 se vkládá nový § 18a, který včetně nadpisu zní:
 
"§ 18a
Výjimky z této vyhlášky
(1) Ustanovení § 5 až 8, § 10 odst. 3 a § 11 se nepoužijí v případě, kdy provozovatel vozidla nemá uzavřenu smlouvu s provozovatelem systému elektronického mýta a má uzavřenu výhradně smlouvu o poskytování evropské služby elektronického mýtného s poskytovatelem evropského mýtného.
(2) V případě provozovatelů vozidel, kteří mají uzavřenu smlouvu o poskytování evropské služby elektronického mýtného, se zápis do evidence údajů o mýtném provádí na základě těch údajů, které provozovateli systému elektronického mýtného poskytl poskytovatel evropského mýtného.".
35. Přílohy č. 1 a 2 včetně nadpisů znějí:
 
"Příloha č. 1
Seznam dálnic, jejichž užití podléhá mýtnému
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I Označení I             Úsek            I Délka (km) I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D0  I Praha, Satalice-Praha, Běchovice (exity 58-62)   I    4,6 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D0  I Modletice (Dl)-Praha, Ruzyně (exity 76-28)     I    37,1 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  Dl  I Průhonice-Říkovice (exity 6-272)          I   274,1 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  Dl  I Přerov, Předmostí-státní hranice (km 282 až km 377) I    97,0 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D2  I Brno, jih-státní hranice (exit 1 až km 61)     I    61,4 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D3  I Mezno-Úsilné (km 62 až exit 131)          I    71,3 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D4  I Jíloviště-Háje (exity 9-15)             I    41,9 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D4  I Rádobytce-Nová Hospoda (km 77 až exit 84)      I    6,7 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D5  I Praha, Třebonice-státní hranice (exit 1 až km 151) I   156,1 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D6  I Praha, Řepy-Krupá (exit 1 až km 49)         I    49,4 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D6  I Lubenec, východ-Bošov (km 75 až exit 83)      I    8,8 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D6  I Jenišov-Cheb, sever (exity 131-169)         I    39,2 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D7  I Praha, Ruzyně-Knovíz (exity 2-18)          I    17,0 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D7  I Panenský Týnec-Louny, západ (km 34,5-km 51)     I    17,0 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D7  I Postoloprty-Spořice (exity 56-78)          I    23,6 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D8  I Praha, Březiněves-státní hranice (km -3,5 až km 92) I    98,7 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D10  I Praha, Satalice-Ohrazenice (exity 1-71)       I    72,7 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D11  I Praha, Horní Počernice-Jaroměř, sever (exity 1-113) I   116,1 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D35  I Sedlice-Ostrov (exit 127 až km 158)         I    32,4 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D35  I Mohelnice, jih-Křelov (exity 235-261)        I    27,3 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D35  I Olomouc, Topolany-Lipník nad Bečvou         I    33,3 I
I     I (km 264 až exit 296)                I      I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D46  I Vyškov, východ-Olomouc, Slavonín (exit 1 až km 39) I    41,1 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D48  I Bělotín-Jeseník nad Odrou (exity 1-8)        I    8,6 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D48  I Palačov-Nový Jičín, centrum (km 12-exit 21)     I    9,0 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D48  I Rybí-Žukov (km 24 až exit 70)            I    45,7 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D52  I Rajhrad-Pohořelice, jih (exity 10-26)        I    17,0 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D55  I Hulín-Napajedla (exity 16-34)            I    20,2 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
I  D56  I Ostrava, Hrabová-Frýdek-Místek (exit 39 až km 54)  I    14,9 I
I----------I-----------------------------------------------------I------------I
 
Příloha č. 2
Seznam silnic I. třídy, jejichž užití podléhá mýtnému
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I Označení I             Úsek            I Délka (km) I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/3  I Mirošovice-Mezno                  I    46,8 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/4  I Praha-Jíloviště                  I    5,3 I
    I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/6  I Bošov-Karlovy Vary                 I    29,7 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/7  I Spořice-Chomutov (exity 78-82)           I    3,4 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/11  I Krásné Pole-Ostrava                I    8,7 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/12  I Praha-Kolín                    I    32,5 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/16  I Řevničov-Bezděčín                 I    75,6 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/16  I Mladá Boleslav-Úlibice               I    37,6 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/19  I Oltyně-Čekanice                  I    10,4 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/19  I Tábor-Pelhřimov                  I    38,1 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/20  I Plzeň-České Budějovice               I   109,0 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/22  I Vodňany-Klatovy                  I    55,9 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/26  I Plzeň-Folmava                   I    51,7 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/27  I Plzeň, Litice-Klatovy               I    30,8 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/30  I Lovosice-Ústí nad Labem              I    14,4 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/33  I Semonice-Náchod                  I    18,2 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/34  I České Budějovice-Jindřichův Hradec         I    43,7 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/34  I Jarošov nad Nežárkou-Koclířov           I   120,8 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/35  I Bílý Kostel nad Nisou-Ohrazenice          I    33,8 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/35  I Turnov-Jičín                    I    13,8 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/35  I Úlibice-Všestary (MÚK s D11)            I    28,8 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/35  I Hradec Králové-Mohelnice              I    89,3 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/35  I Křelov-Olomouc                   I    2,9 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/37  I Hradec Králové-Pardubice              I    17,3 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/38  I Jestřebí-Mladá Boleslav              I    31,1 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/38  I Poděbrady-Hatě                   I   157,4 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/43  I Brno-Svitavy                    I    53,8 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/46  I Olomouc, Slavonín-Olomouc, centrum         I    0,9 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/47  I Kroměříž-Hulín                   I    3,4 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/47  I Přerov-Bělotín                   I    26,1 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/48  I Bělotín-Rybí                    I    22,1 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/50  I Holubice-Rovné                   I    86,1 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/52  I Brno-Rajhrad                    I    5,9 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/52  I Pohořelice-Mikulov                 I    23,3 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/55  I Přerov-Hulín                    I    11,4 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/58  I Příbor-Krmelín                   I    12,2 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/63  I Bystřany-Řehlovice                 I    7,5 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
I  I/68  I Třanovice-Mosty u Jablunkova            I    33,7 I
I----------I----------------------------------------------------I------------I
                                      ".
36. Doplňuje se příloha č. 3, která včetně nadpisu zní:
 
"Příloha č. 3
Určení emisní třídy CO
2
vozidla v systému elektronického mýtného
I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I
I Období, ve kterém bylo  I 07/2019 I 07/2020 I 07/2021 I 07/2022 I 07/2023 I 07/2024 I 07/2025 I 07/2026 I 07/2027 I 07/2028 I 07/2029 I 07/2030 I
I vozidlo poprvé      I  -  I  -  I  -  I  -  I  -  I  -   I  -  I  -  I  -  I  -   I  -   I  -  I
I zaregistrováno      I 06/2020 I 06/2021 I 06/2022 I 06/2023 I 06/2024 I 06/2025 I 06/2026 I 06/2027 I 06/2028 I 06/2029 I 06/2030 I 06/2031 I
I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I
I Podskupina vozidel 4-UD                                                               I
I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I
I Emisní třída CO
2
č. 1 = I 291,869 I 284,572 I 277,275 I 269,978 I 262,682 I 255,385 I 248,088 I 239,332 I 230,576 I 221,8201 I 213,064 I 204,308 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) vyšší nebo rovné I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 2 = I 291,869 I 284,572 I 277,275 I 269,978 I 262,682 I 255,385 I 248,088 I 239,332 I 230,576 I 221,8201 I 213,064 I 204,308 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 3 = I 282,652 I 275,585 I 268,519 I 261,453 I 254,386 I 247,3202 I 240,254 I 231,774 I 223,295 I 214,815 I 206,336 I 197,856 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 4 = I 153,615 I 153,615 I 153,615 I 153,615 I 153,615 I 153,615 I 153,615 I 153,615 I 153,615 I 153,615 I 153,615 I 153,615 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Podskupina vozidel 4-RD I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 1 = I 187,302 I 182,619 I 177,937 I 173,254 I 168,572 I 163,889 I 159,207 I 153,588 I 147,969 I 142,3495 I 136,7305 I 131,111 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) vyšší nebo rovné I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 2 = I 187,302 I 182,619 I 177,937 I 173,254 I 168,572 I 163,889 I 159,207 I 153,588 I 147,969 I 142,3495 I 136,7305 I 131,111 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 3 = I 181,387 I 176,853 I 172,318 I 167,783 I 163,248 I 158,714 I 154,179 I 148,738 I 143,296 I 137,854 I 132,413 I 126,971 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 4 = I 98,580 I 98,580 I 98,580 I 98,580 I 98,580 I 98,580 I 98,580 I 98,580 I 98,580 I 98,580 I 98,580 I 98,580 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Podskupina vozidel 4-LH I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 1 = I 100,662 I 98,145 I 95,629 I 93,112 I 90,596 I 88,079 I 85,563 I 82,543 I 79,523 I 76,503 I 73,483 I 70,463 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) vyšší nebo rovné I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 2 = I 100,662 I 98,145 I 95,629 I 93,112 I 90,596 I 88,079 I 85,563 I 82,543 I 79,523 I 76,503 I 73,483 I 70,463 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 3 = I 97,483 I 95,046 I 92,609 I 90,172 I 87,735 I 85,298 I 82,861 I 79,936 I 77,012 I 74,087 I 71,163 I 68,238 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 4 = I 52,980 I 52,980 I 52,980 I 52,980 I 52,980 I 52,980 I 52,980 I 52,980 I 52,980 I 52,980 I 52,980 I 52,980 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Podskupina vozidel 5-RD I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 1 = I 79,800 I 77,805 I 75,810 I 73,815 I 71,820 I 69,825 I 67,830 I 65,436 I 63,042 I 60,648 I 58,254 I 55,860 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) vyšší nebo rovné I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 2 = I 79,800 I 77,805 I 75,810 I 73,815 I 71,820 I 69,825 I 67,830 I 65,436 I 63,042 I 60,648 I 58,254 I 55,860 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 3 = I 77,280 I 75,348 I 73,416 I 71,484 I 69,552 I 67,620 I 65,688 I 63,3696 I 61,051 I 58,733 I 56,414 I 54,096 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 4 = I 42,000 I 42,000 I 42,000 I 42,000 I 42,000 I 42,000 I 42,000 I 42,000 I 42,000 I 42,000 I 42,000 I 42,000 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Podskupina vozidel 5-LH I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 1 = I 53,770 I 52,426 I 51,082 I 49,737 I 48,393 I 47,049 I 45,705 I 44,091 I 42,478 I 40,865 I 39,252 I 37,639 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) vyšší nebo rovné I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
Č. 2 = I 53,770 I 52,426 I 51,082 I 49,737 I 48,393 I 47,049 I 45,705 I 44,091 I 42,478 I 40,865 I 39,252 I 37,639 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 3 = I 52,072 I 50,7702 I 49,468 I 48,167 I 46,865 I 45,563 I 44,261 I 42,699 I 41,137 I 39,575 I 38,013 I 36,4504 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 4 = I 28,300 I 28,300 I 28,300 I 28,300 I 28,300 I 28,300 I 28,300 I 28,300 I 28,300 I 28,300 I 28,300 I 28,300 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Podskupina vozidel 9-RD I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 1 = I 105,431 I 102,795 I 100,159 I 97,524 I 94,888 I 92,252 I 89,616 I 86,453 I 83,2905 I 80,128 I 76,965 I 73,802 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) vyšší nebo rovné I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 2 = I 105,431 I 102,795 I 100,159 I 97,524 I 94,888 I 92,252 I 89,616 I 86,453 I 83,2905 I 80,128 I 76,965 I 73,802 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 3 = I 102,102 I 99,549 I 96,997 I 94,444 I 91,891 I 89,339 I 86,786 I 83,723 I 80,6603 I 77,597 I 74,534 I 71,471 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 4 = I 55,490 I 55,490 I 55,490 I 55,490 I 55,490 I 55,490 I 55,490 I 55,490 I 55,490 I 55,490 I 55,490 I 55,490 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Podskupina vozidel 9-LH I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 1 = I 61,902 I 60,354 I 58,807 I 57,259 I 55,712 I 54,164 I 52,617 I 50,7596 I 48,903 I 47,046 I 45,188 I 43,331 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) vyšší nebo rovné I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 2 = I 61,902 I 60,354 I 58,807 I 57,259 I 55,712 I 54,164 I 52,617 I 50,7596 I 48,903 I 47,046 I 45,188 I 43,331 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 3 = I 59,947 I 58,449 I 56,9498 I 55,451 I 53,952 I 52,454 I 50,955 I 49,157 I 47,358 I 45,5599 I 43,761 I 41,963 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 4 = I 32,580 I 32,580 I 32,580 I 32,580 I 32,580 I 32,580 I 32,580 I 32,580 I 32,580 I 32,580 I 32,580 I 32,580 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Podskupina vozidel 10-RD I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 1 = I 79,097 I 77,1196 I 75,142 I 73,165 I 71,187 I 69,2099 I 67,232 I 64,8595 I 62,487 I 60,114 I 57,741 I 55,368 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) vyšší nebo rovné I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 2 = I 79,097 I 77,1196 I 75,142 I 73,165 I 71,187 I 69,2099 I 67,232 I 64,8595 I 62,487 I 60,114 I 57,741 I 55,368 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 3 = I 76,599 I 74,684 I 72,769 I 70,854 I 68,939 I 67,024 I 65,109 I 62,811 I 60,513 I 58,215 I 55,917 I 53,619 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 4 = I 41,630 I 41,630 I 41,630 I 41,630 I 41,630 I 41,630 I 41,630 I 41,630 I 41,630 I 41,630 I 41,630 I 41,630 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Podskupina vozidel 10-LH I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 1 = I 55,347 I 53,963 I 52,5797 I 51,196 I 49,812 I 48,429 I 47,045 I 45,385 I 43,724 I 42,064 I 40,403 I 38,743 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) vyšší nebo rovné I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 2 = I 55,347 I 53,963 I 52,5797 I 51,196 I 49,812 I 48,429 I 47,045 I 45,385 I 43,724 I 42,064 I 40,403 I 38,743 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 3 = I 53,599 I 52,259 I 50,919 I 49,579 I 48,239 I 46,899 I 45,559 I 43,951 I 42,343 I 40,735 I 39,127 I 37,519 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I I Emisní třída CO
2
č. 4 = I 29,130 I 29,130 I 29,130 I 29,130 I 29,130 I 29,130 I 29,130 I 29,130 I 29,130 I 29,130 I 29,130 I 29,130 I I specifické emise CO
2
I I I I I I I I I I I I I I (g/tkm) nižší než I I I I I I I I I I I I I I--------------------------I---------I---------I---------I---------I---------I----------I---------I---------I---------I----------I----------I---------I ".
Čl.II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března 2024.
Ministr:
Mgr. Kupka v. r.

Související dokumenty