275/2013 Sb. , kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
275/2013 Sb.
ZÁKON
ze dne 21. srpna 2013,
kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
 
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
Čl. I
Zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb. a zákona č. 281/2009 Sb., se mění takto:
1. V § 1 odstavec 3 zní:
„(3) Tento zákon se vztahuje na
a) vodovody a kanalizace, pokud je trvale využívá alespoň 50 fyzických osob, nebo pokud průměrná denní produkce z ročního průměru pitné nebo odpadní vody za den je 10 m
3
a více,
b) každý vodovod nebo kanalizaci, které provozně souvisejí s vodovody a kanalizacemi podle písmene a).“.
2. V § 1 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 1 zní:
„(4) Tento zákon se nevztahuje na
a) vodovody sloužící k rozvodu jiné než pitné vody1),
b) oddílné kanalizace sloužící k odvádění povrchových vod vzniklých odtokem srážkových vod,
c) vodovody a kanalizace nebo jejich části, na které není připojen alespoň 1 odběratel.
1) § 3 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně souvisejících předpisů, ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5.
3. V § 1 odst. 5 se slova „vodovody a“ zrušují a slova „odstavci 3“ se nahrazují slovy „odstavci 4 písm. b) a na vodovody, které nesplňují podmínky uvedené v odstavci 3 písm. a) nebo na vodovody uvedené v odstavci 4 písm. a)“.
4. V § 2 odst. 2 se na konci textu věty druhé doplňují slova „a srážkové vody se vtokem do této kanalizace přímo, nebo přípojkou stávají odpadními vodami“.
5. V § 2 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který včetně poznámky pod čarou č. 30 zní:
„(4) Fyzickou osobou trvale využívající vodovod nebo kanalizaci podle § 1 odst. 3 písm. a) je fyzická osoba, která má v obci, kde se nachází vodovod nebo kanalizace, trvalý pobyt30).
30) Zákon č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění pozdějších předpisů.
Zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
Dosavadní odstavce 4 až 7 se označují jako odstavce 5 až 8.
6. V § 2 se na konci odstavce 6 doplňuje věta „U pozemků nebo budov předaných pro hospodaření příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky jsou odběratelem tyto osoby.“.
7. V § 2 odstavec 8 zní:
„(8) Vnitřní kanalizace je potrubí určené k odvádění odpadních vod, popřípadě i srážkových vod ze stavby, k jejímu vnějšímu líci. V případech, kdy jsou odváděny odpadní vody, popřípadě i srážkové vody ze stavby i pozemku vně stavby, je koncem vnitřní kanalizace místo posledního spojení vnějších potrubí. Tato místa jsou také začátkem kanalizační přípojky.“.
8. V § 2 se doplňují odstavce 9 až 12, které znějí:
„(9) Obnovou je výměna části vodovodu, úpravny vody, kanalizace nebo čistírny odpadních vod, která je inventárně sledovanou částí majetku vlastníka nebo samostatnou položkou uvedenou ve vybraných údajích majetkové evidence, za účelem prodloužení životnosti stavby a s ní související technologie.
(10) Provozně souvisejícím vodovodem nebo provozně související kanalizací je vodovod, který je propojen s vodovodem jiného vlastníka nebo kanalizace, která je propojena s kanalizací jiného vlastníka.
(11) Vybrané údaje majetkové evidence jsou souborem technických a ekonomických údajů, údajů o poloze umožňujících identifikaci staveb přiváděcích řadů a rozvodné vodovodní sítě, staveb pro úpravu vody s technologií pro úpravu nebo bez ní, přiváděcích stok a stokových sítí, čistíren odpadních vod tak, že u každé položky jsou uvedeny identifikační údaje jejich vlastníka.
(12) Vybrané údaje provozní evidence jsou souborem technických, ekonomických a provozních údajů umožňujících sledovat z hlediska kvantity i kvality služby poskytované prostřednictvím staveb přiváděcích řadů a rozvodné vodovodní sítě, staveb pro úpravu vody s technologií pro úpravu nebo bez ní, přiváděcích stok a stokových sítí a čistíren odpadních vod. V provozní evidenci se u každého zařízení uvedou identifikační údaje jejich provozovatele, kterým může být právnická nebo podnikající fyzická osoba.“.
9. V § 3a odst. 2 se slova „z technického hlediska“ nahrazují slovy „z hlediska svého členění“ a slova „vodovodní nebo kanalizační přípojky a části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace na vodovod nebo kanalizaci provozně související“ se nahrazují slovy „v užívání stavby vodovodní nebo kanalizační přípojky a části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace podle tohoto zákona“.
10. V § 3a odstavec 3 zní:
„(3) Pokud část vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace rozdělených pozemků nebo staveb má z hlediska svého členění charakter vodovodní nebo kanalizační přípojky, stavební úřad rozhodne o změně užívání stavby části vnitřního vodovodu nebo vnitřní kanalizace na vodovodní nebo kanalizační přípojku.“.
11. V § 3a se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Žádost o změnu užívání stavby podle odstavce 2 podává její vlastník vodoprávnímu úřadu. Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí i odůvodnění požadované změny. K žádosti se připojí doklady o vlastnictví staveb a pozemků, v nichž jsou uvedené stavby uloženy, dokumentace stávajícího stavu a případných úprav, a to ve dvojím vyhotovení.
(5) Žádost o změnu užívání stavby podle odstavce 3 podává její vlastník stavebnímu úřadu. Žádost obsahuje kromě obecných náležitostí i odůvodnění požadovaného záměru. K žádosti se připojí doklady o vlastnictví staveb a pozemků, v nichž jsou uvedené stavby uloženy, a dokumentace stávajícího stavu a případných úprav, a to ve dvojím vyhotovení.“.
12. § 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 7 až 9 zní:
 
㤠4
Plán rozvoje vodovodů a kanalizací kraje a území státu
(1) Kraj v samostatné působnosti zajišťuje zpracování a schvaluje plán rozvoje vodovodů a kanalizací (dále jen „plán rozvoje“) pro své území. Plán rozvoje obsahuje koncepci řešení zásobování pitnou vodou, včetně vymezení zdrojů povrchových a podzemních vod, uvažovaných pro účely úpravy na pitnou vodu, a koncepci odkanalizování a čištění odpadních vod na území daného kraje. Plán rozvoje musí být hospodárný a musí obsahovat technicky nejvhodnější řešení a vazby k plánu rozvoje pro území sousedících krajů.
(2) Kraj v samostatné působnosti průběžně aktualizuje a schvaluje plán rozvoje pro své území.
(3) Při zpracování návrhu plánu rozvoje pro území kraje a při zpracování jeho aktualizací se vychází z politiky územního rozvoje a ze zásad územního rozvoje příslušného kraje podle zvláštního právního předpisu7) a z národních plánů povodí zpracovaných podle zákona o vodách8), pokud jsou pro dané území zpracovány a schváleny.
(4) Při zpracování aktualizací plánu rozvoje se vychází z návrhů změn plánu rozvoje vodovodů a kanalizací předkládaných krajskému úřadu obcemi ve stanovené elektronické podobě, formátu a obsahu. Aktuální stav zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění se zpracuje na základě kolaudačních souhlasů jejich staveb.
(5) Návrh plánu rozvoje i jeho aktualizaci před schválením kraj projedná s obcemi, vlastníky a provozovateli vodovodů a kanalizací v území, jehož se plán rozvoje týká, s Ministerstvem zemědělství (dále jen „ministerstvo“), s dotčeným orgánem územního plánování, s příslušným správcem povodí a s příslušným vodoprávním úřadem. V případech, kdy se plán rozvoje dotýká ochranných pásem přírodních léčivých zdrojů, zdrojů přírodních minerálních vod ryzích a přírodních léčebných lázní a lázeňských míst, projedná kraj tento návrh s Ministerstvem zdravotnictví, a dotýká-li se plán rozvoje chráněných území a ochranných pásem v oblasti ochrany životního prostředí9), projedná kraj tento návrh s Ministerstvem životního prostředí. Od projednání se upouští v případech, kdy se jedná o doplnění aktuálního stavu zásobování pitnou vodou, odvádění odpadních vod a jejich čištění.
(6) Plán rozvoje je podkladem pro zpracování politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace podle zvláštního právního předpisu7) a plánu dílčího povodí podle zákona o vodách8) pro činnost vodoprávního úřadu, stavebního úřadu a pro činnost obce a kraje v samostatné i přenesené působnosti.
(7) Ministerstvo zajišťuje zpracování, aktualizaci a schválení plánu rozvoje pro území státu, který před jeho schválením projedná s Ministerstvem pro místní rozvoj. Tento plán obsahuje aktuální plány rozvoje pro území krajů se stanovisky k aktualizacím a souhrnné údaje z krajských plánů včetně vodovodů a kanalizací, které svým rozsahem překračují působnost krajů. Plán rozvoje pro území státu je podkladem pro politiku územního rozvoje.
(8) Krajský úřad předá ministerstvu v elektronické podobě a ve stanoveném formátu schválené aktualizace plánu rozvoje za předchozí rok do 31. ledna následujícího roku.
(9) Rozsah a způsob zpracování plánu rozvoje vodovodů a kanalizací a stanovenou elektronickou podobu, formát a obsah předávaných aktualizací plánu rozvoje stanoví prováděcí právní předpis.
7) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.
8) Zákon č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
9) Například zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů.“.
13. V § 5 odst. 3 se za slovo „předávat“ vkládají slova „v elektronické podobě a ve stanoveném formátu územně příslušnému“.
14. V § 5 odst. 4 se slova „30. dubna“ nahrazují slovy „31. března v elektronické podobě a ve stanoveném formátu příslušnému“.
15. V § 5 odst. 6 se slovo „Rozsah“ nahrazuje slovem „Obsah“ a za slova „provozní evidence vodovodů a kanalizací,“ se vkládají slova „a formát předání těchto údajů“.
16. V § 6 odst. 2 písm. a) se slova „Provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ zrušují.
17. V § 6 odst. 2 písmeno b) zní:
„b) je vlastníkem vodovodu nebo kanalizace nebo s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace uzavřela smlouvu, která ji opravňuje vodovod nebo kanalizaci provozovat; v případě, že vodovod nebo kanalizace provozně souvisí s vodovody nebo kanalizacemi jiných vlastníků, musí být doloženo, že s nimi má vlastník uzavřenou písemnou dohodu podle § 8 odst. 3,“.
18. V § 6 odst. 2 písm. c) úvodní části ustanovení se slovo „odpovědný“ nahrazuje slovem „odborný“ a za slova „na provozování“ se vkládají slova „ , správu a rozvoj“.
19. V § 6 odstavec 5 zní:
„(5) V povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace, popřípadě jeho změně, krajský úřad uvede údaje provozovatele, údaje o odborném zástupci provozovatele, provozovaný majetek uvedený identifikačními čísly majetkové evidence vodovodů nebo kanalizací, pro které se povolení k provozování vydává, a to v souladu s majetkovou evidencí vedenou podle § 5 odst. 1 v rozsahu uvedeném v žádosti o povolení k provozování.“.
20. V § 6 odst. 6 se slova „těm obcím nebo organizačním složkám státu, které“ nahrazují slovy „těm obcím, organizačním složkám státu nebo sdružením vlastníků vodovodů a kanalizací, která jsou právnickými osobami, pokud“.
21. V § 6 se na konci textu odstavce 7 slova „a příslušný živnostenský úřad“ zrušují.
22. V § 6 odst. 8 se za slovo „změní“ vkládají slova „ , popřípadě zruší a vydá nové“ a slovo „odpovědného“ se nahrazuje slovem „odborného“.
23. V § 6 odst. 9 se na konci textu písmene b) slova „a příslušný živnostenský úřad“ zrušují.
24. V § 6 odst. 10 se za slovo „informuje“ vkládají slova „v elektronické podobě a ve stanoveném formátu“ a za slovo „změně“ se vkládají slova „nebo zrušení“.
25. V § 6 odstavce 11 až 13 znějí:
„(11) Odborným zástupcem provozovatele je fyzická osoba, která odpovídá za provozování vodovodů nebo kanalizací, a která je k provozovateli ve smluvním vztahu.
(12) K formuláři žádosti o povolení k provozování vodovodu nebo kanalizace se přikládá kopie živnostenského oprávnění, kopie smlouvy, kterou uzavřel žadatel s vlastníkem vodovodu nebo kanalizace na jejich provozování, pokud jím žadatel není sám, identifikační čísla vodovodů a kanalizací, uvedená ve vybraných údajích majetkové evidence podle § 4 odst. 3 a 6 tohoto zákona, kterých se povolení k provozování týká, úředně ověřená kopie dokladů o vzdělání a praxi odborného zástupce a jeho písemný souhlas včetně ověřeného podpisu, pokud sám není žadatelem. Formulář žádosti se podává v elektronické podobě a ve stanoveném formátu.
(13) Vymezení příbuzného oboru k oboru vodovody a kanalizace a formulář žádosti stanoví prováděcí právní předpis.“.
26. V § 7 odstavec 1 zní:
„(1) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je oprávněn za účelem kontroly, údržby nebo stavební úpravy vodovodu nebo kanalizace vstupovat a vjíždět na příjezdné, průjezdné a vodovodem nebo kanalizací přímo dotčené cizí pozemky, a to způsobem, který co nejméně zatěžuje vlastníky těchto nemovitostí. Stejné oprávnění má i provozovatel za účelem plnění povinností spojených s provozováním vodovodu nebo kanalizace.“.
27. V § 8 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „ , vytvářet rezervu finančních prostředků na jejich obnovu a dokládat jejich použití pro tyto účely“.
28. V § 8 odst. 3 se věta poslední nahrazuje větou „Tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu podle stavebního zákona.“.
29. V § 8 odst. 4 větě první se slova „další technické požadavky“ nahrazují slovy „technické možnosti“, ve větě třetí se za slovo „napojení“ vkládají slova „k zabezpečení dodávek pitné vody nebo odvádění odpadních vod“ a slova „poplatků nebo jiných finančních plnění“ se nahrazují slovy „finančních nebo jiných plnění“.
30. V § 8 odstavec 5 zní:
„(5) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen umožnit připojení na vodovod nebo kanalizaci a dodávat pitnou vodu nebo odvádět odpadní vody a čistit odpadní vody, pokud to umožňují kapacitní a technické možnosti těchto zařízení. Připojení vodovodní nebo kanalizační přípojky a uzavření smlouvy o dodávce pitné vody nebo odvádění i čištění odpadních vod nesmí být podmiňovány vyžadováním finančních nebo jiných plnění. Náklady na realizaci vodovodní přípojky na vodovod nebo kanalizační přípojky na kanalizaci hradí osoba, které je umožněno připojení. Materiál na odbočení přípojek a uzávěr vodovodní přípojky hradí vlastník vodovodu nebo kanalizace.“.
31. V § 8 odst. 10 se slova „likvidaci požáru“ nahrazují slovy „záchranných a likvidačních pracích31), pokud není v místě dostupný jiný dostatečný zdroj vody“.
Poznámka pod čarou č. 31 zní:
„31) Zákon č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.
32. V § 8 odst. 13 se čárka za slovy „forma vodného“ nahrazuje tečkou a slova „popřípadě dnem“ se nahrazují slovy „Takové sjednání je možné ode dne“.
33. V § 8 odst. 14 větě třetí se slova „a čištěním, případně“ nahrazují slovy „ , čištěním, nebo jiným“, čárka za slovy „forma stočného“ se nahrazuje tečkou a slova „popřípadě dnem“ se nahrazují slovy „Takové sjednání je možné ode dne“.
34. V § 8 odstavec 15 zní:
„(15) Písemná dohoda vlastníků provozně souvisejících vodovodů a provozně souvisejících kanalizací musí alespoň obsahovat
a) u písemné dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů strany dohody, předmět dohody včetně uvedení vlastnictví vodovodů, stanovení podmínek dodávky (jakost, množství, tlakové poměry, měření, kontrola podmínek, zajištění funkčnosti, postup v odstranění závad, vzájemná informovanost, řešení sporů), specifikace nákladů a jejich kontroly, způsob plateb, smluvní sankce, možnost změn a doba platnosti této dohody,
b) u písemné dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací strany dohody, předmět dohody včetně uvedení vlastnictví kanalizací, stanovení podmínek odvádění odpadních vod (čištění odpadních vod, limity znečištění, množství a způsob jejich měření, kontrola podmínek, zajištění funkčnosti, postup v odstranění závad, vzájemná informovanost o významných situacích, řešení sporů), specifikace nákladů a jejich kontroly, způsob plateb, smluvní sankce, možnost změn a doba platnosti této dohody.“.
35. V § 8 se doplňují odstavce 16 a 17, které znějí:
„(16) Smlouva o dodávce pitné vody odběrateli musí obsahovat alespoň předmět smlouvy, smluvní strany, vlastníka a provozovatele vodovodu, vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením místa, počet trvale připojených osob, stanovení podmínek dodávky, limity množství dodávaného a množství určujícího kapacitu vodoměru nebo profil přípojky, tlakové poměry v místě přípojky (maximální a minimální), ukazatele jakosti (minimálně hodnoty obsahu vápníku, hořčíku a dusičnanů), způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení, způsob fakturace a způsob plateb, možnost změn a doba platnosti této smlouvy.
(17) Smlouva o odvádění odpadní vody odběrateli, nebo smlouva o odvádění a čištění odpadní vody odběrateli musí obsahovat alespoň předmět smlouvy, smluvní strany, vlastníka a provozovatele kanalizace, vlastníka přípojky a připojené stavby nebo pozemku s určením místa, počet trvale připojených osob, stanovení podmínek odvádění nebo odvádění a čištění (limity množství, způsob stanovení množství, limity znečištění), způsob stanovení ceny a jejího vyhlášení, fakturace záloh a způsob plateb, možnost změn a doba platnosti této smlouvy.“.
36. V § 9 se na konci textu odstavce 1 doplňují slova „a dohodou podle § 8 odst. 3, pokud se jedná o vodovod nebo kanalizaci provozně související“.
37. V § 9 odst. 6 úvodní části ustanovení se slovo „a“ nahrazuje slovem „nebo“.
38. V § 9 odst. 6 písm. b) se za slovo „jakost“ vkládají slova „nebo tlak“.
39. V § 9 odst. 6 písm. c) se za slovo „provozovateli“ vkládají slova „ , po jeho opakované písemné výzvě,“ a slovo „podle“ se nahrazuje slovem „za“.
40. V § 9 odst. 12 se slova „podle § 29 odst. 3 písm. c) včetně struktury nákladových položek“ nahrazují slovy „podle § 20 odst. 9“.
41. V § 9 se doplňuje odstavec 13, který zní:
„(13) Vyhlášením zákazu použití vody pro pitné účely nejsou dotčeny povinnosti provozovatele vodovodu podle tohoto zákona.“.
42. V § 10 odst. 2 písmena a) a b) znějí:
„a) bez uzavřené písemné smlouvy o odvádění odpadních vod nebo v rozporu s ní,
b) v rozporu s podmínkami stanovenými pro odběratele kanalizačním řádem, nebo“.
43. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:
„(2) Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu.“.
Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3.
44. V § 13 odst. 3 se za slovo „odběru“ vkládají slova „před její vlastní úpravou“, slova „v předepsané formě předávat“ se nahrazují slovy „v elektronické podobě a ve stanoveném formátu zasílat“, za slovo „úřadu“ se vkládají slova „a příslušnému správci povodí“ a věta poslední se zrušuje.
45. V § 13 odstavec 4 zní:
„(4) Údaje podle odstavce 3 použije příslušný správce povodí jako podklad pro zpracování a aktualizaci plánů povodí a programů opatření z hlediska zlepšování jakosti surové vody.“.
46. V § 13 odst. 5 se slovo „způsob“ nahrazuje slovy „formu elektronického“.
47. V § 14 odst. 3 se slova „návrhu na kolaudaci“ nahrazují slovy „žádosti o vydání kolaudačního souhlasu“.
48. V § 14 se za odstavec 3 vkládá nový odstavec 4, který zní:
„(4) V případě, kdy rozšíření kanalizační sítě nevyvolá žádnou jinou změnu ustanovení kanalizačního řádu než změnu v údajích o délce kanalizační sítě, vodoprávní úřad současně s vydáním stavebního povolení rozhodne o upuštění od zpracování nového kanalizačního řádu.“.
Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 5 a 6.
49. V § 15 se doplňují odstavce 4 až 6, které včetně poznámky pod čarou č. 20 znějí:
„(4) Vyžaduje-li to veřejný zájem, především je-li přechodný nedostatek pitné vody, který nelze z důvodu technických kapacit nebo nedostatečných zdrojů vody nahradit, může vodoprávní úřad po projednání s obcí, vlastníkem a provozovatelem vodovodu vydat opatření obecné povahy20) o dočasném omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu na dobu nejdéle 3 měsíců.
(5) Opatření obecné povahy nabývá účinnosti zveřejněním na úřední desce vodoprávního úřadu, pokud vodoprávní úřad nestanoví jinak. O vydání opatření obecné povahy uvědomí místně příslušný obecní úřad dotčené osoby způsobem v místě obvyklým. Stanovenou dobu dočasného omezení lze stejným způsobem prodloužit nejvýše o 3 měsíce.
(6) Projednání opatření obecné povahy je veřejné, pokud vodoprávní úřad nestanoví jinak a koná se v den stanovený ve veřejné vyhlášce, kterou se návrh opatření obecné povahy zveřejňuje; veřejné projednání se nemůže konat dříve než 5 dnů po jeho zveřejnění. Dotčené osoby jsou oprávněny podat proti opatření obecné povahy písemné odůvodněné námitky ve lhůtě 5 pracovních dní ode dne jeho zveřejnění nebo na veřejném projednání uplatnit ústní připomínky.
20) Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.“.
50. V § 16 se na konci odstavce 3 doplňují věty „Jeho povinností je oznámit odběrateli výměnu vodoměru alespoň 15 dní předem, současně s vymezením času v rozsahu maximálně 3 hodin, a to i v případě, že vodoměr je pro provozovatele přístupný bez účasti odběratele, pokud se s vlastníkem nedohodne jinak. Přítomnému odběrateli se současně s výměnou předává potvrzení obsahující zaznamenaný stav měření odebraného vodoměru a u nově osazeného vodoměru jeho číslo, zaznamenaný stav a termín, do kterého musí být vyměněn.“.
51. V § 18 odst. 2 se slovo „míře“ nahrazuje slovem „limitech“.
52. V § 18 se odstavec 3 zrušuje.
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3.
53. V § 18 odst. 3 se za slovo „do“ vkládá slovo „této“ a slova „ani přes žumpy“ se nahrazují slovy „a čistírny odpadních vod, pokud se nejedná o čistírny odpadních vod k odstranění znečištění, které převyšuje limity znečištění uvedené kanalizačním řádem“.
54. V § 19 odstavec 5 zní:
„(5) Pokud není množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které odpovídá zjištění na vodoměru nebo směrným číslům roční potřeby vody, pokud nejsou instalovány vodoměry. V případě, kdy je měřen odběr z vodovodu, ale je také možnost odběru z jiných zdrojů, použijí se ke zjištění spotřeby vody směrná čísla roční potřeby nebo se k naměřenému odběru z vodovodu připočte množství vody získané z jiných, provozovatelem vodovodu měřených zdrojů.“.
55. V § 20 odst. 6 se za slovo „dopravy“ vkládají slova „s výjimkou staveb, pozemků nebo jejich částí využívaných pro služby, které nesouvisí s činností provozovatele dráhy nebo drážního dopravce“.
56. V § 20 odst. 7 se slova „požárním zásahu“ nahrazují slovy „záchranných a likvidačních pracích31) “.
57. V § 20 odst. 8 se za slovo „žádost“ vkládá slovo „úplný“ a na konci textu odstavce se doplňují slova „podle struktury uvedené v odstavci 9“.
58. V § 20 se doplňuje odstavec 9, který zní:
„(9) Členění nákladových položek, jejich obsah, objemové a množstevní položky a jejich podíl při výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné stanoví prováděcí právní předpis.“.
59. V § 21 se doplňuje odstavec 3, který zní:
„(3) Krajské úřady připravují systémové zajištění nouzového zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod za krizových situací u vybraných provozovatelů vodovodů a kanalizací pro území kraje.“.
60. V § 22 odst. 1 v uvozovací větě se slovo „a“ nahrazuje čárkou a za slovo „vod“ se vkládají slova „a jejich čištění“.
61. V § 22 odst. 1 písm. a) se za slovo „zajištěna“ vkládají slova „nebo plněna“ a za slovo „zdraví,“ se vkládají slova „životního prostředí,“.
62. V § 22 odst. 2 se slova „6 měsíců“ nahrazují slovy „1 roku“.
63. V § 22 odstavec 3 zní:
„(3) Po dobu vykonávání povinnosti veřejné služby přechází právo na vodné a stočné na toho, komu je tato povinnost uložena. V případě provozně souvisejícího vodovodu nebo kanalizace, při jejichž provozování nelze vybírat vodné a stočné, hradí prokázané náklady vzniklé rozhodnutím určenému provozovateli vlastník, popřípadě provozovatel, který pitnou vodu odebírá nebo odpadní vody předává.“.
64. V § 22 se doplňují odstavce 4 a 5, které znějí:
„(4) Vlastník vodovodu nebo kanalizace je povinen umožnit provozovateli plnění povinnosti veřejné služby podle odstavce 2.
(5) V případech podle odstavce 1 písm. a), které se netýkají provozu vodovodů nebo kanalizací, hradí prokázané náklady vzniklé rozhodnutím příslušného orgánu veřejné správy o uložení povinnosti veřejné služby tento orgán veřejné správy.“.
65. V § 23 odst. 5 písm. c) se za slovo „mimo“ vkládá slovo „skládek“.
66. V § 24 odst. 5 se slova „po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci“ nahrazují slovy „neprodleně poté, co nastaly právní účinky kolaudačního souhlasu, a to“.
67. V § 25 se na konci textu písmene b) doplňují slova „a újezdní úřady na území vojenských újezdů“.
68. V § 25 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno e), které zní:
„e) Ministerstvo obrany.“.
69. V § 26 odst. 1 písm. b) se slova „(§ 9 odst. 11, § 20 odst. 4)“ nahrazují slovy „podle § 9 odst. 11 a § 20 odst. 4“.
70. V § 26 odst. 2 písm. b) se slova „odst. 8“ nahrazují slovy „odst. 9“.
71. V § 26 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní:
„c) o vydání opatření obecné povahy podle § 15 odst. 4 až 6.“.
72. V § 27 odst. 1 se za slovo „kanalizací“ vkládají slova „ministerstvo, krajské úřady,“ a za slovo „působností“ se vkládají slova „a újezdní úřady na území vojenských újezdů“.
73. V § 27 odstavec 2 zní:
„(2) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady na území vojenských újezdů
a) rozhodují o povinnostech veřejné služby podle § 22,
b) rozhodují o vydání opatření obecné povahy podle § 15 odst. 4 až 6,
c) schvalují kanalizační řády podle § 14 odst. 3,
d) zajišťují soulad kanalizačních řádů vlastníků provozně souvisejících kanalizací z hlediska kapacitních a kvalitativních možností.“.
74. V § 28 odst. 1 se za slovo „zpracování“ vkládá slovo „ , aktualizace“.
75. V § 28 odst. 2 písm. a) se za slovo „vydávají“ vkládají slova „ , mění nebo ruší“.
76. V § 28 odst. 2 se písmeno c) zrušuje.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno c).
77. V § 28 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno d), které zní:
„d) připravují systémové zajištění nouzového zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod za krizových situací.“.
78. V § 29 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena b) až f).
79. V § 29 odst. 1 písm. b) se za slovo „zpracování“ vkládají slova „a aktualizace“.
80. V § 29 odst. 3 se písmena b) a c) zrušují.
Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno b).
81. V § 29 odst. 4 písm. c) se za slovo „stočné“ vkládají slova „ , nákladů a zisku u kalkulací, tvorby a čerpání prostředků na obnovu,“.
82. Za § 29 se vkládá nový § 29a, který zní:
 
㤠29a
Ministerstvo obrany vykonává působnost ústředního úřadu na území vojenských újezdů ve věcech, v nichž je založena působnost újezdního úřadu podle § 25.“.
83. V § 30 odst. 2 se věty druhá a třetí zrušují.
84. § 31 se zrušuje.
85. V § 32 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) bez souhlasu vlastníka nebo provozovatele vodovodu nebo kanalizace podle § 23 odst. 5
1. provádí zemní práce, stavby, umísťuje konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádí činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
2. vysazuje trvalé porosty,
3. provádí skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, nebo
4. provádí terénní úpravy,
b) v rozporu s § 7 odst. 1 znemožní vstup na pozemky nebo stavby v souvislosti s údržbou vodovodu nebo kanalizace nebo za účelem splnění povinností spojených s provozováním vodovodu nebo kanalizace,
c) poškodí vodovod nebo kanalizaci nebo jejich součásti či příslušenství,
d) neoprávněně manipuluje se zařízením vodovodů nebo kanalizací,
e) vypustí do kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami,
f) provozuje vodovod nebo kanalizaci bez povolení orgánu veřejné správy podle § 6, nebo
g) v rozporu s § 11 odst. 2 propojí vodovod pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů s jiným zdrojem vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu.“.
Dosavadní odstavce 1 až 7 se označují jako odstavce 2 až 8.
86. V § 32 odst. 2 se na konci textu písmene a) slova „nebo průběžné vedení provozní evidence podle § 5 odst. 2“ zrušují.
87. V § 32 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) nezajistí průběžné vedení provozní evidence svých vodovodů nebo kanalizací podle § 5 odst. 2,“.
Dosavadní písmena b) až l) se označují jako písmena c) až m).
88. V § 32 odst. 2 se na začátek textu písmene c) vkládají slova „v rozporu s § 5 odst. 3“ a slova „podle § 5 odst. 3“ se nahrazují slovy „v termínu a v elektronické podobě a ve stanoveném formátu, nebo je předá neúplné či chybné“.
89. V § 32 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „podle § 8 odst. 1“.
90. V § 32 odst. 2 písmeno i) zní:
„i) v rozporu s § 8 odst. 11
1. nevypracuje nebo nerealizuje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací,
2. zpracuje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací odchylně od prováděcího právního předpisu vydaného k provedení ustanovení § 8 odst. 11, nebo
3. nevytváří prostředky na obnovu nebo nedoloží doklady o použití prostředků na obnovu podle § 8 odst. 1.“.
91. V § 32 odst. 2 písmena k) a l) znějí:
„k) v rozporu s § 20 odst. 8 odběrateli
1. nepředloží na jeho žádost výpočet ceny pro vodné a stočné, nebo
2. předloží výpočet neúplný nebo ve struktuře, která neodpovídá prováděcímu právnímu předpisu vydanému k provedení tohoto ustanovení,
l) v rozporu s § 22 odst. 3 nehradí prokázané náklady vzniklé rozhodnutím určenému provozovateli, nebo“.
92. V § 32 odst. 2 se za písmeno l) vkládají nová písmena m) a n), která znějí:
„m) neumožní provozovateli plnění povinnosti veřejné služby podle § 22 odst. 4,
n) v rozporu s § 36 odst. 5 jako vlastník nebo provozovatel
1. nezveřejní informace o celkovém vyúčtování porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce, nebo
2. nezdůvodní vykázaný rozdíl nebo nezašle vyúčtování ministerstvu ve stanoveném formátu elektronického předání, nebo“.
Dosavadní písmeno m) se označuje jako písmeno o).
93. V § 32 odst. 3 se slova „likvidaci požáru“ nahrazují slovy „záchranných a likvidačních pracích31), pokud není v místě dostupný jiný dostatečný zdroj vody“.
94. V § 32 odstavec 4 zní:
„(4) Fyzická osoba se jako vlastník kanalizace dopustí přestupku tím, že nemá rozhodnutím vodoprávního úřadu schválený kanalizační řád této kanalizace.“.
95. V § 32 odst. 5 se na začátek textu písmene a) vkládají slova „v rozporu s § 3 odst. 4“.
96. V § 32 odst. 5 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až n) se označují jako písmena b) až m).
97. V § 32 odst. 5 se na začátek textu písmene b) vkládají slova „v rozporu s § 10 odst. 1“ a slova „(§ 10 odst. 1)“ se zrušují.
98. V § 32 odst. 5 se na začátek textu písmene c) vkládají slova „v rozporu s § 10 odst. 2“ a slova „(§ 10 odst. 2)“ se zrušují.
99. V § 32 odst. 5 se na začátek textu písmene e) vkládají slova „v rozporu s § 18 odst. 2“.
100. V § 32 odst. 5 se na začátek textu písmene g) vkládají slova „v rozporu s § 17 odst. 2“.
101. V § 32 odst. 5 se na začátek textu písmene h) vkládají slova „v rozporu s § 18 odst. 2“.
102. V § 32 odst. 5 písm. i) se slova „bez povolení vodoprávního úřadu podle § 18 odst. 3“ zrušují a slova „vyžadují předchozí čištění“ se nahrazují slovy „převyšují limity znečištění a množství stanovené v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod,“.
103. V § 32 odst. 5 se na začátek textu písmene j) vkládají slova „v rozporu s § 18 odst. 3“ a slovo „žumpu“ se nahrazuje slovy „čistírnu odpadních vod“.
104. V § 32 odst. 5 se na začátek textu písmene l) vkládají slova „v rozporu s § 19 odst. 2“ a slova „v případě podle § 19 odst. 2“ se zrušují.
105. V § 32 odst. 5 písm. l) se slovo „nebo“ zrušuje, na konci písmene m) se tečka nahrazuje slovem „ , nebo“ a na konci odstavce se doplňuje písmeno n), které zní:
„n) nezajistí, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná a tak, aby nedošlo ke zmenšení průtočného profilu stoky, do které je zaústěna.“.
106. V § 32 odst. 6 se slova „po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci“ nahrazují slovy „neprodleně poté, co nastaly právní účinky kolaudačního souhlasu, a to“.
107. V § 32 odstavec 7 zní:
„(7) Za přestupek lze uložit pokutu
a) do 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. c), h) nebo i) bodu 2, odstavce 2 písm. j) nebo k) bodu 1 nebo 2, odstavce 2 písm. n) bodu 1 anebo odstavce 5 písm. f) až h) nebo k) až m),
b) do 50 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) až d), odstavce 2 písm. a), b) nebo n) bodu 2 anebo odstavce 5 písm. a) až d),
c) do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. e), f) nebo g), odstavce 2 písm. e), g) nebo i) bodu 1 nebo 3, odstavce 5 písm. e), i), j) nebo n) anebo odstavce 6,
d) do 200 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. f), l) nebo o) anebo odstavce 3 nebo 4, nebo
e) do 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 písm. d) nebo m).“.
108. V § 32 se odstavec 8 zrušuje.
109. V § 33 se vkládá nový odstavec 1, který zní:
„(1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí správního deliktu tím, že
a) bez souhlasu vlastníka nebo provozovatele vodovodu nebo kanalizace podle § 23 odst. 5
1. provádí zemní práce, stavby, umísťuje konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádí činnosti, které omezují přístup k vodovodnímu řadu nebo kanalizační stoce nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování,
2. vysazuje trvalé porosty,
3. provádí skládky mimo skládek jakéhokoliv odpadu, nebo
4. provádí terénní úpravy,
b) v rozporu s § 7 odst. 1 znemožní vstup na pozemky nebo stavby v souvislosti s údržbou vodovodu nebo kanalizace nebo za účelem splnění povinností spojených s provozováním vodovodu nebo kanalizace podle § 7 odst. 1,
c) poškodí vodovod nebo kanalizaci nebo jejich součásti či příslušenství,
d) neoprávněně manipuluje se zařízením vodovodů nebo kanalizací,
e) vypustí do kanalizace látky, které nejsou odpadními vodami,
f) provozuje vodovod nebo kanalizaci bez povolení orgánu veřejné správy podle § 6, nebo
g) v rozporu s § 11 odst. 2 propojí vodovod pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů s jiným zdrojem vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu.“.
Dosavadní odstavce 1 až 9 se označují jako odstavce 2 až 10.
110. V § 33 odst. 2 se na konci textu písmene a) slova „nebo průběžné vedení provozní evidence podle § 5 odst. 2“ zrušují.
111. V § 33 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:
„b) nezajistí průběžné vedení provozní evidence svých vodovodů nebo kanalizací podle § 5 odst. 2,“.
Dosavadní písmena b) až g) se označují jako písmena c) až h).
112. V § 33 odst. 2 se na začátek textu písmene c) vkládají slova „v rozporu s § 5 odst. 3“ a slova „podle § 5 odst. 3“ se nahrazují slovy „v termínu a ve stanovené formě elektronického předání, nebo je předá neúplné či chybné,“.
113. V § 33 odst. 2 se na konci textu písmene d) doplňují slova „podle § 8 odst. 1“.
114. V § 33 odst. 2 písmeno g) zní:
„g) v rozporu s § 8 odst. 11
1. nevypracuje nebo nerealizuje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací,
2. zpracuje plán financování obnovy vodovodů a kanalizací odchylně od prováděcího právního předpisu vydaného k provedení ustanovení § 8 odst. 11, nebo
3. nevytváří prostředky na obnovu nebo nedoloží doklady o použití prostředků na obnovu podle § 8 odst. 1,“.
115. V § 33 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:
„i) v rozporu s § 22 odst. 3 nehradí prokázané náklady vzniklé rozhodnutím určenému provozovateli, nebo
j) neumožní provozovateli plnění povinnosti veřejné služby podle § 22 odst. 4.“.
116. V § 33 odst. 3 písmeno c) zní:
„c) v rozporu s § 20 odst. 8 odběrateli
1. nepředloží na jeho žádost výpočet ceny pro vodné a stočné, nebo
2. předloží výpočet neúplný nebo ve struktuře, která neodpovídá prováděcímu právnímu předpisu vydanému k provedení tohoto ustanovení,“.
117. V § 33 odst. 3 písmeno d) zní:
„d) v rozporu s § 36 odst. 5 jako vlastník nebo provozovatel
1. nezveřejní informace o celkovém vyúčtování porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné v předchozím kalendářním roce, nebo
2. nezdůvodní vykázaný rozdíl nebo nezašle vyúčtování ministerstvu ve stanoveném formátu elektronického předání, nebo“.
118. V § 33 odst. 4 se slova „likvidaci požáru“ nahrazují slovy „záchranných a likvidačních pracích32), pokud není v místě dostupný jiný dostatečný zdroj vody“.
119. V § 33 odstavec 5 zní:
„(5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako vlastník kanalizace dopustí správního deliktu tím, že nemá rozhodnutím vodoprávního úřadu schválený kanalizační řád této kanalizace.“.
120. V § 33 odst. 6 úvodní části ustanovení se slova „Provozovatel se“ nahrazují slovy „Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako provozovatel“.
121. V § 33 odst. 6 písm. d) se slovo „v“ nahrazuje slovem „podle“ a za slovo „písm.“ se vkládají slova „a) nebo“.
122. V § 33 odst. 6 se na začátek textu písmene f) vkládají slova „v rozporu s § 13 odst. 3“ a za slovem „odběru“ se slovo „a“ nahrazuje slovy „před vlastní úpravou nebo“.
123. V § 33 odst. 6 se na konci textu písmene g) doplňují slova „§ 14 odst. 5“.
124. V § 33 odst. 6 se na začátek textu písmene j) vkládají slova „v rozporu s § 36 odst. 6“ a slova „podle § 36 odst. 6“ se zrušují.
125. V § 33 odst. 7 se na začátek textu písmene a) vkládají slova „v rozporu s § 3 odst. 4“.
126. V § 33 odst. 7 se písmeno b) zrušuje.
Dosavadní písmena c) až n) se označují jako písmena b) až m).
127. V § 33 odst. 7 se na začátek textu písmene b) vkládají slova „v rozporu s § 10 odst. 1“ a slova „(§ 10 odst. 1)“ se zrušují.
128. V § 33 odst. 7 se na začátek textu písmene c) vkládají slova „v rozporu s § 10 odst. 2“ a slova „(§ 10 odst. 2)“ se zrušují.
129. V § 33 odst. 7 se na konci textu písmene e) doplňují slova „podle § 18 odst. 2“.
130. V § 33 odst. 7 se na konci textu písmene h) doplňují slova „podle § 18 odst. 2“.
131. V § 33 odst. 7 písm. i) se slova „bez povolení vodoprávního úřadu podle § 18 odst. 3“ zrušují a slova „vyžadují předchozí čištění“ se nahrazují slovy „převyšují limity znečištění a množství stanovené v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod“.
132. V § 33 odst. 7 se na začátek textu písmene j) vkládají slova „v rozporu s § 18 odst. 3“ a slovo „žumpu“ se nahrazuje slovy „čistírnu odpadních vod“.
133. V § 33 odst. 7 se na začátek textu písmene k) vkládají slova „v rozporu s § 19 odst. 1“ a slova „v případech podle § 19 odst. 1“ se zrušují.
134. V § 33 odst. 7 se na začátek textu písmene l) vkládají slova „v rozporu s § 19 odst. 2“ a slova „v případě podle § 19 odst. 2“ se zrušují.
135. V § 33 odst. 8 se slova „po nabytí právní moci rozhodnutí o kolaudaci“ nahrazují slovy „neprodleně poté, co nastaly právní účinky kolaudačního souhlasu, a to“.
136. V § 33 odstavec 9 zní:
„(9) Za správní delikt se uloží pokuta
a) do 10 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. a), odstavce 2 písm. c) nebo g) bodu 2, odstavce 2 písm. h), odstavce 3 písm. b) nebo c) bodu 1 nebo 2, odstavce 3 písm. d) bodu 1, odstavce 6 písm. b) až d) nebo g) anebo h) nebo odstavce 7 písm. f) až m),
b) do 50 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. b) až d), odstavce 2 písm. a) nebo b), odstavce 3 písm. d) bodu 2 nebo podle odstavce 7 písm. a) až d),
c) do 100 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 1 písm. e), f) nebo g), odstavce 2 písm. e) nebo g) bodu 1 nebo 3, odstavce 3 písm. a), odstavce 6 písm. e), f), i) nebo j), odstavce 7 písm. e) nebo odstavce 8,
d) do 200 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. f) nebo i), odstavce 3 písm. e), anebo odstavce 4 nebo 5, nebo
e) do 1 000 000 Kč, jde-li o správní delikt podle odstavce 2 písm. d), j) nebo odstavce 6 písm. a).“.
137. V § 33 odstavec 10 zní:
„(10) Byl-li správní delikt spáchán opakovaně, uloží se pokuta až ve výši dvojnásobku horní hranice sazby pokuty, kterou lze podle odstavce 9 za správní delikt uložit. Správní delikt je spáchán opakovaně, jestliže od nabytí právní moci rozhodnutí o uložení pokutyza nesplnění téže povinnosti neuplynul 1 rok.“.
138. V § 34 odstavec 5 zní:
„(5) Správní delikty podle § 32 odst. 1 až 6 a podle § 33 odst. 1, 7 a 8 v prvním stupni projednává obecní úřad obce s rozšířenou působností, v jehož správním obvodu došlo ke spáchání správního deliktu. Správní delikty podle § 33 odst. 2 až 6 v prvním stupni projednává krajský úřad, v jehož správním obvodu došlo ke spáchání správního deliktu. Správní delikty na území vojenských újezdů v prvním stupni projednají újezdní úřady a ve druhém stupni Ministerstvo obrany.“.
139. V § 36 odst. 2 se slova „podle § 8 odst. 5 smluvně pověřen“ nahrazují slovem „zmocněn“ a slova „odst. 5“ se nahrazují slovy „odst. 6“.
140. V § 36 odst. 3 v úvodní části ustanovení se slova „informovat obecní úřad“ nahrazují slovy „předat obecnímu úřadu“ a slova „a to před uzavřením“ se nahrazují slovy „informaci s platnými údaji pro možné odběratele k uzavření“.
141. V § 36 odst. 3 písm. a) se za slovo „předaných“ vkládá slovo „identifikovaným“ a za slovo „kanalizace“ se vkládá slovo „identifikovanému“.
142. V § 36 odst. 3 písm. b) se za slovo „jakosti“ vkládají slova „a tlaku“.
143. V § 36 odst. 3 písm. c) se za slovo „vod“ vkládají slova „ , výpočtu odváděných srážkových vod“.
144. V § 36 odst. 3 se písmeno f) zrušuje.
Dosavadní písmena g) až j) se označují jako písmena f) až i).
145. V § 36 odstavec 5 zní:
„(5) Vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, pokud je k tomu vlastníkem zmocněn, je povinen nejpozději do 30. dubna kalendářního roku způsobem uvedeným v prováděcím právním předpisu zveřejnit porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné17a) a dosažené skutečnosti v předchozím kalendářním roce. Vykázaný rozdíl vyšší než 5 % hodnot kalkulovaných musí být zdůvodněn. Porovnání je vlastník vodovodu nebo kanalizace, popřípadě provozovatel, povinen zaslat ve stejném termínu a v elektronické podobě a ve stanovené formě ministerstvu. V případě, že v předchozím kalendářním roce bylo zpracováno více kalkulací cen pro vodné a stočné, zveřejní se každá platná kalkulace a na ministerstvo se zašle ve stanoveném elektronickém způsobu předání i součtová kalkulace.“.
146. V § 36 odstavec 7 zní:
„(7) Obsah a rozsah porovnání podle odstavce 5 a formu předávání porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné stanoví prováděcí právní předpis.“.
147. V § 36 odstavec 8 zní:
„(8) Povinnost zveřejnit informace podle odstavce 4 nebo 5 se považuje za splněnou okamžikem předání údajů podle odstavce 4 nebo 5 obecnímu úřadu obce, které se týká. Obec informace podle
a) odstavce 4 zveřejní na úřední desce obecního úřadu nebo oznámí, kde jsou tyto informace zpřístupněny,
b) odstavce 5 zveřejní na úřední desce obecního úřadu bezodkladně po předání těchto údajů, nejpozději však do 2 dnů, na dobu nejméně 30 kalendářních dnů.“.
148. § 37 včetně nadpisu zní:
 
㤠37
Dozor
(1) Obecní úřady obcí s rozšířenou působností a újezdní úřady na území vojenských újezdů vykonávají jako vodoprávní úřady dozor nad dodržováním tohoto zákona a předpisů podle něj vydaných a mohou ukládat opatření k odstranění zjištěných závad.
(2) Krajské úřady vykonávají jako vodoprávní úřady dozor nad dodržováním tohoto zákona a předpisů podle něj vydaných v rozsahu své působnosti založené tímto zákonem.
(3) Ministerstvo dozírá, jak orgány veřejné správy na úseku vodovodů a kanalizací, s výjimkou území vojenských újezdů, provádějí ustanovení tohoto zákona a předpisů podle něj vydaných, a jak jsou dodržována rozhodnutí orgánu veřejné správy vydaná podle tohoto zákona. Zjistí-li závady, může uložit opatření k jejich odstranění.
(4) Ministerstvo obrany dozírá, jak újezdní úřady na území vojenských újezdů provádějí ustanovení tohoto zákona a předpisů podle něj vydaných, a jak jsou dodržována rozhodnutí újezdních úřadů vydaná podle tohoto zákona. Zjistí-li závady, může uložit opatření k jejich odstranění.“.
149. V § 38 odst. 5 se slova „která souhlasí se zveřejněním osobních údajů, údajů o dosaženém vzdělání, soupisu vlastních prací v oboru, vydaných odborných statí a publikací a popisu dosavadní odborné činnosti spolu s dalšími údaji, které jsou jako doklady součástí žádosti o zařazení do seznamu technických auditorů“ nahrazují slovy „byla vybrána ministerstvem“.
150. § 40 zní:
 
㤠40
Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení ustanovení § 4 odst. 9, § 5 odst. 6, § 6 odst. 13, § 8 odst. 11, § 10 odst. 3, § 11 odst. 3, § 12 odst. 1, § 13 odst. 5, § 14 odst. 6, § 16 odst. 6, § 17 odst. 9, § 19 odst. 10, § 20 odst. 3, § 20 odst. 9, § 36 odst. 7 a § 38 odst. 6.“.
Čl. II
Přechodná ustanovení
1. Řízení zahájená podle zákona č. 274/2001 Sb., ve znění účinném do dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních právních předpisů.
2. Povolení k provozování vodovodů a kanalizací podle § 6 odst. 2 písm. c) vydané v návaznosti na § 6 odst. 13 do 31. prosince 2012 pozbývá právních účinků ke dni 31. prosince 2017.
3. Pokud přípojky a vnitřní vodovod nebo vnitřní kanalizace rozdělených pozemků nebo staveb mají z technického hlediska charakter provozně souvisejícího vodovodu nebo kanalizace, vlastníci vodovodní nebo kanalizační přípojky a vnitřního vodovodu požádají vodoprávní úřad nejpozději do 31. prosince 2017 o vydání rozhodnutí podle § 3a zákona č. 274/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona na tento vodovod nebo kanalizaci.
4. Stavebníci a vlastníci vodovodů nebo kanalizací provozně souvisejících, popřípadě jejich částí provozně souvisejících, zřizovaných ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, upraví svá vzájemná práva a povinnosti písemnou dohodou; tato dohoda je podmínkou kolaudačního souhlasu7).
5. Smlouvy vlastníka, popřípadě provozovatele vodovodu nebo kanalizace s odběratelem uzavřené před účinností tohoto zákona, musí být uvedeny do souladu s ustanovením § 8 odst. 16 a 17 tohoto zákona do 1. ledna 2024.
6. Písemné dohody vlastníků provozně souvisejících vodovodů a vlastníků provozně souvisejících kanalizací uzavřené před účinností tohoto zákona musí být uvedeny do souladu s ustanovením § 8 odst. 15 tohoto zákona do 1. ledna 2020.
 
ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o vodách
Čl. III
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 20/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 167/2008 Sb., zákona č. 181/2008 Sb., zákona č. 157/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 150/2010 Sb., zákona č. 77/2011 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 85/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb. a zákona č. 501/2012 Sb., se mění takto:
1. V § 9 odst. 8 se za slova „krmení ryb“ vkládají slova „v jiných případech než stanovených v § 39 odst. 13“.
2. V § 15 se na konci odstavce 3 doplňuje věta „Vodoprávní úřad ve stavebním povolení nebo ve veřejnoprávní smlouvě týkajících se staveb vodovodních řadů, vodárenských objektů, úpraven vody, kanalizačních stok včetně kanalizačních objektů nebo čistíren odpadních vod, které jsou součástí vodovodů nebo kanalizací pro veřejnou potřebu53), uloží předložení povolení k jejich provozování54) spolu s žádostí o vydání kolaudačního souhlasu.“.
Poznámky pod čarou č. 53 a 54 znějí:
„53) § 1 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů.
54) § 6 zákona č. 274/2001 Sb.“.
3. V § 39 se doplňuje odstavec 13, který zní:
„(13) K přikrmování ryb krmivy rostlinného původu prováděnému na rybníku tak, aby množství podávaných krmiv bylo rybí obsádkou zkonzumováno, a nedošlo tak ke zhoršení jakosti vod, není třeba výjimka z použití závadných látek. Krmivo použité pro tyto účely nesmí obsahovat nebezpečné nebo zvlášť nebezpečné závadné látky a přikrmování bez výjimky nesmí být prováděno na povrchových vodách uvedených v seznamu přírodních koupališť podle zákona o ochraně veřejného zdraví a na vodárenských nádržích. Za splnění podmínek uvedených ve větě první a druhé není třeba provádět na rybníku ani na odtoku z něj sledování jakosti vod. V případě kontroly předloží rybníkář vodoprávnímu úřadu nebo České inspekci životního prostředí evidenci o hospodaření vedenou podle zákona o rybářství.“.
Čl. IV
Přechodné ustanovení
Pokud povolení k nakládání s vodami za účelem chovu ryb nebo vodní drůbeže, popřípadě jiných živočichů stanovuje podmínky pro krmení nebo přikrmování ryb nebo jsou tyto podmínky stanoveny výjimkou z použití závadných látek, rozhodnutí se v těchto částech nemusí pro přikrmování ryb použít a lze postupovat podle § 39 odst. 13 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
 
ČÁST TŘETÍ
ÚČINNOST
Čl. V
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.
Němcová v. r.
Zeman v. r.
Rusnok v. r.

Související dokumenty