413/2003 Sb. , kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků

Schválený:
413/2003 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 21. listopadu 2003,
kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla a způsob a podmínky vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto výrobků
Změna: 277/2005 Sb.
Ministerstvo financí stanoví podle § 139 odst. 1 k provedení § 56 odst. 10 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, (dále jen "zákon"):
 
§ 1
Způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně
Nárok na vrácení spotřební daně (dále jen "daň") zaplacené v cenách některých minerálních olejů (dále jen "topné oleje") se uplatňuje v daňovém přiznání (§ 56 odst. 10 zákona) částkou vypočtenou vynásobením sazby daně snížené o 660,- Kč/1000 l množstvím topných olejů prokazatelně použitých pro výrobu tepla za zdaňovací období (§ 17 zákona) v 1000 litrech, přičemž toto množství se zaokrouhluje na tři desetinná místa.
 
§ 2
Vedení evidence o nákupu a spotřebě topných olejů
(1) Evidence, kterou subjekt prokazuje za příslušné zdaňovací období nárok na vrácení daně, obsahuje údaje o množství nakoupených topných olejů a o skutečné spotřebě těchto olejů pro výrobu tepla. Údaje o nákupu se evidují podle jednotlivých dokladů o prodeji, jejichž náležitosti jsou stanoveny zákonem.1) Evidence o spotřebě se vede zvlášť za každé topné zařízení, ve kterém se topné oleje spotřebovávají. K daňovému přiznání se připojí kopie dokladů o prodeji a na kopii bude vyznačeno, že je shodná s originálem. Kopie dokladů o prodeji podepisuje osoba odpovědná za odebrání topných olejů na straně daňového subjektu.
(2) V případě, kdy subjekt použije pro výrobu tepla topné oleje, které sám vyrobil nebo které obarvil a označkoval v daňovém skladu, evidence, kterou prokazuje nárok na vrácení daně, obsahuje pouze interní doklady, jejichž náležitosti jsou stanoveny zákonem.2) K daňovému přiznání se připojí kopie interních dokladů a na kopii bude vyznačeno, že je shodná s originálem. Kopie interních dokladů podepisuje osoba, která podepsala daňové přiznání.
 
§ 3
Přechodné ustanovení
Nárok na vrácení daně, který vznikl přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se uplatňuje podle dosavadních právních předpisů.
 
§ 4
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se:
1. Vyhláška č. 323/1997 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv a podrobnosti o vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto paliv a maziv.
2. Vyhláška č. 177/1999 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva financí č. 323/1997 Sb., kterou se stanoví způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých uhlovodíkových paliv a maziv a podrobnosti o vedení evidence o nákupu a spotřebě těchto paliv a maziv.
 
§ 5
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2004.
Ministr:
Mgr. Sobotka v. r.
1) § 56 odst. 8 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění zákona č. 217/2005 Sb.
2) § 56 odst. 9 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních.

Související dokumenty