Vyhláška č. 96/2024 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů

Schválený:
96/2024 Sb.
VYHLÁŠKA
ze dne 3. dubna 2024,
kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění pozdějších předpisů
Ministerstvo financí stanoví podle § 37b odst. 1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 304/2008 Sb., zákona č. 221/2015 Sb. a zákona č. 462/2016 Sb., k provedení § 4 odst. 8 tohoto zákona a podle § 20 odst. 6, § 30 odst. 2 a § 47 odst. 7 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 421/2009 Sb., zákona č. 25/2015 Sb., zákona č. 128/2016 Sb., zákona č. 484/2020 Sb. a zákona č. 251/2021 Sb.:
Čl.I
Vyhláška č. 383/2009 Sb., o účetních záznamech v technické formě vybraných účetních jednotek a jejich předávání do centrálního systému účetních informací státu a o požadavcích na technické a smíšené formy účetních záznamů (technická vyhláška o účetních záznamech), ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb., vyhlášky č. 437/2011 Sb., vyhlášky č. 461/2012 Sb., vyhlášky č. 472/2013 Sb., vyhlášky č. 300/2014 Sb., vyhlášky č. 370/2015 Sb., vyhlášky č. 447/2016 Sb., vyhlášky č. 274/2017 Sb., vyhlášky č. 398/2017 Sb., vyhlášky č. 341/2021 Sb. a vyhlášky č. 430/2021 Sb., se mění takto:
1. V § 2 se písmeno g) zrušuje.
Dosavadní písmena h) až n) se označují jako písmena g) až m).
2. V § 3 odst. 4 se za slovo "Formát" vkládají slova "a struktura" a slova "je stanoven v příloze č. 1 k této vyhlášce" se nahrazují slovy "jsou stanoveny v metodice technického zajištění formátu, struktury, přenosu a zabezpečení účetních záznamů podle této vyhlášky (dále jen "Technický manuál centrálního systému účetních informací státu")".
3. V § 3 odst. 5 se slova "příloze č. 2 k této vyhlášce" nahrazují slovy "Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu".
4. V § 3 odstavce 6 a 7 znějí:
"(6) Ministerstvo zveřejní Technický manuál centrálního systému účetních informací státu způsobem umožňujícím dálkový přístup. Technický manuál centrálního systému účetních informací státu je součástí provozní dokumentace Integrovaného informačního systému státní pokladny.
(7) V Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu správce centrálního systému účetních informací státu uvede alespoň
a) vymezení datových prvků předávaných údajů a jejich atributy,
b) vymezení komunikačního rozhraní včetně bezpečnostních parametrů a bližší podmínky jeho provozu,
c) způsob hlášení závad datových přenosů,
d) termíny vytváření sestav jednotlivých předaných účetních záznamů pro účely uživatelů účetních záznamů,
e) strukturu jednotlivých číselníků, registrů a informací z registrů spravovaných centrálními orgány veřejné správy nebo spravovaných správcem centrálního systému účetních informací státu, včetně jejich použití při členění účetních záznamů a jejich přenosu,
f) parametry a další údaje potřebné pro autentizaci a autorizaci postupů spojených s přenosem účetních záznamů, včetně způsobů a termínů předávání prostředků nutných k technickému a organizačnímu zabezpečení přenosu účetních záznamů mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu,
g) údaje potřebné pro registraci osoby odpovědné za přenos dat mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu (dále jen "zodpovědná osoba"),
h) způsob a postupy provádění syntaktické kontroly, kontroly zabezpečení a obsahové kontroly,
i) postupy provádění obsahové kontroly konsolidačních účetních záznamů, které vycházejí ze závazných vzorů a postupů stanovených vyhláškou k provedení zákona o účetnictví pro některé vybrané účetní jednotky,
j) způsob poskytování součinnosti zodpovědné osobě správcem centrálního systému účetních informací státu při odstraňování chyb v přenášených účetních záznamech,
k) způsob předání údajů o zodpovědné osobě správci centrálního systému účetních informací státu,
l) typy a specifikace komunikačních protokolů a související skutečnosti,
m) způsob oznamování závažných skutečností, zejména hrozby zneužití přenášených účetních záznamů nebo jiných přenášených dat, správci centrálního systému účetních informací státu vybranou účetní jednotkou,
n) požadavky na vyžádání a přenos jiného účetního záznamu a s tím spojený postup osoby, která jiný účetní záznam vyžádala, jakož i s tím spojený postup správce centrálního systému účetních informací státu a dotčené vybrané účetní jednotky a
o) parametry stavových zpráv o přenosech, způsob jejich tvorby a poskytování vybraným účetním jednotkám a související skutečnosti.".
5. V § 3 se odstavec 8 zrušuje.
6. § 4 včetně nadpisu zní:
 
"§ 4
Přenos účetních záznamů
(1) Vybrané účetní jednotky předávají účetní záznamy podle § 3 a 3a do centrálního systému účetních informací státu v technické formě přenosovou cestou, kterou se rozumí připojení prostřednictvím internetového datového rozhraní k centrálnímu systému účetních informací státu, které splňuje požadavky průkaznosti a neměnnosti přenášeného účetního záznamu podle zákona a dále požadavky ochrany a bezpečnosti odpovídající charakteru přenášených informací podle jiných právních předpisů upravujících požadavky na kybernetickou bezpečnost.
(2) Vybrané účetní jednotky přebírají účetní záznamy v technické formě připojením k centrálnímu systému účetních informací státu pomocí internetového datového rozhraní.
(3) Ministerstvo zveřejňuje popis internetového datového rozhraní v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu.".
7. V nadpisu § 6 se slovo "standardní" zrušuje.
8. V § 6 odst. 1 se slovo "standardní" zrušuje.
9. V § 6 odst. 3 a 4 se slovo "šifrovaných" zrušuje.
10. § 7 se včetně nadpisu zrušuje.
11. V § 8 odstavec 1 zní:
"(1) Vybrané účetní jednotky dostávají z centrálního systému účetních informací státu stavové zprávy, urgence a žádanky postupem podle Technického manuálu centrálního systému účetních informací státu.".
12. V § 8 se odstavec 2 zrušuje.
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 až 4.
13. V § 8 odst. 4 se slovo "standardní" zrušuje.
14. § 9 včetně nadpisu zní:
 
"§ 9
Pravidla pro vybrané účetní jednotky
(1) Vybraná účetní jednotka předává účetní záznamy do centrálního systému účetních informací státu postupem podle Technického manuálu centrálního systému účetních informací státu.
(2) Vybraná účetní jednotka předává účetní záznamy do centrálního systému účetních informací státu a přebírá účetní záznamy z centrálního systému účetních informací státu přenosovou cestou v termínech stanovených touto vyhláškou nebo jiným právním předpisem.
(3) Není-li přenos dat podle odstavce 2 uskutečněn úspěšně, vybraná účetní jednotka oznámí tuto skutečnost neprodleně správci centrálního systému účetních informací státu postupem stanoveným v Technickém manuálu centrálního systému účetních informací státu.
(4) Vybraná účetní jednotka zajistí podmínky pro vyžádání a přenos jiných účetních záznamů ve stanoveném rozsahu a termínech přenosovou cestou v souladu s Technickým manuálem centrálního systému účetních informací státu.".
15. § 14 se včetně nadpisu zrušuje.
16. § 15 zní:
 
"§ 15
(1) Výkonem práv a povinností zodpovědné osoby může vybraná účetní jednotka pověřit pouze fyzickou osobu.
(2) Vybraná účetní jednotka předá správci centrálního systému účetních informací státu údaje nutné pro autentizaci zodpovědné osoby podle přílohy č. 14 k této vyhlášce v souladu s Technickým manuálem centrálního systému účetních informací státu.
(3) Správce centrálního systému účetních informací státu zruší přístupy k centrálnímu systému účetních informací státu zodpovědné osobě, která za posledních 18 měsíců neprovedla úspěšné přihlášení do centrálního systému účetních informací státu.
(4) V případě přenosu účetních záznamů do centrálního systému účetních informací státu podle § 5 odst. 5 písm. b) a § 5 odst. 6 písm. b) se použijí ustanovení této vyhlášky týkající se zodpovědné osoby přiměřeně pro krajský úřad příslušného kraje.
(5) V případě technologického, bezpečnostního nebo operativního organizačního opatření může správce centrálního systému účetních informací státu provést změnu v registraci zodpovědné osoby. O takovémto postupu správce centrálního systému účetních informací státu neprodleně informuje dotčenou vybranou účetní jednotku a dotčenou zodpovědnou osobu.".
17. V § 16 odst. 1 se slova "nebo náhradní zodpovědné osoby" zrušují.
18. V § 16 odst. 2 se slova "a náhradní zodpovědné osoby" zrušují.
19. § 17 až 22 se včetně nadpisů zrušují.
20. Přílohy č. 1, 2, 6 až 9, 12 a 13 se zrušují.
21. Příloha č. 14 včetně nadpisu zní:
 
"Příloha č. 14
Informace a způsob jejich předávání mezi vybranou účetní jednotkou a centrálním systémem účetních informací státu v souvislosti s registrací zodpovědných osob
1. Identifikace vybrané účetní jednotky: název účetní jednotky, identifikační číslo, adresa sídla, adresa pro doručování, elektronická adresa, telefonní číslo, identifikátor datové schránky, jméno a příjmení statutárního orgánu nebo jím pověřené osoby, rozsah vedení účetnictví.
2. Identifikace zodpovědné osoby: jméno a příjmení, elektronická adresa, telefonní číslo, registrační číslo zodpovědné osoby, je-li v centrálním systému účetních informací státu přiděleno.
3. Úkony dostupné vybrané účetní jednotce:
a) žádost o registraci zodpovědné osoby,
b) zpřístupnění výpisu aktuálních údajů vedených v CSÚIS o vybrané účetní jednotce,
c) aktualizace údajů o vybrané účetní jednotce,
d) aktualizace údajů o zodpovědné osobě,
e) ukončení registrace zodpovědné osoby.
4. Registrace a aktualizace údajů o zodpovědné osobě ze strany vybrané účetní jednotky probíhá na webovém portálu centrálního systému účetních informací státu.".
Čl.II
Přechodná ustanovení
1. Náhradní zodpovědné osoby podle vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, se dnem nabytí účinnosti této vyhlášky považují za zodpovědné osoby podle § 15 vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky.
2. Ustanovení § 3 až 14, § 18 a přílohy č. 1, 6 a 9 vyhlášky č. 383/2009 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze použít do 31. prosince 2024.
Čl.III
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2024.
Ministr financí:
Ing. Stanjura v. r.

Související dokumenty