481/1919 Sb. , kterým se zavádějí všeobecné občanské legitimace

Schválený:
481/1919 Sb.
Nařízení
vlády republiky Československé
ze dne 8. srpna 1919,
kterým se zavádějí všeobecné občanské legitimace.
Na základě cís. nař. ze dne 9. února 1857, č. 31 ř. z., se nařizuje:
 
§ 1.
Každý občan Československé republiky má právo žádati, by mu byla vydána všeobecná občanská legitimace, jež slouží mu ve státě za průkaz totožnosti ve všech případech, pokud nejsou pro tento průkaz předepsány podmínky přísnější.
 
§ 2.
Legitimace zhotovená z tuhého papíru v kapesním formátě obsahujž kromě fotografie a vlastnoručně úředně ověřeného podpisu osoby, pro kterou legitimace jest vydána, potřebná úřední data o osobě této, jakož i označení a razítko úřadu, jenž ji vydal.
 
§ 3.
Legitimace tyto vydává, zjistiv totožnost osoby a potřebná data, politický úřad I. instance řádného bydliště překladatelova, tam, kde jsou zřízeny státní policejní úřady, přísluší vydávání legitimací těmto úřadům, pro Slovensko určí příslušné úřady ministr s plnou mocí pro správu Slovenska.
 
§ 4.
Legitimace tyto jsou úřední listiny, jichž padělání a zneužití se trestá dle trestního zákona.
Vydávají se stranám k ústní neb písemné žádosti za náhradu hotových výloh.
Legitimace jakož i písemné žádosti o ně jsou prosty kolků.
 
§ 5.
Platnost legitimace není obmezena na určitou dobu; nová legitimace může býti kdykoliv vydána od úřadu řádného bydliště žadatelova, při čemž musí však býti stará legitimace vrácena.
Ztráta, již nutno dostatečně osvědčiti, budiž ihned hlášena témuž úřadu; tento úřad může též starou legitimaci opraviti.
 
§ 6.
Provedení nařízení toho ukládá se ministrovi vnitra v dohodě se súčastněnými ministry; ministr vnitra určí vyhláškou, kdy nařízení toto nabývá účinnosti v jednotlivých obvodech státu.
Tusar v. r.
Švehla v. r.
Klofáč v. r.
Hampl v. r.
Dr. Horáček v. r.
Staněk v. r.
Houdek v. r.
Prášek v. r.
Dr. Winter v. r.

Související dokumenty