Sdělení č. 115/2024 Sb., o přerušení provádění čl. 10, 11 a 13 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku

Schválený:
115/2024 Sb.
SDĚLENÍ
Ministerstva zahraničních věcí
opřerušení provádění čl. 10, 11 a 13 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
Ministerstvo zahraničních věcí sděluje, že Velvyslanectví Běloruské republiky v Praze nótou ze dne 21. března 2024 oznámilo přerušení provádění čl. 10, 11 a 13 Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní zpříjmu a z majetku1) ve znění Protokolu2), a to v době od 1. června 2024 do 31. prosince 2026.
Ministr:
v z. JUDr. Smolek, Ph.D., LL.M., v. r.
vrchní ředitel sekce právní a konzulární
1) Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaná v Praze dne 14. října 1996, byla vyhlášena pod č. 31/1998 Sb. Redakční sdělení o opravě chyby ve sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 31/1998 Sb. bylo vyhlášeno ve Sbírce zákonů v částce 74 z roku 1998.
2) Protokol ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsaný v Minsku dne 11. srpna 2010, byl vyhlášen pod č. 99/2011 Sb. m. s.

Související dokumenty